Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

NN 63/2023 (12.6.2023.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Hrvatski sabor

1037

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. lipnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/45

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 7. lipnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 145/22) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu i B. Račun financiranja za 2023. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234
PRIHODI POSLOVANJA24.768.644.0241.753.356.71226.522.000.736
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE90.628.713-4.931.02985.697.684
UKUPNI PRIHODI24.859.272.7371.748.425.68326.607.698.420
RASHODI POSLOVANJA24.744.715.5891.322.859.99726.067.575.586
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.921.446.23597.511.8372.018.958.072
UKUPNI RASHODI26.666.161.8241.420.371.83428.086.533.658
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-1.806.889.087328.053.849-1.478.835.238

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA6.140.537.365457.152.1046.597.689.469
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA4.314.170.6851.134.359.5655.448.530.250
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE1.602.420.10246.687.8751.649.107.977
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU-1.621.897.695302.465.737-1.319.431.958
NETO FINANCIRANJE1.806.889.087-328.053.8491.478.835.238
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda za 2023. godinu i B. Računu financiranja za 2023. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSkupinaIzvorNaziv prihodaPlan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234567
UKUPNI PRIHODI24.859.272.7371.748.425.68326.607.698.420
6Prihodi poslovanja24.768.644.0241.753.356.71226.522.000.736
61Prihodi od poreza13.275.198.901999.032.09914.274.231.000
11Opći prihodi i primici13.185.044.493992.251.11614.177.295.609
41Prihodi od igara na sreću90.154.4086.780.98396.935.391
62Doprinosi4.017.285.007297.392.4204.314.677.427
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje4.017.285.007296.179.2794.313.464.286
23Doprinosi za zapošljavanje1.213.1411.213.141
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna4.972.083.69015.187.5114.987.271.201
51Pomoći EU118.961.838-31.315.61087.646.228
52Ostale pomoći174.935.871-31.052.794143.883.077
53Inozemne darovnice411.698-334.60377.095
55Refundacije iz pomoći EU471.715.56615.414.173487.129.739
56Fondovi EU2.326.212.503-27.975.5822.298.236.921
57Ostali programi EU672.948.547113.121.781786.070.328
58Instrumenti EU nove generacije1.206.897.667-22.669.8541.184.227.813
64Prihodi od imovine316.449.178312.712.903629.162.081
11Opći prihodi i primici291.710.395310.571.387602.281.782
31Vlastiti prihodi671.12751.073722.200
41Prihodi od igara na sreću2.788.282209.7202.998.002
42Prihodi od spomeničke rente5.308.913-15.308.912
43Ostali prihodi za posebne namjene12.793.461777.32413.570.785
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova3.177.0001.103.4004.280.400
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada606.993.47537.545.419644.538.894
11Opći prihodi i primici175.273.86930.526.246205.800.115
43Ostali prihodi za posebne namjene431.719.6066.994.073438.713.679
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.25.10025.100
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija187.161.7605.169.122192.330.882
31Vlastiti prihodi170.175.7434.062.346174.238.089
61Donacije16.625.138706.77617.331.914
63Inozemne donacije340.879340.879
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova20.000400.000420.000
67Prihodi iz proračuna1.285.633.35382.945.1231.368.578.476
43Ostali prihodi za posebne namjene1.285.633.35382.945.1231.368.578.476
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi107.838.6603.372.115111.210.775
11Opći prihodi i primici106.908.7392.654.456109.563.195
31Vlastiti prihodi79.677524.252603.929
43Ostali prihodi za posebne namjene849.904163.4071.013.311
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova34030.00030.340
7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine90.628.713-4.931.02985.697.684
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine11.175.716-1.337.3529.838.364
11Opći prihodi i primici11.148.716-1.337.3529.811.364
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja27.00027.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine36.423.779-3.593.67732.830.102
11Opći prihodi i primici31.015.720-3.720.34127.295.379
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja5.408.059126.6645.534.723
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine43.029.21843.029.218
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja43.029.21843.029.218


A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSkupinaIzvorNaziv rashodaPlan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234567
UKUPNI RASHODI26.666.161.8241.420.371.83428.086.533.658
3Rashodi poslovanja24.744.715.5891.322.859.99726.067.575.586
31Rashodi za zaposlene3.751.568.20927.539.6463.779.107.855
11Opći prihodi i primici2.691.550.159983.8222.692.533.981
12Sredstva učešća za pomoći14.130.64542.69114.173.336
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje51.812.0001.926.00053.738.000
31Vlastiti prihodi53.014.257-1.517.44551.496.812
43Ostali prihodi za posebne namjene794.654.58123.508.309818.162.890
51Pomoći EU9.345.928398.4449.744.372
52Ostale pomoći32.306.1161.249.72533.555.841
55Refundacije iz pomoći EU2.409.794-120.4022.289.392
56Fondovi EU67.091.3511.810.74668.902.097
57Ostali programi EU2.189.326251.7512.441.077
58Instrumenti EU nove generacije23.562.841-15.95423.546.887
61Donacije6.694.44371.9596.766.402
63Inozemne donacije237.442237.442
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova2.569.326-1.050.0001.519.326
32Materijalni rashodi2.677.118.03456.867.2982.733.985.332
11Opći prihodi i primici1.251.203.89245.640.0411.296.843.933
12Sredstva učešća za pomoći33.806.8681.644.42935.451.297
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje18.950.000226.00019.176.000
31Vlastiti prihodi92.793.3391.322.05994.115.398
41Prihodi od igara na sreću96.2511.00097.251
43Ostali prihodi za posebne namjene812.379.85047.630.190860.010.040
51Pomoći EU39.667.152-20.510.02119.157.131
52Ostale pomoći41.451.658-560.28140.891.377
53Inozemne darovnice11.94611.946
55Refundacije iz pomoći EU6.503.072458.7306.961.802
56Fondovi EU139.130.297-3.827.258135.303.039
57Ostali programi EU63.345.4894.896.14768.241.636
58Instrumenti EU nove generacije135.586.572-8.285.629127.300.943
61Donacije6.643.203346.8446.990.047
63Inozemne donacije157.012157.012
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja1.316.65218.8591.335.511
81Namjenski primici od zaduživanja33.006.991-11.969.81221.037.179
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova1.067.790-164.000903.790
34Financijski rashodi966.375.24074.057.9191.040.433.159
11Opći prihodi i primici960.461.79870.396.0131.030.857.811
12Sredstva učešća za pomoći3488356
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje130.000133.000263.000
31Vlastiti prihodi1.006.367380.4351.386.802
43Ostali prihodi za posebne namjene4.634.7083.139.8277.774.535
51Pomoći EU28.8482.59931.447
52Ostale pomoći46.0293.84949.878
55Refundacije iz pomoći EU8181
56Fondovi EU5282.0322.560
61Donacije64.67415664.830
63Inozemne donacije266266
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova1.5931.593
35Subvencije1.532.506.632175.458.9891.707.965.621
11Opći prihodi i primici433.714.409172.389.105606.103.514
12Sredstva učešća za pomoći42.711.7973.915.71846.627.515
43Ostali prihodi za posebne namjene31.705.2462.331.00034.036.246
51Pomoći EU6.947.411-1.185.4375.761.974
52Ostale pomoći24.028.9368.994.82133.023.757
55Refundacije iz pomoći EU446.669.65721.684.743468.354.400
56Fondovi EU410.783.603-9.052.951401.730.652
57Ostali programi EU10.609.487-3.167.0877.442.400
58Instrumenti EU nove generacije125.336.086-20.450.923104.885.163
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.173.864.070306.657.0446.480.521.114
11Opći prihodi i primici4.519.706.781177.681.1954.697.387.976
12Sredstva učešća za pomoći152.165.093-3.630.078148.535.015
31Vlastiti prihodi114.93632.231147.167
41Prihodi od igara na sreću1.202.448900.0002.102.448
42Prihodi od spomeničke rente1.951.026465.0002.416.026
43Ostali prihodi za posebne namjene21.652.3401.764.16623.416.506
51Pomoći EU40.125.557-209.62839.915.929
52Ostale pomoći4.336.190367.8344.704.024
53Inozemne darovnice2.6542.654
55Refundacije iz pomoći EU6.362.936-59.5596.303.377
56Fondovi EU856.731.821-6.683.953850.047.868
57Ostali programi EU216.428.076150.155.256366.583.332
58Instrumenti EU nove generacije353.064.270-14.125.420338.938.850
61Donacije19.94219.942
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade8.016.804.094518.663.5598.535.467.653
11Opći prihodi i primici3.968.440.877214.318.4184.182.759.295
12Sredstva učešća za pomoći3.335.563551.0603.886.623
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje3.937.588.007294.910.2794.232.498.286
31Vlastiti prihodi353.87712.853366.730
41Prihodi od igara na sreću1.180.109-366.638813.471
43Ostali prihodi za posebne namjene38.089.1349.056.74547.145.879
51Pomoći EU132.10814.791146.899
52Ostale pomoći23.703.77793.52023.797.297
56Fondovi EU18.988.3223.226.46322.214.785
57Ostali programi EU8.390.293-1.855.0006.535.293
58Instrumenti EU nove generacije15.970.977-1.308.91214.662.065
61Donacije73.6149.98083.594
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja464.530464.530
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova92.90692.906
38Ostali rashodi1.626.479.310163.615.5421.790.094.852
11Opći prihodi i primici450.792.732217.562.555668.355.287
12Sredstva učešća za pomoći46.352.8945.174.72851.527.622
15Proračunska pričuva15.000.00015.000.000
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje41.00041.000
31Vlastiti prihodi649.916127.682777.598
41Prihodi od igara na sreću92.188.4284.889.72797.078.155
42Prihodi od spomeničke rente3.357.886-465.0002.892.886
43Ostali prihodi za posebne namjene8.622.324410.6729.032.996
51Pomoći EU24.483.327-8.970.94115.512.386
52Ostale pomoći38.315.58911.014.00149.329.590
53Inozemne darovnice43.79943.799
55Refundacije iz pomoći EU5.979.163-5.500.000479.163
56Fondovi EU535.274.912-27.055.531508.219.381
57Ostali programi EU135.895.946-24.594.443111.301.503
58Instrumenti EU nove generacije267.170.861-9.001.760258.169.101
61Donacije14.20110.31224.513
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja13.50013.500
81Namjenski primici od zaduživanja26.54413.54040.084
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova2.256.2882.256.288
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.921.446.23597.511.8372.018.958.072
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine78.798.97113.268.27692.067.247
11Opći prihodi i primici17.895.1481.986.33719.881.485
12Sredstva učešća za pomoći6.635.889-4.6826.631.207
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje467.000-22.000445.000
31Vlastiti prihodi2.509.653-362.9072.146.746
43Ostali prihodi za posebne namjene6.540.720276.4856.817.205
51Pomoći EU285.30122.975308.276
52Ostale pomoći3.476.859265.6763.742.535
55Refundacije iz pomoći EU619.921-104.768515.153
56Fondovi EU25.969.232392.57226.361.804
57Ostali programi EU9.901.073-1.400.0008.501.073
58Instrumenti EU nove generacije4.104.429216.5004.320.929
61Donacije54.6828.08862.770
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja263.412-6.000257.412
81Namjenski primici od zaduživanja12.000.00012.000.000
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova75.65275.652
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.318.128.09288.997.5141.407.125.606
11Opći prihodi i primici647.532.29622.741.621670.273.917
12Sredstva učešća za pomoći42.675.8791.709.84344.385.722
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje2.997.0006.0003.003.000
31Vlastiti prihodi30.391.5743.667.48934.059.063
43Ostali prihodi za posebne namjene50.104.4328.039.64458.144.076
51Pomoći EU6.204.5482.356.7988.561.346
52Ostale pomoći15.886.5443.967.32419.853.868
53Inozemne darovnice353.299353.299
55Refundacije iz pomoći EU3.139.988-944.5712.195.417
56Fondovi EU232.828.00710.146.298242.974.305
57Ostali programi EU98.543.5346.700.297105.243.831
58Instrumenti EU nove generacije168.354.22224.921.836193.276.058
61Donacije3.164.369548.8323.713.201
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja2.282.5627.555.0019.837.563
81Namjenski primici od zaduživanja12.935.217-2.128.89810.806.319
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova734.621-290.000444.621
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti457.331762.5261.219.857
11Opći prihodi i primici366.448742.1501.108.598
31Vlastiti prihodi7.0347.034
43Ostali prihodi za posebne namjene16.6921.17217.864
52Ostale pomoći13.27213.272
61Donacije53.88519.20473.089
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine76.166.5554.353.28580.519.840
11Opći prihodi i primici31.765.714-1.200.00030.565.714
31Vlastiti prihodi2828
43Ostali prihodi za posebne namjene177.60153.648231.249
57Ostali programi EU80.00080.000
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja44.223.2405.419.60949.642.849
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini447.895.286-9.869.764438.025.522
11Opći prihodi i primici92.057.4329.192.374101.249.806
12Sredstva učešća za pomoći7.836.149528.5478.364.696
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje5.300.000-1.000.0004.300.000
31Vlastiti prihodi8.219.0582.687.27410.906.332
43Ostali prihodi za posebne namjene33.575.933-14.055.30219.520.631
51Pomoći EU66.74131.83498.575
52Ostale pomoći750.7681.704.2982.455.066
55Refundacije iz pomoći EU30.95430.954
56Fondovi EU39.414.4303.066.00042.480.430
57Ostali programi EU127.744.936-17.945.140109.799.796
58Instrumenti EU nove generacije113.747.4095.380.408119.127.817
61Donacije1.021.690313.7231.335.413
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja9.184.26976.9569.261.225
81Namjenski primici od zaduživanja8.945.517149.2649.094.781A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i nazivPlan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234
UKUPNI RASHODI26.666.161.8241.420.371.83428.086.533.658
1Opći prihodi i primici15.430.138.811942.365.89516.372.504.706
11Opći prihodi i primici15.065.487.686932.433.63115.997.921.317
12Sredstva učešća za pomoći349.651.1259.932.264359.583.389
15Proračunska pričuva15.000.00015.000.000
2Doprinosi za obvezna osiguranja4.017.285.007296.179.2794.313.464.286
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje4.017.285.007296.179.2794.313.464.286
3Vlastiti prihodi189.060.0116.349.699195.409.710
31Vlastiti prihodi189.060.0116.349.699195.409.710
4Prihodi za posebne namjene1.902.129.70987.580.6451.989.710.354
41Prihodi od igara na sreću94.667.2365.424.089100.091.325
42Prihodi od spomeničke rente5.308.9125.308.912
43Ostali prihodi za posebne namjene1.802.153.56182.156.5561.884.310.117
5Pomoći4.989.888.25376.942.6995.066.830.952
51Pomoći EU127.286.921-28.048.58699.238.335
52Ostale pomoći184.315.73827.100.767211.416.505
53Inozemne darovnice411.698411.698
55Refundacije iz pomoći EU471.715.56615.414.173487.129.739
56Fondovi EU2.326.212.503-27.975.5822.298.236.921
57Ostali programi EU673.048.160113.121.781786.169.941
58Instrumenti EU nove generacije1.206.897.667-22.669.8541.184.227.813
6Donacije18.199.4231.329.09819.528.521
61Donacije17.804.7031.329.09819.133.801
63Inozemne donacije394.720394.720
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja57.748.16513.064.42570.812.590
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja57.748.16513.064.42570.812.590
8Namjenski primici od zaduživanja61.712.445-3.439.90658.272.539
81Namjenski primici od zaduživanja54.914.269-1.935.90652.978.363
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova6.798.176-1.504.0005.294.176

