Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga

NN 70/2023 (29.6.2023.), Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1163

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela

UREDBU

O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE CIJENE VODNIH USLUGA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuje se metodologija za određivanje cijene vodnih usluga.

(2) U okviru metodologije iz stavka 1. ovoga članka, propisuju se i: vrste troškova koji se naknađuju iz cijene vodnih usluga, postupak javnog savjetovanja o nacrtu odluke o cijeni vodnih usluga, primjena pravila o jednakoj visini cijene vodnih usluga na uslužnom području i iznimke od toga pravila, najniža količina isporučene vode nužna za osnovne potrebe kućanstva, dopušteni oblici međusobnih subvencija iz cijene vodne usluge između različitih kategorija korisnika vodnih usluga, način obračuna isporuke vodnih usluga, način obračuna cijene vodnih usluga prema isporuci u prethodnim razdobljima (prethodna potrošnja) ili prema procijenjenim količinama, nedopušteni načini ili drugi dopušteni načini određivanja cijene vodnih usluga, osnovica cijene vodnih usluga pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, rok za donošenje odluke o cijeni vodnih usluga i provedba odredbe iz članka 98. stavka 2. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.; u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Ovom Uredbom propisuje se i najviša prodajna cijena vode za ljudsku potrošnju iz turističkih i prometnih objekata.

(4) Ovom Uredbom propisuje se način određivanja visine naknade za razvoj, njezin obračun i plaćanje.

Ciljevi

Članak 2.

Metodologija iz ove Uredbe propisuje se s ciljem:

− ograničenja regulatorno dopuštenog prihoda isporučitelja vodnih usluga kroz ograničenja pojedinih ključnih izdataka poslovanja

− osiguranja poštivanja načela iz članka 5. stavaka 5. do 8. Zakona te

− povećanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

Značenje pojmova

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeća značenja:

1. glavni vodomjer je mjerni uređaj kojim se mjeri i s kojeg se očitava ukupna potrošnja isporučene vode u nekretninu/zgradu koja se sastoji od više samostalnih uporabnih cjelina, a postavlja se na priključku nekretnine/zgrade na sustav javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje; glavnim vodomjerom smatra se i mjerač protoka na kojem se očitava ukupna količina ispuštene otpadne vode iz nekretnine/zgrade koja se sastoji od više samostalnih uporabnih cjelina

2. izvanredne okolnosti su okolnosti znatnijeg porasta troškova pružanja vodnih usluga, znatnijeg pada ili porasta korištenja vodnih usluga kao posljedica potresa, prirodnih nepogoda, epidemija, pandemija ili izvanrednoga stanja

3. kućanstvo je kategorija korisnika vodnih usluga koji je kao fizička osoba (nositelj kućanstva) prijavljen kod isporučitelja vodnih usluga kao obveznik plaćanja vodne usluge, a vodne usluge koristi za vlastite potrebe u stambenoj ili višestambenoj zgradi, u kojoj stanuje sam ili zajednički, s jednom ili više fizičkih osoba, koje također koriste iste vodne usluge; kućanstvo je i kućanstvo ili domaćinstvo kojem je zakonom kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost dopušteno obavljati poslovnu djelatnost u stambenom prostoru

4. odvodni put je područje isporuke vodne usluge javne odvodnje od korisnika vodnih usluga do mjesta ispuštanja pročišćenih otpadnih voda u prijamnik

5. osnovne potrebe kućanstva su piće, odvodnja otpadnih voda, pranje rublja, priprema hrane te osobna i kućna higijena

6. ostali korisnici vodnih usluga su neprofitne organizacije (tijela Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, ustanove, udruge) ili korisnici poljoprivrednog priključka, kada je to određeno odlukom o cijeni vodnih usluga ili odlukom o naknadi za razvoj

7. područje pružanja usluga je područje na kojem postojeći isporučitelj vodnih usluga, u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe, pruža vodne usluge

8. pojedinačni vodomjer je mjerni uređaj kojim se mjeri i s kojeg se očitava potrošnja isporučene vodne usluge u posebnom dijelu zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi vodna usluga (stan, poslovni prostor, garaža)

9. pokretna isporuka vodnih usluga je usluga pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje te pokretna isporuka vode za ljudsku potrošnju (autocisternom, vodonoscem ili na drugi način), kada je to određeno Zakonom ili zakonom kojim se uređuje upravljanje razvojem hrvatskih otoka

10. poslovni korisnik je kategorija korisnika vodnih usluga, koji nije kućanstvo

11. prethodno regulatorno razdoblje je regulatorno razdoblje koje neposredno prethodi tekućem regulatornom razdoblju

12. regulatorna godina je svaka od četiri kalendarske godine unutar regulatornog razdoblja

13. regulatorno razdoblje je razdoblje od četiri kalendarske godine, s tim da prva regulatorna godina može biti kraća od pune kalendarske godine, za koje se donosi poslovni plan javnog isporučitelja vodnih usluga te odluka o cijeni vodnih usluga i odluka o naknadi za razvoj

14. specifične usluge su usluge koje pruža isporučitelj vodnih usluga, a iste po svom obuhvatu značajnije odstupaju od uobičajenih vodnih usluga (npr. isporuka vodnih usluga poslovnim korisnicima na udaljene lokacije izvan urbanih područja, održavanje opreme na internim vodovima korisnika vodnih usluga na zahtjev korisnika i slično)

15. sustav javne odvodnje ima značenje određeno Zakonom

16. sustav javne vodoopskrbe ima značenje određeno Zakonom

17. tarifa je jedinični iznos (visina) cijene vodnih usluga odnosno naknade za razvoj

18. tarifni elementi su obračunske vrijednosti pomoću kojih se izračunava regulatorno dopušteni prihod i tarifa

19. troškovi investicijskog održavanja su troškovi planiranih usluga ili radova na komunalnim vodnim građevinama, opremi i drugoj dugotrajnoj imovini, kojima se, u ovisnosti o njihovoj dotrajalosti, obnavljaju dijelovi komunalnih vodnih građevina, opreme i druge dugotrajne imovine u cilju održavanja njihove pune funkcionalnosti i učinkovitosti (zamjena dijelova, provedba građevinskih sanacijskih zahvata i popravaka te čišćenje, servisiranje i slično)

20. troškovi tekućeg održavanja su troškovi usluga i radova na komunalnim vodnim građevinama, opremi i drugoj imovini, koji se poduzimaju radi otklanjanja oštećenja, kvarova ili radi neposrednog sprječavanja nastupa oštećenja ili havarija, a u cilju njihovog dovođenja u stanje pune funkcionalnosti i učinkovitosti (pregled, popravak, zamjena potrošnog materijala i potrošnih dijelova, manji građevinski sanacijski zahvati, čišćenje i servisiranje u manjem opsegu te poduzimanje preventivnih i zaštitnih mjera)

21. uslužno područje je područje određeno uredbom o uslužnim područjima iz članka 7. stavka 6. Zakona; do potpunog pripajanja postojećih isporučitelja vodnih usluga društvu preuzimatelju na uslužnom području, uslužno područje čine područja pružanja usluge pripojenih postojećih isporučitelja vodnih usluga i područje pružanja vodnih usluga društva preuzimatelja; uslužno područje je i područje pružanja vodnih usluga nepripojenog postojećeg isporučitelja vodnih usluga do njegovog pripojenja

22. vodne usluge iz fiksnih mreža su vodne usluge koje se pružaju putem komunalnih vodnih građevina

23. vodoopskrbni put je područje isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe od mjesta zahvaćanja ili preuzimanja vode od drugog isporučitelja vodnih usluga do korisnika vodnih usluga.

II. OSNOVNA METODOLOŠKA PRAVILA I TARIFNA PODRUČJA

Osnovna metodološka pravila

Članak 4.

(1) Tarife se određuju, usklađuju i mijenjaju na temelju regulatorno dopuštenog prihoda (prihodovni plafon).

(2) Tarife se određuju tako da se rizici od neočekivanih promjena prihoda i rashoda svedu na najmanju mjeru (financijska stabilnost).

(3) Tarife vodnih usluga ne smiju se određivati prema ekonomskoj snazi korisnika vodnih usluga, osim kada je to ovom Uredbom dopušteno.

(4) Korisnici vodnih usluga dužni su sudjelovati u podmirenju kapitalnih izdataka gradnje i rekonstrukcije komunalnih vodnih građevina, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima, a tarife naknade za razvoj određuju se u skladu s načelima jednakosti i pravednosti.

