Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

NN 70/2023 (29.6.2023.), Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1164

Na temelju članka 28. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, broj 138/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela

UREDBU

O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom se propisuju uvjeti o načinu stjecanja, realizaciji i prestanku prava na poticaje tržišnom premijom i poticaje zajamčenom otkupnom cijenom, prava i obveze nositelja projekta, povlaštenog proizvođača, operatora tržišta energije, operatora sustava povezanih s pravima na poticaje, obvezni sadržaj ugovora o tržišnoj premiji i ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, rokovi izgradnje i jamstva za izgradnju proizvodnog postrojenja ili proizvodne jedinice i jamstva za isplatu poticaja, uvjeti povrata sredstava isplaćenih na ime poticaja u slučaju prestanka prava na poticanje.

(2) Uredbom se također uređuje metodologija za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti električne energije, metodologija za izračun maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena električne energije, ovisno o vrstama, snagama i tehnologijama proizvodnih postrojenja, metodologija za izračun referentnih tržišnih cijena električne energije, kataloški brojevi otpada, klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o primarnom izvoru energije, tehnologiji i instaliranoj snazi proizvodnog postrojenja, kao i način za ostvarivanje prava na poticaje, kada se otpad koristi kao sirovina u proizvodnom postrojenju povlaštenog proizvođača električne energije sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom kojim je uređeno održivo gospodarenje otpadom.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. agrosolar/agrosunčana elektrana – sunčana elektrana smještena na površini koja je prostornim planom bilo koje razine određena kao poljoprivredna površina, a na kojoj se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) ili na kojoj je uz postojeći prostor obuhvata farme, staklenika ili plastenika postavom agrosunčane elektrane postižu ciljevi razvoja poljoprivredne djelatnosti, uz zadržavanje namjene poljoprivrednog zemljišta, osim u nacionalnom parku i parku prirode

2. digestat – kruti ili tekući ostatak anaerobne digestije organskih tvari tijekom proizvodnje bioplina

3. elektrane na biomasu – tehnološki nezavisna cjelina postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz krute biomase iz šumarstva, poljoprivrede, drvno-prerađivačke industrije i biomase nastale pročišćavanjem otpadnih voda

4. hibridna proizvodna postrojenja – proizvodna postrojenja koja u različitim procesima koriste kombinaciju najmanje dva različita primarna izvora energije ili koji jedan izvor primarne energije pretvaraju u dva energetska oblika, priključena na elektroenergetsku mrežu preko istog obračunskog mjernog mjesta

5. instalirana snaga proizvodnog postrojenja – zbroj instaliranih snaga svih proizvodnih jedinica u proizvodnom postrojenju

6. instalirana snaga proizvodne jedinice – zbroj nazivnih snaga svih generatora koji čine proizvodnu jedinicu, osim u slučaju sunčanih elektrana temeljenih na sustavima fotonaponskih modula kod kojih je instalirana snaga zbroj nazivnih snaga svih izmjenjivača preko kojih se fotonaponski moduli priključuju na mrežu. U slučaju generatora koji se na mrežu priključuje preko invertera, nazivna snaga generatora podrazumijeva ukupnu nazivnu snagu sklopa generator-inverter. Instalirana snaga proizvodne jedinice izražava se u kW

7. integrirana sunčana elektrana – sunčana elektrana smještena na dijelovima građevina kao što su krovovi, pokrovi, sjenila, balkoni, terase, nadstrešnice, balustrade, fasade, prozori, vrata i druge površine građevina ili na transformatorskim stanicama, nadstrešnicama, mostovima i drugim infrastrukturnim objektima

8. izvještajno razdoblje za povlaštene proizvođače – razdoblje za koje se izrađuju izvješća, planovi te druga dokumentacija, a predstavlja razdoblje za koje se provjerava ispunjavanje uvjeta učinkovitosti i drugih uvjeta za povlaštene proizvođače

9. kopnene vjetroelektrane – vjetroelektrane instalirane na prostoru kopna

10. kriterij održivosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova – posebni kriteriji kojima se osigurava održivo korištenje biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase odnosno uštede stakleničkih plinova veće od ušteda za referentno postrojenje, sukladno metodologiji iz propisa kojima se regulira korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije

11. maksimalna referentna vrijednost – vrijednost koja se određuje kao iznos u EUR/MWh koji odgovara proizvodnim troškovima (PT) električne energije po jedinici proizvodnje električne energije referentnog postrojenja iz pojedine grupe proizvodnih postrojenja čija se izgradnja potiče ugovorom o tržišnoj premiji

12. maksimalna zajamčena otkupna cijena – cijena koja se određuje kao iznos u EUR/MWh koji odgovara proizvodnim troškovima (PT) električne energije po jedinici proizvodnje električne energije referentnog postrojenja iz pojedine grupe proizvodnog postrojenja čija se izgradnja potiče ugovorom o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom

13. mala kogeneracijska jedinica – kogeneracijska jedinica instaliranog kapaciteta manjeg od 1.000 kW

14. mala postrojenja – proizvodna postrojenja za proizvodnju energije koja se služe obnovljivim izvorima energije s instaliranim kapacitetom električne energije manjim od snage određene važećim pravilima o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju

15. mikrokogeneracijska jedinica – kogeneracijska jedinica najvećeg kapaciteta manjeg od 50 kW instalirane električne snage

16. neintegrirana sunčana elektrana – sunčana elektrana izgrađena kao samostojeća građevina

17. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje u trajanju od jednog mjeseca na koje se odnosi obračun

18. otvoreni spremnik digestata – otvoreni, nepokriveni spremnik ili laguna u kojem je digestat izvor dodatnih emisija stakleničkih plinova čija se emisija mijenja ovisno o uvjetima okoline, vrsti supstrata i učinkovitosti razgradnje

19. zatvoreni spremnik digestata – spremnik u kojem je digestat, koji je rezultat procesa anaerobne digestije, prekriven plinonepropusnom membranom te se dodatni bioplin otpušten tijekom skladištenja oporablja za proizvodnju dodatne električne energije. Cijeli proces skladištenja digestata je bez emisija stakleničkih plinova u atmosferu.

20. priključna snaga – najveća dopuštena vrijednost snage trajnog preuzimanja električne energije iz mreže i/ili najveća dopuštena vrijednost snage trajne predaje električne energije u mrežu, koja je korisniku mreže za obračunsko mjerno mjesto odobrena elektroenergetskom suglasnošću

21. inovativna tehnologija – nova nedokazana tehnologija u odnosu na vrhunsku tehnologiju u industriji koja nije optimizacija ili poboljšanje postojeće tehnologije korištenja sukladno klasifikaciji proizvodnih postrojenja iz energetskog odobrenja, a koja je dobila potporu za razvoj u okviru Europske unije

22. plutajuće sunčane elektrane – sunčane elektrane postavljene na strukturu koja pluta na vodenom tijelu, najčešće moru ili prirodnom ili umjetnom jezeru

23. početak radova znači ili početak građevinskih radova na ulaganju ili prva čvrsta obveza za naručivanje opreme ili druga obveza koja ulaganje čini neopozivim, ovisno o tome što nastupi prije. Kupnja zemljišta i pripremni radovi, ishođenje dozvola i provođenje preliminarnih studija izvedivosti, ne smatraju se početkom radova. U slučaju preuzimanja »početak radova« znači trenutak stjecanja imovine koja je izravno povezana sa stečenom poslovnom jedinicom

24. pučinske vjetroelektrane – vjetroelektrane instalirane na morskom prostoru

25. skladište energije – svaki oblik pohrane i/ili pretvorbe električne energije u mehaničku, električnu ili kemijsku energiju koja se može skladištiti (reverzibilne hidroelektrane, kondenzatore, baterije, proizvodnja vodika i dr.

II. KLASIFIKACIJA PROIZVODNIH POSTROJENJA

Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o primarnom izvoru energije, tehnologiji i instaliranoj snazi

Članak 3.

(1) Za potrebe izrade programa državne potpore i za potrebe klasifikacije koja se odnosi na pitanja energetskih odobrenja, proizvodna postrojenja se ovisno o primarnom izvoru energije i instaliranoj električnoj snazi, dijele na sljedeće grupe:

a. Sunčane elektrane na kopnu:

1. sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 50 kW

2. sunčane elektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW

3. sunčane elektrane instalirane snage veće od 500 kW

b. Plutajuće sunčane elektrane

1. plutajuće sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 500 kW

2. plutajuće sunčane elektrane instalirane snage veće od 500 kW

c. Argosolar/agrosunčane elektrane

1. agrosolar/agrosunčane elektrane instalirane snage do uključivo 500 kW

2. agrosolar/agrosunčane elektrane instalirane snage veće od 500 kW

d. Hidroelektrane:

1. hidroelektrane instalirane snage do uključivo 50 kW

2. hidroelektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW

3. hidroelektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW

4. hidroelektrane instalirane snage veće od 10 MW

e. Vjetroelektrane na kopnu:

1. vjetroelektrane instalirane snage do uključivo 50 kW

2. vjetroelektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW

3. vjetroelektrane instalirane snage veće od 500 kW

f. Pučinske vjetroelektrane

1. pučinske vjetroelektrane instalirane snage veće od 500 kW

g. Elektrane na biomasu:

1. elektrane na biomasu instalirane snage do uključivo 50 kW

2. elektrane na biomasu instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW

3. elektrane na biomasu instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW

4. elektrane na biomasu instalirane snage veće od 2 MW

h. Geotermalne elektrane:

1. geotermalne elektrane instalirane snage do uključivo 500 kW

2. geotermalne elektrane instalirane snage veće od 500 kW

i. Elektrane na bioplin:

1. elektrane na bioplin instalirane snage do uključivo 50 kW

2. elektrane na bioplin instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW

3. elektrane na bioplin instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW

4. elektrane na bioplin instalirane snage veće od 2 MW

j. Elektrane na tekuća biogoriva:

1. Elektrane na tekuća biogoriva instalirane snage do uključivo 500 kW

2. Elektrane na tekuća biogoriva instalirane snage veće od 500 kW.

k. Elektrane na ostale obnovljive izvore energije:

1. proizvodna postrojenja na energiju iz okoliša

2. proizvodna postrojenja na energiju mora

3. proizvodna postrojenja na ostale nespecificirane obnovljive izvore energije

l. Kogeneracijska proizvodna postrojenja koja koriste otpad te druga obnovljiva goriva:

1. mikro kogeneracijska proizvodna postrojenja instalirane snage do uključivo 50 kW

2. mala kogeneracijska proizvodna postrojenja instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW

3. kogeneracijska proizvodna postrojenja instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW

4. kogeneracijska proizvodna postrojenja instalirane snage veće od 2 MW

m. Hibridna proizvodna postrojenja:

1. Hibridna proizvodna postrojenja instalirane snage do uključivo 30 kW

2. Hibridna proizvodna postrojenja instalirane snage veće od 30 kW do uključivo 500 kW

3. Hibridna proizvodna postrojenja instalirane snage veće od 500 kW

(2) Sunčane elektrane na kopnu s obzirom na mjesto gradnje dodatno se dijele na:

1. integrirane sunčane elektrane i

2. neintegrirane sunčane elektrane

(3) Elektrane na bioplin s obzirom na način pripreme bioplina, dodatno se dijele na:

1. elektrane na bioplin proizveden iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka, otpada biljnog i životinjskog podrijetla, biorazgradivog otpada i mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

2. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

(4) Elektrane na bioplin s obzirom na lokaciju pripreme bioplina dodatno se dijele na:

1. elektrane na bioplin kod kojih je postrojenje za proizvodnju bioplina izgrađeno kao tehnološka cjelina u sklopu proizvodnog postrojenja

2. elektrane na bioplin koje koriste bioplin proizveden na drugoj lokaciji ili u sklopu zasebnog postrojenja za proizvodnju bioplina na istoj lokaciji.

(5) Proizvodna postrojenja iz stavka 1. ovog članka mogu biti i postrojenja sa skladištem energije.

(6) Kogeneracijskim postrojenjima iz stavka 1. grupe k. ovoga članka smatraju se i kogeneracijska postrojenja koja koriste otpadnu toplinu nastalu u industrijskim procesima.

(7) U slučaju kada se proizvodno postrojenje sastoji od više proizvodnih jedinica, sve proizvodne jedinice se klasificiraju zasebno sukladno ovom članku, pri čemu se cjelovito proizvodno postrojenje može klasificirati sukladno ovom članku, ako su sve proizvodne jedinice istovrsne u odnosu na osnovnu podjelu iz stavka 1. ovoga članka te se u tom slučaju klasifikacija cjelovitog proizvodnog postrojenja određuje prema zbroju priključnih snaga svih proizvodnih jedinica iste klasifikacije.

