Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti

NN 83/2023 (21.7.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti

HRVATSKI SABOR

1299

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/64
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 18. srpnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, br. 111/18.) u članku 1. riječi: »općeg proračuna« zamjenjuju se riječima: »opće države«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske preuzima Direktiva Vijeća Europske unije 2011/85/EU od 8. studenoga 2011. o zahtjevima za proračunske okvire država članica (SL L 306, 23. 11. 2011.).

(2) Ovim Zakonom se osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju (SL L 140, 27. 5. 2013.).«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ovoga Zakona odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na izvanproračunske korisnike iz skupine I. koji su upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na primjenu fiskalnih pravila primjenjuju se i na izvanproračunske korisnike iz skupine II. kako je definirano zakonom kojim se uređuje proračun, a koji su prema pravilima statističke metodologije Europske unije ESA 2010 razvrstani u sektor opće države, a nisu uključeni u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pojedinačno ili kumulativno većinsko vlasništvo/suvlasništvo, a koja su upisana u Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji vodi Ministarstvo financija.

(4) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje Vlada Republike Hrvatske utvrđuje odlukom, a koje su upisane u Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji vodi Ministarstvo financija.

(5) Odredbe ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na trgovačka društva i druge pravne osobe nad kojima obveznici primjene ovoga Zakona upisani u registre iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka imaju pojedinačno ili kumulativno većinsko vlasništvo/suvlasništvo ili su njihovi osnivači.«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. ciklički ekonomski učinci su dio promjene prihoda odnosno rashoda opće države koji proizlaze izravno iz prevladavajućih cikličkih gospodarskih uvjeta

2. Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu drugog trgovačkog društva koje je u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu/suvlasništvu bilo kojeg od obveznika ovoga Zakona te čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: čelnik) potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola

3. izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je pojam kako je određen zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava

4. javni dug je dug opće države koji se izračunava prema metodologiji europskog sustava nacionalnih računa (ESA 2010)

5. manjak/višak opće države je razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda proračuna opće države iskazanih prema metodologiji europskog sustava nacionalnih računa (ESA 2010)

6. nacrt proračunskog plana je dokument Vlade kako je uređeno propisom kojim se uređuje proračun

7. opća država je sektor kako je uređeno propisom kojim se uređuje proračun

8. plan prilagodbe, sastavni je dio programa stabilnosti koji usvaja Vlada, a sadržava i pregled mjera te njihov učinak koji utvrđuje Vlada, a u svrhu ostvarivanja srednjoročnog proračunskog cilja sukladno pravnim odredbama Europske unije

9. pravne odredbe Europske unije odnose se na Pakt o stabilnosti i rastu i na akte koji su doneseni na temelju njega sa svim njihovim izmjenama i dopunama odnosno odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1467/97 od 7. srpnja 1997. o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita, Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2009 od 25. svibnja 2009. o primjeni Protokola o postupku u slučaju prekomjernog deficita priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Uredbe (EU) br. 1173/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o učinkovitoj provedbi proračunskog nadzora u europodručju, Uredbe (EU) br. 1174/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o provedbenim mjerama za ispravljanje prekomjernih makroekonomskih neravnoteža u europodručju, Uredbe (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža, Uredbe (EU) br. 473/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o zajedničkim odredbama za praćenje i procjenu nacrta proračunskih planova i osiguranju smanjenja prekomjernog deficita država članica u europodručju i Uredbe (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o jačanju gospodarskog i proračunskog nadzora država članica europodručja koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima su uređene kreditne institucije, proračun, fiskalna odgovornost, financijske kontrole u javnom sektoru i uspostavljenje Državnog ureda za reviziju

10. procedura prekomjernog proračunskog manjka predstavlja korektivni mehanizam Pakta o stabilnosti i rastu koji osigurava da će države članice Europske unije usvojiti odgovarajuće politike odnosno mjere kojima će se ispraviti prekomjerni proračunski manjak i/ili javni dug