(5) Izdaci poslovanja i tarife izračunavaju se tako da se izbjegne dvostruko obračunavanje.

(6) Tarife ne smiju ovisiti o duljini vodoopskrbnog puta ili duljini odvodnog puta.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka:

− tarifa javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga ovisi o duljini vodoopskrbnog puta

− tarifa prihvata komunalnih otpadnih voda radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja ovisi o duljini odvodnog puta

− tarife pokretnih isporuka mogu ovisiti o duljini prijevoznog puta i

− tarife specifičnih usluga mogu ovisiti o duljini vodoopskrbnog puta i/ili odvodnog puta.

(8) Operativni troškovi ne smiju se subvencionirati iz prihoda koji ne potječu iz cijene vodnih usluga.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, u izvanrednim okolnostima, dopušteno je iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave ili dodatnih djelatnosti isporučitelja vodnih usluga iz članka 13. stavka 2. Zakona, isključujući javnu vodoopskrbu drugom isporučitelju vodnih usluga i prihvat komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja, subvencionirati prihod isporučitelja vodnih usluga koji služi pokriću operativnih troškova ili tarifu vodnih usluga.

(10) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, iz proračuna jedinice lokalne samouprave i/ili dodatnih prihoda isporučitelja vodnih usluga, mogu se, osim slučajeva propisanih Zakonom i stavkom 9. ovoga članka, subvencionirati operativni troškovi izvan ograničenja propisanih u članku 12. ove Uredbe.

Tarifna područja

Članak 5.

(1) Tarifa vodnih usluga koje se pružaju putem fiksnih mreža određuje se u jednakoj visini na uslužnom području.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka:

− tarifa javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga određuje se za vodoopskrbni put

− tarifa prihvata komunalnih otpadnih voda radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja određuje se za odvodni put

− tarifa pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje može se odrediti i za područje uže od uslužnog područja

− tarifa javne vodoopskrbe može se odrediti za svaki pojedinačni (izdvojeni) sustav javne vodoopskrbe, zasebno, uz obvezu postupnog godišnjeg usklađenja do postizanja jednake tarife na uslužnom području i

− tarifa javne odvodnje (skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda) može se odrediti za svaki (izdvojeni) pojedinačni sustav javne odvodnje zasebno, uz obvezu postupnog godišnjeg usklađenja do postizanja jednake tarife na uslužnom području.

(3) Iznimno od stavka 1. te stavka 2. podstavaka 4. i 5. ovoga članka, ako se fiksni i/ili varijabilni dio cijena vodne usluge poveća, kao posljedica povećanja temeljnog kapitala, po osnovi prijenosa komunalnih vodnih građevina s jedinice lokalne samouprave na javnog isporučitelja vodnih usluga, taj povećani dio može se naplatiti samo na području te jedinice lokalne samouprave, u obliku dodatka izraženog u EUR/mj. i/ili EUR/m3.

III. IZDACI POSLOVANJA

Izdaci poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Članak 6.

(1) Izdaci poslovanja isporučitelja vodnih usluga su operativni troškovi (OPEX) i kapitalni izdaci (CAPEX).

(2) Na vodne usluge iz fiksnih mreža primjenjuju se pravila iz članaka 20. do 30. ove Uredbe.

(3) Na operativne troškove u pokretnim isporukama vodnih usluga primjenjuju se posebna pravila iz članaka 10. i 33. ove Uredbe.

Opravdani izdaci poslovanja

Članak 7.

(1) Opravdan je izdatak poslovanja koji ispunjava sve sljedeće pretpostavke:

− koji je nastao ili će nastati u pružanju vodnih usluga, a primjeren je i razmjeran potrebama pružanja vodnih usluga

− planiran je poslovnim planom isporučitelja vodnih usluga i

− planiran je na temelju povijesnih podataka iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, osim za kapitalne izdatke, a iznimno se može priznati i stručna procjena javnog isporučitelja vodnih usluga izrađena prema realno očekivanom trendu kretanja pokazatelja poslovanja za regulatorno razdoblje.

(2) Istinitost povijesnih podataka može se utvrditi iz poslovnih knjiga isporučitelja vodnih usluga, koje se vode u skladu s uredbom o regulatornom računovodstvu iz članka 31. Zakona, zakona kojim se uređuje računovodstvo, međunarodnim računovodstvenim standardima ili iz službenih evidencija koje se vode u skladu s propisima iz upravnog područja vodnoga gospodarstva i drugim propisima, osim za kapitalne izdatke.

(3) Opravdani izdaci poslovanja obračunavaju se u tarifi vodnih usluga odnosno u tarifi naknade za razvoj.

(4) Operativni izdaci opravdan su izdatak poslovanja ako se utvrde na temelju prosječnih vrijednosti operativnih izdataka iz prethodnog regulatornog razdoblja odnosno ako prethodnog regulatornog razdoblja nije bilo onda za četiri kalendarske godine koje prethode početku regulatornog razdoblja, a iznimno i kraće, za izdatke poslovanja koji nisu postojali u sve četiri prethodne godine, onoliko godina koliko su postojali (povijesni podaci).

(5) Iznimno od pravila iz stavka 2. ovoga članka:

− troškovi amortizacije utvrđuju na temelju podataka projiciranih za buduće razdoblje odnosno za regulatorno razdoblje (plan amortizacije)

− troškovi zaposlenih mogu se utvrditi na temelju očekivanog porasta minimalne plaće u Republici Hrvatskoj

− troškovi energije mogu se utvrditi na temelju očekivanog porasta ili smanjenja

− troškovi rezerviranja mogu se utvrditi na temelju troškova rezerviranja u razdoblju kraćem od regulatornog razdoblja, a u skladu sa smjernicom Vijeća za vodne usluge iz članka 45. ove Uredbe

− svi operativni troškovi mogu se utvrditi na temelju vrijednosti operativnih troškova iz godine koja prethodi godini početka regulatornog razdoblja ako isti realnije ukazuju na trend budućih vrijednosti izdataka od onih izračunatih u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

Neopravdani izdaci poslovanja

Članak 8.

Nije opravdan bilo koji od sljedećih izdataka poslovanja:

1. koji ne ispunjava pretpostavke iz članka 7. ove Uredbe

2. novčane kazne izrečene u prekršajnom, kaznenom, drugom sudskom postupku i upravnom postupku

3. ugovorne kazne i penali, po osnovi neispunjenja obveza iz sklopljenih ugovora, osim penala, korekcija i sustega po osnovi neispunjenja obveza iz ugovora sufinanciranih ili financiranih sredstvima Europske unije

4. naknade šteta nastalih krivnjom isporučitelja vodnih usluga

5. troškovi promidžbe, osim kada se izvršavaju obveze iz Zakona ili drugih propisa o obvezatnom obavještavanju javnosti ili ugovorni zahtjevi (su)financijera pojedinih projekata o vidljivosti pojedinog projekta

6. troškovi dodatnih djelatnosti iz članka 13. Zakona, isključujući javnu vodoopskrbu drugom isporučitelju vodnih usluga i prihvat komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja

7. troškovi dodatnih djelatnosti iz članka 33. stavka 3. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18., 73/20. i 70/21.; u daljnjem tekstu: Zakon o otocima) i

8. glavnica i troškovi otplate zajmova i kredita, čija osnova povrata su prihodi od dodatnih djelatnosti, a koji nisu namijenjeni pokriću troškova dodatnih djelatnosti.

Opravdani izdaci poslovanja iz dodatnih djelatnosti isporučitelja vodnih uslugaili djelatnosti drugih pravnih subjekata

Članak 9.

(1) Iznimno od članka 8. točke 6. ove Uredbe, izdaci poslovanja sljedećih dodatnih djelatnosti isporučitelja vodnih usluga iz članka 13. Zakona smatraju se opravdanima:

− pružanje usluge javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga odnosno primanje te usluge od drugog isporučitelja vodnih usluga sukladno članku 47. Zakona

− pružanje usluge prihvata komunalnih otpadnih voda vodnih usluga radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja iz članka 52. Zakona, osim pružanja usluge prihvata otpadnog mulja od drugog isporučitelja vodnih usluga

− primanje usluge prihvata komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja i/ili usluge prihvata i obrade otpadnog mulja, iz članka 53. Zakona

− pružanje javne vodoopskrbe autocisternom iz članka 48. Zakona, ili primanje usluge prijevoza vode za ljudsku potrošnju autocisternom, osim na otocima.

