Pravilnik o provedbi mjere III.1. »Pripremna potpora«

NN 77/2023 (12.7.2023.), Pravilnik o provedbi mjere III.1. »Pripremna potpora«

Ministarstvo poljoprivrede

1238

Na temelju članka 55. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE III.1.»PRIPREMNA POTPORA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« u okviru prioriteta 3 Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu »Omogućavanje održivog plavoga gospodarstva u obalnim, otočnim i kopnenim područjima te poticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica«, u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu sa člankom 34. stavkom 1. točkom a) Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1060), odredbama Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/1139) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela koje vrši isplate korisnicima,

b) »Ex post kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo u razdoblju od pet godina od završnog plaćanja korisniku

c) »Gospodarski sektor ribarstva« – pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ribarskog plovila i/ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, nositelj dozvole za akvakulturu, subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji su korisnici odobrenih odnosno registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva odnosno preradu proizvoda ribarstva te organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, međusektorske organizacije i ribarske zadruge priznate po posebnim propisima, udruge, klasteri i ostali oblici udruživanja iz područja ribarstva

d) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi mjere na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela

e) »Javni doprinos« – svi doprinosi financiranju operacija koji potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih javnih tijela ili bilo koje Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) uspostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) (SL L 210, 31. 7. 2006.), proračuna Europske unije stavljenog na raspolaganje fondovima iz članka 1. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2021/1060, proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruženja javnih tijela ili tijela javnog prava

f) »Kontrola u ranijoj fazi« – kontrola koju Upravljačko tijelo provodi za radove/opremu koje zbog prirode tih radova odnosno tipa/namjene opreme nije moguće provjeriti redovnom kontrolom

g) »Korisnik« – javno ili privatno tijelo, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje ili fizička osoba odgovorni za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i provedbu

h) »Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (u daljnjem tekstu: FLAG)« – lokalna inicijativa u ribarstvu koja izrađuje i provodi odobrenu lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR)

i) »Lokalna inicijativa u ribarstvu« – partnerstvo predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora određenog ribarstvenog područja koje je osnovano s namjerom izrade LRSR tog područja i ima pravni oblik udruge

j) »Lokalna razvojna strategija u ribarstvu« – usklađen skup djelovanja u skladu sa člankom 32. Uredbe (EU) br. 2021/1060 čijom provedbom upravlja FLAG, a čija je svrha ostvarivanje lokalnih ciljeva i potreba kroz lokalni razvoj pod vodstvom zajednice te koje doprinose ciljevima iz članka 29. Uredbe (EU) br. 2021/1139

k) »Nepravilnost« – svako kršenje primjenjivog prava koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta, koje šteti ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da proračun Europske unije ili Republike Hrvatske optereti neopravdanim rashodom

l) »Operacija« – projekt, ugovor, djelovanje ili skupina projekata odabrani u okviru Programa u skladu s ovim Pravilnikom i Natječajem za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (u daljnjem tekstu: Natječaj)

m) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Upravljačko tijelo ne radi

n) »Redovna kontrola« – kontrola koju provodi Upravljačko tijelo nakon završetka operacije, odnosno nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu

o) »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja te svaki drugi slučaj kako je definirano ovim Pravilnikom i Natječajem, a u kojem je ugroženo nepristrana i objektivna provedba operacije zbog obiteljskih, emotivnih, političkih ili nacionalnih razloga, ekonomskog interesa ili drugog izravnog ili neizravnog osobnog interesa

p) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 3. stavka 2. točaka (a) i (b) te članka 4. stavaka 1., 2. i 3. Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L198, 28. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) br. 2017/1371), kao i članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.)

r) »Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 76. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

s) »Tijelo za reviziju« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 77. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa

t) »Udruga« – svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja u skladu sa Zakonom o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)

u) »Upravljačko tijelo« – tijelo nadležno za obavljanje funkcija i dužnosti iz članka 72. Uredbe (EU) br. 2021/1060 u okviru sustava upravljanja i kontrole provedbe Programa.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 2021/1060 i Uredbi (EU) 2021/1139.