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i nazivPlan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234
UKUPNI RASHODI26.666.161.8241.420.371.83428.086.533.658
01Opće javne usluge4.578.803.978153.893.4574.732.697.435
011Izvršna i zakonodavna tijela,financijski i fiskalni poslovi1.459.668.152125.294.2701.584.962.422
013Opće usluge151.257.8107.407.460158.665.270
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge312.170.6252.622.167314.792.792
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane51.281.129-1.089.34950.191.780
017Transakcije vezane za javni dug917.971.89111.698.158929.670.049
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina1.686.454.3717.960.7511.694.415.122
02Obrana1.037.031.69613.122.4421.050.154.138
021Vojna obrana1.007.461.93913.134.4421.020.596.381
023Inozemna vojna pomoć29.569.757-12.00029.557.757
03Javni red i sigurnost1.663.424.704-366.8181.663.057.886
031Usluge policije936.605.054-8.634.399927.970.655
032Usluge protupožarne zaštite52.119.364171.92052.291.284
033Sudovi357.619.9685.438.946363.058.914
034Zatvori90.828.904496.50091.325.404
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani226.251.4142.160.215228.411.629
04Ekonomski poslovi4.226.636.385556.255.0774.782.891.462
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad335.264.965-2.660.524332.604.441
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov1.200.998.3717.298.4031.208.296.774
043Gorivo i energija228.849.562139.842.639368.692.201
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo288.757.68165.126.349353.884.030
045Promet1.292.736.834123.574.5341.416.311.368
046Komunikacije54.662.715-1.938.18652.724.529
047Ostale industrije101.475.698118.792101.594.490
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi124.371.0831.638.675126.009.758
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani599.519.476223.254.395822.773.871
05Zaštita okoliša363.102.056-4.294.602358.807.454
053Smanjenje zagađivanja296.65320.530317.183
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika142.862.571-14.029.597128.832.974
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša11.013.214-210.92710.802.287
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani208.929.6189.925.392218.855.010
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice1.197.396.290-60.049.4971.137.346.793
061Razvoj stanovanja257.138.914-3.389.665253.749.249
062Razvoj zajednice554.656.777-56.659.832497.996.945
063Opskrba vodom385.600.599385.600.599
07Zdravstvo2.712.121.441121.939.9772.834.061.418
072Službe za vanjske pacijente3.028.345104.4733.132.818
073Bolničke službe1.634.800.040110.839.0981.745.639.138
074Službe javnog zdravstva54.078.6211.466.43255.545.053
075Istraživanje i razvoj zdravstva16.350.515-1.581.27314.769.242
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani1.003.863.92011.111.2471.014.975.167
08Rekreacija, kultura i religija660.311.29820.270.815680.582.113
081Službe rekreacije i sporta69.706.7443.796.29173.503.035
082Službe kulture504.733.2639.420.404514.153.667
083Službe emitiranja i izdavanja28.20828.208
084Religijske i druge službe zajednice83.854.9936.854.12090.709.113
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani1.988.090200.0002.188.090
09Obrazovanje1.638.120.97034.305.9771.672.426.947
091Predškolsko i osnovno obrazovanje166.752.8131.953.055168.705.868
092Srednjoškolsko obrazovanje47.825.258313.15648.138.414
094Visoka naobrazba926.665.96010.944.154937.610.114
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju84.326.6492.281.47186.608.120
096Dodatne usluge u obrazovanju25.147.125100.00025.247.125
097Istraživanje i razvoj obrazovanja382.142.97118.682.022400.824.993
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane5.260.19432.1195.292.313
10Socijalna zaštita8.589.213.006585.295.0069.174.508.012
101Bolest i invaliditet1.657.865.93196.174.9861.754.040.917
102Starost4.358.090.635267.572.3894.625.663.024
103Sljednici895.397.00098.730.000994.127.000
104Obitelj i djeca722.481.75714.357.052736.838.809
105Nezaposlenost257.365.46854.413.100311.778.568
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima239.749.83126.003.920265.753.751
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane458.262.38428.043.559486.305.943


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSkupinaIzvorNazivPlan
2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
2023.
1234567
NETO FINANCIRANJE1.806.889.087-328.053.8491.478.835.238
Prijenos sredstava iz prethodne godine1.602.420.10246.687.8751.649.107.977
Prijenos sredstava u narednu godinu-1.621.897.695302.465.737-1.319.431.958
8Primici od financijske imovine i zaduživanja6.140.537.365457.152.1046.597.689.469
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita441.165.68548.061.000489.226.685
11Opći prihodi i primici369.356.823369.356.823
43Ostali prihodi za posebne namjene2.654.4562.654.456
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova69.154.40648.061.000117.215.406
82Primici od izdanih vrijednosnih papira4.215.500.000384.500.0004.600.000.000
11Opći prihodi i primici4.215.500.000384.500.0004.600.000.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici39.928.32339.928.323
11Opći prihodi i primici39.908.42339.908.423
43Ostali prihodi za posebne namjene19.90019.900
84Primici od zaduživanja1.443.943.35724.591.1041.468.534.461
11Opći prihodi i primici1.225.891.82414.108.1761.240.000.000
56Fondovi EU85.205.46018.408.218103.613.678
58Instrumenti EU nove generacije61.384.299-3.292.00058.092.299
81Namjenski primici od zaduživanja71.461.774-4.633.29066.828.484
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova4.314.170.6851.134.359.5655.448.530.250
51Izdaci za dane zajmove i depozite440.435.326424.814.208865.249.534
11Opći prihodi i primici273.408.986406.963.990680.372.976
12Sredstva učešća za pomoći597.2522.734.0003.331.252
31Vlastiti prihodi13.33613.336
43Ostali prihodi za posebne namjene1.327.2281.327.228
56Fondovi EU67.205.46018.408.21885.613.678
58Instrumenti EU nove generacije46.452.983-3.292.00043.160.983
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja995.420995.420
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova50.434.66150.434.661
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici175.593.662-2.593.809172.999.853
11Opći prihodi i primici142.662.346-2.593.809140.068.537
56Fondovi EU18.000.00018.000.000
58Instrumenti EU nove generacije14.931.31614.931.316
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.030.967.938182.139.1661.213.107.104
11Opći prihodi i primici1.021.460.828183.332.6721.204.793.500
31Vlastiti prihodi3.611.3423.611.342
43Ostali prihodi za posebne namjene5.807.286-1.193.5064.613.780
52Ostale pomoći88.48288.482
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire2.667.173.759530.000.0003.197.173.759
11Opći prihodi i primici2.667.173.759530.000.0003.197.173.759

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 28.086.533.658 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 5.448.530.250 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

ŠifraNazivPlan
2023. (1)
Povećanje/
smanjenje (2)
Novi plan
2023. (3)
010HRVATSKI SABOR38.930.118-7.048.99031.881.128
01005Hrvatski sabor38.930.118-7.048.99031.881.128
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici38.295.139-6.959.98931.335.150
31Vlastiti prihodi15.14849.54964.697
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.619.831-138.550481.281
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV38.930.118-7.048.99031.881.128
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI38.930.118-7.048.99031.881.128
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE38.251.021-7.230.15731.020.864
11Opći prihodi i primici37.616.042-7.092.71230.523.330
3Rashodi poslovanja24.251.835-686.17623.565.659
31Rashodi za zaposlene15.332.19015.332.190
32Materijalni rashodi8.871.993-686.1768.185.817
34Financijski rashodi5.1785.178
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.6562.656
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.27313.273
38Ostali rashodi26.54526.545
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine13.364.207-6.406.5366.957.671
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine551.135551.135
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini12.813.072-6.406.5366.406.536
31Vlastiti prihodi15.1481.10516.253
3Rashodi poslovanja15.1481.10516.253
32Materijalni rashodi15.1481.10516.253
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.619.831-138.550481.281
3Rashodi poslovanja619.831-138.550481.281
32Materijalni rashodi619.831-138.550481.281
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)47.78147.781
11Opći prihodi i primici47.78147.781
3Rashodi poslovanja47.78147.781
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna47.78147.781
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA66.36266.362
11Opći prihodi i primici66.36266.362
3Rashodi poslovanja66.36266.362
38Ostali rashodi66.36266.362
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH66.36266.362
11Opći prihodi i primici66.36266.362
3Rashodi poslovanja66.36266.362
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna26.54526.545
38Ostali rashodi39.81739.817
A501037OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA13.27313.273
11Opći prihodi i primici13.27313.273
3Rashodi poslovanja13.27313.273
38Ostali rashodi13.27313.273
A501042TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«7.0007.000
    
31Vlastiti prihodi7.0007.000
3Rashodi poslovanja7.0007.000
32Materijalni rashodi7.0007.000
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA485.319174.167659.486
11Opći prihodi i primici485.319132.723618.042
3Rashodi poslovanja103.573103.573
32Materijalni rashodi103.573103.573
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine485.31929.150514.469
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine116.846-103.57313.273
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine368.473132.723501.196
31Vlastiti prihodi41.44441.444
3Rashodi poslovanja11.44411.444
32Materijalni rashodi11.44411.444
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine30.00030.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine30.00030.000
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU854.207-80.000774.207
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku854.207-80.000774.207
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici854.207-80.000774.207
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV854.207-80.000774.207
2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE854.207-80.000774.207
A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE770.958-75.000695.958
11Opći prihodi i primici770.958-75.000695.958
3Rashodi poslovanja713.290-75.000638.290
31Rashodi za zaposlene345.942-135.000210.942
32Materijalni rashodi360.52560.000420.525
34Financijski rashodi187187
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade6.6366.636
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine57.66857.668
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine57.66857.668
K926002INFORMATIZACIJA83.249-5.00078.249
11Opći prihodi i primici83.249-5.00078.249
3Rashodi poslovanja16.00016.000
32Materijalni rashodi16.00016.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine83.249-21.00062.249
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine39.451-21.00018.451
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine43.79843.798
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE2.098.0652.7002.100.765
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske2.098.0652.7002.100.765
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.098.0652.098.065
51Pomoći EU2.7002.700
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.098.0652.7002.100.765
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA2.098.0652.7002.100.765
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.501.74327.4541.529.197
11Opći prihodi i primici1.501.74324.7541.526.497
3Rashodi poslovanja1.492.98321.7541.514.737
31Rashodi za zaposlene1.024.2211.024.221
32Materijalni rashodi468.52321.754490.277
34Financijski rashodi239239
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine8.7603.00011.760
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.7603.00011.760
51Pomoći EU2.7002.700
3Rashodi poslovanja2.7002.700
32Materijalni rashodi2.7002.700
A896001PROVEDBA IZBORA409.266-14.800394.466
11Opći prihodi i primici409.266-14.800394.466
3Rashodi poslovanja409.266-14.800394.466
32Materijalni rashodi409.250-14.800394.450
34Financijski rashodi1616
A896006PROVEDBA REFERENDUMA52.75752.757
11Opći prihodi i primici52.75752.757
3Rashodi poslovanja52.75752.757
32Materijalni rashodi52.75752.757
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE134.299-9.954124.345
11Opći prihodi i primici134.299-9.954124.345
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine134.299-9.954124.345
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.954-9.954
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine124.345124.345
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI13.27213.272
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti13.27213.272
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici13.27213.272
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV13.27213.272
2105DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI13.27213.272
A845001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE12.43912.439
11Opći prihodi i primici12.43912.439
3Rashodi poslovanja11.77511.775
32Materijalni rashodi11.76611.766
34Financijski rashodi99
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine664664
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine664664
K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI833833
    
