Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

NN 83/2023 (21.7.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

HRVATSKI SABOR

1298

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/63
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 18. srpnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI

Članak 1.

U Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 138/21.) u članku 4. stavku 1. točki 24. iza riječi: »ugovor« zarez i riječi: »pod uvjetom da je unutar kalendarske godine količina električne energije koju je predao u mrežu manja ili jednaka preuzetoj električnoj energiji« brišu se.

Članak 2.

Iza članka 5. dodaje se naslov iznad članka i članak 5.a koji glase:

»Energetska djelatnost

Članak 5.a

(1) Energetska djelatnost u smislu ovoga Zakona je zajednica obnovljive energije.

(2) Pravne i fizičke osobe mogu obavljati energetsku djelatnost samo na temelju rješenja kojim se dozvoljava obavljanje te djelatnosti sukladno zakonu kojim se uređuje energetski sektor, osim ako drukčije nije propisano ovim Zakonom.«.

Članak 3.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Opskrbljivači električne energije dužni su preuzimati viškove električne energije od krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom električne energije ili korisnika postrojenja za samoopskrbu koji kumulativno zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1. imaju status povlaštenog proizvođača električne energije iz članka 37. ovoga Zakona

2. ostvarili su pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu, za proizvodna postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama

3. ukupna priključna snaga svih proizvodnih postrojenja na jednom obračunskom mjernom mjestu ili više mjernih mjesta u višestambenoj zgradi ili zajednici obnovljivih izvora energije u slučaju više obračunskih mjernih mjesta ne prelazi 500 kW

4. krajnji kupac koji ima priključnu snagu manju od 20 kW može instalirati proizvodno postrojenje kao kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu najviše do snage 20 kW

5. krajnji kupac koji ima priključnu snagu veću od 20 kW može instalirati proizvodno postrojenje kao kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu najviše do snage svojeg priključka

6. krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu isporučuje električnu energiju preko istog obračunskog mjernog mjesta preko kojeg kupuje električnu energiju od opskrbljivača odnosno preko obračunskog mjernog mjesta koje se nalazi na priključku višestambene zgrade

7. krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu vodi podatke o proizvedenoj električnoj energiji i isporučenoj električnoj energiji.

(2) Preuzimanje električne energije od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom ili korisnika postrojenja za samoopskrbu iz stavka 1. ovoga članka uređuje se ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom ili korisnika postrojenja za samoopskrbu koji sklapaju opskrbljivač električne energije i krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu, a koji obvezno sadržava odredbe o preuzimanju viškova električne energije.

(3) Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu dužan je, na zahtjev opskrbljivača s kojim je sklopio ugovor iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti podatke o svom proizvodnom postrojenju i/ili proizvodnoj jedinici.

(4) Opskrbljivači električne energije obvezni su u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom kojem isporučuju električnu energiju ili korisnika postrojenja za samoopskrbu sklopiti ugovor o opskrbi iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Za preuzetu električnu energiju od strane opskrbljivača električne energije iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se vrijednost električne energije preuzete od krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom Ci u obračunskom razdoblju na sljedeći način:

1. Ci = 0,9*PKCi, ako za obračunsko razdoblje i vrijedi:

Epi >= Eii

2. Ci = 0.9*PKCi*Epi/Eii, ako za obračunsko razdoblje i vrijedi Epi < Eii

gdje je:

– Epi = ukupna električna energija preuzeta iz mreže od strane kupca unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh

– Eii = ukupna električna energija isporučena u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu kupca, unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh

– PKCi = prosječna jedinična cijena električne energije koju kupac plaća opskrbljivaču za prodanu električnu energiju, isključujući dio cijene koji se regulira za potrebe prijenosa i distribucije električne energije te sve naknade i davanja propisana posebnim propisima, unutar obračunskog razdoblja, izražena u eur/kWh.

(6) Opskrbljivač električne energije iz stavka 1. ovoga članka u svakom obračunskom razdoblju umanjuje račun krajnjem kupcu s vlastitom proizvodnjom za isporučenu električnu energiju za iznos izračunat na način utvrđen stavkom 5. ovoga članka.