(2) Iznimno od članka 8. točke 6. ove Uredbe sljedeći izdaci poslovanja smatraju se opravdanima:

− primanje usluge prekogranične isporuke vode iz članka 50. Zakona

− primanje isporuke vode koja nakon kondicioniranja može biti prikladna za ljudsku potrošnju iz članka 51. Zakona

− primanje usluge prihvata komunalnih otpadnih voda i otpadnog mulja na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda iz članka 53. Zakona.

Troškovi dodatne djelatnosti prijevoza vode autocisternom na otocima i vodonoscem

Članak 10.

(1) Troškovi prijevoza vode autocisternom na otocima i vodonoscem na otoke, propisani člankom 33. stavkom 2. Zakona o otocima naplaćuju se korisnicima vodnih usluga uz cijenu vodne usluge, kao cijena usluge dodatnih djelatnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, troškovi prijevoza vode autocisternom na otocima i vodonoscem na otoke, u korist otočana, do količine vode propisane člankom 33. stavkom 4. Zakona o otocima naplaćuju se na način propisan Zakonom o otocima. Za količinu vode iznad one propisane člankom 33. stavkom 4. Zakona o otocima odnosno za manju količinu vode za koju nisu osigurana sredstva u državnom proračunu, troškovi prijevoza vode autocisternom na otocima i vodonoscem na otoke, naplaćuje se otočanima u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Cijena usluge dodatnih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje se korisnicima u visini jednakoj ulaznoj cijeni prijevoza, a ako se djelatnost obavlja samostalno u visini jednakoj iznosu troškova.

IV. OPERATIVNI TROŠKOVI

Operativni troškovi

Članak 11.

(1) Operativni troškovi su troškovi poslovanja kao što su: materijalni troškovi, troškovi usluga (vanjski troškovi), troškovi za zaposlene, financijski rashodi (troškovi), troškovi dugotrajne imovine, nematerijalni troškovi i troškovi financiranja operativnih troškova.

(2) Operativni troškovi uključuju i rezerviranja i vrijednosna usklađenja imovine isključujući vrijednosna usklađenja potraživanja s ciljem otpisa nenaplativih potraživanja od korisnika vodnih usluga.

(3) Materijalni troškovi uključuju i troškove sirovina i materijala, troškove energije, troškove rezervnih dijelova, troškove sitnog inventara, troškove kemikalija za kondicioniranje vode i troškove kemikalija za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

(4) Troškovi usluga (vanjski troškovi) uključuju i usluge tekućeg održavanja i troškove investicijskog održavanja, osim u iznosu sredstava amortizacijskog fonda iz članka 12. stavka 3. podstavka 3. ove Uredbe, troškove zakupnina, prijevozne usluge, troškove promidžbe u skladu s člankom 8. točkom 5. ove Uredbe, troškove intelektualnih i osobnih usluga, troškove komunalnih i drugih infrastrukturnih usluga, troškove vanjskih usluga reprezentacije i troškove ostalih usluga, troškove nabave posebnih isporuka vode iz članka 47. te članaka 50. do 53. Zakona, troškove usluge fekalnog vozila, troškove usluga autocisterne, troškove usluge vodonosca, troškove ispitivanja kakvoće vode za ljudsku potrošnju, troškove ispitivanja kakvoće komunalnih otpadnih voda, troškove fizičke zaštite izvorišta i drugog vodozahvata vode za ljudsku upotrebu, troškove obrade mulja i drugog otpada i troškove trajnog stručnog osposobljavanja zaposlenika u skladu s uredbom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga iz članka 16. stavka 8. Zakona.

(5) Troškovi zaposlenih uključuju neto plaće zaposlenima te poreze i doprinose na plaće i iz plaća zaposlenih.

(6) Troškovi dugotrajne imovine uključuju amortizaciju nematerijalne imovine, amortizaciju materijalne imovine (amortizaciju komunalnih vodnih građevina, amortizaciju poslovnih prostorija i opreme potrebne za rad, amortizaciju ostale dugotrajne imovine povezane s vodnim uslugama (npr. fotonaponske elektrane i dr.).

(7) Nematerijalni troškovi uključuju dnevnice za službena putovanja i putne troškove, nadoknade troškova zaposlenima, nadoknade članovima uprave, troškove uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga za interne tekuće potrebe, premije osiguranja, bankovne usluge i troškovi platnog prometa, doprinose, članarine i druga davanja, poreze koji ne ovise o dobiti, pristojbe i ostale nematerijalne troškove, naknadu za korištenje voda, osim u razdoblju u kojem su korisnici vodnih usluga javne vodoopskrbe obveznici plaćanja naknade za korištenje voda.

(8) Troškovi financiranja operativnih troškova uključuju kamate, naknade, tečajne razlike i ostale troškove financiranja, osim otplate glavnice, zajmova i kredita koji služe pokriću drugih operativnih troškova, uključujući i likvidnost isporučitelja vodnih usluga.

Djelomično opravdani operativni troškovi

Članak 12.

(1) Rezerviranja su opravdan izdatak poslovanja, ako ispunjavaju uvjete za porezno priznati rashod i do svote porezno priznatog rashoda, u skladu s propisima o porezu na dobit.

(2) Vrijednosna usklađenja imovine su opravdan izdatak poslovanja, ako ispunjavaju uvjete za porezno priznati rashod i do svote porezno priznatog rashoda, u skladu s propisima o porezu na dobit.

(3) Troškovi amortizacije opravdan su izdatak poslovanja, pod sljedećim kumulativnim uvjetima:

− ako su obračunati do svote porezno priznatog rashoda, u skladu s propisima o porezu na dobit

− ako nisu sučeljeni s prihodima, koji su prethodnoj poslovnoj godini bili knjiženi kao odgođeni prihodi (troškovi nesučeljene amortizacije) i

− ako se najmanje u udjelu od 50 % iznosa amortizacije do najvišeg udjela određenog smjernicom iz članka 45. ove Uredbe zadržavaju u amortizacijskom fondu, koji se koristi za troškove investicijskog održavanja, a preostali zadržani dio za kapitalne izdatke.

(4) Troškovi amortizacije nastali kao posljedica ugovorne obveze obračuna amortizacije u cijeni vodnih usluga, po osnovi financiranja komunalnih vodnih građevina iz nepovratnih sredstava fondova Europske unije, opravdan su izdatak poslovanja, neovisno o tome što su bili sučeljeni s prihodima, koji su u prethodnoj poslovnoj godini bili knjiženi kao odgođeni prihodi (u daljnjem tekstu: troškovi sučeljene amortizacije po osnovi EU financiranja) pod uvjetima iz stavka 3. podstavaka 1. i 3. ovoga članka.

(5) Troškovi reprezentacije opravdan su izdatak poslovanja do visine porezno priznatog rashoda, u skladu s propisima o porezu na dobit.

(6) Troškovi zaposlenih, troškovi vanjskih usluga, troškovi amortizacije i troškovi energije opravdani su izdaci poslovanja ako su unutar prosječne referentne vrijednosti pokazatelja učinkovitosti poslovanja, koji se mjere u skladu s uredbom o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga iz članka 35. stavka 3. Zakona, a prosječna referentna vrijednost pojedinog pokazatelja se uvećava/umanjuje za prihvatljivo odstupanje, u skladu sa smjernicom Vijeća za vodne usluge.

(7) Prosjek referentnih vrijednosti iz stavka 6. ovoga članka utvrđuje se na razini skupa usporedivih javnih isporučitelja vodnih usluga (klasteri) u skladu sa smjernicom Vijeća za vodne usluge, koja se donosi temeljem uredbe o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga iz članka 35. stavka 3. Zakona.

(8) Troškovi darovanja, u smislu propisa o porezu na dobit, nisu opravdani izdaci poslovanja, u bilo kojoj svoti, osim darovanja u obliku plaćanja za zdravstvene potrebe fizičkih osoba – zaposlenika isporučitelja vodnih usluga ako nisu veća od 2 % prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

(9) Troškovi naknada troškova, potpora i nagrada zaposlenicima isporučitelja vodnih usluga opravdan su izdatak poslovanja do svote priznate kao porezni rashod, u smislu propisa o porezu na dobit.

