Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj društva Ponikve voda d.o.o., Krk

NN 73/2023 (5.7.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj društva Ponikve voda d.o.o., Krk

Ponikve voda d.o.o.

1204

Na temelju članka 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) i članka 23. stavka 1. točke 4. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« 66/19), skupština Ponikve voda d.o.o., na svojoj redovnoj 60. sjednici održanoj 27. lipnja 2023. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj (»Narodne novine« br. 138/21, dalje u tekstu: Odluka) od 7. prosinca 2021. godine odredba članka 3. stavka 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno, od plaćanja naknade za razvoj izuzimaju se korisnici usluga javne vodoopskrbe za poljoprivredne priključke i za javne priključke (parkovi, nasadi, kružni tokovi, javne plaže i kupališta, travnata igrališta, groblja, javne slavine), pod uvjetom da isti imaju vlastito mjerno mjesto.«.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke ostaju na snazi nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2023. godine.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« te dostaviti Vijeću za vodne usluge u roku 5 dana od dana donošenja.

Klasa: 363-01/23-01/4

Urbroj: 2142-03/54-23-12

Krk, 27. lipnja 2023.

Ponikve voda d.o.o. Krk
Predsjednik skupštine
Darijo Vasilić, v. r.