(8) Ukoliko proizvodno postrojenje obuhvaća proizvodnu jedinicu koja koristi otpadnu toplinu iz druge proizvodne jedinice, tada se takav sklop smatra:

1. jednom proizvodnom jedinicom (s dvjema međusobno zavisnim proizvodnim jedinicama)

ili

2. dvjema proizvodnim jedinicama, pri čemu se proizvodna jedinica koja koristi otpadnu toplinu smatra kogeneracijskim postrojenjem iz stavka 1. grupe l. ovoga članka.

(9) Korištenje otpadne toplinske energije iz stavaka 7. i 8. ovoga članka mora biti usklađeno s odredbama propisa kojim se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

(10) Postrojenja iz stavka 1. grupe i. ovoga članka koja obavljaju oporabu otpada dužna su osigurati da otpad koji ulazi u postupak oporabe udovoljava propisanom ključnom broju otpada i dodatnim uvjetima sukladno propisima kojima se propisuju posebni kriteriji za ukidanje statusa otpada anaerobni digestat, a sukladno popisu u Prilogu I. ove Uredbe.

(11) Korištenje otpada u postrojenjima iz stavka 1. grupe l. ovoga članka je dopušteno u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita okoliša, održivo gospodarenje otpadom i ostalim srodnim propisima.

III. POTICANJE TRŽIŠNOM PREMIJOM I ZAJAMČENOM OTKUPNOM CIJENOM

Uvjeti provođenja javnog natječaja, način provedbe javnog natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda

Članak 4.

(1) Operator tržišta energije najmanje jednom u tri godine provodi javni natječaj za dodjelu tržišne premije i/ili javni natječaj za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom, u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, sukladno propisu kojim su utvrđene kvote za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja.

(2) Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati minimalno sljedeće:

1. odredbu o klasifikaciji proizvodnih postrojenja iz članka 3. ove Uredbe za koje se provodi javni natječaj

2. odredbu o maksimalnim referentnim vrijednostima i maksimalnoj zajamčenoj cijeni u EUR/MWh, sukladno klasifikaciji proizvodnih postrojenja iz članka 3. ove Uredbe za koje se provodi javni natječaj i programu državne potpore

3. način odabira najpovoljnijih ponuditelja sukladnu člancima 9., 10. i 11. ove Uredbe

4. odredbu da se najpovoljniji ponuditelji biraju u granicama raspoložive kvote

5. odredbu o instrumentima jamstva ozbiljnosti ponude iz članka 6. ove Uredbe

6. definiran maksimalan zbroj priključnih snaga proizvodnih postrojenja izraženih u kW (volumen javnog natječaja) za grupe proizvodnih postrojenja za koje se provodi javni natječaj sukladno raspoloživim kvotama za poticanje

7. uvjete za sudjelovanje na javnom natječaju

8. obrasce ugovora o tržišnoj premiji i/ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom

9. obrazac prijave za sudjelovanje na javnom natječaju

10. podatak o trajanju javnog natječaja

11. rok za dostavu i način podnošenja ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju

(3) Operator tržišta energije određuje oblik i sadržaj obrasca za dostavu bitnih podataka iz stavka 2. točke 9. ovoga članka.

Uvjeti za sudjelovanje na javnom natječaju

Članak 5.

(1) Pravo za sudjelovanje na javnom natječaju imaju nositelji projekata sukladno uvjetima utvrđenim zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije, ovom Uredbom i programom državne potpore.

(2) Nositelji projekta na javnom natječaju sudjeluju dostavom ponude koja uključuje ispunjeni obrazac iz članka 4. stavka 2. točke 9. ove Uredbe i ostalu dokumentaciju sukladno javnom pozivu.

(3) Nositelj projekta može poslati samo jednu ponudu za pojedino proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu.

(4) U slučaju da jedan nositelj projekta dostavi za isto proizvodno postrojenje ili istu proizvodnu jedinicu više ponuda, bez da li je do dana otvaranja ponuda odustao od predanih ponuda na način da je ostala samo jedna ponuda za jedno proizvodno postrojenje, odnosno jedna ponuda za jednu proizvodnu jedinicu, sve ponude dostavljene za isto proizvodno postrojenje, odnosno istu proizvodnu jedinicu smatrat će se nevaljanim i neće se uzeti u razmatranje, o čemu će operator tržišta energije pisanim putem obavijestiti tog nositelja projekta.

(5) Ponude za sudjelovanje na javnom natječaju moraju minimalno sadržavati sljedeće:

1. ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj, telefonski broj i e-mail adresu nositelja projekta, u slučaju da se radi o fizičkoj osobi kao nositelju projekta

2. naziv pravne osobe, adresu, osobni identifikacijski broj, telefonski broj i e-mail adresu nositelja projekta, podatak o imenu i prezimenu i osobnom identifikacijskom broju osobe ovlaštene za zastupanje, u slučaju kada se radi o pravnoj osobi nositelju projekta

3. naziv projekta i registarski broj projekta iz Registra obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (u daljnjem tekstu: Registar OIEKPP), osim u slučaju jednostavnih građevina sukladno propisu o gradnji

4. važeće energetsko odobrenje, osim u slučaju jednostavnih građevina sukladno propisu o gradnji

5. popis katastarskih čestica na kojima će proizvodno postrojenje biti izgrađeno sukladno aktu kojim se dozvoljava gradnja

6. priključnu snagu proizvodnog postrojenja za koje nositelj projekta sudjeluje na javnom natječaju za dodjelu tržišne premije izraženu u kW bez decimalnih mjesta,

7. priključnu snagu proizvodnog postrojenja za koje nositelj projekta sudjeluje na javnom natječaju za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom izraženu u kW s jednim decimalnim mjestom

8. iznos referentne vrijednosti kojom nositelj projekta sudjeluje na javnom natječaju za dodjelu tržišne premije izraženu u EUR/MWh

9. iznos otkupne cijene s kojom nositelj projekta sudjeluje na javnom natječaju za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom izraženu u EUR/MWh

10. prethodnu elektroenergetsku suglasnost, odnosno elektroenergetsku suglasnost

11. bankarsku garanciju na poziv ili potvrdu o uplati na račun sukladno članku 6. ove Uredbe, osim u slučaju da je sudionik javnog natječaja ishodio energetsko odobrenje temeljem odredbi propisa kojim se regulira tržište električne energije

12. javnobilježnički ovjerenu izjavu o primljenim potporama u obliku kako je određen u javnom pozivu

13. izvadak iz odgovarajućeg registra, odnosno druge institucije nadležne za registraciju, odnosno za fizičku osobu potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj, koja dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje ponude

14. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, ne stariju od 30 dana od dana predaje ponude

15. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje fizička osoba za sebe, odnosno odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, prema obrascu određenom u javnom pozivu, ne stariju od 30 dana od dana predaje ponude

16. uvjerenje nadležnog suda da se protiv fizičke osobe ili pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi nositelja projekta, ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana predaje ponude

17. svu drugu dokumentaciju i/ili podatke sukladno javnom pozivu.

(6) U slučaju projekata korištenja inovativne tehnologije, nositelj projekta će u prilogu ponude za dodjelu tržišne premije ili poticanja zajamčenom otkupnom cijenom, osim podataka iz stavka 5. ovoga članka, dostaviti i valjani dokaz da je razvoj projekta inovativne tehnologije financiran sredstvima Europske unije.

(7) U slučaju planirane rekonstrukcije proizvodnog postrojenja koja se u skladu s zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije smatra novim proizvodnim postrojenjem, nositelj projekta dužan je u prilogu ponude na javni natječaj za dodjelu tržišne premije pored podataka i dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka dostaviti i:

1. opis postojećeg proizvodnog postrojenja i planiranih promjena

2. detaljnu snimku postojećeg stanja proizvodnog postrojenja prije rekonstrukcije, izrađenu i ovjerenu od strane ovlaštenog projektanta, iz koje se može nedvojbeno utvrditi opseg i veličina rekonstrukcije

3. javnobilježnički ovjerenu izjavu kojom se vrijednosno iskazuje struktura investicijskog troška prilikom rekonstrukcije proizvodnog postrojenja prema obrascu definiranom od strane operatora tržišta energije prilikom raspisivanja javnog natječaja

4. uporabnu dozvolu za postojeće proizvodno postrojenje kao dokaz starosti proizvodnog postrojenja i/ili druge dokaze o starosti proizvodnog postrojenja

5. planove proizvodnje za razdoblje od najmanje sedam godina, uključujući podatke i obrazloženja te dokumentaciju na temelju kojih su ti planovi izrađeni, uključujući i jasno iskazan ukupni planirani prihod proizvodnog postrojenja u obračunskom razdoblju od sedam godina.

(8) Dokumentacija za sudjelovanje na javnom natječaju dostavlja se u originalu ili ovjerenoj preslici, kao jedinstvena zapečaćena pošiljka sukladno uvjetima propisanim za svaki pojedini javni natječaj.

(9) Po zaprimanju pojedine ponude operator tržišta energije ponudi dodjeljuje oznaku ponude.

(10) Sudionik javnog natječaja do isteka roka za dostavu ponuda može izvršiti izmjene i/ili dopune natječajne dokumentacije slanjem posebne pošiljke uz naznaku oznake ponude koji je dodijeljen ponudi prilikom zaprimanja na omotu pošiljke prve prijave, te uz jasno navođenje koji dijelovi natječajne dokumentacije se mijenjaju ili naknadno dodaju.

(11) Sudionik javnog natječaja do isteka roka za dostavu ponuda može odustati od sudjelovanja na javnom natječaju slanjem pisane izjave o odustajanju s ovjerenim potpisom sudionika javnog natječaja i naznakom oznake ponude dodijeljenog ponudi prilikom zaprimanja iste.

(12) Iznos referentne vrijednosti iz ponude nositelja projekta sudionika javnog natječaja za dodjelu tržišne premije za određenu grupu proizvodnih postrojenja ne smije biti veći od maksimalne referentne vrijednosti definirane za tu grupu proizvodnih postrojenja koja je objavljena u javnom pozivu.

(13) Iznos zajamčene otkupne cijene iz ponude nositelja projekta sudionika javnog natječaja za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom za određenu grupu proizvodnih postrojenja ne smije biti veći od maksimalne zajamčene otkupne cijene definirane za tu grupu proizvodnih postrojenja koja je objavljena u javnom pozivu.

(14) Minimalne i maksimalne instalirane snage proizvodnog postrojenja u ponudama za pojedine grupe proizvodnih postrojenja utvrđene su klasifikacijom iz članka 3. ove Uredbe.

(15) Maksimalna vrijednost priključne snage za pojedinu ponudu ograničena je volumenom javnog natječaja za tu grupu proizvodnog postrojenja.

(16) Ukoliko nositelj projekta iz stavka 2. ovoga članka planira izgradnju nove dodatne proizvodne jedinice ili planira rekonstrukciju postojeće proizvodne jedinice, tada je na javnom natječaju za dodjelu tržišne premije dužan slati ponudu za onu grupu proizvodnih postrojenja kojoj pripada planirana proizvodna jedinica, neovisno o grupi proizvodnog postrojenja kojem pripada cjelovito proizvodno postrojenje prije ili poslije izgradnje ili rekonstrukcije planirane proizvodne jedinice, odnosno proizvodnog postrojenja.

Dokaz o ozbiljnosti ponude

Članak 6.

(1) Sudionik javnog natječaja kao sastavni dio natječajne dokumentacije dužan je dostaviti dokaz o ozbiljnosti ponude, pri čemu isti može biti jedno od sljedećeg:

1. neprenosiva, neopoziva, bezuvjetna bankarska garancija izdana u korist operatora tržišta energije, naplativa na prvi pisani poziv, te izdana od poslovne banke prihvatljive operatoru tržišta energije u iznosu od 6,636 EUR/kW priključne snage proizvodnog postrojenja za koje nositelj projekta sudjeluje na javnom natječaju, pri čemu rok važenja bankarske garancije mora iznositi najmanje osam tjedana nakon isteka roka za dostavu ponuda

ili

2. dokaz o uplati iznosa od 6,636 EUR/kW priključne snage proizvodnog postrojenja za koje nositelj projekta sudjeluje na javnom natječaju, na račun operatora tržišta energije naznačen u javnom pozivu.