11Opći prihodi i primici833833
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine833833
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine169169
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine664664
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE6.604.6566.604.656
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske6.604.6566.604.656
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici6.551.4336.551.433
31Vlastiti prihodi53.22353.223
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV6.604.6566.604.656
2104DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE6.604.6566.604.656
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE6.414.8096.414.809
11Opći prihodi i primici6.361.5866.361.586
3Rashodi poslovanja6.227.216-338.4445.888.772
31Rashodi za zaposlene3.374.8753.374.875
32Materijalni rashodi2.763.166-325.1722.437.994
34Financijski rashodi9.2769.276
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade66.361-13.27253.089
38Ostali rashodi13.53813.538
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine134.370338.444472.814
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine134.370338.444472.814
31Vlastiti prihodi53.22353.223
3Rashodi poslovanja53.22353.223
32Materijalni rashodi53.09053.090
34Financijski rashodi133133
K504004INFORMATIZACIJA189.847189.847
11Opći prihodi i primici189.847189.847
3Rashodi poslovanja82.95282.952
32Materijalni rashodi82.95282.952
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine189.847-82.952106.895
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine82.952-82.952
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine106.895106.895
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE5.334.207-20.0005.314.207
01705Ustavni sud Republike Hrvatske5.334.207-20.0005.314.207
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici5.334.207-20.0005.314.207
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV5.334.207-20.0005.314.207
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA5.334.207-20.0005.314.207
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.183.965-20.0005.163.965
11Opći prihodi i primici5.183.965-20.0005.163.965
3Rashodi poslovanja5.174.675-22.3055.152.370
31Rashodi za zaposlene4.661.3024.661.302
32Materijalni rashodi512.709-22.305490.404
34Financijski rashodi664664
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.2902.30511.595
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.9632.30510.268
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti1.3271.327
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA46.45346.453
11Opći prihodi i primici46.45346.453
3Rashodi poslovanja46.45346.453
32Materijalni rashodi46.45346.453
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI7.9637.963
11Opći prihodi i primici7.9637.963
3Rashodi poslovanja7.9637.963
32Materijalni rashodi7.9637.963
K506003INFORMATIZACIJA39.28639.286
11Opći prihodi i primici39.28639.286
3Rashodi poslovanja16.72316.723
32Materijalni rashodi16.72316.723
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine22.56322.563
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine22.56322.563
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA56.54056.540
11Opći prihodi i primici56.54056.540
3Rashodi poslovanja56.54056.540
32Materijalni rashodi56.54056.540
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA2.422.8662.422.866
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja2.422.8662.422.866
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.405.6122.405.612
51Pomoći EU17.25417.254
Proračun glave/RKP-a po programima
32GOSPODARSTVO2.422.8662.422.866
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA2.422.8662.422.866
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.290.4084.3972.294.805
11Opći prihodi i primici2.273.1544.3972.277.551
3Rashodi poslovanja2.267.8453.5972.271.442
31Rashodi za zaposlene1.843.6631.843.663
32Materijalni rashodi423.7843.597427.381
34Financijski rashodi398398
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.3098006.109
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.3098006.109
51Pomoći EU17.25417.254
3Rashodi poslovanja17.25417.254
32Materijalni rashodi17.25417.254
A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA7.698-4.3973.301
11Opći prihodi i primici7.698-4.3973.301
3Rashodi poslovanja7.698-4.3973.301
32Materijalni rashodi7.698-4.3973.301
K507005INFORMATIZACIJA124.760124.760
11Opći prihodi i primici124.760124.760
3Rashodi poslovanja84.94384.943
32Materijalni rashodi84.94384.943
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine39.81739.817
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine39.81739.817
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE108.343.7595.008.476113.352.235
02005Vlada Republike Hrvatske7.347.759-1.228.6026.119.157
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici7.190.150-1.352.9845.837.166
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.157.609124.382281.991
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV7.347.759-1.228.6026.119.157
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE7.347.759-1.228.6026.119.157
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE6.626.778-1.165.2935.461.485
11Opći prihodi i primici6.469.169-1.289.6755.179.494
3Rashodi poslovanja5.749.145-626.0605.123.085
31Rashodi za zaposlene1.812.492-26.5461.785.946
32Materijalni rashodi3.869.996-626.9893.243.007
34Financijski rashodi2949301.224
35Subvencije26.54526.54553.090
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade26.54526.545
38Ostali rashodi13.27313.273
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine720.024-663.61556.409
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine56.40956.409
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini663.615-663.615
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.157.609124.382281.991
3Rashodi poslovanja281.991281.991
32Materijalni rashodi281.991281.991
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine157.609-157.609
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini157.609-157.609
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA1.3951.395
11Opći prihodi i primici1.3951.395
3Rashodi poslovanja1.3951.395
34Financijski rashodi6767
38Ostali rashodi1.3281.328
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH719.586-63.309656.277
11Opći prihodi i primici719.586-63.309656.277
3Rashodi poslovanja242.88523.623266.508
32Materijalni rashodi242.88523.623266.508
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine476.701-86.932389.769
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine120.007-101.42518.582
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine356.69414.493371.187
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske1.852.8971.852.897
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.846.2601.846.260
51Pomoći EU6.6376.637
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.852.8971.852.897
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.852.8971.852.897
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.848.9151.848.915
11Opći prihodi i primici1.842.2781.842.278
3Rashodi poslovanja1.832.1891.832.189
31Rashodi za zaposlene1.420.0961.420.096
32Materijalni rashodi407.937407.937
34Financijski rashodi174174
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.9823.982
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.08910.089
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.08910.089
51Pomoći EU6.6376.637
3Rashodi poslovanja6.6376.637
32Materijalni rashodi6.6376.637
K696012INFORMATIZACIJA3.9823.982
11Opći prihodi i primici3.9823.982
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.9823.982
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.9823.982
02008Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske255.791-37.162218.629
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici255.791-37.162218.629
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV255.791-37.162218.629
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE255.791-37.162218.629
A933001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE253.136-38.490214.646
11Opći prihodi i primici253.136-38.490214.646
3Rashodi poslovanja249.684-37.163212.521
31Rashodi za zaposlene197.759-33.845163.914
32Materijalni rashodi51.908-3.31848.590
34Financijski rashodi1717
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.452-1.3272.125
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.452-1.3272.125
K933002INFORMATIZACIJA2.6551.3283.983
11Opći prihodi i primici2.6551.3283.983
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.6551.3283.983
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.6551.3283.983
02010Ured za udruge24.822.2876.569.58831.391.875
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.419.1091.534.5172.953.626
12Sredstva učešća za pomoći2.086.712796.9622.883.674
31Vlastiti prihodi9292
41Prihodi od igara na sreću9.854.843-366.1689.488.675
51Pomoći EU86.279-21.75964.520
552Švicarski instrument144.713-30.106114.607
561Europski socijalni fond (ESF)11.230.6314.656.05015.886.681
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV24.822.2876.569.58831.391.875
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA24.822.2876.569.58831.391.875
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE370.775-9.292361.483
11Opći prihodi i primici369.447-11.283358.164
3Rashodi poslovanja365.994-11.283354.711
31Rashodi za zaposlene255.759-7.301248.458
32Materijalni rashodi102.170-2.65599.515
34Financijski rashodi101664765
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade7.964-1.9915.973
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.4533.453
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.4533.453
51Pomoći EU1.3281.9913.319
3Rashodi poslovanja1.3281.9913.319
32Materijalni rashodi1.3281.9913.319
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE8.608.6351.202.8259.811.460
11Opći prihodi i primici1.500.0001.500.000
3Rashodi poslovanja1.500.0001.500.000
38Ostali rashodi1.500.0001.500.000
41Prihodi od igara na sreću8.608.635-297.1758.311.460
3Rashodi poslovanja8.608.635-297.1758.311.460
38Ostali rashodi8.608.635-297.1758.311.460
A509024PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA31.304-4.90026.404
    
11Opći prihodi i primici31.304-4.90026.404
3Rashodi poslovanja31.304-4.90026.404
32Materijalni rashodi31.262-4.90026.362
34Financijski rashodi4242
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA7.836-6507.186
11Opći prihodi i primici7.836-6507.186
3Rashodi poslovanja7.836-6507.186
32Materijalni rashodi7.836-6507.186
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE924.535924.535
11Opći prihodi i primici924.535924.535
3Rashodi poslovanja103.312103.312
32Materijalni rashodi103.312103.312
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine821.223821.223
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine821.223821.223
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA1.246.208-68.9931.177.215
41Prihodi od igara na sreću1.246.208-68.9931.177.215
3Rashodi poslovanja1.246.208-68.9931.177.215
38Ostali rashodi1.246.208-68.9931.177.215
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA7.388-6506.738
11Opći prihodi i primici7.388-6506.738
3Rashodi poslovanja7.388-6506.738
32Materijalni rashodi7.370-6506.720
34Financijski rashodi1818
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA28.20828.208
11Opći prihodi i primici28.20828.208
3Rashodi poslovanja28.20828.208
32Materijalni rashodi16.26216.262
38Ostali rashodi11.94611.946
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST35.39335.393
11Opći prihodi i primici35.39335.393
3Rashodi poslovanja35.39335.393
32Materijalni rashodi35.37535.375
34Financijski rashodi1818
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 513.204.7195.532.20818.736.927
11Opći prihodi i primici52.00052.000
3Rashodi poslovanja52.00052.000
38Ostali rashodi52.00052.000
12Sredstva učešća za pomoći1.983.736824.1582.807.894
3Rashodi poslovanja1.983.197822.1632.805.360
31Rashodi za zaposlene75.598-6.63768.961
32Materijalni rashodi19.3922.00021.392
34Financijski rashodi2424
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade200-200
38Ostali rashodi1.887.983827.0002.714.983
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5391.9952.534
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5391.9952.534
561Europski socijalni fond (ESF)11.220.9834.656.05015.877.033
3Rashodi poslovanja11.217.9364.644.74515.862.681
31Rashodi za zaposlene425.037-45.126379.911
32Materijalni rashodi93.0788.000101.078
34Financijski rashodi127127
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.129-1.129
38Ostali rashodi10.698.5654.683.00015.381.565
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.04711.30514.352
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.04711.30514.352
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE161.034-33.552127.482
12Sredstva učešća za pomoći16.321-3.44612.875
3Rashodi poslovanja15.922-3.04712.875
32Materijalni rashodi15.908-3.04712.861
34Financijski rashodi1414
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine399-399
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine399-399
552Švicarski instrument144.713-30.106114.607
3Rashodi poslovanja142.456-27.849114.607
32Materijalni rashodi135.738-27.849107.889
34Financijski rashodi8181
38Ostali rashodi6.6376.637
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.257-2.257
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.257-2.257
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL9292
    
31Vlastiti prihodi9292
3Rashodi poslovanja9292
32Materijalni rashodi9292
A509073PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.11.35211.352
12Sredstva učešća za pomoći1.7041.704
3Rashodi poslovanja1.7041.704
32Materijalni rashodi1.7041.704
561Europski socijalni fond (ESF)9.6489.648
3Rashodi poslovanja9.6489.648
32Materijalni rashodi9.6489.648
A509074KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI169.902-47.500122.402
12Sredstva učešća za pomoći84.951-23.75061.201
3Rashodi poslovanja79.641-20.75058.891
32Materijalni rashodi79.606-20.75058.856
34Financijski rashodi3535
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.310-3.0002.310
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.310-3.0002.310
51Pomoći EU84.951-23.75061.201
3Rashodi poslovanja79.641-20.75058.891
32Materijalni rashodi79.606-20.75058.856
34Financijski rashodi3535
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.310-3.0002.310
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.310-3.0002.310
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE14.99814.998
11Opći prihodi i primici14.99814.998
3Rashodi poslovanja9.6899.689
32Materijalni rashodi9.6899.689
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine14.998-9.6895.309
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine9.689-9.689
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.3095.309
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava1.684.158-96.8881.587.270
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.684.158-96.8881.587.270
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.684.158-96.8881.587.270
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA1.684.158-96.8881.587.270
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE935.804-96.888838.916
11Opći prihodi i primici935.804-96.888838.916
3Rashodi poslovanja931.687-96.888834.799
31Rashodi za zaposlene797.001-70.343726.658
32Materijalni rashodi134.180-27.209106.971
34Financijski rashodi5066641.170
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.1174.117
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.1174.117
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA739.580739.580
    
11Opći prihodi i primici739.580739.580
3Rashodi poslovanja739.580739.580
32Materijalni rashodi127.685127.685
34Financijski rashodi4242
38Ostali rashodi611.853611.853
K860008INFORMATIZACIJA8.7748.774
11Opći prihodi i primici8.7748.774
3Rashodi poslovanja3.4653.465
32Materijalni rashodi3.4653.465
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine8.774-3.4655.309
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.465-3.465
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.3095.309
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine8.551.4438.551.443
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici8.551.3108.551.310
31Vlastiti prihodi133133
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV8.551.4438.551.443
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA8.551.4438.551.443
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE252.921252.921
11Opći prihodi i primici252.788252.788
3Rashodi poslovanja248.737248.737
31Rashodi za zaposlene217.163217.163
32Materijalni rashodi31.55731.557
34Financijski rashodi1717
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.0514.051
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.0514.051
31Vlastiti prihodi133133
3Rashodi poslovanja133133
32Materijalni rashodi133133
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA8.095.9838.095.983
11Opći prihodi i primici8.095.9838.095.983
3Rashodi poslovanja8.088.0198.088.019
32Materijalni rashodi57.72757.727
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna265.446265.446
38Ostali rashodi7.764.8467.764.846
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.9647.964
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.9647.964
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE38.49338.493
11Opći prihodi i primici38.49338.493
3Rashodi poslovanja38.49338.493
32Materijalni rashodi38.49338.493
A732007NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU159.267159.267
11Opći prihodi i primici159.267159.267
3Rashodi poslovanja159.267159.267
38Ostali rashodi159.267159.267
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE4.7794.779
11Opći prihodi i primici4.7794.779
3Rashodi poslovanja2.1242.124
32Materijalni rashodi2.1242.124
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.779-2.1242.655
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.124-2.124
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.6552.655
02030Ured za zakonodavstvo1.101.502-95.2981.006.204
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.097.317-95.2981.002.019
12Sredstva učešća za pomoći430430
51Pomoći EU1.3281.328
561Europski socijalni fond (ESF)2.4272.427
Proračun glave/RKP-a po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE1.101.502-95.2981.006.204
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE1.101.502-95.2981.006.204
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.079.270-95.298983.972
11Opći prihodi i primici1.075.085-95.298979.787
3Rashodi poslovanja1.069.775-95.298974.477
31Rashodi za zaposlene998.702-90.253908.449
32Materijalni rashodi67.672-1.72665.946
34Financijski rashodi8282
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.319-3.319
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.3105.310
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.3105.310
12Sredstva učešća za pomoći430430
3Rashodi poslovanja430430
31Rashodi za zaposlene430430
51Pomoći EU1.3281.328
3Rashodi poslovanja1.3281.328
32Materijalni rashodi1.3281.328
561Europski socijalni fond (ESF)2.4272.427
3Rashodi poslovanja2.4272.427
31Rashodi za zaposlene2.4272.427
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO22.23222.232
11Opći prihodi i primici22.23222.232
3Rashodi poslovanja2.8542.854
32Materijalni rashodi2.8542.854
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine22.232-2.85419.378
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.854-2.854
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.37819.378
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske10.452.2091.006.16911.458.378
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici8.450.056-395.9478.054.109
31Vlastiti prihodi374.012374.012
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.1.628.1411.402.1163.030.257
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV10.452.2091.006.16911.458.378
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE10.452.2091.006.16911.458.378
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE10.233.612892.69011.126.302
11Opći prihodi i primici8.231.459-509.4267.722.033
3Rashodi poslovanja5.718.184-254.5975.463.587
31Rashodi za zaposlene4.041.190-3.0864.038.104
32Materijalni rashodi1.660.852-252.1751.408.677
34Financijski rashodi214664878
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade8.6278.627
38Ostali rashodi7.3017.301
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.513.275-254.8292.258.446
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine57.073-9.29147.782
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini2.456.202-245.5382.210.664
31Vlastiti prihodi374.012374.012
3Rashodi poslovanja358.481358.481
32Materijalni rashodi354.431354.431
34Financijski rashodi6767
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.6552.655
38Ostali rashodi1.3281.328
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine15.53115.531
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.53115.531
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.1.628.1411.402.1163.030.257
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.628.1411.402.1163.030.257
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.628.1411.402.1163.030.257
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA20.57320.573
11Opći prihodi i primici20.57320.573
3Rashodi poslovanja20.57320.573
32Materijalni rashodi1.9911.991
34Financijski rashodi9.2919.291
38Ostali rashodi9.2919.291
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE65.30186.934152.235
11Opći prihodi i primici65.30186.934152.235
3Rashodi poslovanja12.21112.211
32Materijalni rashodi12.21112.211
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine65.30174.723140.024
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine12.211-12.211
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine53.09086.934140.024
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA132.72326.545159.268
11Opći prihodi i primici132.72326.545159.268
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine132.72326.545159.268
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine132.72326.545159.268
02042Ured za protokol338.688338.688
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici338.688338.688
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV338.688338.688
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE338.688338.688
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE335.900335.900
11Opći prihodi i primici335.900335.900
3Rashodi poslovanja335.103335.103
31Rashodi za zaposlene233.197233.197
32Materijalni rashodi101.798101.798
34Financijski rashodi108108
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine797797
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine797797
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL2.7882.788
11Opći prihodi i primici2.7882.788
3Rashodi poslovanja797797
32Materijalni rashodi797797
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.788-7971.991
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine797-797
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju373.761373.761
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici373.761373.761
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV373.761373.761
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE373.761373.761
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE370.694370.694
11Opći prihodi i primici370.694370.694
3Rashodi poslovanja368.436368.436
31Rashodi za zaposlene320.620320.620
32Materijalni rashodi47.802-66447.138
34Financijski rashodi14664678
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.2582.258
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.2582.258
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU3.0673.067
11Opći prihodi i primici3.0673.067
3Rashodi poslovanja1.0761.076
32Materijalni rashodi1.0761.076
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.067-1.0761.991
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.076-1.076
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova2.534.5412.534.541
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.444.8042.444.804
51Pomoći EU89.73789.737
Proračun glave/RKP-a po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE2.534.5412.534.541
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI2.534.5412.534.541
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.529.629-4.1152.525.514
11Opći prihodi i primici2.439.892-4.1152.435.777
3Rashodi poslovanja2.423.962-4.1152.419.847
31Rashodi za zaposlene730.389730.389
32Materijalni rashodi1.690.585-4.1151.686.470
34Financijski rashodi997997
38Ostali rashodi1.9911.991
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine15.93015.930
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.93015.930
51Pomoći EU89.73789.737
3Rashodi poslovanja89.73789.737
32Materijalni rashodi89.73789.737
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA4.9124.1159.027
11Opći prihodi i primici4.9124.1159.027
3Rashodi poslovanja930930
32Materijalni rashodi930930
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.9123.1858.097
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine930-930
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.9824.1158.097
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina44.849.226-984.83743.864.389
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici41.515.609-93.48341.422.126
12Sredstva učešća za pomoći336.390-135.223201.167
31Vlastiti prihodi6767
51Pomoći EU1.3281.328
52Ostale pomoći1.1221.122
561Europski socijalni fond (ESF)2.853.497-737.2432.116.254
575Fondovi za unutarnje poslove142.335-20.010122.325
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV44.849.226-984.83743.864.389
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA42.811.143-95.13842.716.005
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE39.860.22539.860.225
11Opći prihodi i primici39.860.22539.860.225
3Rashodi poslovanja39.860.22539.860.225
32Materijalni rashodi36.71436.714
34Financijski rashodi3131
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.6376.637
38Ostali rashodi39.816.84339.816.843
A513041NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.578.1551.122579.277
11Opći prihodi i primici578.155578.155
3Rashodi poslovanja578.155578.155
32Materijalni rashodi40.55240.552
34Financijski rashodi7171
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna238.903238.903
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade53.09053.090
38Ostali rashodi245.539245.539
52Ostale pomoći1.1221.122
3Rashodi poslovanja1.1221.122
32Materijalni rashodi1.1221.122
A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I26.548-25.884664
    