11. program stabilnosti je dokument Vlade koji Republika Hrvatska izrađuje kao država članica europodručja tijekom procesa unutar kojeg su sve države članice Europske unije obvezne izvještavati i usklađivati svoju ekonomsku politiku sa zajedničkim definiranim ciljevima i odredbama Europske unije, a to se usklađivanje i izvještavanje provodi u okviru godišnjih ciklusa europskog semestra, kada do kraja travnja svake godine države članice predaju svoje strateške dokumente Europskoj komisiji nakon čega slijedi ekonomski dijalog, izrada i usvajanje preporuka za pojedinačne države članice te njihova provedba u praksi

12. provjera sadržaja Izjave i drugih akata koji se dostavljaju uz Izjavu obuhvaća formalnu i suštinsku provjeru pri čemu formalna provjera sadržaja obuhvaća provjeru njihove cjelovitosti i dostave u propisanom roku, a suštinska provjera obuhvaća provjeru njihova sadržaja koja se očituje u provjeri vjerodostojnosti odgovora na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika, provjeru provedbe aktivnosti iz dostavljenih izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine te provjeru usklađenosti s drugim izvješćima ili informacijama koji se odnose na obveznika ovoga Zakona

13. srednjoročni proračunski cilj (MTO) odnosi se na iznos strukturnog proračunskog salda definiran sukladno pravnim odredbama Europske unije, a koji osigurava da manjak opće države ne bude veći od 3 % bruto domaćeg proizvoda, odnosno da javni dug ne bude veći od 60 % bruto domaćeg proizvoda

14. strukturni saldo je manjak odnosno višak opće države koji isključuje cikličke ekonomske učinke, jednokratne i privremene mjere koje imaju utjecaj na prihode odnosno rashode opće države. Strukturni saldo izračunava se sukladno pravnim odredbama Europske unije.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 2. riječi: »programu konvergencije« zamjenjuju se riječima: »programu stabilnosti«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. i stavcima 3. do 6. riječi: »općeg proračuna« zamjenjuju se riječima: »opće države«.

Članak 7.

Članak 9. briše se.

Članak 8.

U članku 10. stavku 2. riječi: »općeg proračuna« zamjenjuju se riječima: »opće države«.

Članak 9.

U članku 12. ispred riječi: »Povjerenstvo« stavlja se oznaka stavka: »(1)« a iza riječi: »(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je« dodaje se riječ: »stalno,«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad Povjerenstva koji bi mogao ugroziti njegovu samostalnost i neovisnost u donošenju odluka.«.

Članak 10.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo čine predsjednik Povjerenstva i šest članova Povjerenstva koji se biraju na razdoblje od pet godina na način i po postupku utvrđenom ovim Zakonom.«.

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Odbor za financije i državni proračun (u daljnjem tekstu: Odbor) šest mjeseci prije isteka mandata predsjednika i članova Povjerenstva pokreće postupak za imenovanje novog predsjednika i članova Povjerenstva.

(2) Odbor će objaviti javni poziv za kandidate za predsjednika Povjerenstva.

(3) Rok za prijavu kandidata na objavljeni javni poziv je 15 dana.

(4) Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« te na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora i Povjerenstva.

(5) U javnom pozivu navode se uvjeti za imenovanje predsjednika Povjerenstva određeni ovim Zakonom, rok za podnošenje prijedloga kandidata te prilozi koji moraju biti dostavljeni uz prijavu.

(6) Na temelju zaprimljenih prijava Odbor će u roku od 60 dana utvrditi listu kandidata koji udovoljavaju uvjetima za predsjednika Povjerenstva i obavit će razgovore sa svakim od kandidata s liste te će na temelju održanih razgovora dati prijedlog za imenovanje predsjednika Povjerenstva na temelju javnog poziva.«.

Članak 12.

U članku 16. u uvodnoj rečenici iza riječi: »Za predsjednika Povjerenstva« dodaju se riječi: »i članove Povjerenstva«.

U podstavku 2. riječi: »diplomski sveučilišni studij« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni diplomski studij«, a riječi: »ili četverogodišnji dodiplomski studij kojim se stjecala visoka stručna sprema po prijašnjim propisima« brišu se.

Podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – nije član političke stranke, a niti je bila član političke stranke posljednjih pet godina do dana kandidiranja za predsjednika ili člana Povjerenstva, niti je u tom razdoblju kao nezavisni kandidat obnašala dužnost u predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj razini, kao ni u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.«.

