Pravilnik o provedbi intervencije 77.06. »Potpora LEADER (CLLD) pristupu« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

NN 69/2023 (28.6.2023.), Pravilnik o provedbi intervencije 77.06. »Potpora LEADER (CLLD) pristupu« iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ministarstvo poljoprivrede

1140

Na temelju članka 8.a stavka 23. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI INTERVENCIJE 77.06. »POTPORA LEADER (CLLD) PRISTUPU« IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.

GLAVA I.
OSNOVNE ODREDBE

POGLAVLJE I.
PREDMET PRAVILNIKA, TEMELJNI PRAVNI AKTI, OSNOVNI POJMOVI I NADLEŽNA TIJELA

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se provedba intervencije 77.06. »Potpora LEADER (CLLD) pristupu« (u daljnjem tekstu: LEADER intervencija) iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan) u dijelu postupka odabira LAG-ova kojeg provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Vrsta potpore

Članak 2.

(1) Unutar LEADER intervencije iz članka 1. ovog Pravilnika, potpora LAG-ovima dodjeljuje se u obliku bespovratnih sredstava za:

− provedbu LAG intervencija unutar lokalne razvojne strategije lokalne akcijske grupe, uključujući provedbu aktivnosti suradnje i njihovu pripremu (u daljnjem tekstu: provedba LRS LAG)

− upravljanje strategijom, njezino praćenje i evaluaciju, upravljanje LAG-om i jačanje kapaciteta lokalnih dionika (u daljnjem tekstu: tekući troškovi i animacija).

(2) Dodjela potpore LAG-ovima iz stavka 1. ovog članka, provodi se u okviru postupka odabira LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027.

(3) Daljnja raspodjela potpore iz stavka 1. alineje 1. ovog članka prema korisnicima na LAG natječaju propisuje se Operativnim pravilima za provedbu LRS LAG u Strateškom planu (u daljnjem tekstu: LEADER operativna pravila) iz članaka od 13. do 15. ovog Pravilnika.

Provedba propisa

Članak 3.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba LEADER intervencije u skladu s odredbama iz ovoga članka i njihovim ispravcima, izmjenama i dopunama:

– Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060)

– Uredba (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115)

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2022/126 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća dodatnim zahtjevima za određene vrste intervencija koje države članice određuju u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za razdoblje od 2023. do 2027. na temelju te uredbe i pravilima o omjeru za standard 1 za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) (SL L 20, 31. 1. 2022.)

– Uredba (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2116)

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2022/127 od 7. prosinca 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o agencijama za plaćanja i drugim tijelima, financijskom upravljanju, poravnanju računa, sredstvima osiguranja i upotrebi eura (SL L 20, 31. 1. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2022/127)

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2022/128 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, provjera, sredstava osiguranja i transparentnosti (SL L 20, 31. 1. 2022.)

– Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28. 7. 2017.)

– Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP) (SL L 187, 26. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 651/2014)

– Uredba Komisije (EU) br. 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 270, 29. 7. 2021.)

– Uredba (EU) br. 2021/2117 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (SL L 435, 6. 12. 2021.)

– Delegirana uredba Komisije (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L 74, 14. 3. 2014.)

– Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2022/129 od 21. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o vrstama intervencija koje se odnose na uljarice, pamuk i nusproizvode proizvodnje vina u skladu s Uredbom (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća te o zahtjevima u vezi s informiranjem, promotivnim aktivnostima i vidljivošću u pogledu potpore Unije i strateških planova u okviru ZPP-a (SL L 20, 31. 1. 2022.)

– Uredba Komisije (EU) 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327, 21. 12. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2022/2472).

Pojmovi

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne razvojne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti

2. LEADER (franc. Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe

3. lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo koje sačinjavaju predstavnici javnih i privatnih (gospodarskih i civilnih) lokalnih socioekonomskih interesa, pri čemu nijedna skupina zasebno nema kontrolu nad donošenjem odluka te čije su zadaće propisane člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060

4. lokalna razvojna strategija (LRS) je strategija lokalne akcijske grupe kako je definirano člankom 32. Uredbe (EU) br. 2021/1060

5. korisnik je svaki LAG odgovoran za izradu i provedbu LRS unutar Strateškog plana

6. korisnik na LAG natječaju je svaki subjekt koji je podnio zahtjev za potporu na LAG natječaju te je odgovoran za pokretanje projekta ili za pokretanje i provedbu projekta sufinanciranog iz Strateškog plana

7. ruralno područje je cjelokupno područje Republike Hrvatske osim naselja Zagreb, Split, Rijeka i Osijek

8. natječaj je javno objavljeni poziv kojeg objavljuje Agencija za plaćanja putem kojeg se LAG-ovi odabiru za programsko razdoblje 2023. – 2027. odnosno za provedbu LRS LAG unutar Strateškog plana

9. LAG natječaj je natječaj kojeg objavljuje i provodi LAG za pojedinu LAG intervenciju

10. ugovor o financiranju je ugovor sklopljen između Agencije za plaćanja i LAG-a u svrhu provedbe LRS LAG unutar Strateškog plana

11. LAG intervencija je instrument potpore sa skupom uvjeta prihvatljivosti i koju LAG navodi u LRS, a provodi se putem LAG natječaja

12. upravni odbor LAG-a za potrebe ovog Pravilnika je upravljačko tijelo ili izvršno tijelo LAG-a odgovorno za vođenje poslova LAG-a vezanih za provedbu LRS LAG i koje za svoj rad odgovara nadležnom tijelu LAG-a

13. javna potpora je svaki oblik potpore koji potječe iz proračuna javnopravnih tijela (tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje imaju javne ovlasti) i proračuna Europske unije

14. intenzitet javne potpore je postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima

15. državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

16. AGRONET je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR odluka/pisama/izmjene odluka/potvrda

17. nepravilnost je povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23. 12. 1995.)

18. sumnja na prijevaru je nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

19. financijska korekcija je instrument kojim se, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik, umanjuju bespovratna sredstva ili nalaže povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku

20. financijska godina je razdoblje od 16. listopada tekuće godine do 15. listopada naredne godine

21. dopuna je naknadno dostavljanje informacija, dokumentacije ili dijela dokumentacije na zahtjev Agencije za plaćanja

22. obrazloženje je pojašnjenje određene nejasnoće ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima te ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna

23. prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Strateškog plana

24. neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Strateškog plana

25. poslovno savjetovanje za potrebe ovog Pravilnika predstavlja poslovne usluge pripreme i provedbe projekata koji se sufinanciraju sredstvima u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) ili Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), a registrirane u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Rodno značenje

Članak 5.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Nadležna tijela

Članak 6.

(1) Upravljačko tijelo u smislu članka 123. Uredbe (EU) br. 2021/2115 je Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa zakonom koji uređuje poslove poljoprivrede.

(2) Nadležno tijelo u smislu članka 8. Uredbe (EU) br. 2021/2116 je ustrojstvena jedinica unutar Ministarstva nadležna za akreditaciju Agencije za plaćanja.

(3) Provedbeno tijelo Strateškog plana je Agencija za plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 2021/2116.

(4) Tijelo za ovjeravanje nadležno za poslove revizije sustava provedbe Strateškog plana u smislu članka 12. Uredbe (EU) br. 2021/2116 je Agencija za reviziju sustava provedbe Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA).

Primjena drugih propisa

Članak 7.

Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, na rad i djelovanje LAG-ova na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona i podzakonskih akata koji uređuju područje djelovanja udruga.

Usklađenost akata LAG-a

Članak 8.

(1) Statut i drugi akti LAG-a moraju biti usklađeni s odredbama ovog Pravilnika i LEADER operativnim pravilima.

(2) Statutom i drugim aktima LAG-a detaljnije se propisuju odredbe ovog Pravilnika i LEADER operativnih pravila.

Temeljna načela svih postupaka

Članak 9.

Načela provedbe svih postupaka u okviru ovog Pravilnika su:

− načelo jednakog postupanja prema svim LAG-ovima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

− načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

− načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

− načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

− načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

− načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s LAG-om i

− načelo povjerljivosti postupka podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka kao i s predmetom postupka čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu postupka.

POGLAVLJE II.
ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE

Zaštita financijskih interesa

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja u skladu s člankom 59. Uredbe (EU) br. 2021/2116 osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzima sve potrebne mjere za sprječavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) Institucionalni okvir sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara AFCOS je sustav kroz koji se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj te neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara.

(3) Agencija za plaćanja može u svakom trenutku tijekom svih postupaka donijeti akt kojim će odbiti zahtjev LAG-a, umanjiti potporu, odnosno zatražiti povrat djelomičnog ili cjelokupnog iznosa sredstava, u slučaju da LAG ne ispunjava obveze propisane ovim Pravilnikom, natječajem ili drugim primjenjivim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije.

(4) Kad odlučuje o odbijanju, umanjenju ili povratu sredstava potpore Agencija za plaćanja uzima u obzir ozbiljnost, opseg, trajanje i ponavljanje nepravilnosti i/ili neusklađenosti.

(5) Tijekom cjelokupne provedbe sustava kontrola, Agencija za plaćanja može u svrhu sprječavanja pokušaja prijevara i nepravilnosti koristiti ARACHNE sustav za procjenu rizika, a daljnje radnje poduzima u skladu s dobivenim rezultatima.

Sumnja na prijevaru

Članak 11.

(1) U slučaju postojanja indikatora sumnje na prijevaru Agencija za plaćanja o navedenom obavještava nadležne institucije.

(2) U slučaju potvrđivanja sumnje na prijevaru od strane nadležnog suda, a u svezi sa stavkom 1. ovog članka, Agencija za plaćanja LAG-u:

− odbija zahtjev koji je u postupku natječaja, neovisno o kojem se postupku radi,

− raskida Ugovor o financiranju te traži povrat cjelokupno isplaćenih sredstava, i

− zabranjuje pravo na ostvarivanje potpore u okviru natječaja u godini potvrđivanje sumnje na prijevaru od strane nadležnog suda i u sljedećoj kalendarskoj godini.

