Pravilnik o Registru plovila u akvakulturi

NN 61/2023 (7.6.2023.), Pravilnik o Registru plovila u akvakulturi

Ministarstvo poljoprivrede

1025

Na temelju članka 22. stavka 6. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17., 111/18., 144/20. i 30/23.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU PLOVILA U AKVAKULTURI

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– sadržaj zahtjeva za upis u Registar plovila u akvakulturi (u daljnjem tekstu: Registar)

– sadržaj odobrenja za upis u Registar

– sadržaj Registra.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17., 111/18., 144/20. i 30/23.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) U smislu ovoga Pravilnika plovila koja se koriste u akvakulturi te upisuju u Registar jesu pomorski objekti definirani Pomorskim zakonikom (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13., 26/15. i 17/19.) te objekti unutarnje plovidbe definirani Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 144/21.).

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Zahtjev za upis u Registar

Članak 3.

(1) Pravna ili fizička osoba obrtnik koja je nositelj dozvole za akvakulturu podnosi zahtjev za upis u Registar (u daljnjem tekstu: zahtjev) Ministarstvu.

(2) Plovilo se može upisati u Registar samo ako:

– se nalazi u vlasništvu, najmu ili leasingu nositelja dozvole za akvakulturu

– je upisano u Upisnik brodova koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za pomorstvo s važećim tehničkim pregledom, odnosno u Hrvatski Registar brodova s dokazom o tehničkoj prihvatljivosti plovila.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka će se smatrati potpunim ako sadrži sljedeće podatke i dokumentaciju:

1. o nositelju dozvole za akvakulturu:

a) naziv nositelja

b) sjedište nositelja (adresa)

c) OIB nositelja

d) broj dozvole za akvakulturu

2. o plovilu:

a) vrsta plovila

b) ime plovila i/ili oznaka plovila

c) način korištenja plovila:

– isključivo u akvakulturi

– u akvakulturi i gospodarskom ribolovu (GR).

d) CFR broj (jedinstveni identifikacijski broj) za plovila u gospodarskom ribolovu

e) NIB (Nacionalni identifikacijski broj) plovila

3. elektronički zapis o vlasništvu plovila iz Upisnika brodova kojim se dokazuje da je plovilo u vlasništvu, najmu ili leasingu nositelja dozvole za akvakulturu

4. preslik odgovarajuće dokumentacije ili elektronički zapis kojim se dokazuje da je plovilo upisano u Upisnik brodova s važećim tehničkim pregledom, odnosno u Hrvatski Registar brodova s dokazom o tehničkoj prihvatljivosti plovila sukladno propisima iz područja pomorstva.

(4) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Odobrenje za upis u Registar

Članak 4.

(1) Podnositelju zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika Ministarstvo rješenjem izdaje Odobrenje za upis u Registar (u daljnjem tekstu: Odobrenje), ako udovoljava uvjetima iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Odobrenje sadrži:

1. podatke o nositelju dozvole (naziv, OIB nositelja, sjedište nositelja)

2. broj dozvole za akvakulturu

3. jedinstvenu oznaku plovila u Registru

4. redni broj upisa u Registar

5. ime plovila i/ili oznaku plovila (ovisno o vrsti plovila).

(3) Jedinstvena oznaka plovila u Registru iz stavka 2. ovoga članka sastoji se od niza slova i znamenki, pri čemu niz slova AQUA predstavlja oznaku namjene korištenja plovila u akvakulturi, a niz znamenki čini 8 znamenki, od kojih prve četiri sadrže broj dozvole za akvakulturu, a posljednje četiri redni broj upisa u Registar.

(4) Ministarstvo će provesti upis u Registar, nakon što rješenje iz stavka 1. ovoga članka postane izvršno.

Registar

Članak 5.

(1) Ministarstvo u Registar upisuje sljedeće podatke:

1. redni broj i datum upisa u Registar

2. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izdavanja Odobrenja

3. podatke o nositelju dozvole (naziv, OIB, adresa sjedišta) i broj dozvole za akvakulturu

4. jedinstvenu oznaku plovila u Registru

5. NIB

6. ime plovila i/ili oznaku plovila (ovisno o vrsti plovila)

7. CFR broj (ako je primjenjivo)

8. osnovne podatke o karakteristikama plovila:

– vrsta plovila

– godina proizvodnje

– duljina trupa (m) ili duljina preko svega (m) (ovisno o vrsti plovila)

– porivni uređaj

– tip motora

– snaga motora (kW)

– neto i/ili bruto tonaža (ovisno o vrsti plovila)

9. podatke o promjenama u Odobrenju (opis promjene, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum rješenja o promjeni podataka u Odobrenju)

10. napomenu, ako je potrebno.

(2) Ukidanjem dozvole za akvakulturu, prelaskom plovila u vlasništvo, najam ili leasing pravne ili fizičke osobe koja nije nositelj dozvole za akvakulturu, odnosno prestankom korištenja plovila u akvakulturi, plovilo se u Registru označava kao neaktivno.

Upis promjene u Registru

Članak 6.

(1) Za upis promjene u Registru podnosi se zahtjev Ministarstvu, koji uz ostalo sadrži:

– redni broj upisa u Registar na koju se odnosi tražena promjena

– opis promjene uz obrazloženje

– preslik dokumenata kojima se dokazuje tražena promjena.

(2) U slučaju promjene koja se odnosi na plovilo, tj. vlasništvo, najam ili leasing plovila, porivni uređaj i snagu motora te je li plovilo u funkciji obavljanja djelatnosti akvakulture, nositelj odobrenja iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu.

(3) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

Završna odredba

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/49

Urbroj: 525-12/793-23-19

Zagreb, 23. svibnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.