Ispravak Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

NN 71/2023 (30.6.2023.), Ispravak Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

NARODNE NOVINE

1182

Nakon usporedbe s izvornim tekstom Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, objavljene u »Narodnim novinama« broj 70 od 29. lipnja 2023., utvrđene su tiskarske pogreške te se daje

ISPRAVAK NAREDBE

O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

U Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 70/23) u članku 1. stavku 1. podstavku 9. pogrešno objavljene riječi: »veterinarskih inspektora« trebaju ispravno glasiti: »nadležnih inspektora Državnog inspektorata«.

U članku 2. pogrešno objavljene riječi: »veterinarske inspekcije« trebaju ispravno glasiti: »nadležnog inspektora Državnog inspektorata«.

U članku 4. stavku 1. točki 8. pogrešno objavljene riječi: »nadležnoj veterinarskoj inspekciji« trebaju ispravno glasiti: »nadležnom inspektoru Državnog inspektorata«.

U točki 12. pogrešno objavljene riječi: »veterinarskoj inspekciji« trebaju ispravno glasiti: »nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata«.

U članku 8. točki 1. pogrešno objavljena riječ: »veterinarski« briše se kao suvišna.

U točki 2. pogrešno objavljene riječi: »Nadležni veterinarski inspektori« trebaju ispravno glasiti: »Nadležni inspektori Državnog inspektorata«.

U točki 3. pogrešno objavljene riječi: »Nadležni veterinarski inspektor« trebaju ispravno glasiti: »Nadležni inspektor Državnog inspektorata«.

U točki 4. pogrešno objavljene riječi: »Nadležni veterinarski inspektor« trebaju ispravno glasiti: »Nadležni inspektor Državnog inspektorata«.

U točki 5. pogrešno objavljene riječi: »veterinarski inspektori« trebaju ispravno glasiti: »nadležni inspektori Državnog inspektorata«.

U Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 70/23) greškom nije objavljen DODATAK I koji ispravno glasi:

DODATAK I

MJERE BIOSIGURNOSTI KOJE SE MORAJU PRIMIJENITI U LOVIŠTU

1. Svaki lovoovlaštenik je dužan izraditi plan biosigurnosti koji mora uključiti:

a. određivanje odgovorne osobe u lovištu za provedbu ­biosigurnosnih mjera

b. kontakte (ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela) odgovorne osobe i kontakte nadležne ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarskog inspektora

c. proceduru za vođenje evidencije o svim lovcima koji borave u lovištu

d. proceduru i evidenciju o provedbi dezinfekcije vozila, obuće, opreme i tla prije i nakon lova

e. proceduru za odrobljavanje (evisceraciju) odstrijeljenih svinja divljih s točno određenim prostorom za tu namjenu

f. proceduru za neškodljivo odlaganje, odnosno uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla nastalog nakon odstrjela.

2. Biosigurnosne mjere minimalno uključuju:

a. dezinfekciju obuće, opreme i vozila prije i nakon lova

b. vozila koja se koriste u lovištu, posebno za prijevoz trupova odstrijeljenih svinja divljih, moraju biti za to odobrena od odgovorne osobe i prije i poslije lova, odnosno prije izlaska iz lovišta moraju biti dezinficirana

c. odrobljavanje se može provoditi isključivo na za to određenim mjestima (prostoru)

d. postavljanje kontejnera ili određivanje lokacije za otpad (eviscerirani organi, koža i dr. otpad životinjskog podrijetla) i neškodljivo uklanjanje

e. kontrolu ulaska neovlaštenih osoba i vozila u područje lovišta

f. zabranu odlaganja proizvoda i otpada životinjskog podrijetla na području lovišta, osim na za to posebno određenim lokacijama ili kontejnerima

g. prijavu nelegalnih odlagališta otpada u svrhu žurne sanacije

h. aktivno traženje uginulih svinja divljih i žurnu prijavu ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svake pronađene lešine u svrhu njenog uklanjanja i dijagnostičkog pretraživanja.

Urbroj: 50501-5/4-23-01

Zagreb, 30. lipnja 2023.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.