Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika

NN 80/2023 (18.7.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1269

Na temelju članka 118. stavka 10., članka 119. stavka 3. i članka 137. stavka 14. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISNIKU POLJOPRIVREDNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o Upisniku poljoprivrednika (»Narodne novine«, br. 62/19 i 91/20) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 1. riječi: »sadržaj i postupak izdavanja poljoprivredne iskaznice (u daljnjem tekstu: Iskaznica)« zamjenjuju se riječima: »sadržaj, područje primjene i postupak izdavanja elektroničke poljoprivredne iskaznice (u daljnjem tekstu: Iskaznica).«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja u skladu s člankom 118. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj: 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon) vodi Upisnik.«

U stavku 2. podstavku 7., riječi: »žiro računu poljoprivrednika« zamjenjuju se riječima: »računu za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet (u daljnjem tekstu: račun za plaćanje)«

U stavku 4. iza riječi: »Hrvatskoj« dodaju se riječi: »te adresu prebivališta«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječi »žiro račun« zamjenjuju se riječima »račun za plaćanje«.

U stavku 3. riječi: »Upisnik poljoprivrednika« zamjenjuju se s riječju« Upisniku«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 4.

U članku 4. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Dostava rješenja smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo rješenje, a ako korisnik ne preuzme rješenje s AGRONET-a u roku od osam dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od osam dana od dana kad je rješenje postavljeno na poslužitelju – AGRONET sustavu, o čemu sustav bez odgode dostavlja obavijest poljoprivredniku u elektroničkom obliku.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. broj: »16« zamjenjuje se brojem: »14«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 2. broj: »2« zamjenjuje se brojem: »1«.

U stavku 3. broj: »2« zamjenjuje se brojem: »1«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. riječi: »i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnosti, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje«, brišu se, iza riječi »radu,« dodaju se riječi: »uključujući prodaju«, a riječi: »od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti« zamjenjuju se riječju: »iznosu«.

U stavku 3. riječi: »o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda« zamjenjuju riječima: »o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda«.

U stavku 6. iza riječi: »količine« dodaju se riječi: »proizvodnje i prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda«.

Članak 8.

U članku 12. stavak 6. briše se.

Članak 9.

U članku 14. stavku 1., iza riječi: »Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.« dodaju se riječi: »i kako je posljednje ispravljena Ispravkom Uredbe (EU) 2016/679 (SL L 74, 4. 3. 2021.)«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za potrebe izvješćivanja javnosti podaci iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika objavljuju se javno, osim OIB-a nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednika.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 10.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Poljoprivrednim informacijskim centrom (u daljnjem tekstu: PIC).« zamjenjuju se riječima: »Informacijskim sustavom poljoprivrede.«.

U stavku 2. riječ: »PIC-om« zamjenjuju se riječima: »Informacijskim sustavom poljoprivrede«.

Članak 11.

Prilozi 1.,2., 5., 6. i 7. Pravilnika zamjenjuju se novim Prilozima 1., 2., 5., 6. i 7. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (»Narodne novine«, br. 62/19 i 91/20).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/12

Urbroj: 525-11/682-23-4

Zagreb, 7. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS, ISPIS I PRIJAVU PROMJENA PODATAKA U UPISNIKU POLJOPRIVREDNIKA

PRILOG 2.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRI UPISU I PRIJAVI PROMJENA PODATAKA U UPISNIKU POLJOPRIVREDNIKA

1za 1 – označiti križićem priloženi dokumentza org. oblike:
preslika osobne iskaznice nositelja / odgovorne osobe poljoprivrednika12345
preslika obrtnice2
uvjerenje o obavljanju obrta2
izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci345
izvod iz nadležnog registra5
dokaz o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD12345
preslika ugovora o otvaranju računa za plaćanje nositelja / odgovorne osobe poljoprivrednika12345
obavijest o otvaranju zaštićenog računa nositelja / odgovorne osobe poljoprivrednika12345
izvadak iz zemljišnih knjiga12345
izvadak iz katastra12345
ovjereni ugovor o zakupu, dugogodišnjem zakupu, prodaji, plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju (uz ove dokaze prilaže se izvadak iz katastra)12345
preslika dokumenata o svim postojećim upisima poljoprivrednog gospodarstva (ako postoje upisi)12345
pravomoćna sudska odluka12345
pravomoćno rješenje nadležnog tijela12345
dokaz/Izjava o posjedovanju gospodarskih objekata u sjedištu i izvan sjedišta12345
dokaz/Izjava o posjedovanju poljoprivredne mehanizacije12345
ostalo12345

odnosi se na upise u upisnike, registre i evidencije Ministarstva i od Ministarstva ovlaštenih ustanova

PRILOG 5.

POPIS POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Za svu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu potrebno je unijeti godinu proizvodnje.

Redni brojMehanizacija i opremaPojašnjenje
1.Pogonski strojevi
Traktor

Potrebno je unijeti snagu u kilovatima (kW).

Ponuditi u padajućem izborniku: Traktor < 35 kW; Traktor 35 – 50 kW; Traktor 50 – 75 kW; Traktor 75 – 100 kW; Traktor 100 – 150 kW; Traktor > 150 kW.

