Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom

NN 83/2023 (21.7.2023.), Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom

HRVATSKI SABOR

1294

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NADZORU ROBE
S DVOJNOM NAMJENOM

Proglašavam Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/59
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 18. srpnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (preinaka) (SL L 206/1, 11. 6. 2021., str. 1. – 461.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/821).

Definicije pojmova

Članak 2.

Pojmovi u ovome Zakonu imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) 2021/821.

Rodni pojmovi

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNO TIJELO, DOZVOLA ZA PRUŽANJE BROKERSKIH USLUGA, TEHNIČKE POMOĆI TE IZVOZNA DOZVOLA

Nadležno tijelo

Članak 4.

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) 2021/821 i ovoga Zakona je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva za nadzor robe s dvojnom namjenom iz članka 10. ovoga Zakona izdaje dozvole za:

1. izvoz robe s dvojnom namjenom u skladu s člankom 3. stavkom 1., člankom 4. stavcima 1. i 2., člankom 5. stavcima 1. i 2., člankom 9. stavkom 1. i člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/821

2. izvoz robe s dvojnom namjenom u skladu s člankom 5. ovoga Zakona te člankom 4. stavkom 3. i člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/821

3. pružanje brokerskih usluga s robom s dvojnom namjenom u skladu s člankom 6. ovoga Zakona i člankom 6. Uredbe (EU) 2021/821

4. pružanje tehničke pomoći u skladu s člankom 7. ovoga Zakona i člankom 8. Uredbe (EU) 2021/821

5. prijenos robe s dvojnom namjenom unutar carinskog područja Unije u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2021/821.

Dozvola za izvoz

Članak 5.

(1) Za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. Uredbe (EU) 2021/821 potrebna je izvozna dozvola sukladno članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/821.

(2) Ako izvoznik ima razloga sumnjati da roba iz stavka 1. ovoga članka jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili u dijelovima, namijenjena u svrhe koje su navedene u članku 4. stavku 1. i članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/821, mora o tome obavijestiti Ministarstvo koje će odlučiti je li za taj izvoz potrebna izvozna dozvola.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka roba se može izvoziti samo nakon što Ministarstvo odobri izvoznu dozvolu ili odluči da takva dozvola nije potrebna.

(4) Ministarstvo može izdati dozvolu za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. Uredbe (EU) 2021/821 ili zabraniti izvoz u svrhu zaštite javne sigurnosti, sprječavanja terorističkih djela ili u pogledu ljudskih prava u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/821 na temelju prijedloga Povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona.

Dozvola za pružanje brokerskih usluga

Članak 6.

(1) Za pružanje brokerskih usluga povezanih s robom s dvojnom namjenom potrebna je izvozna dozvola u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/821.

(2) Dozvola je potrebna i za pružanje brokerskih usluga povezanih s robom s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. Uredbe (EU) 2021/821 ako je Ministarstvo obavijestilo brokera da roba s dvojnom namjenom jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili u dijelovima, namijenjena u svrhe koje su navedene u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/821.

(3) Ako broker ima razloga sumnjati da je roba s dvojnom namjenom, a za koju on nudi pružanje brokerskih usluga, u cijelosti ili u dijelovima namijenjena u svrhe koje su navedene u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/821, dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo koje će odlučiti je li za tu brokersku uslugu potrebna dozvola.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka brokerska usluga može se pružiti samo nakon što Ministarstvo odobri brokersku uslugu ili odluči da takva dozvola nije potrebna.

Dozvola za pružanje usluga tehničke pomoći

Članak 7.

(1) Za pružanje usluga tehničke pomoći povezanih s robom s dvojnom namjenom potrebna je izvozna dozvola u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/821.

(2) Izvozna dozvola potrebna je i za pružanje usluga tehničke pomoći povezanih s robom s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. Uredbe (EU) 2021/821 ako je Ministarstvo obavijestilo pružatelja usluge tehničke pomoći da predmetna roba jest ili bi mogla biti u cijelosti ili djelomično namijenjena za bilo koju upotrebu iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/821.

(3) Ako pružatelj usluga ima razloga sumnjati da roba s dvojnom namjenom, a za koju namjerava pružiti tehničku pomoć, jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, namijenjena za bilo koju upotrebu iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/821, mora o tome obavijestiti Ministarstvo koje će odlučiti je li za tu tehničku pomoć potrebna dozvola.

(4) Tehnička pomoć može se pružiti samo nakon što Ministarstvo odobri tehničku pomoć ili odluči da takva dozvola nije potrebna.

Provoz

Članak 8.

