Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

NN 63/2023 (12.6.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1043

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 7. lipnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.671.975 eura

– ukupne rashode u iznosu od 8.577.275 eura

– manjak u iznosu od 2.905.300 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.562.700 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19
Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA5.101.300491.0755.592.375
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE79.600079.600
UKUPNI PRIHODI5.180.900491.0755.671.975
RASHODI POSLOVANJA7.869.800491.0758.360.875
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE216.4000216.400
UKUPNI RASHODI8.086.200491.0758.577.275
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-2.905.3000-2.905.300

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA862.7001.700.0002.562.700
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA000
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE28.348.0362.694.68831.042.724
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-26.305.436-4.394.688-30.700.124
NETO FINANCIRANJE2.905.30002.905.300
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
6PRIHODI POSLOVANJA5.101.300491.0755.592.375
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna491.075491.075
64Prihodi od imovine3.105.8003.105.800
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada4.7004.700
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima1.327.2001.327.200
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi663.600663.600
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE79.60079.600
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine39.80039.800
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine39.80039.800

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
3RASHODI POSLOVANJA7.869.800491.0758.360.875
31Rashodi za zaposlene2.468.7002.468.700
32Materijalni rashodi3.259.3003.259.300
34Financijski rashodi2.139.1002.139.100
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade491.075491.075
38Ostali rashodi2.7002.700
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE216.400216.400
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine13.30013.300
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine203.100203.100

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
NETO FINANCIRANJE2.905.3002.905.300
Prijenos sredstava iz prethodne godine28.348.0362.694.68831.042.724
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-26.305.436-4.394.688-30.700.124
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA862.7001.700.0002.562.700
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita398.2001.500.0001.898.200
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici464.500200.000664.500

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
005CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU8.086.200491.0758.577.275
     
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE8.086.200491.0758.577.275
     
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE7.869.800491.0758.360.875
3Rashodi poslovanja7.869.800491.0758.360.875
31Rashodi za zaposlene2.468.7002.468.700
32Materijalni rashodi3.259.3003.259.300
34Financijski rashodi2.139.1002.139.100
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade491.075491.075
38Ostali rashodi2.7002.700
K500000OPREMANJE216.400216.400
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine216.400216.400
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine13.30013.300
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine203.100203.100