Statut o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NN 81/2023 (19.7.2023.), Statut o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

1287

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (»Narodne novine«, broj 151/04 i 116/21) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, na sjednici održanoj 14. srpnja 2023., donijelo je

STATUT

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Članak 1.

U Statutu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (»Narodne novine« broj 61/22) u članku 17. stavku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

» – Odjel za državnu maturu«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

» – Odjel za organizaciju ispita«.«

Članak 2.

U članku 42. briše se riječ »Statut«, a iza riječi »sukladno« dodaje se »uvjetima iz članka 49. Statuta.«

Članak 3.

U članku 43. stavku 3. riječ »sektora« zamjenjuje se riječju »službe«.

Članak 4.

U članku 44. briše se riječ »Statut«, a iza riječi »sukladno« dodaje se »uvjetima iz članka 49. Statuta.«

Članak 5.

U članku 46. briše se riječ »Statut«, a iza riječi »sukladno« dodaje se »uvjetima iz članka 49. Statuta.«

Članak 6.

U članku 49. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Za višeg stručnog savjetnika – specijalista i višeg stručnog savjetnika u Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke te najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(3) Za višeg stručnog savjetnika – specijalista i višeg stručnog savjetnika u Sektoru za istraživanje i vrednovanje može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.

(4) Za stručnog savjetnika u Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Za stručnog savjetnika u Sektoru za istraživanje i vrednovanje može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.

(6) Za stručnog suradnika u Sektoru općih, pravnih i računovodstvenih poslova može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni diplomski studij odgovarajuće struke i najmanje dvanaest (12) mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(7) Za stručnog suradnika u Sektoru za istraživanje i vrednovanje može biti izabrana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odgovarajuće struke ili stručni diplomski studij i najmanje dvanaest (12) mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 8.

Članak 7.

Ovaj Statut o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva, osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 007-01/23-01/01

Urbroj: 437/4-23-3

Zagreb, 14. srpnja 2023.

Predsjednica
Upravnog vijeća
dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, v. r.