Naredba o izmjenama Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači

NN 78/2023 (14.7.2023.), Naredba o izmjenama Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači

Ministarstvo poljoprivrede

1250

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18, 32/19 i 32/20), ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O SMANJENJU BROJNOG STANJA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI

Članak 1.

U Naredbi o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (»Narodne novine«, br. 115/18, 98/20 i 18/22) u članku 2. stavku 1. podstavcima 1. i 3. riječi: »do biološkog minimuma« zamjenjuju se riječima: »do 10 % planiranog matičnog fonda«.

U stavku 5. broj: »2023.« zamjenjuje se brojem: »2024.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. podstavku 2. broj: »96/19« zamjenjuje se brojem: »62/23«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – prijaviti izlučenje divljači svinje divlje (Sus scrofa L.) prema odredbama Pravilnika o Središnjoj lovnoj evidenciji (»Narodne novine«, broj 45/22).«.

U podstavku 4. broj: »96/19« zamjenjuje se brojem »62/23«.

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 323-03/18-01/17
Urbroj: 525-10/609-23-14
Zagreb, 10. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.