(7) Prilikom obračuna potrošnje električne energije koji uključuju dio cijene koji se regulira za potrebe prijenosa i distribucije električne energije, sve naknade te porezna i ostala davanja propisana posebnim propisom, korisniku postrojenja za samoopskrbu iz stavka 1. ovoga članka, uzima se u obzir količina električne energije koja predstavlja razliku između preuzete i isporučene električne energije u pojedinoj tarifi.

(8) Ako je na kraju obračunskog razdoblja količina radne energije isporučena u mrežu u pojedinoj tarifi veća od preuzete, taj višak proizvedene električne energije opskrbljivač preuzima po cijeni:

CiVT = 0,8*CpVT

CiNT= 0,8*CpNT

gdje je:

– CpVT = cijena ukupne električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u eur/kWh

– CpNT = cijena ukupne električne energije preuzete iz mreže od strane krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u eur/kWh

– CiVT = cijena ukupne električne energije isporučene u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja više dnevne tarife, izražena u eur/kWh

– CiNT = cijena ukupne električne energije isporučene u mrežu od strane proizvodnog postrojenja u vlasništvu krajnjeg kupca unutar obračunskog razdoblja, za vrijeme trajanja niže dnevne tarife, izražena u eur/kWh.

(9) Opskrbljivač električne energije iz stavka 2. ovoga članka u svakom obračunskom razdoblju izdaje račun krajnjem kupcu kategorije kućanstva za razliku između preuzete i isporučene električne energije (kWh) u pojedinoj tarifi i razliku između isporučene i preuzete električne energije (kWh) u pojedinoj tarifi od strane krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom. Iste količine osnova su za obračun dijela cijene koji se regulira za potrebe prijenosa i distribucije električne energije, sve naknade te porezna i ostala davanja propisana posebnim propisom.

(10) Obračunsko razdoblje iz stavaka 5. i 7. ovoga članka je jedan kalendarski mjesec.

(11) Opskrbljivač električne energije iz stavka 2. ovoga članka može ponuditi krajnjem kupcu s vlastitom proizvodnjom ili korisniku postrojenja za samoopskrbu iz stavka 1. ovoga članka povoljnije uvjete otkupa električne energije u odnosu na uvjete utvrđene stavcima 5. i 7. ovoga članka.

(12) Operator distribucijskog sustava dužan je podatke o mjesečnoj ukupnoj potrošnji i proizvodnji korisnika postrojenja za samoopskrbu dostaviti opskrbljivaču ili sudioniku na tržištu s kojim korisnik postrojenja za samoopskrbu ima sklopljen ugovor.

(13) Opskrbljivač ili sudionik na tržištu s kojim korisnik postrojenja za samoopskrbu ima sklopljen ugovor dužan je najkasnije do 31. siječnja tekuće godine izvršiti provjeru isporučene električne energije iz prethodne kalendarske godine u mrežu u odnosu na preuzetu električnu energiju iz mreže iz prethodne kalendarske godine.

(14) Ako opskrbljivač ili tržišni sudionik iz stavka 13. ovoga članka utvrdi da je korisnik postrojenja za samoopskrbu u prethodnoj kalendarskoj godini u mrežu isporučio više električne energije nego što je preuzeo električne energije iz mreže, o razlici između isporučene i preuzete električne energije (dalje u tekstu: višak električne energije) dužan je obavijestiti korisnika postrojenja za samoopskrbu do 28. veljače tekuće kalendarske godine.

(15) Krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom koji ne planira viškove električne energije prodavati svom opskrbljivaču električne energije dužan je sklopiti ugovor sa sudionikom na tržištu električne energije, kojim se uređuje prodaja viškova električne energije.

(16) Opskrbljivač iz stavka 13. ovoga članka dužan je u ime korisnika postrojenja za samoopskrbu iz stavka 14. ovoga članka obračunati dio cijene koji se regulira za potrebe prijenosa i distribucije električne energije te sve naknade i davanja propisana posebnim propisima koje plaća krajnji kupac električne energije, kao i iznos poreza na dohodak za razliku električne energije iz stavka 14. ovoga članka.