KombajnPotrebno je unijeti snagu u kilovatima (kW) i zahvat ako je moguće.
Dostavno vozilo uključujući teretna vozila

Ona vozila koja se pretežito koriste za poslovne namjene.

Potrebno je unijeti nosivost.

AutomobilOnaj koji se pretežito koristi za poslovne namjene.
2.Priključni radni i drugi strojevi
Strojevi i oruđe za obradu tlaMotokultivatori (freze), plugovi (ravnjaci, premetnjaci – broj radnih tijela), tanjurače – zahvat, drljače – zahvat, ravnjači, sjetvospremači – zahvat i slični strojevi.
Strojevi i oruđe za sjetvu/sadnjuSijačice (uskoredna – zahvat; širokoredna – broj redova) i sadilice – broj redova.
Strojevi i oruđe za zaštitu i njeguPrskalice (traktorska nošena, vučena – zahvat i zapremina l), leđne motorne prskalice (kom), raspršivači (traktorski nošeni, vučeni), leđni motorni raspršivači (kom), kultivatori – broj redova, rasipači mineralnog gnojiva (nošeni, vučeni – zahvat i zapremina u m3) i slični strojevi.
Strojevi i oruđe za žetvu/berbuBerači, tresači, silokombajni – zahvat i broj redova, platforme i sl.
Strojevi i oruđe za sijenoStrojevi koji se rabe u procesu pripreme sijena ili zelene krme, a čine ih kosilice (strižne, roto), prekretači sakupljači, preše (kvadratne male, kvadratne velike, rolo), trimeri i slično.
Strojevi i oprema za preradu

Oprema za preradu mlijeka i proizvodnju sira, preše (osim preše za sijeno i preše u preradi grožđa), bačve, kotlovi za rakiju, sortirke, mlinovi i slično. Oprema za sortiranje i pakiranje, strojevi i oprema za sušenje.

Potrebno je unijeti broj komada i kapacitet ako je moguće.

Oprema u vinarstvu

Strojevi/oprema za preradu grožđa – preše

Oprema za skladištenje/čuvanje vina – bačve i tankovi od drva, betona, čelika, inoxa, plastike.

Potrebno je unijeti broj komada i kapacitet

Strojevi i oprema za ostale namjene

One vrste koje se rabe u proizvodnji i preradi na poljoprivrednom gospodarstvu te u pripremi poljoprivrednih proizvoda za izravnu prodaju, a nisu navedene.

Informatička i ostala oprema (računala i elektronička oprema potrebna za vođenje PG-a, softveri i licence u vlasništvu PG-a).

3.Transportna sredstva

Sve vrste sredstava za prijevoz proizvoda ili inputa na gospodarstvu bez vlastitog pogona: cisterne, prikolice (za rasute terete, jak, za sijeno, za stoku) itd.

– navesti nosivost.

4.Strojevi i oprema u stočarstvuOprema u stajama (uređaj za mužnju, laktofriz, izgnojivači i slični strojevi i oprema). Strojevi koji se rabe u procesu pripreme obroka za stoku (mikserice – m3, mlinovi – kapacitet po satu, mješaone stočne hrane – kapacitet po satu).
5.Sustav za navodnjavanje/antifrostSadrži crpku, cijevi, rasprskivače (kapaljke) i dodatnu opremu. Navesti površinu navodnjavanja.

PRILOG 6.

DOKAZI O RASPOLAGANJU PROIZVODNIM RESURSIMA

– dokazi o vlasništvu ili posjedu zemljišta: vlasništvo i/ili posjed poljoprivrednog zemljišta dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, ovjerenim ugovorom o zakupu, dugogodišnjem zakupu, koncesiji, prodaji, plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela. Uz dokaze o posjedu poljoprivrednog zemljišta obavezno se prilaže izvadak iz katastra.

– dokazi o posjedovanju domaćih životinja za stočarstvo ukoliko taj podatak nije predmet dnevne razmjene Agencije za plaćanje s nadležnim tijelom/institucijom za vođenje registra domaćih životinja: ako se radi o prvom upisu u Upisnik posjednik prilaže Izvod iz JRDŽ-a jer prije upisa u Upisnik mora biti upisan u JRDŽ (uključujući i pužarnike).

– dokazi o posjedovanju gospodarskih objekata u sjedištu i izvan sjedišta poljoprivrednika: podatak se dokazuje Izjavom o posjedovanju gospodarskih objekata iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika.

– dokazi o poljoprivrednoj mehanizaciji prema popisu poljoprivredne mehanizacije iz Priloga 6.: prometna dozvola i kupoprodajni ugovori ako je moguće, Izjava o posjedovanju i korištenju poljoprivredne mehanizacije iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika.

PRILOG 7.

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI I PRODAJI VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
(popunjava se putem AGRONET sustava)

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI I PRODAJI VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
za godinu _______________

Vrsta proizvodaProizvodni okvirKoličina proizvodnje u kg/lit/komKoličina prodanih proizvoda u kg/lit/kom

za usjeve i nasade ha

za stoku kom

ostalo kg ili lit

upisati proizvedenu količinuupisati prodanu količinu