Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinarstvu

NN 75/2023 (7.7.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

1216

Na temelju članka 11. stavka 5., članka 12. stavka 4., članka 14. stavka 3., članka 20. stavka 8., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 8., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 5., članka 27. stavka 4., članka 28. stavka 6., članka 29. stavka 8., članka 49. stavka 6., članka 56. stavka 5., članka 58. stavka 4., članka 59. stavka 4., članka 60. stavka 2., članka 61. stavka 6., članka 62. stavka 7., članka 63. stavka 6., članka 79. stavka 10., članka 80. stavka 6., članka 81. stavka 2., članka 82. stavka 8., članka 92. stavka 3. i članka 93. stavka 7. Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o vinarstvu (»Narodne novine«, broj 81/22.) u članku 4. stavak 3. briše se, a dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Članak 8.

(1) Fizičke ili pravne osobe potkategorija A1, A2, A3, A4, A5 i A6 putem zaštićene mrežne aplikacije AGRONET (u daljnjem tekstu: AGRONET) prije planirane otpreme vinskog proizvoda podnose Agenciji za plaćanja zahtjev za odobravanje pratećeg dokumenta iz članka 28. stavka 1. Zakona.

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja provjerava i uspoređuje podatke u Vinogradarskom registru s podacima iz izjave o očekivanoj berbi za grožđe odnosno iz izjave o proizvodnji za vino i vinske proizvode te odobrava prateći dokument za prijevoz grožđa, vinskih proizvoda kao otvorene robe (rinfuze) ili prijevoz vinskih proizvoda kao pretpakovina.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

(1) Primatelj potvrđuje primitak ulazne količine vinskih proizvoda elektroničkim potpisom pratećeg dokumenta putem AGRONET-a.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u slučaju nedostupnosti elektroničkog pristupa AGRONET-u na mjestu isporuke, primatelj može potvrditi primitak ulazne količine vinskih proizvoda ispisom i povratom potpisanog i skeniranog pratećeg dokumenta pošiljatelju, koji je dužan u AGRONET pridružiti pratećem dokumentu skenirani prateći dokument s potvrdom primatelja.

(3) U slučaju povrata dijela ili cjelokupne količine vinskog proizvoda od primatelja prema pošiljatelju sastavlja se zapisnik o povratu koji se prilaže uz ispis pratećeg dokumenta iz stavka 1. ovoga članka te ga je pošiljatelj iz stavka 2. ovoga članka dužan putem AGRONET-a aplikacijski pridružiti pratećem dokumentu.

(4) Ako je tijekom kretanja vinskog proizvoda nakon otpreme došlo do promjene mjesta isporuke, pretovara odnosno promjene prijevoznika ili promjene prijevoznog sredstva, pošiljatelj iz stavka 2. ovoga članka dužan je u AGRONET unijeti informaciju o nastaloj promjeni mjesta isporuke, prijevoznika ili prijevoznog sredstva.

(5) Za svaki daljnji promet vinskih proizvoda od primatelja iz stavka 1. ovoga članka pošiljku prati komercijalni dokument koji mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– OIB, naziv i adresu prodavatelja

– OIB, naziv i adresu kupca

– broj dokumenta

– datum

– opis proizvoda

– količinu vinskih proizvoda.«

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Članak 16.

(1) Naknada za izdavanje mišljenja o eksperimentalnom enološkom postupku iznosi 2.500,00 EUR.

(2) Zahtjev za izdavanje mišljenja o eksperimentalnom enološkom postupku iz članka 20. stavka 4. Zakona s uputama za popunjavanje Agencija objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciju Agencije.

(4) Podnositelj je uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka dužan dostaviti Agenciji dokaz o uplati naknade iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Na dokazu o uplati naknade iz stavka 1. ovoga članka mora biti naveden datum uplate te svrha uplate koja obvezno mora sadržavati naziv eksperimentalnog enološkog postupka.«

Članak 5.

U članku 18. riječi koje glase »i akreditiran je« brišu se.

Članak 6.

Naslov iznad članka 21. mijenja se i glasi: »Provjere u postupku izdavanja rješenja za stavljanje vina i voćnih vina na tržište«.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Članak 21.

(1) Fizičke i pravne osobe u skladu s člankom 56. stavkom 1. i člankom 63. stavkom 1. Zakona podnose zahtjev Agenciji koristeći informacijski sustav dostupan na mrežnim stranicama elektroničkim putem prema Obrascima 2. do 6. iz Priloga III. Pravilnika.

