Pravila o programu i načinu pohađanja stručnog usavršavanja te metodologiji ocjenjivanja i utvrđivanja završne ocjene

NN 81/2023 (19.7.2023.), Pravila o programu i načinu pohađanja stručnog usavršavanja te metodologiji ocjenjivanja i utvrđivanja završne ocjene

Pravosudna akademija

1285

Na temelju članka 23.a stavka 7. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, broj 52/19 i 30/23), Upravno vijeće Pravosudne akademije na prijedlog Programskog vijeća Pravosudne akademije donosi

PRAVILA

O PROGRAMU I NAČINU POHAĐANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA TE METODOLOGIJI OCJENJIVANJA I UTVRĐIVANJA ZAVRŠNE OCJENE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima utvrđuju se program i način pohađanja stručnog usavršavanja te metodologija ocjenjivanja i utvrđivanja završne ocjene u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (dalje u tekstu: »Škola«).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Pravosudna akademija (dalje u tekstu: »Akademija«) na svojim mrežnim stranicama svake godine objavljuje javni poziv za prijavu za pohađanje stručnog usavršavanja u Školi.

(2) Prijavu u roku određenom u javnom pozivu Akademiji mogu podnijeti osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnim tijelima.

(3) Prijava iz stavka 2. ovoga članka sadrži: ime i prezime podnositelja prijave, njegov osobni identifikacijski broj (OIB), mjesto i adresu njegovog stanovanja, adresu elektroničke pošte na koju će zaprimati obavijesti te naziv pravosudnog tijela i odjela u pravosudnom tijelu u kojem je u radnom odnosu, a prilaže joj se rješenje o prijmu podnositelja prijave u državnu službu te elektronički zapis / potvrda o podacima podnositelja prijave evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(4) Akademija utvrđuje ispunjenost uvjeta iz stavka 2. ovoga članka odlukom protiv koje se može pokrenuti upravni spor.

II. PROGRAM I NAČIN POHAĐANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Članak 4.

(1) Stručno usavršavanje sastoji se od stručnih radionica koje se provode u Školi te praktičnog dijela koji se provodi u pravosudnim tijelima te, prema potrebi, i u drugim državnim tijelima.

(2) Stručno usavršavanje u Školi obuhvaća teme iz područja građanskog, kaznenog i upravnog prava te etike i deontologije profesije pravosudnih dužnosnika.

Članak 5.

(1) Stručne radionice u Školi provode se u trajanju od dva mjeseca iz područja kaznenog prava, dva mjeseca iz područja građanskog prava te jedan mjesec iz područja upravnog prava, a jedan mjesec provode se analize izrađenih odluka i provedenih provjera znanja.

(2) Stručne radionice iz područja etike i deontologije profesije pravosudnih dužnosnika održavaju se kroz stručne radionice iz područja kaznenog, građanskog i upravnog prava.

(3) Stručne radionice održavaju se neposredno odnosno mrežnim putem.

(4) Popis i raspored tema pojedinih stručnih radionica donosi Upravno vijeće Akademije na prijedlog Programskog vijeća Akademije.

(5) Predavače određuje Programsko vijeće Akademije.

Članak 6.

(1) Tijekom stručnog usavršavanja u Školi polaznici su dužni redovno prisustvovati i aktivno sudjelovati na stručnim radionicama.

(2) Polaznici su dužni prisustvovati na najmanje 85% stručnih radionica iz svakog područja iz članka 5. ovih Pravila, a u posebno opravdanim slučajevima dužeg izostanka na najmanje 75% stručnih radionica.

(3) Akademija utvrđuje ispunjenost uvjeta iz stavka 2. ovoga članka odlukom protiv koje se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ako polaznik ne bude prisutan na najmanjem utvrđenom broju stručnih radionica iz stavka 2. ovoga članka, dužan je ponovno pohađati cijeli program stručnog usavršavanja u Školi.

Članak 7.

Svaki mjesec trajanja stručnih radionica polaznici izrađuju po četiri odluke i pristupaju provjeri znanja iz područja iz kojeg su stručne radionice održane.