(2) U slučaju da je sudionik javnog natječaja ishodio energetsko odobrenje temeljem odredbi propisa kojim se regulira tržište električne energije, sudionik javnog natječaja nije dužan dostaviti dokaz iz stavka 1. ovog članka.

(3) Nositelju projekta sudioniku javnog natječaja će bankarska garancija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ili uplaćeni iznos iz stavka 1. točke 2. ovoga članka za pojedinu ponudu biti vraćeni u slučaju da:

1. odustane od sudjelovanja u javnom natječaju sukladno članku 5. stavku 11. ove Uredbe

2. njegova ponuda na javnom natječaju ne bude odabrana kao jedna od dobitnih

3. njegova ponuda ne bude uzeta u razmatranje iz razloga što je ista utvrđena nevaljanom sukladno članku 8. točkama 1., 2. i 3. ove Uredbe

4. njegova ponuda bude odabrana kao dobitna te isti sklopi ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom s operatorom tržišta energije sukladno odredbama ove Uredbe.

(4) U slučaju da ponuda sudionika javnog natječaja na javnom natječaju bude odabrana kao dobitna sukladno članku 13. ove Uredbe, ali sudionik javnog natječaja ne sklopi ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, operator tržišta energije naplatit će bankarsku garanciju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka te se naplaćeni iznos bankarske garancije ili uplaćeni iznos iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne vraća sudioniku javnog natječaja, već će biti uplaćen na račun operatora tržišta energije u svrhu isplate poticaja.

(5) U slučaju iz članka 8. točke 4. ove Uredbe iznos od naplaćene garancije iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ili uplaćeni iznos iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne vraća se nositelju projekta, već će biti uplaćen na račun operatora tržišta energije u svrhu isplate poticaja.

Otvaranje i provjera ponuda

Članak 7.

(1) Operator tržišta energije otvara pristigle ponude nakon isteka roka određenog za dostavu ponuda.

(2) Otvaranje, provjeru i evidentiranje svih ponuda, zajedno s pripadajućim izmjenama i/ili dopunama vrše zajedno najmanje tri zaposlenika operatora tržišta energije uz nadzor dvije ovlaštene osobe iz Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: Agencija).

Nevaljane ponude ili ponuditelji

Članak 8.

Operator tržišta energije će utvrditi valjanosti ponuda, pri čemu neće razmatrati ponude u sljedećim slučajevima:

1. ako je sudionik javnog natječaja odustao od sudjelovanja sukladno članku 5. stavku 11. ove Uredbe

2. ako ponudom nisu ispunjeni svi zahtjevi propisani člankom 5. ove Uredbe

3. ako ponuda ne sadrži sve podatke i dokumentaciju naznačenu u javnom pozivu

4. u slučaju da se utvrdi da je sudionik javnog natječaja u sklopu natječajne dokumentacije, za taj ili za neki od prethodnih javnih natječaja za dodjelu tržišne premije, odnosno javnih natječaja za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom, dostavio u tom trenutku neistinite podatke ili dokumentaciju.

Ponude za dodjelu tržišne premije

Članak 9.

(1) Operator tržišta energije valjane ponude razvrstava sukladno uvjetima iz javnog poziva, na sljedeći način:

1. ponude se redaju prema iznosu referentne vrijednosti iz ponude, od najmanje prema najvećoj

2. ponude s istom referentnom vrijednosti redaju se prema referentnoj vrijednosti okolišne prihvatljivosti iz ponude, od najveće prema najmanjoj

3. ponude s istom referentnom vrijednosti i referentnom vrijednosti okolišne prihvatljivosti iz ponude, redaju se prema priključnoj snazi iz ponude, od najmanje prema najvećoj.

(2) U slučaju kada je zbroj priključnih snaga iz dostavljenih ponuda iz stavka 1. ovog članka manji ili jednak od definiranog volumena javnog natječaja, sve dostavljene ponude proglašavaju se dobitnima.

(3) U slučaju kada je zbroj priključnih snaga iz dostavljenih ponuda iz stavka 1. ovog članka veći od definiranog volumena javnog natječaja, dobitnim se ponudama proglašavaju samo ponude, utvrđenim redoslijedom iz stavka 1. ovog članka, za koje je ukupan zbroj priključnih snaga iz pojedinih ponuda manji ili jednak ukupnom volumenu javnog natječaja.

(4) U slučaju kada zbroj priključnih snaga iz ponuda iz stavka 3. ovoga članka koje nisu proglašene dobitnima, a koje imaju isti iznos referentne vrijednosti, istu referentnom vrijednosti okolišne prihvatljivosti i istu priključnu snagu, prelaze ukupan volumen javnog natječaja, niti jedna od takvih ponuda neće se smatrati dobitnim ponudama.

Ponude za zajamčenu otkupnu cijenu

Članak 10.

(1) Operator tržišta energije valjane ponude razvrstava sukladno javnom pozivu na sljedeći način:

1. ponude se redaju prema iznosu zajamčene otkupne cijene iz ponude, od najmanje prema najvećoj

2. ponude s istom zajamčenom otkupnom cijenom redaju se prema propisanim kriterijima okolišne prihvatljivosti iz ponude

3. ponude s istom zajamčenom otkupnom cijenom i istim kriterijima okolišne prihvatljivosti iz ponude, redaju se prema priključnoj snazi iz ponude, od najmanje prema najvećoj.

(2) Ponude iz stavka 1. ovog članka se proglašavaju dobitnima na način utvrđen u članku 9. stavcima 2., 3. i 4. ove Uredbe.

Projekti inovativnih tehnologija

Članak 11.

(1) Operator tržišta energije valjane ponude projekata inovativnih tehnologija, neovisno o grupi proizvodnog postrojenja kojima pripadaju, razvrstava na sljedeći način:

1. ponude za projekte inovativnih tehnologija redaju se prema iznosu referentne vrijednosti iz ponude, odnosno visini iznosa zajamčene otkupne cijene, od najmanje prema najvećoj

2. ponude s istom referentnom vrijednosti, odnosno zajamčenom otkupnom cijenom, redaju se prema referentnoj vrijednosti okolišne prihvatljivosti od najveće prema najmanjoj

3. ponude s istom referentnom vrijednosti i istom referentnom vrijednosti okolišne prihvatljivosti, odnosno istom visinom iznosa zajamčene otkupne cijene iz ponude i istim propisanim kriterijima okolišne prihvatljivosti, redaju se prema priključnoj snazi iz ponude, od najmanje prema najvećoj.

(2) Ponude iz stavka 1. ovoga članka se proglašavaju dobitnima na način utvrđen u članku 9. stavcima 2., 3. i 4. ove Uredbe.

Ponavljanje javnog natječaja

Članak 12.

(1) U slučaju sumnje da je u natječajnom postupku za sklapanje ugovora o tržišnoj premiji i/ili zajamčenu otkupnu cijenu, došlo do manipulacije natječajnim postupkom uslijed dogovora više sudionika, operator tržišta energije uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležno za energetiku ima pravo poništiti i ponoviti javni natječaj za čitavi ili dio volumena zauzet ponudama za koje postoje sumnje o takovoj manipulaciji, u roku od šest mjeseci od proglašenja dobitnih ponuda.

(2) U slučaju ponavljanja javnog natječaja sukladno stavku 1. ovoga članka, ponovljeni javni natječaj sa čitavim ili dijelom volumena, te istim ostalim uvjetima, provodi se u roku pet tjedana nakon objave poništenja javnog natječaja ili dijela javnog natječaja koji se ponavlja.

Proglašenje dobitnih ponuda i objava rezultata javnog natječaja

Članak 13.

(1) Operator tržišta energije najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda donosi odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja koja se objavljuje na mrežnoj stranici operatora tržišta energije.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka upravni je akt koji sadrži obrazloženje razloga o odabiru najpovoljnijih ponuditelja, odnosno obrazloženje razloga zbog kojih nisu odabrane pojedine ponude i druge odgovarajuće podatke.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži iznose najviše i najniže referentne vrijednosti iz dobitnih ponuda, odnosno iznose najviše i najniže ponuđene zajamčene otkupne cijene iz dobitnih ponuda.

Jamstvo za izgradnju proizvodnog postrojenja

Članak 14.

(1) Sudionici javnog natječaja čije su ponude proglašene dobitnim dužni su u roku od 15 dana od dana objave odluke iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe, dostaviti operatoru tržišta energije jamstvo za izgradnju proizvodnog postrojenja, koje može biti jedno od sljedećeg:

1. neprenosiva, neopoziva, bezuvjetna bankarska garancija izdana u korist operatora tržišta energije, naplativa na prvi pisani poziv, te izdana od poslovne banke prihvatljive operatoru tržišta energije u iznosu od 39,816 EUR/kW priključne snage proizvodnog postrojenja za koje je ponuda na javnom natječaju proglašena dobitnom, pri čemu rok važenja bankarske garancije mora iznositi minimalno jednu godinu od dana objave odluke iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe

ili

2. dokaz o uplati iznosa od 39,816 EUR/kW priključne snage proizvodnog postrojenja za koje je ponuda na javnom natječaju proglašena dobitnom, na račun operatora tržišta energije.

(2) U slučaju da nositelj projekta do isteka roka od 30 dana prije isteka roka valjanosti bankarske garancije iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne stekne pravo na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene sukladno odredbama ove Uredbe, nositelj projekta dužan je operatoru tržišta energije, najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja bankarske garancije iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, dostaviti novu neprenosivu, neopozivu, bezuvjetnu bankarsku garanciju izdanu u korist operatora tržišta energije, naplativu na prvi pisani poziv, te izdanu od poslovne banke prihvatljive operatoru tržišta energije u iznosu od 39,816 EUR/kW priključne snage proizvodnog postrojenja, pri čemu rok važenja bankarske garancije mora iznositi minimalno jednu godinu nakon isteka valjanosti prethodne bankarske garancije.

(3) Nositelj projekta dužan je operatoru tržišta energije dostavljati novu bankarsku garanciju na prvi poziv sukladno stavku 2. ovoga članka sve do stjecanja prava na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene sukladno odredbama ove Uredbe.

(4) Ukoliko nositelj projekta u roku i na način utvrđen stavcima 2. i 3. ovoga članka ne dostavi operatoru tržišta energije novu bankarsku garanciju na poziv, raskida se ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

(5) Sudioniku javnog natječaja će bankarska garancija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ili uplaćeni iznos iz stavka 1. točke 2. ovoga članka i stavaka 2. i 3. ovoga članka za određenu ponudu biti vraćeni nakon što ostvari pravo na isplatu tržišne premije, odnosno pravo na isplatu zajamčene otkupne cijene sukladno zakonu kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i viskoučinkovite kogeneracije i odredbama ove Uredbe.

(6) U slučaju da sudionik javnog natječaja ne ostvari pravo na isplatu tržišne premije, odnosno pravo na isplatu zajamčene otkupne cijene sukladno zakonu kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i viskoučinkovite kogeneracije i odredbama ove Uredbe, kao i u slučaju raskida ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom prije ostvarivanja prava na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene, iznos od naplaćene garancije iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i stavaka 2. i 3. ovoga članka ili iznos iz stavka 1. točke 2. ovoga članka bit će uplaćen na račun operatora tržišta energije u svrhu isplate poticaja.

Sklapanje ugovora o tržišnoj premiji ili o zajamčenoj otkupnoj cijeni

Članak 15.

(1) Operator tržišta energije dužan je nositeljima projekta čije su ponude proglašene dobitnima, te koji su u roku od 15 dana od dana objave odluke iz članka 13. ove Uredbe dostavili jamstvo za izgradnju proizvodnog postrojenja sukladno članku 14. ove Uredbe, u roku od 15 dana od dana dostave jamstva za izgradnju proizvodnog postrojenja, dostaviti potpisani prijedlog ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, s uvjetima i sadržajem sukladno članku 16. ove Uredbe i referentnom vrijednosti iz dobitne ponude, odnosno zajamčenom otkupnom cijenom jednakoj onoj iz dobitne ponude.

(2) Ukoliko nositelj projekta u roku od 15 dana od primitka potpisanog prijedloga ugovora iz stavka 1. ovoga članka operatoru tržišta energije ne dostavi potpisani ugovor, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

Obvezni sadržaj ugovora

Članak 16.

(1) Ugovor o tržišnoj premiji operator tržišta energije sklapa s nositeljima projekata čije su ponude utvrđene dobitnima na provedenom javnom natječaju za dodjelu tržišne premije sukladno člancima 9. ili 11. ove Uredbe.