(2) Nakon administrativne obrade zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Agencija će s podnositeljem zahtjeva dogovoriti pojedinosti vezano uz dostavu uzoraka za provođenje fizikalno-kemijske analize laboratoriju ovlaštenom u skladu s člankom 80. stavkom 3. Zakona odnosno uzoraka za provođenje organoleptičkog ispitivanja Agenciji.

(3) U postupcima izdavanja rješenja iz članka 56. stavka 2. i članka 63. stavka 2. Zakona fizičke i pravne osobe dostavljaju laboratoriju ovlaštenom u skladu s člankom 80. stavkom 3. Zakona uzorak označen sljedećim podacima:

– ime i prezime podnositelja zahtjeva odnosno naziv tvrtke

– vrsta i naziv proizvoda (ili druga oznaka koja povezuje uzorak s proizvodom koji predstavlja, a pod kojom se proizvod vodi u ulaznim i izlaznim registrima iz članka 29. Zakona)

– mjesto na kojem je uzet uzorak

– količina od koje je uzet uzorak (odnosno količina koju uzorak predstavlja)

– datum uzimanja uzorka

(4) Uzorak za provođenje fizikalno-kemijske analize iz stavka 3. ovoga članka sastoji se od tri istovjetna uzorka, odnosno službenog uzorka, uzorka za drugo mišljenje za potrebe stranke i trećeg referentnog uzorka, a svaki uzorak ima volumnu zapreminu od 0,50 l do 0,75 l pojedinačno, od kojih se uzorak za drugo mišljenje za potrebe stranke nakon označavanja i ovjere vraća stranci dok preostala dva zadržava laboratorij ovlašten u skladu s člankom 80. stavkom 3. Zakona.

(5) Radi provođenja organoleptičkog ocjenjivanja u postupcima izdavanja rješenja iz članka 56. stavka 2. i članka 63. stavka 2. Zakona uzorci za organoleptičko ocjenjivanje se sastoje od tri istovjetna uzorka odnosno službenog uzorka, uzorka za drugo mišljenje za potrebe stranke i trećeg referentnog uzorka, a svaki ima volumnu zapreminu od 0,50 l do 0,75 l pojedinačno i označen je podacima iz stavka 3. ovoga članka pri čemu laboratorij ovlašten u skladu s člankom 80. stavkom 3. Zakona preuzima uzorke te nakon označavanja i ovjere vraća fizičkoj ili pravnoj osobi uzorak za drugo mišljenje za potrebe stranke, zadržava službeni uzorak i treći referentni uzorak koje nakon obavljene fizikalno-kemijske analize s pozitivnim rezultatom prosljeđuje Agenciji.

(6) Iznimno ako se uzorak uzima iz originalnih pretpakovina pojedinačne volumne zapremine manje od 0,50 l do 0,75 l, uzorak za fizikalno-kemijsku analizu i organoleptičku ocjenu može odstupati od pojedinačne volumne količine iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, a u takvom slučaju pojedinačne jedinice uzorka se mogu sastojati od odgovarajućeg broja originalnih pretpakovina odnosno od ukupnog volumena uzorka u količini najmanje dvije litre.

(7) U žalbenom postupku iz članka 56. stavka 3. i članka 63. stavka 5. Zakona laboratorij koji je provodio prvu fizikalno-kemijsku analizu dostavlja uzorak za drugo mišljenje laboratoriju ovlaštenom u skladu s člankom 80. stavkom 3. Zakona koji nije provodio prvu fizikalno-kemijsku analizu.

(8) U žalbenom postupku iz članka 56. stavka 3. i članka 63. stavka 5. Zakona Agencija će odrediti da u ponovljenom organoleptičkom ocjenjivanju sudjeluju članovi Komisije za organoleptičko ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Komisija) iz članka 81. stavka 1. Zakona koji nisu sudjelovali u prvom ocjenjivanju.«

Članak 7.

Naslov iznad članka 22. mijenja se i glasi: »Provjere sukladnosti vina«.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Članak 22.

(1) U svrhu provjera iz članka 5. stavka 2. i/ili provjera iz članka 55. stavka 3. podstavka 2. i članka 55. stavaka 4. i 6. Zakona Agencija uzima uzorak za fizikalno-kemijsku analizu i za organoleptičko ocjenjivanje, a uzorak treba biti označen podacima u skladu s člankom 21. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(2) Za fizikalno-kemijsku analizu i/ili za organoleptičko ocjenjivanje u svrhu provjera iz stavka 1. ovoga članka Agencija će uzeti tri istovjetna uzorka odnosno službeni uzorak, uzorak za drugo mišljenje za potrebe stranke i treći referentni uzorak, a svaki se uzorak sastoji od dva poduzorka volumne zapremine od 0,50 l do 0,75 l pojedinačno, od kojih je prvi poduzorak namijenjen za fizikalno-kemijsku analizu, drugi za organoleptičko ocjenjivanje, a treći je uzorak za drugo mišljenje za potrebe stranke koji se nakon označavanja i ovjere vraća stranci dok preostala dva zadržava Agencija.

