Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

NN 83/2023 (21.7.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKI SABOR

1300

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/65
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 18. srpnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 21/18., 126/19. i 110/21.) u članku 2. stavku 2. točki 8. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. Uredba (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 19. 5. 2015.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2023/606 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/760 u pogledu zahtjeva koji se odnose na politike ulaganja i uvjete poslovanja europskih fondova za dugoročna ulaganja i opsega imovine prihvatljive za ulaganja, zahtjeva u pogledu sastava i diversifikacije portfelja te pozajmljivanja novčanih sredstava i drugih pravila o fondovima (Tekst značajan za EGP) (SL L 80, 20. 3. 2023.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/760).«.

Članak 2.

U članku 4. točki 5. podtočki a) riječi: »statutom ili društvenim ugovorom« zamjenjuju se riječima: »statutom, društvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju«.

U točki 11. podtočki b) u uvodnoj rečenici riječi: »400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »53.080,00 eura«.

U podstavku 1. riječi: »2.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »265.440,00 eura«.

U točki 74. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 75. koja glasi:

»75. Europski fond za dugoročna ulaganja ili ELTIF je oznaka koju je dopušteno koristiti kako je propisano člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/760.«.

Članak 3.

U članku 13. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Investicijska društva koja imaju odobrenje za rad koje je izdala Agencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala ili kreditne institucije kojima je izdano odobrenje za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija ne moraju dobiti odobrenje za rad na temelju ovoga Zakona kako bi pružale investicijske usluge kao što je upravljanje portfeljem u vezi s AIF-om.«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. riječi: »UAIF-u koji« zamjenjuju se riječima: »Društvu koje«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 1. točki 1. riječi: »350 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »46.452.980,00 eura«.

U točki 2. riječi: »jednu milijardu i 400 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »185.811.930,00 eura«.

U stavku 5. točki 1. na kraju prve rečenice stavlja se točka i dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Mali UAIF smije obavljati djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ako za iste ishodi odobrenje Agencije sukladno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala«.

U točki 6. riječ: »UIAF-a« zamjenjuje se riječju: »UAIF-a«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 1. točki 1. riječi: »350 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »46.452.980,00 eura«, a riječi: »750 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »99.542.100,00 eura«.

U točki 2. riječi: »jedne milijarde i 400 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »185.811.930,00 eura«, a riječi: »tri milijarde i 750 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »497.710.530,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »stavaka 2., 6. i 7.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3. i 7.«.

Članak 7.

U članku 18. stavku 1. točki 1. riječi: »750 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »99.542.100,00 eura«.

U točki 2. riječi: »tri milijarde i 750 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »497.710.530,00 eura«.

Članak 8.

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Neovisno o ukupnoj vrijednosti imovine AIF-ova pod upravljanjem, mali UAIF Agenciji može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad srednjeg odnosno velikog UAIF-a te srednji UAIF može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a.«.

Članak 9.

U članku 20. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Kada imovina pod upravljanjem velikog UAIF-a padne ispod praga iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju. U navedenoj obavijesti UAIF mora navesti kategoriju UAIF-a u kojoj dalje namjerava poslovati.

(2) Ako iz obavijesti iz stavka 1. ovoga članka proizlazi da UAIF ne namjerava nastaviti poslovati kao veliki UAIF, Agencija će donijeti rješenje o ukidanju rješenja kojim je izdano odobrenje za rad velikog UAIF-a te kojim se izdaje odobrenje za rad srednjeg odnosno malog UAIF-a, ovisno o tome kao kakav UAIF namjerava dalje poslovati. Od izvršnosti navedenog rješenja Agencije na UAIF se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i Delegirane uredbe 231/2013 koje je dužan primjenjivati srednji odnosno mali UAIF.«.

Članak 10.

U članku 21. riječi: »i članka 6. Uredbe (EU) br. 345/2013« brišu se.

Članak 11.

U članku 22. stavku 2. točki 1. riječi: »2.400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »300.000,00 eura«.

U točki 2. riječi: »1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »125.000,00 eura«.

U stavku 3. točki 1. riječi: »1.800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »238.900,00 eura«.

U točki 2. riječi: »750.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »99.540,00 eura«.

U stavku 4. točki 1. riječi: »1.200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »159.260,00 eura«.

U točki 2. riječi: »400.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »53.080,00 eura«.

Članak 12.

U članku 24. stavku 1. riječi: »2 milijarde kuna« zamjenjuju se riječima: »250.000.000,00 eura«, a riječi: »80.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000.000,00 eura«.

Članak 13.

U članku 42. stavku 2. riječi: »stavka 8.« zamjenjuju se riječima: »stavka 10.«.

U stavku 9. riječi: »malog UAIF-a« zamjenjuju se riječima: »malog odnosno srednjeg UAIF-a«.

Članak 14.