Predmet i namjena potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore na temelju ovoga Pravilnika su aktivnosti izgradnje kapaciteta i pripremna djelovanja kojima se pruža potpora izradi i budućoj provedbi LRSR.

(2) Korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka je lokalna inicijativa iz članka 2. stavka 1. točke i) ovoga Pravilnika koja ispunjava uvjete iz članka 4. i predstavlja ribarstveno područje iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Potpora iz stavka 1. ovoga članka prihvatljiva je neovisno o tome je li LRSR iz stavka 1. ovoga članka naknadno odabrana za financiranje, a u skladu sa člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, KRITERIJI ODABIRA I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti za lokalnu inicijativu

Članak 4.

(1) Za ostvarivanje potpore lokalna inicijativa mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) mora biti registrirana kao udruga sukladno Zakonu o udrugama

b) mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

c) mora osigurati značajnu zastupljenost sektora ribarstva i/ili akvakulture

d) mora predstavljati ribarstveno područje koje udovoljava uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika te na istome imati sjedište

e) mora osigurati upravljačku strukturu koju obavezno sačinjavaju najmanje sljedeće interesne skupine:

– predstavnici gospodarskog sektora

– predstavnici civilnog sektora (građani, udruge, zaklade, fondacije)

– predstavnici javnog sektora, odnosno predstavnici tijela jedinica lokalne samouprave ili javnih tijela kojima su iste osnivači

f) mora osigurati da niti jedna pojedinačna interesna skupina zasebno nema kontrolu nad donošenjem odluka

g) dati suglasnost za uvrštavanje u popis operacija koji se objavljuje u skladu s člankom 49. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1060/2021.

(2) Značajna zastupljenost iz stavka 1. točke c) ovoga članka osigurava se na način da najmanje 40 posto upravljačke strukture iz stavka 1. točke e) ovoga članka sačinjavaju predstavnici gospodarskog sektora ribarstva.

(3) Članovi upravljačke strukture iz stavka 1. točke e) ovoga članka moraju imati unutar ribarstvenog područja kojeg predstavlja lokalna inicijativa:

a) sjedište, prebivalište ili podružnicu i/ili

b) lokaciju uzgajališta i/ili mrjestilišta i/ili odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, voditelj lokalne inicijative ne mora imati prebivalište unutar ribarstvenog područja kojeg predstavlja ta lokalna inicijativa niti mora biti član te lokalne inicijative.

(5) Članovi upravljačke strukture iz stavka 1. točke e) ovoga članka, kao i osobe koje ih predstavljaju, te voditelj lokalne inicijative ne smiju biti u sukobu interesa s ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga i/ili radova koji su predmet potpore.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u situaciji postojanja sukoba interesa ili sumnji na postojanje sukoba interesa u određenom postupku nabave roba i/ili usluga i/ili radova, članovi i osobe iz stavka 5. dužni su se izuzeti iz postupka odlučivanja/glasanja o tom pitanju te isto mora biti evidentirano u pripadajućem zapisniku o tijeku postupka.

(7) Na temelju članka 11. Uredbe (EU) br. 2021/1139, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ako je počinio prijevaru kako je definirana u članku 3. Direktive (EU) 2017/1371 u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu.

(8) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 7. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2022/2181 оd 29. lipnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu u pogledu razdoblja i datuma neprihvatljivosti zahtjeva za potporu (SL L 288, 9. 11. 2022.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

Uvjeti prihvatljivosti za ribarstveno područje

Članak 5.

(1) Ribarstveno područje je područje koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu, a može biti obalno, otočno i kopneno.

(2) Ribarstveno područje mora udovoljavati sljedećim uvjetima i kriterijima:

a) područje mora obuhvaćati jedno ili više naselja unutar najmanje četiri jedinice lokalne samouprave, izravno povezane bilo kopnom, morem ili vodom

b) područje mora imati više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika

c) jedno naselje može pripadati isključivo jednom ribarstvenom području.

