Uredba o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanja energetskog odobrenja

NN 70/2023 (29.6.2023.), Uredba o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanja energetskog odobrenja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1165

Na temelju članka 17. stavka 36. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA I UVJETIMA IZDAVANJA ENERGETSKOG ODOBRENJA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Uredbom u skladu s objektivnim, transparentnim i nediskriminacijskim kriterijima propisuju uvjeti, kriteriji, rokovi, način provedbe javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja (u daljnjem tekstu: javni natječaj) za planirana proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne i toplinske energije ili postrojenja za skladištenje električne energije (u daljnjem tekstu: proizvodna postrojenja), sadržaj javnog natječaja, kao i način izdavanja energetskih odobrenja za proizvodna postrojenja za koja se ne provodi javni natječaj, te za rekonstrukciju i/ili revitalizaciju, odnosno obnovu kapaciteta postojećih proizvodnih postrojenja, promjenu nositelja projekta, plaćanje naknade za izdavanje energetskog odobrenja, te ostala pitanja od značaja za provedbu javnog natječaja i izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, imaju značenja utvrđena propisom kojim se uređuje tržište električne energije i propisom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija, te ostalim propisima kojima se uređuje energetski sektor, prostorno uređenje i gradnja, te propisima donesenima na temelju tih zakona.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. Agencija je Hrvatska energetska regulatorna agencija

2. agrosunčane/agrosolarne elektrane su sunčane elektrane izgrađene na površinama koje su prostornim planom bilo koje razine određene kao poljoprivredne površine, a na kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) ili na kojima se uz postojeći prostor obuhvata farme, staklenika ili plastenika postavom agrosunčanih/agrosolarnih elektrana postižu ciljevi razvoja poljoprivredne djelatnosti, uz zadržavanje namjene poljoprivrednog zemljišta, osim u nacionalnom parku i parku prirode

3. energetsko odobrenje je odobrenje izdano nositelju projekta, određeno propisom kojim se regulira tržište električne energije, a na temelju kojeg se planira graditi i/ili gradi proizvodno postrojenje i/ili proizvodna jedinica i/ili vrši rekonstrukcija i/ili revitalizacija, odnosno obnova kapaciteta postojećih proizvodnih postrojenja, a koje Ministarstvo dodjeljuje temeljem odluke o odabiru najpovoljnije ponude, te koji se smatra dokazom pravnog interesa u svrhu ishođenja akata potrebnih za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije ili postrojenja za skladištenje energije sukladno zakonu kojim se uređuje tržište električne energije

4. investitor je fizička ili pravna osoba koja planira na određenom obuhvatu prostora graditi proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu, a koja još nije stekla uvjete za upis u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, odnosno nije stekla status nositelja projekta

5. iskaz interesa je iniciranje javnog natječaja za obuhvat prostora planiranog proizvodnog postrojenja od strane investitora, određenog u skladu s odredbama ove Uredbe

6. ministar je ministar nadležan za energetiku

7. Ministarstvo je tijelo državne uprave nadležno za poslove energetike

8. najbolje raspoložive tehnologije su najučinkovitije tehnologije kojima se sprečava ili smanjuju emisije stakleničkih plinova, uključujući energetsku učinkovitost proizvodnog postrojenja, a koje su tehnički izvediva i ekonomski održive pri gradnji proizvodnog postrojenja

9. nositelj projekta je fizička ili pravna osoba koja temeljem energetskog odobrenja gradi proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu, upisana u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

10. obnova kapaciteta je obnavljanje proizvodnog postrojenja koje proizvodi energiju iz obnovljivih izvora u smislu povećanja kapaciteta proizvodnog postrojenja, uključujući potpunu ili djelomičnu zamjenu proizvodnog postrojenja ili pogonskih sustava i opreme za potrebe povećanja kapaciteta ili povećanja učinkovitosti

11. obuhvat prostora je zauzetost površine prostora određene važećim prostornim planom, definiran vršnim točkama planiranog proizvodnog postrojenja za koji se sudionik natječaja prijavio na javni natječaj, kao i zauzetost površine prostora određene važećim prostornim planom, definiran vršnim točkama planiranog proizvodnog postrojenja za kojeg je podnositelj zahtjeva riješio imovinskopravne odnose sukladno članku 18. ove Uredbe

12. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje od 30 dana na koje se odnosi obračun naknade iz članka 13. stavka 13. ove Uredbe

13. odluka o odabiru najpovoljnije ponude je odluka Ministarstva, kojom se odabire najpovoljniji ponuditelj, u odnosu na sudionike javnog natječaja, a temeljem kojeg se izdaje energetsko odobrenje sukladno propisu kojim se regulira tržištu električne energije i odredbama ove Uredbe

14. početna cijena, odnosno početni iznos naknade je minimalni početni iznos cijene, odnosno naknade određen kriterijima iz članaka 11. i 13. ove Uredbe, kojeg sudionik natječaja uzima u obzir kod svoje ponude na javni natječaj

15. ponuđač je sudionik natječaja

16. postrojenje za skladištenje energije – postrojenja za svaki oblik pohrane i/ili pretvorbe električne energije u mehaničku, električnu ili kemijsku energiju koja se može skladištiti (reverzibilne hidroelektrane, kondenzatore, baterije, proizvodnja vodika i dr.)

17. registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (u daljnjem tekstu: Registar OIEKPP-a) je jedinstvena evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, odnosno visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske kojeg vodi Ministarstvo

18. rekonstrukcija – rekonstrukcija građevine sukladno propisu kojim se uređuje područje gradnje, kada se izdaje građevinska dozvola

19. revitalizacija – izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini, pri čemu se ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena

20. uredan iskaz interesa je iskaz interesa koji sadrži isključivo obuhvat prostora važećeg prostornog planu čije je zemljište u vlas­ništvu Republike Hrvatske ili u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te sadrži svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete sukladno odredbama članaka 3., 4. i 5. ove Uredbe

21. Zakon – Zakon o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.).

Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja na lokaciji u vlasništvu Republike Hrvatske ili lokaciji u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 3.

(1) Za izgradnju novog proizvodnog postrojenja, osim u slučaju jednostavnih građevina određenih propisima o prostornom uređenju i gradnji i u slučajevima određenim člankom 18. ove Uredbe, Ministarstvo provodi javni natječaj u skladu s objektivnim, transparentnim i nediskriminacijskim kriterijima.

(2) Pravna ili fizička osoba koja je zainteresirana za gradnju proizvodnog postrojenja mora biti sposobna tehnički, ekonomski i financijski da u rokovima određenim Zakonom i odredbama ove Uredbe realizira izgradnju proizvodnog postrojenja za koje iskazuje interes, odnosno ishodi pravomoćnu uporabnu dozvolu.

(3) Pravna ili fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka, u pisanom obliku u skladu s odredbama ove Uredbe, Ministarstvu iskazuje interes za gradnju proizvodnog postrojenja na određenom obuhvatu prostora, ako je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske ili ako je zemljište u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Uz iskaz interesa, pravna ili fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka, dužni su dostaviti uvezane sljedeće dokumente:

1. dokaz da se obuhvat prostora za koji je iskazan interes nalazi u prostornom planu, odnosno lokacijske informacije ili dokaz da je obuhvat prostora određen sukladno drugim propisima kojim se uređuje prostorno uređenje

2. idejno rješenje

3. preliminarno mišljenje operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu i/ili distribucijsku mrežu kojeg operater prijenosnog, odnosno distribucijskog sustava izdaje na osnovu elaborata mogućnosti priključenja, sukladno pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu, odnosno pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu

4. izjavu ovlaštenog projektanta da je idejno rješenje usklađeno s prostornim planom, odnosno drugim propisom kojim se uređuje prostorno uređenje

5. studiju izvedivosti koja obvezno sadržava:

a. popis čestica za obuhvat prostora s preslikama zemljišnoknjižnih izvadaka (ili posjedovni list ako zemljišna knjiga nije osnovana, u kom slučaju je potrebno dostaviti potvrdu nadležnog suda o tome da zemljišne knjige nisu osnovane te da se kao zemljišnoknjižno stanje uzima ono upisano u katastar)

b. tip i opis predviđenog proizvodnog postrojenja

c. priključnu i instaliranu snagu proizvodnog postrojenja

d. planirani datum izgradnje odnosno ishođenja uporabne dozvole

e. osnovne financijske podatke o investiciji

f. planirani radni vijek proizvodnog postrojenja

g. informacije o fazama i/ili etapama gradnje te informacije o proizvodnim jedinicama koje čine proizvodno postrojenje

h. podatke o specifičnom planiranom smanjenu emisija stakleničkih plinova i specifičnim uštedama primarne energije

i. planiranu godišnju proizvodnju u kWh po obuhvatu prostora za sunčane elektrane

6. grafički prilog na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 u kojem je podnositelj zahtjeva utvrdio minimalan potreban neprekinuti prostor obuhvata prostora i/ili poziciju na kojoj planira izgraditi proizvodno postrojenje određenu koordinatama vršnih točaka izraženih u službenom referentnom projekcijskom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM projekcija), u elektroničkom obliku:

a. za sunčane elektrane mora biti utvrđen prostor razvoja projekta te vršne točke obuhvata prostora razvoja projekta bez obuhvata trase priključnog dalekovoda

b. za hidroelektrane mora biti utvrđen prostor razvoja projekta te vršne točke obuhvata prostora razvoja projekta

c. pozicija strojarnice hidroelektrane i geotermalne elektrane mora biti utvrđena s jednom vršnom točkom bez obuhvata trase priključnog dalekovoda

d. za vjetroelektrane mora biti utvrđen obuhvat prostora razvoja projekta te vršne točke obuhvata prostora razvoja projekta koji sadrži planirani raspored vjetroagregata, bez obuhvata trase priključnog dalekovoda

e. za elektrane na biomasu, elektrane na bioplin, elektrane na tekuća biogoriva, elektrane na ostale obnovljive izvore energije, kogeneracijska postrojenja koja koriste otpad i druga obnovljiva goriva te za hibridna proizvodna postrojenja mora biti utvrđena pozicija postrojenja s jednom vršnom točkom bez obuhvata trase priključnog dalekovoda

f. dokaz o uplati jamčevine ili bankarsku garanciju, kao jamstvo ozbiljnosti ponude

g. druge dokaze ili informacije potrebne za donošenje odluke o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja koje zatraži Ministarstvo.

(5) Za proizvodna postrojenja za koja je zakonom kojim se uređuje tržište toplinske energije propisana obveza provođenja analize koristi i troškova, uz dokumente iz stavka 4. ovoga članka prilaže se i analiza koristi i troškova izrađena sukladno propisu kojim se uređuje izrada analize troškova i koristi.