(2) Ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom operator tržišta energije sklapa s nositeljima projekata čije su ponude utvrđene dobitnima na provedenom javnom natječaju za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom sukladno člancima 10. ili 11. ove Uredbe.

(3) Ugovor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sklapa se na određeno vrijeme s rokom trajanja od 12 godina, a koji se rok računa od dana stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

(4) Ugovorom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se minimalno:

1. rok na koji se sklapa

2. naziv projekta, registarski broj projekta iz Registra OIEKPP i oznaku energetskog odobrenja

3. popis katastarskih čestica na kojima će proizvodno postrojenje biti izgrađeno

4. instalirana i priključna snaga proizvodnog postrojenja za koju je izabran kao dobitni ponuditelj, izraženu u kW

5. rokovi dostave važeće lokacijske dozvole i/ili građevinske dozvole ili drugog akta kojim se odobrava građenje proizvodnog postrojenja, osim u slučaju kada se radi o proizvodnom postrojenju koje se smatra jednostavnom građevinom sukladno propisu o gradnji

6. podatke o važećoj lokacijskoj dozvoli i/ili građevinskoj dozvoli ili drugom aktu kojim se odobrava građenje proizvodnog postrojenja, osim u slučaju kada se radi o proizvodnom postrojenju koje se smatra jednostavnom građevinom sukladno propisu o gradnji

7. podatke iz prethodne elektroenergetske suglasnosti za priključak na mrežu, odnosno elektroenergetske suglasnosti

8. da se visina referentne vrijednosti električne energije koja je utvrđena ugovorom o tržišnoj premiji, odnosno visina otkupne cijene koja je utvrđena ugovorom o otkupu električne energije zajamčene otkupne cijene korigira svake godine u odnosu na utvrđenu korigiranu referentnu vrijednost električne energije, odnosno utvrđenu korigiranu otkupnu cijenu iz prethodne godine primjenom Prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena koji objavljuje Državni zavod za statistiku za prethodnu kalendarsku godinu za sve sklopljene valjane ugovore o tržišnoj premiji, odnosno ugovore o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom. Prva korekcija referentne vrijednosti električne energije, odnosno visine zajamčene otkupne cijene primjenjuje se u kalendarskoj godini koja slijedi godinu u kojoj je sklopljen ugovor

9. da se referentna tržišna cijena za proizvodna postrojenja grupe g. te i. iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe, godišnje korigira sukladno metodologiji izračuna referentnih tržišnih cijena iz članka 34. ove Uredbe, obzirom na promjenjive troškove ulaznih sirovina te iznos parametra Gor korištenog za izračun maksimalne referentne vrijednosti za natječaj temeljem kojeg se sklapa ugovor

10. da se tržišna premija, odnosno zajamčena otkupna cijena počinje isplaćivati nakon što nositelj projekta za proizvodno postrojenje ili za proizvodnu jedinicu za koje je sklopljen ugovor stekne status povlaštenog proizvođača te dostavi operatoru tržišta energije dokumentaciju iz članka 17. ove Uredbe

11. da će se ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom raskinuti ukoliko nositelj projekta izgubi status povlaštenog proizvođača za proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu za koje je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom

12. odredbu o jamstvu izgradnje iz članka 14. ove Uredbe

13. odredbu o mogućnosti ustupa tražbine iz ugovora u skladu s člankom 19. stavkom 9. ove Uredbe

14. odredbe o uvjetima raskida ugovora u slučaju da nositelj projekta prije isteka roka iz stavka 3. ovog članka zatraži raskid ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom

15. odredbe o dostavi podataka operatoru tržišta energije o proizvodnom postrojenju tijekom trajanja ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

(5) Ugovorom o tržišnoj premiji, pored utvrđenja iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se i:

1. jedinica lokalne samouprave u kojoj će proizvodno postrojenje biti izgrađeno sukladno aktu kojim se dozvoljava gradnja

2. iznos referentne vrijednosti iz dobitne ponude nositelja projekta izraženu u EUR/kWh

3. da se tržišna premija u mjesečnom obračunskom razdoblju isplaćuje na temelju neto isporučene električne energije

4. rokove i uvjete isplate tržišne premije

5. da se iznos tržišne premije određuje temeljem Metodologije za izračun referentnih tržišnih cijena sukladno ovoj Uredbi

6. da se tržišna premija isplaćuje samo za neto isporučenu energiju isporučenu u obračunskim intervalima (satima) i za koje je vrijednost RSTC i veća ili jednaka nula (0)

7. da je proizvođač dužan platiti operatoru tržišta energije razliku između referentne tržišne cijene i referentne vrijednosti do 25. u mjesecu za prethodni mjesec, ako je referentna tržišna cijena na mjesečnoj razini veća od iznosa referentne vrijednosti utvrđene ugovorom o tržišnoj premiji.

(6) Ugovorom o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, pored utvrđenja iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se i:

1. iznos zajamčene otkupne cijene

2. da se za vrijeme trajanja pokusnog rada isplaćuje 50 % iznosa zajamčene otkupne cijene utvrđene za cjelokupno razdoblje u kojima je trajao pokusni rad proizvodnog postrojenja.

(7) Ugovorom o tržišnoj premiji odnosno ugovorom o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom koji se sklapaju s nositeljima projekata čije su ponude utvrđene dobitnima na provedenom javnom natječaju za poticanje tržišnom premijom, odnosno javnom natječaju za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom sukladno članku 11. ove Uredbe, pored utvrđenja iz stavaka 4., 5. i 6. ovog članka, utvrđuje se odredba u svezi provjere ukupnih prihvatljivih troškova projekata.

(8) Za povlaštenog proizvođača za kojega se utvrdi da je temeljem neistinitih podataka stekao prava na isplatu tržišne premije, odnosno pravo na isplatu zajamčene otkupne cijene raskinut će se ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

(9) Ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom raskida se u slučaju da povlašteni proizvođač električne energije i/ili proizvodno postrojenje prestanu ispunjavati uvjete utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ovom Uredbom.

IV. NAČIN I UVJETI STJECANJA, REALIZACIJE I PRESTANKA PRAVA NA POTICAJE

Način i uvjeti stjecanja, realizacije i prestanka prava na poticaje tržišnom premijom, odnosno zajamčenom otkupnom cijenom

Članak 17.

(1) Pravo na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene stječe povlašteni proizvođač električne energije za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije ili visokoučinkovitu kogeneraciju, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. da je sklopio ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom s operatorom tržišta energije

2. da je ishodio izvršno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, odnosno u slučaju da se radi o jednostavnim građevinama sukladno propisu o gradnji da je stekao status povlaštenog proizvođača električne energije sukladno odredbama uredbe kojom se uređuju pitanja statusa povlaštenog proizvođača

3. da je ispunio, odnosno da trajno ispunjava uvjete određene odredbama ove Uredbe i ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom sklopljenog s operatorom tržišta energije.

(2) Ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom primjenjuje se od dana sklapanja, osim dijela ugovora koji se odnosi na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene.

(3) Povlašteni proizvođač električne energije gubi pravo na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene u sljedećim slučajevima:

1. raskida ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom

2. prestanka statusa povlaštenog proizvođača električne energije

3. ukoliko proizvodno postrojenje i/ili povlašteni proizvođač prestane ispunjavati uvjete utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije, rješenjem o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, ovom Uredbom odnosno ugovorom o tržišnoj premiji ili ugovorom o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

Ostvarivanje prava na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene

Članak 18.

(1) Pravo na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene, povlašteni proizvođač električne energije ostvaruje nakon što operatoru tržišta energije dostavi:

1. izvršno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

2. izjavu o svim primljenim državnim potporama na obrascu definiranom od strane operatora tržišta energije, ne stariju od 30 dana od dana dostave

3. svu ostalu dokumentaciju predviđenom Javnim pozivom.

(2) Ukoliko se radi o jednostavnim građevinama sukladno posebnom propisu o gradnji, povlašteni je proizvođač u svrhu ostvarenja prava na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene, dužan dostaviti operatoru tržišta energije sljedeću dokumentaciju:

1. ugovor o korištenju elektroenergetske mreže za proizvodno postrojenje

2. dokaz o trajnom pogonu proizvodnog postrojenja

3. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, ne stariju od 30 dana od dana dostave

4. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje fizička osoba za sebe, odnosno odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, prema obrascu određenom u javnom pozivu, ne stariju od 30 dana od dana dostave

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv fizičke osobe ili pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi nositelja projekta, ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana dostave

6. izjavu o svim primljenim državnim potporama na obrascu definiranom od strane operatora tržišta energije, ne stariju od 30 dana od dana dostave.

(3) Povlašteni proizvođač dužan je dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka dostaviti operatoru tržišta energije u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača.

(4) Ukoliko povlašteni proizvođač ne dostavi dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka u roku iz stavka 3. ovog članka, operator tržišta energije može jednostrano raskinuti ugovor o zajamčenenoj otkupnoj cijeni,

(5) Povlašteni proizvođač dužan je dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka dostaviti operatoru tržišta energije u roku od 15 dana od dana izdavanja dokaza o trajnom pogonu proizvodnog postrojenja.

(6) Ukoliko povlašteni proizvođač ne dostavi dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka u roku iz stavka 5. ovoga članka, operator tržišta energije može jednostrano raskinuti ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o zajamčenoj otkupnoj cijeni

(7) Tržišna premija, odnosno zajamčena otkupna cijena za povlaštene proizvođače s jednostavnim građevinama sukladno posebnom propisu o gradnji, počinje se isplaćivati nakon što nositelj projekta za proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu za koji je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu zajamčenom otkupnom cijenom ishodi dokaz o trajnom pogonu proizvodnog postrojenja.

V. PRAVA I OBVEZE NOSITELJA PROJEKTA, POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA, OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE, OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA I OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, POVEZANIH S PRAVIMA NA POTICAJE

Prava i obveze nositelja projekta i povlaštenog proizvođača električne energije

Članak 19.

(1) Nositelj projekta koji je s operatorom tržišta energije sklopio ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom dužan je u skladu sa sklopljenim ugovorom izgraditi proizvodno postrojenje te za isto steći status povlaštenog proizvođača električne energije.

(2) Povlašteni proizvođač je dužan dostaviti Izjavu o svim primljenim potporama do pravomoćnosti rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, u svrhu ostvarenja prava na isplatu poticaja i utvrđivanje tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene.

(3) Ukoliko je nositelj projekta korisnik bilo kojeg oblika potpore za izgradnju proizvodnog postrojenja odnosno proizvodnu jedinicu, operator tržišta energije umanjit će mu iznos tržišne premije odnosno zajamčene otkupne cijene sukladno metodologiji iz programa državnih potpora za obnovljive izvore energije.

(4) Nositelj projekta, odnosno povlašteni proizvođač električne energije dužan je na zahtjev operatora tržišta energije dostaviti svu traženu dokumentaciju i podatke u svrhu provjere dokumentacije na temelju koje stječe ili je stekao prava na temelju zakona kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ove Uredbe.

(5) Povlašteni proizvođač električne energije dužan je kontinuirano ispunjavati uvjete pod kojima je stekao status povlaštenog proizvođača električne energije, kao i tehničke i pogonske uvjete proizvodnog postrojenja za koje je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ove Uredbe.

(6) Povlašteni proizvođač električne energije dužan je kontinuirano ispunjavati uvjete učinkovitosti i uvjete korištenja sirovina odnosno goriva, temeljem kojih ostvaruje pravo na isplatu tržišne premije ili zajamčene otkupne cijene.

(7) Povlašteni proizvođač električne energije dužan je dostavljati godišnje planove proizvodnje, mjesečne podatke i izvješća o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje u skladu s odredbama uredbe kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

(8) Nositelj projekta, odnosno povlašteni proizvođač električne energije dužan je ispunjavati i sve ostale obveze utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ovom Uredbom.

(9) Nositelj projekta, odnosno povlašteni proizvođač električne energije može ustupiti potraživanja iz ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom samo radi osiguranja kredita za izgradnju proizvodnog postrojenja iz ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, i u tu svrhu zasnovati založno pravo na tražbinama iz ugovora sukladno propisima koji uređuju vlasničkopravne odnose i druga stvarna prava, isključivo financijskim institucijama koje financiraju izgradnju proizvodnog postrojenja na koje se odnosi ugovor o tržišnoj premiji odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

Promjena nositelja projekta, odnosno povlaštenog proizvođača električne energije

Članak 20.