(3) Iznimno od stavka 2. točke c) ovoga članka, pojedino naselje odnosno jedinica lokalne samouprave može pripadati i u dva ribarstvena područja, ali samo u slučaju kada se pripadnost jednom od tih područja odnosi na djelovanje naselja odnosno jedinice lokalne samouprave u svojstvu nositelja projekta i/ili projektnog partnera u okviru LRSR za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine, a u drugom na redovne aktivnosti za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine, uključujući i pripremu i izradu LRSR.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, uloge, zadaci, prava i obveze naselja odnosno jedinica lokalne samouprave u pojedinoj inicijativi odnosno FLAG-u za pojedino programsko razdoblje moraju biti jasno definirani i razgraničeni, a što mora biti vidljivo u statutima i ostalim dokumentima.

Kriteriji odabira

Članak 6.

Na temelju Odluke Odbora za praćenje provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine (klasa: 324-01/20-01/3901, urbroj: 525-12/709-23-47 od 12. travnja 2023. godine) koja se objavljuje na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/), za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći kriteriji:

a) lokalnu inicijativu/partnerstvo čine predstavnici javnih i privatnih lokalnih socioekonomskih interesa, pri čemu nijedna skupina zasebno nema kontrolu nad donošenjem odluka

b) u izradu LRSR je predviđeno uključivanje lokalne zajednice.

Obveze korisnika

Članak 7.

(1) Korisnik kojem je dodijeljena potpora na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja mora izraditi i dostaviti LRSR Upravljačkom tijelu na odobrenje u roku koji se propisuje Natječajem.

(2) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 7. ovoga Pravilnika tijekom razdoblja između podnošenja zahtjeva za potporu i isteka pet godina nakon završnog plaćanja korisniku.

(3) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu popratnu dokumentaciju povezanu s operacijom za koju je ostvario potporu ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Programa kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Ureda europskog javnog tužitelja i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije dostupna je na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(4) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka je tijekom razdoblja od pet godina od 31. prosinca godine u kojoj je izvršeno posljednje plaćanje potpore u skladu s člankom 82. Uredbe (EU) br. 2021/1060.

(5) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(6) Korisnik materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 55. stavku 5. Zakona o morskom ribarstvu odnosno članku 28. stavku 5. Zakona o akvakulturi.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile dopuštene su radnje iz stavka 6. ovoga članka uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(8) Radi pribavljanja odobrenja iz stavka 7. ovoga članka korisnik Upravljačkom tijelu podnosi zahtjev o kojem se odlučuje rješenjem.

(9) Korisnik mora provoditi mjere informiranja i promidžbe sukladno članku 50. Uredbe (EU) br. 2021/1060. Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe u programskom razdoblju 2021.-2027. dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(10) Korisnik je dužan omogućiti predstavnicima Upravljačkog tijela, Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Tijela za reviziju, Europske komisije, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Europskog revizorskog suda, Ureda europskog javnog tužitelja i ostalih nadležnih revizorskih/nadzornih tijela kontrolu na terenu sukladno članku 20. ovoga Pravilnika.

(11) Korisnik je dužan za aktivnosti za koje se kontrola na terenu provodi uvidom u rezultate tih aktivnosti dostaviti odgovarajući dokaz da je navedena aktivnost provedena te da su izdaci stvarno nastali (npr. letci, brošure, izvještaji, studije, prijevodi, zapisnici, audio/video zapisi, liste sudionika, obavijesti/informacije/oglasi u javnim glasilima i slično).

(12) Za potrebe članka 2. stavka 1. točke f) ovoga Pravilnika odnosno kontrole na terenu u ranijoj fazi, korisnik je dužan obavijestiti Upravljačko tijelo o provedbi radova/aktivnosti/izvršenja usluga/stavljanja u funkciju opreme/predmeta, a koje nije moguće provjeriti redovnom kontrolom, najkasnije sedam radnih dana prije početka radova/aktivnosti odnosno stavljanja opreme/predmeta u namjenu/funkciju, putem elektroničke pošte: kontrolanaterenu@mps.hr.

(13) Ako se u slučajevima iz stavka 12. ovoga članka ne provodi kontrola na terenu za vrijeme trajanja aktivnosti, a o čemu Upravljačko tijelo obavještava korisnika po zaprimanju obavijesti, korisnik je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da je predmetna aktivnost provedena (npr. fotografije, potpisne liste i slično).