(6) Prilikom izrade grafičkog priloga iz stavka 4. točke 6. ovoga članka za proizvodno postrojenje vjetroelektrane, mora se uzeti u obzir maksimalan prostor potreban za obuhvat prostora razvoja projekta vjetroelektrana iz Priloga II. ove Uredbe, koji je njegov sastavni dio, odnosno mora se uzeti u obzir maksimalan obuhvat prostor potreban za razvoj projekta za sunčane elektrana iz Priloga III. ove Uredbe, koji je njegov sastavni dio.

(7) Prilikom izrade grafičkog priloga iz stavka 4. točke 6. ovoga članka za proizvodno postrojenje vjetroelektrane minimalna zračna udaljenost najbližeg vjetroagregata za proizvodno postrojenje vjetroelektrane mora biti 3000 metara od najbližeg vjetroagregata druge planirane i/ili izgrađene vjetroelektrane koja ima ishođeno energetsko odobrenja i upisana je u Registar OIEKPP-a.

(8) Minimalna udaljenost najbližeg vjetroagregata planirane vjetroelektrane iz stavka 7. ovoga članka ne primjenjuje se ukoliko se u iskazu interesa, kao i u javnom natječaju priloži i suglasnost nositelja projekta ili vlasnika proizvodnog postrojenja, koji je već ranije ishodio energetsko odobrenje i/ili izgradio proizvodno postrojenje.

(9) Za postrojenja vjetroelektrana obuhvat prostor u grafičkom prilogu iz stavka 4. točke 6. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. obuhvat prostora razvoja projekta za kojeg se iskazuje interes može biti pridijeljen samo jednom neprekinutom prostoru razvoja projekta, ali se može preklapati s već ranije odobrenim prostorom izgrađenog proizvodnog postrojenja uz suglasnost vlasnika proizvodnog postrojenja ili uz suglasnost nositelja projekta koji je ranije ishodio energetsko odobrenje

2. obuhvat prostor razvoja projekta obuhvaća maksimalno potreban obuhvat prostor za planiranje projekta razvoja vjetroelektrane, odnosno prostornu cjelinu prikladnu za gradnju vjetroelektrana prema uvjetima utvrđenim u tablici iz Priloga II. ove Uredbe, koji je sastavni dio ove Uredbe.

(10) Studija izvedivosti iz stavka 4. točke 5. ovoga članka obvezno sadržava iznos ukupne investicije izgradnje proizvodnog postrojenja za koje je iskazan interes Ministarstvu, iznos investicije predviđene za izgradnju postrojenja za skladištenje energije iz članka 12. ove Uredbe, kao i procjenu izračuna smanjivanja ugljičnog otiska ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova uključujući ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4) i dušikov oksid (N2O), ovisno o tehnologiji proizvodnog postrojenja, koja je vezana uz izgradnju proizvodnog postrojenja iz članka 10. stavka 4. ove Uredbe.

(11) Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima te druga javnopravna tijela dužna su na zahtjev pravnih ili fizičkih osoba iz stavka 2. ovoga članka, za potrebe iskaza interesa, dostaviti dokumente i druge podatke potrebne za provođenje postupka ispitivanja mogućnosti gradnje proizvodnog postrojenja u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, odnosno sukladno rokovima određenim posebnim propisima temeljem kojih se izdaju zatraženi dokumenti.

(12) Istovjetnost preslika dokumenata iz stavka 4. ovoga članka njihovim izvornicima, ovjerava javni bilježnik.

(13) Pravna ili fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, svojim potpisom kojim Ministarstvu iskazuje interes, jamči za istinitost i točnost svih podataka i dokumenata sukladno odredbama ovoga članka.

Postupanje Ministarstva po zaprimljenim iskazima interesa

Članak 4.

(1) Pravo podnošenja iskaza interesa Ministarstvu imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani drugih država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije.

(2) Iskaz interesa mora biti napisan na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ovlaštene osobe, odnosno njenog ovlaštenog predstavnika, uz predočenje valjane punomoći.

(3) Iskaz interesa podnosi se Ministarstvu, putem preporučene pošiljke s povratnicom (obavijest o prijemu pošiljke), u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Iskaz interesa za gradnju proizvodnog postrojenja na određenom obuhvatu prostora – NE OTVARATI«, na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Povjerenstvo za razmatranje iskaza interesa, otvaranja ponuda i odabir najpovoljnije ponude u postupka dodjele energetskog odobrenja, putem: Uprave za energetiku, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, radnim danom (ponedjeljak – petak) od 8:00 do 15:00 sati. Na poleđini zatvorene omotnice potrebno je naznačiti naziv fizičke ili pravne osobe koja podnosi iskaz interesa.

(4) Po zaprimanju iskaza interesa pisarnica Ministarstva će svakoj zatvorenoj omotnici iz stavka 3. ovoga članka dodijeliti njenu oznaku i naznačiti točno vrijeme prijema zatvorene omotnice.

(5) U slučaju dostave putem preporučene pošiljke s povratnicom, oznaka iskaza interesa upisuje se i dostavlja na poleđini povratnice, dok se u slučaju osobne predaje takva oznaka neposredno predaje njenom podnositelju.

(6) Ministarstvo će u roku od 90 dana od dostave urednog iskaza interesa razmotriti opravdanost donošenja odluke o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za traženo proizvodno postrojenje na određenom obuhvatu prostora, uzimajući u obzir članak 16. stavak 6. Zakona.

(7) Ministarstvo razmatra samo uredne iskaze interesa i za njih donosi odluku o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja iz stavka 14. ovoga članka.

(8) Ministarstvo će pravnu ili fizičku osobu iz stavka 1. ovoga članka dopisom obavijestiti da njen iskaz interesa nije uredan u roku od 60 dana od dana zaprimanja takvog iskaza interesa.

(9) Pravna ili fizička osoba iz stavka 8. ovoga članka može ponovno iskazati interes Ministarstvu vodeći računa o urednosti svog iskaza interesa.

(10) U postupku odlučivanja o donošenju odluke iz stavka 14. ovoga članka, Ministarstvo provjerava zahvaća li traženi obuhvat prostor iz iskaza interesa već odobreni obuhvat prostora nekog drugog iskaza interesa ili postojećeg proizvodnog postrojenja, kao i mogućnost raspolaganja nekretninom.

(11) Ako iskaz interesa zahvaća već odobreni obuhvat prostora razvoja projekta drugog nositelja projekta i/ili izgrađenog postrojenja, što Ministarstvo provjerava uvidom u Registru OIEKPP, taj se prostor može odobriti ako postoje mogućnosti u okviru prostornih i tehnoekonomskih kriterija, te uz suglasnost postojećeg nositelja projekta i/ili povlaštenog proizvođača električne energije.

(12) Ako iskaz interesa zahvaća obuhvat prostora ili djelomični obuhvat prostora iskaza interesa iskazanog sukladno članku 133. stavku 2. Zakona o tržištu električne energije ili nekog drugog iskaza interesa koji je prethodno iskazan Ministarstvu, u odnosu na drugi iskazan interes vodeći računa o članku 3. stavku 7. ove Uredbe ili je objavljen sukladno stavku 13. ovoga članka, Ministarstvo takav iskaz interesa neće razmatrati do okončanja postupka javnog natječaja za iskazani obuhvat prostora, odnosno do izdavanja pravomoćnog energetskog odobrenja za taj obuhvat prostora.

(13) Ministarstvo će obavijest o zaprimljenom urednom iskazu interesa objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 60 dana od zaprimanja urednog iskaza interesa podnositelja iskaza interesa, uključujući svu dokumentaciju osim one određene stavkom 15. ovoga članka, vodeći računa o stavku 12. ovoga članka.

(14) Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana objave iz stavka 13. ovoga članka donijeti odluku o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za traženo proizvodno postrojenje na određenom obuhvatu prostora.

(15) Idejno rješenje iz članka 3. stavka 4. točke 2. ove Uredbe i studija izvedivosti iz članka 3. stavka 4. točke 5. ove Uredbe, priloženi uz iskaz interesa smatraju se poslovnom tajnom do provođenja javnog natječaja.

(16) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može povući svoj iskaza interesa do dana objave odluke iz stavka 14. ovoga članka slanjem potpisane izjave o povlačenju iskaza interesa od strane ovlaštene osobe, odnosno njenog ovlaštenog predstavnika, uz predočenje valjane punomoći i naznakom oznake iskaza interesa dodijeljene iskazu interesa prilikom zaprimanja.

(17) Podnošenjem iskaza interesa, smatra se da su fizičke ili pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dale odobrenje za korištenje njihovih osobnih podataka u svrhu objave njihovog iskaza interesa iz stavka 13. ovoga članka.

Jamstvo ozbiljnosti ponuda kod iskaza interesa

Članak 5.

(1) Pravna ili fizička osoba iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe kao sastavni dio dokumentacije uz iskaz interesa sukladno članku 3. stavku 4. točki 7. ove Uredbe dužna je dostaviti Ministarstvu:

1. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u korist Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o., IBAN: HR1824020061300012813, SWIFT: ESBCHR22, Erste&Steiermärkische Bank d.d., svrha uplate: jamstvo ozbiljnosti ponude (upisati naziv proizvodnog postrojenja), poziv na broj: 00 – OIB uplatitelja, u iznosu od 1,50 EUR/kW priključne električne snage proizvodnog postrojenja ili

2. neprenosive, neopozive, bezuvjetne bankarske garancije izdane u korist Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o., naplative na prvi pisani poziv, te izdana od poslovne banke prihvatljive Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. u iznosu od 1,50 EUR/kW priključne snage proizvodnog postrojenja.

(2) Bankarska garancija iz stavka 1. ovoga članka mora biti izdana na hrvatskom jeziku, te imati rok važenja minimalno 180 dana od dana iskaza interesa.

(3) Pravnoj ili fizičkoj osobi iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe će uplaćena jamčevina, odnosno bankarska garancija iz stavka 1. ovog članka biti vraćena:

1. u roku od 15 dana od dana uredno zaprimljene obavijesti pravne ili fizičke osobe iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe o povlačenju iskaza interesa sukladno članku 4. stavku 14. ove Uredbe

2. u roku iz članka 4. stavka 8. ove Uredbe ako Ministarstvo utvrdi da iskaz interesa nije uredan

3. u roku iz članka 4. stavka 6. ove Uredbe ako Ministarstvo utvrdi da ne postoji opravdanost za donošenje odluke o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za traženo proizvodno postrojenje.

(4) Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine ili bankarska garancija iz stavka 1. ovoga članka uračunava se pravnoj ili fizičkoj osobi iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe u naknadu za izdavanje energetskog odobrenja ako je njegova ponuda proglašena najpovoljnijom sukladno odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odluka o provođenju javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja

Članak 6.

(1) Odluka o provođenju javnog natječaja sadrži tekst javnog poziva za dostavu ponuda isključivo za obuhvata prostora određen tom odlukom, kao i uvjete za sudjelovanje na javnom natječaja.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka traje od 30 do 60 dana od dana njegove objave na mrežnim stranicama Ministarstva.