(10) Troškovi promidžbe opravdan su izdatak poslovanja isključivo kada se izvršavaju obveze iz Zakona ili drugih propisa o obvezatnom obavještavanju javnosti ili ugovorni zahtjevi (su)financijera pojedinih projekata o vidljivosti pojedinog projekta.

Fiksni operativni troškovi

Članak 13.

Fiksni operativni troškovi (OPEXF) su:

− troškovi nesučeljene amortizacije dugotrajne imovine iz članka 12. stavka 3. ove Uredbe i to najmanje 25 % troškova, a najviše 100 % troškova

− troškovi sučeljene amortizacije dugotrajne imovine po osnovi EU financiranja iz članka 12. stavka 4. ove Uredbe i to najmanje 25 % troškova, a najviše 100 % troškova

− troškovi očitanja vodomjera (na vodozahvatu, zonskih, glavnih i pojedinačnih), obrade očitanih podataka, izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga

− troškovi pripreme vodomjera za ovjeravanje, redovno ili izvanredno ovjeravanje vodomjera ili izvanredno ispitivanje vodomjera, osim u iznosu koji je naplaćen od korisnika vodnih usluga koji je, u skladu s propisima o mjeriteljstvu, podnio predstavku radi izvanrednog ispitivanja vodomjera

− troškovi zamjene vodomjera u vodovodnom priključku, a gdje postoji propisana obveza u općim uvjetima isporuke vodnih usluga, i u odvodnom priključku

− ostali troškovi održavanja priključka (građevinskog dijela, okna, ventila i priključne cijevi od okna do prvog cjevovoda)

− troškovi ispitivanja kakvoće vode za ljudsku potrošnju

− troškovi ispitivanja kakvoće komunalnih otpadnih voda

− troškovi osnovne dezinfekcije sustava javne vodoopskrbe

− troškovi pogona crpnih stanica u vrijeme bitno smanjene potrošnje vodnih usluga

− troškovi ispiranja cjevovoda.

Varijabilni operativni troškovi

Članak 14.

Varijabilni operativni troškovi (OPEXV) su svi operativni troškovi koji nisu uključeni u fiksne operativne troškove.

Izračun operativnih troškova

Članak 15.

Operativni troškovi izračunavaju se kao sljedeći tarifni elementi:

− fiksni operativni troškovi (OPEXF)

− varijabilni operativni troškovi javne vodoopskrbe isključujući javnu vodoopskrbu drugom isporučitelju vodnih usluga (OPEXVV)

− varijabilni operativni troškovi javne odvodnje – skupljanja komunalnih otpadnih voda isključujući prihvat komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje (OPEXVO)

− varijabilni operativni troškovi javne odvodnje – pročišćavanja komunalnih otpadnih voda isključujući prihvat komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi pročišćavanja i ispuštanja (OPEXVP)

− fiksni i varijabilni troškovi javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga (OPEXVDI)

− fiksni i varijabilni troškovi prihvata komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje (OPEXODI) i

− varijabilni troškovi prihvata komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi pročišćavanja i ispuštanja (OPEXPDI).

Izravni i neizravni troškovi u tarifnim elementima OPEXV i alokacija neizravnih troškova

Članak 16.

(1) Tarifni elementi OPEXV sastoje se od troškova koji izravno terete svaku od usluga iz članka 15. ove Uredbe (izravni troškovi) i od ostalih operativnih troškova koji ne terete izravno jednu od usluga iz članka 15. ove Uredbe, već su zajednički svim uslugama iz članka 15. ove Uredbe te se po određenom ključu alokacije moraju pripisati u odgovarajući OPEXV (neizravni troškovi).

(2) Neizravni troškovi osobito uključuju troškove poslovnih prostora, koji nisu prostori komunalnih vodnih građevina, troškove skupštine, uprave i nadzornog odbora, troškove zaposlenih u zajedničkim službama, troškove naplate cijene vodnih usluga i vodnih naknada, troškove zaštite na radu, troškove osiguranja, koji se ne mogu alocirati na pojedine vrste usluga itd.

(3) Neizravni troškovi najprije se alociraju na tarifne elemente OPEXVDI, OPEXODI i OPEXPDI, u skladu s ključevima alokacije iz članaka 28. do 30. ove Uredbe, a preostali neizravni troškovi alociraju se na tarifne elemente OPEXVV, OPEXVO i OPEXVP u postotku koji odgovara količini isporučene usluge u svakoj od tih usluga u odnosu na ukupnu količinu svake od odgovarajućih usluga iz članka 15. ove Uredbe.

Izravni troškovi u tarifnim elementima OPEXVDI i OPEXODI

Članak 17.

(1) Izravni operativni troškovi javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga su troškovi amortizacije komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom putu, troškovi proizvodnje vode na izvorištu ili drugom vodozahvatu i troškovi provoda vode do mjernoga mjesta primatelja usluge. Ovi troškovi uključuju: troškove zaposlenih, troškove energije, troškove kemikalija za kondicioniranje vode i troškove ispitivanja kakvoće vode, koji se odnose na građevine vodoopskrbnog puta.

(2) Izravni operativni troškovi prihvata komunalnih otpadnih voda, od drugog isporučitelja vodnih usluga, radi daljnje odvodnje su troškovi amortizacije komunalnih vodnih građevina na odvodnom putu i troškovi provoda komunalnih otpadnih voda vode na odvodnom putu. Ovi troškovi uključuju troškove zaposlenih, troškove energije, troškove održavanja, koji se odnose na građevine odvodnog puta, isključujući troškove uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kolektora od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda do ispusta i ispusne građevine.

(3) Izravni i neizravni operativni troškovi prihvata komunalnih otpadnih voda, od drugog isporučitelja vodnih usluga, radi pročišćavanja i ispuštanja jednaki su umnošku tarife te usluge iz članka 30. ove Uredbe i količine komunalnih otpadnih voda koje se pročišćavaju. Trošak pročišćavanja uključuje i trošak obrade mulja iz komunalnih otpadnih voda.

V. KAPITALNI IZDACI

Kapitalni izdaci

Članak 18.

(1) Kapitalni izdaci (CAPEX) su:

− tekući kapitalni izdaci i

− troškovi financiranja kapitalnih izdataka.

(2) Tekuće kapitalne izdatke čine svi izdaci koji su nužni da se pripremi, provede i pusti u uporabu projekt gradnje komunalnih vodnih građevina, što uključuje, ali nije ograničeno na: izradu predstudije i studije izvodljivosti projekta, provedbe postupaka procjene utjecaja na okoliš i prirodu, prethodna istraživanja, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta i drugih poslova projektiranja, ishođenja posebnih uvjeta za provedbu zahvata u prostoru prema posebnim propisima, ishođenje potrebnih dozvola (lokacijske, građevinske, uporabne i dr.) i drugih upravnih i neupravnih akata, provedbu postupaka javnih nabava, provedbu postupaka otkupa i izvlaštenja nekretnina te drugog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, provedbu geodetskih poslova, građenja, uključujući i rekonstrukcije, nadzor nad građenjem, upravljanjem projektom gradnje, ispitivanje kvalitete izgrađenih vodnih građevina ili određenih njenih dijelova, troškove testiranja i probnoga pogona i troškove pravnih postupaka u vezi s prethodnim poslovima.

(3) Troškovi financiranja kapitalnih izdataka uključuju: kamate, naknade, tečajne razlike i ostale troškove financiranja, osim otplate glavnice, zajmova i kredita koji služe pokriću ostalih kapitalnih troškova.

VI. REGULATORNO DOPUŠTENI PRIHOD OD CIJENE VODNIH USLUGA

Izračun regulatorno dopuštenog prihoda

Članak 19.