11Opći prihodi i primici26.548-25.884664
3Rashodi poslovanja7.301-6.637664
32Materijalni rashodi7.301-6.637664
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine19.247-19.247
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.247-19.247
A513058JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT)1.815.6511.815.651
    
12Sredstva učešća za pomoći90.78490.784
3Rashodi poslovanja90.78490.784
32Materijalni rashodi532532
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna90.25290.252
561Europski socijalni fond (ESF)1.724.8671.724.867
3Rashodi poslovanja1.724.8671.724.867
32Materijalni rashodi10.08810.088
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.714.7791.714.779
A513059JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – JUPI 2 I JUPI O14.910222.876237.786
11Opći prihodi i primici3939
3Rashodi poslovanja3939
34Financijski rashodi3939
12Sredstva učešća za pomoći2.23133.71635.947
3Rashodi poslovanja2.23133.11735.348
31Rashodi za zaposlene2.1784.3466.524
32Materijalni rashodi5328.77128.824
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine599599
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine599599
561Europski socijalni fond (ESF)12.679189.121201.800
3Rashodi poslovanja12.679185.735198.414
31Rashodi za zaposlene12.38422.72035.104
32Materijalni rashodi295163.015163.310
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.3863.386
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.3863.386
A513061JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA – OBRAZOVANJE (JUPI O)245.252-245.252
11Opći prihodi i primici39-39
3Rashodi poslovanja39-39
34Financijski rashodi39-39
12Sredstva učešća za pomoći36.737-36.737
3Rashodi poslovanja36.138-36.138
31Rashodi za zaposlene7.367-7.367
32Materijalni rashodi28.771-28.771
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine599-599
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine599-599
561Europski socijalni fond (ESF)208.476-208.476
3Rashodi poslovanja205.090-205.090
31Rashodi za zaposlene42.075-42.075
32Materijalni rashodi163.015-163.015
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.386-3.386
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.386-3.386
A681058PODRŠKA JEDNAKOSTI – SNAŽNIJI SUSTAV I UČINKOVITO PLANIRANJE I UKLJUČIVANJE NACIONALNIH MANJINA270.402-48.000222.402
    
11Opći prihodi i primici3939
3Rashodi poslovanja3939
34Financijski rashodi3939
12Sredstva učešća za pomoći39.776-7.00032.776
3Rashodi poslovanja38.879-7.00031.879
31Rashodi za zaposlene9.928-7.0002.928
32Materijalni rashodi28.95128.951
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine897897
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine897897
561Europski socijalni fond (ESF)230.587-41.000189.587
3Rashodi poslovanja225.509-41.000184.509
31Rashodi za zaposlene56.700-41.00015.700
32Materijalni rashodi168.809168.809
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.0785.078
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.0785.078
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA2.038.083-889.6991.148.384
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE917.623-72.999844.624
11Opći prihodi i primici917.556-72.999844.557
3Rashodi poslovanja905.610-72.999832.611
31Rashodi za zaposlene824.662-72.999751.663
32Materijalni rashodi74.25574.255
34Financijski rashodi5656
38Ostali rashodi6.6376.637
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine11.94611.946
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.94611.946
31Vlastiti prihodi6767
3Rashodi poslovanja6767
32Materijalni rashodi6767
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE10.85110.851
11Opći prihodi i primici10.85110.851
3Rashodi poslovanja10.85110.851
32Materijalni rashodi10.82010.820
34Financijski rashodi3131
A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA6.8846.884
    
11Opći prihodi i primici6.8846.884
3Rashodi poslovanja6.8846.884
32Materijalni rashodi6.8536.853
34Financijski rashodi3131
A513040NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.44.68144.681
    
11Opći prihodi i primici43.35343.353
3Rashodi poslovanja43.35343.353
32Materijalni rashodi43.29343.293
34Financijski rashodi6060
51Pomoći EU1.3281.328
3Rashodi poslovanja1.3281.328
32Materijalni rashodi1.3281.328
A513057PREVENCIJA DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE POTPORE ŽRTVAMA796.340-796.340
12Sredstva učešća za pomoći119.452-119.452
3Rashodi poslovanja119.452-119.452
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna39.818-39.818
38Ostali rashodi79.634-79.634
561Europski socijalni fond (ESF)676.888-676.888
3Rashodi poslovanja676.888-676.888
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna225.630-225.630
38Ostali rashodi451.258-451.258
A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA14.6005.40020.000
    
11Opći prihodi i primici14.6005.40020.000
3Rashodi poslovanja14.6005.40020.000
38Ostali rashodi14.6005.40020.000
A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA42.49342.493
11Opći prihodi i primici42.49342.493
3Rashodi poslovanja42.49342.493
32Materijalni rashodi41.75841.758
34Financijski rashodi7171
38Ostali rashodi664664
A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA32.07614.14046.216
12Sredstva učešća za pomoći11.77515011.925
3Rashodi poslovanja11.77515011.925
31Rashodi za zaposlene3.7113.711
32Materijalni rashodi8.0641508.214
575Fondovi za unutarnje poslove20.30113.99034.291
3Rashodi poslovanja20.30113.99034.291
31Rashodi za zaposlene11.11611.116
32Materijalni rashodi9.18513.99023.175
A681062AMIF III – KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE157.669-39.900117.769
12Sredstva učešća za pomoći35.635-5.90029.735
3Rashodi poslovanja35.635-5.90029.735
31Rashodi za zaposlene12.881-5.9006.981
32Materijalni rashodi22.75422.754
575Fondovi za unutarnje poslove122.034-34.00088.034
3Rashodi poslovanja122.034-34.00088.034
31Rashodi za zaposlene38.783-19.00019.783
32Materijalni rashodi83.251-15.00068.251
K681037INFORMATIZACIJA14.86614.866
11Opći prihodi i primici14.86614.866
3Rashodi poslovanja8.2298.229
32Materijalni rashodi8.2298.229
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine14.866-8.2296.637
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine8.229-8.229
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.6376.637
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama3.851.796-115.4683.736.328
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici3.851.796-115.4683.736.328
Proračun glave/RKP-a po programima
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT3.851.796-115.4683.736.328
3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA120.293120.293
A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE117.923117.923
11Opći prihodi i primici117.923117.923
3Rashodi poslovanja116.926116.926
31Rashodi za zaposlene109.299109.299
32Materijalni rashodi7.6107.610
34Financijski rashodi1717
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine997997
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine997997
K872002INFORMATIZACIJA2.3702.370
11Opći prihodi i primici2.3702.370
3Rashodi poslovanja379379
32Materijalni rashodi379379
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.370-3791.991
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine379-379
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA3.731.503-115.4683.616.035
A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA3.731.503-115.4683.616.035
11Opći prihodi i primici3.731.503-115.4683.616.035
3Rashodi poslovanja3.720.885-115.4683.605.417
32Materijalni rashodi2.6552.655
38Ostali rashodi3.718.230-115.4683.602.762
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.61810.618
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.61810.618
02092Ured za ravnopravnost spolova327.701-9.026318.675
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici326.373-9.026317.347
51Pomoći EU1.3281.328
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV327.701-9.026318.675
2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA327.701-9.026318.675
A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE257.054-9.026248.028
11Opći prihodi i primici257.054-9.026248.028
3Rashodi poslovanja254.597-9.026245.571
31Rashodi za zaposlene234.789-10.619224.170
32Materijalni rashodi19.8071.59321.400
34Financijski rashodi11
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.4572.457
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.4572.457
A532009PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA61.68461.684
11Opći prihodi i primici60.35660.356
3Rashodi poslovanja60.35660.356
32Materijalni rashodi60.26160.261
34Financijski rashodi9595
51Pomoći EU1.3281.328
3Rashodi poslovanja1.3281.328
32Materijalni rashodi1.3281.328
A532013PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA5.9765.976
11Opći prihodi i primici5.9765.976
3Rashodi poslovanja5.9765.976
32Materijalni rashodi4.6484.648
38Ostali rashodi1.3281.328
K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA2.9872.987
11Opći prihodi i primici2.9872.987
3Rashodi poslovanja996996
32Materijalni rashodi996996
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.987-9961.991
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine996-996
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9911.991
025MINISTARSTVO FINANCIJA6.370.317.3061.117.334.6027.487.651.908
02505Ministarstvo financija40.261.7301.420.67741.682.407
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici39.535.33411.38239.546.716
12Sredstva učešća za pomoći70.8701.89072.760
31Vlastiti prihodi23.89023.890
43Ostali prihodi za posebne namjene5.9465.946
51Pomoći EU119.451119.451
561Europski socijalni fond (ESF)451.78515.238467.023
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)4.512-4.512
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti3.9823.982
575Fondovi za unutarnje poslove45.96045.960
581Mehanizam za oporavak i otpornost1.396.6791.396.679
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV40.261.7301.420.67741.682.407
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA24.206.2521.420.67725.626.929
A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE18.687.606-1.89018.685.716
11Opći prihodi i primici18.538.319-1.89018.536.429
3Rashodi poslovanja18.538.319-1.89018.536.429
31Rashodi za zaposlene13.140.77913.140.779
32Materijalni rashodi5.389.709-1.8905.387.819
34Financijski rashodi7.8317.831
31Vlastiti prihodi23.89023.890
3Rashodi poslovanja23.89023.890
32Materijalni rashodi23.89023.890
43Ostali prihodi za posebne namjene5.9465.946
3Rashodi poslovanja5.9465.946
32Materijalni rashodi5.9465.946
51Pomoći EU119.451119.451
3Rashodi poslovanja119.451119.451
32Materijalni rashodi119.451119.451
A321074TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA3.9823.982
    
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti3.9823.982
3Rashodi poslovanja3.9823.982
32Materijalni rashodi3.9823.982
A321075OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ3.98217.92521.907
12Sredstva učešća za pomoći5982.6873.285
3Rashodi poslovanja5982.6873.285
31Rashodi za zaposlene262262
32Materijalni rashodi5982.4253.023
561Europski socijalni fond (ESF)3.38415.23818.622
3Rashodi poslovanja3.38415.23818.622
31Rashodi za zaposlene15.03515.035
32Materijalni rashodi3.3842033.587
A321078TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA19.65619.656
    
575Fondovi za unutarnje poslove19.65619.656
3Rashodi poslovanja19.65619.656
31Rashodi za zaposlene19.40419.404
32Materijalni rashodi252252
A321080UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO1.409.9511.409.951
11Opći prihodi i primici13.27213.272
3Rashodi poslovanja13.27213.272
32Materijalni rashodi13.27213.272
581Mehanizam za oporavak i otpornost1.396.6791.396.679
3Rashodi poslovanja1.396.6791.396.679
32Materijalni rashodi1.396.6791.396.679
A538074TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE16.33716.337
575Fondovi za unutarnje poslove16.33716.337
3Rashodi poslovanja16.33716.337
31Rashodi za zaposlene16.12516.125
32Materijalni rashodi212212
A538077TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA9.9679.967
    