(1) Ukoliko se tijekom važenja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom promijeni nositelj projekta odnosno povlašteni proizvođač električne energije, novi nositelj projekta odnosno povlašteni proizvođač električne energije dužan je dostaviti operatoru tržišta energije sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

1. izvršno rješenje o izmjeni rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, odnosno ugovor o korištenju mreže za proizvodno postrojenje s novim nositeljem projekta za jednostavne građevine sukladno propisu o gradnji

2. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, ne stariju od 30 dana od dana dostave

3. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje fizička osoba za sebe, odnosno odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca ne stariju od 30 dana od dana dostave

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv fizičke osobe ili pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana dostave

5. izjavu o svim primljenim državnim potporama na obrascu definiranom od strane operatora tržišta energije, ne stariju od 30 dana od dana dostave.

(2) Nositelj projekta, odnosno povlašteni proizvođač električne energije dužan je u roku od 30 dana od nastale promjene obavijestiti operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava o svakoj promjeni nositelja projekta odnosno povlaštenog proizvođača električne energije.

Dužnosti povlaštenog proizvođača

Članak 21.

(1) Povlašteni proizvođač dužan je u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ove Uredbe jednom mjesečno platiti operatoru tržišta energije s kojim je sklopio ugovor o tržišnoj premiji razliku između referentne tržišne cijene i referente vrijednosti, ako je referentna tržišna cijena na mjesečnoj razini veća od iznosa referentne vrijednosti utvrđene ugovorom o tržišnoj premiji.

(2) Povlašteni proizvođač isplaćuje potraživanja iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana izdavanja računa od strane operatora tržišta energije.

(3) Ako povlašteni proizvođač ne ispuni financijske obveze sukladno ovoj Uredbi, operator tržišta energije ima pravo temeljem odredbi zakona kojim se uređuju obvezni odnosi izvršiti prijeboj potraživanja koje operator tržišta energije ima prema povlaštenom proizvođaču.

Vrsta i iznos sredstva osiguranja plaćanja

Članak 22.

(1) Povlašteni proizvođač je u svrhu osiguranja plaćanja razlike iz članka 21. ove Uredbe, dužan predati operatoru tržišta energije neprenosivu, neopozivu, bezuvjetnu bankarsku garanciju izdanu u korist operatora tržišta energije, naplativu na prvi pisani poziv, te izdanu od poslovne banke prihvatljive operatoru tržišta energije, u roku od 30 dana od stjecanja prava na isplatu tržišne premije.

(2) Povlašteni proizvođač ima pravo umjesto bankarske garancije iz stavka 1. ovog članka uplatiti depozit na transakcijski račun operatora tržišta energije.

(3) Rok važenja bankarske garancije iz stavka 1. ovoga članka iznosi najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja (u daljnjem tekstu: razdoblje važenja sredstva osiguranja plaćanja).

(4) Rok važenja depozita iz stavka 2. ovoga članka je tokom cijelog vremena važenja ugovora o tržišnoj premiji ili dok se depozit ne zamijeni bankarskom garancijom.

(5) Povlašteni proizvođač dužan je dostaviti operatoru tržišta energije prvo sredstvo osiguranja plaćanja iz stavaka 1. i 2. ovog članka u iznosu utvrđenom na temelju podatka o priključnoj snazi proizvodnog postrojenja povlaštenog proizvođača, očekivane mjesečne proizvodnje za danu tehnologiju i procijenjene razlike iznosa referentne tržišne cijene i referentne vrijednosti, za razdoblje od dva mjeseca.

(6) Iznos procijenjene razlike referentne tržišne cijene i referentne vrijednosti utvrđuje operator tržišta energije jednom godišnje, u mjesecu prosincu za iduću kalendarsku godinu.

(7) Pri utvrđivanju razlike iz stavka 6. ovoga članka, operator tržišta energije procjenjuje iznos referentne tržišne cijene za iduću kalendarsku godinu, na temelju podataka o cijenama financijskih izvedenica električne energije na burzama električne energije Europske unije.

(8) Povlašteni proizvođač dužan je dostavljati operatoru tržišta energije, nakon isteka prvog sredstva osiguranja plaćanja, za vrijeme trajanja ugovora o tržišnoj premiji, sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Operator tržišta energije može izmijeniti iznos sredstva osiguranja plaćanja tokom godine, uzimajući u obzir procijenjenu referentu tržišnu cijenu.

(10) Operator tržišta energije će svakog povlaštenog proizvođača obavijestiti elektroničkom poštom i/ili pisanim putem o iznosu na kojeg se moraju izdati bankarska garancija ili depozit sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Pravo zamjene sredstva osiguranja plaćanja drugom vrstom sredstva osiguranja plaćanja

Članak 23.

(1) Povlašteni proizvođač ima pravo zamijeniti dostavljeno sredstvo osiguranja plaćanja drugom vrstom sredstva osiguranja plaćanja, koje ispunjava uvjetima propisanim odredbama članka 22. ove Uredbe.

(2) Povlašteni proizvođač dužan je o namjeri iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti operatora tržišta energije elektroničkom poštom i/ili pisanim putem osam dana prije zamjene drugom vrstom sredstva osiguranja plaćanja.

Aktiviranje dijela ili cjelokupnog iznosa sredstva osiguranja plaćanja

Članak 24.

(1) U slučaju aktiviranja dijela ili cjelokupnog iznosa sredstva osiguranja plaćanja, povlašteni proizvođač je dužan u roku 15 dana od dana aktiviranja sredstva osiguranja plaćanja dostaviti operatoru tržišta energije novo sredstvo osiguranja plaćanja, koje mora ispunjavati uvjete određene člankom 22. ove Uredbe.

(2) U slučaju da povlašteni proizvođač nakon aktivacije sredstva osiguranja plaćanja, ne dostavi novo sredstvo osiguranja plaćanja, operator tržišta energije ima pravo raskinuti ugovor o tržišnoj premiji s povlaštenim proizvođačem.

Prava i obveze operatora tržišta energije te obračun i isplata tržišne premije i zajamčene otkupne cijene

Članak 25.

(1) Operator tržišta energije u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ove Uredbe, dužan je:

– provoditi javne natječaje za dodjelu tržišne premije i javne natječaje za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom

– sklopiti ugovore o tržišnoj premiji i ugovore o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom s nositeljima projekata čije su ponude proglašene dobitnima

– jednom mjesečno isplatiti povlaštenom proizvođaču električne energije s kojim je sklopio ugovor o tržišnoj premiji, tržišnu premiju obračunatu za neto isporučenu električnu energiju, ako je referentna tržišna cijena na mjesečnoj razini manja od iznosa referentne vrijednosti utvrđene ugovorom o tržišnoj premiji

– jednom mjesečno isplatiti povlaštenom proizvođaču električne energije s kojim je sklopio ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, zajamčenu otkupnu cijenu za neto isporučenu električnu energiju

(2) Operator tržišta energije isplaćuje potraživanja iz stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovoga članka u roku od 30 dana od dana izdavanja računa od strane povlaštenog proizvođača električne energije koji ostvaruje pravo na isplatu poticaja.

(3) Operator tržišta energije ovlašten je zatražiti od povlaštenog proizvođača električne energije koji ostvaruje pravo na poticaj dostavu dokumentacije i podataka potrebnih za provjeru ispunjavanja uvjeta za isplatu poticaja.

(4) Operator tržišta energije dužan je ispunjavati i sve ostale obveze utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ovom Uredbom.

Dužnosti operatora prijenosnog sustava, odnosno operatora distribucijskog sustava i dostava mjernih podataka

Članak 26.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su osigurati i dostaviti operatoru tržišta energije mjerne podatke potrebne za izračune poticaja tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom i planiranje proizvodnje električne energije članova EKO bilančne grupe, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije, ove Uredbe i pravila vođenja EKO bilančne grupe.

(2) Operator prijenosnog sustava, odnosno operator distribucijskog sustava, dužan je nositelju projekta, koji je s operatorom tržišta energije sklopio ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, tijekom pokusnog rada pa sve do početka primjene ugovora o otkupu električne energije, osigurati mjerenje neto isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu.

(3) Za vrijeme trajanja pokusnog rada iz stavka 2. ovoga članka operator prijenosnog sustava, odnosno operator distribucijskog sustava dužan je operatoru tržišta energije dostaviti mjerne podatke za obračun električne energije, isporučene u elektroenergetski sustav, najkasnije do 10. dana u kalendarskom mjesecu nakon mjeseca u kojemu je nositelj projekta stekao status povlaštenog proizvođača električne energije.

(4) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su operatoru tržišta energije najkasnije do 10. dana u svakom kalendarskom mjesecu za svako proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu za koje je s operatorom tržišta energije sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom ili ugovor o otkupu električne energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) ili Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.), dostaviti podatke o ukupnoj neto isporučenoj električnoj energiji sukladno uredbi kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

(5) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su operatoru tržišta energije najkasnije do 10. dana u svakom kalendarskom mjesecu dostaviti podatke o satnoj neto isporučenoj električnoj energiji, sumarno za svaku pojedinu grupu proizvodnih postrojenja a., b., d. i e. iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe za potrebe izračuna referentne tržišne cijene iz članka 35. ove Uredbe.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je operatoru tržišta energije za povlaštene proizvođače s jednostavnim građevinama sukladno propisu o gradnji, koji ima sklopljen ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu zajamčenom otkupnom cijenom dostaviti dokaz o trajnom pogonu proizvodnog postrojenja, u roku od osam dana od dana izdavanja.

(7) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su ispunjavati i sve ostale obveze utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ovom Uredbom.

Metodologija za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena

Članak 27.

(1) Metodologijom za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena propisuje se način izračuna maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena u svrhu provedbe javnog natječaja za dodjelu tržišne premije i javnog natječaja za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom.

(2) Vrijednosti svih ulaznih parametara kao i vrijednosti izračunate Metodologijom za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena izražavaju se i računaju u pridruženim jedinicama.

Revidiranje vrijednosti ulaznih parametara i njihova objava

Članak 28.

(1) Maksimalne referentne vrijednosti i maksimalne zajamčene otkupne cijene određuju se prema metodologiji za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena, a na temelju vrijednosti ulaznih parametara iz članka 30. ove Uredbe određenih za tekuću godinu.

(2) Operator tržišta energije najmanje jednom godišnje revidira vrijednosti ulaznih parametara iz članka 30. ove Uredbe za grupe proizvodnih postrojenja prema klasifikaciji iz članka 3. ove Uredbe, te na osnovu revidiranih ulaznih parametara utvrđuje nove iznose maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena za potrebe javnih natječaja iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe.

Izračun maksimalne referentne vrijednosti i maksimalne zajamčene otkupne cijene

Članak 29.

(1) Maksimalne referentne vrijednosti i maksimalne zajamčene otkupne cijene iz članka 28. ove Uredbe određuju se na temelju izračunatih vrijednosti proizvodnih troškova PT za pojedine grupe proizvodnih postrojenja iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe, sukladno odredbama ove Uredbe.

(2) Vrijednosti proizvodnih troškova PT računaju se na temelju procjene ukupnih godišnjih troškova proizvodnje električne energije iz referentnog proizvodnog postrojenja izraženih u EUR/MWh, koje operator tržišta energije određuje jednom godišnje za grupe proizvodnih postrojenja prema klasifikaciji iz članka 3. ove Uredbe. Izračun se radi na temelju vrijednosti ulaznih parametara iz članka 30. ove Uredbe koje će operator tržišta energije odrediti za pojedinu grupu proizvodnih postrojenja.

(3) Vrijednosti izračunate na način iz stavaka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se i za projekte inovativnih tehnologija.

Parametri za izračun proizvodnih troškova referentnih proizvodnih postrojenja

Članak 30.

(1) Parametri koji se koriste za izračun proizvodnih troškova referentnih proizvodnih postrojenja su:

1. godišnji ekvivalentni sati rada proizvodnog postrojenjaflh [h]
2. električna učinkovitost proizvodnog postrojenjaEη [%]
3. toplinska učinkovitost proizvodnog postrojenjaHη [%]
4. udio vlastitog financiranja u investicijskim troškovimaeq [%]
5. tražena stopa povrata na vlastito ulaganjeroe [%]
6. kamatna stopa na pozajmljena sredstvar [%]
7. ponderirana prosječna stopa povrata na kapitalWACC[%]
8. vrijeme trajanja ugovora o premiji ili ugovora o otkupu zajamčenom otkupnom cijenomn [god]
9. ukupni investicijski troškovi po jedinici instalirane snageInv [EUR/MW]
10. ukupni godišnji operativni troškovi (bez troškova goriva) po jedinici instalirane snage
Op [EUR/MW]
11. troškovi goriva po jedinici donje energetske vrijednosti gorivaGor [EUR/MWh]
12. investicijski troškovi po jedinici proizvodnje električne energijeTinv [EUR/MWh]
13. operativni troškovi (bez troškova goriva) po jedinici proizvodnje električne energijeTop [EUR/MWh]
14. ukupni troškovi goriva po jedinici proizvodnje električne energijeTgor [EUR/MWh]
15. obračunska vrijednost toplinske energijeVtop [EUR/MWh]
16. vrijednost proizvedene toplinske energije po jedinici proizvodnje električne energijePtop [EUR/MWh].