Članak 8.

(1) Odluke se izrađuju na način i u vremenu koje odredi predavač.

(2) Odluke se izrađuju na temelju konkretnog anonimiziranog spisa predmeta kao predloška.

Članak 9.

(1) Provjere znanja provode se radi utvrđenja stupnja usvajanja prezentiranog sadržaja na stručnim radionicama i upoznatosti polaznika s pravnim izvorima koji uređuju određeno područje. Provjere znanja se provode u vrijeme koje odrede predavači određenog područja.

(2) Provjera znanja provodi se u Akademiji u obliku pisanog testa kojem polaznici pristupaju pod informacijski generiranom numeričkom zaporkom koja se bilježi na prvoj stranici testa.

(3) Provjera znanja najduže može trajati 90 minuta, a tijekom njezine provedbe polaznici ne smiju koristiti tehnička pomagala.

(4) Nadzor nad provedbom provjere znanja provode ovlašteni službenici Akademije.

(5) Polaznik ne smije napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera znanja, osim u opravdanim slučajevima uz odobrenje osoba iz stavka 4. ovoga članka. Polazniku koji bez prethodne dozvole napusti prostoriju u kojoj se provjera provodi ne dozvoljava se nastavak pisanja provjere te se na odgovarajući način primjenjuje članak 11. ovih Pravila.

(6) Polaznika koji remeti uredan tijek provjere znanja, osobe iz stavka 4. ovoga članka uputit će da napusti prostoriju u kojoj se provjera provodi u kojem slučaju se smatra da na provjeri nije ostvario bodove.

(7) Ako polaznik pri provjeri znanja bude zatečen u korištenju nedopuštenih pomagala, osobe iz stavka 4. ovoga članka uputit će ga da napusti prostoriju u kojoj se provjera provodi. U navedenom slučaju polaznik gubi pravo nastavka stručnog usavršavanja u Školi u toj akademskoj godini te ima pravo još samo jednom pohađati stručne radionice od iduće akademske godine.

(8) Ako polaznik pri provjeri znanja na dodatnom stručnom usavršavanju bude zatečen u korištenju nedopuštenih pomagala, osobe iz stavka 4. ovoga članka uputit će ga da napusti prostoriju u kojoj se provjera provodi. U navedenom slučaju polaznik gubi pravo nastavka stručnog usavršavanja u Školi.

(9) O okolnostima iz stavaka 5., 6., 7. i 8. ovoga članka ovlašteni službenici Akademije sastavljaju službenu bilješku, što Akademija utvrđuje posebnom odlukom protiv koje se može pokrenuti upravni spor.

Članak 10.

(1) Obavijest o postignutom broju bodova iz provjere znanja te o pravu na uvid i prigovor Akademija priopćava polazniku tijekom posljednjeg mjeseca iz članka 5. stavka 1. ovih Pravila elektroničkom poštom na adresu navedenu u prijavi polaznika iz članka 3. ovih Pravila.

(2) Nakon slanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka Akademija na svojim mrežnim stranicama javno objavljuje obavijest o dovršetku bodovanja provjere znanja te o pravu na uvid i prigovor polaznika.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka smatra se dostavljenom polazniku s danom javne objave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, neovisno o primitku elektroničke pošte.

(4) Polaznik ima pravo uvida u test iz članka 9. stavka 2. ovih Pravila te pravo na pisani obrazloženi prigovor na pitanja s mogućnošću odabira ponuđenih odgovora i bodovanje odgovora na četiri pitanja svake problemske situacije koji podnosi Akademiji u roku od dva radna dana od dana javne objave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Uvid u test iz članka 9. stavka 2. ovih Pravila polaznik može ostvariti jednom, i to osobnim neposrednim uvidom.

(6) O prigovoru iz stavka 4. ovoga članka odlučuje Povjerenstvo za utvrđivanje završne ocjene i polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od tri radna dana od primitka prigovora.