(14) Korisnik je dužan dokumentaciju iz stavaka 11. i 13. ovoga članka dostaviti uz Zahtjev za isplatu.

(15) Iznimno od stavka 12. ovoga članka, kontrola na terenu u ranijoj fazi ne provodi se za uredski potrošni materijal čija je vrijednost po jednoj isporuci odnosno računu manja ili jednaka 150,00 eura.

(16) Ako je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave, isti je dužan za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koje su predmet potpore obvezno provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosno aktu naručitelja za nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi.

(17) Ako korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranima Natječajem.

III. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi

Članak 8.

(1) Prihvatljivi troškovi su:

a) troškovi jačanja kapaciteta/osposobljavanje lokalnih dionika koji su zaposlenici, volonteri ili članovi lokalne inicijative

b) troškovi studija i analiza koje se odnose na ribarstveno područje i vezane su za pripremu LRSR

c) troškovi pripreme i izrade LRSR

d) administrativni troškovi lokalne inicijative u svrhu pripreme LRSR

e) troškovi u okviru pilot-projekata.

(2) Kategorije prihvatljivih troškova iz stavka 1. ovoga članka propisuju se Natječajem.

(3) Prihvatljivi troškovi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka su troškovi nastali u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do dana odobrenja LRSR od strane Upravljačkog tijela, pod uvjetom da su nastali na teret i plaćeni od strane lokalne inicijative te da ih je moguće potvrditi kontrolom na terenu.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 9.

Neprihvatljivi troškovi su:

a) kamata na dug, s izuzetkom u odnosu na bespovratna sredstva dana u obliku subvencija kamatne stope ili subvencija naknada za jamstvo

b) kupnja zemljišta i nekretnina

c) porezi, izuzev PDV-a, naknade, pristojbe i doprinosi osim onih propisanih Natječajem u skladu sa člankom 8. stavkom 2. ovoga Pravilnika

d) kamate i tečajne razlike

e) prijenos vlasništva nad poduzećem

f) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

g) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci

h) plaćanja u gotovini, osim za troškove u okviru službenih putovanja (troškovi javnog prijevoza, troškovi trajekta, cestarine, mostarine i slični troškovi)

i) troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca i troškovi osiguranja

j) rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog

k) troškovi kupnje vozila i plovila

l) troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata i amortizacija

m) novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka

n) troškovi nastali izvan razdoblja iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika, kao i troškovi nastali unutar toga razdoblja ako se radi o troškovima koji ne mogu biti potvrđeni kontrolom na terenu iz članka 20. ovoga Pravilnika.

IV. FINANCIRANJE

Članak 10.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje aktivnosti koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.

(2) Intenzitet potpore iznosi 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova sukladno članku 41. stavku 2. i Prilogu III. retku 14. Uredbe (EU) br. 2021/1139.

(3) Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 65 posto udjela, a Republika Hrvatska s 35 posto udjela.

(4) Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju određuje se Odlukom o raspoređivanju sredstava za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« koju donosi čelnik Upravljačkog tijela.

(5) Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.

V. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE

Članak 11.

(1) Zahtjev za potporu podnosi se na temelju Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo, putem informacijskog sustava na način kako je propisano Natječajem.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://euribarstvo.hr).

(3) Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova u slučaju kada korisnik nije obveznik Zakona o javnoj nabavi obavlja Agencija za plaćanja.

(3) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(4) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će putem informacijskog sustava korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem informacijskog sustava Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana preuzimanja Zahtjeva za dopunu u informacijskom sustavu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik preuzme Zahtjev za dopunu u informacijskom sustavu.

(6) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu u informacijskom sustavu u roku od osam dana od dana slanja, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.

(7) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka kroz informacijski sustav.

Članak 13.