(4) Ministarstvo može izmijeniti i/ili dopuniti javni poziv iz stavka 1. ovoga članka do dana objave javnog natječaja.

(5) Ministarstvo pruža dopuštene informacije i dodatna objašnjenja zainteresiranim osobama u vezi s objavljenim javnim pozivom iz stavka 1. ovoga članka do dana objave javnog natječaja.

Javni natječaj za dodjelu energetskog odobrenja

Članak 7.

(1) Pravo podnošenja pisane ponude Ministarstvu za provođenje javnog natječaja imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani drugih država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije za obuhvat prostora.

(2) Ponuda pravne ili fizičke osobe koje su iskazale interes sukladno člancima 3., 4. i 5. ove Uredbe kao i ponude ostalih ponuđača, obvezno sadržava dokumente propisane člankom 3. ove Uredbe, popunjen ponudbeni obrazac iz Priloga I. ove Uredbe, koji je njegov sastavni dio, te druge dokaze iz javnog natječaja s obzirom na specifičnost proizvodnog postrojenja i/ili obuhvata prostora.

(3) Dokumenti iz stavka 2. ovoga članka, kao sastavni dio ponude dostavljaju se Ministarstvu uvezani, u originalu ili ovjerenoj preslici.

(4) Dokumenti iz stavka 2. ovoga članka ne mogu biti stariji od 180 dana od dana roka za predaju ponuda na javni natječaj.

(5) Pisana ponuda za sudjelovanje na javnom natječaju mora biti napisana na računalu ili ručno tiskanim slovima i vlastoručno potpisana od strane ovlaštene osobe, odnosno njenog ovlaštenog predstavnika, uz predočenje valjane punomoći.

(6) Pisane ponude na javni natječaj podnose se, putem preporučene pošiljke s povratnicom (obavijest o prijemu pošiljke), u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja – NE OTVARATI« na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Povjerenstvo za razmatranje iskaza interesa, otvaranja ponuda i odabir najpovoljnije ponude u postupka dodjele energetskog odobrenja putem: Uprave za energetiku, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička 80, radnim danom (ponedjeljak-petak) od 08:00 do 15:00 sati.

(7) Po zaprimanju pisane ponude pisarnica Ministarstva će svakoj zatvorenoj omotnici iz stavka 4. ovoga članka dodijeliti njenu oznaku.

(8) U slučaju dostave putem preporučene pošiljke s povratnicom, oznaka ponude upisuje se i dostavlja na poleđini povratnice, dok se u slučaju osobne predaje takva oznaka neposredno predaje njenom podnositelju.

(9) Rok za podnošenje pisanih ponuda je 30 dana od dana objave javnog natječaja u »Narodnim novinama«.

(10) Ponude za javni natječaj pristigle u Ministarstvo prije početka roka za podnošenja ponuda iz stavka 9. ove Uredbe, smatrat će se preuranjenima i neće se razmatrati, pri čemu će biti vraćene pošiljatelju.

(11) Ponude za javni natječaj pristigle u Ministarstvo, nakon isteka roka iz stavka 9. ove Uredbe, smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati, pri čemu će biti vraćene pošiljatelju.

(12) Do isteka roka za dostavu pisanih ponuda iz stavka 9. ove Uredbe, sudionika javnog natječaja, može izvršiti promjenu ponude na način da neposredno u pisarnici zgrade Ministarstva preda novu i zatraži povlačenje prethodno predane ponude pozivom na oznaku ponude iz stavka 8. ovoga članka.

(13) Do isteka roka za dostavu pisanih ponuda iz stavka 9. ovog članka, može se odustati od sudjelovanja na javnom natječaju slanjem potpisane izjave o odustajanju od strane ovlaštene osobe, odnosno njenog ovlaštenog predstavnika, uz predočenje valjane punomoći i naznakom oznake ponude dodijeljene ponudi prilikom njenog zaprimanja.

(14) Ako ponuda sudionika natječaja zahvaća već odobreni prostor razvoja projekta drugog nositelja projekta i/ili izgrađenog postrojenja, što Ministarstvo provjerava u Registru OIEKPP, taj se prostor može odobriti sudioniku natječaja, ako postoje mogućnosti u okviru prostornih i tehnoekonomskih kriterija, te uz dostavu na javnom natječaju važeće suglasnosti postojećeg nositelja projekta i/ili povlaštenog proizvođača električne energije.

(15) Ministarstvo neće razmatrati pisane ponude pristigle na javni natječaj koje nisu uredne i potpune, odnosno koje nisu dostavljene od strane fizičkih i pravnih osoba iz stavka 1. ove Uredbe, za koje nije dostavljen uredno popunjen ponudbeni obrazac iz Priloga I ove Uredbe, te one koje ne sadrže svu dokumentaciju propisanu javnim natječajem ili ako je ta dokumentacija starija od roka iz stavka 4. ovoga članka.

(16) Ministarstvo neće razmatrati pisane ponude pristigle na javni natječaj koje izlaze iz obuhvata prostora određenog javnim natječajem.

(17) Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti sudionika natječaja da je njegova ponuda pristigla na javnom natječaju nevaljana i/ili da nije razmatrana ako:

1. je sudionik natječaja odustao od sudjelovanja na javnom natječaju na način određen stavkom 13. ovoga članka

2. pisanom ponudom nisu ispunjeni svi zahtjevi određeni javnim natječajem

3. je ponuda zaprimljena nakon isteka roka iz stavka 9. ovog članka

4. se utvrdi da je u sklopu natječajne dokumentacije iz članka 3. ove Uredbe dostavio, u tom trenutku, neistinite podatke ili dokumentaciju.

(18) Ministar može isključivo u interesu Republike Hrvatske, bez obrazloženja, odlukom poništiti cijeli javni natječaj.

(19) Svaki sudionik natječaja, odnosno ponuđač može dostaviti Ministarstvu samo jednu ponudu za pojedino proizvodno postrojenje na obuhvatu prostora za koje je objavljen javni natječaj.

(20) U slučaju da jedan sudionik javnog natječaja dostavi na javnom natječaju više ponuda, sve ponude dostavljene na istom javnom natječaju smatrat će se nevaljanim i neće se uzeti u razmatranje, o čemu će Ministarstvo pisanim putem obavijestiti tog sudionika natječaja.

(21) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, svojim potpisom kojim Ministarstvu podnosi ponudu za javni natječaj, jamči za istinitost i točnost svih podataka i dokumenata sukladno odredbama ovoga članka.

Jamstvo ozbiljnosti ponuda ponuđača

Članak 8.

(1) Sudionik natječaja, odnosno ponuđač, dužan je uz ponudu, kao sastavni dio dokumentacije sukladno odredbi članka 3. stavka 4. točke 7. ove Uredbe, predati i jamstvo za ozbiljnost ponude i to:

1. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u korist Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o., IBAN: HR1824020061300012813, SWIFT: ESBCHR22, Erste&Steiermärkische Bank d.d., svrha uplate: jamstvo ozbiljnosti ponude (upisati naziv proizvodnog postrojenja), poziv na broj: 00 – OIB uplatitelja, u iznosu od 1,50 EUR/kW priključne električne snage proizvodnog postrojenja ili

2. neprenosive, neopozive, bezuvjetne bankarske garancije izdane u korist Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o., naplative na prvi pisani poziv, te izdana od poslovne banke prihvatljive Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. u iznosu od 1,50 EUR/kW priključne snage proizvodnog postrojenja.

(2) Bankarska garancija iz stavka 1. ovoga članka mora biti izdana na hrvatskom jeziku, te imati rok važenja minimalno 90 dana od dana podnošenja ponude sudionika natječaja.

(3) Sudioniku natječaja iz stavka 1. ovoga članka će uplaćena jamčevina ili bankarska garancija, kao jamstvo ozbiljnosti ponude biti vraćena u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj ako je ponuda sudionika natječaja nevaljana i/ili nije razmatrana sukladno odredbama članka 7. stavka 15. točaka 1., 2. i 3. ove Uredbe, odnosno u roku od 15 dana od dana poništavanja javnog natječaja sukladno članku 7. stavku 16. ove Uredbe, u slučaju poništavanja javnog natječaja.

(4) Sudioniku natječaja iz stavka 1. ovoga članka će uplaćena jamčevina ili bankarska garancija, kao jamstvo ozbiljnosti ponude biti vraćena u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude ako ponuda sudionika natječaja nije odabrana kao najpovoljnija ponuda.

(5) Uplaćena jamčevina ili bankarsku garanciju iz stavka 1. ovoga članka uračunava se sudioniku javnog natječaja, čija je ponuda proglašena dobitnom, u naknadu za izdavanje energetskog odobrenja ako je njegova ponuda proglašena najpovoljnijom sukladno odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

(6) Uplaćena jamčevina ili bankarska garancija, kao jamstvo ozbiljnosti ponude neće biti vraćena sudioniku natječaja u slučaju da je u sklopu natječajne dokumentacije iz članka 3. ove Uredbe dostavio, u tom trenutku, neistinite podatke ili dokumentaciju sukladno članku 6. stavku 10. točki 4. ove Uredbe, odnosno u slučaju neispunjavanja obveze plaćanja naknade za izdavanje energetskog odobrenja utvrđene energetskim odobrenjem.

Povjerenstvo za razmatranje iskaza interesa, otvaranja ponuda i odabir najpovoljnije ponude u postupka dodjele energetskog odobrenja

Članak 9.

(1) Pristigle ponude javno se otvaraju od strane Povjerenstva za razmatranje iskaza interesa, otvaranja ponuda i odabir najpovoljnije ponude u postupka dodjele energetskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) nakon isteka roka za dostavu ponuda iz javnog natječaja, u Ministarstvu sukladno terminu otvaranja ponuda naznačenom u javnom natječaju.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine:

– državni tajnik Ministarstva zadužen za poslove energetike, kao predsjednik Povjerenstva

– ravnatelj upravne organizacije nadležne za energetiku, kao zamjenik Povjerenstva

– načelnik sektora nadležnog za obnovljive izvore energije, kao član Povjerenstva

– voditelj službe nadležne za obnovljive izvore energije, kao član Povjerenstva i

– načelnik ustrojstvene jedinice nadležne za pravne poslove u Ministarstvu, kao član Povjerenstva.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu odluke iz članka 25. stavka 1. ove Uredbe donijeti postupovnik o radu Povjerenstva.

(4) Otvaranju ponuda iz stavka 1. ovoga članka mogu pristupiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći.

(5) Povjerenstvo će omogućiti ponuditeljima, odnosno njihovim ovlaštenim predstavnicima, uz predočenje valjane punomoći, uvid u zaprimljene ponude, kao i mogućnost davanja primjedbi na postupak javnog otvaranja ponuda, odnosno na zaprimljene ponude, što će se naznačiti u zapisniku, kao i u odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

(6) O otvaranju, provjeri i evidenciji svih pristiglih ponuda sastavlja se zapisnik kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva i prisutni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.

