Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

NN 66/2023 (19.6.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

Hrvatska narodna banka

1092

Na temelju članka 89., članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIKUPLJANJU PODATAKA O UVJETIMA KREDITIRANJA POTROŠAČA

Članak 1.

U Odluci o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača (»Narodne novine«, br. 36/2020., 116/2021., 34/2022. i 123/2022.) naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava«.

Članak 2.

1. U članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovom Odlukom propisuje se:

1) obveza kreditne institucije da Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja izvješća o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava

2) izvještajno razdoblje i dinamika dostave izvješća o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava i

3) rokovi dostave izvješća o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava.«

2. Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uputa za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava i Uputa za izradu i dostavljanje datoteke za izvješćivanje o uvjetima kreditiranja i o depozitima kućanstava sastavni su dio ove Odluke.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznici izvješćivanja dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješća o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava iz članka 4. ove Odluke u sadržaju uređenom Uputom za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava, pridržavajući se tehničkih specifikacija izrade i prijenosa podataka uređenih Uputom za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava, u rokovima iz članka 5. ove Odluke.

(2) Obveza izvješćivanja odnosi se samo na kredite odobrene potrošačima i na depozite primljene od kućanstava.«

Članak 4.

1. U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U smislu ove Odluke izvješća jesu:

1) Mjesečno izvješće o novoodobrenim kreditima

2) Godišnje izvješće o stanjima svih kredita i

3) Godišnje izvješće o stanjima svih depozita.«

2. Iza stavka 3. dodaje se stavak 4., koji glasi:

»(4) Izvješće iz stavka 1. točke 3. ovog članka jest godišnje izvješće, koje je potrebno dostaviti jednom godišnje, sa stanjem na dan 31. prosinca i odnosi se na primljene depozite kućanstava.«

Članak 5.

1. U članku 5. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3., koja glasi:

»3) izvješća iz članka 4. stavka 1. točke 3. u roku od 60 kalendarskih dana od izvještajnog datuma.«.

2. Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Smatra se da je obveznik izvješćivanja dostavio izvješća u skladu s ovom Odlukom:

− ako je izvješće zaprimljeno u Hrvatskoj narodnoj banci unutar roka propisanog u stavku 1. ovog članka i

− ako su podaci u slogovima izvješća koje je dostavio obveznik izvješćivanja zadovoljili kontrole propisane Uputom za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava.«

Članak 6.

U članku 6. iza točke 2. dodaje se točka 3., koja glasi:

»3) godišnja izvješća (»GD«) za 2023. godinu u skladu s ovom Odlukom sastaviti:

− sa stanjem na dan 30. lipnja 2023. i dostaviti do 31. listopada 2023. i

− sa stanjem na dan 31. prosinca 2023. i dostaviti u roku iz članka 5. stavka 1. točke 3. ove Odluke.«.

Članak 7.

U Uputi za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava, koja je sastavni dio ove Odluke, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Ovom Uputom za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava (u nastavku teksta: Uputa) definiraju se sadržaj i način dostavljanja podataka koji su predmet izvješćivanja o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava.«

Članak 8.

U Uputi, u točki 10., iza podtočke 2. dodaje se podtočka 3., koja glasi:

»3) modalitet »GD« – Godišnje izvješće o stanjima svih depozita (Odluka, članak 4. stavak 1. točka 3.«.

Članak 9.

U Uputi točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati datum u formatu »ggggmmdd«, pri čemu je »dd« posljednji (kalendarski) dan izvještajnog mjeseca za izvješće »MK«, odnosno 31. prosinca za izvješće »GK« i »GD«.«

Članak 10.

U Uputi, iza točke 19., dodaje se točka 19.a., koja glasi:

»19.a. Ako se radi o deponentima, upisuju se skupne oznake »FZ« ili »OB«.«

Članak 11.

U Uputi, iza točke 22., dodaje se točka 22.a., koja glasi:

»22.a. U modalitetu »GD« upisuje se jedanaesteroznamenkasti OIB protustranke za skupne oznake »FZ« i »OB«. Ako OIB nije poznat, upisuje se oznaka »00000000000«.«

Članak 12.

U Uputi točka 28. mijenja se i glasi:

»28. Za jedinstvenu skupnu oznaku »FZ« i »OB« upisuje se oznaka županije navedena u Prilogu 2. Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje.«

Članak 13.

1. U Uputi, iza točke 28. mijenja se naziv Obilježja 8. i glasi:

»Obilježje 8. »Oznaka kreditne partije ili ugovora o depozitu««.

