Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju revizije u investicijskim društvima

NN 69/2023 (28.6.2023.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju revizije u investicijskim društvima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1146

Na temelju članka 160. stavka 3. i članka 165. stavka 7. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22; dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. lipnja 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU REVIZIJE U INVESTICIJSKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

U članku 7. stavku 2. Pravilnika o sadržaju revizije u investicijskim društvima (»Narodne novine« broj 65/18) točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»1. rizikom za klijenta

2. rizikom za tržište

3. rizikom za društvo i«

Stupanje na snagu i primjena

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/05
Urbroj: 326-01-70-72-23-7
Zagreb, 20. lipnja 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.