Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

NN 70/2023 (29.6.2023.), Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1162

Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela

UREDBU

O VREDNOVANJU UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet uređivanja

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se ključni pokazatelji i mjerila učinkovitosti poslovanja, provedba obveze i načina prikupljanja i dostave podataka za izračun ključnih pokazatelja, način mjerenja, vrednovanja i izvještavanja o učinkovitosti poslovanja, vođenje zbirke podataka i način objave rezultata usporedbe i vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeća značenja:

1. mjerilo je odnos između dvije mjerne jedinice, u određenom vremenu ili izvan njega ili iskaz mjerne jedinice u određenom vremenu

2. ključni pokazatelj je odnos između najmanje dva podatka (varijable), u određenom vremenu ili izvan njega i izražava se u određenom mjerilu

3. referentna vrijednost ključnog pokazatelja je vrijednost pojedinog pokazatelja iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Uredbe izračunata u skladu sa smjernicom Vijeća za vodne usluge iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe

4. podatak (varijabla) je podatak o poslovanju isporučitelja vodnih usluga, na temelju kojih se uspostavljaju ključni pokazatelji.

II. KLJUČNI POKAZATELJI I MJERILA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Ključni pokazatelji i mjerila

Članak 3.

(1) Isporučitelji vodnih usluga dužni su prikupljati podatke i dostavljati ih Vijeću za vodne usluge u svrhu sustavnog praćenja i vrednovanja njihove učinkovitosti poslovanja na temelju izračuna i usporedbe ključnih pokazatelja učinkovitosti poslovanja razvrstanih u skupine iz Priloga 1. ove Uredbe.

(2) Vijeće za vodne usluge dužno je voditi zbirku podataka ključnih pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka u elektroničkom obliku (mrežna aplikacija). Zbirka podataka vodi se na razini svakog isporučitelja vodnih usluga i uključuje njihovu usporednu analizu.

(3) Vijeće za vodne usluge donosi smjernicu kojom određuje podatke koji se prikupljaju u svrhu utvrđivanja ključnih pokazatelja, njihov obuhvat, način popunjavanja te rokove njihove dostave Vijeću za vodne usluge. Smjernica se objavljuje na mrežnoj stranici Vijeća za vodne usluge.

(4) Isporučitelji vodnih usluga dužni su dostavljati podatke iz stavka 1. ovoga članka Vijeću za vodne usluge samostalnim unosom u mrežnu aplikaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Vrijednosti ključnih pokazatelja na razini svakog isporučitelja vodnih usluga kao i rezultati usporedne analize ključnih pokazatelja iz stavka 2. ovoga članka javno su dostupni na mrežnoj stranici Vijeća za vodne usluge.

(6) Vijeće za vodne usluge na svojoj mrežnoj stranici objavljuje sažetke godišnjih revidiranih financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga koji su izrađeni u skladu s propisima o računovodstvu.

Način mjerenja, vrednovanja i izvještavanja o učinkovitosti poslovanja

Članak 4.

(1) Na temelju prikupljenih podataka iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe Vijeće za vodne usluge jednom godišnje donosi smjernicu o načinu izračuna pojedinog ključnog pokazatelja iz Priloga 1. ove Uredbe i referentnim vrijednostima ključnih pokazatelja koju objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

(2) Vijeće za vodne usluge na temelju izračunatih ključnih pokazatelja učinkovitosti poslovanja u skladu sa smjernicom iz stavka 1. ovoga članka, uspoređuje i vrednuje isporučitelje vodnih usluga u odnosu na svaku pojedinu skupinu ključnih pokazatelja i u odnosu na sve pokazatelje iz Priloga 1. ove Uredbe.

(3) O rezultatima usporedbe i vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga Vijeće za vodne usluge jednom godišnje sastavlja izvješće u okviru izvješća iz članka 65. stavka 6. Zakona o vodnim uslugama.

Objava rezultata usporedbe i vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Članak 5.

Vijeće za vodne usluge objavljuje rezultate provedene usporedbe i vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga na svojoj mrežnoj stranici u roku od 30 dana od dana prihvaćanja izvješća iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe od strane Hrvatskoga sabora.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Mrežnu aplikaciju iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe Vijeće za vodne usluge će uspostaviti u roku od osam mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe ili će u istom roku odrediti korištenje jedne od postojećih mrežnih aplikacija za pokazatelje učinkovitosti poslovanja.