U članku 48. stavku 1. točki 3. iza riječi: »radni« dodaju se riječi: »ili drugi ugovorni«.

Članak 15.

U članku 87. stavku 1. iza riječi: »AIF-u« dodaju se riječi: »bez pravne osobnosti«.

Članak 16.

U članku 102. stavku 1. iza riječi: »osobnošću« dodaju se riječi: »osnovanog kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću«.

Članak 17.

U članku 119. stavku 16. iza riječi: »članka« dodaje se riječ: »UAIF-u«.

Članak 18.

U članku 119.a stavku 7. u uvodnoj rečenici riječi: »14 dana« zamjenjuju se riječima: »dva tjedna«.

Članak 19.

U članku 119.b stavku 2. točka a) mijenja se i glasi:

»a) da je UAIF, osim za zatvorene AIF-ove i Europske fondove za dugoročna ulaganja kako su definirani Uredbom (EU) 2015/760, dao opću ponudu za otkup ili isplatu svih udjela AIF-a na koji se odnosi povlačenje obavijesti koje drže ulagatelji u državi članici domaćinu UAIF-a u odnosu na koju je obavijest povučena, bez odbitka ili naplate naknada za otkup ili isplatu udjela«.

U točki d) riječ: »daljnje« zamjenjuje se riječima: »novo, daljnje, izravno ili neizravno«.

U stavku 3. iza riječi: »prestati s« dodaju se riječi: »novom ili daljnjom,«.

Članak 20.

U članku 120. stavku 10. iza riječi: »članka« dodaje se riječ: »UAIF-u«.

Članak 21.

U članku 131. stavku 3. riječi: »članka 209.« zamjenjuju se riječima: »članka 209.a«.

Članak 22.

U članku 142.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF iz druge države članice može povući obavijest o namjeri trgovanja udjelima AIF-a u Republici Hrvatskoj u odnosu na sve ili dio AIF-ova kojima trguje u Republici Hrvatskoj ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) da je UAIF, osim za zatvorene AIF-ove i Europske fondove za dugoročna ulaganja kako su definirani Uredbom (EU) 2015/760, dao opću ponudu za otkup ili isplatu svih udjela AIF-a na koji se odnosi povlačenje obavijesti koje drže ulagatelji u Republici Hrvatskoj, bez odbitka ili naplate naknada za otkup ili isplatu udjela

b) da je ponuda iz točke a) ovoga stavka javno dostupna najmanje 30 radnih dana te da ju je UAIF, izravno ili preko financijskih posrednika, pojedinačno uputio svim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, a čiji mu je identitet poznat

c) da je UAIF na javno dostupnom mediju, koji je uobičajen za oglašavanje AIF-ova i prikladan za tipičnog ulagatelja u AIF, što uključuje i elektronička sredstva, objavio namjeru povlačenja obavijesti iz članka 142. stavka 1. ovoga Zakona i naveo AIF u odnosu na koji se obavijest povlači

d) da je UAIF izmijenio ili raskinuo ugovore s financijskim posrednicima ili trećim osobama koje obavljaju distribuciju udjela AIF-a u odnosu na koji je obavijest povučena, a kako bi se spriječilo njihovo novo, daljnje, izravno ili neizravno distribuiranje. Izmjene ili raskid ugovora primjenjuju se od dana povlačenja obavijesti iz članka 142. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Od dana povlačenja obavijesti iz članka 142. stavka 1. ovoga Zakona, UAIF iz druge države članice dužan je u Republici Hrvatskoj prestati s novom ili daljnjom, izravnom ili neizravnom distribucijom udjela AIF-a u odnosu na koji je povučena obavijest.«.

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) Neovisno o drugim nadzornim aktivnostima i ovlastima koje ima prema odredbama ovoga Zakona, od dana zaprimanja obavijesti o povlačenju obavijesti iz članka 142. stavka 1. ovoga Zakona, Agencija neće od UAIF-a koji je povukao obavijesti o namjeri trgovanja u Republici Hrvatskoj tražiti usklađenost s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi o trgovanju AIF-ovima, a koji su objavljeni na internetskim stranicama Agencije u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2019/1156.«.

Članak 23.

U članku 144. stavku 6. riječi: »društvo za upravljanje dužno ga je« zamjenjuju se riječima: »UAIF ga je dužan«.

Članak 24.

U članku 149. stavku 1. riječi: »Hrvatska narodna banka« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo za nadzor kreditnih institucija u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija«.

Članak 25.

U članku 151. stavku 3. u uvodnoj rečenici ispred riječi: »UAIF« dodaju se riječi: »Neovisno o zahtjevima iz članka 26. Uredbe (EU) 2015/760,«.

U točki c) riječi: »člancima 63. i 64.« zamjenjuju se riječima: »člancima 65. i 66.«.

Članak 26.