(1) Ministarstvo može zabraniti provoz robe s dvojnom namjenom iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/821 na temelju prijedloga Povjerenstva iz članka 10. ovoga Zakona.

(2) Prije odluke o zabrani provoza robe s dvojnom namjenom iz stavka 1. ovoga članka u posebnim slučajevima Ministarstvo može zahtijevati zahtjev za dozvolom posebnog provoza robe s dvojnom namjenom u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/821.

(3) Ministarstvo može zabraniti provoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. Uredbe (EU) 2021/821 ako roba jest ili bi mogla biti u cijelosti ili u dijelovima korištena u svrhe navedene u članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/821.

(4) O zabrani provoza ili zahtjevu za dozvolom posebnog provoza robe s dvojnom namjenom Ministarstvo je obvezno u roku od 24 sata izvijestiti Ministarstvo financija – Carinsku upravu (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).

Zahtjev za izdavanje dozvola

Članak 9.

(1) Zahtjev za izdavanje individualne izvozne dozvole i dozvole za prijenos, globalne izvozne dozvole, dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, dozvole za provoz robe s dvojnom namjenom te korištenje opće izvozne dozvole Unije podnosi se Ministarstvu.

(2) O zahtjevu za izdavanje izvozne dozvole Ministarstvo odlučuje u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva odnosno u roku od 60 dana ako je u postupku izdavanja dozvole potrebno izvršiti dodatne provjere.

(3) Ako nije drukčije uređeno ovim Zakonom, na postupke izdavanja izvoznih dozvola za robu s dvojnom namjenom primjenjivat će se zakon kojim se uređuje opći upravni postupak.

(4) Protiv odluka i upravnih akata koje Ministarstvo donese na temelju ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole i dozvole za prijenos te dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, te popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev pravilnikom propisuje ministar nadležan za vanjske i europske poslove (u daljnjem tekstu: ministar).

III. ULOGA, NADLEŽNOST I OBVEZE DRŽAVNIH I JAVNIH TIJELA U PROVEDBI ZAKONA

Povjerenstvo za nadzor robe s dvojnom namjenom

Članak 10.

(1) Ministar odlukom osniva Povjerenstvo za nadzor robe s dvojnom namjenom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predstavnika tijela državne uprave nadležnih za vanjske poslove, unutarnje poslove, obranu, carinu i gospodarstvo.

(3) Ovisno o krajnjem korisniku i vrsti robe u rad Povjerenstva mogu biti uključeni predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija.

(4) Na temelju prijedloga čelnika nadležnih tijela ministar imenuje i razrješuje članove Povjerenstva.

(5) Povjerenstvo daje stručno mišljenje i obrazloženje Ministarstvu vezano uz pravilnu klasifikaciju robe s dvojnom namjenom i krajnjem korisniku te dostavlja druge relevantne informacije iz nadležnosti svoga tijela na temelju kojega Ministarstvo donosi odluku o zahtjevima iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Povjerenstvo razmjenjuje informacije važne za nadzor robe s dvojnom namjenom, verificira program unutarnje usklađenosti te sudjeluje kod nadzora robe s dvojnom namjenom u skladu s člankom 18. stavkom 3. ovoga Zakona.

(7) Povjerenstvo donosi poslovnik o radu kojim uređuje način svoga rada i odlučivanja.

(8) Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo.

Vrste dozvola

Članak 11.

(1) Ministarstvo izdaje individualnu izvoznu dozvolu i dozvolu za prijenos, globalnu izvoznu dozvolu, dozvolu za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, dozvolu za poseban provoz i potvrdu o korištenju opće izvozne dozvole Unije na temelju mišljenja Povjerenstva.

(2) Ministarstvo može izdati izvozniku globalnu izvoznu dozvolu uzimajući u obzir vrstu robe s dvojnom namjenom, vrstu i dugoročnost izvoznih poslova, državu u koju se ta roba izvozi te ima li izvoznik uspostavljen program unutarnje usklađenosti kojim su utvrđena pravila postupanja i odgovornosti unutar tvrtke, radi osiguranja usklađenosti s odredbama i ciljevima Uredbe (EU) 2021/821 i ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva može zatražiti od izvoznika, brokera ili pružatelja tehničke pomoći dokaz o uspostavljenom programu unutarnje usklađenosti kod izdavanja dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom iz Priloga IV. Uredbe (EU) 2021/821 ili za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći s tom robom te korištenja opće izvozne dozvole.

(4) Ministarstvo može izdati nacionalnu opću izvoznu dozvolu za određeni izvoz u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/821.