(1) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom ili

b) Rješenje o odbijanju u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i/ili Natječajem

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nepotpunih Zahtjeva za potporu

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu

– utvrđene nepravilnosti, ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za potporu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

– negativnog nalaza kontrole na terenu ili onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika

– utvrđenog sufinanciranja troškova drugim javnim doprinosima

– nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(2) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje zahtjeva za potporu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od ukupnih prihvatljivih troškova i izdati Rješenje o dodjeli sredstava u kojem će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog troška u skladu s Pravilima o financijskim korekcijama u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/). Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 14.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju:

a) promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva)

b) promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima prihvatljivosti sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

c) ostale promjene u operaciji bez kojih se operacija ne može provesti ili koje imaju utjecaj na poboljšanje operacije, koje su nastale do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. točke a) ovoga članka, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava na temelju ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) U slučaju promjena iz stavka 1. točke b) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika do isteka razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava temeljem ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, neposredno nakon njihovog nastanka.

(4) U slučaju promjena iz stavka 1. točke c) ovoga članka, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena, najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu kojim je obuhvaćen izdatak na kojega se promjena odnosi.

(5) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(6) Upravljačko tijelo će za zaprimljene Zahtjeve za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka provjeriti uvjete i kriterije prihvatljivosti sukladno ovom Pravilniku i Natječaju te donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava u slučaju odobrenja promjena, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju odobrenja promjena koje nemaju utjecaj na Rješenje o dodjeli sredstava, Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o odobrenju promjena.

(8) Rješenjem o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava iz stavka 6. ovoga članka ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

(9) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava.

Odustajanje od potpore

Članak 15.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje.

(2) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Rješenja iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika, Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Rješenje o obustavi postupka dodjele potpore.

(3) Ako korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a), Upravljačko tijelo će korisniku izdati Rješenje o ukidanju rješenja o dodjeli sredstava.

(4) Zahtjev za odustajanje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava.

Poništenje obveze

Članak 16.

Upravljačko tijelo će donijeti Rješenje o ukidanju Rješenja o dodjeli sredstava u sljedećim slučajevima:

a) utvrđene nepravilnost za koju je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno poništenje obveze uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju nepoduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

b) kada korisnik ne poštuje odredbe Pravilnika i/ili Natječaja ili nije ispunio obveze određene Rješenjem o dodjeli sredstava

c) ako korisnik ne dostavi niti jedan Zahtjev za isplatu.

VI. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE, ODLUČIVANJE I ISPLATA

Članak 17.

(1) Potpora za isplatu se korisniku dodjeljuje na temelju Zahtjeva za isplatu, jednokratno ili u ratama.

(2) Zahtjev za isplatu podnosi se Upravljačkom tijelu putem informacijskog sustava na način kako je propisano Natječajem.

(3) Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za isplatu odnosno konačnog Zahtjeva za isplatu u slučaju plaćanja u ratama se propisuje Natječajem.

(4) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune za troškove za koje je odobrena potpora koji su obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu, a svi priloženi računi moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(5) Ako se sredstva potpore isplaćuju jednokratno, korisnik dostavlja Zahtjev za isplatu sa sadržanim ukupnim troškovima operacije za koje je odobrena potpora.

(6) Ako se sredstva potpore isplaćuju u ratama, korisnik dostavlja Zahtjev za isplatu sa sadržanim troškovima dijelova operacije za koje je odobrena potpora.

(7) Sredstva potpore se mogu isplatiti u najviše šest rata te korisnik može podnijeti najviše šest Zahtjeva za isplatu.

Članak 18.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za isplatu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova u slučaju kada korisnik nije obveznik Zakona o javnoj nabavi obavlja Agencija za plaćanja.

(3) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će putem informacijskog sustava izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu) kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je putem informacijskog sustava dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana preuzimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu u informacijskom sustavu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je korisnik odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu smatra se datum kada korisnik preuzme Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu u informacijskom sustavu.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu u informacijskom sustavu u roku od osam dana od dana slanja, Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu na oglasnoj ploči.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka kroz informacijski sustav.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u eurima po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu u Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

Članak 19.