(7) Zapisnik iz stavka 5. ovoga članka Povjerenstvo uručuje svim prisutnim ponuditeljima, odnosno njihovim ovlaštenim predstavnicima, a sudionicima natječaja koji nisu bili prisutni na otvaranju ponude dostavlja se zapisnik na njihov pisani zahtjev.

(8) U skladu s uvjetima javnog natječaja, Povjerenstvo će u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda evaluirati pristigle ponude i donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude između svih onih koji su zadovoljili sve propisane uvjete sukladno odredbama ove Uredbe i uvjetima iz javnog natječaja, s obrazloženjem razloga za odabir najpovoljnije ponude, odnosno obrazloženjem razloga zbog kojih nisu odabrane pojedine ponude.

Kriteriji za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja

Članak 10.

(1) Kriteriji za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za izgradnju proizvodnih postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije na području Republike Hrvatske trebaju uzimati u obzir sljedeće:

1. sigurnost elektroenergetskog sustava, postrojenja i prateće opreme

2. zaštitu javnog zdravlja i javne sigurnosti

3. zaštitu okoliša

4. korištenje zemljišta i lokaciju

5. upotrebu javne površine

6. energetsku učinkovitost

7. prirodu primarnih izvora

8. značajke svojstvene podnositelju zahtjeva, kao što su tehničke, ekonomske i financijske sposobnosti

9. usklađenost s mjerama koje se poduzimaju glede obveze javne usluge i zaštite krajnjih kupaca

10. doprinos kapaciteta proizvodnog postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije ostvarivanju važećeg općeg cilja Europske unije o udjelu energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji energije u Europskoj uniji u 2030. godini

11. doprinos kapaciteta proizvodnog postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije smanjivanju emisija stakleničkih plinova i

12. alternativna rješenja za izgradnju novog postrojenja, kao što su rješenja za upravljanje potrošnjom i skladištenje energije.

(2) Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude određeni u javnom natječaju uključuju:

– ponder ponuđene cijene za energetsko odobrenje koji nosi 40 bodova

– ponder za konkurentnost proizvodnog postrojenja koji nosi 10 bodova

– ponder za visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave koji nosi 15 bodova

– ponder za energetsku učinkovitost koji nosi 20 bodova

– kriterij roka izgradnje proizvodnog postrojenja koji nosi 15 bodova.

(3) Maksimalan broj bodova kriterija iz stavka 2. ovoga članka iznosi sto (100) bodova.

(4) Za proizvodna postrojenja manja od 500 kW, kriterij za odabir najpovoljnije ponude određen u javnom pozivu za izdavanje energetskog odobrenja, uzima se kriterij najpovoljnije cijene za energetsko odobrenje, uz najbolje raspoložive tehnologije.

(5) Za proizvodna postrojenja iz stavka 4. ovoga članka kriterij za odabir najpovoljnije ponude uključuje:

– ponder ponuđene cijene za energetsko odobrenje koji nosi 40 bodova

– ponder za najbolje raspoložive tehnologije koji nosi 60 bodova.

(6) Maksimalan broj bodova kriterija sukladno stavku 5. ovoga članka iznosi sto (100) bodova.

(7) Pravna ili fizička osoba na temelju čijeg iskaza interesa je Ministarstvo donijelo odluku o provođenju javnog natječaja iz članka 4. stavka 14. ove Uredbe ima pravo na dodatne bodove na kriteriju ponuđene cijene za energetsko odobrenja na način određen odredbom članka 11. ove Uredbe.

(8) Ako je konačni zbroj bodova ponuda sudionika natječaja određenih na temelju kriterija iz stavaka 2. i 5. ovoga članka jednak kod dva ili više sudionika natječaja, javni natječaj se ponavlja.

Kriterij ponuđene cijene za energetsko odobrenje

Članak 11.

(1) Kriterij ponuđene cijene za energetsko odobrenje označava ponder ponuđene cijene sudionika natječaja na javnom natječaju za dodjelu energetskog odobrenja i iznosi četrdeset (40) bodova.

(2) Broj bodova koji će se dodijeliti pojedinoj ponudi na javnom natječaju po kriteriju iz stavka 1. ovoga članka izračunava se na sljedeći način:

1. ponuđaču s najvišom ponuđenom cijenom dodjeljuje se četrdeset (40) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu najvišu ponuđenu cijenu, svakom ponuđaču dodjeljuje se četrdeset (40) bodova

2. ponuđaču s drugom najvišom ponuđenom cijenom dodjeljuje se trideset (30) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu drugu najvišu ponuđenu cijenu, svakom ponuđaču dodjeljuje se trideset (30) bodova

3. ponuđaču s trećom najvišom ponuđenom cijenom dodjeljuje se dvadeset (20) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu treću najvišu ponuđenu cijenu, svakom ponuđaču dodjeljuje se dvadeset (20) bodova

4. svim ostalim ponuđačima s ponuđenom cijenom nižom od cijene iz točke 3. ovoga stavka, dodjeljuje se deset (10) bodova.

(3) Ponuđenu cijenu iz stavka 2. ovoga članka sudionik natječaja iskazuje bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost.

(4) Iznos ponuđene cijene iz ponude sudionika natječaja ne može biti manji od početne cijene koja iznosi 7,00 EUR/kW priključne snage proizvodnog postrojenja za koje se provodi javni natječaj.

(5) Ponuda sudionika natječaja s ponuđenom cijenom manjom od početne cijene iz stavka 4. ovoga članka ili ponuda sudionika natječaja u kojoj cijena nije naznačena, smatrat će se nevaljanom.

(6) Pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju čijeg iskaza interesa je Ministarstvo donijelo odluku o provođenju javnog natječaja iz članka 4. stavka 14. ove Uredbe dodjeljuje se šest (6) bodova, a ti se bodovi računaju tako da se zbrajaju ukupnom broju bodova dobivenih sukladno stavku 2. ovoga članka.

(7) Ako u slučaju iz stavka 6. ovoga članka zbroj bodova koji se dodjeljuje sudioniku natječaja iz stavka 6. ovoga članka bude veći od četrdeset (40) bodova, maksimalni broj bodova koji može dobiti taj sudionik natječaja iznosi četrdeset (40) bodova.

Kriterij za konkurentnost proizvodnog postrojenja

Članak 12.

(1) Kriterij za konkurentnost proizvodnog postrojenja, za koje se sudionik natječaja prijavio na javni natječaj iznosi deset (10) bodova.

(2) Ako je u idejnom rješenju i studiji izvedivosti sudionika natječaja, uz proizvodno postrojenje za koje se sudionik natječaja prijavio na javni natječaj predviđeno i:

1. postrojenje za skladištenje električne energije nazivne snage najmanje 10 % od priključne snage proizvodnog postrojenja, kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno jedan sat skladištenja električne energije, dodjeljuje se deset (10) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu nazivnu snagu od najmanje 10 % od priključne snage proizvodnog postrojenja, kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno jedan sat skladištenja električne energije, svakom ponuđaču dodjeljuje se deset (10) bodova

2. postrojenje za skladištenje električne energije nazivne snage najmanje 5 % od priključne snage proizvodnog postrojenja, kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno 30 minuta skladištenja električne energije dodjeljuje se šest (6) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu nazivnu snagu od najmanje 5 % od priključne snage proizvodnog postrojenja, kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno 30 minuta skladištenja električne energije, svakom ponuđaču dodjeljuje se šest (6) bodova

3. postrojenje za skladištenje električne energije nazivne snage najmanje 2 % od priključne snage proizvodnog postrojenja, kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno 15 minuta skladištenja električne energije dodjeljuje se tri (3) boda. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu nazivnu snagu od najmanje 2 % od priključne snage proizvodnog postrojenja, kojemu je kapacitet baterije dostatan za minimalno 15 minuta skladištenja električne energije, svakom ponuđaču dodjeljuje se tri (3) boda

4. svim ostalim ponuđačima koji nisu predvidjeli postrojenje za skladištenje električne energije ili je predviđenom postrojenju za skladištenje električne energije nazivna snaga i kapacitet baterije niži od zahtjeva kriterija iz točke 3. ovoga stavka, dodjeljuje se nula (0) bodova.

(3) Ako je u idejnom rješenju i studiji izvedivosti sudionika natječaja za samostalno postrojenje za skladištenje energije za koje se sudionik javnog natječaja prijavio na javni natječaj predviđeno:

1. samostalno postrojenje za skladištenje električne energije nazivne i priključne snage od 50 MW i više s minimalno dva sata kapaciteta energije, dodjeljuje se deset (10) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu nazivnu i priključnu snagu od 50 MW i više s minimalno dva sata kapaciteta energije, svakom ponuđaču dodjeljuje se deset (10) bodova

2. samostalno postrojenje za skladištenje električne energije nazivne i priključne snage od 35 MW do 49,99 MW s minimalno dva sata kapaciteta energije, dodjeljuje se osam (8) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu nazivnu i priključnu snagu od 35 MW do 49,99 MW s minimalno dva sata kapaciteta energije, svakom ponuđaču dodjeljuje se osam (8) bodova

3. samostalno postrojenje za skladištenje električne energije nazivne i priključne snage od 20 MW do 34,99 MW s minimalno dva sata kapaciteta energije, dodjeljuje se šest (6) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu nazivnu i priključnu snagu od 20 MW do 34,99 MW s minimalno dva sata kapaciteta energije, svakom ponuđaču dodjeljuje se šest (6) bodova

4. samostalno postrojenje za skladištenje električne energije nazivne i priključne snage od 5 MW do 19,99 MW s minimalno dva sata kapaciteta energije, dodjeljuje se četiri (4) boda. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu nazivnu i priključnu snagu od 5 MW do 19,99 MW sa minimalno dva sata kapaciteta energije, svakom ponuđaču dodjeljuje se četiri (4) boda

5. Samostalno postrojenje za skladištenje električne energije nazivne i priključne snage od 0,10 MW do 4,99 MW s minimalno dva sata kapaciteta energije, dodjeljuje se dva (2) boda. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu nazivnu i priključnu snagu od 0,10 MW do 4,99 MW s minimalno dva sata kapaciteta energije, svakom ponuđaču dodjeljuje se dva (2) bodova

(4) Za nepoštivanja kriterija konkurentnosti proizvodnog postrojenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka uvidom u pravomoćnu građevinsku dozvolu, u odnosu na kriterij konkurentnosti proizvodnog postrojenja utvrđenog nositelju projekta u energetskom odobrenju, sukladno odluci o odabiru najpovoljnije ponude, nositelj projekta plaća jednokratnu naknadu u iznosu od 50 % od iznosa investicije predviđene za izgradnju postrojenja potrebnih za ispunjenje kriterija konkurentnosti proizvodnog postrojenja na račun Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

(5) Ministarstvo će po zaprimanju pravomoćne građevinske dozvole provjeriti ispunjenost kriterij konkurentnosti proizvodnog postrojenja utvrđenog energetskim odobrenjem nositelja projekta, te u slučaju nepoštivanja kriterija iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, Ministarstvo će izdati rješenje o uplati naknade iz stavka 4. ovoga članka Fondu.

