Odluka o proglašenju projekta »Specijalna onkološka bolnica – Medicinski centar Medikol (MCM)« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

NN 65/2023 (16.6.2023.), Odluka o proglašenju projekta »Specijalna onkološka bolnica – Medicinski centar Medikol (MCM)« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1079

Na temelju članka 14. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 29/18. i 114/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2023. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKTA »SPECIJALNA ONKOLOŠKA BOLNICA – MEDICINSKI CENTAR MEDIKOL (MCM)« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom »Specijalna onkološka bolnica – Medicinski centar Medikol (MCM)« (u daljnjem tekstu: Projekt) proglašava se strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

II.

Vrijednost ukupnih troškova Projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 76.855.558,96 eura s porezom na dodanu vrijednost.

III.

Investitor je Medikol grupa d.o.o., Zagreb, Dragutina Mandla 7, OIB: 84702528940 (u daljnjem tekstu: Investitor).

IV.

Projekt je privatni investicijski projekt.

V.

Lokacija realizacije projekta je Grad Zagreb, Dragutina Mand­la 7, 10000 Zagreb.

VI.

Projekt predviđa izgradnju centra koji bi obuhvatio prostor za nuklearnu medicinu, centralni laboratorij, prostore za radiologiju, angiografiju i dijagnostiku, operacijske sale, prostor namijenjen intenzivnoj njezi, stacionar i centar za radioterapiju. Osim medicinskog sadržaja planira se i nemedicinski sadržaj poput parkinga, ljekarne, trgovina, restorana, smještaja i drugo. Dijagnostika i liječenje bit će zasnovani na primjeni suvremenih i tehnološki naprednih postupaka i uređaja uključujući robotske operacijske sale, umjetnu inteligenciju i dr.

Realizacija projekta planira se na površini od 23.542 m² na području katastarske općine Pešćenica. Predmetna čestica je u vlasništvu Poliklinike Medikol.

Planira se zapošljavanje 129 zaposlenika (medicinskog i pomoćnog osoblja) u prvoj godini, a do završetka projekta planira se zapošljavanje 562 zaposlenika.

VII.

Projekt ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, zbog sljedećih činjenica:

– u skladu je s važećim prostornim planovima

– ima vrijednost ukupnih kapitalnih ulaganja veću od 9.954.210,63 eura bez poreza na dodanu vrijednost

– ima mogućnost biti sufinanciran iz fondova i programa Europske unije

– u skladu je sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske – Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. (»Narodne novine«, broj 141/20.) i Europske unije – Europski plan za borbu protiv raka

– realizacijom Projekta daje se doprinos boljoj dostupnosti najkvalitetnije zdravstvene zaštite za sve građane Republike Hrvatske i zemalja Jugoistočne Europe u funkciji povećanja kvalitete života i smanjenja stope mortaliteta od karcinoma koja je u Republici Hrvatskoj značajno veća od prosjeka Europske unije (ukupna stopa mortaliteta u Republici Hrvatskoj 328,2 – prosjek Europske unije 190,8 na 100.000 stanovnika)

– realizacijom Projekta ostvarit će se značajan iskorak u primjeni informatičkih rješenja s integriranim sustavom umjetne inteligencije

– primjena suvremenih materijala, dizajna i tehnologija u izgradnji i opremanju objekta pozitivno utječe na okoliš i doprinosi održivom razvoju

– doprinosi povećanju konkurentnosti u sektoru zdravstva koji je u tom smislu zapostavljen, a Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku svrstava na kartu razvijenih zdravstvenih destinacija

– pozitivno utječe na razvoj drugih uključenih gospodarskih djelatnosti.

VIII.

Za realizaciju Projekta potrebno je provesti sljedeće osnovne postupke i radnje:

– postupci vezani za zaštitu okoliša i prirode sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.)

– postupak eKonferencije sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) u kojem se pribavljaju posebni uvjeti i uvjeti priključenja na temelju kojih se pristupa izradi idejnog projekta za lokacijsku dozvolu, a uvjet za pokretanje ovoga postupka je okončan postupak iz područja zaštite okoliša i prirode

– postupak ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske.

– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa dokupom zemljišta od Grada Zagreba

– postupak ishođenja građevinskih dozvola za gradnju sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) (pod uvjetima propisanim lokacijskom dozvolom, koja će propisati uvjete i način ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola)

– građenje – izvođenje radova

– postupak ishođenja uporabnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji (pod uvjetima propisanim lokacijskom dozvolom, koja će propisati uvjete i način ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola)

– postupak ishođenja dozvole za rad sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22. i 33/23.) (za više građevinskih faza).

Cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu Projekta (hodogram aktivnosti) obuhvaća:

– provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o zaštiti prirode

nositelj: Investitor, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom)

predvidivi rok: 80 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– postupak ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

nositelj: Investitor (podnosi zahtjev) i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (alternativno: nadležni upravni ured Grada Zagreba u slučaju donošenja odluke o prijenosu nadležnosti)

predvidivi rok: izdavanje u roku od 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa dokupom zemljišta od Grada Zagreba

nositelj: Investitor, Grad Zagreb

predvidivi rok: 80 dana od dana pravomoćnosti nove lokacijske dozvole

– izrada glavnih projekata prostornih cjelina obuhvata Projekta (za više građevinskih faza)

nositelj: Investitor

predvidivi rok: šest mjeseci

– postupak ishođenja građevinske dozvole sukladno Zakonu o gradnji (sukladno izdanoj izmjeni i dopuni lokacijske dozvole koja će definirati uvjete za ishođenje građevinskih i uporabnih dozvola)

nositelj: Investitor, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja)

predvidivi rok: tri mjeseca od uredno podnesenog zahtjeva Investitora

– gradnja i opremanje, komunalna infrastruktura (interne prometne površine u obuhvatu Projekta s pripadajućom infrastrukturom) objekta bolnice (u više građevinskih faza)

nositelj: Investitor

predvidivi rok početka radova (u više građevinskih faza): 31. prosinca 2023.

– postupak ishođenja uporabnih dozvola za objekt sukladno Zakonu o gradnji (pod uvjetima i na način propisan izmjenom i dopunom lokacijske dozvole)

nositelj: Investitor (podnosi zahtjev za izdavanje uporabnih dozvola) i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (alternativno: nadležni upravni ured Grada Zagreba u slučaju donošenja odluke o prijenosu nadležnosti)

predvidivi rok: 30 dana od urednog tehničkog pregleda pod uvjetom da nije bilo utvrđenih nedostataka

– donošenje rješenja Ministarstva zdravstva kojim se utvrđuje da zdravstvena ustanova ispunjava normative i standarde u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za nove djelatnosti Poliklinike Medikol i / ili Specijalne bolnice Medikol sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti

nositelj: Investitor, Ministarstvo zdravstva

predvidivi rok: u roku od 15 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Svi upravni i drugi postupci navedeni u predmetnom hodogramu aktivnosti kao i možebitni postupci koji nisu navedeni, a koje će biti potrebno provesti u svrhu pripreme i realizacije Projekta, provest će se sukladno propisima Republike Hrvatske.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/56
Urbroj: 50301-05/16-23-3
Zagreb, 15. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.