Zakon o izmjenama Zakona o tržištu električne energije

NN 83/2023 (21.7.2023.), Zakon o izmjenama Zakona o tržištu električne energije

HRVATSKI SABOR

1295

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o tržištu električne energije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/60
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 18. srpnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU
ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Zakonu o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 111/21.) u članku 17. stavci 25. do 30. mijenjaju se i glase:

»(25) Nositelj projekta, po pravomoćnosti energetskog odobrenja i sklopljenog ugovora o priključenju s operatorom sustava, podnosi zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole kod nadležnog tijela, a po pravomoćnosti i izvršnosti lokacijske ili građevinske dozvole osniva pravo služnosti odnosno građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno na nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(26) Energetsko odobrenje izdaje se na rok od sedam godina od dana njegove pravomoćnosti te se ne može produljiti nositelju projekta.

(27) Iznimno od stavka 26. ovoga članka, Ministarstvo ukida energetsko odobrenje ako nositelj projekta u roku od tri godine od dana pravomoćnosti energetskog odobrenja ne ishodi lokacijsku dozvolu. Nositelj projekta dužan je u navedenom roku Ministarstvu dostaviti lokacijsku dozvolu.

(28) Iznimno od stavka 26. ovoga članka, Ministarstvo ukida energetsko odobrenje ako nositelj projekta u roku od pet godina od dana pravomoćnosti energetskog odobrenja ne ishodi građevinsku dozvolu, a nadležno ministarstvo raskida ugovor o osnivanju prava služnosti ili ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o osnivanju prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu tom nositelju projekta. Nositelj projekta dužan je u navedenom roku nadležnom ministarstvu i Ministarstvu dostaviti građevinsku dozvolu.

(29) Nositelj projekta dužan je u roku iz stavka 26. ovoga članka izgraditi proizvodno postrojenje i ishoditi pravomoćnu uporabnu dozvolu. Nositelj projekta dužan je u navedenom roku Ministarstvu dostaviti pravomoćnu uporabnu dozvolu.

(30) Iznimno od stavka 29. ovoga članka, za postrojenja hidroelektrana instalirane snage veće od 10 MW nositelj projekta dužan je u roku od deset godina od dana pravomoćnosti energetskog odobrenja izgraditi proizvodno postrojenje i ishoditi uporabnu dozvolu.«.

U stavku 32. riječi: »te u Službenom listu Europske unije« brišu se.

Članak 2.

U članku 26. stavku 2. riječi: »jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište energetske zajednice građana« zamjenjuju se riječima: »Republike Hrvatske«.

U stavku 20. riječi: »te moraju biti priključena na istu transformatorsku stanicu 10(20)/0,4 kV« brišu se.

U stavku 21. riječi: »80 %« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

(1) Postupci provođenja javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja sukladno članku 133. stavcima 2., 3. i 4. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 111/21.) i postupci izdavanja energetskih odobrenja sukladno članku 133. stavku 5. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 111/21.) koji nisu dovršeni odnosno izdani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se odnosno izdati sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 111/21.).

(2) Na izdana energetska odobrenja sukladno članku 133. stavku 5. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 111/21.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, kao i na energetska odobrenja iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se odredba članka 17. stavka 25. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 111/21.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/50
Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.