(3) U slučaju postojanja indikatora sumnje na prijevaru iz stavka 1. ovog članka, privremeno se obustavljaju svi postupci za predmetni LAG te rokovi za izdavanje odluka iz članka 59. ovog Pravilnika miruju.

Umjetno stvaranje uvjeta

Članak 12.

(1) Niti jedna pogodnost koju predviđa poljoprivredno zakonodavstvo ne odobrava se fizičkoj ili pravnoj osobi kod koje se utvrdi da su uvjeti za stjecanje tih pogodnosti stvoreni umjetno i u suprotnosti s ciljevima tog zakonodavstva, a u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(2) U slučaju da se LAG-u utvrdi umjetno stvaranje uvjeta iz stavka 1. ovog članka, na odgovarajući način se primjenjuje kazna iz članka 11. stavka 2. ovog Pravilnika.

POGLAVLJE III.
LEADER OPERATIVNA PRAVILA

Predmet i sadržaj

Članak 13.

(1) Postupak provedbe LRS LAG iz članka 2. stavka 1. alineje 1. ovog Pravilnika uređuje se LEADER operativnim pravilima.

(2) Predmet LEADER operativnih pravila je uređivanje pravnog okvira za postupovna pravila Agencije za plaćanja i LAG-a prilikom provedbe LRS LAG s jasnim podjelama zadaćama između LAG-a i nadležnih tijela.

(3) LEADER operativna pravila moraju biti usklađena s pozitivnim pravnim propisima Europske unije i Republike Hrvatske, a posebice s pravnim aktima iz članka 3. ovog Pravilnika i s odredbama ovog Pravilnika.

(4) LEADER operativna pravila primjenjiva su za LAG-ove, korisnike na LAG natječaju te sva nadležna tijela koja sudjeluju u provedbi LRS LAG.

Priprema i objava

Članak 14.

(1) LEADER operativna pravila izrađuje Agencija za plaćanja, u suradnji s Upravljačkim tijelom, a nakon provedbe konzultacijskog procesa s LAG-ovima.

(2) LEADER operativna pravila objavljuju se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr i mrežnoj stranici Strateškog plana – www.ruralnirazvoj.hr.

(3) LEADER operativna pravila stupaju na snagu danom objave na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

(4) Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanja imaju pravo dodatno pojašnjavati odredbe propisane LEADER operativnim pravilima koje nisu bile jasno propisane.

(5) LAG-ovi su obvezni objaviti LEADER operativna pravila na mrežnim stranicama LAG-a.

Izmjena i dopuna ili ispravak

Članak 15.

(1) Izmjena i dopuna LEADER operativnih pravila znači izmjenu i dopunu odredbi, a kojom se ne dovodi u pitanja načela iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Ispravak LEADER operativnih pravila znači ispravak tehničke prirode.

(3) Na postupak izmjene i dopune ili ispravak LEADER operativnih pravila na odgovarajući se način primjenjuju pravila propisana člankom 14. ovog Pravilnika.

GLAVA II.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI LAG-a

POGLAVLJE I.
OPĆI UVJETI

LAG registriran kao udruga

Članak 16.

(1) U postupku odabira LAG-ova, prihvatljivi korisnici su isključivo LAG-ovi registrirani kao udruge, u skladu s nadležnim registrima iz područja udruga.

(2) Tijekom cijelog razdoblja provedbe LRS iz članka 47. ovog Pravilnika, LAG mora djelovati sukladno zakonu koji uređuje područje djelovanja udruga.

Lokalna razvojna strategija

Članak 17.

(1) LAG mora izraditi LRS za razdoblje 2023. – 2027. na predlošku obrasca i na temelju odredbi navedenih u Uputi za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027.

(2) Uputu za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. izrađuje Upravljačko tijelo u suradnji s Agencijom za plaćanja, a nakon provedbe konzultacijskog procesa s LAG-ovima.

(3) Uputa za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. objavljuje se na mrežnoj stranici Strateškog plana – www.ruralnirazvoj.hr i mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

(4) Uputa za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Strateškog plana – www.ruralnirazvoj.hr. Uputa za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. se može izmijeniti, dopuniti ili ispraviti.

(5) Na postupak izmjene, dopune ili ispravka Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. na odgovarajući se način primjenjuju pravila propisana stavcima od 2. do 4. ovog članka.

(6) Obvezna poglavlja LRS za razdoblje 2023. – 2027. sastavni su dio Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(7) LRS, kao i sve njezine daljnje izmjene i dopune moraju biti usvojene od strane nadležnog tijela LAG-a.

(8) LRS koja je usvojena od strane nadležnog tijela LAG-a smatra se važećom LRS.

(9) Važeća LRS iz stavka 8. ovog članka, kao i sve njezine prethodne verzije, moraju biti javno objavljene na mrežnim stranicama LAG-a, s datumima njezine izmjene.

(10) Da bi bio odabran u okviru postupka odabira LAG-ova, LAG mora imati odobrenu LRS u skladu s člankom 43. ovog Pravilnika.

(11) Nakon odabira LRS za programsko razdoblje 2023. – 2027., izmjene LRS je moguće napraviti jednom godišnje tijekom razdoblja provedbe LRS iz članka 47. ovog Pravilnika, a najkasnije do 30. lipnja 2029. godine.

(12) Izmjene općih i specifičnih ciljeva LRS je moguće mijenjati jednom tijekom razdoblja provedbe LRS iz članka 47. ovog Pravilnika.

(13) Na izmjenu LRS na odgovarajući način se primjenjuju postupovna pravila propisana člankom 48. ovog Pravilnika.

(14) Postupci u vezi izmjene LRS se detaljnije opisuju u Uputi za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027.

(15) Ocjenjivački odbor iz članka 43. Pravilnika za LEADER intervenciju nakon provedenih provjera izmjena LRS donosi:

a) Obavijest o odobrenju izmjena LRS, u slučaju pozitivno ocijenjenih provjera izmjena LRS

b) Obavijest o odbijanju izmjena LRS, u slučaju negativno ocijenjenih provjera izmjena LRS.

Ravnopravnost u odlučivanju prilikom donošenja odluka

Članak 18.

(1) Interesne skupine u tijelima LAG-a smatraju se skupine pravnih i fizičkih osoba u tijelima LAG-a koje se dijele na javni, gospodarski i civilni sektor.

(2) Javnim sektorom iz stavka 1. ovog članka smatraju se:

− jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

− trgovačka društva, ustanove, agencije i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti od općeg interesa odnosno kojima su povjereni poslovi u općem interesu, a kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili njihovi pravni slijednici.

(3) Gospodarskim sektorom iz stavka 1. ovog članka smatraju se:

− trgovačka društva, zadruge, ustanove, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i druge fizičke osobe koje gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno, trajno i radi ostvarivanja dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi, osim ako je riječ o pravnoj osobi iz stavka 2. alineje 2. ovog članka

− pravne osobe koje zastupaju interese gospodarskog sektora, neovisno o svom pravnom obliku.

(4) Civilnim sektorom iz stavka 1. ovog članka smatraju se udruge i druge pravne osobe upisane u registar neprofitnih organizacija sukladno propisima koji uređuju područje neprofitnih organizacija, osim ako je riječ o pravnoj osobi iz stavka 2. alineje 2. ovog članka ili pravnoj osobi iz stavka 3. alineje 2. ovog članka.

(5) Zadaća LAG-a je birati relevantne i reprezentativne predstavnike svake pojedine interesne skupine.

(6) Prilikom donošenja odluka niti jedna interesna skupina iz stavka 1. ovog članka ne smije imati kontrolu nad donošenjem odluka, a sve sukladno članku 31. stavku 2. podstavku b) Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(7) Pod kontrolom donošenja odluka iz stavka 6. ovog članka smatra se slučaj kada pojedina interesna skupina iz stavka 1. ovog članka ima natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova, uz poštivanje kvoruma prilikom odlučivanja.

(8) Pročelnici upravnih odjela i službi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnici izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu u tijelima LAG-a predstavljati isključivo tu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Financijske obveze

Članak 19.

(1) LAG mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) LAG ne smije biti u postupku stečaja ili likvidacije sukladno posebnim propisima.

Broj podnesenih zahtjeva za potporu

Članak 20.

(1) Isti (jedan) LAG može biti samo jednom odabran unutar Strateškog plana.

(2) U slučaju da isti LAG podnese više zahtjeva za potporu unutar istog natječaja, u obzir će se uzeti ranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se druge isključiti iz postupka odabira LAG-ova.

POGLAVLJE II.
SPECIFIČNI UVJETI

ODJELJAK A
UPRAVNI ODBOR LAG-a

Sastav Upravnog odbora LAG-a

Članak 21.

(1) Članove Upravnog odbora LAG-a (u daljnjem tekstu: UO LAG) bira, imenuje i razrješuje nadležno tijelo LAG-a sukladno statutu LAG-a.

(2) Sastav UO LAG-a mora biti usklađen s odredbama iz članka 18. ovog Pravilnika.

(3) Jedan predstavnik člana može predstavljati isključivo jednog člana jedne interesne skupine u UO LAG-a.

(4) Svaki član UO LAG-a ima pravo na jedan glas.

(5) Član UO LAG-a ne može imati svojeg zamjenskog člana. Predstavnik člana LAG-a može imati svoju zamjenu, ako nije protivno aktima LAG-a.

Zahtjevi za članove UO LAG-a

Članak 22.

(1) Fizička osoba koja je član UO LAG-a mora imati prebivalište na području LAG obuhvata, dok pravna osoba mora imati sjedište ili podružnicu unutar područja LAG obuhvata.

(2) Najmanje 40% predstavnika članova UO LAG-a moraju biti žene.

