Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

NN 63/2023 (12.6.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1039

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 7. lipnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 338.468.214 eura

– ukupne rashode u iznosu od 396.424.365 eura

– manjak u iznosu od 57.956.151 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 130.786.335 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 72.830.184 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19
Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA337.684.309723.905338.408.214
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.963.614-1.903.61460.000
UKUPNI PRIHODI339.647.923-1.179.709338.468.214
RASHODI POSLOVANJA165.618.30413.485.964179.104.268
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE217.900.529-580.432217.320.097
UKUPNI RASHODI383.518.83312.905.532396.424.365
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-43.870.910-14.085.241-57.956.151

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA116.701.09414.085.241130.786.335
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA72.830.184072.830.184
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE42.277.517-11.175.76031.101.757
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-42.277.51711.175.760-31.101.757
NETO FINANCIRANJE43.870.91014.085.24157.956.151
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
6PRIHODI POSLOVANJA337.684.309723.905338.408.214
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna328.386.4121.030.002329.416.414
64Prihodi od imovine3.418.276186.2243.604.500
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada4.492.667-492.6674.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima119.45149119.500
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi1.267.5032971.267.800
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.963.614-1.903.61460.000
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine60.00060.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine1.963.614-1.963.614

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
3RASHODI POSLOVANJA165.618.30413.485.964179.104.268
31Rashodi za zaposlene20.867.848533.99321.401.841
32Materijalni rashodi98.087.6885.820.456103.908.144
34Financijski rashodi44.293.6667.131.51551.425.181
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.327.2281.327.228
38Ostali rashodi1.041.8741.041.874
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE217.900.529-580.432217.320.097
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine8.943.523908.943.613
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine208.957.006-580.522208.376.484

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
NETO FINANCIRANJE43.870.91014.085.24157.956.151
Prijenos sredstava iz prethodne godine42.277.517-11.175.76031.101.757
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-42.277.51711.175.760-31.101.757
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA116.701.09414.085.241130.786.335
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici770.000770.000
84Primici od zaduživanja116.701.09413.315.241130.016.335
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA72.830.18472.830.184
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova72.830.18472.830.184

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
003HRVATSKE CESTE456.349.01712.905.532469.254.549
3000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE62.279.946942.41963.222.365
A300000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE51.816.3471.522.85153.339.198
3Rashodi poslovanja51.816.3471.522.85153.339.198
31Rashodi za zaposlene20.867.848533.99321.401.841
32Materijalni rashodi27.179.170538.13227.717.302
34Financijski rashodi2.727.455450.7263.178.181
38Ostali rashodi1.041.8741.041.874
K300000OPREMANJE2.626.58392.8392.719.422
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.626.58392.8392.719.422
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.626.58392.8392.719.422
K300001INFORMATIZACIJA2.343.88426.5902.370.474
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.343.88426.5902.370.474
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine544.16390544.253
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.799.72126.5001.826.221
K300002OBNOVA VOZNOG PARKA46.45346.453
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine46.45346.453
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine46.45346.453
K300003POSLOVNE ZGRADE5.446.679-699.8614.746.818
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine5.446.679-699.8614.746.818
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.446.679-699.8614.746.818
3001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA92.786.9716.653.78099.440.751
A300001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA92.786.9716.653.78099.440.751
3Rashodi poslovanja36.571.2206.653.78043.225.000
34Financijski rashodi36.571.2206.653.78043.225.000
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova56.215.75156.215.751
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova56.215.75156.215.751
3002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA21.609.42427.00921.636.433
A300002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA21.609.42427.00921.636.433
3Rashodi poslovanja4.994.99127.0095.022.000
34Financijski rashodi4.994.99127.0095.022.000
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova16.614.43316.614.433
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova16.614.43316.614.433
3003ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA207.436.930207.436.930
K300004SPOJEVI NA AUTOCESTE28.447.32828.447.328
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine28.447.32828.447.328
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine451.257451.257
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine27.996.07127.996.071
K300005PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA58.230.14258.230.142
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine58.230.14258.230.142
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.601.3672.601.367
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine55.628.77555.628.775
K300006OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA32.379.06932.379.069
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine32.379.06932.379.069
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.194.5692.194.569
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine30.184.50030.184.500
K300007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA11.447.33511.447.335
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine11.447.33511.447.335
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine265.446265.446
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.181.88911.181.889
K300009PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO – ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA6.6366.636
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.6366.636
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.6366.636
K300010OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI2.038.4892.038.489
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.038.4892.038.489
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine72.99772.997
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.965.4921.965.492
K300011INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA74.887.93174.887.931
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine74.887.93174.887.931
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.813.7242.813.724
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine72.074.20772.074.207
3004PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA70.908.5185.282.32476.190.842
A300003REDOVITO ODRŽAVANJE67.821.3555.288.64573.110.000
3Rashodi poslovanja67.821.3555.288.64573.110.000
32Materijalni rashodi67.821.3555.288.64573.110.000
A300004IZVANREDNO ODRŽAVANJE1.990.8421.990.842
3Rashodi poslovanja1.990.8421.990.842
32Materijalni rashodi1.990.8421.990.842
A300005STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME1.096.321-6.3211.090.000
3Rashodi poslovanja1.096.321-6.3211.090.000
32Materijalni rashodi1.096.321-6.3211.090.000
3005SUFINANCIRANJE1.327.2281.327.228
A300008SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA1.327.2281.327.228
3Rashodi poslovanja1.327.2281.327.228
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.327.2281.327.228