Članak 13.

U članku 17. stavku 3. riječi: »Osijeku i Rijeci« zamjenjuju se riječima: »Osijeku, Rijeci, Puli i Dubrovniku«.

U stavku 4. riječi: »diplomski sveučilišni studij« zamjenjuju se riječima: »sveučilišni diplomski studij«, a riječi: »ili četverogodišnji dodiplomski studij kojim se stjecala visoka stručna sprema po prijašnjim propisima« brišu se.

Članak 14.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Članovi Povjerenstva u svom radu djeluju samostalno, u skladu s profesionalnim standardima, a stavovi koje iznose u radu Povjerenstva ne predstavljaju stavove institucija koje su ih predložile.«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 15.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Predsjednika ili člana Povjerenstva razrješuje Hrvatski sabor, na prijedlog Odbora, a na temelju zahtjeva predsjednika ili člana Povjerenstva ili institucije iz koje dolazi, prije isteka razdoblja na koje je imenovan:

– na vlastiti zahtjev

– u slučaju trajnoga gubitka sposobnosti za obnašanje dužnosti

– ako prestanu postojati uvjeti potrebni za imenovanje navedeni u članku 16. podstavcima 1., 4. i 5. ovoga Zakona

– ako tijekom trajanja mandata bude imenovan odnosno izabran na funkciju ili dužnosti koje bi mogle utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju zadaća Povjerenstva

– ako prestane raditi u instituciji iz članka 17. ovoga Zakona čiji je predstavnik

– ako ne obavlja zadaće Povjerenstva u skladu s odredbama ovoga Zakona odnosno ne obavlja zaduženja sukladno uputi predsjednika Povjerenstva.«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavci 4. i 5. koji glase:

»(3) Ako predsjednik i član Povjerenstva zatraže da budu razriješeni, a Hrvatski sabor ne donese odluku o tom zahtjevu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, predsjednik i član Povjerenstva prestaju biti dio Povjerenstva po sili zakona istekom roka od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

(4) U slučaju prestanka dužnosti predsjedniku Povjerenstva, članovi Povjerenstva biraju između sebe vršitelja dužnosti predsjednika koji tu dužnost obavlja do imenovanja novog predsjednika, a najdulje do šest mjeseci.

(5) U roku od 30 dana od dana prestanka dužnosti predsjedniku ili članu Povjerenstva Odbor pokreće postupak za imenovanje novog predsjednika odnosno člana Povjerenstva, čiji mandat odgovara mandatu predsjednika odnosno člana Povjerenstva umjesto kojega je imenovan.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 16.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Predsjednik Povjerenstva smatra se dužnosnikom sukladno zakonu kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Kada predsjednik Povjerenstva ide na službeno putovanje u svrhu obavljanja svojih dužnosti, pripada mu naknada prijevoznih troškova, dnevnice i naknada iznosa hotelskog računa za spavanje sukladno zakonu kojim su uređene obveze i prava državnih dužnosnika.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 17.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu prijevoznih troškova u visini stvarnih troškova ili naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, dnevnice i naknadu troškova noćenja u visini stvarnih troškova u svrhu obavljanja dužnosti članova Povjerenstva, kako je utvrđeno za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna«.

Članak 18.

U članku 22. podstavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

» – razmatranje i procjena rizika primjene fiskalnih pravila utvrđenih u člancima 6., 7. i 8. ovoga Zakona, u programu stabilnosti i u državnom proračunu i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika za planiranu proračunsku godinu i projekcijama za sljedeće dvije godine te godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

– razmatranje i usporedba makroekonomskih i proračunskih projekcija s ostvarenim vrijednostima u razdoblju od četiri uzastopne godine koje će se provoditi najmanje jednom u dvije godine

– potvrđivanje makroekonomskih projekcija na kojima se temelji program stabilnosti i nacrt proračunskog plana u skladu sa zakonom kojim se uređuje proračun«.

Članak 19.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ministarstva i druga tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici iz skupine I. i skupine II. kako je uređeno propisom kojim se uređuje proračun, Hrvatska narodna banka i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pojedinačno ili zajednički većinsko vlasništvo/suvlasništvo, obvezni su, na zahtjev Povjerenstva, najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva, dostaviti dokumente i podatke koji su potrebni Povjerenstvu radi izvršavanja njegovih zadaća iz članka 22. ovoga Zakona.«.