Članak 11.

(1) U slučaju nepristupanja provjeri znanja ili odustanka od započete provjere znanja bez opravdanog razloga smatra se da polaznik na provjeri nije ostvario bodove.

(2) U slučaju postojanja opravdanog razloga za nepristupanje provjeri znanja ili za odustanak od započete provjere znanja polaznik najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja provjere može obavijestiti Akademiju te podnijeti molbu za odobrenje ponovnog pristupanja provjeri znanja uz liječničku ili drugu dokumentaciju kojom se dokazuje činjenica spriječenosti pristupanja odnosno nastavka provjere.

(3) O molbi iz stavka 3. ovoga članka Akademija odlučuje odlukom protiv koje se može pokrenuti upravni spor.

(4) Polaznik kojem se odobri ponovno pristupanje provjeri znanja raspoređuje se na naknadnu provjeru znanja u vrijeme kada to odredi Akademija.

Članak 12.

Čelnik pravosudnog tijela u kojem je polaznik u radnom odnosu dužan je omogućiti polazniku uredno sudjelovanje na stručnim radionicama.

III. METODOLOGIJA OCJENJIVANJA I UTVRĐIVANJA ZAVRŠNE OCJENE

Članak 13.

Polaznike Škole ocjenjuju predavači koje određuje Programsko vijeće Akademije.

Članak 14.

Tijekom stručnog usavršavanja koje se provodi u Školi polaznik može, po pojedinom području, ostvariti sljedeći broj bodova:

a) iz područja kaznenog prava najviše 35 bodova

b) iz područja građanskog prava najviše 35 bodova

c) iz područja upravnog prava najviše 20 bodova

d) iz područja etike i deontologije profesije pravosudnih dužnosnika najviše 10 bodova,

odnosno sveukupno do 100 bodova.

Članak 15.

(1) Elementi koji se boduju radi utvrđivanja ukupnog broja bodova iz područja navedenih u članku 14. točki a), b) i c) ovih Pravila jesu:

a) redovitost prisustvovanja stručnim radionicama i kvaliteta aktivnosti sudjelovanja na radionicama

b) izrađene odluke te

c) provjere znanja.

(2) U područjima iz članka 14. točki a) i b) ovih Pravila element provjere znanja sastoji se od provjere usvojenosti sadržaja pitanjima s mogućnostima odabira ponuđenih odgovora te sposobnosti primjene usvojenog sadržaja na jednoj problemskoj situaciji s po četiri pitanja na koja polaznik daje sažet odgovor, a u području iz članka 14. točke c) ovih Pravila od provjere usvojenosti sadržaja pitanjima s mogućnostima odabira ponuđenih odgovora.

(3) U području iz članka 14. točke d) ovih Pravila boduje se isključivo element redovitost prisustvovanja stručnim radionicama i kvaliteta aktivnosti sudjelovanja na radionicama.

(4) U područjima iz članka 14. točki a) i b) ovih Pravila polaznik može, po svakom elementu iz stavka 1. ovoga članka, ostvariti sljedeći broj bodova:

a) za redovitost prisustvovanja stručnim radionicama i kvalitetu aktivnosti sudjelovanja na radionicama najviše 10 bodova

b) za izrađene odluke najviše 10 bodova

c) za provjere znanja najviše 15 bodova, i to:

i) provjera usvojenosti sadržaja pitanjima s mogućnostima odabira ponuđenih odgovora najviše 11 bodova

ii) sposobnost primjene usvojenog sadržaja na problemskoj situaciji najviše četiri boda.

(5) U području iz članka 14. točke c) ovih Pravila polaznik može, po svakom elementu iz stavka 1. ovoga članka, ostvariti sljedeći broj bodova:

a) za redovitost prisustvovanja stručnim radionicama i kvalitetu aktivnosti sudjelovanja na radionicama najviše šest bodova

b) za izrađene odluke najviše šest bodova

c) za provjere znanja najviše osam bodova.

Članak 16.