(5) Ministarstvo može izdati dozvolu za veliki projekt u skladu s člankom 2. stavkom 14. Uredbe (EU) 2021/821.

(6) Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva izdaje potvrdu o korištenju opće izvozne dozvole Unije u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2021/821.

(7) Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva može donijeti rješenje o zabrani korištenja opće izvozne dozvole Unije ako opravdano sumnja u izvoznikovu sposobnost postupanja u skladu s tom dozvolom i odredbama zakonodavstva o kontroli izvoza.

(8) Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva može donijeti rješenje o ponovnom korištenju opće izvozne dozvole Unije ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti u skladu sa stavkom 6. ovoga članka.

(9) Izvoznik je dužan u roku od 20 dana prije korištenja opće izvozne dozvole Unije prijaviti se Ministarstvu koje će u roku od deset dana izvozniku izdati potvrdu o korištenju.

(10) Korisnik opće izvozne dozvole Unije dužan je dva puta godišnje, do 15. srpnja i 15. siječnja, obavijestiti Ministarstvo o izvozu i dostaviti presliku jedinstvene carinske deklaracije.

(11) Individualna izvozna dozvola i dozvola za prijenos, dozvola za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći izdaje se s rokom važenja do jedne godine, globalna izvozna dozvola izdaje se s rokom važenja do dvije godine te dozvola za veliki projekt izdaje se s rokom važenja do četiri godine.

(12) Osnovne elemente koje program unutarnje usklađenosti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka mora sadržavati propisuje ministar pravilnikom.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole te ukidanje i poništavanje izdane dozvole

Članak 12.

(1) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom, obavljanje brokerskih usluga i pružanje tehničke pomoći ako utvrdi da bi izdavanje dozvole bilo u suprotnosti s kriterijima navedenim u članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/821.

(2) Ministarstvo će donijeti rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje dozvole ako roba ne odgovara podacima navedenima u zahtjevu, a izvoznik, proizvođač ili pružatelj usluga na zahtjev Ministarstva ne omogući pregled robe ili dokumenata u vezi s tom robom.

(3) Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju izdane dozvole ako utvrdi da:

1. okolnosti i činjenice na osnovi kojih je bila izdana dozvola više ne postoje ili su promijenjene ili

2. izvoznik ili pružatelj usluge ne postupa u skladu s dozvolom ili s programom unutarnje usklađenosti na osnovi kojeg je dozvola izdana.

(4) Ministarstvo može donijeti rješenje o ukidanju izdane dozvole na zahtjev izvoznika odnosno pružatelja usluge.

(5) Ako se utvrdi da je dozvola bila izdana na temelju netočnih ili nepotpunih podataka, a da je podnositelj zahtjeva znao ili je morao znati da su ti podaci netočni ili nepotpuni, postupit će se prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(6) U slučaju gubitka individualne ili globalne izvozne dozvole, dozvole za prijenos, dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, dozvole za provoz, izvoznik odnosno pružatelj usluga dužan je o tome bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo koje će donijeti rješenje o ukidanju dozvole s datumom podnesene obavijesti.

(7) Republika Hrvatska nije odgovorna za troškove koji su nastali ili će nastati aktivnostima poduzetim sukladno ovom članku.

Potvrda o robi s dvojnom namjenom

Članak 13.

(1) Ako država izvoznica robe s dvojnom namjenom zahtijeva za izvoz te robe međunarodnu uvoznu potvrdu (IIC – International Import Certificate), potvrdu o krajnjem korištenju (EUC – End-Use Certificate) ili potvrdu o primitku robe s dvojnom namjenom (DVC – Delivery Verification Certificate) nadležnog tijela Republike Hrvatske, potvrdu o robi s dvojnom namjenom izdaje Ministarstvo.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na prijenos robe s dvojnom namjenom unutar carinskog područja Unije.

(3) Oblik i sadržaj zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju, potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom te popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev propisuje ministar pravilnikom.

Obveze izvoznika, brokera i osoba koje pružaju tehničku pomoć za usluge u vezi s vođenjem evidencije

Članak 14.

(1) Izvoznici robe s dvojnom namjenom, brokeri i osobe koje pružaju tehničku pomoć za usluge za koje je potrebna dozvola na temelju članaka 6. i 7. ovoga Zakona dužni su voditi registar ili evidenciju u skladu s člankom 27. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) 2021/821.

(2) Komercijalni dokumenti koji se odnose na prijenos robe s dvojnom namjenom unutar Unije moraju biti u skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/821.

Obveze izvoznika, brokera i osoba koje pružaju tehničku pomoć nakon obavljenog izvoza ili pružene usluge

Članak 15.