(3) Najmanje jedan predstavnik članova UO LAG-a mora biti mlada osoba, odnosno osoba koja nije starija od 40 godina.

(4) Mlada osoba iz stavka 3. ovog članka ne smije biti starija od 40 godina na dan 1. siječnja 2023.

ODJELJAK B
PODRUČJE LAG OBUHVATA

Temeljne odredbe

Članak 23.

(1) Područje LAG-a mora obuhvaćati jasno definirano i zemljopisno kontinuirano, cjelovito ruralno područje najmanje pet jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS).

(2) Područje iz stavka 1. ovog članka mora imati više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika sukladno važećem popisu stanovništva Državnog zavoda za statistiku.

(3) Naselja, odnosno JLS, u sastavu LAG-a moraju biti međusobno izravno povezani bilo kopnom, morem ili vodom.

(4) Područje jednog naselja može pripadati isključivo jednom LAG-u.

(5) Pripadnost (ulazak/izlazak) JLS odnosno naselja određenom LAG-u mora biti određena aktom predstavničkog tijela JLS.

(6) Iznimno od stavka 1. ovog članka, LAG-ovi koji nisu odabrani za provedbu LRS unutar Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) njihovo područje mora obuhvaćati najmanje četiri JLS na način propisan ovim člankom.

(7) Sjedište LAG-a mora biti na području LAG obuhvata.

Promjene u teritorijalnom ustroju

Članak 24.

(1) Promjene u teritorijalnom ustroju JLS uslijed promjene nadležnih propisa na odgovarajući način se primjenjuju i na područje LAG obuhvata.

(2) LAG se promjenama iz stavka 1. ovog članka koje su nastupile nakon 31. prosinca 2021. ne može dovesti u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj prije nego što su promjene nastupile.

ODJELJAK C
TRANSPARENTNOST

Zabrana poslovnog savjetovanja

Članak 25.

(1) LAG-u kao pravnoj osobi, zaposlenicima LAG-a na temelju ugovora o radu i ovlaštenim osobama za zastupanje LAG-a nije dozvoljeno obavljanje poslovnog savjetovanja na način kako je propisano u članku 4. točki 25. ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da se utvrdi da se LAG i/ili osobe navedene u stavku 1. ovog članka bave poslovnim savjetovanjem, primjenjuje se financijska korekcija u iznosu od 5% od ukupno dodijeljenih sredstava za tekuće troškove i animaciju.

(3) LAG i/ili osobe navedene u stavku 1. ovoga članka dužni su, u roku od najkasnije 30 dana nakon utvrđivanja nepravilnosti iz stavka 2. ovog članka, dokazati da su otklonili utvrđenu nepravilnost iz stavka 2. ovog članka.

(4) U slučaju da LAG u ostavljenom roku iz stavka 3. ovog članka ne otkloni nepravilnost, Agencija za plaćanja ima pravo raskinuti ugovor o financiranju.

GLAVA III.
IZRAČUN POTPORE PO LAG-u, KRITERIJI ODABIRA ZA DODJELU SREDSTAVA, TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA

POGLAVLJE I.
OSNOVNE ODREDBE

Osnovne odredbe

Članak 26.

(1) Za provedbu LEADER intervencije iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika, sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 80% udjela, a Republika Hrvatska s 20% udjela.

(2) Intenzitet potpore za tekuće troškove i animaciju iznosi do 100% prihvatljivih troškova.

Državna potpora

Članak 27.

(1) Pravila vezana uz državne potpore primjenjiva su na LAG-ove koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

(2) Svaka potpora LAG-ovima za tekuće troškove i animaciju koja ispunjava sve primjenjive odredbe iz Poglavlja I Uredbe (EU) br. 2022/2472, kao i Odjeljka 7. Poglavlja III Uredbe (EU) br. 2022/2472 za kategorije potpora navedene u članku 60. i 61. Uredbe (EU) br. 2022/2472, se izuzima od obveze prijave u skladu s odredbama članka 107. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(3) Potpora LAG-ovima za tekuće troškove i animaciju ne smije sadržavati uvjete ili način financiranja koji će dovesti do neizbježne povrede prava Unije sukladno odredbama članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) br. 2022/2472.

(4) Na zbrajanje, objavljivanje i informacije o državnim potporama dodijeljenim u skladu s ovim Pravilnikom u cijelosti se primjenjuju odredbe članka 8. i članka 9. Uredbe (EU) br. 2022/2472.

Ograničenje potpore za tekuće troškove i animaciju

Članak 28.

(1) U skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/1060, potpora za tekuće troškove i animaciju ne može premašiti 25% ukupnog javnog doprinosa namijenjenih LEADER intervenciji iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da omjer iz stavka 1. ovog članka ne bude ispunjen uzimajući u obzir ukupno isplaćena sredstva za tekuće troškove i animaciju u odnosu na ukupno isplaćena sredstva za LEADER intervenciju na dan 31. prosinca 2029. godine, Agencija za plaćanja zahtijevat će povrat za iznos preplaćenih sredstava.

Dodatna dodjela sredstava

Članak 29.

(1) LAG-u se može, tijekom trajanja Strateškog plana, dodijeliti dodatna sredstva za provedbu LRS LAG-a i tekuće troškove i animaciju (u daljnjem tekstu: dodatna dodjela sredstava).

(2) Iznos, uvjeti i način dodatne dodjele sredstava, određuju se nakon provedenih konzultacija s LAG-ovima.

(3) Prilikom dodatne dodjele sredstava na odgovarajući način se primjenjuju postupovna pravila prilikom promjene podataka putem zahtjeva za promjenu iz članka 48. ovog Pravilnika.

POGLAVLJE II.
METODA IZRAČUNA POTPORE

Iznos fiksnog i varijabilnog dijela

Članak 30.

(1) Ukupni iznos potpore za LEADER intervenciju propisuje se natječajem, a sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

(2) Fiksni dio iz stavka 1. ovog članka iznosi 40% od ukupnog iznosa potpore za LEADER intervenciju.

(3) Varijabilni dio iz stavka 1. ovog članka se izračunava na način da se od ukupnog iznosa potpore za LEADER intervenciju oduzme fiksni iznos iz stavka 2. ovog članka.

Određivanje fiksnog i varijabilnog iznosa po LAG-u

Članak 31.

(1) Ukupni iznos potpore po LAG-u nije ograničen, a njezin iznos odgovara zbroju fiksnog i varijabilnog iznosa potpore.

(2) Fiksni i varijabilni iznos potpore po LAG-u iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se nakon završetka svih postupaka po žalbama, ako je primjenjivo i prije slanja obavijesti o odabiru LAG-a unutar Strateškog plana iz članka 45. stavka 5. ovog Pravilnika.

(3) Fiksni iznos potpore po LAG-u iz stavka 1. ovog članka određuje se na način da se ukupni fiksni iznos potpore iz članka 30. stavka 2. ovog Pravilnika podijeli s ukupnim brojem zahtjeva za potporu koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom i natječajem.

(4) Varijabilni iznos potpore po LAG-u temelji se na ostvarenom broju bodova sukladno kriterijima odabira propisanim u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(5) Vrijednost jednog boda izraženog u eurima određuje se na način da se ukupni varijabilni iznos potpore iz članka 30. stavka 3. ovog Pravilnika podijeli s ukupnim brojem bodova ostvarenim po svim zahtjevima za potporu koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom i natječajem.

(6) Varijabilni iznos potpore po LAG-u iz stavka 1. ovog članka određuje se na način da se ostvareni broj bodova po LAG-u sukladno kriterijima odabira množi s vrijednošću jednog boda iz stavka 5. ovog članka.

Izuzeća

Članak 32.

(1) U slučaju da se zbog provođenja istraga ili provjera od strane drugih nadležnih institucija ne može završiti administrativna kontrola zahtjeva za potporu, takav zahtjev se izuzima iz izračuna fiksnog i varijabilnog dijela potpore iz članka 31. ovog Pravilnika.

(2) Ako se nakon okončanja istrage ili provjere iz stavka 1. ovog članka i završetka administrativne kontrole zahtjeva za potporu donese akt iz članka 45. stavka 1. alineje 1. ovog Pravilnika, izračun fiksnog i varijabilnog dijela potpore temelji se na njihovim prethodno utvrđenim iznosima iz članka 31. ovog Pravilnika.

POGLAVLJE III.
KRITERIJI ODABIRA ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji odabira za dodjelu sredstava

Članak 33.

(1) Načela kriterija odabira za dodjelu sredstava u postupku odabira LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. su:

− broj stanovnika LAG područja

− razvijenost područja

− kapacitet LAG-a za provedbu LRS.

(2) LAG-ovi koji imaju veći broj stanovnika, veći udio nerazvijenijih područja i jači kapacitet ostvaruju veći broj bodova u postupku odabira LAG-ova.

(3) LAG mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) sukladno kriterijima odabira kako bi bio prihvatljiv za financiranje.

(4) Naselja s više od 25.000 stanovnika ne ubrajaju se prilikom dodjele bodova iz stavka 1. alineje 1. i 2. ovog članka i ne ulaze u izračun potpore iz članka 30. ovog Pravilnika.

(5) Promjena podataka nakon sklapanja ugovora o financiranju iz članka 46. ovog Pravilnika, a koja bi utjecala na kriterije odabira iz stavka 1. ovog članka, ne može promijeniti već utvrđeni broj bodova nastao kao rezultat administrativne kontrole zahtjeva za potporu.

(6) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovog članka sastavni su dio Priloga 2. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE IV.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UNUTAR TEKUĆIH TROŠKOVA I ANIMACIJE

Opći uvjeti

Članak 34.

(1) Predmet ovog poglavlja je urediti prihvatljivost troškova u okviru tekućih troškova i animacije, u kojem se potpora dodjeljuje isključivo LAG-u.

(2) Troškovi nastali unutar razdoblja provedbe LRS iz članka 47. ovog Pravilnika, mogu biti prihvatljivi za financiranje u okviru tekućih troškova i animacije.

