Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala

NN 72/2023 (3.7.2023.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala

Hrvatska narodna banka

1192

Na temelju članka 43. stavka 2. točaka 6. i 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 4/2013. i 47/2020.) i članka 119. stavaka 1., 4. i 5. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O STOPI PROTUCIKLIČKOGA ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA

Visina stope

Članak 1.

U Odluci o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala (»Narodne novine«, br. 148/2022.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Stopa protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala za područje Republike Hrvatske jest 1,5 % ukupnog iznosa izloženosti riziku utvrđenog u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.«

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a i naslov iznad njega, koji glasi:

»Prestanak važenja

Članak 3.a

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala (»Narodne novine«, br. 39/2022.).«

Stupanje na snagu

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2023., osim odredbe članka 1. ove Odluke koji stupa na snagu 30. lipnja 2024.

O. br. 215-091/06-23/BV

Zagreb, 30. lipnja 2023.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.