(6) Iznos prikupljenih sredstava temeljem rješenja iz stavka 5. ovoga članka, smatra se prihodom državnog proračuna, te se namjenjuje za sufinanciranje samoopskrbe električnom energijom kućanstava putem Fonda u iznosu od 50 % ukupnog troška izgradnje sunčane elektrane.

(7) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Kriterij za visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave

Članak 13.

(1) Kriterij za visinu naknade jedinici lokalne samouprave i/ili mogućnost sudjelovanja i/ili udjela u projektu jedinice lokalne samouprave, na području na kojem se planira izgraditi proizvodno postrojenje za koji se sudionik natječaja prijavio na javni natječaj iznosi petnaest (15) bodova.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uključuje naknadu za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (u daljnjem tekstu: naknada za korištenje prostora) i fiksnu godišnju naknadu jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: godišnja naknada).

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka izračunava se posebno za naknadu za korištenje prostora i posebno za godišnju naknadu jedinici lokalne samouprave i zajedno nose 10 (deset) bodova.

(4) Mogućnost sudjelovanja i/ili vlasničkih udjela u projektu od strane jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka nosi 5 (pet) bodova.

(5) Zbroj bodova iz stavaka 3. i 4. ovoga članka čini ukupan broj bodova iz stavka 1. ovoga članka koji se dodjeljuju sudioniku natječaja temeljem ovoga kriterija.

(6) Broj bodova koji će se dodijeliti pojedinoj ponudi na javnom natječaju po kriteriju naknade za korištenje prostora izračunava se na sljedeći način:

1. ponuđaču s najvišim ponuđenim iznosom naknadom za korištenje prostora dodjeljuje se pet (5) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu isti najviši iznos naknade za korištenje prostora, svakom ponuđaču dodjeljuje se pet (5) bodova

2. ponuđaču s drugim najvišim ponuđenim iznosom naknadom za korištenje prostora dodjeljuje se četiri (4) boda. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu isti drugi najviši iznos ponuđene naknade za korištenje prostora, svakom ponuđaču dodjeljuje se četiri (4) boda

3. ponuđaču s trećim najvišim ponuđenim iznosom naknade za korištenje prostora dodjeljuje se tri (3) boda. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu isti treći najviši ponuđeni iznos naknade, svakom ponuđaču dodjeljuje se tri (3) boda

4. svim ostalim ponuđačima s ponuđenim iznosom naknade za korištenje prostora nižim od iznosa naknade za korištenje prostora iz točke 3. ovoga stavka, dodjeljuje se jedan (1) bod.

(7) Broj bodova koji će se dodijeliti pojedinoj ponudi na javnom natječaju po kriteriju godišnje naknade jedinici lokalne samouprave izračunava se na sljedeći način:

1. ponuđaču s najvišim ponuđenim iznosom godišnje naknade dodjeljuje se pet (5) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu isti najviši iznos godišnje naknade, svakom ponuđaču dodjeljuje se pet (5) bodova

2. ponuđaču s drugim najvišim ponuđenim iznosom godišnje naknade dodjeljuje se četiri (4) boda. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu isti drugi najviši ponuđeni iznos godišnje naknade, svakom ponuđaču dodjeljuje se četiri (4) boda

3. ponuđaču s trećim najvišim ponuđenim iznosom godišnje naknade dodjeljuje se tri (3) boda. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu isti treći najviši iznos ponuđene godišnje naknade, svakom ponuđaču dodjeljuje se tri (3) boda

4. svim ostalim ponuđačima s ponuđenim iznosom godišnje naknade nižim od godišnje naknade iz točke 3. ovoga stavka, dodjeljuje se jedan (1) bod.

(8) Broj bodova koji će se dodijeliti pojedinoj ponudi na javnom natječaju vezano uz mogućnost sudjelovanja i/ili vlasničkih udjela u projektu od strane jedinice lokalne samouprave izračunava se na sljedeći način:

1. ponuđaču s dokazom mogućnosti sudjelovanja u vlasničkim udjelu od 0,1 % do 25 % vlasničkog udjela dodjeljuje se dva (2) boda. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama dokažu isti vlasnički udio, svakom ponuđaču dodjeljuje se dva (2) boda

2. ponuđaču s dokazom mogućnosti sudjelovanja u vlasničkim udjelu od 25,1 % do 50 % vlasničkog udjela dodjeljuje se tri (3) boda. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama dokažu isti vlasnički udio, svakom ponuđaču dodjeljuje se tri (3) boda

3. ponuđaču s dokazom mogućnosti sudjelovanja u vlasničkim udjelu od 50,1 % do75 % udjela vlasničkog udjela dodjeljuje se četiri (4) boda. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama dokažu isti vlasnički udio, svakom ponuđaču dodjeljuje se četiri (4) boda

4. ponuđaču s dokazom mogućnosti sudjelovanja u vlasničkim udjelu od 75,1 % do 100 % vlasničkog udjela dodjeljuje se pet (5) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama dokažu isti vlasnički udio, svakom ponuđaču dodjeljuje se pet (5) bodova.

(9) Početna cijena naknade za korištenje prostora iznosi 0,001327 EUR/kWh isporučene električne energije.

(10) Početna cijena godišnje naknade jedinici lokalne samouprave iznosi 1,50 EUR/kW priključne snage proizvodnog postrojenja.

(11) Ministarstvo će, nakon provedenog javnog natječaja i donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, kao dokaz ispunjenja kriterija iz stavka 1. ovoga članka dostaviti jedinici lokalnoj samouprave na čijem području se planira izgraditi proizvodno postrojenje energetsko odobrenje nositelja projekta.

(12) Godišnju naknadu nositelj projekta plaća jednokratno jedinici lokalne samouprave na način da proporcionalni iznos godišnje naknade uplaćuje u roku od 15 dana od ishođenja pravomoćne uporabne dozvole do kraja tekuće godine u kojoj je ishodio pravomoćnu uporabnu dozvolu.

(13) Naknadu za korištenje prostora nositelj projekta plaća jedinici lokalne samouprave za obračunsko razdoblje od ishođenja pravomoćnosti uporabne dozvole.

(14) Sudionik natječaja dužan je, kao dokaz o vlasničkim udjelima s jedinicom lokalne samouprave iz stavka 8. ovoga članka na javnom natječaju dostaviti izvadak iz sudskog registra.

(15) Ponuda sudionika natječaja s ponuđenom naknadom manjom od početnog iznosa naknade iz stavaka 9. i 10. ovoga članka ili ponuda sudionika natječaja u slučaju da naknada iz stavaka 9. i 10. ovoga članka nije naznačena, smatrat će se nevaljanom.

Kriterij energetske učinkovitosti

Članak 14.

(1) Kriterij energetsku učinkovitost proizvodnog postrojenja, za koji se sudionik natječaja prijavio na javni natječaj, uključuje ponder planirane godišnje proizvodnje električne energije u MWh proizvodnog postrojenja po jedinici obuhvata prostora u hektarima (ha), odnosno kvadratnim metrima (m²) za proizvodna postrojenje iz članka 10. stavka 4. ove Uredbe i iznosi dvadeset (20) bodova.

(2) Ponder iz stavka 1. ovoga članka za kriterij energetske učinkovitosti proizvodnog postrojenja računa se primjenom sljedeće formule:

EUn = En/Pn

pri čemu je:

EUn – ponder iz stavka 1. ovoga članka dodijeljen ponudi koja se ocjenjuje po kriteriju energetske učinkovitosti proizvodnog postrojenja, određen na tri decimale

En – planirana godišnja proizvodnja električne energije u MWh proizvodnog postrojenja s kojim se sudionik natječaja prijavio na javni natječaj, određena kao cijeli broj

Pn – obuhvat prostora u hektarima (ha), odnosno kvadratnim metrima (m²) za proizvodna postrojenje iz članka 10. stavka 4. ove Uredbe, iskazana u ponudi sudionika natječaja, određena na dvije decimale.

(3) Na temelju izračunatog pondera iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju se bodovi sudionicima natječaja na sljedeći način:

1. ponuđaču s najvišim ponderom iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuje se dvadeset (20) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača imaju isti najviši ponder, svakom ponuđaču dodjeljuje se dvadeset (20) bodova

2. ponuđaču s drugim najvišim ponderom iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuje se petnaest (15) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača imaju isti drugi najviši ponder, svakom ponuđaču dodjeljuje se petnaest (15) bodova

3. ponuđaču s trećim najvišim ponderom iz stavka 2. ovoga članka dodjeljuju se deset (10) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača imaju isti treći najviši ponder, svakom ponuđaču dodjeljuje se deset (10) bodova

4. svim ostalim ponuđačima s ponderom iz stavka 2. ovoga članka nižim od pondera iz točke 3. ovoga stavka, dodjeljuje se pet (5) bodova

5. Za svaki dan nepoštivanja roka ishođenja pravomoćne uporabne dozvole, u odnosu na rok utvrđen nositelju projekta u energetskom odobrenju, sukladno odluci o odabiru najpovoljnije ponude, nositelj projekta plaća naknadu u iznosu od 0,01 % dnevno od iznosa od cjelokupne investicije do dana ishođenja pravomoćne uporabne dozvole, na račun Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond)

6. Ministarstvo, vezano uz ispunjavanje obveze kriterija iz stavka 1. ovoga članka dostavlja energetsko odobrenje nositelja projekta Fondu

7. Tijelo nadležno za izdavanje uporabne dozvole dužno je Ministarstvu dostaviti pravomoćnu uporabnu dozvolu u roku od osam dana od dana izdavanja pravomoćne uporabne dozvole u svrhu provjere ispunjavanja obveze nositelja projekta iz kriterija iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako je ponder EUn manji od pondera EUn utvrđenog energetskim odobrenjem nositelju projekta, a koji se naknadno utvrđuje pravomoćnom uporabnom dozvolom, nositelj projekta plaća jednokratnu naknadu u iznosu od 5 % od iznosa od cjelokupne investicije na račun Fonda.

(5) Ministarstvo će po zaprimanju pravomoćne uporabne dozvole provjeriti ispunjenost kriterija energetske učinkovitosti proizvodnog postrojenja utvrđenog energetskim odobrenjem nositelja projekta, te u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvo će izdati rješenje o uplati naknade iz stavka 4. ovoga članka Fondu.