(1) Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i ako je primjenjivo kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti:

a) Rješenje o isplati, ili

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

– neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i/ili Natječajem

– nepravovremene dostave dopune/obrazloženja/ispravka kako je propisano člankom 18. ovoga Pravilnika

– utvrđene nepravilnosti ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određeno odbijanje zahtjeva za isplatu uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

– neispunjavanja ostalih uvjeta i/ili obveza propisanih ovim Pravilnikom i/ili Natječajem i/ili Rješenjem o dodjeli sredstava.

(3) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a za koju odlukom o utvrđenoj nepravilnosti nije određeno odbijanje Zahtjeva za isplatu u cijelosti, Upravljačko tijelo će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Rješenje o isplati u kojem će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška, u skladu sa Pravilima o financijskim korekcijama u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/). Ako utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o tome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Isplate sukladno Rješenjima o isplati vrši Agencija za plaćanja.

(5) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Rješenju o dodjeli sredstava iz članka 13. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika.

VII. KONTROLA NA TERENU

Članak 20.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkama b), f) te n) ovoga Pravilnika, a po potrebi i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu te prije podnošenja Zahtjeva za potporu, u slučajevima iz članka 7. stavka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela nadležnog za računovodstvenu funkciju, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara, ureda europskog javnog tužitelja, Europskog revizorskog suda i ostalih revizorskih/nadzornih tijela.

(3) Pri obavljanju redovne kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke n) ovoga Pravilnika kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

b) pregledavati poslovne prostore, opremu, promotivne materijale i ostalo kojim se dokazuje da je sufinancirana aktivnost provedena te da su troškovi stvarno nastali

c) provjeravati poslovne knjige, evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača) i ostale dokumente

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, garantne listove i slične dokumente)

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

f) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

g) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

h) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(4) Pri obavljanju ex-post kontrole na terenu iz članka 2. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku i Natječaju

b) pregledavati lokaciju i predmet operacije

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača)

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba i slično)

e) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

f) provjeravati da je operacija propisno označena

g) provjeravati funkcionalnost i namjenu operacije

h) provjeravati tijek operacije

i) po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba i preporučenih projekata

j) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti

k) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole

l) provjeravati da korisnik postoji i posluje (Geoinformacijski sustav ribarstva, Sudski registar i ostale aplikacije)

m) provjeriti da troškovi koji su predmet potpore nisu sufinancirani drugim javnim doprinosima

n) provjeriti da korisnik posjeduje predmete operacije za koje je ostvario potporu

o) provjeriti da je korisnik ostvario planiranu razinu pokazatelja provedbe operacije.

(5) Korisnici te osobe koje su s njima povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru ovlaštenih osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(6) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(7) Ako odgovorna osoba korisnika nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(8) Ovlaštene osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su prilikom kontrole predočiti identifikacijski dokument.

(9) Detaljni način obavljanja kontrole na terenu od strane Upravljačkog tijela te obveze korisnika propisane su u Priručniku za korisnike Programa za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021. – 2027. o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

VIII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 21.

(1) Upravljačko tijelo će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Rješenje o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Upravljačkog tijela i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika i Natječaja, kojim će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Rješenje o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. U slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno sadrži i elemente sumnje na prijevaru, Upravljačko tijelo će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Rješenjem o povratu sredstava iz stavka 3. ovoga članka Upravljačko tijelo će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa u skladu s Pravilima o financijskim korekcijama u okviru Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu koja su dostupna na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

(5) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana preuzimanja Rješenja u informacijskom sustavu izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem.

(6) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(7) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 22.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Rješenje o povratu sredstva, iznimno od članka 21. stavka 5. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, uz suglasnost Upravljačkog tijela koja se daje na temelju obavijesti o namjeri obročnog vraćanja duga.

(2) Obavijest o namjeri obročnog vraćanja duga iz stavka 1. ovoga članka korisnik dostavlja Upravljačkom tijelu u roku od 15 dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstava u informacijskom sustavu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju suglasnosti za obročnu otplatu duga iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu sa propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

IX. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 23.

(1) Upravljačko tijelo može Ispravkom akta kojeg je donijelo na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

X. PRAVNI LIJEK

Članak 24.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/23-01/467

Urbroj: 525-12/1385-23-1

Zagreb, 4. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.