(2) Parametri: »električna učinkovitost«, »toplinska učinkovitost«, »troškovi goriva« i »vrijednost proizvedene toplinske energije« koriste se samo pri izračunu proizvodnih troškova za proizvodna postrojenja iz grupa g., i., i j. određenih člankom 3. stavkom 1. ove Uredbe, dok se pri izračunu proizvodnih troškova (PT) za proizvodna postrojenja iz ostalih grupa navedeni parametri ne koriste, odnosno u formulama iz članka 31. ove Uredbe za iste primjenjuje se vrijednost 0.

(3) Investicijski i godišnji operativni troškovi (bez troškova goriva) određuju se u EUR/MW instalirane snage proizvodnog postrojenja.

(4) Ukupni troškovi goriva određuju se u EUR/MWh, pri čemu se za energetsku vrijednost goriva koristi donja energetska vrijednost goriva.

(5) Obračunska vrijednost toplinske energije (internalizirana jedinična vrijednost toplinske energije) izražava se u EUR/MWh te se obračunava na korisnu energiju iz kogeneracijskog procesa.

(6) Investicijski troškovi obuhvaćaju: troškove razvoja projekta, nabavu zemljišta ili troškove povezane s ostvarivanjem prava gradnje, troškove projektne dokumentacije, troškove elaborata potrebnih za pripremu gradnje i gradnju, građevinske radove, nabavu opreme, troškove priključenja na javnu energetsku infrastrukturu i drugu infrastrukturu, troškove povezane s financiranjem, troškove stručnih i ostalih usluga potrebnih za pripremu, izgradnju i puštanje u pogon proizvodnog postrojenja.

(7) Operativni troškovi obuhvaćaju: troškove održavanja pogona, troškove upravljanja proizvodnim postrojenjem, troškove plaća zaposlenih, troškove administracije i osiguranja, troškove svih naknada, troškove održavanja opreme te stručnih i ostalih usluga potrebnih za rad proizvodnih postrojenja.

(8) Investicijske i operativne troškove operator tržišta energije utvrđuje na temelju analize tržišnih parametara razvoja projekata u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, uvažavajući specifičnosti različitih tehnologija, napredak u razvitku tehnologija i iskustva u korištenju proizvodnih postrojenja te cijene i trendove kretanja cijena goriva odnosno sirovina, te ostalih utjecajnih parametara.

(9) Operator tržišta energije vrijednosti ulaznih parametara određuje na način da predstavljaju vrijednosti uprosječene kroz razdoblje trajanja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, pri čemu u obzir uzima očekivane promjene njihovih vrijednosti, poput očekivanog rasta ili smanjenja troškova goriva, rasta ili smanjenja troškova održavanja i ostalih operativnih troškova.

Izračun proizvodnih troškova

Članak 31.

(1) Proizvodni troškovi po jedinici proizvodnje izračunavaju se prema formuli:

(2) Iznos investicijskih troškova po jedinici proizvodnje električne energije Tinv, izračunava se anuitetnom metodom, na način da se kroz vrijeme trajanja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom osigura traženi povrat na uloženi kapital, prema sljedećoj formuli:

(3) Ponderirana prosječna stopa povrata na kapital se računa prema sljedećoj formuli:

(4) Operativni troškovi (bez troškova goriva) po jedinici proizvedene električne energije [EUR/MWh] izračunavaju se prema sljedećoj formuli:

(5) Troškovi goriva po jedinici proizvedene električne energije [EUR/MWh] izračunavaju se prema sljedećoj formuli:

(6) Vrijednost proizvedene toplinske energije po jedinici proizvedene električne energije [EUR/MWh] izračunava se prema sljedećoj formuli:

Metodologija za izračun referentnih tržišnih cijena električne energije

Članak 32.

(1) Metodologijom za izračun referentnih tržišnih cijena propisuje se način izračuna referentnih tržišnih cijena za pojedine grupe proizvodnih postrojenja u svrhu izračuna tržišne premije.

(2) Vrijednosti svih ulaznih parametara kao i vrijednosti izračunate Metodologijom za izračun referentnih tržišnih cijena izražavaju se i računaju u pridruženim jedinicama.

Određivanje referentne tržišne cijene električne energije

Članak 33.

(1) Operator tržišta energije dužan je svakog mjeseca najkasnije do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec odrediti referentne tržišne cijene električne energije za svaku grupu proizvodnih postrojenja iz članka 3. ove Uredbe sukladno Metodologiji za izračun referentnih tržišnih cijena.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka referentne tržišne cijene se ne određuju za one grupe proizvodnih postrojenja za koje niti po jednom od dotad sklopljenih ugovora o tržišnoj premiji nije ostvareno pravo na isplatu poticaja sukladno odredbama ove Uredbe.

Izračun referentnih tržišnih cijena

Članak 34.

(1) Za proizvodna postrojenja iz grupe a., b. i c. određene člankom 3. stavkom 1. ove Uredbe određuje se referentna tržišna cijena

(2) Za proizvodna postrojenja iz grupe e. i f. određene člankom 3. stavkom 1. ove Uredbe određuje se referentna tržišna cijena

(3) Za proizvodna postrojenja iz grupe i. određene člankom 3. stavkom 1. ove Uredbe određuje se referentna tržišna cijena

(4) Za ostala proizvodna postrojenja osim grupa a., b., c., e., f. te i. određenih člankom 3. stavkom 1. ove Uredbe određuje se jedinstvena referentna tržišna cijena

(5) Za 2023., 2024. i 2025. godinu korekcijski faktori iznose:

k = 0,95

kSE = 0,9

kVE = 0,85.

(6) Počevši od 2026. godine, vrijednost korekcijskih faktora se svake godine uvećavaju za sljedeće iznose, u odnosu na vrijednost iz prethodne godine:

– korekcijski faktor k se uvećava za iznos od 0,01

– korekcijski faktor kSE se uvećava za iznos od 0,02

– korekcijski faktor kVE se uvećava za iznos od 0,03.

(7) Nakon 2030. godine svi korekcijski faktori imaju vrijednost 1.

(8) Parametar promjenjivih troškova ulazne sirovine b [EUR/MWh] iz stavka 3. ovoga članka određuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

Gor troškovi goriva po jedinici donje energetske vrijednosti goriva sukladno članku 30. ove Uredbe [EUR/MWh] iz ugovora o tržišnoj premiji.

(9) Korekcija cijene ulazne sirovine u godini n, Ksir(n) iz stavka 3. ovog članka, računa se prema izrazu

gdje su:

Ksir(n) korekcija cijene ulaznih sirovina u godini n

Ksir(n-1) korekcija cijene ulaznih sirovina u godini n-1

Indsir(n-1) godišnji indeks cijene kukuruza za siliranje zrna u godini n-1 koji određuje Državni zavod za statistiku, a operator tržišta energije objavljuje na svojoj mrežnoj stranici

CPI(n-1) godišnji indeks potrošačkih cijena koji objavljuje Državni zavod za statistiku za godinu n-1

n godina na koju se odnosi korekcija referentne tržišne cijene

n-1 prethodna godina u odnosu na godinu n.

(10) Parametar Ksir(n) za godinu u kojoj je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji iznosi 100.

(11) Prva korekcija visine referentne tržišne cijene električne energije primjenom parametra Ksir(n) primjenjuje se u kalendarskoj godini koja slijedi godinu u kojoj je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji.

Članak 35.

(1) Vrijednosti RTC, RTCSE i RTCVE iz članka 34. ove Uredbe izračunavaju se za svaki mjesec prema sljedećim formulama:

gdje su:

i redni broj obračunskog intervala u mjesecu za koji se vrši obračun

n broj obračunskih intervala u mjesecu za koji se vrši obračun

RTC referentna cijena električne energije za mjesečni obračunski interval za koji se vrši obračun [EUR/MWh]

RSTCi referentna satna dan unaprijed cijena električne energije za obračunski interval i [EUR/MWh]

RTCSE referentna tržišna cijena za sunčane elektrane za mjesečni obračunski interval u svrhu izračuna tržišne premije [EUR/MWh]

RTCVE referentna tržišna cijena za vjetroelektrane za mjesečni obračunski interval u svrhu izračuna tržišne premije [EUR/MWh]

SEi neto isporučena električna energija iz svih sunčanih elektrana u Republici Hrvatskoj u obračunskom intervalu [MWh]

VEi neto isporučena električna energija iz svih vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj u obračunskom intervalu [MWh].

(2) Obračunski interval iz stavka 1. ovog članka je 1 sat.

(3) Vrijednosti referentnih satnih tržišnih cijena električne energije RSTCi iz stavka 1. ovoga članka za svaki obračunski interval u mjesecu se računa prema sljedećoj formuli:

gdje je:

CROPEXi satna dan unaprijed cijena električne energije za obračunski interval i na hrvatskoj burzi električne energije CROPEX (http://www.cropex.hr/) [EUR/MWh].

(4) U slučaju nedostupnosti satnih cijena s burze iz stavka 3. ovoga članka, za taj obračunski interval za referentnu tržišnu cijenu električne energije koristi se iznos referentne tržišne cijene električne energije izračunate za isti obračunski interval prethodnog dana.

(5) Satne cijene iz stavka 1. ovoga članka preračunavaju se u eure po prosječnom mjesečnom srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za odgovarajuću valutu u odgovarajućem obračunskom razdoblju.

Rokovi stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije za proizvodno postrojenje za koje je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom

Članak 36.

(1) Nositelj projekta koji je s operatorom tržišta energije sklopio ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom mora za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu za koju je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom steći status povlaštenog proizvođača električne energije u roku od četiri godine za svoje proizvodno postrojenje.

(2) Početak roka iz stavka 1. ovoga članka računa se od dana sklapanja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, time da se ugovor smatra sklopljenim danom obostranog potpisa ugovornih strana.

(3) Ukoliko nositelj projekta u roku iz stavka 1. ovoga članka ne stekne status povlaštenog proizvođača u skladu s uredbom kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom sklopljen s operatorom tržišta energije se raskida.

Promjene tijekom gradnje proizvodnog postrojenja

Članak 37.

(1) Ukoliko je nositelj projekta koji je s operatorom tržišta energije sklopio ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom napravio izmjene lokacijske dozvole i/ili građevinske dozvole i/ili lokacijskih uvjeta, u odnosu na natječajnu dokumentaciju na temelju kojeg je sklopljen ugovor s operatorom tržišta energije, nositelj projekta će operatoru tržišta energije dostaviti akte i drugu dokumentaciju vezanu uz promjenu najkasnije 30 dana od izmjene.

(2) Ukoliko se izmjenom iz stavka 1. ovoga članka povećava planirana snaga proizvodnog postrojenja, operator tržišta će raskinuti ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

Uvjeti povrata sredstava isplaćenih na ime poticaja u slučaju prestanka prava na poticanje

Članak 38.

(1) U slučaju raskida ugovora o tržišnoj premiji ili raskida ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom do kojeg je došlo zbog davanja neistinitih podataka sukladno članku 16. stavku 8. ove Uredbe, povlašteni proizvođač dužan je vratiti operatoru tržišta energije cjelokupan iznos iskorištenih poticaja, uvećan za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje temeljem važećih pravila o državnim potporama, uvećan za 100 baznih bodova.

(2) U slučaju kada nije došlo do raskida ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, ali Agencija utvrdi nepravilnosti ili nedostatke u radu proizvodnog postrojenja za koje je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, odnosno utvrdi da proizvodno postrojenje ne ispunjava uvjete temeljem kojih je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije, o utvrđenim nepravilnostima i nedostacima dužna je obavijestiti operatora tržišta energije.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka za vrijeme trajanja razdoblja u kojem je povlašteni proizvođač dužan otkloniti nedostatke ili nepravilnosti pa sve do otklanjanja utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti, povlašteni proizvođač nema pravo na isplatu tržišne premije, a u slučaju da ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom operator tržišta energije mu u navedenom razdoblju isplaćuje referentnu tržišnu cijenu.