(6) Iznos prikupljenih sredstava temeljem rješenja iz stavka 5. ovoga članka, smatra se prihodom državnog proračuna, te se namjenjuje za sufinanciranje samoopskrbe električnom energijom kućanstava putem Fonda u iznosu od 50 % ukupnog troška izgradnje sunčane elektrane.

(7) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Kriterij roka izgradnje proizvodnog postrojenja

Članak 15.

(1) Kriterij roka izgradnje proizvodnog postrojenja kojeg sudionik natječaja ponudi na javnom natječaju za dodjelu energetskog odobrenja nosi 15 bodova.

(2) Broj bodova koji će se dodijeliti pojedinoj ponudi na javnom natječaju vezano uz ponudu roka ishođenja pravomoćne uporabne dozvole za proizvodno postrojenje za koje se javio na javni natječaj, izračunava se na sljedeći način:

1. ponuđaču koji ponudi na javnom natječaju ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 12 do 24 mjeseca od dana ishođenja pravomoćnosti energetskog odobrenja dodjeljuje se petnaest (15) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 12 do 24 mjeseca od dana ishođenja pravomoćnosti energetskog odobrenja, svakom ponuđaču dodjeljuje se petnaest (15) bodova

2. ponuđaču koji ponudi na javnom natječaju ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 25 do 36 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja dodjeljuje se dvanaest (12) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 25 do 36 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnosti energetskog odobrenja, svakom ponuđaču dodjeljuje se dvanaest (12) bodova

3. ponuđaču koji ponudi na javnom natječaju ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 37 do 60 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja dodjeljuje se deset (10) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 37 do 60 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja svakom ponuđaču dodjeljuje se deset (10) bodova

4. ponuđaču koji ponudi na javnom natječaju ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 61 do 72 mjeseca od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja dodjeljuje se osam (8) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 61 do 72 mjeseca od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja svakom ponuđaču dodjeljuje se osam (8) bodova

5. ponuđaču koji ponudi na javnom natječaju ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 73 do 84 mjeseca od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja dodjeljuje se šest (6) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 73 do 84 mjeseca od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja svakom ponuđaču dodjeljuje se šest (6) bodova.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju hidroelektrane instalirane snage veće od 10 MW broj bodova koji će se dodijeliti pojedinoj ponudi na javnom natječaju vezano uz ponudu roka ishođenja pravomoćne uporabne dozvole za to proizvodno postrojenje, izračunava se na sljedeći način:

1. ponuđaču koji ponudi na javnom natječaju ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 48 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja dodjeljuje se petnaest (15) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 48 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja, svakom ponuđaču dodjeljuje se petnaest (15) bodova

2. ponuđaču koji ponudi na javnom natječaju ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 49 do 72 mjeseca od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja dodjeljuje se dvanaest (12) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 49 do 72 mjeseca od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja, svakom ponuđaču dodjeljuje se dvanaest (12) bodova

3. ponuđaču koji ponudi na javnom natječaju ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 73 do 96 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja dodjeljuje se deset (10) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 73 do 96 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja, svakom ponuđaču dodjeljuje se deset (10) bodova

4. ponuđaču koji ponudi na javnom natječaju ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 97 do 108 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja dodjeljuje se osam (8) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 97 do 108 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja, svakom ponuđaču dodjeljuje se osam (8) bodova

5. ponuđaču koji ponudi na javnom natječaju ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 109 do 120 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja dodjeljuje se šest (6) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu ishođenje pravomoćne uporabne dozvole u roku od 109 do 120 mjeseci od dana ishođenja pravomoćnog energetskog odobrenja, svakom ponuđaču dodjeljuje se šest (6) bodova.

(4) Za svaki dan nepoštivanja roka ishođenja pravomoćne uporabne dozvole, u odnosu na rok utvrđen nositelju projekta u energetskom odobrenju, sukladno odluci o odabiru najpovoljnije ponude, nositelj projekta plaća naknadu u iznosu od 0,01 % dnevno od iznosa od cjelokupne investicije do dana ishođenja pravomoćne uporabne dozvole, na račun Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

(5) Ministarstvo, vezano uz ispunjavanje obveze kriterija iz stavka 1. ovoga članka dostavlja energetsko odobrenje nositelja projekta Fondu.

(6) Tijelo nadležno za izdavanje uporabne dozvole dužno je Ministarstvu dostaviti pravomoćnu uporabnu dozvolu u roku od osam dana od dana izdavanja pravomoćne uporabne dozvole u svrhu provjere ispunjavanja obveze nositelja projekta iz kriterija iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Ministarstvo će po zaprimanju pravomoćne uporabne dozvole iz stavka 6. ovoga članka provjeriti poštivanje roka utvrđenog energetskim odobrenjem nositelja projekta, te u slučaju nepoštivanja roka iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvo će izdati rješenje o uplati naknade iz stavka 4. ovoga članka Fondu.

(8) Iznos prikupljenih sredstava temeljem rješenja iz stavka 7. ovoga članka, smatra se prihodom državnog proračuna, te se namjenjuje za sufinanciranje samoopskrbe električnom energijom kućanstava putem Fonda u iznosu od 50 % ukupnog troška izgradnje sunčane elektrane.

(9) Uporabnom dozvolom moraju biti obuhvaćeni svi posebni uvjeti koji se tiču kriterija konkurentnosti, energetske učinkovitosti i roka izgradnje iz članaka 12., 14. i 15. ove Uredbe određeni nositelju projekta sukladno energetskom odobrenju.

(10) Protiv rješenja iz stavka 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Kriterij najbolje raspoložive tehnologije

Članak 16.

(1) Za proizvodna postrojenja manja od 500 kW, kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena uz najbolju raspoloživu tehnologiju.

(2) Na proizvodna postrojenja iz stavka 1. ovoga članka kriterij najviše ponuđene cijene boduje se na način utvrđen sukladno članku 11. ove Uredbe i nosi četrdeset (40) bodova.

(3) Najbolja raspoloživa tehnologija iz stavka 1. ovoga članka uključuje i kriterij energetske učinkovitosti koji se boduje na način sukladno članku 14. ove Uredbe i koji nosi dvadeset (20) bodova.

(4) Najbolja raspoloživa tehnologija iz stavka 1. ovoga članka uključuje i kriterij smanjivanja emisija stakleničkih plinova koji nosi četrdeset (40) bodova.

(5) Kriteriji iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka boduju se posebno za svaki kriterij, a zbroj bodova čine kriterija za odabir najpovoljnije ponude za proizvodna postrojenja iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Kriterij smanjivanja emisija stakleničkih plinova ocjenjuje se kao procjena izračuna smanjivanja ugljičnog otiska ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova uključujući ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4) i dušikov oksid (N2O), ovisno o tehnologiji proizvodnog postrojenja vezano uz izgradnju proizvodnog postrojenja iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Broj bodova koji će se dodijeliti pojedinoj ponudi na javnom natječaju po kriteriju iz stavka 6. ovoga članka izračunava se na sljedeći način:

1. ponuđaču s najvećim utvrđenim smanjenjem ugljičnog otiska ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova izraženim kao ekvivalent t CO2e/god dodjeljuje se četrdeset (40) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu isto najviše smanjenje ugljičnog otiska ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova izraženim kao ekvivalent t CO2e/god, svakom ponuđaču dodjeljuje se četrdeset (40) bodova

2. ponuđaču s drugim najvećim utvrđenim smanjenjem ugljičnog otiska ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova izraženim kao ekvivalent t CO2e/god dodjeljuje se trideset (30) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu drugu najvišu razinu smanjenja ugljičnog otiska ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova izraženim kao ekvivalent t CO2e/god, svakom ponuđaču dodjeljuje se trideset (30) bodova

3. ponuđaču s trećim najvišim utvrđenim smanjenjem ugljičnog otiska ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova naknadom izraženim kao ekvivalent t CO2e/god na godišnjoj razini dodjeljuje se dvadeset (20) bodova. U slučaju da dva ili više ponuđača u svojim ponudama iskažu istu treću najvišu razinu smanjenja ugljičnog otiska ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova izraženim kao ekvivalent t CO2e/god na godišnjoj razini, svakom ponuđaču dodjeljuje se dvadeset (20) bodova

4. svim ostalim ponuđačima s najvišom razinom smanjenja ugljičnog otiska ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova izraženim kao ekvivalent t CO2-e/god nižom od razine smanjenja ugljičnog otiska iz točke 3. ovoga stavka, dodjeljuje se deset (10) bodova.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Članak 17.

(1) Nakon što Povjerenstvo evaluira pristigle ponude, u roku iz članka 9. ove Uredbe donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja između svih onih ponuđača koji su zadovoljili sve propisane uvjete sukladno odredbama ove Uredbe i uvjetima iz javnog natječaja, s obrazloženjem razloga za odabir najpovoljnije ponude, odnosno obrazloženjem razloga zbog kojih nisu odabrane pojedine ponude.

(2) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude upravni je akt koji se javno se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva, temeljem koje se, u roku od 15 dana od objave odluke, izdaje energetsko odobrenje najpovoljnijem ponuditelju.

(3) Najpovoljniji ponuditelj se smatra sudionik natječaja koji ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja i čiji je zbroj bodova određenih temeljem kriterija iz članaka 11. do 16. ove Uredbe najviši u odnosu na sve druge ponuđače.

(4) Postupak provedbe javnog natječaja nije upravni postupak, osim u smislu donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude i izdavanja energetskog odobrenja.

(5) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se sudionicama natječaja objavom na mrežnim stranicama Ministarstva.

Izdavanje energetskog odobrenja bez provođenja javnog natječaja

Članak 18.

(1) Javni natječaj za dodjelu energetskog odobrenja ne provodi se:

1. ako je investitor riješio vlasničke odnose na zemljištu na kojem planira graditi proizvodno postrojenje

2. za postrojenja geotermalne elektrane, bez obzira na riješenost imovinskopravnih odnosa na obuhvatu prostora, odnosno na česticama navedenima u studiji izvedivosti

3. za rekonstrukciju i/ili revitalizaciju postojećih proizvodnih postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije sukladno odredbama članka 23. ove Uredbe

4. za proizvodna postrojenja koja ne koriste obnovljive izvore energije

5. za agrosunčane/agrosolarne elektrane.

(2) Za postrojenja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja, podnosi se Ministarstvu, u kom slučaju je investitor dužan, osim dokumenata iz članka 3. ove Uredbe dostaviti i pravovaljani dokaz o riješenim vlasničkim, odnosno imovinskopravnim odnosima na obuhvatu prostora na kojem planira graditi proizvodno postrojenje, uz ispunjavanje ostalih uvjeta određenih odredbama ove Uredbe.

(3) Za postrojenja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja, podnosi se Ministarstvu, uz prilaganje ugovora o eksploataciji geotermalnih voda, sukladno propisima u području istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, kao i dostavu dokumentacije iz članka 3. ove Uredbe, uz ispunjavanje ostalih uvjeta određenih odredbama ove Uredbe.