(3) Agencija za plaćanja može LAG-u isplatiti potporu za tekuće troškove i animaciju najkasnije do 31. prosinca 2029. godine.

(4) Danom sklapanja ugovora o financiranju iz članka 46. ovog Pravilnika, LAG nema pravo na sufinanciranje tekućih troškova i animacije unutar programskog razdoblja 2014. – 2020. i prijelaznog razdoblja 2021. – 2022.

(5) Svaki trošak kod kojeg je utvrđen sukob interesa na način propisan člankom 9. alinejom 6. ovog Pravilnika neće biti prihvatljiv za sufinanciranje od strane Agencije za plaćanja.

(6) Pod osobama iz članka 9. alineje 6. ovog Pravilnika smatraju se osobe ovlaštene za zastupanje, članovi UO LAG-a i njihovi predstavnici.

Prihvatljivi troškovi unutar tekućih troškova i animacije

Članak 35.

(1) Prihvatljivi troškovi za financiranje u okviru tekućih troškova i animacije su:

a) izravni troškovi osoblja LAG-a

b) paušalna stopa od 40% prihvatljivih izravnih troškova LAG-a

(2) Pod prihvatljive izravne troškove osoblja iz stavka 1. ovog članka svrstavaju se sljedeći stvarno nastali troškovi:

− bruto troškovi zaposlenika LAG-a temeljem ugovora o radu (nepuno ili puno radno vrijeme), što uključuje neto plaće zaposlenika, obvezne doprinose na i iz plaće te pripadajuće poreze i prireze

− naknade prijevoza na posao i s posla zaposlenika LAG-a u visini neoporezivih stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne, odnosno pojedinačne prijevozne karte bilo da je riječ o mjesnom i/ili međumjesnom javnom prijevozu, a sve sukladno poreznim propisima.

(3) Paušalna stopa od 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja upotrebljava se za financiranje preostalih prihvatljivih troškova nastalih u okviru tekućih troškova i animacije, a sve u skladu s člankom 56. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(4) Dokumentacija za dokazivanje nastalog troška iz stavka 2. ovog članka propisuje se natječajem.

(5) Agencija za plaćanja u bilo kojem trenutku može zatražiti i provjeriti namjensko trošenje sredstava kojima se financiraju troškovi putem paušalne stope od 40% iz stavka 1. ovog članka.

Zabrana dvostrukog sufinanciranja

Članak 36.

(1) Nije prihvatljivo dvostruko financiranje istog prihvatljivog troška.

(2) Prihvatljivi troškovi nastali unutar tekućih troškova i animacije mogu biti sufinancirani iz drugog javnog izvora, uključujući proračun Europske unije, a sve u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) 2021/2116.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, ukupni iznos javne potpore ne smije premašiti ukupni iznos prihvatljivog troška, uzimajući u obzir intenzitet javne potpore iz članka 26. stavka 2. ovog Pravilnika.

(4) U slučaju da ukupni iznos javne potpore premašuje ukupni iznos prihvatljivog troška, razlika ta dva iznosa smatra se neprihvatljivim za sufinanciranje.

GLAVA IV.
POSTUPOVNA PRAVILA

POGLAVLJE I.
PRIPREMA I OBJAVA NATJEČAJA

Priprema i objava

Članak 37.

(1) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički pripremaju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(2) Natječaj obvezno sadrži:

− predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

− način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu

− kriterije odabira i njihovo pojašnjenje

− dokumentaciju prilikom podnošenja zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu.

(3) Pored obveznog sadržaja iz stavka 2. ovog članka, natječaj može detaljnije propisati uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika i postupovna pravila prilikom svih postupaka.

(4) Natječaj objavljuje Agencija za plaćanja na mrežnoj stranici – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Strateškog plana – www.ruralnirazvoj.hr.

Pitanja i odgovori

Članak 38.

(1) Pitanja u vezi natječaja, LAG-ovi postavljaju isključivo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr, unosom osobnih podataka te odabirom odgovarajućeg natječaja na koji se pitanje odnosi.

(2) Pitanja se mogu postaviti od objave natječaja do najkasnije deset dana prije početka roka za podnošenje zahtjeva za potporu, a odgovore na postavljena pitanja objavljuje Upravljačko tijelo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.

(3) Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanja kroz odgovore na pitanja ne mogu davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog LAG-a za financiranje.

(4) Odgovor na pitanje ne smije stvarati nova pravila i obveze za korisnike koja ne proizlaze iz odredbi Strateškog plana, Pravilnika, natječaja i drugih pozitivnih pravnih propisa.

(5) U slučaju više istovjetnih upita u vezi odredbi natječaja, Agencija za plaćanja, u suradnji s Upravljačkim tijelom, može izraditi uputu za LAG-ove koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(6) U slučaju izmjene ili ispravka natječaja, odgovori objavljeni prije izmjene ili ispravka natječaja smatraju se nevažećim/neobvezujućim ako su u suprotnosti s objavljenom izmjenom ili ispravkom natječaja.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 39.

(1) Izmjena natječaja znači izmjenu odredbi natječaja, a kojom se ne dovode u pitanja načela provedbe postupka iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Natječaj je moguće izmijeniti najkasnije zadnji dan prije početka podnošenja zahtjeva za potporu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, izmjena natječaja koja se odnosi na izmjene raspoloživih sredstava natječaja, izmjene rokova i načina podnošenja promjenu/isplatu, i izmjene dokumentacije zahtjeva za promjenu/isplatu, moguće su i nakon roka kojim započinje podnošenje zahtjeva za potporu.

(4) Ispravak natječaja znači ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane, a moguć je i nakon roka kojim započinje podnošenje zahtjeva za potporu.

(5) Na izmjenu ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe iz članka 37. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 40.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja prvog akta kojim se odlučuje o zahtjevu za potporu, i to u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 37. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK ODABIRA LAG-ova

Faze u postupku odabira

Članak 41.

(1) Postupak odabira LAG-ova započinje podnošenjem zahtjeva za potporu, a završava donošenjem akata iz članka 45. ovog Pravilnika te sklapanjem ugovora.

(2) Postupak odabira LAG-ova sastoji se od sljedećih faza:

a) podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu

b) administrativna kontrola zahtjeva za potporu, uključujući ocjenjivanje LRS

c) donošenje akata i sklapanje ugovora.

Podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu

Članak 42.

(1) LAG popunjava zahtjev za potporu u elektroničkom obliku putem AGRONET-a na način i u rokovima propisanim natječajem.

(2) Prije podnošenja zahtjeva za potporu, LAG mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika).

(3) Detaljne upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a nalaze se u Vodiču za upis u Evidenciju korisnika koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(4) Svako samoinicijativno mijenjanje podnesenog zahtjeva za potporu od strane LAG-a nije dopušteno.

(5) Uvjeti, načini i rokovi podnošenja zahtjeva za potporu mogu se detaljnije propisati natječajem.

Postupak ocjenjivanja LRS

Članak 43.

(1) Odmah po zaprimanju zahtjeva za potporu, Agencija za plaćanja prosljeđuje Upravljačkom tijelu zaprimljenu LRS LAG-a.

(2) Upravljačko tijelo, po zaprimanju LRS LAG-a, istu prosljeđuje Ocjenjivačkom odboru na postupak ocjenjivanja.

(3) Ocjenjivački odbor iz stavka 2. ovog članka imenuje ministrica poljoprivrede.

(4) Ocjenjivački odbor iz stavka 2. ovog članka radi na temelju poslovnika.

(5) Tijekom postupka ocjenjivanja provjerava se obvezni sadržaj LRS koji je sastavni dio Priloga 1. ovoga Pravilnika, usklađenost LRS s kriterijima kvalitete LRS koji su sastavni dio Priloga 3. ovoga Pravilnika, Uputom za izradu LRS i LAG intervencije 2023. – 2027. te po potrebi s ostalim nadležnim europskim i nacionalnim zakonodavstvom.

(6) Ocjenjivački odbor iz stavka 2. ovog Pravilnika nakon provedenih provjera iz stavka 5. ovog članka donosi:

a) Obavijest o odobrenju LRS za razdoblje 2023. – 2027., u slučaju pozitivno ocijenjenih provjera iz stavka 5. ovog članka, ili

b) Obavijest o odbijanju LRS za razdoblje 2023. – 2027., u slučaju negativno ocijenjenih provjera iz stavka 5. ovog članka.

(7) Obavijesti iz stavka 6. ovog članka Ocjenjivački odbor dostavlja Upravljačkom tijelu, a Upravljačko tijelo prosljeđuje iste Agenciji za plaćanja u svrhu daljnje administrativne kontrole.

Administrativna kontrola zahtjeva za potporu

Članak 44.

(1) Administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu provodi Agencija za plaćanja prema redoslijedu zaprimanja u Agenciju za plaćanja temeljem dokumentacije učitane u zahtjev za potporu, podataka navedenih u zahtjevu za potporu, javno dostupnih registara i baza te po potrebi podataka izravno dostavljenih od drugih javnih tijela.

(2) Sastavni dio administrativne kontrole zahtjeva za potporu iz stavka 1. ovog članka je postupak ocjenjivanja LRS koju provodi Ocjenjivački odbor na način propisan člankom 43. ovog Pravilnika.

(3) Administrativna kontrola zahtjeva za potporu uključuje sljedeće:

– provjeru pravovremenosti i potpunosti zahtjeva za potporu

– provjeru ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti

– provjeru postupka ocjenjivanja LRS iz članka 43. ovog Pravilnika

– dodjelu bodova sukladno kriterijima odabira iz Priloga 2. ovog Pravilnika i natječaja.

(4) U slučaju negativno ocijenjenih provjera iz stavka 3. alineja 1. – 4. ovog članka, zahtjev za potporu se isključuje iz postupka odabira LAG-ova i donosi se odluka o odbijanju iz članka 45. stavka 1. alineje 2. ovog Pravilnika.