Članak 20.

U članku 24. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako tijekom proračunske godine ili prilikom izrade programa stabilnosti i državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za planiranu proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine Vlada, na prijedlog Ministarstva financija, ocijeni da postoji rizik od značajnih odstupanja od fiskalnih pravila iz članaka 6. i 7. ovoga Zakona, dužna je o tome, na prijedlog Ministarstva financija, sastaviti Izvješće Vlade Republike Hrvatske o postojanju rizika vezanih za ispunjenje fiskalnih pravila koje dostavlja Povjerenstvu, koje o tome izvještava Odbor.«.

U stavku 6. druga rečenica briše se.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ako Povjerenstvo prilikom usporedbe makroekonomskih i proračunskih projekcija s ostvarenim vrijednostima iz članka 22. podstavka 2. ovoga Zakona utvrdi značajna odstupanja u razdoblju od najmanje četiri uzastopne godine, o tome sastavlja Izvješće Povjerenstva za fiskalnu politiku o značajnim odstupanjima u makroekonomskim i proračunskim projekcijama koje dostavlja Vladi.«.

Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Uvjeti i načini provedbe suradnje u svrhu potvrđivanja makroekonomskih projekcija iz članka 22. podstavka 3. ovoga Zakona uređuju se sporazumom o suradnji između Ministarstva financija i Povjerenstva.«.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 10., na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a izvješća Vlade na mrežnim stranicama Ministarstva financija.«.

Članak 21.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Povjerenstvo se sastaje najmanje jednom u tri mjeseca.

(2) Predsjednik Povjerenstva:

– organizira i upravlja radom Povjerenstva

– brine se o pravilnoj i učinkovitoj provedbi postupaka pred Povjerenstvom te obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim aktima koje donosi Povjerenstvo

– saziva i predsjedava sjednicama Povjerenstva i potpisuje akte donesene na sjednicama Povjerenstva

– može zadužiti pojedinog člana Povjerenstva za određeno područje rada iz nadležnosti Povjerenstva, odnosno može naložiti pojedinom članu Povjerenstva obavljanje određenog posla vezanog za obavljanje zadaća Povjerenstva

– priprema prijedlog za osiguravanje sredstava za rad Povjerenstva i nalogodavac je za financijsko i materijalno poslovanje Povjerenstva.

(3) U slučaju spriječenosti predsjednika Povjerenstva zamjenjuje zamjenik predsjednika Povjerenstva određen u skladu s člankom 17. stavkom 5. ovoga Zakona.«.

Članak 22.

U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Ureda Povjerenstva, utvrđuju se radna mjesta i opis poslova, broj službenika i namještenika te stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta.

Članak 23.

U članku 30. stavku 1. riječ: »konvergencije« zamjenjuje se riječju: »stabilnosti«.

U stavku 2. iza riječi: »izvanproračunskih korisnika za« dodaje se riječ: »planiranu«.

Članak 24.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja, do 31. ožujka tekuće godine dostavljaju:

– čelnici tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije i čelnici drugih državnih tijela, osim čelnika iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvu financija

– izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvu financija

– predsjednici uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske nadležnom ministarstvu, državnom tijelu odnosno pravnoj osobi s javnim ovlastima

– čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i čelnici pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koje Vlada Republike Hrvatske utvrđuje odlukom, nadležnom ministarstvu

– predsjednici uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, toj jedinici

– predsjednici uprava trgovačkih društava u kumulativno većinskom vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, onoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja ima najveći udio u vlasništvu trgovačkog društva, a svim ostalim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u vlasništvu dostavljaju na znanje presliku dostavljene dokumentacije

– čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač jedna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, toj jedinici

– čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave onoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja ima najveći udio, a svim ostalim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele dostavljaju na znanje presliku dostavljene dokumentacije.