(17) Opskrbljivač iz stavka 13. ovoga članka dužan je ispostaviti račun korisniku postrojenja za samoopskrbu iz stavka 14. ovoga članka.

(18) Odredbe ovoga članka koje se odnose na postrojenja za samoopskrbu primjenjuju se i na zajednice obnovljive energije te korisnike postrojenja za samoopskrbu u višestambenoj zgradi.

(19) Operator distribucijskog sustava jednom mjesečno izvješćuje operatora tržišta energije i Ministarstvo o instaliranim postrojenjima za samoopskrbu i postrojenjima za vlastitu potrošnju.

(20) Operator distribucijskog sustava dužan je predstavniku suvlasnika u roku od 30 dana od dana podnošenja njegova pismenog zahtjeva dostaviti podatak o instaliranoj snazi za svaku višestambenu zgradu vezano isključivo uz zatraženu adresu pojedine višestambene zgrade.

(21) Odluku o sklapanju ugovora o samoopskrbi u višestambenoj zgradi s opskrbljivačem donose suvlasnici zgrade na temelju minimalno natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima te se između članova suvlasničke zajednice određuje osoba ovlaštena za sklapanje ugovora.

(22) Ugovor iz stavka 21. ovoga članka mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:

– o osobi ovlaštenoj unutar suvlasničke zajednice za dostavljanje obavijesti, podataka i informacija suvlasničkoj zajednici

– o strankama u ugovoru

– o pravima i obvezama suvlasničke zajednice vezano uz postrojenje za samoopskrbu, kao i načinu raspodjele električne energije proizvedene iz postrojenja za samoopskrbu u obračunskom razdoblju

– o načinu financiranja i otplatama postrojenja za samoopskrbu

– o naknadi za upravljanje postrojenjem za samoopskrbu

– uvjete pod kojima se naknadno mogu uključiti ostali suvlasnici u višestambenoj zgradi

– o troškovima obračunskog mjernog mjesta, koji mogu uključivati samo mjernu opremu za postrojenje za samoopskrbu, a isključuju troškove priključenja, te

– o tehničkim podacima postrojenja za samoopskrbu koji mogu biti u prilogu ugovora.

(23) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 30 dana od primitka sklopljenog ugovora o samoopskrbi za pojedinu višestambenu zgradu od opskrbljivača iz stavka 21. ovoga članka opremiti svako mjerno mjesto krajnjeg kupca u višestambenoj zgradi s mjerilom koje omogućuje mjerenje energije u realnom vremenu.

(24) Operator distribucijskog sustava dužan je opskrbljivača iz stavka 21. ovoga članak obavijestiti o svim drugim opskrbljivačima koji opskrbljuju pojedine suvlasnike u višestambenoj zgradi te ga izvještavati o svim promjenama opskrbljivača na tim obračunskim mjernim mjestima odnosno u roku ne dužem od 24 sata od nastanka promjene.

(25) Obračunsko mjerno mjesto postrojenja za samoopskrbu u višestambenoj zgradi nalazi se na priključku zgrade na mrežu i njime se mjeri isporučena električna energija te se kao trošak tog obračunskog mjernog mjesta smatra samo mjerna oprema za postrojenje za samoopskrbu, isključujući troškove priključenja.

(26) Snaga proizvodnog postrojenja za samoopskrbu ne može biti veća od priključne snage višestambene zgrade utvrđene sukladno stavku 20. ovoga članka.

(27) Opskrbljivač je dužan čuvati ugovor o samoopskrbi iz stavka 21. ovoga članak za vrijeme trajanja opskrbe višestambene zgrade odnosno za životnog vijeka postrojenja za samoopskrbu.

(28) Operator distribucijskog sustava dužan je opskrbljivaču iz stavka 21. ovoga članka svaki kalendarski mjesec dostaviti mjerne podatke o potrošnji svih krajnjih kupaca u višestambenoj zgradi u realnom vremenu.