(4) Za rekonstrukciju i/ili revitalizaciju postojećih proizvodnih postrojenja ili postrojenja za skladištenje energije zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja, podnosi se Ministarstvu sukladno odredbama članka 23. ove Uredbe.

(5) Za proizvodna postrojenja koja ne koriste obnovljive izvore energije zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja, podnosi se Ministarstvu, uz dostavu dokumenata iz članka 3. ove Uredbe.

(6) Za agrosunčane/agrosolarne elektrane iz stavka 1. točke 5. ovoga članka, zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja podnosi se Ministarstvu, uz prilaganje dokaza o uspostavi poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) ili lokacijske informacije o prostoru obuhvata farmi, staklenika ili plastenika, kao i dostavu dokumentacije iz članka 3. ove Uredbe.

(7) Pravovaljani dokaz o riješenim vlasničkim, odnosno imovinskopravnim odnosima na obuhvatu prostora na kojem se planira graditi proizvodno postrojenje iz stavka 2. ovoga članka smatra se:

1. izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik zemljišta ili nositelj prava služnosti ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi proizvodno postrojenje

2. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja ili pravo služnosti ili zakupa ili korištenja

3. odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja ili pravo služnosti

4. ugovor o ortaštvu sklopljen s vlasnikom nekretnine čiji je cilj zajedničko građenje

5. ugovor o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta sukladno propisu kojim se uređuje poljoprivredno zemljište

6. pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine te suglasnost Republike Hrvatske, tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom, za nekretnine kojima ministarstvo nadležno za državnu imovinu upravlja sukladno propisu kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom

7. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor

8. odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske.

(8) Ministarstvo će u postupku izdavanja energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja iz stavka 1. ovoga članka razmatrati samo solemnizirane predugovore, ugovore, odnosno pisane suglasnosti iz stavka 6. točaka 2., 4., 6. i 7. ovoga članka.

(9) U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može tražiti i dostavu drugih dokaza.

(10) Ministarstvo će u roku od 90 dana od zaprimanja isključivo urednog zahtjeva izdati rješenje, odnosno energetsko odobrenje nositelju projekta za proizvodna postrojenja iz stavka 1. ovoga članka.

(11) Nositelj projekta iz stavka 10. ovoga članka dužan je u roku od 15 dana od izvršnosti energetskog odobrenja, uplatiti u korist Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. naknadu za izdavanje energetskog odobrenja u iznosu od 8,327 EUR/kW priključne električne snage proizvodnog postrojenja za koje je ishodio energetsko odobrenje.

(12) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, nositelj projekta za proizvodno postrojenje iz stavka 1. točke 3. ovoga članka plaća naknadu za izdavanje energetskog odobrenja za razliku povećanja snage u odnosu na snagu proizvodnog postrojenja određenu energetskim odobrenjem u iznosu određenim člankom 23. stavkom 4. ove Uredbe.

(13) Nositelj projekta iz stavka 10. ovoga članka dužan je uplatiti u korist jedinice lokalne samouprave na kojoj planira graditi proizvodno postrojenje godišnju naknadu.

(14) Cijena naknade iz stavka 12. ovoga članka iznosi 1,50 EUR/kW priključne snage proizvodnog postrojenja.

(15) Ministarstvo će, energetsko odobrenje izdano nositelju projekta iz stavka 10. ovoga članka dostaviti i jedinici lokalne samouprave na čijem području nositelj projekta planira izgraditi proizvodno postrojenje, kao dokaz ispunjavanja obveze određene odredbama ove Uredbe.

(16) Naknadu iz stavka 14. ovoga članka nositelj projekta plaća jednokratno na način da proporcionalni iznos naknade uplaćuje jedinici lokalne samouprave u roku od 15 dana od ishođenja pravomoćnosti uporabne dozvole do kraja tekuće godine u kojoj je ishodio pravomoćnu uporabnu dozvolu.

(17) Nositelj projekta dužan je dokaz o izvršenoj uplati novčanog depozita Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o.iz stavka 11. ovoga članka dostaviti Ministarstvu odmah po uplati.

(18) Na iznos iz stavka 11. ove Uredbe obračunava se porez na dodanu vrijednost, temeljem propisa kojim se uređuje porezu na dodanu vrijednost.

(19) Ako nositelj projekta, u roku od 15 dana od dana izvršnosti energetskog odobrenja ne uplati u potpunosti iznos iz stavka 11. ovoga članka određen rješenjem iz stavka 10. ovoga članka u korist Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. i ne dostavi Ministarstvu dokaz o izvršenoj uplati iz stavka 11. ove Uredbe, Ministarstvo će rješenjem poništiti energetsko odobrenje izdano nositelju projekta.

(20) Protiv rješenja iz stavaka 10. i 19. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Energetsko odobrenje

Članak 19.

(1) Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, koja se javno objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva, Ministarstvo izdaje energetsko odobrenje koje ne jamči njegovu nositelju da će moći izgraditi proizvodno postrojenje, nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na prostoru (nekretnini) koji je odobren i ne predstavlja pravnu osnovu za ulazak u posjed nekretnine, ali se smatra dokazom pravnog interesa u svrhu ishođenja akata potrebnih za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije ili postrojenja za skladištenje energije.

(2) Pravnoj ili fizičkoj osobi čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, Ministarstvo rješenjem izdaje energetsko odobrenje čime se stječe status nositelja projekta i upisuje se u Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača, ako se radi o proizvodnom postrojenju za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

(3) Nakon ishođenja energetskog odobrenja iz stavka 1. ovog članka proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije ili visokoučinkovitu kogeneraciju, može steći status povlaštenog proizvođača električne energije sukladno propisu kojim se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

(4) Za proizvodna postrojenja koja se prema propisima koji uređuju gradnju smatraju jednostavnim građevinama sukladno članku 3. stavku 1. ove Uredbe nije potrebno ishoditi energetsko odobrenje, a takva proizvodna postrojenja mogu steći status povlaštenog proizvođača električne energije sukladno propisu kojim se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

(5) Nositelj projekta koji je na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude ishodio energetsko odobrenje dužan je u roku od 15 dana od izvršnosti energetskog odobrenja, uplatiti u korist Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. naknadu za izdavanje energetskog odobrenja u iznosu od utvrđenim kriterijem iz članka 11. ove Uredbe za priključnu električnu snagu proizvodnog postrojenja za koje je ishodio energetsko odobrenje.

(6) Nositelj projekta iz stavka 5. ovoga članka dužan je dokaz o izvršenoj uplati novčanog depozita Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. iz stavka 5. ovoga članka dostaviti Ministarstvu odmah po uplati.

(7) Na iznos iz stavka 5. ove Uredbe obračunava se porez na dodanu vrijednost, temeljem propisa kojim se uređuje porezu na dodanu vrijednost.

(8) Ako nositelj projekta, u roku od 15 dana od dana izvršnosti energetskog odobrenja ne uplati u potpunosti iznos iz stavka 5. ovoga članka određen energetskim odobrenjem u korist Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. i ne dostavi Ministarstvu dokaz o izvršenoj uplati iz stavka 6. ove Uredbe, Ministarstvo će rješenjem poništiti energetsko odobrenja izdano nositelju projekta.

(9) Protiv rješenja iz stavaka 2. i 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Sadržaj energetskog odobrenja

Članak 20.

(1) Energetsko odobrenje minimalno sadrži:

– podatke o nositelju projekta

– skraćeni naziv tvrtke

– adresu nositelja projekta

– podatke o odgovornoj osobi

– naziv proizvodnog postrojenja

– registarski broj iz Registra OIEKPP

– lokaciju proizvodnog postrojenja

– grupu proizvodnog postrojenja sukladno klasifikaciji iz uredbe kojom se uređuje poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

– instalirana električna snaga proizvodnog postrojenja

– priključna električna snaga proizvodnog postrojenja

– nazivni napon na mjestu priključka

– vršne točke obuhvata prostora razvoja projekta i/ili poziciju postrojenja u HTRS96/TM projekciji,

– rok važenja energetskog odobrenja

– sve uvjete i rokove sukladno kriterijima iz članaka 11. do 16 ove Uredbe temeljem kojih je nositelj projekta ishodio donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno energetsko odobrenje

– pridržaj ukidanja energetskog odobrenja.

(2) Energetsko odobrenje sadržava pridržaj ukidanja u sljedećim slučajevima:

– ako nositelj projekta ne ishodi lokacijsku dozvolu u roku od tri godine od dana pravomoćnosti energetskog odobrenja i dokaz o tome ne dostavi Ministarstvu

– ako nositelj projekta u roku od pet godina od dana pravomoćnosti energetskog odobrenja ne ishodi građevinsku dozvolu i dokaz o tome ne dostavi Ministarstvu i ministarstvu nadležnom za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti ili ugovora o osnivanju prava građenja ili ugovora o osnivanju prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu koji u tom slučaju raskida ugovor tom nositelju projekta

– ako nositelj projekta nije u roku od 15 dana od dana izvršnosti energetskog odobrenja uplatio iznos naknade za izdavanje energetskog odobrenja Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o.

– ako nositelj projekta u roku od sedam godina od dana pravomoćnosti energetskog odobrenja ne izgradi proizvodno postrojenje, odnosno ne ishodi pravomoćnu uporabnu dozvolu i dokaz o tome ne dostavi Ministarstvu, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

(3) Energetsko odobrenje smatra se ovršnom ispravom.

Rokovi važenja energetskog odobrenja

Članak 21.

(1) Energetsko odobrenje izdaje se na rok od sedam godina od dana njegove pravomoćnosti, te se ne može produljiti nositelju projekta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Ministarstvo ukida energetsko odobrenje ako nositelj projekta, u roku od tri godine od dana pravomoćnosti energetskog odobrenja, ne ishodi lokacijsku dozvolu. Nositelj projekta dužan je, u navedenom roku Ministarstvu dostaviti lokacijsku dozvolu.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Ministarstvo ukida energetsko odobrenje ako nositelj projekta, u roku od pet godina od dana pravomoćnosti energetskog odobrenja, ne ishodi građevinsku dozvolu, a nadležno ministarstvo raskida ugovor o osnivanju prava služnosti ili ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o osnivanju prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu tom nositelju projekta. Nositelj projekta dužan je, u navedenom roku nadležnom ministarstvu i Ministarstvu dostaviti građevinsku dozvolu.

(4) Nositelj projekta dužan je u roku iz stavka 1. ovoga članka izgraditi proizvodno postrojenje i ishoditi pravomoćnu uporabnu dozvolu. Nositelj projekta dužan je, u navedenom roku Ministarstvu dostaviti pravomoćnu uporabnu dozvolu.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka za postrojenja hidroelektrana instalirane snage veće od 10 MW nositelj projekta dužan je u roku od deset godina od dana izvršnosti pravomoćnosti energetskog odobrenja izgraditi proizvodno postrojenje i ishoditi uporabnu dozvolu.