    
575Fondovi za unutarnje poslove9.9679.967
3Rashodi poslovanja9.9679.967
31Rashodi za zaposlene9.8349.834
32Materijalni rashodi133133
K113290RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE2.442.1002.442.100
11Opći prihodi i primici2.442.1002.442.100
3Rashodi poslovanja2.123.5652.123.565
32Materijalni rashodi2.123.5652.123.565
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine318.535318.535
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine132.723132.723
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine185.812185.812
K253049PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA862.698862.698
11Opći prihodi i primici862.698862.698
3Rashodi poslovanja265.445265.445
32Materijalni rashodi265.445265.445
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine597.253597.253
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine597.253597.253
K253057OPREMANJE245.537245.537
11Opći prihodi i primici245.537245.537
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine245.537245.537
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine185.812185.812
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini59.72559.725
K321070OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ517.876517.876
12Sredstva učešća za pomoći69.47569.475
3Rashodi poslovanja16.60816.608
31Rashodi za zaposlene7.9637.963
32Materijalni rashodi8.6458.645
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine52.86752.867
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine52.86752.867
561Europski socijalni fond (ESF)448.401448.401
3Rashodi poslovanja148.823148.823
31Rashodi za zaposlene60.58860.588
32Materijalni rashodi88.23588.235
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine299.578299.578
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine299.578299.578
K321071OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ5.309-5.309
12Sredstva učešća za pomoći797-797
3Rashodi poslovanja797-797
32Materijalni rashodi797-797
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)4.512-4.512
3Rashodi poslovanja4.512-4.512
32Materijalni rashodi4.512-4.512
K321077RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA309.510309.510
11Opći prihodi i primici309.510309.510
3Rashodi poslovanja212.357212.357
32Materijalni rashodi212.357212.357
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine97.15397.153
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine97.15397.153
K538003INFORMATIZACIJA1.081.6921.081.692
11Opći prihodi i primici1.081.6921.081.692
3Rashodi poslovanja119.451119.451
32Materijalni rashodi119.451119.451
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine962.241962.241
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine99.54299.542
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine862.699862.699
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA16.055.47816.055.478
A538035ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA10.414.75810.414.758
11Opći prihodi i primici10.414.75810.414.758
3Rashodi poslovanja10.414.75810.414.758
32Materijalni rashodi10.414.75810.414.758
K538036OPREMANJE265.446265.446
11Opći prihodi i primici265.446265.446
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine265.446265.446
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine265.446265.446
K538043IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA5.375.2745.375.274
11Opći prihodi i primici5.375.2745.375.274
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.375.2745.375.274
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine39.81739.817
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.335.4575.335.457
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države6.041.297.2471.104.333.1227.145.630.369
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici5.954.726.4731.104.333.1227.059.059.595
15Proračunska pričuva15.000.00015.000.000
559Ostale refundacije iz sredstava EU232.265232.265
581Mehanizam za oporavak i otpornost71.338.50971.338.509
Proračun glave/RKP-a po programima
21POLITIČKI SUSTAV8.326.8758.326.875
2114POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA8.326.8758.326.875
A539232POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA8.326.8758.326.875
11Opći prihodi i primici8.326.8758.326.875
3Rashodi poslovanja8.326.8758.326.875
38Ostali rashodi8.326.8758.326.875
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV448.612.847102.928.795551.541.642
2202MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE13.27213.272
A539018NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA13.27213.272
11Opći prihodi i primici13.27213.272
3Rashodi poslovanja13.27213.272
32Materijalni rashodi13.27213.272
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA70.268.4971.344.04471.612.541
A539161USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA26.204.247-1.149.24725.055.000
11Opći prihodi i primici26.204.247-1.149.24725.055.000
3Rashodi poslovanja25.055.00025.055.000
32Materijalni rashodi6.055.0006.055.000
34Financijski rashodi19.000.00019.000.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.149.247-1.149.247
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.149.247-1.149.247
A539231USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u1.566.406132.7911.699.197
11Opći prihodi i primici1.566.406132.7911.699.197
3Rashodi poslovanja1.566.406132.7911.699.197
34Financijski rashodi1.566.406132.7911.699.197
A539314VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE500500
11Opći prihodi i primici500500
3Rashodi poslovanja500500
34Financijski rashodi500500
A557034NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA398.168398.168
11Opći prihodi i primici398.168398.168
3Rashodi poslovanja398.168398.168
34Financijski rashodi398.168398.168
A767063NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU1.765.2141.765.214
11Opći prihodi i primici1.765.2141.765.214
3Rashodi poslovanja1.765.2141.765.214
32Materijalni rashodi1.274.1391.274.139
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna491.075491.075
A767065NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA53.08953.089
11Opći prihodi i primici53.08953.089
3Rashodi poslovanja53.08953.089
34Financijski rashodi53.08953.089
A767073STJECANJE UDJELA39.816.84339.816.843
11Opći prihodi i primici39.816.84339.816.843
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova39.816.84339.816.843
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici39.816.84339.816.843
K557049PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM2.360.0002.360.000
11Opći prihodi i primici2.360.0002.360.000
3Rashodi poslovanja2.360.0002.360.000
32Materijalni rashodi2.360.0002.360.000
T818072INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA464.530464.530
11Opći prihodi i primici232.265232.265
3Rashodi poslovanja232.265232.265
32Materijalni rashodi232.265232.265
559Ostale refundacije iz sredstava EU232.265232.265
3Rashodi poslovanja232.265232.265
32Materijalni rashodi232.265232.265
2205POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI278.717.8981.504.751280.222.649
A767071POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE13.272.28113.272.281
    
11Opći prihodi i primici13.272.28113.272.281
3Rashodi poslovanja13.272.28113.272.281
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna13.272.28113.272.281
A818069FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE265.445.617265.445.617
11Opći prihodi i primici265.445.617265.445.617
3Rashodi poslovanja265.445.617265.445.617
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna265.445.617265.445.617
T767074JEDNOKRATNA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE1.504.7511.504.751
11Opći prihodi i primici1.504.7511.504.751
3Rashodi poslovanja1.504.7511.504.751
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.504.7511.504.751
2206UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA99.613.180100.080.000199.693.180
    
A539298UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU33.18080.000113.180
11Opći prihodi i primici33.18080.000113.180
3Rashodi poslovanja33.18080.000113.180
34Financijski rashodi33.18080.000113.180
T767069PROVEDBA PROJEKATA99.580.000100.000.000199.580.000
11Opći prihodi i primici99.580.000100.000.000199.580.000
3Rashodi poslovanja77.580.00077.907.211155.487.211
35Subvencije14.000.00014.059.04828.059.048
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna53.580.00053.805.985107.385.985
38Ostali rashodi10.000.00010.042.17820.042.178
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine22.000.00022.092.78944.092.789
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.000.0009.037.95918.037.959
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini13.000.00013.054.83026.054.830
23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ755.944.238-2.900.000753.044.238
2304ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA94.231.792-2.900.00091.331.792
A539053UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA94.231.792-2.900.00091.331.792
11Opći prihodi i primici94.231.792-2.900.00091.331.792
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova94.231.792-2.900.00091.331.792
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici94.231.792-2.900.00091.331.792
2307DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE661.712.446661.712.446
A544023DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a456.961.406456.961.406
    
11Opći prihodi i primici456.961.406456.961.406
3Rashodi poslovanja456.961.406456.961.406
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna456.961.406456.961.406
A767039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a104.466.888104.466.888
    
11Opći prihodi i primici104.466.888104.466.888
3Rashodi poslovanja104.466.888104.466.888
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna104.466.888104.466.888
A767040DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE30.571.99630.571.996
    
11Opći prihodi i primici30.571.99630.571.996
3Rashodi poslovanja30.571.99630.571.996
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna30.571.99630.571.996
A818039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA49.654.45649.654.456
    
11Opći prihodi i primici49.654.45649.654.456
3Rashodi poslovanja49.654.45649.654.456
34Financijski rashodi2.654.4562.654.456
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna47.000.00047.000.000
A818068DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA20.057.70020.057.700
    
11Opći prihodi i primici20.057.70020.057.700
3Rashodi poslovanja20.057.70020.057.700
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna20.057.70020.057.700
28PRAVOSUĐE6.646.1406.646.140
2813NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA6.646.1406.646.140
A539287OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA10.00010.000
11Opći prihodi i primici10.00010.000
3Rashodi poslovanja10.00010.000
38Ostali rashodi10.00010.000
T767060ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU6.636.1406.636.140
11Opći prihodi i primici6.636.1406.636.140
3Rashodi poslovanja6.636.1406.636.140
38Ostali rashodi6.636.1406.636.140
32GOSPODARSTVO148.933.9728.141.637157.075.609
3210KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU148.933.9728.141.637157.075.609
A539052JAMSTVENA PRIČUVA39.816.8439.000.00048.816.843
11Opći prihodi i primici39.816.8439.000.00048.816.843
3Rashodi poslovanja39.816.8439.000.00048.816.843
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna13.272.2819.000.00022.272.281
38Ostali rashodi26.544.56226.544.562
A544001PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a4.645.2984.645.298
11Opći prihodi i primici4.645.2984.645.298
3Rashodi poslovanja4.645.2984.645.298
35Subvencije4.645.2984.645.298
A544005KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA2.654.4562.654.456
    
11Opći prihodi i primici2.654.4562.654.456
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova2.654.4562.654.456
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici2.654.4562.654.456
A544011OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND14.599.50914.599.509
11Opći prihodi i primici14.599.50914.599.509
3Rashodi poslovanja14.599.50914.599.509
35Subvencije14.599.50914.599.509
A557046OROČENI DEPOZITI100.000100.000
11Opći prihodi i primici100.000100.000
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova100.000100.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite100.000100.000
A767067ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA5.428.363571.6376.000.000
11Opći prihodi i primici5.428.363571.6376.000.000
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5.428.363571.6376.000.000
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici5.428.363571.6376.000.000
A767070FINANCIJSKI INSTRUMENTI – HBOR – NPOO71.338.50971.338.509
581Mehanizam za oporavak i otpornost71.338.50971.338.509
3Rashodi poslovanja39.816.84239.816.842
35Subvencije39.816.84239.816.842
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova31.521.66731.521.667
51Izdaci za dane zajmove i depozite16.590.35116.590.351
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici14.931.31614.931.316
A767072OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-a8.261.068-1.530.0006.731.068
    
11Opći prihodi i primici8.261.068-1.530.0006.731.068
3Rashodi poslovanja8.261.068-1.530.0006.731.068
34Financijski rashodi442.568442.568
38Ostali rashodi7.818.500-1.530.0006.288.500
A818051TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA2.189.9262.189.926
11Opći prihodi i primici2.189.9262.189.926
3Rashodi poslovanja2.189.9262.189.926
32Materijalni rashodi2.189.9262.189.926
35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA145.9953.005149.000
3506POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE145.9953.005149.000
A539042POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE145.9953.005149.000
11Opći prihodi i primici145.9953.005149.000
3Rashodi poslovanja145.9953.005149.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade145.9953.005149.000
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT47.821.776400.00048.221.776
3913POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA47.821.776400.00048.221.776
A539026MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH47.423.60847.423.608
11Opći prihodi i primici47.423.60847.423.608
3Rashodi poslovanja47.423.60847.423.608
38Ostali rashodi47.423.60847.423.608
A767061NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU398.168400.000798.168
11Opći prihodi i primici398.168400.000798.168
3Rashodi poslovanja398.168400.000798.168
38Ostali rashodi398.168400.000798.168
41MIROVINSKA SIGURNOST13.935.895-235.89513.700.000
4104POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA13.935.895-235.89513.700.000
A539274POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA13.935.895-235.89513.700.000
11Opći prihodi i primici13.935.895-235.89513.700.000
3Rashodi poslovanja13.935.895-235.89513.700.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.935.895-235.89513.700.000
42SERVISIRANJE JAVNOG DUGA4.593.264.435995.995.5805.589.260.015
4201SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA2.868.117.750997.595.6683.865.713.418
A539099ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU35.718.3882.744.55538.462.943
11Opći prihodi i primici35.718.3882.744.55538.462.943
3Rashodi poslovanja4.265.5542.501.1236.766.677
34Financijski rashodi4.265.5542.501.1236.766.677
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova31.452.834243.43231.696.266
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova31.452.834243.43231.696.266
A539100ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA900.155.944192.987.1231.093.143.067
11Opći prihodi i primici900.155.944192.987.1231.093.143.067
3Rashodi poslovanja22.882.15212.987.12335.869.275
34Financijski rashodi22.882.15212.987.12335.869.275
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova877.273.792180.000.0001.057.273.792
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova877.273.792180.000.0001.057.273.792
A539103IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI1.911.538.4401.911.538.440
11Opći prihodi i primici1.911.538.4401.911.538.440
3Rashodi poslovanja411.770.705411.770.705
34Financijski rashodi411.770.705411.770.705
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.499.767.7351.499.767.735
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire1.499.767.7351.499.767.735
A539105IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI2.574.822530.000.000532.574.822
11Opći prihodi i primici2.574.822530.000.000532.574.822
3Rashodi poslovanja2.574.8222.574.822
34Financijski rashodi2.574.8222.574.822
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova530.000.000530.000.000
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire530.000.000530.000.000
A767010OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU2.100.9002.100.900
11Opći prihodi i primici2.100.9002.100.900
3Rashodi poslovanja30.70530.705
34Financijski rashodi30.70530.705
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova2.070.1952.070.195
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova2.070.1952.070.195
A767011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU5.338.5735.338.573
11Opći prihodi i primici5.338.5735.338.573
3Rashodi poslovanja335.944335.944
34Financijski rashodi335.944335.944
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5.002.6295.002.629
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.002.6295.002.629
A767068ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI2.654.4576.863.9909.518.447
11Opći prihodi i primici2.654.4576.863.9909.518.447
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova2.654.4576.863.9909.518.447
51Izdaci za dane zajmove i depozite2.654.4576.863.9909.518.447
A818009OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU1.080.4461.080.446
11Opći prihodi i primici1.080.4461.080.446
3Rashodi poslovanja36.25336.253
34Financijski rashodi36.25336.253
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.044.1931.044.193
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.044.1931.044.193
A818010OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI374.654374.654
11Opći prihodi i primici374.654374.654
3Rashodi poslovanja50.27850.278
34Financijski rashodi50.27850.278
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova324.376324.376
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova324.376324.376
A818011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU6.135.5096.135.509
11Opći prihodi i primici6.135.5096.135.509
3Rashodi poslovanja357.206357.206
34Financijski rashodi357.206357.206
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5.778.3035.778.303
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova5.778.3035.778.303
A818066ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a445.617265.000.000265.445.617
11Opći prihodi i primici445.617265.000.000265.445.617
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova445.617265.000.000265.445.617
51Izdaci za dane zajmove i depozite445.617265.000.000265.445.617
4202SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA1.725.146.685-1.600.0881.723.546.597
A539097ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA41.01441.014
11Opći prihodi i primici41.01441.014
3Rashodi poslovanja3.8483.848
34Financijski rashodi3.8483.848
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova37.16637.166
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova37.16637.166
A539098ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA151.350.7038.750.000160.100.703
11Opći prihodi i primici151.350.7038.750.000160.100.703
3Rashodi poslovanja69.315.4806.560.00075.875.480
34Financijski rashodi69.315.4806.560.00075.875.480
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova82.035.2232.190.00084.225.223
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova82.035.2232.190.00084.225.223
A539153IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU1.562.473.529-19.987.0001.542.486.529
11Opći prihodi i primici1.562.473.529-19.987.0001.542.486.529
3Rashodi poslovanja395.067.505-19.987.000375.080.505
34Financijski rashodi395.067.505-19.987.000375.080.505
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova1.167.406.0241.167.406.024
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire1.167.406.0241.167.406.024
A539164IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI10.617.8259.541.12320.158.948
11Opći prihodi i primici10.617.8259.541.12320.158.948
3Rashodi poslovanja10.617.8259.541.12320.158.948
34Financijski rashodi10.617.8259.541.12320.158.948
A539165POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE663.61495.789759.403
11Opći prihodi i primici663.61495.789759.403
3Rashodi poslovanja663.61495.789759.403
34Financijski rashodi663.61495.789759.403
43INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE17.665.07417.665.074
4301PRORAČUNSKA ZALIHA15.000.00015.000.000
A539019PRORAČUNSKA ZALIHA15.000.00015.000.000
15Proračunska pričuva15.000.00015.000.000
3Rashodi poslovanja15.000.00015.000.000
38Ostali rashodi15.000.00015.000.000
4303OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA2.665.0742.665.074
A539020PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA10.61810.618
    