2. Točka 29. mijenja se i glasi:

»29. Ovo obilježje sadržava jedinstvenu oznaku ugovora o kreditu ili depozitu. Riječ je o definiranom identifikatoru kreditne partije ili ugovora o depozitu koji je dodijelila izvještajna institucija, a koji je jedinstven za svaki kredit ili depozit.«

3. Točka 30. mijenja se i glasi:

»30. Upisuje se oznaka koju izvještajna institucija dodjeljuje za svaki kredit ili depozit.«

Članak 14.

1. U Uputi, iza točke 30., mijenja se naziv Obilježja 9. i glasi:

»Obilježje 9. »Datum plasmana ili datum oročenja««.

2. U točki 31. prva rečenica mijenja se i glasi:

»31. Ovo obilježje odnosi se na datum povlačenja iznosa kredita, odnosno plasmana ili na datum oročenja depozita (inicijalni datum u slučaju prvog oročavanja ili zadnji datum obnavljanja depozita).«

Članak 15.

1. U Uputi, iza točke 34. mijenja se naziv Obilježja 11. i glasi:

»Obilježje 11. »Datum konačne otplate ili isteka ugovorenog roka oročenja««.

2. U točki 35. prva rečenica mijenja se i glasi:

»35. Ovo obilježje odnosi se na datum dospijeća posljednje rate kredita kod kredita koji se otplaćuju u ratama, odnosno datum dospijeća obveze vraćanja cijeloga kredita kod kredita s jednokratnim dospijećem ili na datum isteka ugovorenog roka oročenja.«

Članak 16.

U Uputi točka 38. mijenja se i glasi:

»38. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od modaliteta opisanih u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje. Predmet su izvješćivanja u smislu ove Odluke instrumenti »A0208«, »A0212«, »A0213«, »A0214«, »A0215«, »A0216«, »A0217«, »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221«, »A0222«, »A0223«, »A0224«, »A0225«, »A0226«, »A0227«, »A0228«, »A0229«, »A0230«, »A0232«, »A0233«, »A0305«, »A0306«, »A0701«, »P0201«, »P0202«, »P0203«, »P0204«, »P0205«, »P0301« i »P0302«.«

Članak 17.

U Uputi točka 58. mijenja se i glasi:

»58. U modalitetima »MK«, »GK« i »GD« vrijednost svih instrumenata u stranoj valuti i ugovorenih s valutnom klauzulom izračunava se konvertiranjem originalnog iznosa u valuti, u protuvrijednost u domaćoj valuti, primjenom mjesečnoga prosječnoga srednjeg tečaja HNB-a u izvještajnom razdoblju.«

Članak 18.

1. U Uputi, u točki 59. podtočki 3. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Unutar sloga označenog modalitetom »GK« ili »GD« odnosi se na nominalnu kamatnu stopu na godišnjoj razini koja se primjenjuje u izvještajnom mjesecu.«

2. U podtočki 15. mijenja se naziv modaliteta i glasi:

»15. modalitet »18« – bruto ukupna potraživanja ili obveze s osnove glavnice«.

3. U podtočki 15. iza zadnje rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»U modalitetu »GD« modalitet »18« odnosi se na iznos obveze po glavnici na izvještajni datum.«

4. U podtočki 16. mijenja se naziv modaliteta i glasi:

»16. modalitet »19« – bruto ukupna potraživanja ili obveze s osnove kamata«.

5. U podtočki 16. iza zadnje rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

»U modalitetu »GD« modalitet »19« odnosi se na iznos obveze po kamatama na izvještajni datum.«

Članak 19.

1. U Uputi točke 61., 62. i 63. mijenjaju se i glase:

»61. Upisuje se iznos zaokružen na dvije decimale za sve modalitete obilježja 20. »Vrsta iznosa«.

62. Modaliteti »01«, »02«, »03«, »04«, »05«, »06«, »07«, »08«, »09«, »10«, »11«, »12«, »13«, »14«, »18« i »19« obilježja 20. »Vrsta iznosa« prikupljaju se u izvješću »MK«.

63. Modaliteti »03«, »05«, »06«, »08«, »09«, »13«, »14«, »18« i »19« obilježja 20. »Vrsta iznosa« prikupljaju se u izvješću »GK«.«

2. Iza točke 63. dodaje se točka 63.a., koja glasi:

»63.a. Modaliteti »03«, »18« i »19« obilježja 20. »Vrsta iznosa« prikupljaju se u izvješću »GD«.«

Članak 20.

