Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

NN 63/2023 (12.6.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1042

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 7. lipnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.066.849.159 eura

– ukupne rashode u iznosu od 4.959.294.985 eura

– višak u iznosu od 107.554.174 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 107.554.174 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19
Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA4.786.591.435279.992.7245.066.584.159
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE265.0000265.000
UKUPNI PRIHODI4.786.856.435279.992.7245.066.849.159
RASHODI POSLOVANJA4.667.128.477267.332.5084.934.460.985
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE24.834.000024.834.000
UKUPNI RASHODI4.691.962.477267.332.5084.959.294.985
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK94.893.95812.660.216107.554.174


B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA94.893.95812.660.216107.554.174
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE139.027.63623.638.404162.666.040
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-139.027.636-23.638.404-162.666.040
NETO FINANCIRANJE-94.893.958-12.660.216-107.554.174
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
6PRIHODI POSLOVANJA4.786.591.435279.992.7245.066.584.159
62Doprinosi3.692.136.855279.950.7243.972.087.579
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna723.666.580723.666.580
64Prihodi od imovine1.407.0001.407.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada369.102.000369.102.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima279.000279.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi42.00042.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE265.000265.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine265.000265.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
3RASHODI POSLOVANJA4.667.128.477267.332.5084.934.460.985
31Rashodi za zaposlene42.135.6573.704.09045.839.747
32Materijalni rashodi17.283.000200.27517.483.275
34Financijski rashodi2.802.0002.802.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna14.522.000100.00014.622.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.589.806.820263.327.9434.853.134.763
38Ostali rashodi579.000200579.200
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE24.834.00024.834.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine265.000265.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine21.516.00021.516.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini3.053.0003.053.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
NETO FINANCIRANJE-94.893.958-12.660.216-107.554.174
Prijenos sredstava iz prethodne godine139.027.63623.638.404162.666.040
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-139.027.636-23.638.404-162.666.040
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA94.893.95812.660.216107.554.174
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova94.893.95812.660.216107.554.174

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
006HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE4.786.856.435279.992.7245.066.849.159
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI4.592.185.435267.768.3594.859.953.794
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA652.330.00032.284.000684.614.000
3Rashodi poslovanja652.330.00032.284.000684.614.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.914.0003.914.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade648.416.00032.284.000680.700.000
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE635.206.00025.500.000660.706.000
3Rashodi poslovanja635.206.00025.500.000660.706.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade635.206.00025.500.000660.706.000
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA127.041.00037.500.000164.541.000
3Rashodi poslovanja127.041.00037.500.000164.541.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade127.041.00037.500.000164.541.000
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.768.941.000100.000.0001.868.941.000
3Rashodi poslovanja1.768.941.000100.000.0001.868.941.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna9.291.0009.291.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.759.650.000100.000.0001.859.650.000
A600004SPECIJALISTIČKO – KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA192.275.0003.000.000195.275.000
3Rashodi poslovanja192.275.0003.000.000195.275.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.317.000100.0001.417.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade190.958.0002.900.000193.858.000
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI340.000.00028.500.000368.500.000
3Rashodi poslovanja340.000.00028.500.000368.500.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade340.000.00028.500.000368.500.000
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA196.335.00010.000.000206.335.000
3Rashodi poslovanja196.335.00010.000.000206.335.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade196.335.00010.000.000206.335.000
A600007LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ76.079.0002.400.00078.479.000
3Rashodi poslovanja76.079.0002.400.00078.479.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade76.079.0002.400.00078.479.000
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM51.530.6573.404.20054.934.857
3Rashodi poslovanja51.530.6573.404.20054.934.857
31Rashodi za zaposlene36.757.6573.219.00039.976.657
32Materijalni rashodi13.520.000185.00013.705.000
34Financijski rashodi1.207.0001.207.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade46.00046.000
38Ostali rashodi200200
A600009NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD213.528.8205.281.943218.810.763
3Rashodi poslovanja213.528.8205.281.943218.810.763
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade213.528.8205.281.943218.810.763
A600010NAKNADE BRANITELJIMA1.725.0001.725.000
3Rashodi poslovanja1.725.0001.725.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.725.0001.725.000
A600011NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST166.758.0001.300.000168.058.000
3Rashodi poslovanja166.758.0001.300.000168.058.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade166.758.0001.300.000168.058.000
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA22.063.0002.600.00024.663.000
3Rashodi poslovanja22.063.0002.600.00024.663.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade22.063.0002.600.00024.663.000
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE435.00070.000505.000
3Rashodi poslovanja435.00070.000505.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade435.00070.000505.000
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE3.318.0001.500.0004.818.000
3Rashodi poslovanja3.318.0001.500.0004.818.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.318.0001.500.0004.818.000
A600015SPECIJALIZACIJE13.00013.000
3Rashodi poslovanja13.00013.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.00013.000
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA13.038.0001.200.00014.238.000
3Rashodi poslovanja13.038.0001.200.00014.238.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.038.0001.200.00014.238.000
A600017NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI23.500.000568.00024.068.000
3Rashodi poslovanja23.500.000568.00024.068.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade23.500.000568.00024.068.000
A600018NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI566.000566.000
3Rashodi poslovanja566.000566.000
38Ostali rashodi566.000566.000
A600036POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA94.893.95812.660.216107.554.174
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova94.893.95812.660.216107.554.174
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova94.893.95812.660.216107.554.174
K600000ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA12.609.00012.609.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine12.609.00012.609.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine265.000265.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.291.0009.291.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini3.053.0003.053.000
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE181.574.00012.223.500193.797.500
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA171.697.00011.724.000183.421.000
3Rashodi poslovanja171.697.00011.724.000183.421.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade171.697.00011.724.000183.421.000
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM9.823.000499.50010.322.500
3Rashodi poslovanja9.823.000499.50010.322.500
31Rashodi za zaposlene5.378.000484.5005.862.500
32Materijalni rashodi2.837.00015.0002.852.000
34Financijski rashodi1.595.0001.595.000
38Ostali rashodi13.00013.000
K600001ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA54.00054.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine54.00054.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine54.00054.000
6002PROJEKTI EU13.097.00086513.097.865
A600021CEF – EHEALTH275275
3Rashodi poslovanja275275
32Materijalni rashodi275275
A600022E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA9.547.0005909.547.590
3Rashodi poslovanja93.00059093.590
31Rashodi za zaposlene590590
32Materijalni rashodi93.00093.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine9.454.0009.454.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.454.0009.454.000
A600023E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA1.631.0001.631.000
3Rashodi poslovanja78.00078.000
32Materijalni rashodi78.00078.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.553.0001.553.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.553.0001.553.000
A600024HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA1.917.0001.917.000
3Rashodi poslovanja753.000753.000
32Materijalni rashodi753.000753.000
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.164.0001.164.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.164.0001.164.000
A600035TEHDAS JOINT ACTION2.0002.000
3Rashodi poslovanja2.0002.000
32Materijalni rashodi2.0002.000