11Opći prihodi i primici10.61810.618
3Rashodi poslovanja10.61810.618
32Materijalni rashodi10.61810.618
A539025NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA2.654.4562.654.456
11Opći prihodi i primici2.654.4562.654.456
3Rashodi poslovanja2.654.4562.654.456
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.654.4562.654.456
02510Carinska uprava105.882.1749.756105.891.930
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici98.518.079100.00098.618.079
12Sredstva učešća za pomoći1.713.056-100.0001.613.056
31Vlastiti prihodi239.300239.300
43Ostali prihodi za posebne namjene1.133.7001.133.700
51Pomoći EU2.597.5809.7562.607.336
561Europski socijalni fond (ESF)620.459620.459
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)1.050.0001.050.000
575Fondovi za unutarnje poslove10.00010.000
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV105.882.1749.756105.891.930
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA105.882.1749.756105.891.930
A540000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE71.051.620250.00071.301.620
11Opći prihodi i primici69.866.770250.00070.116.770
3Rashodi poslovanja69.866.770250.00070.116.770
31Rashodi za zaposlene59.269.95059.269.950
32Materijalni rashodi9.932.1709.932.170
34Financijski rashodi4.6504.650
38Ostali rashodi660.000250.000910.000
31Vlastiti prihodi18.00018.000
3Rashodi poslovanja18.00018.000
32Materijalni rashodi18.00018.000
43Ostali prihodi za posebne namjene1.133.7001.133.700
3Rashodi poslovanja1.133.7001.133.700
32Materijalni rashodi1.133.7001.133.700
51Pomoći EU33.15033.150
3Rashodi poslovanja33.15033.150
32Materijalni rashodi33.15033.150
A540005ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE24.725.00924.725.009
11Opći prihodi i primici24.725.00924.725.009
3Rashodi poslovanja21.531.84421.531.844
32Materijalni rashodi21.531.84421.531.844
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.193.1653.193.165
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.083.1501.083.150
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.110.0152.110.015
A540036CUSTOMS 202061.15061.150
51Pomoći EU61.15061.150
3Rashodi poslovanja61.15061.150
32Materijalni rashodi61.15061.150
A540040OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.653.065653.065
12Sredstva učešća za pomoći32.60632.606
3Rashodi poslovanja32.60632.606
31Rashodi za zaposlene4.1504.150
32Materijalni rashodi28.45628.456
561Europski socijalni fond (ESF)620.459620.459
3Rashodi poslovanja620.459620.459
31Rashodi za zaposlene42.00042.000
32Materijalni rashodi578.459578.459
A540048OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.1.426.800-100.0001.326.800
12Sredstva učešća za pomoći376.800-100.000276.800
3Rashodi poslovanja73.80073.800
32Materijalni rashodi73.80073.800
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine303.000-100.000203.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine303.000-100.000203.000
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)1.050.0001.050.000
3Rashodi poslovanja350.000350.000
32Materijalni rashodi350.000350.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine700.000700.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine700.000700.000
K310009MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE3.103.2503.103.250
11Opći prihodi i primici3.081.4503.081.450
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.081.4503.081.450
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.129.4002.129.400
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini952.050952.050
31Vlastiti prihodi13.50013.500
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine13.50013.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.50013.500
51Pomoći EU8.3008.300
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine8.3008.300
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.3008.300
K540034OBNOVA VOZNOG PARKA1.185.650-150.0001.035.650
11Opći prihodi i primici844.850-150.000694.850
3Rashodi poslovanja2.4002.400
34Financijski rashodi2.4002.400
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine842.450-150.000692.450
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine842.450-150.000692.450
31Vlastiti prihodi207.800207.800
3Rashodi poslovanja700700
34Financijski rashodi700700
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine207.100207.100
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine207.100207.100
51Pomoći EU133.000133.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine133.000133.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine133.000133.000
K540047FOND ZA CARINSKU OPREMU3.598.6503.598.650
12Sredstva učešća za pomoći1.293.6501.293.650
3Rashodi poslovanja129.150129.150
32Materijalni rashodi129.150129.150
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.164.5001.164.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.164.5001.164.500
51Pomoći EU2.305.0002.305.000
3Rashodi poslovanja230.000230.000
32Materijalni rashodi230.000230.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.075.0002.075.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.075.0002.075.000
K540049PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021. – 2027.20.00020.000
12Sredstva učešća za pomoći10.00010.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.00010.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.00010.000
575Fondovi za unutarnje poslove10.00010.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.00010.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.00010.000
T540037TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ1.3501.350
51Pomoći EU1.3501.350
3Rashodi poslovanja1.3501.350
32Materijalni rashodi1.3501.350
T540044CELBET II15.91015.910
51Pomoći EU15.91015.910
3Rashodi poslovanja15.91015.910
32Materijalni rashodi15.91015.910
T540046PROGRAM HORIZON 2020 – ENTRANCE39.7209.75649.476
51Pomoći EU39.7209.75649.476
3Rashodi poslovanja16.6209.75626.376
31Rashodi za zaposlene9.9709.970
32Materijalni rashodi6.6509.75616.406
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine23.10023.100
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine23.10023.100
02515Porezna uprava178.748.39011.005.850189.754.240
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici145.840.47910.998.930156.839.409
12Sredstva učešća za pomoći306.4251.070307.495
31Vlastiti prihodi185.812185.812
43Ostali prihodi za posebne namjene2.442.1002.442.100
51Pomoći EU152.631152.631
561Europski socijalni fond (ESF)1.736.4085.8501.742.258
581Mehanizam za oporavak i otpornost28.084.53528.084.535
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV178.748.39011.005.850189.754.240
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA178.748.39011.005.850189.754.240
A541000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE104.404.419-1.070104.403.349
11Opći prihodi i primici104.085.885-1.070104.084.815
3Rashodi poslovanja104.085.885-1.070104.084.815
31Rashodi za zaposlene84.043.41484.043.414
32Materijalni rashodi19.881.878-1.07019.880.808
34Financijski rashodi25.21625.216
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade132.723132.723
38Ostali rashodi2.6542.654
31Vlastiti prihodi185.812185.812
3Rashodi poslovanja185.812185.812
32Materijalni rashodi185.812185.812
43Ostali prihodi za posebne namjene132.722132.722
3Rashodi poslovanja132.722132.722
32Materijalni rashodi66.36166.361
34Financijski rashodi66.36166.361
A541015HUMANITARNE POMOĆI6.6366.636
43Ostali prihodi za posebne namjene6.6366.636
3Rashodi poslovanja6.6366.636
38Ostali rashodi6.6366.636
A541018TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA796.337796.337
11Opći prihodi i primici796.337796.337
3Rashodi poslovanja796.337796.337
32Materijalni rashodi796.337796.337
A541023ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA796.337796.337
11Opći prihodi i primici796.337796.337
3Rashodi poslovanja796.337796.337
32Materijalni rashodi796.337796.337
A541024IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013152.631152.631
51Pomoći EU152.631152.631
3Rashodi poslovanja152.631152.631
32Materijalni rashodi152.631152.631
K270143OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE5.196.0985.196.098
11Opći prihodi i primici3.981.6843.981.684
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.981.6843.981.684
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.592.6741.592.674
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.123.5652.123.565
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini265.445265.445
43Ostali prihodi za posebne namjene1.214.4141.214.414
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.214.4141.214.414
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine265.446265.446
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine265.446265.446
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini683.522683.522
K270151OPREMANJE477.803477.803
11Opći prihodi i primici411.441411.441
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine411.441411.441
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine411.441411.441
43Ostali prihodi za posebne namjene66.36266.362
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine66.36266.362
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine66.36266.362
K270160INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE35.131.72611.000.00046.131.726
11Opći prihodi i primici34.109.76011.000.00045.109.760
3Rashodi poslovanja26.411.8388.000.00034.411.838
32Materijalni rashodi26.411.8388.000.00034.411.838
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.697.9223.000.00010.697.922
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine265.445265.445
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.432.4773.000.00010.432.477
43Ostali prihodi za posebne namjene1.021.9661.021.966
3Rashodi poslovanja637.070637.070
32Materijalni rashodi637.070637.070
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine384.896384.896
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine53.08953.089
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine331.807331.807
K541007OBNOVA VOZNOG PARKA1.659.0351.659.035
11Opći prihodi i primici1.659.0351.659.035
3Rashodi poslovanja331.807331.807
32Materijalni rashodi331.807331.807
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.327.2281.327.228
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.327.2281.327.228
K541046DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO28.084.53528.084.535
581Mehanizam za oporavak i otpornost28.084.53528.084.535
3Rashodi poslovanja8.940.5568.940.556
32Materijalni rashodi8.940.5568.940.556
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine19.143.97919.143.979
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.143.97919.143.979
K541047OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.2.042.8332.042.833
12Sredstva učešća za pomoći306.425306.425
3Rashodi poslovanja70.00070.000
32Materijalni rashodi70.00070.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine236.425236.425
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine236.425236.425
561Europski socijalni fond (ESF)1.736.4081.736.408
3Rashodi poslovanja400.000400.000
32Materijalni rashodi400.000400.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.336.4081.336.408
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.336.4081.336.408
T541041OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.6.9206.920
12Sredstva učešća za pomoći1.0701.070
3Rashodi poslovanja1.0701.070
32Materijalni rashodi1.0701.070
561Europski socijalni fond (ESF)5.8505.850
3Rashodi poslovanja5.8505.850
32Materijalni rashodi5.8505.850
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije4.061.404565.1974.626.601
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.166.302-7.9522.158.350
12Sredstva učešća za pomoći259.02240.672299.694
31Vlastiti prihodi69.679431.966501.645
559Ostale refundacije iz sredstava EU38.85623.78062.636
561Europski socijalni fond (ESF)384.011141384.152
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)690.81969.412760.231
564Ribarski fondovi166.1366.578172.714
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti65.03465.034
575Fondovi za unutarnje poslove221.545600222.145
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV4.061.404565.1974.626.601
2206UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA4.061.404565.1974.626.601
    
A829002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE2.091.1803.0002.094.180
    
11Opći prihodi i primici2.091.1803.0002.094.180
3Rashodi poslovanja2.078.5713.0002.081.571
31Rashodi za zaposlene1.608.6001.608.600
32Materijalni rashodi468.6443.000471.644
34Financijski rashodi1.3271.327
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine12.60912.609
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.60912.609
A829005REVIZIJA PROJEKATA26.54526.545
11Opći prihodi i primici26.54526.545
3Rashodi poslovanja26.54526.545
32Materijalni rashodi26.54526.545
K829001INFORMATIZACIJA48.577-10.95237.625
11Opći prihodi i primici48.577-10.95237.625
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine48.577-10.95237.625
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.6801.680
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine48.577-12.63235.945
K829010OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020.169.794-155.01014.784
12Sredstva učešća za pomoći3.6583.658
3Rashodi poslovanja3.6583.658
31Rashodi za zaposlene3.6363.636
32Materijalni rashodi2222
564Ribarski fondovi166.136-155.01011.126
3Rashodi poslovanja162.652-151.52611.126
31Rashodi za zaposlene121.640-110.59111.049
32Materijalni rashodi41.012-40.93577
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.484-3.484
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.484-3.484
K829011OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ381.2992.121383.420
12Sredstva učešća za pomoći57.19531857.513
3Rashodi poslovanja55.31428355.597
31Rashodi za zaposlene40.01540.015
32Materijalni rashodi15.29928315.582
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.881351.916
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.881351.916
561Europski socijalni fond (ESF)324.1041.803325.907
3Rashodi poslovanja313.4431.603315.046
31Rashodi za zaposlene226.756226.756
32Materijalni rashodi86.6871.60388.290
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine10.66120010.861
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.66120010.861
K829013OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ94.46630094.766
    
575Fondovi za unutarnje poslove94.46630094.766
3Rashodi poslovanja93.77630094.076
31Rashodi za zaposlene65.56565.565
32Materijalni rashodi28.21130028.511
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine690690
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine690690
K829014IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020.85.872104.752190.624
    
12Sredstva učešća za pomoći12.88115.71328.594
3Rashodi poslovanja12.88115.71328.594
31Rashodi za zaposlene7.80415.71323.517
32Materijalni rashodi5.0775.077
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)72.99189.039162.030
3Rashodi poslovanja72.99189.039162.030
31Rashodi za zaposlene44.22489.039133.263
32Materijalni rashodi28.76728.767
K829015IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.1.9912.0094.000
    
12Sredstva učešća za pomoći299301600
3Rashodi poslovanja299301600
32Materijalni rashodi299301600
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)1.6921.7083.400
3Rashodi poslovanja1.6921.7083.400
32Materijalni rashodi1.6921.7083.400
K829016OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ79.19020079.390
575Fondovi za unutarnje poslove79.19020079.390
3Rashodi poslovanja78.61920078.819
31Rashodi za zaposlene55.21355.213
32Materijalni rashodi23.40620023.606
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine571571
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine571571
K829017PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.26.27924.64650.925
    
12Sredstva učešća za pomoći9.9869.36619.352
3Rashodi poslovanja8.7259.13517.860
32Materijalni rashodi8.7259.13517.860
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.2612311.492
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.2612311.492
559Ostale refundacije iz sredstava EU16.29315.28031.573
3Rashodi poslovanja14.23614.90429.140
32Materijalni rashodi14.23614.90429.140
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.0573762.433
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.0573762.433
K829021OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ70.479-1.95568.524
12Sredstva učešća za pomoći10.572-29310.279
3Rashodi poslovanja10.393-30010.093
31Rashodi za zaposlene7.0787.078
32Materijalni rashodi3.315-3003.015
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1797186
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1797186
561Europski socijalni fond (ESF)59.907-1.66258.245
3Rashodi poslovanja58.892-1.70057.192
31Rashodi za zaposlene40.10640.106
32Materijalni rashodi18.786-1.70017.086
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.015381.053
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.015381.053
K829022FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA47.88910047.989
    