(29) Opskrbljivač iz stavka 21. ovoga članak dužan je obračunati svu proizvedenu električnu energiju na način da, sukladno podacima koje je dobio od operatora distribucijskog sustava u realnom vremenu, raspodjeli proizvedenu energiju na sve kupce u višestambenoj zgradi, a ako postoji višak proizvedene električne energije, to se obračunava kao predana energija u samoopskrbi višestambene zgrade.

(30) Opskrbljivač iz stavka 21. ovoga članak obračunava električnu energiju sukladno odredbama ovoga članka odnosno uvjetima iz ugovora iz stavka 22. ovoga članka.

(31) Nakon zaprimanja podataka iz stavka 28. ovoga članka opskrbljivač električne energije dužan je u roku od tri dana od njihova zaprimanja dostaviti te podatke drugim opskrbljivačima koji opskrbljuju krajnje kupce unutar suvlasničke zajednice u višestambenoj zgradi.

(32) Opskrbljivači električne energije iz stavka 31. ovoga članka, koji nisu opskrbljivači iz stavka 21. ovoga članka, dužni su svojim krajnjim kupcima unutar suvlasničke zajednice u višestambenoj zgradi obračunati električnu energiju iz postrojenja za samoopskrbu po cijenama koje se primjenjuju za istu kategoriju kupaca.

(33) Krajnji kupac iz stavka 1. ovog članka dužan je omogućiti pristup operatoru distribucijskog sustava do proizvodnog postrojenja za samoopskrbu i/ili vlastitu potrošnju za potrebe povezivanja proizvodnog postrojenja i obračunskog mjernog mjesta odnosno omogućiti pristup operatoru distribucijskog sustava postrojenju za samoopskrbu i/ili vlastitu potrošnju tijekom životnog vijeka tog proizvodnog postrojenja.«.

Članak 4.

Iza članka 58. dodaje se naslov iznad članka i članak 58.a koji glase:

»Nacionalno koordinacijsko tijelo za vodik

Članak 58.a

(1) Agencija za ugljikovodike imenuje se Nacionalnim koordinacijskim tijelom za vodik.

(2) Zadaće Nacionalnog koordinacijskog tijela su:

– programiranje i provedba akata strateškog planiranja kao tehnička pomoć Ministarstvu i ostalim tijelima državne uprave nadležnim za pojedina pitanja primjene vodika

– priprema složenih i inovativnih projekata od nacionalnog interesa

– mapiranje dionika nastavno na tehničku provjeru kapaciteta, potencijala i ozbiljnosti projektnih prijedloga

– provedba projekata u relevantnim fondovima

– koordiniranje procesa provedbe u složenim i inovativnim projektima od nacionalnog interesa

– komuniciranje s drugim državama članicama po pitanju pozicioniranja projekata, pregovaranje u kontekstu komplementarnosti projekata – nužnost prilikom implementacije »malih« projekata

– identificiranje i aktiviranje sredstava financiranja

– izvješćivanje putem Ministarstva i Europske komisije o provedbi vodikove strategije.«.

Članak 5.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba odnosno pravna osoba koja je elektroenergetski subjekt ako:

1. kao povlašteni proizvođač električne energije ne održava tehničko-tehnološke značajke i uvjete korištenja proizvodnog postrojenja i/ili proizvodne jedinice za koje je stečen status povlaštenog proizvođača sukladno članku 34. stavku 13. točki 1. ovoga Zakona

2. kao povlašteni proizvođač električne energije ne dostavlja Agenciji, operatoru tržišta električne energije i drugim nadležnim tijelima izvješća i drugu propisanu dokumentaciju u skladu s člankom 34. stavkom 13. točkom 2. ovoga Zakona

3. kao povlašteni proizvođač električne energije ne održava mjernu opremu u njegovoj nadležnosti i vlasništvu u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkama 3., 5. i 6. ovoga Zakona ili ne iskazuje istinite i točne mjerne podatke u skladu s člankom 34. stavkom 13. točkom 4. ovoga Zakona

4. kao povlašteni proizvođač električne energije ne odgovara na upite Agencije ili ne dostavlja dokumentaciju u vezi s korištenjem proizvodnog postrojenja sukladno članku 34. stavku 13. točki 5. ovoga Zakona

5. ne osigura obračun neto isporučene električne energije na proizvodnom postrojenju za koje proizvodno postrojenje je stečen status povlaštenog proizvođača, a koje proizvodno postrojenje koristi više priključaka odnosno obračunskih mjernih mjesta sukladno članku 36. stavku 5. ovoga Zakona

6. na proizvodnom postrojenju i/ili proizvodnoj jedinici za koje je stečen status povlaštenog proizvođača izvrši promjenu uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja bez prethodne suglasnosti Agencije na planirane promjene (članak 40. stavak 1.)