(1) Regulatorno dopušteni prihod od cijene vodnih usluga izračunava se zasebno za usluge iz članka 20. stavka 2. ove Uredbe prema izrazu:

gdje je:

RDPrregulatorno dopušteni prihod od cijene vodnih usluga, izražen u eurima u regulatornom razdoblju (EUR/r); RDProdnosi se na regulatorno dopušteni prihod iz fiksnog dijela cijene vodnih usluga (RDPF), regulatorno dopušteni prihod iz varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne vodoopskrbe, isključujući javnu vodoopskrbu drugom isporučitelju vodnih usluga, (RDPVV), regulatorno dopušteni prihod iz varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne odvodnje – skupljanje komunalnih otpadnih voda, isključujući prihvat komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje (RDPVO) i regulatorno dopušteni prihod iz varijabilnog dijela cijene vodne usluge javne odvodnje – pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, isključujući prihvat komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi pročišćavanja i ispuštanja (RDPVP); tarifni element RDPVP može se odrediti u različitim iznosima za različite stupnjeve pročišćavanja komunalnih otpadnih voda

OPEXroperativni troškovi iz članka 15. podstavaka 1. do 4. ove Uredbe; iskazani u eurima u regulatornom razdoblju (EUR/r)

HIPCn-1harmonizirani indeks potrošačkih cijena, iskazan kroz godišnju stopu promjene, koja se iskazuje u godini koja prethodi svakoj godini regulatornog razdoblja (n-1); na temelju zadnjeg objavljenog statističkog izvještaja o HIPC-u prije upućivanja nacrta odluke o cijeni vodnih usluga u postupak e-savjetovanja i podložan je godišnjem usklađenju, u skladu s člancima 31. i 32. ove Uredbe; polazna godina je nekalendarska godina koja se može podudarati s kalendarskom godinom

VUP – vrijednosno usklađenje potraživanja s ciljem otpisa nenaplativih potraživanja od korisnika vodnih usluga do najviše 5% u odnosu na osnovicu ili do svote porezno priznatog vrijednosnog usklađenja u prethodnoj regulatornoj godini, ovisno što je više; iskazan u decimalnom obliku (1 + stopa/100)

DS – iznosi dopuštenog subvencioniranja iz članka 4. stavaka 9. i 10. ove Uredbe, iskazani u eurima za određenu regulatornu godinu (EUR/n1, n2, n3 ili n4) ili u eurima za regulatorno razdoblje (EUR/r).

(2) Dio izraza iz stavka 1. ovoga članka koji glasi »× [HIPCn-1/100]« ne primjenjuje se na trošak amortizacije, troškove zaposlenih i troškove energije, ako su planirani u skladu s člankom 7. stavkom 5. podstavcima 2. i 3. ove Uredbe, na troškove čije su cijene ograničene propisima državnih tijela te na sve troškove izračunate na temelju stručne procjene iz članka 7. stavka 1. podstavka 3. ove Uredbe.

VII. ODREĐIVANJE CIJENE VODNIH USLUGA

Izračun cijene vodnih usluga u fiksnim mrežama

Članak 20.

(1) Cijene vodnih usluga u fiksnim mrežama izračunavaju se za sve godine regulatornog razdoblja, tako da je tarifa u svakoj regulatornoj godini jednaka ili različita, ovisno o regulatorno dopuštenom prihodu.

(2) Cijene vodnih usluga u fiksnim mrežama izračunavaju se zasebno za:

(a) javnu vodoopskrbu, isključujući javnu vodoopskrbu drugom isporučitelju vodnih usluga

(b) javnu odvodnju – skupljanje komunalnih otpadnih voda, isključujući prihvat komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje i

(c) pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, isključujući prihvat komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi pročišćavanja i ispuštanja.

Fiksni dio cijene vodnih usluga

Članak 21.

(1) Fiksni dio cijene vodnih usluga izračunava se prema broju korisnika vodnih usluga ili prema promjeru priključne cijevi, po slobodnom izboru isporučitelja vodnih usluga.

(2) Fiksni dio cijene vodnih usluga izračunava se jedinstveno korisnicima vodnih usluga:

− javne vodoopskrbe, javne odvodnje – skupljanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, ako se sve te usluge pružaju istom korisniku

− javne vodoopskrbe i javne odvodnje – skupljanja komunalnih otpadnih voda, ako se sve te usluge pružaju istom korisniku.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, fiksni dio cijene vodnih usluga izračunava se zasebno korisnicima vodnih usluga:

− javne vodoopskrbe

− javne odvodnje – skupljanja komunalnih otpadnih voda te

− javne odvodnje – skupljanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda,

ako se te usluge pružaju korisnicima zasebno.

Fiksni dio cijene vodnih usluga prema broju korisnika vodnih usluga

Članak 22.

(1) Tarifa fiksnog dijela cijene vodnih usluga prema broju korisnika vodnih usluga izračunava se tako da se regulatorno dopušteni prihod (RDPF) rasporedi na sve korisnike vodnih usluga i izračuna tarifa iskazana po korisniku vodnih usluga u eurima, mjesečno (EUR/mj.)

(2) Tarifa se mora obračunati kao puna tarifa i socijalna tarifa.

(3) Tarifa se može obračunati kao tarifa za kućanstva i poslovne korisnike, a dodatno i za neprofitne korisnike i korisnike poljoprivrednih priključaka.

(4) Tarifa za neprofitne korisnike i tarifa za korisnike poljoprivrednih priključaka ne smije biti veća ili jednaka tarifi za poslovne korisnike odnosno ako su tarife za kućanstva i poslovne korisnike jednake, ne smiju biti veće od izjednačenih tarifa.

(5) Omjer tarife za kućanstva s punom tarifom i za poslovne korisnike ne smije biti veći od 1,6 odnosno veći od omjera tih tarifa koji je postojao kod isporučitelja vodne usluge na dan 31. prosinca 2022., ovisno koji je omjer manji. Omjer se izračunava za uslužno područje, a može i za svako drugo tarifno područje pojedinačno. Ako je prije 31. prosinca 2022. bilo više tarifnih područja od sadašnjih, mjerodavan je ponderirani prosjek cijena.

(6) Smatra se da u višestambenim zgradama ima onoliko korisnika vodnih usluga koliko ima posebnih dijelova nekretnine – stanova, a u poslovnim zgradama ima onoliko korisnika vodnih usluga koliko ima posebnih dijelova nekretnine – poslovnih prostora.

Fiksni dio cijene vodnih usluga prema promjeru priključne cijevi

Članak 23.

(1) Tarifa fiksnog dijela cijene vodnih usluga prema promjeru priključne cijevi određuje se tako da se regulatorno dopušteni prihod (RDPF) rasporedi po skupinama korisnika vodnih usluga koji koriste priključnu cijev istog promjera ili raspona promjera i dobije tarifa u različitoj visini za svaku skupinu korisnika vodnih usluga koja koristi priključnu cijev istog promjera ili raspona promjera, iskazana u eurima, mjesečno (EUR/mj.).

(2) Tarifa se mora obračunati kao puna tarifa i socijalna tarifa.

(3) Tarifa se ne može obračunati zasebno za kućanstva i poslovne korisnike, niti za druge kategorije korisnika vodnih usluga.

(4) Omjer između tarife za priključak promjera do 40 mm s najvećim brojem korisnika i zadnje skupine priključaka ne smije biti veći od 4,6 odnosno ne smije biti veći od omjera tih tarifa koji je postojao kod isporučitelja vodne usluge na dan 31. prosinca 2022., ovisno koji je omjer manji. Omjer se izračunava za uslužno područje, a može i za svako drugo tarifno područje pojedinačno. Ako je prije 31. prosinca 2022. bilo više tarifnih područja od sadašnjih, mjerodavan je ponderirani prosjek cijena.

Varijabilni dio cijene vodnih usluga

Članak 24.

Varijabilni dio cijene vodnih usluga izračunava se u obliku linearne tarife ili blok tarife, po slobodnom izboru isporučitelja vodnih usluga.

Varijabilni dio cijene vodnih usluga – linearna tarifa

Članak 25.

(1) Linearna tarifa varijabilnog dijela cijene vodnih usluga izračunava se tako da se regulatorno dopušteni prihod podijeli s količinama vodne usluge isporučenim u konkretnoj vodnoj usluzi i dobije tarifa iskazana u eurima po kubičnom metru (EUR/m3).

(2) Tarifa se mora obračunati kao puna tarifa te socijalna tarifa do potrošnje od 2,10 m3 po članu kućanstva/mjesečno.

(3) Tarifa se može obračunati kao tarifa za kućanstva i poslovne korisnike, a dodatno i za neprofitne korisnike i korisnike poljoprivrednih priključaka.

(4) Tarifa za neprofitne korisnike i korisnike poljoprivrednih priključaka ne smije biti veća ili jednaka tarifi za poslovne korisnike odnosno ako su tarife za kućanstva i poslovne korisnike jednake, ne smiju biti veće od izjednačenih tarifa.

(5) Omjer tarife za kućanstva s punom tarifom i za poslovne korisnike ne smije biti veći od 1,7 odnosno veći od omjera tih tarifa koji je postojao kod isporučitelja vodne usluge na dan 31. prosinca 2022., ovisno koji je omjer manji. Omjer se izračunava za uslužno područje, a može i za svako drugo tarifno područje pojedinačno. Ako je prije 31. prosinca 2022. bilo više tarifnih područja od sadašnjih, mjerodavan je ponderirani prosjek cijena.