(4) Ukoliko je u razdoblju iz stavka 3. ovoga članka, kao i u razdoblju u kojem proizvodno postrojenje nije ispunjavalo uvjete temeljem kojih je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije, povlaštenom proizvođaču isplaćena tržišna premija, odnosno zajamčena otkupna cijena, povlašteni proizvođač električne energije dužan je u roku od 30 dana vratiti operatoru tržišta energije cjelokupan iznos.

VI. JEDINIČNI IZNOS TROŠKOVA URAVNOTEŽENJA EKO BILANČNE GRUPE

Naknada za troškove uravnoteženja

Članak 39.

(1) Članovi EKO bilančne grupe koji imaju ugovore o otkupu električne energije sklopljene s operatorom tržišta energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12., i 144/12.) i Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14. i 107/14.) te ima pravo na zajamčenu otkupnu cijenu temeljem ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, a čija priključna snaga prelazi 50 kW dužni su plaćati operatoru tržišta električne energije troškove uravnoteženja utvrđene obračunom energije uravnoteženja za EKO bilančnu grupu sukladno stavcima 2. do 9. ovoga članka.

(2) Jedinični troškovi utvrđeni obračunom energije uravnoteženja iz stavka 1. ovoga članka obračunava se u EUR/MWh neto isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu za obračunsko razdoblje od jednog kalendarskog mjeseca.

(3) Ukupni iznos troškova određuje se u skladu sa specifičnim troškom odstupanja pojedine grupe tehnologija iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe.

(4) Specifični trošak jednak je omjeru zbroja troška odstupanja i troška nastupa operatora tržišta energije na unutardnevnom tržištu i ukupne proizvodnje članova EKO bilančne grupe iz stavka 1. ovoga članka u kalendarskom mjesecu.

(5) Specifični trošak i iznos troškova uravnoteženja utvrđeni obračunom energije uravnoteženja iz stavka 1. ovoga članka za članove EKO bilančne grupe se računaju na sljedeći način:

Gdje je:

Cstspecifični trošak [EUR/MWh] članova EKO bilančne grupe po grupama tehnologija iz stavka 6. ovoga članka za prethodni kalendarski mjesec i računa se na 6 decimala,

Eplanisatni plan proizvodnje [MWh] članova EKO bilančne grupe po grupama tehnologija iz stavka 6. ovoga članka u prethodnom kalendarskom mjesecu,

Eostvisatno ostvarenje proizvodnje [MWh] proizvodnih postrojenja članova po grupama tehnologija iz stavka 6. ovoga članka u prethodnom kalendarskom mjesecu,

CROPEXisatna dan unaprijed cijena električne energije za obračunski interval i na hrvatskoj burzi električne energije CROPEX (http://www.cropex.hr/) [EUR/MWh] u prethodnom kalendarskom mjesecu,

E(IDi )ostvarena neto trgovina na unutardnevnom tržištu CROPEX (http://www.cropex.hr/) [EUR/MWh], u slučaju neto prodaje električne energije na unutardnevnom tržištu CROPEX u intervalu i predznak je negativan dok u slučaju neto kupnje električne energije na unutardnevnom tržištu CROPEX u intervalu i predznak je pozitivan,

CIDi – ostvarena ponderirana cijena neto trgovine u intervalu i na unutardnevnom tržištu CROPEX,

Codsti – jedinstvena satna cijena odstupanja koja se računa sukladno važećim pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava [EUR/MWh] u prethodnom kalendarskom mjesecu,

Cjt – jedinični iznos troška uravnoteženja po grupi tehnologija iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe obračunava se u EUR po MWh neto isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu, računa se na šest decimala i ne može biti negativan,

n – je broj intervala u kalendarskom mjesecu.

(6) Cst, Cjt, Eplani i Eostvi odnose se zasebno na članove EKO bilančne grupe čija proizvodna postrojenja pripadaju sljedećim grupama:

– e. i f. iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe – grupa vjetroelektrane

– a., b. i c. iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe – grupa sunčane elektrane i

– d., g., h., i., j. i k. iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe – grupa ostale tehnologije OIEiVUK.

(7) Maksimalni iznos Cjt iz stavka 3. ovoga članka za članove EKO bilančne grupe iznosi:

– 10 EUR/MWh za grupu vjetroelektrane iz stavka 6. podstavka 1. ovoga članka

– 5 EUR/MWh za grupu sunčane elektrane iz stavka 6. podstavka 2. ovoga članka i

– 1 EUR/MWh za grupu ostale tehnologije OIEiVUK iz stavka 6. podstavka 3. ovoga članka.

(8) Cst i Cjt iz stavka 3. ovoga članka računaju se za prethodni kalendarski mjesec do 18. u tekućem mjesecu i objavljuju se na mrežnoj stranici operatora tržišta energije.

(9) Cst iz stavka 3. ovoga članka računa se na temelju dostupnih podataka operatora sustava o ostvarenju članova EKO bilančne grupe, dok se u slučaju dostave naknadnih podataka ili ispravaka podataka o ostvarenju članova EKO bilančne grupe obračun naknade za uravnoteženje iz stavka 5. ovog članka ne ponavlja.

(10) Povlašteni proizvođači koji nisu određeni stavkom 1. ovog članka, mogu se učlaniti u EKO bilančnu grupu temeljem odredbi zakona kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i akata kojima se uređuje tržište električne energije.

(11) Povlašteni proizvođači iz stavka 10. ovog članka dužni su plaćati troškove uravnoteženja utvrđene obračunom energije uravnoteženja.

(12) Troškovi uravnoteženja za povlaštene proizvođače iz stavka 10. ovog članka utvrđuju se za obračunsko razdoblje temeljem cijene odstupanja izračunate sukladno pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava koja donosi operator prijenosnog sustava i odstupanja povlaštenih proizvođača iz stavka 10. ovog članka.

(13) Ugovorom o članstvu u EKO bilančnoj grupi sklopljenim između operatora tržišta energije i povlaštenog proizvođača iz stavka 10. ovog članka utvrdit će se način i uvjeti za obračun troškova energije uravnoteženja iz stavka 12. ovog članka, razmjena podataka, sredstva osiguranja plaćanja troškova energije uravnoteženja, rokovi dostave podataka i obavijesti te druga pitanja.

(14) Povlaštenim proizvođačima koji imaju s operatorom tržišta energije sklopljen ugovor o tržišnoj premiji, a za koje je operator tržišta energije iskoristio pravo prvokupa sukladno zakonu kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije, obračunavaju se troškovi uravnoteženja utvrđeni obračunom energije uravnoteženja sukladno stavcima 2. do 9. ovoga članka.

(15) Povlašteni proizvođači iz stavka 14. ovog članka dužni su s operatorom tržišta energije sklopiti dodatak ugovoru o tržišnoj premiji iz članka 16. ove Uredbe kojim će se utvrditi uvjeti otkupa električne energije po referentnoj vrijednosti, trajanje dodatka ugovora, uvjete raskida dodatka ugovora te druga pitanja.

(16) Otkupljenu električnu energiju od povlaštenih proizvođača iz stavka 14. ovoga članka operator tržišta energije prodaje na veleprodajnom tržištu električne energije.

(17) Plaćanje troškova uravnoteženja utvrđenih obračunom energije uravnoteženja dospijeva 10 dana od dana izdavanja računa za troškove uravnoteženja kojeg izdaje operator tržišta energije.

VII. SREDSTVA OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA TROŠKOVE URAVNOTEŽENJA

Vrsta i iznos sredstva osiguranja plaćanja

Članak 40.

(1) Član EKO bilančne grupe je dužan u svrhu osiguranja plaćanja naknade za troškove uravnoteženja, predati operatoru tržišta energije neprenosivu, neopozivu, bezuvjetnu bankarsku garanciju izdanu u korist operatora tržišta energije, naplativu na prvi pisani poziv, te izdanu od poslovne banke prihvatljive operatoru tržišta energije.

(2) Član EKO bilančne grupe ima pravo umjesto bankarske garancije uplatiti depozit na transakcijski račun operatora tržišta energije.

(3) Rok važenja bankarske garancije iz stavka 1. Ovoga članka iznosi najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja (u daljnjem tekstu: razdoblje važenja sredstva osiguranja plaćanja).

(4) Rok važenja depozita iz stavka 2. ovoga članka je tokom cijelog vremena dok je povlašteni proizvođač član EKO bilančne grupe ili dok se depozit ne zamijeni bankarskom garancijom, bez automatskog produžavanja.

(5) Iznos na kojeg se izdaje prvo sredstvo osiguranja plaćanja koje član EKO bilančne grupe dostavlja operatoru tržišta energije sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka jednak je iznosu procijenjene naknade za troškove uravnoteženja za razdoblje od dva mjeseca za tog člana EKO bilančne grupe.

(6) Iznos procijenjene naknade za troškove uravnoteženja za razdoblje od dva mjeseca za člana EKO bilančne grupe utvrđuje operator tržišta energije.

(7) Iznos na koji se izdaje svako naredno sredstvo osiguranja plaćanja koje član EKO bilančne grupe dostavlja operatoru tržišta energije nakon prvog sredstva osiguranja plaćanja sukladno stavku 4. Ovoga članka, jednak je iznosu naknade za troškove uravnoteženja za razdoblje od dva mjeseca za tog člana EKO bilančne grupe.

(8) Visina iznosa osiguranja plaćanja utvrđuje se prema zbroju dvomjesečne obveze članova EKO bilančne grupe na ime plaćanja naknade za vođenje EKO bilančne grupe.

(9) Početna visina iznosa osiguranja plaćanja za članstvo EKO bilančne grupe utvrđuje se procjenom dvomjesečne obveze članova EKO bilančne grupe temeljem procijenjene godišnje obveze za troškove uravnoteženja budućih članova EKO bilančne grupe, dok se izračun početne dvomjesečne obveze članova EKO bilančne grupe računa kao umnožak procijenjene prosječne mjesečne obveze na ime naknade za vođenje EKO bilančne grupe i broja mjeseci.

(10) Operator tržišta energije mora tokom cijelog razdoblja važenja sredstva osiguranja plaćanja raspolagati sredstvom osiguranja plaćanja u punom iznosu određenom stavcima 5. i 8. ovoga članka.

(11) Operator tržišta energije će svakog člana EKO bilančne grupe obavijestiti elektroničkom poštom i/ili pisanim putem o iznosu na kojeg se moraju izdati bankarska garancija ili depozit sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Podmirenje naknade za troškove uravnoteženja

Članak 41.

Ako član EKO bilančne grupe ne podmiri naknadu za troškove uravnoteženja po dospijeću, operator tržišta energije ima pravo temeljem odredbi zakona kojim se uređuju obvezni odnosi izvršiti prijeboj potraživanja koje operator tržišta energije ima prema članu EKO bilančne grupe s osnove naknade za troškove uravnoteženja, s potraživanjima koje član EKO bilančne grupe ima prema operatoru tržišta energije s bilo koje osnove, uključujući i s osnove otkupa električne energije.

Rok dostave sredstva osiguranja plaćanja

Članak 42.

(1) U slučaju dostave bankarske garancije sukladno članku 40. stavku 1. ove Uredbe, član EKO bilančne grupe se obvezuje da će najkasnije 14 dana prije isteka roka važeće bankarske garancije, dostaviti svaku narednu bankarsku garanciju koja odgovara uvjetima propisanim člankom 40. stavkom 1. ove Uredbe.

(2) U slučaju dostave sredstva osiguranja plaćanja u obliku depozita sukladno članku 40. stavku 2. ove Uredbe, operator tržišta energije ima pravo po isteku roka razdoblja važenja sredstva osiguranja plaćanja za koje je uplaćen depozit zadržati uplaćeni iznos depozita za naredno razdoblje važenja sredstva osiguranja plaćanja.

(3) Ako član EKO bilančne grupe želi zamijeniti predano sredstvo osiguranja plaćanja drugim sredstvom osiguranja plaćanja koje je dužan dostaviti operatoru tržišta energije sukladno članku 40. stavcima 1. i 2. ove Uredbe, član EKO bilančne grupe će najkasnije 14 dana prije isteka razdoblja važenja tekućeg sredstva osiguranja plaćanja, obavijestiti operatora tržišta energije elektroničkom poštom i/ili pisanim putem o namjeri zamjene sredstva osiguranja plaćanja i istovremeno dostaviti zamjensko sredstvo osiguranja plaćanja, sukladno članku 40. stavku 1. ili stavku 2. ove Uredbe.