(1) Izvoznik ili broker ili osoba koja pruža tehničku pomoć dužna je u roku od 15 dana od dana izvoza robe s dvojnom namjenom ili pružanja usluge obavijestiti Ministarstvo o izvozu odnosno pruženoj usluzi te dostaviti presliku dozvole, a kod izvoza robe dostaviti i presliku jedinstvene carinske deklaracije.

(2) Ako nakon izdavanja dozvole dođe do promjene okolnosti na temelju kojih je dozvola izdana, kao što je promjena poslovnog odnosa, namjeravane krajnje upotrebe i krajnjeg korisnika, izvoznik odnosno pružatelj brokerske usluge ili tehničke pomoći dužan je o tome u roku od pet dana od nastanka ili saznanja za nastanak promjene pisano obavijestiti Ministarstvo.

(3) Na temelju dostavljene pisane obavijesti iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo će odlučiti o valjanosti dozvole ili će donijeti rješenje na temelju članka 12. stavka 3. točke 1. ili 2. ovoga Zakona.

(4) Dozvola se može koristiti samo nakon što Ministarstvo obavijesti izvoznika odnosno pružatelja brokerske usluge ili tehničke pomoći o daljnjem postupanju.

Obveze Ministarstva

Članak 16.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju izdanih dozvola i evidenciju obavljenih aktivnosti u skladu s ovim Zakonom te prikuplja i obrađuje podatke povezane s provedbom izvoza, provoza, prijenosa i pružanja usluga s robom s dvojnom namjenom.

(2) Ministarstvo je dužno do 30. travnja tekuće godine izraditi godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom za prethodnu godinu i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske.

(3) Za potrebe obavljanja zadataka utvrđenih ovim Zakonom i provedbi aktivnosti iz Uredbe (EU) 2021/821 Ministarstvo surađuje s međunarodnim organizacijama i režimima iz područja izvozne kontrole te im dostavlja podatke koji se odnose na izvoznu kontrolu u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske.

Mehanizam za koordinaciju izvršavanja

Članak 17.

(1) Ministarstvo i Carinska uprava zajednički sudjeluju u radu mehanizma za koordinaciju izvršavanja sukladno članku 25. stavku 2. Uredbe (EU) 2021/821.

(2) Carinska uprava na zahtjev dostavlja podatke Ministarstvu koje je zaduženo za razmjenu informacija s Komisijom i državama članicama u okviru mehanizma za koordinaciju izvršavanja.

Nadzor

Članak 18.

(1) Nadzor izvoza robe s dvojnom namjenom i ocjenu sukladnosti robe s izvoznom dozvolom, prijenosom robe s dvojnom namjenom unutar carinskog područja Unije, pružanjem brokerskih usluga i tehničke pomoći te provoza robe s dvojnom namjenom provodi Carinska uprava, te o svojim nalazima polugodišnje pisano izvješćuje Ministarstvo.

(2) U postupku izdavanja dozvole i nakon izdavanja dozvole Carinska uprava, na zahtjev Ministarstva, i samo Ministarstvo mogu kod izvoznika ili proizvođača obaviti pregled robe s dvojnom namjenom i dokumentacije povezane s tom robom.

(3) U postupku pregleda robe s dvojnom namjenom Ministarstvo može zatražiti stručnu pomoć tijela državne uprave uključenih u rad Povjerenstva kako bi se ocijenila sukladnost robe s podacima navedenim u zahtjevu.

(4) Tijela državne uprave uključena u rad Povjerenstva imaju pravo i dužnost razmjene podataka o izvoznicima i izvezenoj robi s dvojnom namjenom potrebnih za provođenje nadzora po ovom Zakonu.

(5) Izvoznik, banka ili druga financijska organizacija ili bilo tko drugi tko ima podatke potrebne za nadzor izvoza robe s dvojnom namjenom dužan je na zahtjev Ministarstva, Carinske uprave ili tijela nadležnih za progon dostaviti svoje poslovne knjige, podatke o poslovnom dopisivanju i sve druge podatke za kontrolu robe s dvojnom namjenom potrebne za obavljanje nadzora.

(6) Odredbe stavka 5. ovoga članka koje se odnose na izvoznika odnose se i na dobavljača robe s dvojnom namjenom unutar carinskog područja Unije, brokera i osobu koja obavlja provoz ili pruža tehničku pomoć.

(7) Izvoznik, proizvođač, broker, osoba koja pruža tehničku pomoć mora omogućiti predstavnicima Carinske uprave, Ministarstva i drugih tijela državne uprave uključenih u rad Povjerenstva pristup svojim prostorijama.