Članak 7.

Vijeće za vodne usluge dužno je smjernicu iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 8.

(1) Postojeći javni isporučitelji vodnih usluga dužni su dostaviti podatke iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Uredbe za 2022. godinu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe, a za 2023. godinu do 30. lipnja 2024., na obrascima objavljenim na mrežnoj stranici Vijeća za vodne usluge.

(2) Vijeće za vodne usluge dužno je na svojoj mrežnoj stranici do 31. prosinca 2023. objaviti ključne pokazatelje za 2022. godinu, a za 2023. godinu do 30. rujna 2024. prema podacima iz stavka 1. ovoga članka te omogućiti njihovu usporednu analizu na razini svakog postojećeg isporučitelja vodnih usluga.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (»Narodne novine«, broj 112/10.).

Članak 10.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. srpnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/114

Urbroj: 50301-05/05-23-5

Zagreb, 28. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

KLJUČNI POKAZATELJI UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA
(primjenjivo za jedinstvene javne isporučitelje vodnih usluga na uslužnom području)

Skupina 1. FINANCIJSKI POKAZATELJI

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
1Ukupni jedinični troškovi poslovanja vezani uz djelatnost vodoopskrbeeura/m3
2Ukupni jedinični troškovi poslovanja vezani uz djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih vodaeura/m3
3Ukupni jedinični operativni troškovi vezani uz djelatnost vodoopskrbeeura/m3
4Ukupni jedinični operativni troškovi vezani uz djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih vodaeura/m3
5Pokrivenost troškova prihodima od vodnih usluga (omjer ukupnih prihoda od vodnih usluga i ukupnih troškova vezanih uz djelatnost vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
6Interni troškovi za zaposlene (udio troškova za zaposlene u operativnim troškovima vezanim uz djelatnost vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
7Troškovi vanjskih usluga (udio troškova vanjskih usluga u operativnim troškovima vezanim uz djelatnost vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
8Troškovi električne energije (udio troškova električne energije u operativnim troškovima vezanim uz djelatnost vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
9Troškovi električne energije (udio troškova električne energije u operativnim troškovima vezanim uz djelatnost vodoopskrbe)%
10Troškovi električne energije (udio troškova električne energije u operativnim troškovima vezanim uz djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
11Pokrivenost ukupnih troškova (omjer ukupnih prihoda od svih dopuštenih djelatnosti i ukupnih troškova vezanih za djelatnost vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
12Pokrivenost operativnih troškova (omjer ukupnih prihoda i operativnih troškova vezanih uz djelatnost vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
13Pokrivenost kapitalnih izdataka (omjer ukupnih prihoda i kapitalnih troškova vezanih uz djelatnost vodoopskrbe i odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda)%
14Pokrivenost ukupnih troškova vodoopskrbe (omjer ukupnih prihoda i ukupnih troškova vezanih uz djelatnost vodoopskrbe)%
15Pokrivenost operativnih troškova vodoopskrbe (omjer ukupnih prihoda i operativnih troškova vezanih uz djelatnost vodoopskrbe)%
16Pokrivenost kapitalnih izdataka vodoopskrbe (omjer ukupnih prihoda i kapitalnih troškova vezanih uz djelatnost vodoopskrbe)%
17Pokrivenost ukupnih troškova odvodnje (omjer ukupnih prihoda i ukupnih troškova vezanih uz djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
18Pokrivenost operativnih troškova odvodnje (omjer ukupnih prihoda i operativnih troškova vezanih uz djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
19Pokrivenost kapitalnih izdataka odvodnje (omjer ukupnih prihoda i kapitalnih troškova vezanih uz djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
20Stupanj zaduženosti (omjer ukupne imovine umanjene za vlastiti kapital i ukupne imovine koja služi za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
21Koeficijent obrtaja imovine (omjer prihoda od prodaje/isporuke vodnih usluga i ukupne imovine koja služi za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)%
22Koeficijent pokrivenosti otplate dugovanja (godišnji omjer novčanoga priljeva i financijskog dugovanja)%
23Postotak naplate prihoda od vodnih usluga (tijekom odabranog perioda analize, npr. godina)%