(3) Iznimno ako se uzorak uzima iz originalnih pretpakovina pojedinačne volumne zapremine manje od 0,50 l do 0,75 l, uzorak za fizikalno-kemijsku analizu i organoleptičku ocjenu može odstupati od pojedinačne volumne količine iz stavka 2. ovoga članka, a u takvom slučaju pojedinačne jedinice uzorka se mogu sastojati od odgovarajućeg broja originalnih pretpakovina odnosno od ukupnog volumena uzorka u količini najmanje dvije litre.

(4) U žalbenom postupku u svrhu provjera iz stavka 1. ovoga članka Agencija će uputiti uzorak za drugo mišljenje laboratoriju ovlaštenom u skladu s člankom 80. stavkom 3. Zakona koji nije provodio prvu fizikalno-kemijsku analizu.

(5) U žalbenom postupku u svrhu provjera iz stavka 1. ovoga članka Agencija će odrediti da u ponovljenom organoleptičkom ocjenjivanju sudjeluju članovi Komisije koji nisu sudjelovali u prvoj ocjeni.

(6) U svrhu ispunjavanja odredbi iz članka 92. stavka 3. Zakona u provedbi inspekcijskog nadzora iz članka 87. stavka 1. Zakona uzorak mora biti uzet i označen u pogledu broja i količine elementarnih jedinica uzorka u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona.«

Članak 8.

U članku 47. stavku 1. podstavak 5. briše se, a podstavci 6. i 7. postaju podstavci 5. i 6.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Dosadašnji obrazac 9. iz Priloga I. briše se, a dosadašnji obrasci 6., 7. i 8. iz Priloga I., zamjenjuju se novim obrascima 6., 7. i 8. iz Priloga I. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Dosadašnji obrazac 2. iz Priloga II. zamjenjuje se novim obrascem 2. iz Priloga II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Dosadašnji Prilog IV. zamjenjuje se novim Prilogom IV. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Popis ovlaštenih laboratorija (»Narodne novine«, broj 49/17.).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/34

Urbroj: 525-06/220-23-9

Zagreb, 29. lipnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Obrazac 6.

Obrazac 7.

Obrazac 8.

PRILOG II.

Obrazac 2.

PRILOG IV.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA OCJENJIVAČA

Programom se definira najmanji sadržaj tematskih cjelina na kojima se temelji osposobljavanje te provjera znanja i senzornih sposobnosti ocjenjivača.

Opći uvjeti za ocjenjivače propisani u okviru zakonskih odredbi obuhvaćaju obvezno radno iskustvo u vinogradsko-vinarskoj struci ili poslovima prodaje/trgovine vinom, najmanje završen preddiplomski stručni studij iz područja biotehničkih znanosti odnosno poljoprivreda smjer vinarstvo i vinogradarstvo ili prehrambena tehnologija smjer prehrambeno inženjerstvo te osposobljenost za organoleptičko ocjenjivanje.

Osposobljavanje za ocjenjivače

Visokoobrazovna ustanova iz područja biotehničkih znanosti (u daljnjem tekstu: visokoobrazovna ustanova) koja u sklopu studijskih programa odobrenih od strane ministarstva nadležnog za obrazovanje izvodi nastavu s ishodima učenja koji uključuju utvrđivanje kakvoće temeljem organoleptičkog ocjenjivanja vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina, u okviru ovoga Programa organizira osposobljavanje ocjenjivača i provjere stručne osposobljenosti za ocjenjivače vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina.

Visokoobrazovna ustanova može za ocjenjivače organizirati opće osposobljavanje, a može organizirati i tematsko osposobljavanje za pojedine kategorije, tipove vina, pojedina svojstva nekih zaštićenih oznaka, tradicionalnih izraza, sorti i drugo.

