Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu

NN 68/2023 (23.6.2023.), Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1120

Na temelju članka 46.a stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA ŠKOLSKI MEDNI DAN S HRVATSKIH PČELINJAKA ZA 2023. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 22-03/23-04/176, urbroj: 0301-05/31-23-3, 4. svibnja 2023. godine.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(a) dobavljač je pravna ili fizička osoba koja je upisana u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji isporučuje med zapakiran u Nacionalnu staklenku volumena 370 ml školama koje sudjeluju u provedbi Programa

(b) škola je odgojno-obrazovna ustanova koja sudjeluje u provedbi Programa, a zadužena je za raspodjelu meda i promotivnog materijala učenicima

(c) osnivač školskih ustanova je Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te druga pravna ili fizička osoba koja je zadužena za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu i podnošenje zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

II. NADLEŽNA TIJELA

Članak 3.

(1) Nadležna tijela za provedbu Programa su Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

– Ministarstvo poljoprivrede obavlja sljedeće poslove:

a) najkasnije do 31. kolovoza 2023. godine, dostavlja podatke o prihvatljivim dobavljačima meda Agenciji za plaćanja

b) koordinira osnivače školskih ustanova, osnovne škole u Republici Hrvatskoj te prihvatljive dobavljače meda

c) izrađuje edukativno promotivne materijale te osigurava skladištenje, razvrstavanje i distribuciju istih u osnovne škole koje sudjeluju u Programu.

– Agencija za plaćanja obavlja sljedeće poslove:

a) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) najkasnije do 1. rujna 2023. godine

b) objavljuje popis prihvatljivih dobavljača koji mogu isporučivati med u provedbi Programa na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) najkasnije do 1. rujna 2023. godine

c) objavljuje popis odobrenih osnivača školskih ustanova s popisom škola koje sudjeluju u provedbi Programa na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) najkasnije do 31. listopada 2023. godine

d) Odlukom odobrava podnositelja zahtjeva za potporu, određuje iznos prava na potporu po podnositelju zahtjeva s razdijeljenim iznosom po svakoj školi koja sudjeluje u Programu i isplaćuje predujam proračunskim korisnicima

e) provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu u okviru Programa

f) provodi kontrolu na terenu odobrenih podnositelja zahtjeva na dan provedbe Školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka na lokacijama škola koje sudjeluju u provedbi Programa

g) izdaje odluke koje proizlaze iz provedbe Programa i Pravilnika

h) isplaćuje potporu na temelju podnesenih zahtjeva za isplatu potpore.

– Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu obavlja sljedeće poslove:

a) dostavlja Ministarstvu poljoprivrede popis prihvatljivih dobavljača meda koji imaju pravo sudjelovanja u provedbi Programa najkasnije do 28. kolovoza 2023. godine

b) dostavlja potreban broj naljepnica koje nose zaštićeni znak Med hrvatskih pčelinjaka svim odabranim dobavljačima meda koji će sudjelovati u Programu

c) provodi analizu meda odabranih dobavljača meda.

III. PROVEDBA PROGRAMA

Prihvatljivi korisnici

Članak 4.

Prihvatljivi korisnici su osnivači školskih ustanova koji su se prijavili na objavljeni Javni poziv i koje je odlukom odobrila Agencija za plaćanja.

Prihvatljiv proizvod

Članak 5.

Prihvatljiv proizvod je med kao gotov proizvod koji je:

– proizveden u objektima za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda upisanim u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

– zapakiran u Nacionalnu staklenku volumena 370 ml

– obilježen deklaracijom proizvođača i

– nosi znak Med hrvatskih pčelinjaka.

Razdoblje i područje provedbe

Članak 6.

(1) Program se provodi 7. prosinca 2023. godine povodom obilježavanja sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara.

(2) Područje provedbe Programa je čitava Republika Hrvatska.

Prihvatljivi troškovi

Članak 7.

(1) Troškovi prihvatljivi za potporu u okviru Programa su troškovi za med isporučen školama i raspodijeljen učenicima prvih razreda osnovnih škola u iznosu 4,00 EUR (bez PDV-a) po Nacionalnoj staklenci volumena 370 ml.

(2) PDV je prihvatljiv trošak.

Javni poziv

Članak 8.

(1) Javni poziv za sudjelovanje u provedbi Programa Agencija za plaćanja objavljuje na službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr) najkasnije do 1. rujna 2023. godine.

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka određuje sljedeće:

– okvire za provođenje Programa

– rok i način podnošenja prijava na Javni poziv

– dokumentaciju koju podnositelj mora priložiti u postupku prijave i

– rok i način podnošenja zahtjeva za isplatu.

(3) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka ostaje otvoren do 1. listopada 2023. godine.

Obveze podnositelja Zahtjeva za odobravanje

Članak 9.

(1) Prilikom prijave na Javni poziv osnivač školskih ustanova dostavit će Agenciji za plaćanja popis škola i broj učenika prvih razreda osnovnih škola koji će sudjelovati u Programu.

(2) Osnivač školskih ustanova nadležnom će tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora.