(5) Postupak rangiranja se ne provodi jer svaki LAG koji udovoljava uvjetima i kriterijima iz ovog Pravilnika i natječaja ima pravo na ostvarivanje potpore iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika.

Izdavanje akata

Članak 45.

(1) Nakon završetka administrativne kontrole zahtjeva za potporu iz članka 44. ovog Pravilnika, Agencija za plaćanja je ovlaštena donijeti sljedeće akte:

− odluku o rezultatu administrativne kontrole, ili

− odluku o odbijanju.

(2) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. alineje 1. ovog članka, u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva za potporu nakon provedenih administrativnih provjera iz članka 44. ovog Pravilnika.

(3) Aktom iz stavka 1. alineje 1. ovog članka, utvrđuje se ostvareni broj bodova po svakom kriteriju odabira, a u obrazloženju akta argumentira se na koji način je utvrđen broj bodova po svakom pojedinačnom kriteriju odabira, a sve sukladno odredbama mjerodavnog prava.

(4) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. alineje 2. ovog članka, u slučaju negativne ocjene zahtjeva za potporu nakon provedenih administrativnih provjera iz članka 44. ovog Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja nakon završetka postupanja drugostupanjskog tijela po žalbama izjavljenim na akte iz stavka 1. ovog članka, šalje obavijest o odabiru LAG-a unutar Strateškog plana, za pozitivno ocijenjene zahtjeve za potporu.

(6) Na obavijest o odabiru LAG-a unutar Strateškog plana iz stavka 5. ovog članka, LAG nema pravo podnijeti žalbu.

Sklapanje ugovora o financiranju unutar Strateškog plana

Članak 46.

(1) Nakon slanja obavijesti iz članka 45. stavka 5. ovog Pravilnika, Agencija za plaćanja s LAG-om sklapa ugovor o financiranju.

(2) Sastavni dio ugovora o financiranju je Sporazum o povjerljivosti radi čuvanja povjerljivosti svih podataka i informacija s kojima raspolažu LAG i Agencija za plaćanja.

(3) Ugovorom o financiranju se određuju vrijeme trajanja ugovora, prava i obveze LAG-a i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore te uvjete za raskid ugovora.

(4) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i LAG, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje LAG-a.

(5) Agencija za plaćanja, preporučenom poštom, LAG-u dostavlja dva primjerka potpisanih ugovora o financiranju.

(6) U roku od 15 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju, ovlaštena osoba LAG-a obvezna je potpisati i dostaviti jedan primjerak ugovora o financiranju u izvorniku, preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja.

(7) Danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se datum potpisa od strane LAG-a.

(8) Ako LAG potpiše ugovor o financiranju, ali ne navede datum potpisa ugovora o financiranju, danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se vrijeme slanja poštom (datum, sat, minuta, sekunda) ispravno potpisanog ugovora o financiranju u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ako LAG neposredno dostavlja potpisani ugovor o financiranju.

(9) U slučaju organiziranja svečanog potpisivanja ugovora o financiranju s LAG-om od strane Ministarstva u suradnji s Agencijom za plaćanja, ako dođe do slučaja u kojem LAG koji pristupi potpisivanju ugovora o financiranju u ugovoru o financiranju ne navede datum potpisivanja ugovora o financiranju, ili navede pogrešan datum, danom sklapanja ugovora o financiranju smatrat će se datum održavanja svečanog potpisivanja ugovora o financiranju.

(10) Neispravno potpisanim ugovorom o financiranju smatra se ugovor kojeg je potpisala neovlaštena osoba.

(11) Agencija za plaćanja sklapa dodatak ugovora o financiranju u slučaju da se mijenjaju bitne sastavnice ugovora iz stavka 3. ovog članka te u svim ostalim slučajevima ako isto smatra potrebnim.

(12) Uvjeti sklapanja ugovora o financiranju se na jednak način primjenjuju i na sklapanje dodatka ugovoru o financiranju.

(13) Nakon završetka postupka odabira LAG-ova, Agencija za plaćanja, na svojim mrežnim stranicama, objavljuje popis LAG-ova s kojima je sklopila ugovor o financiranju.

POGLAVLJE III.
RAZDOBLJE PROVEDBE LRS

Osnovne odredbe

Članak 47.

(1) Pod razdobljem provedbe LRS se smatra vremensko razdoblje od dana sklapanja ugovora o financiranju do 31. prosinca 2029. godine.

(2) Razdoblje provedbe LRS iz stavka 1. ovog članka sastoji se od međusobno povezanih sljedećih faza:

− promjena podataka

− isplata sredstava, uključujući kontrolu na terenu.

(3) Tijekom cijelog razdoblja provedbe LRS iz stavka 1. ovog članka, LAG mora biti usklađen s uvjetima i kriterijima propisanim ovim Pravilnikom, natječajem, Uputom za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. i LEADER operativnim pravilima.

(4) LAG je, nakon sklapanja ugovora o financiranju, za svaku financijsku godinu tijekom razdoblja provedbe LRS u obvezi dostaviti godišnje izvješće o radu, na obrascu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Strateškog plana – www.ruralnirazvoj.hr.

(5) Godišnje izvješće o radu iz stavka 4. ovog članka, LAG je obvezan dostaviti Upravljačkom tijelu najkasnije do 15. siječnja tekuće financijske godine (n) za prethodnu financijsku godinu (n-1).

ODJELJAK A
PROMJENA PODATAKA

Zahtjev za promjenu

Članak 48.

(1) LAG je, tijekom razdoblja provedbe LRS, obvezan prijaviti promjenu podataka u sljedećim slučajevima:

− izmjene LRS

− promjena članova UO LAG-a i njihovih predstavnika

− izmjena statuta LAG-a

− promjena obuhvata LAG područja

− početak obavljanja gospodarske djelatnosti

− promjena sjedišta LAG-a

− dodatna dodjela sredstava iz članka 29. ovog Pravilnika.

(2) Promjene iz stavka 1. ovog članka, LAG je dužan prijaviti u roku od najkasnije 30 dana od odobrenja nadležnog tijela LAG-a putem zahtjeva za promjenu koji se podnosi putem AGRONET-a na način propisan natječajem.

(3) U slučaju da je za promjenu iz stavka 1. ovog članka, potrebno zatražiti odobrenje nadležnog tijela državne uprave, tada je LAG obvezan promjenu prijaviti na odgovarajući način iz stavka 2. ovog članka, ali nakon zaprimanja odgovarajućeg rješenja nadležnog tijela državne uprave.

(4) Broj zahtjeva za promjenu nije ograničen dok je unutar istog zahtjeva za promjenu moguće imati više različitih promjena iz stavka 1. ovog članka.

(5) Promjene iz stavka 1. ovog članka, imaju pravnu snagu danom donošenja od strane LAG-a.

(6) U slučaju da Agencija za plaćanja odbije promjene iz stavka 1. ovog članka donošenjem akta iz stavka 8. alineje 2. ovog članka, svi postupci nastali od dana donošenja promjene od strane LAG-a se smatraju ništetnim te je za sve pravne i financijske posljedice proizašle iz takvih radnji isključivo odgovoran LAG.

(7) Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za promjenu propisana je prilogom natječaja.

(8) Agencija za plaćanja, tijekom administrativne kontrole zahtjeva za promjenu, provjerava prihvatljivost promjene podataka te donosi sljedeće akte/obavijesti:

− odluku o odobrenju promjene, u slučaju pravovremenog i/ili potpunog zahtjeva za promjenu te prihvatljivosti promjene podataka, ili

− odluku o odbijanju promjene, u slučaju nepravovremenog i/ili nepotpunog zahtjeva za promjenu te neprihvatljivosti promjene podataka, ili

− Obavijest o odbacivanju promjene, u slučaju da se ne radi o promjeni iz stavka 1. ovog članka.

(9) U slučaju donošenja odluke o odbijanju promjene, Agencija za plaćanja LAG-u daje rok od 30 dana za otklanjanje nesukladnosti. U slučaju da LAG u ostavljenom roku ne otkloni nesukladnost, Agencija za plaćanja ima pravo raskinuti ugovor o financiranju sa svim pravnim i financijskim posljedicama koje iz takve radnje proizlaze.

ODJELJAK B
ISPLATA SREDSTAVA ZA TEKUĆE TROŠKOVE I ANIMACIJU

Podnošenje zahtjeva za isplatu

Članak 49.

(1) LAG isplatu sredstava za tekuće troškove i animaciju potražuje putem zahtjeva za isplatu predujma, u slučaju traženja isplate predujma, ili putem zahtjeva za isplatu, u slučaju traženja isplate sredstava putem rata.

(2) Zahtjev za isplatu predujma ili zahtjev za isplatu iz stavka 1. ovog članka, LAG podnosi putem AGRONET-a na način propisan natječajem.

(3) Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu predujma ili zahtjeva za isplatu propisuje se natječajem.

Isplata predujma

Članak 50.

(1) Isplata predujma je moguća nakon sklapanja ugovora o financiranju, a prije podnošenja prvog zahtjeva za isplatu iz članka 52. stavka 1. ovog Pravilnika.

(2) U smislu članka 19. stavka 1. točke b) Uredbe (EU) br. 2022/127, LAG se smatra privatnim tijelom koji jedini može izvršavati zadaće propisane člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2021/1060 te je nakon njihovih izvršavanja pod nadzorom nadležnih tijela iz članka 6. ovog Pravilnika.

(3) Na temelju stavka 2. ovog članka, Agencija za plaćanja može isplatiti najviše 15% sredstava namijenjenih za tekuće troškove i animaciju, bez dostave instrumenata osiguranja.

Pravdanje predujma

Članak 51.

(1) Isplaćeni predujam se mora pravdati putem svakog podnesenog zahtjeva za isplatu iz članka 52. stavka 1. ovog Pravilnika za nastale prihvatljive troškove iz članka 35. ovog Pravilnika.