(1) Redovitost prisustvovanja i kvalitetu aktivnosti sudjelovanja na stručnim radionicama ocjenjuju predavači koji vode pojedine radionice. Za svaku stručnu radionicu polaznicima se dodjeljuje određeni broj bodova iz članka 15. ovih Pravila.

(2) Kod izrade odluka ocjenjuje se prepoznavanje bitnih elemenata za donošenje odluke, jasno i određeno navođenje pravnog pitanja, analiza činjeničnog stanja, analiza pravne situacije, jasno, sažeto i logično obrazloženje činjeničnog i pravnog stanja te formalna potpunost odluke.

(3) Kod provjera znanja svaki točan odgovor na pitanje s mogućnosti odabira ponuđenih odgovora nosi po jedan bod, dok potpuno i točno odgovorena pitanja problemske situacije nose po jedan bod za svako pitanje.

(4) Konačan broj bodova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka utvrđuje se zbrojem bodova za prisustvo i aktivnost na svakoj stručnoj radionici, za sve izrađene odluke odnosno za sve provjere znanja podijeljene s brojem stručnih radionica, odluka odnosno provjera znanja, a dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale na temelju treće decimale.

(5) Ocjene utvrđenih elemenata stručnog usavršavanja u Školi sukladno članku 15. ovih Pravila te ukupna ocjena na temelju stručnog usavršavanja u Školi unose se u poseban obrazac koji je sastavni dio ovih Pravila (Obrazac broj 1).

IV. UTVRĐIVANJE ZAVRŠNE
OCJENE

Članak 17.

(1) Nakon završetka stručnog usavršavanja za svakog polaznika Povjerenstvo zapisnikom utvrđuje završnu ocjenu na temelju stručnog usavršavanja u Školi te na temelju ocjena mentora za kontinuirano praćenje rada tijekom stručnog usavršavanja (dalje u tekstu: Zapisnik o završnoj ocjeni).

(2) Završnom ocjenom u Školi može se ostvariti najviše 200 bodova, i to 100 bodova na temelju pohađanja programa i ocjena tijekom stručnog usavršavanja u Školi, a 100 bodova na temelju ocjena mentora.

(3) Školu su završili polaznici koji na temelju pohađanja programa i ocjena iz provjera tijekom stručnog usavršavanja u Školi ostvare najmanje 75 bodova te koji na temelju ocjena mentora ostvare najmanje 75 bodova.

(4) Akademija donosi odluku o završnoj ocjeni na temelju Zapisnika o završnoj ocjeni. Protiv odluke o završnoj ocjeni može se pokrenuti upravni spor.

Članak 18.

(1) Polazniku koji završi Školu Akademija izdaje potvrdu o završenoj Školi (u daljnjem tekstu: Potvrda o završenoj Školi).

(2) Potvrda o završenoj Školi izdaje se na obrascu koji je sastavni dio ovih Pravila (obrazac broj 2).

V. DODATNO STRUČNO
USAVRŠAVANJE

Članak 19.

(1) Polaznici koji ne ostvare najmanje 75 bodova na temelju programa stručnog usavršavanja u Školi obvezni su pohađati dodatni program stručnog usavršavanja u trajanju od šest mjeseci, nakon kojeg se ponovno ocjenjuju.

(2) Dodatni program stručnog usavršavanja sastoji se od pohađanja stručnog usavršavanja s idućom generacijom polaznika.

(3) Za polaznike koji ni nakon dodatnog programa stručnog usavršavanja u Školi ne ostvare najmanji propisan broj bodova Povjerenstvo utvrđuje se da nisu završili Školu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 20.

Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine«, br. 25/20., 108/20. i 75/22.) primjenjivat će se na postupke pohađanja stručnog usavršavanja u Školi i polaganja završnog ispita započete do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine«, br. 30/23.).

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaje važiti Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine«, br. 25/20., 108/20. i 75/22.).

Članak 22.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/23-01/02
Urbroj: 390-02-01/02-23-01
Zagreb, 21. lipnja 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Pravosudne akademije
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.