Izmjene i dopune energetskog odobrenja tijekom gradnje proizvodnog postrojenja

Članak 22.

(1) Nositelj projekta dužan je ishoditi izmjenu i/ili dopunu energetskog odobrenja u slučaju potrebe izmjene idejnog projekta ili druge dokumentacije kojima se mijenja usklađenost planiranog proizvodnog postrojenja s podacima utvrđenim u energetskom odobrenju.

(2) Ministarstvo neće izmijeniti i/ili dopuniti izdano energetsko odobrenje za proizvodno postrojenje iz stavka 1. ovoga članka ako takve izmjene i/ili dopune nisu u skladu s člankom 23. stavkom 3. ove Uredbe ili ako izmjene i/ili dopune utječu na obveze i uvjete sukladno kriterijima iz javnog natječaja temeljem kojih je donesena odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

(3) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Izdavanje energetskog odobrenja za rekonstrukcija i/ili revitalizacija postojećih proizvodnih postrojenja

Članak 23.

(1) Za rekonstrukciju i/ili revitalizaciju postojećih proizvodnih postrojenja i/ili proizvodnu jedinicu ili postrojenja za skladištenje energije, kao i obnovu kapaciteta ne provodi se javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja.

(2) Za proizvodna postrojenja iz stavka 1. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje energetskog odobrenja, odnosno izmjenu postojećeg energetskog odobrenja kojeg se podnosi Ministarstvu, nositelj projekta dužan je, uz zahtjev dostaviti i:

1. energetsko odobrenje za postojeće proizvodno postrojenje, ako je energetsko odobrenje izdano postojećem proizvodnom postrojenju i/ili za proizvodnu jedinicu

2. idejno rješenje za rekonstrukciju i/ili revitalizaciju postojećeg proizvodnog postrojenja i/ili proizvodnu jedinicu ili postrojenja za skladištenje energije

3. ugovor o priključenju ili prethodnu elektroenergetsku suglasnost ili elektroenergetsku suglasnost ili ugovor o korištenju mreže za postojeće proizvodno postrojenje

4. ako je za proizvodno postrojenje i/ili proizvodnu jedinicu izdano rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, nositelj projekta dužan je priložiti i prethodnu suglasnost Agencije na planirane promjene za postojeće proizvodno postrojenje odnosno proizvodnu jedinicu.

5. druge dokaze ili informacije koje zatraži Ministarstvo

(3) Za promjenu snage proizvodnog postrojenja iz stavka 1. ovoga članka određene energetskim odobrenjem Ministarstvo ne provodi javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja i izdaje energetsko odobrenje uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

1. da se ne prelazi obuhvat zahvata u prostoru određen energetskim odobrenjem

2. da se radi o povećanju snage proizvodnog postrojenja do 25 % i

3. da je povećanje snage proizvodnog postrojenja dozvoljeno sukladno Rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu.

(4) U slučaju rekonstrukcije i/ili revitalizacije postojećeg proizvodnog postrojenja, nositelj projekta plaća naknadu za izdavanje energetskog odobrenja za razliku povećanja snage u odnosu na snagu proizvodnog postrojenja određenu energetskim odobrenjem u iznosu od 7,00 EUR/kW priključne snage proizvodnog postrojenja.

(5) Energetskim odobrenjem iz stavka 3. ovoga članka ne produljuje se rok u odnosu na izdano energetsko odobrenje sukladno Zakonu.

(6) Rekonstruirano i/ili revitalizirano postojeće proizvodno postrojenje ili postrojenje za skladištenje energije mora i dalje zadovoljavati kriterije na temelju kojega je Ministarstvo donijelo odluku o odabiru najpovoljnije ponude za izdavanje energetskog odobrenja za to proizvodno postrojenje ako je energetsko odobrenje izdano sukladno odredbama ove Uredbe.

(7) Za proizvodna postrojenja iz stavka 1. ovoga članka koji nemaju energetsko odobrenje sukladno stavku 2. točki 1. ovoga članka, operator prijenosnog sustava dužan je na zahtjev Ministarstva dostaviti popis priključne snaga takvog proizvodnog postrojenja u svrhu plaćanja naknade za izdavanje energetskog odobrenja.

(8) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Promjena nositelja projekta

Članak 24.

(1) U slučaju promjene nositelja projekta energetskog odobrenja upisanog u Registar OIEKPP, novi nositelj projekta dužan je zatražiti od Ministarstva izmjenu energetskog odobrenja u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

(2) Novi nositelj projekta, uz zahtjev za izmjenu pravomoćnog energetskog odobrenja iz stavka 1. ovoga članka prilaže i sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o prijenosu prava i obveza iz pravomoćnog energetskog odobrenja na novog nositelja projekta,

2. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave ne stariju od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva da podnositelj zahtjeva nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,

3. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju ili izjavu potpisanu naprednim elektroničkim potpisom koju daje fizička osoba za sebe, odnosno odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela određenih Kaznenim zakonom (»Narodne novine« br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21 i 114/22; u daljnjem tekstu: Kaznenog zakona) zločinačko udruživanje (članak 328. Kaznenog zakona), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252. Kaznenog zakona), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253. Kaznenog zakona), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291 Kaznenog zakona), počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329. Kaznenog zakona), nezakonito pogodavanje (članak 292. Kaznenog zakona), primanje mita (članak 293. Kaznenog zakona), davanje mita (članak 294. Kaznenog zakona), prijevara (članak 236. Kaznenog zakona), računalna prijevara (članak 271. Kaznenog zakona), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247. Kaznenog zakona), trgovanje utjecajem (članak 295. Kaznenog zakona), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296. Kaznenog zakona) i pranje novca (članak 265. Kaznenog zakona) ne stariju od 30 dana.

(3) U svrhu utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za izmjenu pravomoćnog energetskog odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može tražiti i dostavu drugih dokaza.

(4) Energetsko odobrenje kojim se mijenja nositelj projekta u pravomoćnom energetskom odobrenju Ministarstvo izdaje i dostavlja prijašnjem i novom nositelju projekta.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 25.

(1) Ministar će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe odlukom imenovati peteročlano Povjerenstvo zaduženo za razmatranje iskaza interesa, otvaranja ponuda i odabir najpovoljnije ponude u postupka dodjele energetskog odobrenja.

(2) Za one projekte za koje je energetsko odobrenje izdano sukladno Pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 67/07. i 88/12.) i Pravilniku o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja (»Narodne novine«, br. 5/20. i 97/21.) koji su temeljem tog energetskog odobrenja upisani u Registar OIEKPP brisat će se iz Registra OIEKPP ako je dokument kojim su stekli pravo građenja prestao važiti.

(3) Za one projekte za koje je energetsko odobrenje izdano sukladno Pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 67/07. i 88/12.) i Pravilniku o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja (»Narodne novine«, br. 5/20. i 97/21.) promjena nositelja projekta, na zahtjev novog nositelja projekta uređuje se sukladno odredbama ove Uredbe.

Stupanje na snagu

Članak 26.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/49

Urbroj: 50301-05/14-23-3

Zagreb, 28. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

PONUDBENI OBRAZAC ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM NATJEČAJU ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA ZA IZGRADNJU PROIZVODNOG POSTROJENJA

1. Naziv projekta za koji se podnosi zahtjev:
2. Vrsta i tip energetskog postrojenja:
3. Osnovno i rezervno gorivo (gdje je primjenjivo):
4. Lokacija projekta
županija:
općina ili grad:
adresa:
katastarska općina:
katastarska čestica:
5. Električna snaga postrojenja
instalirana električna snaga postrojenja (kW):
priključna električna snaga postrojenja (kW):
nazivni napon na mjestu priključka (kV)
planirana godišnja proizvodnja električne energije (MWh) (En)
planirana godišnja količina isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu (kWh):
6. Toplinska snaga postrojenja
planirana toplinska snaga postrojenja (kW):
planirana godišnja proizvodnja korisne toplinske energije (kWh):
7. Osnovne informacije o proizvodnom postrojenju:
broj faza i/ili etapa:
broj proizvodnih jedinica koje čine proizvodno postrojenje:
planirana ušteda primarne energije:
8. Podnositelj zahtjeva
naziv ili ime i prezime:
OIB:
sjedište ili prebivalište:
9. Odgovorna osoba
ime i prezime:
OIB:
adresa:
telefon:
telefaks
e-mail:
10. Osnovni financijski podaci
Iznos ukupne investicije:
interna stopa rentabilnosti (IRR):
prosječni ponderirani trošak kapitala (WACC):
razdoblje povrata investicije:
11. Planirani datum ishođenja pravomoćne uporabne dozvole
12. Planirani radni vijek proizvodnog postrojenja:
13. Ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova (ugljikov dioksid (CO2), metan (CH4) i dušikov oksid (N2O))
14. Iznos uplate jamčevine ili bankarske garancije
15. Ponuđena cijena za izdavanje energetskog odobrenja
16. Nazivna snaga postrojenja za skladištenje električne energije i kapacitet baterije
17. Iznos investicije predviđene za izgradnju postrojenja za skladištenje energije
18. Iznos naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodnja postrojenja za proizvodnju električne energije
19. Iznos fiksne naknade jedinicama lokalne samouprave
20. Postotak vlasničkog udjela u projektu od strane jedinice lokalne samouprave
21. Obuhvat prostora u hektarima (ha) ili (m²) za pro­izvodna postrojenja manja od 500 kW (Pn)


Izjavljujem da su svi podaci, navedeni u ovom zahtjevu i priloženim ispravama istiniti i ispravni, te snosim odgovornost za neistinitost podataka.

Mjesto i datum:Potpis odgovorne osobe:

PRILOG II.

KRITERIJ ZA UTVRĐIVANJE VELIČINE POTREBNOG OBUHVATA PROSTORA RAZVOJA PROJEKTA ZA POSTROJENJE VJETROELEKTRANE

Planirana priključna snaga [MW]Površina tlocrtne projekcije obuhvata prostora razvoja [km²]
0 – 100 – 4
10 – 204 – 8
20 – 508 – 20
50 – 10020 – 40
100 – 15040 – 0
150 – 0,4 km²/MW

PRILOG III.

KRITERIJ ZA UTVRĐIVANJE VELIČINE POTREBNOG OBUHVATA PROSTORA ZA RZVOJA PROJEKTA ZA POSTROJENJE FOTONAPONSKIH ELEKTRANA

Planirana priključna snaga [MW]Površina tlocrtne projekcije obuhvata prostora razvoja [km²]
0 – 100 – 0,20
10 – 200,20 – 0,40
20 – 500,40 – 1,00
50 – 1001,00 – 2,00
100 – 1502,00 – 3,00
150 – 0,2 km²/MW