(2) Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu, radi provjere njihova sadržaja, do 28. veljače tekuće godine dostavljaju:

– čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, nadležnom ministarstvu ili drugom tijelu državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije

– čelnici proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

– predsjednici uprava trgovačkih društava i čelnici drugih pravnih osoba iz članka 4. stavka 5. ovoga Zakona nadležnom proračunskom korisniku državnog proračuna, proračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvanproračunskom korisniku iz skupine I. odnosno nadležnom trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi

– predsjednici uprava trgovačkih društava u većinskom vlasništvu drugog trgovačkog društva u kojemu podjelu vlasničkih odnosno osnivačkih prava imaju Republika Hrvatska i jedna i/ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tom trgovačkom društvu.

(3) Čelnici obveznika koji su izravno odgovorni Hrvatskome saboru dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona Hrvatskome saboru, uz godišnje izvješće o radu, radi provjere njihova sadržaja.

(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju jednake udjele u vlasništvu trgovačkog društva koje su zajednički osnovale, a od kojih ni jedna nema većinski udio u vlasništvu, obvezne su međusobno se dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predsjednik uprave trgovačkog društva, do 31. ožujka tekuće godine, radi provjere sadržaja, dostavlja Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu.

(5) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zajednički osnivači druge pravne osobe obvezne su međusobno se dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čelnik druge pravne osobe, do 31. ožujka tekuće godine, radi provjere sadržaja, dostavlja Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu.

(6) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavaka 4. i 5. ovoga članka o postignutom dogovoru dužne su najkasnije do 28. veljače tekuće godine pisanim putem izvijestiti trgovačko društvo odnosno pravnu osobu i Ministarstvo financija.

(7) Ako se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dogovore sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka, svaka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima obvezu provjeriti sadržaj Izjave i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za trgovačka društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno za pravne osobe kojoj su osnivači više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(8) U slučaju podjele vlasničkih odnosno osnivačkih prava između Republike Hrvatske i jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednici uprave trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su utvrđeni u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, radi provjere sadržaja, dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu nadležnom ministarstvu ili nadležnoj jedinici, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe iz stavaka 4., 5. i 7. ovoga članka.«.

(9) Predsjednici uprave trgovačkog društva i čelnici drugih pravnih osoba koji su u većinskom vlasništvu ili čiji su osnivači dva ili više trgovačkih društava ili pravnih osoba iz članka 4. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, do 28. veljače tekuće godine, radi provjere sadržaja, dostavljaju Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu nadležnom trgovačkom društvu odnosno pravnoj osobi, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe iz stavaka 4., 5. i 7. ovoga članka.«.

Članak 25.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se provedenim provjerama iz članka 35. ovoga Zakona uoče nepravilnosti, o tome je potrebno izvijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva financija nadležnu za proračunski nadzor koja će utvrditi je li postupano protivno odredbama ovoga Zakona i uredbe iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 26.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 660,00 do 3310,00 eura kaznit će se za prekršaj čelnik:

1. ako za prethodnu godinu, za razdoblje u kojem je obnašao dužnost, odnosno obavljao poslove čelnika, ne sastavi Izjavu sukladno članku 34. stavku 2. ovoga Zakona te sukladno uredbi iz članka 36. stavka 3. ovoga Zakona

2. ako do 28. veljače odnosno do 31. ožujka tekuće godine ne dostavi Izjavu i druge akte iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona za prethodnu godinu (članak 35. ovoga Zakona)

3. ako se po provedenim formalnim i suštinskim provjerama sadržaja Izjave i drugih akata iz članka 34. stavka 4. ovoga Zakona i sukladno uredbi iz članka 36. stavka 3. ovoga Zakona utvrdi postojanje nepravilnosti.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Predsjednik i članovi Povjerenstva zatečeni na dužnosti na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju obnašati te dužnosti najdulje do isteka razdoblja na koje su imenovani.

(2) Povjerenstvo osnovano prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, br. 111/18.) nastavlja s radom kao Povjerenstvo ustrojeno ovim Zakonom.

(3) Do stjecanja uvjeta za obavljanje svih administrativnih i tehničkih poslova Ureda Povjerenstva, te poslove će za Povjerenstvo obavljati Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u skladu s uredbom kojom je uređen rad Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske.

Članak 28.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, br. 111/18.).

Članak 29.

(1) Predsjednik Povjerenstva će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva s odredbama ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske će uskladiti Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine«, br. 95/19.) s odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/01
Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.