575Fondovi za unutarnje poslove47.88910047.989
3Rashodi poslovanja47.53110047.631
31Rashodi za zaposlene33.18133.181
32Materijalni rashodi14.35010014.450
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine358358
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine358358
K829023INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ26.54410.00036.544
    
12Sredstva učešća za pomoći3.9811.5005.481
3Rashodi poslovanja3.9811.5005.481
32Materijalni rashodi3.9811.5005.481
559Ostale refundacije iz sredstava EU22.5638.50031.063
3Rashodi poslovanja22.5638.50031.063
32Materijalni rashodi22.5638.50031.063
K829026PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ51.720179.120230.840
    
12Sredstva učešća za pomoći51.72017.53269.252
3Rashodi poslovanja50.55917.05267.611
31Rashodi za zaposlene36.91114.45851.369
32Materijalni rashodi13.6482.59416.242
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.1614801.641
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.1614801.641
564Ribarski fondovi161.588161.588
3Rashodi poslovanja157.759157.759
31Rashodi za zaposlene119.861119.861
32Materijalni rashodi37.89837.898
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.8293.829
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.8293.829
K829028OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ724.866-25.100699.766
12Sredstva učešća za pomoći108.730-3.765104.965
3Rashodi poslovanja105.435-2.265103.170
31Rashodi za zaposlene83.178-2.37080.808
32Materijalni rashodi22.25710522.362
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.295-1.5001.795
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.295-1.5001.795
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)616.136-21.335594.801
3Rashodi poslovanja597.464-12.835584.629
31Rashodi za zaposlene471.338-13.430457.908
32Materijalni rashodi126.126595126.721
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine18.672-8.50010.172
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine18.672-8.50010.172
T829008NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.65.03465.034
    
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti65.03465.034
3Rashodi poslovanja65.03465.034
31Rashodi za zaposlene46.45346.453
32Materijalni rashodi18.58118.581
T829025TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI69.679-17.43452.245
31Vlastiti prihodi69.679-17.43452.245
3Rashodi poslovanja69.679-17.43452.245
31Rashodi za zaposlene60.256-29.25631.000
32Materijalni rashodi9.42311.82221.245
T829037POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA – TWINNING LIGHT PROJEKT199.900199.900
    
31Vlastiti prihodi199.900199.900
3Rashodi poslovanja199.900199.900
31Rashodi za zaposlene28.10028.100
32Materijalni rashodi171.800171.800
T829038TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA – TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 – TR 20 IPA OT 01 22 TWL249.500249.500
    
31Vlastiti prihodi249.500249.500
3Rashodi poslovanja229.500229.500
31Rashodi za zaposlene28.00028.000
32Materijalni rashodi201.500201.500
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine20.00020.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine20.00020.000
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja66.36166.361
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici66.36166.361
Proračun glave/RKP-a po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV66.36166.361
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA66.36166.361
A907001RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA66.36166.361
11Opći prihodi i primici66.36166.361
3Rashodi poslovanja66.36166.361
32Materijalni rashodi66.09666.096
34Financijski rashodi265265
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA56.193.15156.193.151
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU2.006.3312.006.331
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu2.006.3312.006.331
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici2.006.3312.006.331
Proračun glave/RKP-a po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE2.006.3312.006.331
2411SREDIŠNJA JAVNA NABAVA2.006.3312.006.331
A857001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.965.5181.965.518
11Opći prihodi i primici1.965.5181.965.518
3Rashodi poslovanja1.948.2641.948.264
31Rashodi za zaposlene894.392894.392
32Materijalni rashodi1.050.7011.050.701
34Financijski rashodi517517
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.6542.654
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine17.25417.254
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine17.25417.254
K857002INFORMATIZACIJA27.54127.541
11Opći prihodi i primici27.54127.541
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine27.54127.541
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.25018.250
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.2919.291
K857004INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE13.27213.272
11Opći prihodi i primici13.27213.272
3Rashodi poslovanja13.27213.272
32Materijalni rashodi13.27213.272
030MINISTARSTVO OBRANE1.037.031.69613.122.4421.050.154.138
03005Ministarstvo obrane1.033.826.44013.122.4421.046.948.882
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.031.272.3201.031.272.320
31Vlastiti prihodi398.170684.4351.082.605
43Ostali prihodi za posebne namjene557.542557.542
51Pomoći EU430.550144.868575.418
52Ostale pomoći1.246.2311.246.231
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.7.047.0007.047.000
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja1.725.4003.442.3665.167.766
Proračun glave/RKP-a po programima
25OBRANA1.011.608.94812.903.0981.024.512.046
2504OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA451.963.16810.987.903462.951.071
A545042OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA48.466.6495.142.79453.609.443
11Opći prihodi i primici48.466.6495.142.79453.609.443
3Rashodi poslovanja3.440.224747.0004.187.224
32Materijalni rashodi3.440.224747.0004.187.224
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine45.026.4254.395.79449.422.219
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine23.89023.890
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine45.002.5354.395.79449.398.329
A545049OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA70.236.581242.23370.478.814
11Opći prihodi i primici69.806.031-239.64569.566.386
3Rashodi poslovanja69.806.031-239.64569.566.386
32Materijalni rashodi69.806.031-239.64569.566.386
43Ostali prihodi za posebne namjene338.198338.198
3Rashodi poslovanja338.198338.198
32Materijalni rashodi338.198338.198
51Pomoći EU430.550143.680574.230
3Rashodi poslovanja430.550143.680574.230
32Materijalni rashodi430.550143.680574.230
A545076IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE19.489.02110.506.02529.995.046
11Opći prihodi i primici17.763.62117.763.621
3Rashodi poslovanja7.916.91619.9107.936.826
32Materijalni rashodi7.916.91619.9107.936.826
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.846.705-19.9109.826.795
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.846.705-19.9109.826.795
52Ostale pomoći16.65916.659
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine16.65916.659
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.65916.659
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.7.047.0007.047.000
3Rashodi poslovanja951.000951.000
32Materijalni rashodi951.000951.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.096.0006.096.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.096.0006.096.000
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja1.725.4003.442.3665.167.766
3Rashodi poslovanja13.27213.272
32Materijalni rashodi13.27213.272
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.712.1283.442.3665.154.494
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.712.1283.442.3665.154.494
K545043BORBENO OKLOPNO VOZILO1.201.1411.201.141
11Opći prihodi i primici1.201.1411.201.141
3Rashodi poslovanja6.6366.636
32Materijalni rashodi6.6366.636
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.194.5051.194.505
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.194.5051.194.505
K545044OBALNI OPHODNI BROD9.526.8439.526.843
11Opći prihodi i primici9.526.8439.526.843
3Rashodi poslovanja19.90819.908
32Materijalni rashodi19.90819.908
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.506.9359.506.935
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.506.9359.506.935
K545045OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)263.078.607263.078.607
11Opći prihodi i primici263.078.607263.078.607
3Rashodi poslovanja1.910.535650.0002.560.535
32Materijalni rashodi1.910.535650.0002.560.535
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine261.168.072-650.000260.518.072
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine261.168.072-650.000260.518.072
K545046NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE1.908.8411.908.841
11Opći prihodi i primici1.908.8411.908.841
3Rashodi poslovanja231.581231.581
32Materijalni rashodi231.581231.581
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.677.2601.677.260
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.677.2601.677.260
K545077OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA22.565.93722.565.937
11Opći prihodi i primici22.565.93722.565.937
3Rashodi poslovanja26.544140.300166.844
32Materijalni rashodi26.544140.300166.844
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine22.539.393-140.30022.399.093
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine22.539.393-140.30022.399.093
K545078OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM15.489.548-4.903.14910.586.399
11Opći prihodi i primici15.489.548-4.903.14910.586.399
3Rashodi poslovanja55.74355.743
32Materijalni rashodi55.74355.743
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine15.433.805-4.903.14910.530.656
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.433.805-4.903.14910.530.656
2505UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU420.203.4981.082420.204.580
A545052TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA416.592.7741.082416.593.856
11Opći prihodi i primici416.592.774416.592.774
3Rashodi poslovanja416.592.774416.592.774
31Rashodi za zaposlene394.111.369394.111.369
32Materijalni rashodi22.215.95922.215.959
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade265.446265.446
52Ostale pomoći1.0821.082
3Rashodi poslovanja1.0821.082
32Materijalni rashodi1.0821.082
A545053PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA3.610.7243.610.724
11Opći prihodi i primici3.610.7243.610.724
3Rashodi poslovanja3.610.7243.610.724
32Materijalni rashodi1.858.7841.858.784
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.751.9401.751.940
2506KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA30.352.7161.966.08932.318.805
A545054OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA11.283.8381.068.33712.352.175
11Opći prihodi i primici11.283.838-137.33511.146.503
3Rashodi poslovanja1.947.151-155.7611.791.390
32Materijalni rashodi1.947.151-155.7611.791.390
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.336.68718.4269.355.113
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine305.926169.488475.414
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.030.761-151.0628.879.699
52Ostale pomoći1.205.6721.205.672
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.205.6721.205.672
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.205.6721.205.672
A545055ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA5.733.62675.9825.809.608
11Opći prihodi i primici5.733.62675.9825.809.608
3Rashodi poslovanja5.733.62675.9825.809.608
32Materijalni rashodi5.733.62675.9825.809.608
A545057SIGURNOSNI POSLOVI3.052.6253.052.625
A545058OPĆA POTPORA1.289.690684.4351.974.125
11Opći prihodi i primici891.520891.520
3Rashodi poslovanja891.520891.520
32Materijalni rashodi739.222739.222
34Financijski rashodi130.333130.333
38Ostali rashodi21.96521.965
31Vlastiti prihodi398.170684.4351.082.605
3Rashodi poslovanja398.170684.4351.082.605
32Materijalni rashodi398.170684.4351.082.605
A545059IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE572.035572.035
11Opći prihodi i primici572.035572.035
3Rashodi poslovanja572.035572.035
32Materijalni rashodi572.035572.035
A545071SUDSKE PRESUDE I OVRHE3.981.6843.981.684
11Opći prihodi i primici3.981.6843.981.684
3Rashodi poslovanja3.981.6843.981.684
32Materijalni rashodi596.684596.684
34Financijski rashodi935.000935.000
38Ostali rashodi2.450.0002.450.000
A545072DUHOVNA SKRB1.585.6781.585.678
11Opći prihodi i primici1.585.6781.585.678
3Rashodi poslovanja1.572.4061.572.406
31Rashodi za zaposlene1.063.3341.063.334
32Materijalni rashodi509.072509.072
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine13.27213.272
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.27213.272
K545056RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI2.853.540137.3352.990.875
11Opći prihodi i primici2.853.540137.3352.990.875
3Rashodi poslovanja35.57117.00052.571
32Materijalni rashodi35.57117.00052.571
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.817.969120.3352.938.304
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.817.969120.3352.938.304
2507OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA66.247.528-75.98266.171.546
A545060OBUKA I VJEŽBE13.300.41813.300.418
11Opći prihodi i primici13.300.41813.300.418
3Rashodi poslovanja13.300.41813.300.418
32Materijalni rashodi13.300.41813.300.418
A545061ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA43.839.936-972.34542.867.591
11Opći prihodi i primici43.839.936-972.34542.867.591
3Rashodi poslovanja43.839.936-972.34542.867.591
32Materijalni rashodi43.839.936-972.34542.867.591
A545062ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE9.107.174896.36310.003.537
11Opći prihodi i primici9.107.174896.36310.003.537
3Rashodi poslovanja9.107.174896.36310.003.537
32Materijalni rashodi9.107.174896.36310.003.537
2508MEĐUNARODNA SURADNJA13.272.28124.00613.296.287
A545063BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA1.151.76914.2131.165.982
11Opći prihodi i primici1.151.7691.151.769
3Rashodi poslovanja1.117.9241.117.924
32Materijalni rashodi1.083.41626.5451.109.961
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade34.508-26.5457.963
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine33.84533.845
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine33.84533.845
52Ostale pomoći14.21314.213
3Rashodi poslovanja14.21314.213
32Materijalni rashodi14.21314.213
A545064AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU12.120.5129.79312.130.305
11Opći prihodi i primici12.120.51212.120.512
3Rashodi poslovanja12.117.85812.117.858
32Materijalni rashodi11.951.95420.00011.971.954
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade165.904-20.000145.904
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.6542.654
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.6542.654
51Pomoći EU1.1881.188
3Rashodi poslovanja1.1881.188
32Materijalni rashodi1.1881.188
52Ostale pomoći8.6058.605
3Rashodi poslovanja8.6058.605
32Materijalni rashodi8.6058.605
2509MIROVNE MISIJE29.569.75729.569.757
A545065UN MISIJE I OPERACIJE228.549228.549
11Opći prihodi i primici228.549228.549
3Rashodi poslovanja228.549228.549
32Materijalni rashodi228.549228.549
A545066NATO MISIJE I OPERACIJE29.130.04629.130.046
11Opći prihodi i primici29.130.04629.130.046
3Rashodi poslovanja27.450.571-12.00027.438.571
32Materijalni rashodi27.450.571-12.00027.438.571
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.679.47512.0001.691.475
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.679.47512.0001.691.475
A545067EU MISIJE I OPERACIJE211.162211.162
11Opći prihodi i primici211.162211.162
3Rashodi poslovanja211.162211.162
32Materijalni rashodi211.162211.162
26JAVNA SIGURNOST22.217.492219.34422.436.836
2606KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU22.217.492219.34422.436.836
A545035PROTUPOŽARNA ZAŠTITA16.669.74616.669.746
11Opći prihodi i primici16.669.74616.669.746
3Rashodi poslovanja16.669.74616.669.746
32Materijalni rashodi16.669.74616.669.746
A545039OBALNA STRAŽA2.921.2952.921.295
11Opći prihodi i primici2.921.2952.921.295
3Rashodi poslovanja2.860.64118.0002.878.641
32Materijalni rashodi2.860.64118.0002.878.641
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine60.654-18.00042.654
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine60.654-18.00042.654
A545068HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ2.119.1852.119.185
11Opći prihodi i primici2.119.1852.119.185
3Rashodi poslovanja2.052.8232.052.823
32Materijalni rashodi2.052.8232.052.823
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine66.36266.362
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine66.36266.362
A545069POTRAGA I SPAŠAVANJE238.370219.344457.714
11Opći prihodi i primici238.370238.370
3Rashodi poslovanja238.370238.370
32Materijalni rashodi238.370238.370
43Ostali prihodi za posebne namjene219.344219.344
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine219.344219.344
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine219.344219.344
A545070POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA268.896268.896
11Opći prihodi i primici268.896268.896
3Rashodi poslovanja268.896268.896
32Materijalni rashodi268.896268.896
03040Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman3.205.2563.205.256
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici3.205.2563.205.256
Proračun glave/RKP-a po programima
25OBRANA3.205.2563.205.256
2505UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU3.205.2563.205.256
A939001REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI3.205.2563.205.256
11Opći prihodi i primici3.205.2563.205.256
3Rashodi poslovanja3.125.6233.125.623
31Rashodi za zaposlene2.349.1962.349.196
32Materijalni rashodi776.427776.427
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine79.63379.633
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine13.27213.272
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine66.36166.361
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE23.315.0291.013.84424.328.873
03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske22.029.5371.003.37123.032.908
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici20.629.372-100.00020.529.372
41Prihodi od igara na sreću1.353.7731.103.3712.457.144
43Ostali prihodi za posebne namjene46.39246.392
Proračun glave/RKP-a po programima
23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ22.029.5371.003.37123.032.908
2306PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE22.029.5371.003.37123.032.908
A862001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.131.661-127.2782.004.383
11Opći prihodi i primici2.131.661-127.2782.004.383
3Rashodi poslovanja2.111.753-127.2781.984.475
31Rashodi za zaposlene1.592.673-150.0001.442.673
32Materijalni rashodi507.66422.722530.386
34Financijski rashodi2.1252.125
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade9.2919.291
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine19.90819.908
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.90819.908
A565026MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE«1.075.0551.075.055
11Opći prihodi i primici1.075.0551.075.055
3Rashodi poslovanja1.075.0551.075.055
35Subvencije1.075.0551.075.055
A570036PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE358.352358.352
11Opći prihodi i primici358.352358.352
3Rashodi poslovanja358.352358.352
35Subvencije358.352358.352
A862006PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE1.240.957693.9091.934.866
11Opći prihodi i primici776.427-50.000726.427
3Rashodi poslovanja776.427-50.000726.427
35Subvencije664664
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna72.33472.334
38Ostali rashodi703.429-50.000653.429
41Prihodi od igara na sreću464.530743.9091.208.439
3Rashodi poslovanja464.530743.9091.208.439
38Ostali rashodi464.530743.9091.208.439
A862007STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE1.725.3971.725.397
    