U Prilogu 1. Upute, iza točke 101. Upute, iza tablice 1.3. Ulazni slog izvješća »GK« dodaje se tablica 1.4. Ulazni slog izvješća »GD« te glasi:

1.4. Ulazni slog izvješća »GD«

BrojNaziv poljaTip poljaDuljina poljaPozicija poljaSadržaj poljaPopunjava se
1.Oznaka izvješćaNA21 – 2GDOBV
2.Izvještajno razdobljeN83 – 10ggggmmddOBV
3.Tip retkaAN111 – 11R, S, POBV
4.Redni broj retkaN812 – 19R. br. retka u datumu / oznaci izvješćaOBV
5.Oznaka protustrankeAN220 – 21FZ, OBOBV
6.Identifikator protustrankeN1122 – 32OIBOBV
7.Polje 7AN233 – 34 
 
8.Županija protustrankeN235 – 36LOV (01, 02,..., 21)OBV
9.Oznaka ugovora o depozituAN2037 – 56Jedinstvena oznaka ugovora o depozituOBV
10.Datum oročenjaN857 – 64ggggmmddOBV
11.Polje 11N865 – 72 
 
12.Datum isteka ugovorenog roka oročenjaN873 – 80ggggmmddOBV
13.InstrumentAN581 – 85P0201, P0202, P0203, P0204, P0205, P0301, P0302OBV
14.ValutaAN386 – 88Obilježje 20 Upute*OBV
15.Vrsta indeksacijeAN189 – 89Obilježje 23 Upute*OBV
16.Valuta indeksacijeAN390 – 92Obilježje 23 Upute*OBV
17.Polje 17AN593 – 97 
 
18.Polje 18AN598 – 102 
 
19.Polje 19AN3103 – 105 
 
20.Polje 20AN2106 – 107 
 
21.Polje 21N2108 – 109 
 
22.Vrsta iznosaN2110 – 11103, 18, 19OBV
23.PredznakAN1112 – 112»+« ili »-«OBV
24.IznosN15113 – 127Iznos na dvije decimaleOBV
25.Status iznosaAN1128 – 128A, L, E, POBV

* Uputa za statističko i nadzorno izvješćivanje

Članak 21.

U Prilogu 2., u tablici iza točke 103. Upute, dodaju se redci od 506. do 526. te glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
506.GDP0201330. 6. 2023.Nominalna kamatna stopa
507.GDP02011830. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove glavnice
508.GDP02011930. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove kamata
509.GDP0202330. 6. 2023.Nominalna kamatna stopa
510.GDP02021830. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove glavnice
511.GDP02021930. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove kamata
512.GDP0203330. 6. 2023.Nominalna kamatna stopa
513.GDP02031830. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove glavnice
514.GDP02031930. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove kamata
515.GDP0204330. 6. 2023.Nominalna kamatna stopa
516.GDP02041830. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove glavnice
517.GDP02041930. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove kamata
518.GDP0205330. 6. 2023.Nominalna kamatna stopa
519.GDP02051830. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove glavnice
520.GDP02051930. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove kamata
521.GDP0301330. 6. 2023.Nominalna kamatna stopa
522.GDP03011830. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove glavnice
523.GDP03011930. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove kamata
524.GDP0302330. 6. 2023.Nominalna kamatna stopa
525.GDP03021830. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove glavnice
526.GDP03021930. 6. 2023.Ukupne obveze s osnove kamata

Članak 22.

U Prilogu 3., u tablici iza točke 104. Upute, mijenjaju se redci 39., 87. i 88. te glase:

Redni brojKontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
39.Vrijednost u polju Instrument mora biti = »A0208«, »A0212« – »A0230«, »A0232«, »A0233«, »A0305«, »A0306« ili »A0701«14530. 9. 2020.31. 5. 2023.
87.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »DEPOZ« ili »SARON«, tada je Valuta referentne kamatne stope = Valuta ili Valuta indeksacije674 (W)31. 10. 2022.31. 5. 2023.
88.Vrijednost u polju Vrsta referentne kamatne stope mora biti = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »SARON«, »DEPOZ«, »OSTAL«,
»FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«
66231. 10. 2022.31. 5. 2023.