7. kao opskrbljivač električne energije ne preuzme od operatora tržišta energije električnu energiju povlaštenih proizvođača električne energije isporučenu od povlaštenih proizvođača iz članka 39. ovoga Zakona sukladno udjelu tog opskrbljivača na tržištu električne energije, po reguliranoj otkupnoj cijeni koja iznosi 0,055744 eur/kWh (članak 46. stavak 1.)

8. kao opskrbljivač električne energije ne preuzme od operatora tržišta energije električnu energiju isporučenu od povlaštenih proizvođača električne energije iz članka 45. ovoga Zakona do 31. prosinca 2023., sukladno udjelu tog opskrbljivača na tržištu električne energije, po reguliranoj cijeni koja iznosi 0,055744 eur/kWh (članak 47. stavak 9.)

9. kao krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu, na zahtjev opskrbljivača električne energije s kojim je sklopio ugovor ili tržišnog sudionika s kojim korisnik postrojenja za samoopskrbu ima sklopljen ugovor, ne dostavi tom opskrbljivaču električne energije godišnje podatke o svom proizvodnom postrojenju i/ili proizvodnoj jedinici (članak 51. stavak 3.)

10. kao opskrbljivač električne energije koji u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva krajnjeg kupaca s vlastitom proizvodnjom ili korisnika postrojenja za samoopskrbu kojem isporučuje električnu energiju ne sklopi ugovor o opskrbi električne energije (članak 51. stavak 4.)

11. kao opskrbljivač električne energije iz članka 51. stavka 2. ovoga Zakona u svakom obračunskom razdoblju krajnjem kupcu kategorije kućanstva ne izda račun za razliku između preuzete i isporučene električne energije (kWh) u pojedinoj tarifi i razliku između isporučene i preuzete električne energije (kWh) u pojedinoj tarifi od strane krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom (članak 51. stavak 9.)

12. kao opskrbljivač ili sudionik na tržištu s kojim korisnik postrojenja za samoopskrbu ima sklopljen ugovor najkasnije do 31. siječnja tekuće godine ne izvrši provjeru isporučene električne energije iz prethodne kalendarske godine u mrežu u odnosu na preuzetu električnu energiju iz mreže iz prethodne kalendarske godine (članak 51. stavak 13.)

13. kao opskrbljivač ili tržišni sudionik iz članka 51. stavka 13. ovoga Zakona utvrdi da je korisnik postrojenja za samoopskrbu u prethodnoj kalendarskoj godini u mrežu isporučio više električne energije nego što je preuzeo električne energije iz mreže, o višku električne energije ne obavijesti korisnika postrojenja za samoopskrbu do 28. veljače tekuće kalendarske godine (članak 51. stavak 14.)

14. kao krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom koji ne planira viškove električne energije prodavati svom opskrbljivaču električne energije ne sklopi odgovarajući ugovor s tržišnim sudionikom kojim se uređuje prodaja viškova (članak 51. stavak 15.)

15. kao opskrbljivač ne ispostavi račun korisniku postrojenja za samoopskrbu iz članka 51. stavka 14. ovoga Zakona (članak 51. stavak 17.)

16. kao opskrbljivač iz članka 51. stavka 21. ovoga Zakona ne obračuna svu proizvedenu električnu energiju kupcima u višestambenoj zgradi na način određen člankom 51. stavkom 29. ovoga Zakona

17. kao opskrbljivač električne energije nakon zaprimanja podataka iz članka 51. stavka 28. ovoga Zakona u roku od tri dana od njihova zaprimanja ne dostavi podatke drugim opskrbljivačima koji opskrbljuju krajnje kupce unutar suvlasničke zajednice u višestambenoj zgradi (članak 51. stavak 31.)