Skupina 2. POKAZATELJI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
24Osposobljenost zaposlenika (omjer broja radnih mjesta popunjenih zaposlenicima koji ispunjavaju sve uvjete propisane općim aktom o ustrojstvu i ukupnog broja radnih mjesta)%
25Broj zaposlenika u odnosu na dužinu sustava vodoopskrbe kojim isporučitelj upravlja

broj zaposlenika/

100 km vodovoda

26Broj zaposlenika na uređajima za kondicioniranje vode u odnosu na broj stanovnik koji koriste usluge javne vodoopskrbe

broj zaposlenika/

1000 stanovnika

27Broj zaposlenika na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u odnosu na kapacitet uređaja izražen kao broj ekvivalent stanovnika (ES)

broj zaposlenika/

1000 ES

28Broj zaposlenika u djelatnosti odvodnje otpadnih voda (bez pročišćavanja) u odnosu na dužinu sustava javne odvodnje

broj/100 km

sustava odvodnje

29Ukupan broj zaposlenika u odnosu na ukupni broj priključaka na sustave vodoopskrbe i odvodnje

broj zaposlenika

/1000/priključku vodoopskrbe i odvodnje

30Ukupan broj zaposlenih u odnosu na količinu dobavljene vode u vodoopskrbni sustav i količinu ispuštene pročišćene otpadne vode

broj zaposlenika/

106 m3/god

31Broj zaposlenih u tehničkim službama javnog isporučitelja u odnosu na ukupni broj priključaka na sustave vodoopskrbe i odvodnje

broj zaposlenika/

priključku vodoopskrbe i odvodnje/1000

32Broj zaposlenih u tehničkim službama javnog isporučitelja u odnosu na ukupan broj priključenih stanovnika na sustave vodoopskrbe i odvodnje

broj zaposlenika/

priključenim stanovnicima vodoopskrba i

odvodnja/1000

33Broj zaposlenih u tehničkim službama odgovornim za vodoopskrbu u odnosu na broj vodoopskrbnih priključaka

broj zaposlenika/

vodoopskrbnom priključku/1000

34Broj zaposlenih u tehničkoj službi odgovornim za vodoopskrbu u odnosu na broj priključenih stanovnika

broj zaposlenika/

priključeni stanovnici na vodoopskrbu/1000

35Broj zaposlenih u posebnoj ustrojbenoj jedinici odgovornoj za smanjenje gubitaka vode koji rade u uredu i na terenu u odnosu na broj vodoopskrbnih priključaka

broj zaposlenika/

vodoopskrbnom priključku/1000

36Broj zaposlenih u tehničkim službama odgovornim za vodoopskrbu u odnosu na ukupan broj zaposlenika%
37Broj zaposlenih u tehničkim službama odgovornim za odvodnju po priključku na sustav odvodnje

broj zaposlenika/

priključku na odvodnju/1000

38Broj zaposlenih u tehničkim službama odgovornim za odvodnju u odnosu na broj priključenih stanovnika na sustav odvodnje

broj zaposlenika/

priključenim stanovnicima odvodnja/1000/

39Broj zaposlenih u tehničkim službama odgovornim za odvodnju u odnosu na ukupan broj zaposlenih%


Skupina 3. OPERATIVNI POKAZATELJI

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
40Pritužbe na odgovarajuću razinu tlaka u sustavu javne vodoopskrbe u odnosu na broj priključaka

broj pritužbi/

broj priključaka

41Infrastrukturni indeks istjecanja – ILIindex
42Neprihodovana vodam3/god
43Neprihodovana voda u odnosu na dobavljenu količinu vode%
44Stvarni godišnji gubici vode po priključkum3/priključku/god.
45Stvarni dnevni gubici vode po priključkulitara/priključku/dan
46Stvarni satni gubici vode u odnosu na dužinu vodoopskrbne mrežem3/km/sat
47Stvarni dnevni gubici vode po priključku u odnosu na tlak u mreži