Varijabilni dio cijene vodnih usluga – blok tarifa

Članak 26.

(1) Blok tarifa varijabilnog dijela cijene vodnih usluga izračunava se tako da se regulatorno dopušteni prihod rasporedi po skupinama korisnika vodnih usluga koji vodnu uslugu koriste u istom količinskom rasponu od – do kubičnih metara (u daljnjem tekstu: blok) i dobije tarifa iskazana za svaki blok u eurima po kubičnom metru (EUR/m3).

(2) Blok tarifa određuje se u različitoj visini za svaki blok. Blok tarifa uvodi se u najmanje pet blokova.

(3) Blok tarifa raste u višem bloku (rastuća blok tarifa) ili pada u višem bloku (padajuća blok tarifa) ili raste, a potom pada u višim blokovima (rastuće-padajuća blok tarifa).

(4) Prvi blok uspostavlja se samo za korisnike vodnih usluga sa socijalnom tarifom i mora obuhvatiti isporuku vodnih usluga do 2,10 m3 po članu kućanstva/mjesečno.

(5) Drugi blok mora obuhvatiti isporuku vodnih usluga do 12 m3 po korisniku vodnih usluga, mjesečno. Više blokove uspostavlja isporučitelj vodnih usluga, po slobodnom izboru.

(6) Korisnik vodnih usluga plaća tarifu u svakom bloku u kojem ima potrošnju, i to: korisnik vodnih usluga sa socijalnom tarifom počevši od prvog bloka, pa nadalje, a korisnik vodnih usluga s punom tarifom počevši od drugog bloka pa nadalje.

(7) Blok tarifa se ne može obračunati zasebno za kućanstva i poslovne korisnike, niti za druge kategorije korisnika vodnih usluga.

(8) Omjer tarifa između pojedinih blokova određuje se smjernicom Vijeća za vodne usluge iz članka 45. ove Uredbe.

Varijabilni dio cijene vodnih usluga – sezonska tarifa

Članak 27.

(1) Isporučitelj vodnih usluga može odrediti višu tarifu varijabilnog dijela cijene usluge tijekom razdoblja sa znatnijim povećanjem isporuke vodne usluge i nižu tarifu tijekom razdoblja sa znatnijim smanjenjem isporuke usluge (sezonska tarifa).

(2) Broj i trajanje sezona određuje se odlukom o cijeni vodnih usluga. Sezona ne može trajati kraće od tri mjeseca.

(3) Sezonska tarifa primjenjuje na linearnu ili blok tarifu, ovisno o tome koju tarifu isporučitelj vodnih usluga primjenjuje.

Cijena javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga

Članak 28.

(1) Tarifa javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga izračunava se tako da se regulatorno dopušteni prihod rasporedi na količine vode isporučene drugom isporučitelju ili na umanjene količine vode isporučene drugom isporučitelju, ako je stopa neprihodovane vode u sustavu javne vodoopskrbe pružatelja usluge ispod 25%.

(2) Regulatorno dopušteni prihod od cijene javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga izračunava se sukladno izrazu iz članka 19. stavka 1. ove Uredbe isključujući tarifne elemente DS i VUP.

(3) Tarifa mora pokriti najmanji udio izravnih operativnih troškova koji je jednak postotku količina isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe drugom isporučitelju vodnih usluga u odnosu na ukupne količine vodne usluge javne vodoopskrbe isporučene korisnicima vodnih usluga i svim isporučiteljima vodnih usluga.

(4) Tarifa mora pokriti najmanje 10 %, a najviše 20 % neizravnih operativnih troškova, izračunatih na iznos izravnih operativnih troškova. Ako je udio izravnih operativnih troškova iz stavka 3. ovoga članka veći od 20 %, tarifa mora pokriti taj odgovarajući porast izravnih operativnih troškova, koji se uvećavaju za 5 % neizravnih operativnih troškova.

Cijena prihvata komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje

Članak 29.

(1) Na izračun regulatorno dopuštenog prihoda i tarife prihvata komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnje odvodnje primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 28. ove Uredbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka regulatorno dopušteni prihod se raspoređuje na količine komunalnih otpadnih voda prihvaćene na točki preuzimanja odnosno, ako na točki preuzimanja nema mjerača protoke, na temelju podatka primatelja usluge o količinama komunalnih otpadnih voda preuzetih od njegovih korisnika vodnih usluga. Podatke dostavlja primatelj usluge, a isti moraju biti provjerljivi i verificirani od strane Vijeća za vodne usluge.

Cijena prihvata komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi daljnjeg pročišćavanja i ispuštanja

Članak 30.

(1) Tarifa prihvata komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi pročišćavanja i ispuštanja jednaka je prosječnoj ponderiranoj tarifi vodne usluge pročišćavanja komunalnih otpadnih voda koju pružatelj usluge primjenjuje na svom tarifnom području.

(2) Smatra se da tarifa iz stavka 1. ovoga članka pokriva pripadni dio izravnih operativnih troškova i pripadni dio neizravnih operativnih troškova.

(3) Na izračun regulatorno dopuštenog prihoda prihvata komunalnih otpadnih voda od drugog isporučitelja vodnih usluga radi pročišćavanja i ispuštanja primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 28. ove Uredbe.

Usklađenje regulatorno dopuštenog prihoda i tarifa vodnih usluga

Članak 31.

U svakoj regulatornoj godini, isporučitelj vodnih usluga uskladit će regulatorno dopušteni prihod od cijene vodnih usluga s tarifnim elementom HIPC, iskazanim za prethodnu regulatornu godinu i planiranim količinama vodnih usluga za tekuću regulatornu godinu te uskladiti tarife vodnih usluga (u daljnjem tekstu: usklađenje), pod uvjetom da prihodi i rashodi budu u ravnoteži.

Pravila usklađenja

Članak 32.

(1) Usklađenje se provodi do isteka prvoga polugodišta tekuće regulatorne godine, i primjenjuje se do sljedećeg usklađenja.

(2) Ako se u narednoj regulatornoj godini očekuje veći rast rashoda od rashoda usklađenih s tarifnim elementom HIPC ili ako se očekuje znatniji pad prihoda, usklađenje se može provesti na temelju planiranih vrijednosti. U tom slučaju, operativni troškovi mogu se planirati samo unutar granica referentnih vrijednosti ključnih pokazatelja učinkovitosti poslovanja utvrđenih u skladu s uredbom o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga iz članka 35. stavka 3. Zakona i to za najviše četiri ključna pokazatelja određena smjernicom iz članka 45. ove Uredbe.

(3) Ako se temeljem usklađenja mora povećati tarifa vodnih usluga isporučitelj vodnih usluga, umanjit će iznos usklađenja za višak likvidnih sredstava iz prethodnih razdoblja te za subvencije iz članka 4. stavka 9. i 10. ove Uredbe, u svrhu postizanja ravnoteže u prihodima i rashodima.

(4) Vijeće za vodne usluge ovlašteno je smjernicom iz članka 45. ovoga Zakona detaljnije urediti pravila usklađenja.

Osnovica cijene vodne usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje

Članak 33.

(1) Osnovica cijene vodne usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje može se odrediti prema modelu punog povrata troškova od pokretne isporuke ili na temelju članka 42. stavka 6. druga rečenica Zakona, po slobodnom izboru isporučitelja vodnih usluga.

(2) Osnovica cijene vodne usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, prema modelu punog povrata troškova od pokretne isporuke, je kubični metar (m3) komunalne otpadne vode preuzete u fekalno vozilo ili zapremnina fekalnog vozila (m3) i izražava se, u oba slučaja kao EUR/m3, što se može uvećati za dodatak po prijeđenoj duljini prijevoznog puta (km) ili rasponu duljine prijevoznog puta (od – do km) i može se izraziti kao EUR/km ili m3/km.

Cijena vode za ljudsku potrošnju za daljnju prodaju iz turističkih i prometnih objekata

Članak 34.

Voda za ljudsku potrošnju za daljnju prodaju iz turističkih i prometnih objekata ne može se prodavati po cijeni višoj od nabavne cijene, uvećane za postotak dobiti prodavatelja prije oporezivanja, u prethodnoj godini ili u zadnjoj godini u kojoj je ostvario dobit, uvećano za 5 postotnih bodova.

