Zakon o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin

NN 83/2023 (21.7.2023.), Zakon o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin

HRVATSKI SABOR

1296

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/61
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 18. srpnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Članak 1.

U Zakonu o terminalu za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, br. 57/18.) u članku 4. stavku 5. riječi: »člankom 10.« zamjenjuju se riječima: »člankom 12.«.

Članak 2.

U članku 5. oznaka stavka: »(1)« briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. do 8. postaju stavci 3. do 7.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnja koncesijska naknada od dana sklapanja ugovora do 25 godina trajanja ugovora utvrđuje se kako slijedi:

– stalni dio u iznosu 0,27 eura po metru četvornom dodijeljenog pomorskog dobra

– promjenjivi dio u iznosu od 0,01 eura po MWh plina isporučenog u plinski transportni sustav.

(2) Godišnja koncesijska naknada za razdoblje od 25. godine trajanja ugovora do 50. godine trajanja ugovora utvrđuje se kako slijedi:

– stalni dio u iznosu 0,53 eura po metru četvornom dodijeljenog pomorskog dobra

– promjenjivi dio u iznosu od 0,01 eura po MWh plina isporučenog u plinski transportni sustav.

(3) Godišnja koncesijska naknada za razdoblje od 50. godine trajanja ugovora do 99. godine trajanja ugovora utvrđuje se kako slijedi:

– stalni dio u iznosu 1,06 eura po metru četvornom dodijeljenog pomorskog dobra

– promjenjivi dio u iznosu od 0,03 eura po MWh plina isporučenog u plinski transportni sustav.

(4) Godišnja koncesijska naknada uplaćuje se u korist proračuna županije i općine kako slijedi:

– jedna trećina uplaćuje se u korist županije

– dvije trećine uplaćuju se u korist općine.

(5) Godišnja koncesijska naknada usklađuje se u slučaju izmjene ovoga Zakona u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju odnosno u slučaju nastanka gospodarskih okolnosti koje bitno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije koja je bila temelj sklapanja ugovora o koncesiji.«.

Članak 5.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nekretnine koje su potrebne za gradnju, rekonstrukciju i održavanje terminala za UPP izvlašćuju se u korist investitora iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 6.

U cijelom tekstu Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, br. 57/18.) riječi: »u luci Rijeka« te riječi: »u luci Rijeka-bazen Rijeka-područje Mlaka« brišu se.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/167
Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.