litara/priključku/

dan/mH2O

48Kontrola gubitaka (dužina mreže koja je u aktivnoj kontroli tijekom jedne godine u odnosu na ukupnu dužinu mreže)%/god.
49Prividni gubici (prividni gubici u odnosu na dobavljenu količinu vode)%
50Kvarovi kućnih priključakabroj kvarova/1000 priključaka/god.
51Količina pročišćene otpadne vode po ekvivalent stanovniku godišnjem3/1000 ES/god.
52Prekidi u opskrbi vodom (broj stanovnika zahvaćenih prekidom u odnosu na ukupni broj stanovnika koji koriste vodnu uslugu javne vodoopskrbe)%
53Otežana vodoopskrba zbog nepovoljnih hidrauličkih uvjeta – nizak tlak u sustavu (broj dana u godini s niskim tlakom u sustavu u odnosu na ukupan broj dana u godini)%
54Otežana vodoopskrba zbog nepovoljnih hidrauličkih uvjeta – nizak tlak (broj dana s otežanom vodoopskrbom u odnosu na broj vodoopskrbnih priključaka kroz 1000)broj dana s otežanom vodoopskrbom u godini /broj priključaka/ 1000
55Otežana vodoopskrba zbog nepovoljnih hidrauličkih uvjeta – nizak tlak (u odnosu na broj sati dnevno i vodoopskrbnom priključku)

broj sati dnevno/

vodoopskrbnom priključku/1000

56Broj dana s ograničenjima u isporuci vode uzrokovanih odstupanjem od propisanih parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju

broj dana/

godišnje

57Začepljenja sustava javne odvodnjebroj začepljenja/
100 km sustava javne odvodnje/ godišnje
58Prosječni troškovi popravaka kvarova na vodoopskrbnim cjevovodimaeura/kvaru
59Prosječni troškovi popravaka na internim vodoopskrbnim cjevovodima (priključni vodoopskrbni vodovi)eura/kvaru
60Prosječni troškovi popravaka kvarova na cjevovodima odvodnjeeura/kvaru
61Prosječni troškovi popravaka na internim odvodnim cjevovodima (priključni vodovi odvodnje)eura/kvaru


Skupina 4. POKAZATELJI KVALITETE USLUGE

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
62Pokrivenost uslugom vodoopskrbe%
63Pokrivenost uslugom odvodnje otpadnih voda%
64Pokrivenost uslugom pročišćavanja otpadnih voda%
65Kvaliteta isporučene vode – sukladnost parametara za provjeru sukladnosti isporučene vode s propisanim parametrima za vodu za ljudsku potrošnju utvrđena vlastitim laboratorijskim analizama (omjer broja sukladnih analiza i ukupnog broja analiza)%
66Kvaliteta isporučene vode utvrđena po ovlaštenom laboratoriju (omjer broja sukladnih analiza i ukupnog broja analiza)%/god.
67Sukladnost pročišćavanja s dopuštenim parametrima ispuštanja otpadnih voda (omjer broja sukladnih analiza i ukupnog broja analiza)%/god.
68Priuštivost cijene vode kućanstvima (mjesečni izdatak kućanstva za vodne usluge u odnosu na prosječni mjesečni neto raspoloživi dohodak kućanstva na uslužnom području)%


Skupina 5. POKAZATELJI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
69Jedinična potrošnja energije na UPOV-ima u odnosu na količinu pročišćene otpadne vode

kWh/m3/

godišnje

70Jedinična potrošnja energije na uređajima za kondicioniranje vode u odnosu na količinu dobavljene vodekWh/m3
71Jedinična potrošnja električne energije u sustavu javne vodoopskrbe u odnosu na ukupnu količinu dobavljene vodekWh/m3
72Jedinična potrošnja električne energije u sustavu javne odvodnje u odnosu na ukupnu količinu ispuštene otpadne vodekWh/m3
73Udio potrošnje samostalno proizvedene električne energije u odnosu na ukupnu potrošenu električnu energiju godišnje (vodoopskrba i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda)%

Skupina 6. POKAZATELJI UPRAVLJANJA IMOVINOM

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
74Bruto dugotrajna imovina – vodoopskrba i odvodnja (bruto vrijednost dugotrajne imovine u odnosu na broj stanovnika koji koriste vodne usluge)

euro/

stanovniku

75Bruto dugotrajna imovina – vodoopskrba

euro/

stanovniku

76Bruto dugotrajna imovina – odvodnja

euro/

stanovniku

77Prosječna starost imovine (omjer ukupne otpisane vrijednosti imovine i ukupne nabavne vrijednosti imovine)%

Skupina 7. POKAZATELJI TROŠKOVA AMORTIZACIJE DUGOTRAJNE IMOVINE

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
78Prosječan omjer amortizacije (omjer troškova amortizacije u odnosu na ukupnu nabavnu vrijednost dugotrajne imovine)%
79Prosječna stopa amortizacije dugotrajne imovine (vodoopskrba i odvodnja)%
80Prosječna stopa amortizacije dugotrajne imovine (vodoopskrba)%
81Prosječna stopa amortizacije dugotrajne imovine (odvodnja)%

PRILOG 2.