U Prilogu 3., u tablici iza točke 104. Upute, dodaju se redci od 89. do 96. te glase:

Redni brojKontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
89.Ako je Oznaka izvješća = »GD«, tada je Oznaka protustranke = »FZ« ili »OB«10030. 6. 2023.
90.Ako je oznaka izvješća = »GD«, izvještajni datum mora biti zadnji dan godine ili 30. 6. 2023.1530. 6. 2023.
91.Ako je Oznaka izvješća = »MK« ili »GK«, tada vrijednost u polju Instrument mora biti = »A0208«, »A0212« – »A0230«, »A0232«, »A0233«, »A0305«, »A0306« ili »A0701«. Ako je Oznaka izvješća = »GD«, tada vrijednost u polju Instrument mora biti = »P0201«, »P0202«, »P0203«, »P0204«, »P0205«, »P0301« ili »P0302«14530. 6. 2023.
92.Ako je Oznaka izvješća = »GD«, uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa (»18« ili »19«) mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = »3«706 (W)30. 6. 2023.
93.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »DEPOZ«, »SARON« ili »SOFRA«, tada je Valuta referentne kamatne stope = Valuta ili Valuta indeksacije674 (W)30. 6. 2023.
94.Vrijednost u polju Vrsta referentne kamatne stope mora biti = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »SARON«, »SOFRA«, »DEPOZ«, »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«66230. 6. 2023.
95.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »SOFRA«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »USD«674 (W)30. 6. 2023.
96.

Ako je Oznaka izvješća = »GD« i Instrument = P0203, tada je Datum oročenja <= Izvještajni datum

Ako je Oznaka izvješća = »GD« i Instrument = P0203, tada je Datum oročenja < Datum isteka ugovorenog roka oročenja

Ako je Oznaka izvješća = »GD« i Instrument = P0203, tada je Datum isteka ugovorenog roka oročenja >= Izvještajni datum

Ako je Oznaka izvješća = »GD« i Instrument <> »P0203«, tada je Datum oročenja = Izvještajni datum

Ako je Oznaka izvješća = »GD« i Instrument <> »P0203«, tada je Datum isteka roka oročenja = Izvještajni datum

75330. 6. 2023.


Članak 23.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke za izvješćivanje o uvjetima kreditiranja i o depozitima kućanstava, u točki 8. mijenjaju se riječi »»MK« ili »GK«« i glase: »»MK«, »GK« ili »GD««.

Članak 24.

U Uputi točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Shema kontrola dana je u Prilogu 1. i Prilogu 2. Upute za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja i o depozitima kućanstava (Uputa za provedbu Odluke UKPO).«

Članak 25.

U Uputi točka 11. alineja 1. mijenja se i glasi:

»Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku »MK«, »GK« ili »GD«, koja se ponavlja u svim slogovima.«

Alineja 5. mijenja se i glasi:

»Polje 5 (Oznaka protustranke) sadržava oznaku protustranke, koja može biti »FZ«, »ND« ili »OB«. Ovisno o vrsti protustranke, kontrolira se polje 6 (Identifikator protustranke):

− u modalitetu »MK«, ako polje 5 sadržava »FZ« (domaće fizičke osobe), polje 6 mora sadržavati važeći OIB protustranke, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju; a iznimno za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« može sadržavati i oznaku »00000000000«. Ako polje 5 sadržava »ND« (nerezidenti fizičke osobe), polje 6 mora sadržavati oznaku »00000000000«).«

− u modalitetu »GK« ili »GD« polje 6 sadržava važeći OIB protustranke ili oznaku »00000000000«.«

Alineja 7. mijenja se i glasi:

»Polje 8 (Županija) popunjava se samo za domaće fizičke osobe i obrtnike (ako polje 5 sadržava oznaku »FZ« ili »OB«) jednom od šifara od 01 do 21 s popisa županija prema Prilogu 2. Upute za statističko i nadzorno izvješćivanje. Za ostale protustranke ovo polje ostaje prazno (00).«

Alineja 8. mijenja se i glasi:

»Polje 9 (Oznaka kreditne partije ili ugovora o depozitu) sadržava identifikator kreditne partije ili ugovora o depozitu koji je dodijelila kreditna institucija.«

Alineja 9. mijenja se i glasi:

»Polje 10 (Datum plasmana ili datum oročenja) sadržava datum (dan isplate cjelokupnog iznosa kredita, odnosno svake tranše ako je ugovorena isplata u više tranša, tj. ako u pojedinom izvještajnom razdoblju dolazi do isplate više od jedne tranše, o njima se izvještava skupno, a kao datum plasmana navodi se datum isplate posljednje tranše unutar izvještajnog razdoblja ili datum oročenja depozita) u formatu »ggggmmdd«, prema Uputi za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i depozitima kućanstava.«

Alineja 11. mijenja se i glasi:

»Polje 12 (Datum konačne otplate ili isteka ugovorenog roka oročenja) sadržava datum dospijeća posljednje rate kredita ili isteka ugovorenog roka oročenja u formatu »ggggmmdd«, prema Uputi za provedbu Odluke UKPO.«

Članak 26.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 30. lipnja 2023.

O. br.: 210-091/06-23/BV

Zagreb, 14. lipnja 2023.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.