(4) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka operator tržišta energije će provjeriti da li je dostavljeno sredstvo osiguranja plaćanja sukladno članku 40. stavku 1. ili stavku 2. ove Uredbe i obavijestiti člana EKO bilančne grupe o prihvatljivosti predloženog zamjenskog sredstva osiguranja plaćanja u daljnjem roku od 15 dana.

(5) U slučaju aktiviranja dijela ili cjelokupnog iznosa sredstva osiguranja plaćanja, član EKO bilančne grupe je dužan u roku osam dana od dana aktiviranja sredstva osiguranja plaćanja dostaviti operatoru tržišta energije novo sredstvo osiguranja plaćanja, tako da operator tržišta energije tokom cijelog razdoblja važenja sredstva osiguranja plaćanja raspolaže sredstvom osiguranja plaćanja u punom iznosu određenom člankom 40. stavcima 5. i 8. ove Uredbe.

(6) U slučaju da se iznos naknade za troškove uravnoteženja tijekom važenja sredstva osiguranja plaćanja poveća uslijed korekcije naknade za troškove uravnoteženja sukladno članku 39. ove Uredbe, član EKO bilančne grupe je dužan u roku od osam dana od primitka pisanog zahtjeva operatora tržišta energije, dostaviti operatoru tržišta energije nova ili dodatna sredstva osiguranja plaćanja, tako da operator tržišta energije tokom cijelog razdoblja važenja sredstva osiguranja plaćanja raspolaže sredstvom osiguranja plaćanja u punom iznosu određenom člankom 40. stavcima 5. i 8. ove Uredbe.

(7) U slučaju da član EKO bilančne grupe pravovremeno ne dostavi novu bankarsku garanciju u cijelosti sukladno ovoj Uredbi, operator tržišta energije ima pravo bez prethodnog upozorenja članu EKO bilančne grupe, naplatiti cjelokupni iznos prethodno dostavljene bankarske garancije prije njezinog isteka i deponirati naplaćeni iznos na poseban račun te ga koristiti za svrhe radi kojih je bankarska garancija tog člana EKO bilančne grupe izdana u skladu s ovom Uredbom.

Dostava obavijesti

Članak 43.

(1) Ako ugovorom o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, ugovorom o tržišnoj premiji ili ovom Uredbom nije drugačije propisano, dostava svih obavijesti i drugih priopćenja između operatora tržišta energije i člana EKO bilančne grupe obavljat će se primarno elektroničkom poštom.

(2) Ako dostava svih obavijesti i drugih priopćenja između operatora tržišta energije i člana EKO bilančne grupe, nije određena na način propisan stavkom 1. ovoga članka, obavijesti i druga priopćenja slat će se preporučenom pošiljkom s povratnicom ili putem kurirske službe ili dostavom na ruke.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Korekcija poticajne cijene

Članak 44.

(1) Nositelj projekta koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) ili Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.), ali nije stekao status povlaštenog proizvođača električne energije, dužan je ispunjavati uvjete učinkovitosti u skladu s uredbom kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

(2) Utvrđivanje ispunjavanja uvjeta učinkovitosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Agencija u skladu s uredbom kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, o čemu izvještava operatora tržišta energije, koji korekciju poticajne cijene vrši primjenom pravila tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije temeljem kojeg je sklopljen ugovor o otkupu električne energije poticajnom cijenom.

Članak 45.

(1) Nositelj projekta koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.) ili Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.), te za koje je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije temeljem Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, br. 67/07. i 35/11.), Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, broj 88/12.) ili Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, br. 132/13., 81/14., 93/14., 24/15., 99/15. i 110/15.), dužan je ispunjavati uvjete učinkovitosti u skladu s tarifnim sustavom temeljem kojeg je sklopio ugovor o otkupu električne energije.

(2) Utvrđivanje ispunjavanja uvjeta učinkovitosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Agencija o čemu izvještava operatora tržišta energije, koji korekciju poticajne cijene vrši primjenom pravila tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije temeljem kojeg je sklopljen ugovor o otkupu električne energije.

Članak 46.

Član EKO bilančne grupe je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe predati operatoru tržišta energije prvo sredstvo osiguranja plaćanja koje odgovara uvjetima propisanim člankom 40. ove Uredbe.

Članak 47.

Postupci započeti na temelju Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (»Narodne novine«, br. 116/18. i 60/20.), a koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama te Uredbe.

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija (»Narodne novine«, br. 116/18. i 60/20.).

Članak 49.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/42

Urbroj: 50301-05/14-23-3

Zagreb, 28. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

Ključni brojevi otpada koji ulaze u postupak oporabe na
temelju kojih je moguće ukidanje statusa otpada za digestat nastao anaerobnom digestijom

Ključni brojNazivDodatni uvjeti i primjeri
02 01 01muljevi od pranja i čišćenjadopušten je samo otpad od proizvodnje hrane i pranja prehrambenih sirovina za proizvodnju hrane
02 01 02otpadna životinjska tkiva
02 01 03otpadna biljna tkivauključuje ljuske, prašinu od žitarica, otpadnu hranu za životinje, ostatke voća i povrća i sl.
02 01 06životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu) i efluenti, koji se posebno skupljaju i obrađuju izvan mjesta njihova nastanka
02 01 07otpad iz šumarstvadopuštena su samo biljna tkiva
02 01 99otpad koji nije specificiran na drugi načindopušten je samo istrošeni medij za uzgoj prehrambenih gljiva
02 02 01muljevi od ispiranja i čišćenjadopuštena je procesna voda i otpad od pranja prehrambenih sirovina za proizvodnju hrane
02 02 02otpadno životinjsko tkivodopušteno uključuje krv i dijelove životinja, otpad od prerade ribe, otpad od prerade peradi i sl.
02 02 03materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 02 04

muljevi od obrade

efluenata na mjestu njihova nastanka

02 02 99otpad koji nije specificiran na drugi načindopušten je samo mulj od proizvodnje želatine i sadržaja životinjskih crijeva
02 03 01muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije
02 03 04materijali neprikladni za potrošnju ili preradu
02 03 05

muljevi od obrade

efluenata na mjestu njihova nastanka

02 03 99otpad koji nije specificiran na drugi načindopušten je samo mulj od proizvodnje jestivih masti i ulja, ostaci melase, ostaci od proizvodnje krumpirovog, kukuruznog ili rižinog škroba i sl.
02 04 03muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastankadopušten je samo biološki razgradivi mulj
02 04 99otpad koji nije specificiran na drugi način
02 05 01materijali neprikladni za potrošnju ili preradudopušteni su čvrsti i tekući mliječni proizvodi, mlijeko, otpad od proizvodnje hrane, jogurt, sirutka i sl.
02 05 02muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 06 01materijali neprikladni za potrošnju ili preradudopuštena je hrana nepodesna za konzumaciju, otpad od proizvodnje hrane, biskvit, čokolada, kvasac, kruh, otpad iz pekare i sl.
02 06 03muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastankadopušten je samo biološki razgradivi mulj
02 07 01otpad od pranja, čišćenja i mehaničke obrade sirovinadopušteno uključuje otpad od fermentacije, otpad od prerade hrane i sl.
02 07 02otpad od destilacije alkoholadopuštena je samo otpadna pulpa od žitarica, voća i krumpira i muljevi iz destilacije
02 07 04materijali neprikladni za potrošnju ili preradudopušteno uključuje otpad od fermentacije, otpad od proizvodnje hrane, pivo, vino, alkoholna pića, voćni sokovi i sl.
02 07 99otpad koji nije specificiran na drugi načindopušten je samo otpad od slada, istrošene žitarice i hmelj, kvasac i otpad od kvasca i sl.
03 01 01otpadna kora i plutodopušteno je samo netretirano drvo
03 01 05piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04*dopušteno je samo netretirano drvo
03 03 01otpadna kora i otpaci drvetadopušteno je samo netretirano drvo koje ne sadrži aditive i ostatke toksičnih/ onečišćujuće tvari
03 03 10otpadna vlakna i muljevi od vlakana, punila i prevlake, koji nastaju pri mehaničkoj separacijidopušteno je samo u slučaju ukoliko ne sadrži mulj od uklanjanja tiskarske boje
03 03 11muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji nisu navedeni pod 03 03 10dopušteno je samo u slučaju da ne sadrži mulj od uklanjanja tiskarske boje
04 02 10organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)
07 01 08ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacijadopušten je samo ostatak glicerola iz proizvodnje biodizela iz jestivih ulja i masti koje nisu otpad
15 01 01ambalaža od papira i kartonanije dopušteno ukoliko sadrži komponentu koja nije biološki razgradiva
15 01 03ambalaža od drvetadopušteno je samo netretirano drvo
15 01 05višeslojna (kompozitna) ambalažanije dopušteno ukoliko sadrži komponentu koja nije biološki razgradiva
16 10 02vodeni tekući otpad koji nije naveden pod 16 10 01dopušteno samo za digestat nastao anaerobnim procesom u koji ulazi otpad dopušten ovom tablicom
19 02 03izmiješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpadadopušten samo ukoliko se radi o otpadu navedenom u ovoj tablici i ukoliko isti nije onečišćen s bilo kojim drugim otpadom
19 02 06muljevi od fizikalno/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05dopušten samo ukoliko se radi o fizikalno/kemijskoj obradi otpada navedenog u ovoj tablici i ukoliko isti nije onečišćen s bilo kojim drugim otpadom
19 02 10gorivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08 i 19 02 09dopušten je samo glicerol
19 05 01nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpadadopušten je samo otpad koji nastaje obradom otpada navedenoga ovom tablicom i ukoliko taj otpad nije onečišćen drugim otpadom
19 05 02nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpadadopušten je samo otpad koji nastaje obradom otpada navedenoga u ovoj tablici i ukoliko taj otpad nije onečišćen drugim otpadom
19 05 03kompost koji nije u skladu sa specifikacijomdopušten je samo otpad koji nastaje obradom otpada navedenoga u ovoj tablici i ukoliko taj otpad nije onečišćen drugim otpadom
19 05 99otpad koji nije specificiran na drugi načindopušten je samo tekući otpad iz procesa kompostiranja otpada navedenoga ovom tablicom ili anaerobnog digestata koji nastaje obradom otpada navedenoga ovom tablicom
19 06 03matičnica od anaerobne obrade komunalnog otpadadopušten je samo otpad koji nastaje obradom otpada navedenoga u ovoj tablici i ukoliko taj otpad nije onečišćen drugim otpadom
19 06 04proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpadadopušten je samo otpad koji nastaje obradom otpada navedenoga u ovoj tablici i ukoliko taj otpad nije onečišćen drugim otpadom
19 06 05matičnica od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpadadopušten je samo otpad koji nastaje obradom otpada navedenoga u ovoj tablici i ukoliko taj otpad nije onečišćen drugim otpadom
19 06 06proizvod digestije od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpadadopušten je samo otpad koji nastaje obradom otpada navedenoga u ovoj tablici i ukoliko taj otpad nije onečišćen drugim otpadom
19 08 09mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda, koje sadrže samo jestivo ulje i masnoćedopuštena su otpadna jestiva masti i ulja i njihove mješavine
19 08 12muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda, koji nisu navedeni pod
19 08 11
dopušten je samo otpad koji ne sadrži onečišćujuće tvari ili tvari štetne za anaerobne bakterije
19 12 12ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod
19 12 11
dopušten je samo otpad koji nastaje obradom otpada navedenoga u ovoj tablici i ukoliko taj otpad nije onečišćen drugim otpadom
20 01 01papir i kartonnije dopušteno ukoliko sadrži komponentu koja nije biološki razgradiva
20 01 08biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina
20 01 25jestiva ulja i masti
20 01 38drvo koje nije navedeno pod 20 01 37dopušteno je samo netretirano drvo
20 02 01biorazgradivi otpaddopušteno uključuje životinjske fekalije, gnojivo, vrtni otpad, zeleni otpad, otpad od hortikulture, otpadna biljna tkiva, otpad iz vrtova i parkova, otpad od oblikovanja živice, drveća, pokošena trava, lišće i sl.
20 03 02otpad s tržnica

dopušten je samo odvojeno sakupljeni otpad (npr. frakcija izdvojena iz miješanog komunalnog otpada nije dopuštena)

dopuštena je otpadna ambalaža koja potiče s tržnica ukoliko sadrži samo