Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

NN 63/2023 (12.6.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1038

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 7. lipnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 918.840.547 eura

– ukupne rashode u iznosu od 959.303.733 eura

– manjak u iznosu od 40.463.186 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 79.633.685 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 46.585.706 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19
Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA918.758.66568.609918.827.274
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE13.273013.273
UKUPNI PRIHODI918.771.93868.609918.840.547
RASHODI POSLOVANJA865.191.4386.303.816871.495.254
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE86.628.4791.180.00087.808.479
UKUPNI RASHODI951.819.9177.483.816959.303.733
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-33.047.979-7.415.207-40.463.186

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA79.633.685079.633.685
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA46.585.706046.585.706
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE07.415.2077.415.207
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU000
NETO FINANCIRANJE33.047.9797.415.20740.463.186
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
6PRIHODI POSLOVANJA918.758.66568.609918.827.274
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna593.940.732-441.700593.499.032
64Prihodi od imovine1.274.1391.274.139
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada283.628.642510.309284.138.951
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima39.915.15239.915.152
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE13.27313.273
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine13.27313.273

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
3RASHODI POSLOVANJA865.191.4386.303.816871.495.254
31Rashodi za zaposlene29.647.88629.647.886
32Materijalni rashodi171.213.5123.648.617174.862.129
34Financijski rashodi3.719.4243.719.424
35Subvencije223.080223.080
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.592.275125.00015.717.275
38Ostali rashodi644.795.2612.530.199647.325.460
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE86.628.4791.180.00087.808.479
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.389.0122.389.012
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine44.860.4771.180.00046.040.477
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini39.378.99039.378.990

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
NETO FINANCIRANJE33.047.9797.415.20740.463.186
Prijenos sredstava iz prethodne godine7.415.2077.415.207
Prijenos sredstava u sljedeću godinu00
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA79.633.68579.633.685
84Primici od zaduživanja79.633.68579.633.685
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA46.585.70646.585.706
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova46.585.70646.585.706

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
001HRVATSKE VODE998.405.6237.483.8161.005.889.439
     
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE43.669.7871.180.00044.849.787
     
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE38.597.25438.597.254
3Rashodi poslovanja38.597.25438.597.254
31Rashodi za zaposlene29.647.88629.647.886
32Materijalni rashodi8.829.9178.829.917
34Financijski rashodi92.90692.906
38Ostali rashodi26.54526.545
     
K100000OPREMANJE351.715800.0001.151.715
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine351.715800.0001.151.715
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine351.715800.0001.151.715
     
K100001INFORMATIZACIJA1.592.6741.592.674
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.592.6741.592.674
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.592.6741.592.674
     
K100002POSLOVNE ZGRADE3.128.144380.0003.508.144
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine3.128.144380.0003.508.144
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.128.144380.0003.508.144
     
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI50.206.91550.206.915
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU3.770.5223.770.522
3Rashodi poslovanja585.175585.175
34Financijski rashodi585.175585.175
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova3.185.3473.185.347
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova3.185.3473.185.347
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA21.723.40621.723.406
3Rashodi poslovanja2.385.6922.385.692
34Financijski rashodi2.385.6922.385.692
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova19.337.71419.337.714
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova19.337.71419.337.714
     
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI24.712.98724.712.987
3Rashodi poslovanja650.342650.342
34Financijski rashodi650.342650.342
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova24.062.64524.062.645
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.062.64524.062.645
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA172.298.0953.648.617175.946.712
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA124.931.9803.648.617128.580.597
3Rashodi poslovanja124.931.9803.648.617128.580.597
32Materijalni rashodi124.852.3463.648.617128.500.963
38Ostali rashodi79.63479.634
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE13.272.28113.272.281
3Rashodi poslovanja13.272.28113.272.281
32Materijalni rashodi13.272.28113.272.281
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA2.654.4562.654.456
3Rashodi poslovanja2.654.4562.654.456
32Materijalni rashodi2.431.3762.431.376
35Subvencije223.080223.080
     
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA398.168398.168
3Rashodi poslovanja398.168398.168
32Materijalni rashodi398.168398.168
A100008OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA20.572.03520.572.035
3Rashodi poslovanja20.572.03520.572.035
32Materijalni rashodi20.301.28020.301.280
34Financijski rashodi5.3095.309
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna265.446265.446
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU464.530464.530
3Rashodi poslovanja464.530464.530
32Materijalni rashodi464.530464.530
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI796.337796.337
3Rashodi poslovanja796.337796.337
32Materijalni rashodi663.614663.614
38Ostali rashodi132.723132.723
A100012INSTITUT ZA VODE9.208.3089.208.308
3Rashodi poslovanja9.208.3089.208.308
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.208.3089.208.308
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI732.230.8262.655.199734.886.025
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA42.697.060125.00042.822.060
3Rashodi poslovanja3.318.070125.0003.443.070
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.787.179125.0002.912.179
38Ostali rashodi530.891530.891
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine39.378.99039.378.990
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini39.378.99039.378.990
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE61.052.492772.01061.824.502
3Rashodi poslovanja61.052.492772.01061.824.502
38Ostali rashodi61.052.492772.01061.824.502
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA38.489.6141.758.18940.247.803
3Rashodi poslovanja38.489.6141.758.18940.247.803
38Ostali rashodi38.489.6141.758.18940.247.803
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU2.389.0122.389.012
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.389.0122.389.012
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.389.0122.389.012
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA2.893.3572.893.357
3Rashodi poslovanja1.141.4161.141.416
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.141.4161.141.416
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.751.9411.751.941
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.751.9411.751.941
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA577.202.091577.202.091
3Rashodi poslovanja539.166.088539.166.088
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna663.614663.614
38Ostali rashodi538.502.474538.502.474
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine38.036.00338.036.003
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine38.036.00338.036.003
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA5.980.8885.980.888
3Rashodi poslovanja5.980.8885.980.888
38Ostali rashodi5.980.8885.980.888
K100010SANACIJA KLIZIŠTA1.526.3121.526.312
3Rashodi poslovanja1.526.3121.526.312
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.526.3121.526.312