Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

NN 64/2023 (14.6.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1053

Na temelju članka 13., članka 28. stavka 3., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 6. i članka 34. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 122/17, 12/18, 54/18, 69/20, 125/20 i 87/21) u članku 1. stavku 1. podstavak 8. briše se.

Članak 2.

U članku 2. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. Lov na veliku ribu – oblik športskog ribolova na moru koji se obavlja udičarskim alatima za veliku ribu i koji se smije obavljati samo uz posjedovanje dozvole za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu

2. Udičarski alati za veliku ribu – ribolovni alati odmet, kančenica i povlačni povraz (panula) koje uz osnovu, predvez, udice i spojnice sačinjava i ribolovni štap s rolom, a nosivost štapa odnosno nosivost role je 13,446 kg (30 lb) ili više.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i uporabu umjetne rasvjete koje se izdaju bivšim ovlaštenicima važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je povlastica ukinuta na njihov zahtjev i osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov, a zahtjevom su odustale od prelaska u mali obalni ribolov.«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Visina naknade za pojedine vrste dozvola utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

Redni brojVrsta dozvoleNaknada športski (EUR)Naknada rekreacijski (EUR)
Dnevne i višednevne dozvole
1.Dozvola za jedan (1) dan7,967,96
2.Dozvola za tri (3) dana19,9119,91
3.Dozvola za sedam (7) dana39,8239,82
4.Dozvola za 150 dana za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI) (***)1,3313,27
5.Dozvola za 150 dana za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života (***)7,9613,27
6.Dozvola za 150 dana za punoljetne osobe do 65. godine života (***)79,6399,54
7.Dozvola za 150 dana za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu kako su navedeni u posebnom propisu o otocima (***)ne izdaje seizdaje se bez naknade
8.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za jedan (1) dan15,93ne izdaje se
9.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za tri (3) dana39,82ne izdaje se
10.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za sedam (7) dana79,63ne izdaje se
Godišnje dozvole (*)
11.Godišnja dozvola za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI)1,3313,27
12.Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života7,9613,27
13.Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života46,4566,36
14.Godišnja dozvola za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu kako su navedeni u posebnom propisu o otocimane izdaje seizdaje se bez naknade
Posebne dozvole (**)
15.Posebna dozvola za ribolov stajaćim parangalom26,5426,54
16.Posebna dozvola za ribolov vršama za lov ribe26,5426,54
17.Posebna dozvola za ribolov ostima13,2713,27
18.Posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete13,2713,27
19.Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu92,91ne izdaje se


(*) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka kalendarske godine

(**) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do kraja kalendarske godine.

(***) – vrijede 150 dana od dana izdavanja u kalendarskoj godini, ali najviše do kraja kalendarske godine, a kupnja je moguća u razdoblju od 2. ožujka do 30. studenoga«.

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. riječi: »,a udica i svi metalni dijelovi koji služe za spajanje osnova ili predveza (vrtilice, kopče i sl.) ne smiju biti od nehrđajućeg materijala« zamjenjuju se riječima: »i ne smije biti od nehrđajućeg materijala«.

Stavak 4. briše se.

Članak 6.

U članku 8.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U športskom i rekreacijskom ribolovu plavoperajne tune, tunja dugokrilca i igluna dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, tako da se riba mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.«.

Članak 7.

Iznad članka 12. briše se naslov.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Za ispunjavanje nacionalnih obveza prema EU – Data Collection Framework (EU-DCF) potrebno je omogućiti znanstvenim promatračima imenovanim od strane ministarstva uzorkovanje tuna u športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.«.

Članak 8.

U članku 22. broj »1.« zamjenjuje se brojem »2.«.

Članak 9.

Prilog 1. briše se.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/61

Urbroj: 525-12/717-23-22

Zagreb, 21. travnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.