(2) Od prihvatljivog iznosa potpore za isplatu, najmanje 5% sredstava odnosi se na pravdanje isplaćenog predujma, dok se preostali iznos isplaćuje LAG-u na račun naveden u Evidenciji korisnika.

(3) LAG je obvezan opravdati isplaćeni predujam do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 1. siječnja 2029. godine.

Isplata putem rata

Članak 52.

(1) Isplata sredstava putem rata provodi se putem zahtjeva za isplatu.

(2) Zahtjev za isplatu iz stavka 1. ovog članka LAG podnosi za svako tromjesečje koje počinje prvog dana u mjesecu i završava nakon proteka tri mjeseca.

(3) LAG je obvezan podnijeti zahtjev za isplatu najkasnije mjesec dana od dana završetka tromjesečja za koje podnosi zahtjev za isplatu.

(4) Zahtjev za isplatu mora sadržavati dokumente kojima se dokazuju troškovi iz članka 35. stavka 2. ovog Pravilnika, i svaki trošak mora biti plaćen u cijelosti.

(5) Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu sastoji se od utvrđivanja prihvatljivosti troškova za isplatu, a provodi se prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za isplatu u Agenciju za plaćanja.

(6) Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu sadrži i posjetu lokaciji ulaganja, ako je primjenjivo.

Izdavanje akata

Članak 53.

(1) Nakon završetka administrativne kontrole zahtjeva za isplatu predujma ili zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanje je ovlaštena donijeti sljedeće akte:

− odluka o isplati predujma, u slučaju ispunjavanja uvjeta iz članaka 49. i 50. ovog Pravilnika

− odluka o isplati sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta iz članaka 49. i 52. ovog Pravilnika

− odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma, u slučaju neispunjavanja uvjeta iz članaka 49. i 50. ovog Pravilnika

− odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu, u slučaju neispunjavanja uvjeta iz članaka 49. i 52. ovog Pravilnika.

(2) U slučaju donošenja akata iz stavka 1. alineje 1. i 2. ovog članka, isplata sredstava se izvršava na račun naveden u Evidenciji korisnika.

Kontrola na terenu

Članak 54.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Kontrolori provode redovne kontrole prije isplate.

(3) Osim redovne kontrole, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja provedbe LRS iz članka 47. ovog Pravilnika, ako je to potrebno.

(4) Kontrolom na terenu utvrđuje se jesu li prijavljeni troškovi stvarno nastali, je li zahtjev za isplatu ispravan i u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima te je li došlo do sufinanciranja troškova iz drugih izvora javne pomoći.

(5) Osim djelatnika Agencije za plaćanja, kontrolu provedene aktivnosti mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, djelatnici Upravljačkog tijela, ARPA-e, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud, predstavnici OLAF-a te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(6) Kontrolu je moguće najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući korisniku nužne informacije.

(7) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori su ovlašteni:

− izvršiti uvid u dokumente korisnika koji se odnose na stjecanje prava na potporu

− provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika

− provjeravati evidencije vezane uz provedenu aktivnost i poslovanje korisnika

− provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim povezanih osoba)

− provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za isplatu

− provjeravati rješenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika

− izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti i

− prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

Informiranje i vidljivost

Članak 55.

LAG je u obvezi pridržavati se zahtjeva povezanih s informiranjem i vidljivosti. LAG se posebno obvezuje poduzeti sve potrebne korake kako bi objavio činjenicu da Europska unija sufinancira LAG, a relevantne informacije u vezi s informiranjem i vidljivosti propisane su u prilogu ugovora o financiranju.

POGLAVLJE IV.
ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA SVE POSTUPKE

Odustajanje od potpore unutar LEADER intervencije

Članak 56.

(1) U svakom trenutku, LAG ima pravo na odustajanje od potpore unutar LEADER intervencije podnošenjem zahtjeva za odustajanje putem AGRONET-a.

(2) U slučaju podnošenja zahtjeva za odustajanje prije sklapanja ugovora o financiranju, Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o odustajanju.

(3) U slučaju podnošenja zahtjeva za odustajanje nakon sklapanja ugovora, Agencija za plaćanja izdaje Izjavu o raskidu ugovora.

(4) U slučaju podnošenja zahtjeva za odustajanje nakon isplate sredstava, Agencija za plaćanja uz Izjavu o raskidu ugovora, traži povrat do tada isplaćenih sredstava.

Povrat sredstava

Članak 57.

Način i uvjeti po kojima Agencija za plaćanja nakon izvršene isplate potpore LAG-u, donosi odluku o povratu sredstava, propisano je zakonom koji uređuje područje poljoprivrede.

Raskid ugovora o financiranju

Članak 58.

(1) Agencija za plaćanja može raskinuti Ugovor o financiranju u sljedećim slučajevima, odnosno ako:

− LAG nakon promjene podataka ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i ako nakon ostavljenog roka za ispravljanje nedostataka i nesukladnosti i dalje ne ispunjava uvjete prihvatljivosti

− je protiv LAG-a pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije

− LAG nije usklađen sa zakonom koji uređuje područje udruga

− LAG promijeni pravni oblik

− su nastupile okolnosti iz članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika

− LAG ne postupa u skladu s odredbama vezano uz sukob interesa

− LAG ne prijavi promjenu podataka u roku i na način propisan člankom 48. ovog Pravilnika

− LAG ne dostavlja izvještaje ili bilo koju drugu informaciju u ostavljenom roku nadležnim tijelima

− LAG ne koristi namjenski sredstva, odnosno koristi ih protivno njihovoj svrsi i namjeni

− LAG ne osigura nesmetani pristup kontroli na terenu

− LAG ne poštuje odredbe Sporazuma o povjerljivosti

− LAG podnese zahtjev za odustajanje.

(2) U slučaju raskida Ugovora o financiranju sukladno stavku 1. ovog članka, LAG-u se šalje Izjava o raskidu ugovora i odluka o povratu sredstava kojom se od LAG-a traži povrat cjelokupnog iznosa već isplaćenih sredstava.

(3) U slučaju sumnje na postojanje razloga za raskid ugovora zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja može ne isplatiti dospjele isplate kao mjeru opreza, uz prethodnu obavijest LAG-u.

Određivanje rokova

Članak 59.

(1) Za poduzimanje pojedinih radnji LAG-a, u postupcima koje provodi Agencija za plaćanja, natječajem se određuju rokovi.

(2) Rok koji se obavezno propisuje natječajem je rok za podnošenje zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju da je LAG prekršio rok propisan ovim Pravilnikom i natječajem, Agencija za plaćanja ima pravo na donošenje odluke o odbijanju.

(4) Rok za donošenje akata u okviru ovog Pravilnika je 90 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) U rok od 90 dana iz stavka 4. ovog članka, ne uračunava se vrijeme potrebno za odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje iz članka 62. ovog Pravilnika te vrijeme od podnošenje žalbe do donošenja rješenja, a sve u skladu s člankom 65. ovog Pravilnika.

Zahtjev za produženje roka

Članak 60.

(1) Rok za ispunjenje obveza preuzetih ugovorom o financiranju može se produžiti u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti nastalih prije njegovog isteka.

(2) LAG mora zahtjev za produženje rokova podnijeti Agenciji za plaćanja prije isteka roka za koji traži produženje.

(3) LAG mora obrazložiti zahtjev i priložiti odgovarajuće dokaze kojima potkrepljuje zahtjev za produženje rokova.

(4) Nakon provjere LAG-ovog zahtjeva za produženje roka, Agencija za plaćanja izdaje:

− u slučaju neprihvaćanja zahtjeva za produženje roka Obavijest o neprihvaćanju zahtjeva za produženje roka, ili

− u slučaju prihvaćanja zahtjeva za produženje roka Obavijest o prihvaćanju zahtjeva za produženje roka.

(5) Na obavijest iz stavka 4. ovoga članka LAG ne može izjaviti žalbu.

Računanje rokova

Članak 61.

(1) Rokovi se računaju na dane, mjesece i godine.

(2) Kada je rok određen na dane, dan u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka ne uračunava se u rok, već se početak roka računa od prvoga sljedećeg dana.

(3) Rok određen na mjesece, odnosno na godine istječe onoga dana, mjeseca ili godine koji po svom broju odgovara danu u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka. Ako toga dana nema u mjesecu u kojem rok istječe, rok istječe posljednjeg dana toga mjeseca.

(4) Istjecanje roka može se označiti i određenim datumom.

(5) Rok određen na dane teče svakog kalendarskog dana, bez obzira radi li se o blagdanu ili neradnom danu. Samo ako posljednji dan roka pada na državni blagdan u danu koji se ne radi ili u subotu i nedjelju rok istječe tek protekom prvog idućeg radnog dana.

Dopuna/obrazloženje

Članak 62.

(1) U slučaju da je zahtjev unutar bilo kojeg postupka nepotpun ili su potrebne dodatne informacije, dokumentacija ili dio dokumentacije i/ili su potrebna dodatna pojašnjenja zbog određenih nejasnoća ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima i/ili ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna, Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole zahtjeva može od LAG-a tražiti dopunu i/ili obrazloženje (u daljnjem tekstu: D/O).

(2) Zahtjev za D/O se LAG-u dostavlja elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte navedene u zahtjevu i na elektroničku poštu navedenu u Evidenciji korisnika.

(3) LAG je u obvezi postupiti po zahtjevu za D/O te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za D/O od strane Agencije za plaćanja.

(4) Agencija za plaćanja zadržava pravo zatražiti da LAG, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu provedbu postupaka.

(5) Natječajem se može propisati dokumentacija za koju nije dopušteno tražiti dopunu.

