Odluka o primjeni prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja nakon isteka produžene primjene za zaposlenike u sustavu zdravstva

NN 68/2023 (23.6.2023.), Odluka o primjeni prava iz Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja nakon isteka produžene primjene za zaposlenike u sustavu zdravstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1112

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 3. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2023. donijela

ODLUKU

O PRIMJENI PRAVA IZ KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NAKON ISTEKA PRODUŽENE PRIMJENE ZA ZAPOSLENIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA

I.

Sva materijalna i nematerijalna prava koja su zaposlenici u sustavu zdravstva na koje se primjenjuje Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 29/18., 35/19., 78/19., 92/19., 56/20. i 3/23., u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem Kolektivnog ugovora, priznavat će se i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru.

II.

Materijalna i nematerijalna prava te druge naknade, ugovorene Kolektivnim ugovorom isplaćivat će se, nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru, u visini i na način na koji su ugovorene.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 26. lipnja 2023. i važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u sustavu zdravstva, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama, a najkasnije do dana stupanja na snagu novog posebnog propisa o plaćama u javnim službama.

Klasa: 022-03/23-04/252

Urbroj: 50301-04/12-23-2

Zagreb, 21. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.