Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

NN 63/2023 (12.6.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1045

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 7. lipnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 394.117.931 eura

– ukupne rashode u iznosu od 404.916.097 eura

– manjak u iznosu od 10.798.166 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 97.842.667 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 104.188.785 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19
Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIHODI POSLOVANJA365.188.94428.928.987394.117.931
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE000
UKUPNI PRIHODI365.188.94428.928.987394.117.931
RASHODI POSLOVANJA161.299.80612.278.403173.578.209
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE243.649.563-12.311.675231.337.888
UKUPNI RASHODI404.949.369-33.272404.916.097
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-39.760.42528.962.259-10.798.166

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA151.595.580-53.752.91397.842.667
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA104.188.7850104.188.785
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE16.007.53037.029.37453.036.904
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU-23.653.900-12.238.720-35.892.620
NETO FINANCIRANJE39.760.425-28.962.25910.798.166
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv prihodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
6PRIHODI POSLOVANJA365.188.94428.928.987394.117.931
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna319.864.10428.928.987348.793.091
64Prihodi od imovine4.180.7694.180.769
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima41.144.07141.144.071

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red
Sku-
pina
Naziv rashodaPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
3RASHODI POSLOVANJA161.299.80612.278.403173.578.209
31Rashodi za zaposlene103.842.326103.842.326
32Materijalni rashodi52.923.21712.278.40365.201.620
34Financijski rashodi3.963.5543.963.554
38Ostali rashodi570.709570.709
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE243.649.563-12.311.675231.337.888
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine6.569.77913.2806.583.059
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine237.079.784-12.324.955224.754.829

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red
Sku-
pina
 
Plan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
NETO FINANCIRANJE39.760.425-28.962.25910.798.166
Prijenos sredstava iz prethodne godine16.007.53037.029.37453.036.904
Prijenos sredstava u sljedeću godinu-23.653.900-12.238.720-35.892.620
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA151.595.580-53.752.91397.842.667
84Primici od zaduživanja151.595.580-53.752.91397.842.667
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA104.188.785104.188.785
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova104.188.785104.188.785

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2023.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2023.
011HŽ INFRASTRUKTURA509.138.154-33.272509.104.882
1100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE176.178.24814.827.528191.005.776
A110000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE157.867.14412.278.403170.145.547
3Rashodi poslovanja157.867.14412.278.403170.145.547
31Rashodi za zaposlene103.842.326103.842.326
32Materijalni rashodi52.923.21712.278.40365.201.620
34Financijski rashodi530.892530.892
38Ostali rashodi570.709570.709
K110000OPREMANJE126.087154.013280.100
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine126.087154.013280.100
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine126.087154.013280.100
K110001INFORMATIZACIJA4.208.3751.802.3256.010.700
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.208.3751.802.3256.010.700
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.208.3751.802.3256.010.700
K110002PRIJEVOZNA SREDSTVA13.857.191552.83814.410.029
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine13.857.191552.83814.410.029
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.857.191552.83814.410.029
K110003POSLOVNE ZGRADE119.45139.949159.400
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine119.45139.949159.400
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine119.45139.949159.400
1101SERVISIRANJE DUGA107.621.447107.621.447
A110001ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA107.621.447107.621.447
3Rashodi poslovanja3.432.6623.432.662
34Financijski rashodi3.432.6623.432.662
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova104.188.785104.188.785
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova104.188.785104.188.785
1102PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI225.338.459-14.860.800210.477.659
K110004PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET64.114.938-12.987.15851.127.780
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine64.114.938-12.987.15851.127.780
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine13.28013.280
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine64.114.938-13.000.43851.114.500
K110005PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET7.385.493-1.850.2935.535.200
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.385.493-1.850.2935.535.200
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.385.493-1.850.2935.535.200
K110006PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET1.215.741-199.0411.016.700
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.215.741-199.0411.016.700
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.215.741-199.0411.016.700
K110007PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB1.287.411331.7891.619.200
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.287.411331.7891.619.200
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.287.411331.7891.619.200
K110008PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE27.434.60110.230.29937.664.900
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine27.434.60110.230.29937.664.900
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine27.434.60110.230.29937.664.900
K110009IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA123.900.275-10.386.396113.513.879
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine123.900.275-10.386.396113.513.879
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine6.569.7796.569.779
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine117.330.496-10.386.396106.944.100