Cijena specifičnih usluga

Članak 35.

(1) Iznimno od članka 4. stavka 6. ove Uredbe, isporučitelj vodnih usluga može korisniku vodnih usluga naplatiti specifične usluge po tarifi koja ovisi o duljini vodoopskrbnog ili odvodnog puta.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka korisnik specifične, uz fiksni dio cijene usluge i varijabilni dio cijene usluge jednak onom koji plaćaju drugi korisnici vodnih usluga, plaća i dodatak na cijenu vodne usluge koji mora biti razmjeran povećanim troškovima pružanja usluge.

VIII. REGULATORNO DOPUŠTENI PRIHOD OD NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 36.

(1) Regulatorno dopušteni prihod od naknade za razvoj izračunava prema izrazu:

gdje je:

RDPNZRr – regulatorno dopušteni prihod od naknade za razvoj, izražen u eurima u regulatornom razdoblju (EUR/r)

CAPEXrtekući kapitalni izdaci u dijelu koji nije pokriven financiranjem iz drugih izvora: proračuna jedinice lokalne samouprave, proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave, državnog proračuna, sredstava Hrvatskih voda, fondova Europske unije, donacija, kredita i zajmova, izražen u eurima u regulatornom razdoblju (EUR/r)

RDR – regulatorno dopuštena rezerva koja iznosi najviše 25 % na iznos CAPEXr ili je najmanje jednaka 0; izražena u eurima u regulatornom razdoblju (EUR/r)

OKZrotplata kredita i zajmova utrošenih na pokriće CAPEX-a; gdje postoji ovaj element; izražen u eurima u regulatornom razdoblju (EUR/r); koji se izračunava prema aritmetičkom izrazu:

gdje je:

Gl – glavnica kredita ili zajma, izražen u eurima u regulatornom razdoblju (EUR/r)

Kta – kamata kredita ili zajma, izražena u eurima u regulatornom razdoblju (EUR/r)

Tf – troškovi financiranja iz kredita ili zajma, izraženi u eurima u regulatornom razdoblju (EUR/r).

(2) Dio izraza iz stavka 1. ovoga članka koji glasi: »× [HIPCn-1/100]« ne primjenjuje se u prvoj regulatornoj godini.

IX. ODREĐIVANJE TARIFE NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 37.

(1) Tarifa naknade za razvoj izračunava se tako da se regulatorno dopušteni prihod podijeli s isporučenim količinama vodne usluge i dobije tarifa iskazana u eurima po kubičnom metru (EUR/m3).

(2) Količine vodnih usluga iz stavka 1. ovoga članka mogu biti količine vode isporučene u javnoj vodoopskrbi ili količine komunalnih otpadnih voda preuzetih od korisnika u javnoj odvodnji, neovisno o namjeni za koju se prihodi od naknade za razvoj koriste.

(3) Količine vodnih usluga stavka 1. ovoga članka izračunavaju se za zajednički dio naknade na razini uslužnog područja, a za posebni dio naknade za razvoj na razini svake jedinicu lokalne samouprave pojedinačno.

(4) Ako se uspostave različite tarife za kućanstva i poslovne korisnike, njihov omjer ne smije biti veći od 2,0 odnosno veći od omjera tih tarifa koji je postojao kod isporučitelja vodne usluge na dan 31. prosinca 2022., ovisno koji je omjer manji. Omjer se izračunava za zajednički dio naknade na razini uslužnog područja, a za posebni dio naknade za razvoj na razini svake jedinice lokalne samouprave pojedinačno.

X. POSTUPAK JAVNOG SAVJETOVANJA O NACRTU ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA I ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 38.

(1) Postupak javnog savjetovanja provodi se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

(2) Isporučitelji vodnih usluga obvezni su pokrenuti postupak javnog savjetovanja nakon što izrade nacrt odluke o cijeni vodnih usluga odnosno nacrt odluke o naknadi za razvoj.

(3) Istodobno s upućivanjem nacrta odluke o cijeni vodnih usluga odnosno nacrta naknade za razvoj na javnu raspravu, isporučitelj vodnih usluga je dužan podnijeti nacrt odluke Vijeću za vodne usluge radi davanja stručnog mišljenja.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka isporučitelj vodnih usluga može prije upućivanja nacrta odluke o cijeni vodnih usluga odnosno nacrta naknade za razvoj na javnu raspravu podnijeti nacrt odluke Vijeću za vodne usluge radi davanja stručnog mišljenja.

XI. NAJNIŽA KOLIČINA VODE NUŽNA ZA OSNOVNE POTREBE KUĆANSTVA

Članak 39.

Najniža količina vode za ljudsku potrošnju nužna za osnovne potrebe kućanstva iznosi 70 litara po stanovniku dnevno.

XII. OSNOVA ZA OBRAČUN ISPORUKE VODNE USLUGE, NAČIN OBRAČUNA CIJENE VODNIH USLUGA PREMA ISPORUCI U PRETHODNIM RAZDOBLJIMA
(PRETHODNA POTROŠNJA) ILI PREMA PROCIJENJENIM KOLIČINAMA

Članak 40.

(1) Isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se na temelju količina očitanih na glavnim vodomjerima.

(2) Očitanje se provodi najmanje jednom mjesečno, a gdje to nije iz objektivnih razloga moguće ili gdje je uspostavljen učinkovit sustav dojave potrošnje od strane korisnika vodnih usluga najmanje jednom u četiri mjeseca.

(3) Pribrajanje izmjerenih količina na korisnike vodnih usluga u višestambenim zgradama i poslovnim prostorima s više od jednog korisnika vodnih usluga, određuje se općim uvjetima isporuke vodnih usluga.

(4) Ako korisnici vodnih usluga imaju u višestambenim zgradama i poslovnim prostorima s više od jednog korisnika vodnih usluga pojedinačne, ovjerene i funkcionalne vodomjere, raspodjela izmjerenih količina na korisnike vodnih usluga provodi se na temelju očitanja pojedinačnih vodomjera, a razlika između očitanja na glavnom vodomjeru i zbroja očitanja svih pojedinačnih vodomjera, raspodjeljuje se prema postotku očitane potrošnje sa svakog pojedinačnog vodomjera u odnosu na zbroj očitane potrošnje sa svih pojedinačnih vodomjera, osim ako drugačije nije uređeno međuvlasničkim ugovorom.

(5) Cijena vodnih usluga, između dva očitanja, obračunava se na temelju potrošnje korisnika vodnih usluga u prethodnim razdobljima, određenim općim uvjetima isporuke vodnih usluga (prethodna potrošnja), a ako takvu potrošnju nije moguće utvrditi utvrđuju se na temelju prosječne potrošnje usporedivog korisnika vodnih usluga, u prethodnim razdobljima, određenim općim uvjetima isporuke vodnih usluga (procijenjena potrošnja).

(6) Ako korisnik vodnih usluga, aktivno ili pasivno, onemogući očitanje vodomjera, količine vode se utvrđuju na temelju procjene isporučitelja vodnih usluga, u skladu s općim uvjetima isporuke vodnih usluga.

(7) Pravila iz članaka 28., 29. i 30. ove Uredbe primjenjuju se i na količine komunalnih otpadnih voda u javnoj odvodnji, u skladu s člankom 42. stavkom 4. Zakona.

XIII. DOPUŠTENI OBLICI MEĐUSOBNIH SUBVENCIJA OD CIJENE VODNE USLUGE IZMEĐU RAZLIČITIH KATEGORIJA KORISNIKA VODNIH USLUGA

Članak 41.

(1) Međusobne subvencije između različitih kategorija korisnika vodnih usluga uređene su odgovarajućim odredbama ove Uredbe.

(2) Iz prihoda od cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe može se pokriti do 20 % operativnih troškova javne odvodnje – skupljanja i/ili pročišćavanja komunalnih otpadnih voda.

(3) Za isporuku najmanjih količina vode, u slučaju iz članka 41. stavaka 4. i 5. Zakona, isporučitelj vodnih usluga može odrediti tarifu vodne usluge i tarifu naknade za razvoj u iznosu do 1/2 od pune tarife vodne usluge odnosno od tarife naknade za razvoj koja se primjenjuje za kućanstva.

XIV. ROK ZA USKLAĐENJE NEZAKONITIH ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA I NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 42.