11Opći prihodi i primici1.725.3971.725.397
3Rashodi poslovanja1.725.3971.725.397
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.725.3971.725.397
A862011PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU829.518829.518
11Opći prihodi i primici829.518829.518
3Rashodi poslovanja829.518829.518
38Ostali rashodi829.518829.518
A862018PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA676.886676.886
11Opći prihodi i primici676.886676.886
3Rashodi poslovanja676.886676.886
38Ostali rashodi676.886676.886
A862020POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH5.000.0005.000.000
    
11Opći prihodi i primici4.535.4704.535.470
3Rashodi poslovanja4.535.4704.535.470
38Ostali rashodi4.535.4704.535.470
41Prihodi od igara na sreću464.530464.530
3Rashodi poslovanja464.530464.530
38Ostali rashodi464.530464.530
A862022SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE150.00025.000175.000
11Opći prihodi i primici150.00025.000175.000
3Rashodi poslovanja150.00025.000175.000
32Materijalni rashodi150.00025.000175.000
A862024MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI9.2919.291
11Opći prihodi i primici9.2919.291
3Rashodi poslovanja9.2919.291
32Materijalni rashodi9.2919.291
A862025HRVATSKE SVJETSKE IGRE132.722147.278280.000
11Opći prihodi i primici132.722147.278280.000
3Rashodi poslovanja132.722147.278280.000
32Materijalni rashodi132.722147.278280.000
A862026ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE6.6366.636
11Opći prihodi i primici6.6366.636
3Rashodi poslovanja6.6366.636
32Materijalni rashodi6.6366.636
A862028POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU702.1052.108704.213
    
11Opći prihodi i primici675.560675.560
3Rashodi poslovanja675.560675.560
32Materijalni rashodi171.213171.213
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade504.347504.347
41Prihodi od igara na sreću26.5452.10828.653
3Rashodi poslovanja26.5452.10828.653
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade26.5452.10828.653
A862029PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA1.199.554307.3541.506.908
11Opći prihodi i primici754.994-50.000704.994
3Rashodi poslovanja754.994-50.000704.994
32Materijalni rashodi115.336115.336
38Ostali rashodi639.658-50.000589.658
41Prihodi od igara na sreću398.168357.354755.522
3Rashodi poslovanja398.168357.354755.522
38Ostali rashodi398.168357.354755.522
43Ostali prihodi za posebne namjene46.39246.392
3Rashodi poslovanja46.39246.392
32Materijalni rashodi46.39246.392
A862031REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE66.362-40.00026.362
11Opći prihodi i primici66.362-40.00026.362
3Rashodi poslovanja26.545-25.0001.545
32Materijalni rashodi26.545-25.0001.545
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine39.817-15.00024.817
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine39.817-15.00024.817
A862032PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE6.379.9626.379.962
    
11Opći prihodi i primici6.379.9626.379.962
3Rashodi poslovanja6.379.9626.379.962
38Ostali rashodi6.379.9626.379.962
A862034PROGRAMI POTICANJA POVRATKA265.445265.445
11Opći prihodi i primici265.445265.445
3Rashodi poslovanja265.445265.445
32Materijalni rashodi53.09053.090
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna66.36066.360
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.27213.272
38Ostali rashodi132.723132.723
K862017INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE79.634-5.00074.634
11Opći prihodi i primici79.634-5.00074.634
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine79.634-5.00074.634
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.3271.327
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine78.307-5.00073.307
03210Hrvatska matica iseljenika1.285.49210.4731.295.965
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici1.075.7181.075.718
31Vlastiti prihodi195.9719.369205.340
43Ostali prihodi za posebne namjene1.0021.002
52Ostale pomoći13.2726313.335
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja53139570
Proračun glave/RKP-a po programima
23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ1.285.49210.4731.295.965
2306PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE1.285.49210.4731.295.965
A565022ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.075.7181.075.718
11Opći prihodi i primici1.075.7181.075.718
3Rashodi poslovanja1.073.727-2.1831.071.544
31Rashodi za zaposlene666.899666.899
32Materijalni rashodi402.713-2.183400.530
34Financijski rashodi4.1154.115
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.9912.1834.174
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.9912.1834.174
A565058ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA209.77410.473220.247
31Vlastiti prihodi195.9719.369205.340
3Rashodi poslovanja173.674369174.043
31Rashodi za zaposlene14.36714.367
32Materijalni rashodi153.9963.687157.683
34Financijski rashodi1.9931.993
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.318-3.318
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine22.2979.00031.297
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine22.2979.00031.297
43Ostali prihodi za posebne namjene1.0021.002
3Rashodi poslovanja1.0021.002
32Materijalni rashodi1.0021.002
52Ostale pomoći13.2726313.335
3Rashodi poslovanja13.2726313.335
32Materijalni rashodi13.2726313.335
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja53139570
3Rashodi poslovanja53139570
32Materijalni rashodi53139570
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE15.486.56215.486.562
03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje15.486.56215.486.562
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici11.412.91711.412.917
12Sredstva učešća za pomoći202.600202.600
43Ostali prihodi za posebne namjene3434
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)3.849.3473.849.347
581Mehanizam za oporavak i otpornost20.90420.904
61Donacije760760
Proračun glave/RKP-a po programima
40SOCIJALNA SKRB15.486.56215.486.562
4014STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA15.486.56215.486.562
A761057ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE3.612.4363.612.436
11Opći prihodi i primici3.612.4023.612.402
3Rashodi poslovanja3.605.3273.605.327
31Rashodi za zaposlene643.660643.660
32Materijalni rashodi2.960.1452.960.145
34Financijski rashodi1818
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.5041.504
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.0757.075
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.0757.075
43Ostali prihodi za posebne namjene3434
3Rashodi poslovanja3434
32Materijalni rashodi3434
A761059SKRB O PROGNANICIMA1.1621.162
11Opći prihodi i primici1.1621.162
3Rashodi poslovanja1.1621.162
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.1621.162
A761060POTPORA POVRATKA U BIH19.34519.345
11Opći prihodi i primici19.34519.345
3Rashodi poslovanja19.34519.345
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna19.34519.345
A761073STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM16.70916.709
11Opći prihodi i primici16.70916.709
3Rashodi poslovanja16.70916.709
32Materijalni rashodi16.70916.709
A761076STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI21.58021.580
11Opći prihodi i primici21.58021.580
3Rashodi poslovanja21.58021.580
32Materijalni rashodi21.58021.580
A761078PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA – NPOO20.90420.904
581Mehanizam za oporavak i otpornost20.90420.904
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine20.90420.904
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini20.90420.904
A761079OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU2.293.7412.293.741
    
11Opći prihodi i primici2.293.7412.293.741
3Rashodi poslovanja2.293.7412.293.741
38Ostali rashodi2.293.7412.293.741
K761061OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA43.62743.627
11Opći prihodi i primici43.62743.627
3Rashodi poslovanja43.62743.627
38Ostali rashodi43.62743.627
K761062STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA47.89947.899
11Opći prihodi i primici47.89947.899
3Rashodi poslovanja47.89947.899
32Materijalni rashodi47.89947.899
K761063STAMBENO ZBRINJAVANJE2.106.4122.106.412
11Opći prihodi i primici2.106.4122.106.412
3Rashodi poslovanja700.040700.040
38Ostali rashodi700.040700.040
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.406.3721.406.372
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.406.3721.406.372
K761064UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE221.214221.214
    
11Opći prihodi i primici221.214221.214
3Rashodi poslovanja221.214221.214
32Materijalni rashodi221.214221.214
K761065UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS631631
11Opći prihodi i primici631631
3Rashodi poslovanja631631
32Materijalni rashodi631631
K761077OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA2.420.8592.420.859
    
11Opći prihodi i primici2.420.0992.420.099
3Rashodi poslovanja2.420.0992.420.099
38Ostali rashodi2.420.0992.420.099
61Donacije760760
3Rashodi poslovanja760760
38Ostali rashodi760760
K761080OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU4.096.2694.096.269
    
11Opći prihodi i primici44.32244.322
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine44.32244.322
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini44.32244.322
12Sredstva učešća za pomoći202.600202.600
3Rashodi poslovanja3.8843.884
32Materijalni rashodi3.8843.884
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine198.716198.716
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine189.873189.873
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini8.8438.843
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)3.849.3473.849.347
3Rashodi poslovanja73.77173.771
32Materijalni rashodi73.77173.771
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.775.5763.775.576
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.607.5743.607.574
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini168.002168.002
K761082OBNOVA NAKON POTRESA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA (POJEDINAČNO ZAŠTIĆENIH I U SKLOPU ZAŠTIĆENIH CJELINA)184.613184.613
    
11Opći prihodi i primici184.613184.613
3Rashodi poslovanja184.613184.613
38Ostali rashodi184.613184.613
T761081ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE379.161379.161
11Opći prihodi i primici379.161379.161
3Rashodi poslovanja379.161379.161
32Materijalni rashodi35.27435.274
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.9647.964
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade335.923335.923
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA80.633.5614.872.63085.506.191
03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva80.633.5614.872.63085.506.191
Proračun glave/RKP-a po izvorima
11Opći prihodi i primici12.784.2314.811.07617.595.307
12Sredstva učešća za pomoći4.229.77936.9244.266.703
51Pomoći EU24.63024.630
559Ostale refundacije iz sredstava EU11.58311.583
561Europski socijalni fond (ESF)3.999.8973.999.897
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)22.771.65122.771.651
581Mehanizam za oporavak i otpornost36.836.42036.836.420
Proračun glave/RKP-a po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE80.633.5614.872.63085.506.191
2414INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE80.633.5614.872.63085.506.191
A912001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.554.294-36.9244.517.370
11Opći prihodi i primici4.554.294-36.9244.517.370
3Rashodi poslovanja4.541.519-36.9244.504.595
31Rashodi za zaposlene3.053.2023.053.202
32Materijalni rashodi1.483.605-37.9241.445.681
34Financijski rashodi4.7121.0005.712
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine12.77512.775
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine12.77512.775
A757012RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE570.708570.708
11Opći prihodi i primici570.708570.708
3Rashodi poslovanja570.708570.708
32Materijalni rashodi570.708570.708
A830019USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI2.853.5402.853.540
11Opći prihodi i primici2.853.5402.853.540
3Rashodi poslovanja2.853.5402.853.540
32Materijalni rashodi2.853.5402.853.540
A912004POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA59.72559.725
11Opći prihodi i primici59.72559.725
3Rashodi poslovanja59.72559.725
32Materijalni rashodi59.72559.725
A912005PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG32.7941.00033.794
12Sredstva učešća za pomoći4.9201.0005.920
3Rashodi poslovanja4.9201.0005.920
32Materijalni rashodi4.9201.0005.920
561Europski socijalni fond (ESF)27.87427.874
3Rashodi poslovanja27.87427.874
32Materijalni rashodi27.87427.874
A912007PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA389.224389.224
12Sredstva učešća za pomoći58.38458.384
3Rashodi poslovanja58.384-49.7358.649
31Rashodi za zaposlene928928
32Materijalni rashodi57.456-51.5355.921
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.8001.800
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine49.73549.735
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine49.73549.735
561Europski socijalni fond (ESF)330.840330.840
3Rashodi poslovanja330.840-294.23836.602
31Rashodi za zaposlene5.2585.258
32Materijalni rashodi325.582-294.23831.344
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine294.238294.238
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine294.238294.238
A912008KIBERNETIČKA SIGURNOST796796
11Opći prihodi i primici796796
3Rashodi poslovanja796796
32Materijalni rashodi796796
A912009BAZA PODATAKA66.36166.361
11Opći prihodi i primici66.36166.361
3Rashodi poslovanja66.36166.361
32Materijalni rashodi66.36166.361
A912012OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA26.305.18513.71726.318.902
12Sredstva učešća za pomoći3.533.53413.7173.547.251
3Rashodi poslovanja238.69013.717252.407
32Materijalni rashodi109.49713.717123.214
35Subvencije129.193129.193
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.294.8443.294.844
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine3.294.8443.294.844
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)22.771.65122.771.651
3Rashodi poslovanja4.100.8704.100.870
32Materijalni rashodi400.531400.531
35Subvencije1.709.8151.709.815
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.990.5241.990.524
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine18.670.78118.670.781
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine18.670.78118.670.781
A912014e-SAVJETOVANJA – PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONO­DAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU500.590500.590
    
12Sredstva učešća za pomoći66.45266.452
3Rashodi poslovanja66.452-5.00061.452
31Rashodi za zaposlene7.9727.972
32Materijalni rashodi58.480-5.00053.480
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.0005.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.0005.000
561Europski socijalni fond (ESF)434.138