KLJUČNI POKAZATELJI UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA
(primjenjivo za postojeće javne isporučitelje vodnih usluga na uslužnom području)

Naziv pravne osobe (obveznika):

Adresa:

OIB:

MBPS kod DZS:

Pravni oblik:

Skupina 1. POKRIVENOST VODNIM USLUGAMA

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
1Broj nekretnina priključenih na sustav javne vodoopskrbebroj
2Broj nekretnina priključenih na sustav javne odvodnjebroj
3Ukupan broj nekretninabroj

Skupina 2. KOLIČINA VODNIH USLUGA

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
4Količina proizvedene (crpljene) vode na vodoopskrbnom/uslužnom području

(m3/

mjesečno)

5Količina isporučene vode na vodoopskrbnom/uslužnom području

(m3/

mjesečno)

6Količina zbrinute otpadne vode na aglomeraciji/uslužnom području

(m3/

mjesečno)

7Broj stanovnika priključenih na sustav javne vodoopskrbebroj
8Broj stanovnika priključenih na sustav javne odvodnjebroj
9Broj stanovnika na vodoopskrbnom/uslužnom područjubroj
10Broj priključaka (po kategorijama potrošača)broj

Skupina 3. KOLIČINA FAKTURIRANE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
11Količina fakturirane usluge javne vodoopskrbe

(m3/

mjesečno)

12Količina nefakturirane usluge javne vodoopskrbe (gubici)

(m3/

mjesečno)


Skupina 4. KVALITETA USLUGE

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
13Dužina mreže(km)
14Lomovi u mreži(broj)
15Puknuća u mreži(broj)
16Broj sati isporuke usluge javne vodoopskrbe

(sati/

mjesečno)

17Broj sati prekida isporuke usluge javne vodoopskrbe

(sati/

mjesečno)

18Broj nesukladnih uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe(broj)
19Broj nesukladnih uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje(broj)
20Ukupan broj uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe(broj)
21Ukupan broj uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje(broj)
22Broj nesukladnih uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe koje je analizirao ovlašteni laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge(broj)
23Broj nesukladnih uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje koje je analizirao ovlašteni laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge(broj)
24Ukupan broj uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe koje je analizirao ovlašteni laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge(broj)
25Ukupan broj uzoraka otpadne vode iz sustava javne odvodnje koje je analizirao ovlašteni laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge(broj)
26Broj primljenih prigovora na kvalitetu usluge(broj)
27Broj riješenih prigovora u roku od 15 dana(broj)


Skupina 5. TROŠKOVI

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
28Troškovi usluge javne vodoopskrbe(kn)
29Troškovi usluge javne odvodnje(kn)
30Ukupni troškovi poslovanja(kn)
31Ukupan broj zaposlenika(broj)
32Ukupni troškovi svih zaposlenika(kn)
33Broj zaposlenika u sustavu javne vodoopskrbe(broj)
34Broj zaposlenika u sustavu javne odvodnje(broj)
35Troškovi zaposlenika u sustavu javne vodoopskrbe(kn)
36Troškovi zaposlenika u sustavu javne odvodnje(kn)
37Ukupni troškovi električne energije(kn)
38Ukupni troškovi tekućeg održavanja(kn)
39Ukupni troškovi amortizacije(kn)
40Ostali materijalni troškovi(kn)
41Prihod redovne djelatnosti usluge javne vodoopskrbe(kn)
42Prihod redovne djelatnosti usluge javne odvodnje(kn)
43Prihod redovne djelatnosti(kn)
44Ukupni troškovi redovne djelatnosti(kn)

Skupina 6. ZADUŽENOST I KAPITAL

BrojKljučni pokazateljiMjerilo
45Stupanj zaduženosti%
46Kapital društva(kn)