U postupku nadzora zakonitosti Vijeće za vodne usluge dužno je isporučiteljima vodnih usluga ostaviti rok za usklađenje nezakonite odluke o cijeni vodnih usluga i nezakonite odluke o naknadi za razvoj, s odredbama ove Uredbe, od najmanje 60 dana.

XV. RAČUN ZA VODNE USLUGE

Članak 43.

(1) U računu za vodne usluge mogu se iskazati samo vodne usluge koje se pružaju.

(2) Račun za vodnu uslugu mora biti prilagođen različitim kategorijama korisnika, ako su iste uspostavljene.

(3) Uz elemente propisane propisima o porezu na dodanu vrijednost, u računu za vodne usluge zasebno se iskazuju:

1. tarifa fiksnog dijela cijene vodnih usluga, iskazana u skladu s člankom 21. stavkom 2. ove Uredbe

2. tarifa varijabilnog dijela cijene javne vodoopskrbe

3. tarifa varijabilnog dijela cijene javne odvodnje – skupljanje komunalnih otpadnih voda

4. tarifa varijabilnog dijela cijene javne odvodnje – pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i

5. socijalna tarifa koja odgovara klasifikaciji tarifa iz točaka 1. do 4. ovoga stavka.

(4) U računu za vodne usluge iskazuju se i:

1. tarifni model za fiksnu tarifu

2. tarifni model za varijabilne tarife

3. količine isporučenih vodnih usluga

4. način obračuna količina (mjerenje, prethodna potrošnja, procjena)

5. druga mjerna jedinica, osim količina isporučenih vodnih usluga

6. obračunsko razdoblje

7. ukupan iznos za plaćanje i

8. rok dospijeća računa.

(5) U računu za vodne usluge iskazuju se i:

1. porez na dodanu vrijednost, sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost

2. naknada za razvoj, sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva i ovoj Uredbi

3. naknada za zaštitu voda, sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva i

4. naknada za korištenje voda u razdoblju kada su korisnici vodnih usluga javne vodoopskrbe obveznici plaćanja naknade za korištenje voda.

(6) U računu se mora navesti kome korisnici vodnih usluga mogu i na koji način podnijeti prigovor na račun. Prigovor se podnosi i postupak po prigovoru provodi, u skladu s propisima o zaštiti potrošača, koji se na odgovarajući način primjenjuju i na korisnike vodnih usluga koji, u smislu propisa o zaštiti potrošača, nisu potrošači.

XVI. CJENIK VODNIH USLUGA

Članak 44.

U svrhu informiranja javnosti o pružanju vodnih usluga te transparentnosti tarifa vodnih usluga i javnih davanja koja se uz njih naplaćuju, isporučitelj vodnih usluga dužan je na svojoj mrežnoj stranici, neovisno o obvezi objave odluke o cijeni vodnih usluga i odluke o naknadi za razvoj, objaviti i držati ažurnim cjenik vodnih usluga, koji sadržava sve tarife koje mora sadržavati i račun za vodne usluge.

XVII. SMJERNICE VIJEĆA ZA VODNE USLUGE

Članak 45.

Detaljniji način izračuna regulatorno dopuštenog prihoda i tarifa vodnih usluga i naknade za razvoj, prijave podataka o operativnim troškovima i kapitalnim izdacima, pravdanje troškova amortizacijskog fonda i druga pitanja primjene metodologije iz ove Uredbe odredit će Vijeće za vodne usluge svojim smjernicama, koje je obvezno objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izjednačavanje tarifa na uslužnom području

Članak 46.

(1) Isporučitelj vodnih usluga dužan je izjednačiti tarife vodnih usluga na uslužnom području najkasnije do 30. lipnja 2026.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je na uslužnom području razlika između najniže tarife i prosječne tarife, na dan 31. prosinca 2023., za uslužno područje za pojedinu vodnu uslugu:

– veća od 20 %, a manja od 30 %, rok za izjednačavanje može se produljiti do 30. lipnja 2027.

– veća od 30 %, a manja od 40 %, rok za izjednačavanje može se produljiti do 30. lipnja 2028.

– veća od 40 %, a manja od 50 %, rok za izjednačavanje može se produljiti do 30. lipnja 2029.

– veća od 50 %, rok za izjednačavanje može se produljiti do 30. lipnja 2030.

u skladu s akcijskim planom koji je isporučitelj vodnih usluga dužan podnijeti Vijeću za vodne usluge na odobrenje, najkasnije do 31. prosinca 2024.

(3) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na troškove iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe.

Izjednačavanje tarifa radi postizanja dopuštenih omjera

Članak 47.

(1) Isporučitelj vodnih usluga dužan je izjednačiti tarife vodnih usluga i naknade za razvoj radi postizanja dopuštenih omjera između kućanstava s punom tarifom i poslovnih korisnika i drugih dopuštenih omjera između tarifa, u skladu s ovom Uredbom, najkasnije do 30. lipnja 2026.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je na uslužnom području razlika između dopuštenih omjera između kućanstava s punom tarifom i poslovnih korisnika te drugih dopuštenih omjera u odnosu na prosječni postojeći omjer na uslužnom području, na dan 31. prosinca 2023.:

– veća od 20 %, a manja od 30 %, rok za izjednačavanje može se produljiti do 30. lipnja 2027.

– veća od 30 %, a manja od 40 %, rok za izjednačavanje može se produljiti do 30. lipnja 2028.

– veća od 40 %, a manja od 50 %, rok za izjednačavanje može se produljiti do 30. lipnja 2029.

– veća od 50 %, rok za izjednačavanje može se produljiti do 30. lipnja 2030.

u skladu s akcijskim planom koji je isporučitelj vodnih usluga dužan podnijeti Vijeću za vodne usluge na odobrenje, najkasnije do 31. prosinca 2024.

Provedba odredbe članka 98. stavka 2. Zakona o vodnim uslugama

Članak 48.

Isporučitelj vodnih usluga na području gdje se vodna usluga pročišćavanja komunalnih otpadnih voda pruža na temelju ugovora o koncesiji, sklopljenog na način opisan u članku 97. Zakona, dužan je do 31. listopada 2023. donijeti odluku o cijeni vodnih usluga i odluku o naknadi za razvoj, kojom se provodi odredba članka 98. stavka 2. Zakona, s početkom primjene od 1. siječnja 2024.

Rok za usklađenje s regulatorno dopuštenom rezervom

Članak 49.

Isporučitelji vodnih usluga čiji je suficit naknade za razvoj viši od najviše dopuštene regulatorno dopuštene rezerve iz članka 36. stavka 1. ove Uredbe dužni su uskladiti svoj regulatorno dopušteni prihod u roku od tri godine počevši od 1. siječnja 2024., a najmanje za 1/3 godišnje ili potpuno obustaviti obračun naknade za razvoj do usklađenja.

Rok za donošenje odluke o cijeni vodnih usluga i odluka o naknadi za razvoj

Članak 50.

(1) Prva odluka o cijeni vodnih usluga, za regulatorno razdoblje, na temelju ove Uredbe, ne smije stupiti na snagu prije 1. siječnja 2024.

(2) Svaku narednu odluku o cijeni vodnih usluga isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti najmanje tri mjeseca prije isteka regulatornog razdoblja.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka primjenjuje se i na donošenje odluke o naknadi za razvoj.

Rok za donošenje smjernica Vijeća za vodne usluge

Članak 51.

Vijeće za vodne usluge dužno je smjernice iz članka 45. ove Uredbe donijeti do 31. listopada 2023.

Pokriće operativnih troškova iz prihoda od naknade za razvoj

Članak 52.

Javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje sa ili bez pročišćavanja otpadnih voda može do 31. prosinca 2024. koristiti do 20 % prihoda od naknade za razvoj za pokriće troškova održavanja i pogona građevina za javnu odvodnju izgrađenih radi zaštite površinskih i podzemnih voda u zonama sanitarne zaštite, što uključuje i druge troškove koji se prema odredbama Zakona o vodama (»Narodne novine, br. 66/19., 84/21. i 47/23.) podmiruju iz cijene vodne usluge.

Prestanak važenja Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

Članak 53.

U svim postupcima donošenja odluka o cijeni vodnih usluga do 31. prosinca 2023. primjenjivat će se pravila iz Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine«, broj 112/10.).

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine«, broj 112/10.).

Stupanje na snagu

Članak 55.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. srpnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/115

Urbroj: 50301-05/27-23-4

Zagreb, 28. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.