(6) U slučaju da LAG ne dostavi odgovor na zahtjev za D/O, ili ga dostavi izvan propisanog roka, ili u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a ista se odnosi na uvjete i kriterije prihvatljivosti, zahtjev se isključuje i donosi se odluka o odbijanju.

(7) U slučaju da LAG ne dostavi odgovor na zahtjev za D/O, ili ga dostavi izvan propisanog roka, ili u propisanom roku dostavi nepotpunu/neprihvatljivu dokumentaciju, a ista se odnosi na pojedini trošak, troškovi na koje se odnosi D/O, neće biti prihvatljivi za sufinanciranje ili će se primijeniti odgovarajuća financijska korekcija.

(8) Ako je zahtjev za potporu nepotpun, dokumentacija od LAG-a se može tražiti samo putem jednog zahtjeva za dopunu.

Dostava akata

Članak 63.

(1) Agencija za plaćanja može dostavljati akte i ostale dokumente na sljedeće načine:

− putem AGRONET-a

− preporučenom pošiljkom s povratnicom

− putem elektroničke pošte

− neposredno.

(2) U slučaju dostave akata putem AGRONET-a, adresa elektroničke pošte na koju Agencija za plaćanja LAG-u šalje obavijest o dostavi akata na AGRONET je adresa elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika.

(3) Obavijest o učitanoj odluci na AGRONET-u Agencija za plaćanja dostavlja LAG-u isključivo na onu adresu elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika.

(4) LAG će prilikom dostave akata na AGRONET biti obaviješten putem elektroničke pošte da u roku od pet dana mora preuzeti akte putem poveznice u AGRONET-u. Ako LAG ne preuzme akte u propisanom roku, dostava se smatra obavljenom istekom navedenog roka.

(5) U slučaju dostave preporučenom pošiljkom s povratnicom dostava se smatra obavljenom u trenutku kada je LAG zaprimio preporučenu pošiljku, što se dokazuje datumom i potpisom na povratnici.

(6) U slučaju neuspjele dostave preporučenom pošiljkom zbog promjene sjedišta LAG-a o čemu LAG nije obavijestio Agenciju za plaćanja, akti će se objaviti na oglasnoj ploči te se dostava smatra obavljenom istekom osmog dana od dana stavljanja na oglasnu ploču Agencije za plaćanja.

(7) U slučaju dostave putem elektroničke pošte, isključujući dostavu akata putem AGRONET-a, ako je LAG u zahtjevu pod podacima o kontakt osobi naveo adresu elektroničke pošte koja se razlikuje od adrese elektroničke pošte koja je navedena u Evidenciji korisnika dostava se obavlja na obje adrese elektroničke pošte.

(8) Dostava elektroničkim putem smatra se obavljenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka. LAG-u se preporučuje provjeravati sve pretince elektroničke pošte.

Ispravak/izmjena/stavljanje akata izvan snage

Članak 64.

Agencija za plaćanja ima pravo ispraviti/izmijeniti/staviti izvan snage bilo koji od akata iz ovog Pravilnika odgovarajućom odlukom i/ili aktom, a posebice u sljedećim slučajevima:

− pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja tijekom administrativne kontrole

− ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

Pravni lijek

Članak 65.

(1) Protiv odluka koje donosi Agencija za plaćanja u provedbi ovoga Pravilnika, LAG može izjaviti žalbu u skladu s općim propisima koji uređuju upravni postupak.

(2) Žalba se može podnijeti putem AGRONET-a, neposredno ili preporučenom pošiljkom u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET-a.

(3) O žalbi protiv odluka Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(4) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom Upravnom sudu.

(5) Žalba mora biti razumljiva i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, sjedište/adresu LAG-a, ime i prezime i adresu osobe ovlaštene za zastupanje te potpis LAG-a. U žalbi LAG treba navesti zbog čega je nezadovoljan odlukom.

(6) Kada se žalba podnosi putem AGRONET-a, Agencija za plaćanja ocjenjuje jesu li navodi žalbe osnovani. Ako žalba nije osnovana, Agencija za plaćanja prihvaća odluku u AGRONET-u bez odgode od zaprimanja žalbe i na taj način upućuje žalbu LAG-a Ministarstvu na odlučivanje.

(7) Kada se žalba podnosi neposredno ili preporučenom pošiljkom, u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET-a, Agencija za plaćanja ocjenjuje jesu li navodi iz žalbe LAG-a osnovani. Ako žalba nije osnovana, uputit će žalbu LAG-a bez odgode od zaprimanja žalbe Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta.

(8) Iznimno od stavka 6. i 7. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocijeni navode iz žalbe osnovanim donijet će ispravak odluke, novu odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu odluku koja je bila predmet žalbe ili izmjenu odluke ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(9) Ispravak odluke iz stavka 8. ovoga članka Agencija za plaćanja donijet će u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

(10) Kada Agencija za plaćanja donese odluke iz stavka 8. ovoga članka, žalba korisnika se ne upućuje Ministarstvu na odlučivanje.

Zaštita osobnih podataka

Članak 66.

Svi osobni podaci prikupljaju se i obrađuju, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

GLAVA V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupci u tijeku

Članak 67.

(1) Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, a u vezi provedbe odabranih LAG-ova unutar Programa dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/19, 37/20, 31/21, 134/21, 10/23).

(2) LAG-ovi koji su prije stupanja na snagu ovog Pravilnika odabrani unutar Programa dužni su se uskladiti s uvjetima prihvatljivosti iz ovog Pravilnika najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za potporu na natječaj.

(3) Danom podnošenja zahtjeva za potporu na natječaj, odabranim LAG-ovima unutar Programa prestaju sve daljnje obveze u dijelu usklađenosti s uvjetima prihvatljivosti prilikom njihovog odabira unutar Programa, uključujući i prijave promjene podataka vezane za promjene u uvjetima prihvatljivosti putem zahtjeva za promjenu.

Stupanje na snagu

Članak 68.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/98

Urbroj: 525-07/309-23-12

Zagreb, 13. lipnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

OBVEZNA POGLAVLJA LRS ZA RAZDOBLJE 2023. – 2027.

LRS za razdoblje 2023. – 2027. mora obvezno sadržavati sljedeća poglavlja:

1. OPIS PODRUČJA KOJE OBUHVAĆA LRS

2. REZULTATI PROVEDBE LRS U RAZDOBLJU 2014. – 2022.

3. OPIS UKLJUČENOSTI LOKALNIH DIONIKA U IZRADU LRS

4. ANALIZA RAZVOJNIH POTREBA I POTENCIJALA PODRUČJA

5. OPĆI CILJEVI, SPECIFIČNI CILJEVI I INTERVENCIJE LRS

6. KAPACITET LAG-a ZA PROVEDBU LRS

7. FINANCIJSKI I AKCIJSKI PLAN PROVEDBE LRS

8. PRILOZI (ako ih ima)

LRS za razdoblje 2023. – 2027. se mora izraditi na predlošku obrasca navedenog u Uputi za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. iz članka 17. ovog Pravilnika.

PRILOG 2.

KRITERIJI ODABIRA ZA DODJELU SREDSTAVA
U POSTUPKU ODABIRA LAG-ova
ZA RAZDOBLJE 2023. – 2027.

KRITERIJI ODABIRA ZA DODJELU SREDSTAVA U POSTUPKU ODABIRA LAG-ova
ZA RAZDOBLJE 2023. – 2027.

Intervencija 77.06. »Potpora LEADER (CLLD) pristupu«

Bodovi
1.Broj stanovnika LAG područjanajviše 40
1.1.80.001 i više40
1.2.50.001 – 80.00036
1.3.40.001 – 50.00032
1.4.30.001 – 40.00028
1.5.20.001 – 30.00024
1.6.10.000 – 20.00020
2.Razvijenost područjanajviše 12
2.1.Korigirana razvojna skupina I. uvećana za koeficijent 1,512
2.2.Korigirana razvojna skupina II. uvećana za koeficijent 1,510,5
2.3.Korigirana razvojna skupina III. uvećana za koeficijent 1,59
2.4.Korigirana razvojna skupina IV. uvećana za koeficijent 1,57,5
2.5.Korigirana razvojna skupina V.4
2.6.Korigirana razvojna skupina VI.3
2.7.Korigirana razvojna skupina VII.2
2.8.Korigirana razvojna skupina VIII.1
3.

Kapacitet LAG-a za provedbu LRS

Odnos ukupno dodijeljenih (alociranih) sredstava LAG-u i isplaćenih sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru provedbe podmjere 19.2. iz PRR (uključujući prijelazno razdoblje 2021. i 2022.)

najviše 12
3.1.1. skupina uspješnosti12
3.2.2. skupina uspješnosti10
3.33. skupina uspješnosti8
3.4.4. skupina uspješnosti6
3.5.5. skupina uspješnosti4
3.6.6. skupina uspješnosti2
MAKSIMALNI BROJ BODOVA64
PRAG PROLAZNOSTI23


DODATNA POJAŠNJENJA KRITERIJA ODABIRA

Varijabilni iznos potpore se dodjeljuje na temelju dolje navedenih kriterija, a u skladu s člankom 31. ovog Pravilnika.

1. Kriterij odabira broj 1 »Broj stanovnika LAG područja«

U izračun kriterija broj 1 »Broj stanovnika LAG područja« ne uključuju se naselja veća od 25.000 stanovnika.

Broj stanovnika LAG-a se promatra na temelju podataka iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine Državnog zavoda za statistiku.

2. Kriterij odabira broj 2 »Razvijenost područja«

U izračun kriterija broj 2 »Razvijenost područja« ne uključuju se naselja veća od 25.000 stanovnika.

Propisi na temelju kojih se izračunavaju ulazni podaci za Kriterij odabira broj 2 su:

– Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 132/17)

– Zakon o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, br. 118/18)

– Zakon o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21).