Najmanji sadržaj programa za osposobljavanje ocjenjivača

1. Teoretski dio obuhvaća sljedeće tematske cjeline:

a) uvod u organoleptičko ocjenjivanje vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina, značaj i ciljevi organoleptičkog ocjenjivanja vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina, uloga osjetila, njihova anatomija i korištenje u ocjenjivanju vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina, tehnički uvjeti i ISO norme u organoleptičkom ocjenjivanju vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina (HRN EN ISO/IEC 8586, HRN EN ISO 8589 i normi HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC ISO 3591, ISO 4120:2021, ISO 8587:2006, ISO 5495:2005)

b) propisi koji uređuju područje proizvodnje vina, kategorija vina i vinskih proizvoda, voćnih vina, aromatiziranih proizvoda od vina i ostalo

c) sorte vinove loze i njihova uloga u organoleptičkom ocjenjivanju vina

– osnovna svojstva internacionalnih i autohtonih sorti

– uloga sorte u definiranju senzornih svojstava vina

d) čimbenici kvalitete grožđa i vina

– važnost vinogradarskog položaja i proizvodnih uvjeta na senzorna svojstva vina,

– zaštićene oznake izvornosti kao čimbenici kvalitete vina

– kvaliteta grožđa i vina s obzirom na tehnološke postupke u proizvodnji

e) kemijski sastav vina i utjecaj na organoleptička svojstva

– boja vina s obzirom na kemijski sastav

– osnovne kemijske grupe spojeva odgovorne za mirisna i okusna svojstva

– uloga olfaktivnih pragova (osjetljivosti) u ocjenjivanju vina

f) prepoznavanje bolesti i mana tijekom ocjenjivanja vina

2. Praktični dio obuhvaća sljedeće tematske cjeline:

a) metode ocjenjivanja vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

– osnovne tehnike i uvjete ocjenjivanja vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

– brojčane i apsolutne metode ocjenjivanja vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

– opisne metode ocjenjivanja vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

– vrednovanje dobivenih rezultata

b) vježbe s vodenim otopinama

– pragovi detekcije pojedinih mirisa i okusa

– prepoznavanje pojedinih mirisa i okusa

– definiranje intenziteta boje/bistroće

c) vježbe s vinima, voćnim vinima i aromatiziranim proizvodima od vina

– prepoznavanje pojedinih mirisa i okusa vina

– definiranje različitosti u intenzitetu pojedinog mirisa i/ili okusa vina

– prepoznavanje uzoraka u nizu

– primjena apsolutnih metoda ocjenjivanja vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

d) vježbe s vinima, voćnim vinima i aromatiziranim proizvodima od vina s tržišta; naglasak na sorti i tehnologiji.

Tehnički uvjeti potrebni za provedbu programa provjere znanja i sposobnosti

Tehnički uvjeti trebaju biti osigurani prema normi HRN EN ISO 8589.

Laboratorij ovlašten i akreditiran za organoleptičko ocjenjivanje može sudjelovati u organizaciji osposobljavanja te provjeri stručne osposobljenosti ocjenjivača.

Provjera znanja i sposobnosti ocjenjivača

Provjera stručne osposobljenosti provodi se nakon završenog programa.

Da bi pristupio testu kandidat za ocjenjivača mora sudjelovati u najmanje 90 % programa.

Za prolaznu ocjenu pristupnik mora riješiti 70 % zadataka.

Provjera stručne osposobljenosti se obavlja pred ispitnom komisijom sastavljenom od tri člana koji su zaposlenici visokoobrazovne ustanove koja može provoditi program.

Provjera obuhvaća teoretski i praktični dio:

1) prepoznavanje boje vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina; intenzitet, tonalitet

2) prepoznavanja mirisa vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina; kakvoća i intenzitet

3) prepoznavanje okusa vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina; kakvoća i intenzitet

4) prepoznavanje bolesti i mana vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

5) poznavanje propisa iz područja vinogradarstva i vinarstva u dijelu organoleptičkog ocjenjivanja i organoleptičkih svojstava vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

6) ocjenjivanje uzoraka vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina s tržišta.

Potvrda o osposobljenosti ocjenjivača

Visokoobrazovna ustanova nakon uspješno završenog programa osposobljavanja i provjere stručne osposobljenosti potvrđuje osposobljenost ocjenjivača za organoleptičko ocjenjivanje.

U provođenju provjere znanja trebaju se koristiti norme ISO 4120, ISO 8587, ISO 5495.

Postupak provjere o osposobljenosti ocjenjivača radi produljenja ovlaštenja

Ocjenjivači, koji su završili program osposobljavanja, radi produljenja ovlaštenja svake četiri godine obavljaju provjeru stručne osposobljenosti, odnosno, oni stariji od 65 godina svake dvije godine, nakon čega im visokoobrazovna ustanova izdaje novu potvrdu o osposobljenosti za organoleptičko ocjenjivanje.