Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda

NN 68/2023 (23.6.2023.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda

Vlada Republike Hrvatske

1111

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak, 35/08., 127/19. i 151/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OSNIVANJU IMUNOLOŠKOG ZAVODA

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Imunološkog zavoda (»Narodne novine«, br. 91/15. i 99/21.), u članku 2. stavku 5. riječi: »povećanja imovine« zamjenjuju se riječima: »obavljanja djelatnosti iz članka 3. ove Uredbe«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Dobit ostvarena poslovanjem trgovačkog društva iz stavka 5. ovoga članka može se koristiti za razvoj djelatnosti iz članka 3. ove Uredbe.«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sjedištu i ustrojstvenim jedinicama na lokacijama u Zagrebu, Svetoj Nedelji, Rugvici i drugim lokacijama.«.

Članak 3.

U članku 7. podstavku 1. riječi: »i Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda« brišu se.

Iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – donosi Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda na prijedlog ravnatelja,«.

Dosadašnji podstavci 2. do 10. postaju podstavci 3. do 11.

Članak 4.

U članku 8. stavku 2. podstavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

» – odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina i druge imovine Zavoda, odnosno o sklapanju drugog pravnog posla, kada vrijednost pojedinačnog ugovora ne prelazi iznos od 30.000,00 eura,

– odlučuje, uz suglasnost Upravnog vijeća, o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina i druge imovine Zavoda, odnosno o sklapanju drugog pravnog posla, kada vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 30.000,00 eura,«.

Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

» – odlučuje, uz suglasnost Upravnog vijeća i suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina i druge imovine Zavoda, odnosno o sklapanju drugog pravnog posla, kada vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 150.000,00 eura,«.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 6.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Ravnatelj Zavoda ima zamjenika i najmanje jednog pomoćnika.

(2) Zamjenika ravnatelja Zavoda, na vrijeme od četiri godine, imenuje Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnatelja.

(3) Pomoćnika ravnatelja Zavoda, na vrijeme od četiri godine, imenuje Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnatelja.

(4) Uvjeti za imenovanje, djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornost ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja Zavoda utvrđuju se sukladno zakonu i Statutu Zavoda.«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 2. riječi: »od 200.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 30.000,00 do 150.000,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »od 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 150.000,00 eura«.

Članak 7.

(1) Zavod je obvezan uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ove Uredbe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Zavod je obvezan u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ove Uredbe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/118

Urbroj: 50301-04/12-23-5

Zagreb, 21. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.