18. kao opskrbljivač električne energije iz članka 51. stavka 31. ovoga Zakona, koji nije opskrbljivač iz članka 51. stavka 21. ovoga Zakona, svojim krajnjim kupcima unutar suvlasničke zajednice u višestambenoj zgradi ne obračuna električnu energiju iz postrojenja za samoopskrbu po cijenama koje se primjenjuju za istu kategoriju kupaca (članak 51. stavak 32.)

19. kao krajnji kupac iz članka 51. stavka 1. ovoga Zakona ne omogući pristup operatoru distribucijskog sustava do proizvodnog postrojenja za samoopskrbu i/ili vlastitu potrošnju za potrebe povezivanja proizvodnog postrojenja i obračunskog mjernog mjesta odnosno ne omogući pristup operatoru distribucijskog sustava postrojenju za samoopskrbu i/ili vlastitu potrošnju tijekom životnog vijeka tog proizvodnog postrojenja (članak 51. stavak 33.)

20. kao član EKO bilančne grupe ne postupa u skladu s pravilima vođenja EKO bilančne grupe (članak 59. stavak 5.)

21. kao član EKO bilančne grupe ne dostavlja ili ne dostavlja pravodobno operatoru tržišta energije podatke i dokumentaciju, utvrđenu Pravilima vođenja EKO bilančne grupe, potrebnu za planiranje proizvodnje električne energije za EKO bilančnu grupu (članak 59. stavak 13.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 39,82 eura do 6636,14 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi te odgovorna osoba u elektroenergetskom subjektu koji je pravna osoba.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 132,72 eura do 6636,14 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 132,72 eura do 6636,14 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba koja je elektroenergetski subjekt.«.

Članak 6.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 eura do 66.360,00 eura kaznit će operator prijenosnog sustava odnosno operator distribucijskog sustava ako:

1. ne dostavi Ministarstvu u roku iz članka 33. stavku 5. ovoga Zakona dokumente, koje izdaje nositelju projekta, vezane za podatke i informacije iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona

2. u slučajevima u kojima je potrebno ograničavati isporuku električne energije iz proizvodnih postrojenja u elektroenergetsku mrežu, povlaštenim proizvođačima električne energije ne osigura prioritetnu isporuku električne energije u mrežu za proizvodna postrojenja za koja su stekli status povlaštenog proizvođača u odnosu na druga proizvodna postrojenja priključena na elektroenergetsku mrežu, osim ako takva prioritetna isporuka znatno narušava pouzdanost i sigurnost pogona elektroenergetskog sustava (članak 34. stavak 2.)

3. ne dostavi Agenciji obavijesti o većim ograničenjima u isporuci električne energije u elektroenergetski sustav proizvedene iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, koja obavijest uključuje obrazloženje ograničenja u isporuci električne energije u elektroenergetski sustav te opise mjera koje operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava namjerava provoditi radi uklanjanja tih ograničenja (članak 34. stavak 5.)

4. ne osigura pravnim ili fizičkim osobama priključenje i mogućnost isporuke proizvedene električne energije za proizvodna postrojenja i proizvodne jedinice za koja su sklopljeni ugovori o otkupu na temelju Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/07.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12., 121/12. i 144/12.), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13., 151/13., 20/14., 107/14. i 100/15.), za koja su sklopljeni ugovori o tržišnoj premiji sukladno članku 23. ovoga Zakona i ugovori o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom sukladno članku 26. ovoga Zakona, prema uvjetima utvrđenim posebnim propisima kojima se uređuje priključenje na mrežu, te pogon i isporuka električne energije u mrežu, osim kad isporuka električne energije u mrežu znatno narušava pouzdanost i sigurnost rada elektroenergetskog sustava (članak 19. stavak 6.)

5. ne dostavi operatoru tržišta energije podatke za obračun udjela električne energije koji je obvezan preuzeti pojedini opskrbljivač električne energije, sukladno njegovu, u postotku izraženom, udjelu u ukupnoj opskrbi električnom energijom u Republici Hrvatskoj (članak 47. stavak 5.)