(3) Osnivač školskih ustanova će voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača meda i količinama meda koje su isporučili školama.

(4) Osnivač školskih ustanova dostavit će Ministarstvu poljoprivrede popis odabranih dobavljača školskih ustanova i broj učenika koji sudjeluju u Programu najkasnije do 1. listopada 2023. godine.

Isporuka meda i distribucija priručnih i edukativnih materijala

Članak 10.

(1) Dobavljač se obvezuje prije dana provedbe Programa, a najkasnije 1. prosinca 2023. godine u škole koje sudjeluju u Programu dostaviti potrebnu količini meda za raspodjelu učenicima.

(2) Dobavljač se obvezuje školi izdati dokaznicu za isporučeni med.

(3) Škola je dužna potpisati dokaznicu te uzeti dva primjerka dokaznice.

(4) Škola se obavezuje po primitku dokaznice od strane dobavljača istu dostaviti osnivaču školskih ustanova.

(5) Ministarstvo poljoprivrede obavezuje se najmanje 7 dana prije dana provedbe Programa u škole koje sudjeluju u Programu dostaviti potrebnu količinu priručnih i edukativnih materijala.

(6) Škole se obavezuju upakirati med zajedno s dostavljenim priručnim edukativnim materijalima i dostaviti ga u svoje područne škole najkasnije 3 dana prije početka provedbe Programa.

(7) Škole se obvezuju raspodijeliti med učenicima prvih razreda, na način da med preuzimaju roditelji/staratelji učenika, na dan provedbe Programa u skladu s člankom 6. stavkom 1. ovoga Pravilnika te dokumentirati raspodjelu.

Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore

Članak 11.

(1) Osnivači školskih ustanova, odobreni u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika, podnose zahtjev za isplatu potpore Agenciji za plaćanja do 14. prosinca 2023. godine na obrascu koji je objavljen na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(2) Zahtjevu za isplatu potpore kojim se utvrđuje konačni iznos potpore, prilaže se dokazna dokumentacija o provedenom Programu:

– izvornik ili preslika dokaznice za kupljeni med s naznačenom količinom isporučenog meda, nazivom i adresom dobavljača i datumom isporuke

– izvornik ili preslika računa s naznačenom količinom kupljenog meda

– dokaz o plaćanju računa dobavljaču

– izjava ravnatelja o provedenoj mjeri i fotografija o provedenoj raspodjeli iz koje je vidljiva deklaracija sa staklenke dobavljača i

– tablični prikaz evidencije isporuka po svakoj školi.

(3) Zahtjev za isplatu potpore podnosi se u papirnatom obliku zajedno s propisanom pratećom dokumentacijom u skladu sa stavkom 2. ovoga članka neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu potpore Školski medni dan«.

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je dostaviti tablični prikaz evidencije isporuka po svakoj školi iz stavka 2. podstavka 5. ovoga članka i u elektroničkom obliku na e-adresu: pcelarstvo@apprrr.hr.

Dopuna zahtjeva

Članak 12.

Ako je potrebno, Agencija za plaćanja će zatražiti dopunu zahtjeva i dostavljene dokumentacije, a osnivač školske ustanove je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od 5 dana od dana obavijesti o dopuni.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 13.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu zahtjeva u skladu s člankom 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo zahtjevi podneseni na način propisan u Javnom pozivu i članku 11. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi podneseni nakon roka propisanog u Javnom pozivu i članku 11. stavku 1. ovoga Pravilnika neće se razmatrati.

(4) Kontrolom na terenu provjerava se poštivanje odredbi Programa i ovoga Pravilnika, a provodi se na uzorku od najmanje 3 % osnivača školskih ustanova i 5 % škola odabranih osnivača školskih ustanova. Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu odabire se slučajnim odabirom i analizom rizika.

(5) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za odobravanje, Agencija za plaćanja u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o odobravanju podnositelja zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa ili

– Odluku o odbijanju zahtjeva podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(6) Nakon provedene administrativne kontrole i kontrole na terenu zahtjeva za isplatu potpore Agencija za plaćanja u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o isplati podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa ili

– Odluku o odbijanju podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Odluke iz stavaka 5. i 6. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja preporučenom poštom s povratnicom.

Isplata potpore

Članak 14.

(1) Proračunskim korisnicima potpore Agencija za plaćanja će isplatiti potporu u obliku predujma u 100 % iznosu.

(2) Neproračunskim korisnicima potpore Agencija za plaćanja će isplatiti potporu na temelju dostavljene dokumentacije o provedenoj mjeri.

(3) Konačan iznos potpore za Program se obračunava u skladu s člankom 11. stavkom 2. ovoga Pravilnika, a na temelju zahtjeva za isplatu potpore uz koji su priloženi dokazi o isporuci i raspodjeli.

Žalbe

Članak 15.

Na odluke iz članka 13. stavaka 5. i 6. i članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva odnosno korisnik može izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Povrat potpore

Članak 16.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 17.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 380-03/23-01/6

Urbroj: 525-13/909-23-29

Zagreb, 14. lipnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.