Izmjene i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

NN 68/2023 (23.6.2023.), Izmjene i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1122

Na temelju članka 95. stavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 18/18 i 23/20) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. lipnja 2023 donijela

IZMJENE I DOPUNE

OPĆIH UVJETA OPSKRBE PLINOM

Članak 1.

U Općim uvjetima opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 50/18, 88/19, 39/20, 100/21 i 103/22) u PRILOGU 2. KVALITETA OPSKRBE PLINOM, Tablica 3. Standardna kvaliteta plina mijenja se i glasi:

Tablica 3. Standardna kvaliteta plina

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i pri navedenim referent­nim uvjetima (temperatura izgaranja/temperatura plina).

Prirodni plinReferentni uvjeti
25/0 oC
A. Kemijski sastav, mol %
Ugljični dioksid (CO2)maksimalno2,5 ili 4*
Kisik (O2)maksimalno0,001 ili 1**
B. Sadržaj sumpora, mg/m3
Sumpor ukupni (S)maksimalno30
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS)maksimalno5
Merkaptani (RSH)maksimalno6
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
minimalno10,96***
maksimalno12,75
D. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3
minimalno13,60
maksimalno15,81
E. Relativna gustoća d
minimalno0,555
maksimalno0,70

F. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar
vode 
-8
ugljikovodika-2
G. Metanski broj****
minimalno70
H. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

Napomena:

* Na ulazima u plinski sustav i na interkonekcijama molarni udio ugljičnog dioksida ne smije biti viši od 2,5 %. Iznimno, nakon 1. listopada 2025., u slučajevima kada se može dokazati da plin ne ulazi u instalacije osjetljive na povećane razine ugljičnog dioksida, kao što je podzemno skladište plina, dozvoljen je molarni udio ugljičnog dioksida do najviše 4 %.

** Na ulazima u plinski sustav i na interkonekcijama molarni udio kisika ne smije biti viši od 0,001 %, iskazano kao prosjek zadnja 24 sata. Iznimno, nakon 1. listopada 2025., u slučajevima kada se može dokazati da plin ne ulazi u instalacije osjetljive na povećane razine kisika, kao što je podzemno skladište plina, dozvoljen je molarni udio kisika do najviše 1 %.

*** Iznimno, za ulaze u transportni sustav Republike Hrvatske iz proizvodnih pogona biometana, ulaze u distribucijski sustav iz proizvodnih pogona biometana, ulaze u zatvoreni distribucijski sustav iz proizvodnih pogona biometana, izlaze iz transportnog sustava u Republici Hrvatskoj, izlaze iz distribucijskog sustava i izlaze iz zatvorenih distribucijskih sustava, minimalna gornja ogrjevna vrijednost Hg iznosi 10,31 kWh/m3.

**** Izračun metanskog broja prema HRN EN 16726 – Plinska infrastruktura – Kvaliteta plina – Grupa H


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Iznimno od članka 1. ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom, do 31. prosinca 2027. godine, za ulaz u transportni sustav Republike Hrvatske iz eksploatacijskog polja Grubišno Polje i za izlaze iz transportnog sustava u Republici Hrvatskoj, za prirodni plin pri referentnim uvjetima 25/0 oC, minimalna Gornja ogrjevna vrijednost Hg iznosi 10,31 kWh/m3, a minimalna vrijednost Gornjeg Wobbe – indeksa iznosi 13,25 kWh/m3.

Članak 3.

U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom operator transportnog sustava, operator sustava skladišta plina i koordinacijsko tijelo operatora distribucijskog sustava dužni su, za plinski sustav kojim upravljaju, Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostaviti prijedlog kriterija i parametara kako bi se biometan mogao tehnički i sigurno umješavati u tok prirodnog plina, pri čemu se prijedlogom moraju definirati instalacije osjetljive na povećane razine ugljičnog dioksida i kisika.

Članak 4.

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom operatori distribucijskog sustava dužni su oformiti koordinacijsko tijelo za donošenje prijedloga kriterija i parametara iz članka 3. ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom.

(2) Voditelj koordinacijskog tijela, odnosno operator distribucijskog sustava s najvećim brojem obračunskih mjernih mjesta u Republici Hrvatskoj, dužan je oformiti koordinacijsko tijelo iz stavka 1. ovoga članka, kojeg čine najmanje pet operatora distribucijskog sustava od čega tri operatora distribucijskog sustava s najvećim brojem obračunskih mjernih mjesta u Republici Hrvatskoj.

(3) Voditelj koordinacijskog tijela iz stavka 2. ovoga članka dužan je, po formiranju koordinacijskog tijela, bez odgode o tome pisanim putem obavijestiti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju.

(4) Na poziv voditelja koordinacijskog tijela iz stavka 2. ovoga članka, u izradi prijedloga kriterija i parametara iz članka 3. ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom, dužni su sudjelovati predstavnici operatora distribucijskog sustava koji su od strane voditelja koordinacijskog tijela pozvani u koordinacijsko tijelo.

(5) Koordinacijsko tijelo iz stavka 1. ovoga članka sastaje se najmanje jedanput u 60 dana, pri čemu je pisanim putem dužno izvijestiti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju o napretku izrade prijedloga kriterija i parametara iz članka 3. ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom.

Članak 5.

Operator transportnog sustava i operator sustava skladišta plina dužni su najmanje jedanput u 60 dana pisanim putem izvijestiti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju o napretku izrade prijedloga kriterija i parametara iz članka 3. ovih Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 391-30/23-01/1

Urbroj: 371-04-23-29

Zagreb, 20. lipnja 2023.

Zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Vrban, v. r.