6. ne dostavi podatke o mjesečnoj ukupnoj potrošnji i proizvodnji korisnika postrojenja za samoopskrbu opskrbljivaču ili sudioniku na tržištu s kojim korisnik postrojenja za samoopskrbu ima sklopljen ugovor (članak 51. stavak 12.)

7. kao operator distribucijskog sustava jednom mjesečno ne izvijesti operatora tržišta energije i Ministarstvo o instaliranim postrojenjima za samoopskrbu i postrojenjima za vlastitu potrošnju (članak 51. stavak 19.)

8. kao operator distribucijskog sustava ne dostavi podatak o instaliranoj snazi za svaku višestambenu zgradu vezano isključivo uz zatraženu adresu pojedine višestambene zgrade predstavniku suvlasnika u roku od 30 dana od dana podnošenja njegova pismenog zahtjeva (članak 51. stavak 20.)

9. kao operator distribucijskog sustava u roku od 30 dana od primitka sklopljenog ugovora o samoopskrbi za pojedinu višestambenu zgradu od opskrbljivača iz članka 51. stavka 21. ovoga Zakona ne opremi svako mjerno mjesto krajnjeg kupca u višestambenoj zgradi s mjerilom koje omogućuje mjerenje energije u realnom vremenu (članak 51. stavak 23.)

10. kao operator distribucijskog sustava ne obavijesti opskrbljivača iz članka 51. stavka 21. ovoga Zakona o svim drugim opskrbljivačima koji opskrbljuju pojedine suvlasnike u višestambenoj zgradi ili ga ne izvijesti o svim promjenama opskrbljivača na tim obračunskim mjernim mjestima, u roku iz članka 51. stavka 24. ovoga Zakona

11. kao operator distribucijskog sustava opskrbljivaču iz članka 51. stavka 21. ovoga Zakona svaki kalendarski mjesec ne dostavi mjerne podatke o potrošnji svih krajnjih kupaca u višestambenoj zgradi u realnom vremenu (članak 51. stavak 28.)

12. ne upiše u Registar OIEKPP-a u roku određenom sukladno članku 64. stavku 8. ovoga Zakona dokumente vezane za podatke i informacije iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, koji nisu do stupanja na snagu ovoga Zakona upisani u Registar OIEKPP-a.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 39,82 eura do 6636,14 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba operatora prijenosnog sustava odnosno operatora distribucijskog sustava koji je pravna osoba.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Operator distribucijskog sustava dužan je do 1. siječnja 2024. osigurati mjerenje proizvodnje na proizvodnom postrojenju za samoopskrbu i/ili vlastitu potrošnju koje ima mogućnost mjeriti u realnom vremenu potrošnju krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom električne energije ili korisnika postrojenja za samoopskrbu iz članka 51. stavka 1. koji je izmijenjen člankom 3. ovoga Zakona ako takvo mjerenje do stupanja na snagu ovoga Zakona nije ugrađeno na proizvodnom postrojenju za samoopskrbu i/ili vlastitu potrošnju.

Članak 8.

(1) Sustav vlastite potrošnje proizvodnog postrojenja i samoopskrbe električnom energijom određen odredbama članka 51. koji je izmijenjen člankom 3. ovoga Zakona počinje s primjenom za postojeće i za nove korisnike od 1. siječnja 2024. i primjenjuje se do 31. prosinca 2025., a Ministarstvo će novi sustav vlastite potrošnje proizvodnog postrojenja i samoopskrbe izraditi do 31. ožujka 2025. i početi s njegovom primjenom od 1. siječnja 2026.

(2) Krajnji kupci s vlastitom proizvodnjom, koji su to postali sukladno članku 51. stavku 14. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 138/21.), danom stupanja na snagu ovoga Zakona smatraju se korisnicima postrojenja za samoopskrbu sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. ovoga Zakona, članka 51. stavaka 13., 14. i 15. koji su izmijenjeni člankom 3. ovoga Zakona i članka 61. stavka 1. točki 12., 13. i 14. koje su izmijenjene člankom 5. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024.

Klasa: 022-02/23-01/51
Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.