Obrazloženje razvrstavanja za sve LAG-ove u korigirane razvojne skupine i dodjele bodova unutar kriterija odabira broja 2 »Razvijenost područja«:

1. Izračunava se ponderirani indeks razvijenosti LAG područja na način:

– indeks razvijenosti pojedine JLS se množi s brojem stanovnika te JLS (ili naselja iz JLS koja su sastavni dio LAG-a, u slučaju kada JLS u LAG-u nema u sastavu cjelovitu JLS već samo pojedina naselja)

– dobiveni umnošci se zbrajaju te dijele s ukupnim brojem stanovnika LAG-a

– dobivena vrijednost predstavlja ponderirani indeks razvijenosti LAG-a (na tri decimale).

2. Podjela LAG-ova u razvojne skupine prema ponderiranom indeksu razvijenosti LAG-a:

– LAG-ovi se rangiraju u 8 skupina sukladno vrijednosti ponderiranog indeksa razvijenosti:

a. 4 skupine iznad prosjeka (100)

b. 4 skupine ispod prosjeka (100).

Tablica 1: Određivanje ponderiranih razvojnih skupina za LAG-ove

Nivo razvijenosti*Razvojna skupinaPoredak LAG-ova prema vrijednosti
ponderiranog
indeksa**
Ispodprosječna razvijenostI. skupina25%
II. skupina25%
III. skupina25%
IV. skupina25%
Iznadprosječna razvijenostV. skupina25%
VI. skupina25%
VII. skupina25%
VIII. skupina25%

*Ponderirani indeks razvijenosti = 100

**Pravila kod određivanja razvojnih skupina:

– ako je prva decimala manja od pet (broj od 0 do 4), tada iznos ostaje nepromijenjen (isti)

– ako je prva decimala jednaka ili veća od pet (broj od 5 do 9), tada se iznos povećava za jedan.

3. Korigiranje podjele LAG-ova u razvojne skupine sukladno pripadnosti LAG-a brdsko-planinskom ili otočnom području:

– LAG-ovi koji u svojem sastavu imaju jednu JLS ili više JLS koje pripadaju brdsko-planinskom ili otočnom području spuštaju se za jednu razvojnu skupinu

– u slučaju kada LAG u svojem sastavu ima jednu ili više JLS-ova koje pripadaju u oba dva navedena područja (brdsko-planinsko i otočno područje), LAG se spušta za dvije razvojne skupine.

4. Dodavanje koeficijenta za korigirane ispodprosječno razvijene skupine LAG-ova (skupine I. – IV., potpomognuta područja)

– LAG-ovi koji pripadaju korigiranim ispodprosječno razvijenim skupinama (skupine I. – IV.), ostvaruju broj bodova s dodatnim koeficijentom 1,5 na način da se koeficijent 1,5 množi s brojem bodova po korigiranoj razvojnoj skupini:

o I. korigirana skupina koeficijent 1,5 se množi s 8 bodova

o II. korigirana skupina koeficijent 1,5 se množi s 7 bodova

o III. korigirana skupina koeficijent 1,5 se množi s 6 bodova

o IV. korigirana skupina koeficijent 1,5 se množi s 5 bodova.

– LAG-ovi koji pripadaju korigiranim iznadprosječno razvijenim skupinama (skupine V. – VIII.), ostvaruju broj bodova bez dodatnog koeficijenta:

o V. korigirana skupina 4 boda

o VI. korigirana skupina 3 boda

o VII. korigirana skupina 2 boda

o VIII. korigirana skupina 1 bod.

Tablica 2: Prikaz izračuna ukupnog broja bodova prema korigiranoj razvojnoj skupini za LAG-ove

Korigirana razvojna skupinaBroj bodovaKoeficijent za korigirane ispod prosječne razvijene skupine LAG-ovaUkupan broj bodova
I.81,512
II.71,510,5
III.61,59
IV.51,57,5
V.4n/p4
VI.3n/p3
VII.2n/p2
VIII.1n/p1

3. Kriterij odabira broj 3 »Kapacitet LAG-a za provedbu LRS«

Mjerodavni datum isplaćenih sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju propisuje se natječajem.

LAG se svrstava u skupine uspješnosti prema rangu kako je prikazano u tablici 3.

Tablica 3:     Rangiranje LAG-ova u skupine uspješnosti za odnos ukup­no dodijeljenih (alociranih) sredstava LAG-u i isplaćenih sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru provedbe podmjere 19.2. iz PRR (uključujući prijelazno razdoblje 2021. i 2022.)

Skupina uspješnostiPostotak isplaćenih sredstava u odnosu na sredstva koja su
dodjeljena (alocirana) LAG-u*
1. skupina91 i više
2. skupina81 – 90
3. skupina71 – 80
4. skupina61 – 70
5. skupina51 – 60
6. skupinado 50

*Pravila zaokruživanja:

– ako je prva decimala manja od pet (broj od 0 do 4), tada iznos u postotcima ostaje nepromijenjen (isti)

– ako je prva decimala jednaka ili veća od pet (broj od 5 do 9), tada se iznos u postotcima povećava za jedan.

LAG-ovi koji nisu odabrani u programskom razdoblju 2014. – 2020. ostvaruju 2 boda za kriterij odabira broj 3.

PRILOG 3.

KRITERIJI KVALITETE LRS 2023. – 2027.

Usklađenost LRS s kriterijima kvalitete LRS provjerava ocjenjivački odbor iz članka 43. ovog Pravilnika.

KRITERIJI KVALITETE LRS 2023. – 2027.

Intervencija 77.06. »Potpora LEADER (CLLD) pristupu«

R.br.Poglavlje LRSNaziv kriterijaOpis kriterijaOcjena usklađenosti
UsklađenoDjelomično usklađenoNije
usklađeno
1.OPIS PODRUČJA KOJE OBUHVAĆA LRSOpis područja i karakteristika LAG-aProvjerava se je li opisano područje LAG-a, navedene karakteristike područja LAG-a te jesu li u skladu s navodima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. ispunjene zadane tablice
2.REZULTATI PROVEDBE LRS U RAZDOBLJU 2014. – 2022.Provedba projekata u razdoblju 2014. – 2022.Provjerava se je li opisana provedba projekata iz LRS koji su financirani iz M19 i projekata koji su financirani iz drugih izvora te je li u skladu s navodima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. ispunjena zadana tablica (kriterij je primjenjiv kod LAG-ova koji su odabrani u razdoblju 2014. – 2022.)
3.OPIS UKLJUČENOSTI LOKALNIH DIONIKA U IZRADU LRSUključenost lokalnih dionika u proces izrade LRSProvjerava se je li opisan način uključivanja lokalnih dionika u proces izrade LRS, jesu li uključeni lokalni dionici iz različitih interesnih skupina, tijek izrade LRS te je li u skladu s navodima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. ispunjena zadana tablica
Opis lokalnog partnerstvaProvjerava se je li opisano lokalno partnerstvo, sadrži li lokalno partnerstvo dionike gospodarske, civilne i javne interesne skupine te jesu li u skladu s navodima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. ispunjene zadane tablice
4.ANALIZA RAZVOJNIH POTREBA I POTENCIJALA PODRUČJAPrikaz rezultata SWOT analizeProvjerava se jesu li rezultati SWOT analize jasno prikazani, jesu li snage, slabosti, prilike i prijetnje opisane jasno, konkretno i jesu li temeljeni na opisu i karakteristikama područja te je li u skladu s navodima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. ispunjena zadana tablica
5.OPĆI CILJEVI, SPECIFIČNI CILJEVI I INTERVENCIJE LRSOpis potreba LAG područjaProvjerava se jesu li potrebe jasno opisane, jesu li temeljene na opisu i karakteristikama područja i rezultatima SWOT analize te je li u skladu s navodima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. ispunjena zadana tablica
Povezanost/koherentnost potreba s općim i specifičnim ciljevima LRSProvjerava se ispunjavaju li se jasno potrebe kroz opće i specifične ciljeve LRS te je li u skladu s navodima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. ispunjena zadana tablica
Opis LAG intervencijaProvjerava se je li LAG intervencije odgovaraju/doprinose potrebama LAG područja, općim i specifičnim ciljevima LRS, je li doprinose specifičnim ciljevima ZPP, je li doprinose dodanoj vrijednosti LEADER-a, jesu li u skladu s uvjetima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027., jesu li projekti suradnje jasno opisani te jesu li u skladu s navodima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. ispunjene zadane tablice
Doprinos/usklađenost LRS prema specifičnim ciljevima sa ZPPProvjerava se povezanost općih ciljeva LRS, specifičnih ciljeva LRS i LAG intervencija u odnosu na specifične ciljeve ZPP te je li u skladu s navodima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. ispunjena zadana tablica
Prikaz procesa odabira projekata na LAG natječajimaProvjerava se je li proces odabira projekata na LAG natječaju jasno opisan, transparentnost procesa odabira projekata i je li u skladu s Uputom za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027.
6.KAPACITET LAG-a ZA PROVEDBU LRSOpis sposobnosti provedbe LRS i upravljanje LAG-omProvjerava se je li jasno opisan ljudski i financijski kapacitet LAG-a za upravljanje LAG-om i provedbu LRS (pripremu i provedbu LAG natječaja i animacijske aktivnosti) te je li u skladu s navodima iz obrasca LRS ispunjena zadana tablica
Opis sustava praćenja (monitoring) i procjene (evaluacija) na LAG nivouProvjerava se je li jasno opisan sustav praćenja (monitoring) i procjene (evaluacija), je li plan pokazatelja u skladu s Uputom za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027.te je li u skladu s navodima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. ispunjena zadana tablica
7.FINANCIJSKI I AKCIJSKI PLAN PROVEDBE LRSRaspodjela sredstava i planiranje LAG natječajaProvjerava se je li raspodjela financijskih sredstava i dinamika objave LAG natječaja u skladu/koherentnosti s općim i specifičnim ciljevima LRS te jesu li u skladu s navodima iz Upute za izradu LRS i LAG intervencija 2023. – 2027. ispunjene zadane tablice