(8) Ako Carinska uprava u provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da su povrijeđene odredbe ovoga Zakona, rješenjem će narediti u kojem se roku nepravilnosti moraju otkloniti.

(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka može se podnijeti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija.

IV. KAZNENE I PREKRŠAJNE ODREDBE

Kaznene odredbe

Članak 19.

(1) Tko izveze robu s dvojnom namjenom bez izvozne dozvole (članak 3. stavak 1. Uredbe (EU) 2021/821), pruža brokerske usluge (članak 6. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) 2021/821 i članak 6. ovoga Zakona), pruža tehničku pomoć (članak 8. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) 2021/821 i članak 7. ovoga Zakona) bez dozvole, ne obavijesti Ministarstvo da je riječ o robi s dvojnom namjenom (članak 4. stavak 2. Uredbe (EU) 2021/821) ili ne obavijesti Ministarstvo o promjeni u vezi s namjeravanom krajnjom upotrebom robe s dvojnom namjenom do koje je došlo nakon što je izvozna dozvola izdana (članak 15. stavak 2. ovoga Zakona) u mjeri koja može ugroziti:

1. izvršavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske, posebno sankcija, ili

2. vanjskopolitičke, sigurnosne ili obrambene interese Republike Hrvatske kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kaznenim dijelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt više osoba ili je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.

Prekršajne odredbe

Članak 20.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 66.360.00 eura kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba – obrtnik ako:

1. ne obavijesti Ministarstvo da je riječ o robi s dvojnom namjenom (članak 4. stavak 2. i članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2021/821 i članak 5. ovoga Zakona)

2. izvozi robu s dvojnom namjenom nakon što Ministarstvo zabrani izvoz (članak 9. stavak 1. Uredbe (EU) 2021/821 i članak 5. stavak 4. ovoga Zakona)

3. izvozi robu s dvojnom namjenom (članak 3. stavak 1., članak 5. stavak 1., članak 9. stavak 1. i članak 10. stavak 1. Uredbe (EU) 2021/821, prenosi robu s dvojnom namjenom unutar carinskog područja Unije (članak 11. i članak 27. stavak 4. Uredbe (EU) 2021/821), pruža brokerske usluge (članak 6. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) 2021/821 i članak 6. ovoga Zakona), pruža tehničku pomoć (članak 8. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) 2021/821 i članak 7. ovoga Zakona) bez dozvole

4. provozi robu s dvojnom namjenom nakon što Ministarstvo zabrani provoz (članak 7. stavak 1. Uredbe (EU) 2021/821 i članak 8. stavak 1. ovoga Zakona)

5. ne obavijesti Ministarstvo o promjeni do koje je došlo nakon što je dozvola izdana (članak 15. stavak 2. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i svaka druga fizička osoba.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka pravnoj i fizičkoj osobi – obrtniku, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti izvoza robe s dvojnom namjenom u trajanju od najmanje šest mjeseci, a najviše godinu dana.

Članak 21.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba – obrtnik ako:

1. ne prijavi Ministarstvu korištenje opće izvozne dozvole Unije (članak11. stavak 9. ovoga Zakona)

2. postupa suprotno obvezama iz međunarodne uvozne potvrde o robi s dvojnom namjenom koju je izdalo Ministarstvo (članak 13. stavak 1. ovoga Zakona)

3. postupa suprotno obvezama u vezi s vođenjem registra ili evidencije koja se odnosi na izvoz robe s dvojnom namjenom i čuvanju dokumenata o prijenosima unutar Unije (članak 14. ovoga Zakona)

4. ne obavijesti Ministarstvo, ili ne obavijesti na vrijeme, o obavljenom izvozu robe s dvojnom namjenom ili pruženoj usluzi (članak 15. stavak 1. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i svaka druga fizička osoba.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izdane dozvole i uvozne potvrde

Članak 22.

Dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom izdane na temelju Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 80/11. i 68/13.) mogu se koristiti u rokovima utvrđenim tim aktima.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Članak 23.

(1) Propise iz članka 9. stavka 5., članka 11. stavka 12. i članka 13. stavka 3. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Poslovnik iz članka 10. stavka 7. ovoga Zakona Povjerenstvo iz članka 10. ovoga Zakona donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Primjena propisa

Članak 24.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona ostaju na snazi:

1. Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 11/22.)

2. Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 44/14., 20/17. i 11/22.).

Prestanak važenja propisa

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 80/11. i 68/13.).

Stupanje na snagu Zakona

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/16
Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.