U članku 164. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na sadržaj pravila i prospekta AIF-a bez pravne osobnosti s javnom ponudom, odobrenje Agencije na pravila i prospekt takvog AIF-a, bitne promjene navedenih dokumenata, sadržaj ključnih podataka za ulagatelje, promjene ključnih podataka za ulagatelje te objavu i dostavu promjena ključnih podataka za ulagatelje, kao i bitne promjene ugovora s depozitarom te obavještavanje ulagatelja u tim slučajevima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Kada je ovim Zakonom propisana njihova objava na internetskoj stranici UAIF-a, na njoj moraju biti objavljene najnovije verzije dokumenata i obavijesti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 27.

U članku 179. stavku 2. točki a) riječi: »400 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »50.000.000,00 eura«, a riječi: »344 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima: »43.000.000,00 eura«.

Članak 28.

U članku 186. stavku 3. točkama 4. i 5. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 29.

U članku 204. stavku 1. riječi: »stavcima 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 2. i 4.«.

Članak 30.

U članku 207. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. otvaranja stečajnog postupka ili postupka prisilne likvidacije nad depozitarom«.

Članak 31.

U članku 207.a stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. otvaranjem stečajnog postupka ili postupka prisilne likvidacije nad depozitarom«.

U stavku 6. riječi: »društvo za upravljanje« zamjenjuju se riječju: »UAIF«.

Članak 32.

U članku 209. stavku 2. točki 2. riječi: »kada je to primjenjivo« brišu se.

Članak 33.

U članku 209.a stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Agencija periodično, na temelju uzorka ili pojedinačno prema određenom UAIF-u, obavlja nadzor usklađenosti AIF-a bez pravne osobnosti s privatnom ponudom s obvezujućim odredbama ovoga Zakona i drugih propisa u nadležnosti Agencije koje se odnose na takav AIF.«.

Članak 34.

Naslov iznad članka 210. i članak 210. brišu se.

Članak 35.

U članku 210.a stavku 2. riječi: »dodatna tri dana« zamjenjuje se riječima: »dodatnih deset dana«.

Članak 36.

U članku 211. stavku 1. točki 3. iza riječi: »na temelju ovoga Zakona« dodaju se riječi: »i drugih propisa u nadležnosti Agencije«.

Članak 37.

U članku 217. stavku 1. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

Članak 38.

U članku 223. stavku 1. točki 3. iza riječi: »stečaju« dodaju se riječi: »ili prisilnoj likvidaciji«, a riječi: »Hrvatska narodna banka« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija«.

Članak 39.

U članku 261. stavku 5. riječi: »Hrvatskom narodnom bankom« zamjenjuju se riječima: »nadležnim tijelom, a kako je propisano odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija«.

Članak 40.

U članku 283. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 do 66.360,00 eura«.

U točki 73. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i članka 209.a«.

U točki 101. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se točke 102. do 130. koje glase:

»102. u vezi s upravljanjem ELTIF-om imovinu ELTIF-a uloži u imovinu različitu od one propisane člankom 9. stavkom 1., a u vezi s člankom 10. Uredbe (EU) 2015/760

103. u vezi s upravljanjem ELTIF-om obavi jednu ili više aktivnosti propisanih člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/760

104. u vezi s upravljanjem ELTIF-om imovinu ELTIF-a uloži u imovinu koja je prihvatljiva za ulaganje, ali u kojoj ima ili pokazuje izravan ili neizravan utjecaj, protivno članku 12. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/760

105. u vezi s upravljanjem ELTIF-om imovinu ELTIF-a uloži protivno članku 13. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/760

106. u vezi s upravljanjem ELTIF-om imovinu ELTIF-a uloži protivno članku 13. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/760

107. ako je ukupna vrijednost jednostavnih, transparentnih i standardiziranih sekuritizacija u portfelju ELTIF-a kojim upravlja veća od 20 %, protivno članku 13. stavku 3. Uredbe (EU) 2015/760

108. ako ukupna izloženost ELTIF-a riziku prema drugoj ugovornoj strani koja proizlazi iz transakcija s OTC izvedenicama, iz repo ugovora ili obratnih repo ugovora premašuje postotak propisan člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/760

109. u vezi s upravljanjem ELTIF-om, u slučaju kršenja zahtjeva iz članka 13. Uredbe (EU) 2015/760 koji su izvan njegove kontrole, ne postupi u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2015/760

110. u vezi s upravljanjem ELTIF-om, u slučaju kršenja zahtjeva iz članka 16. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2015/760 koji su izvan njegove kontrole, ne postupi u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2015/760

111. za račun ELTIF-a kojim upravlja stekne udjele ili dionice jednog ELTIF-a, EuVECA-e, EuSEF-a, UCITS-a ili AIF-a u Europskoj uniji kojim upravlja UAIF u Europskoj uniji protivno članku 15. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2015/760

112. za račun ELTIF-a kojim upravlja pozajmljuje novčana sredstva na način protivan članku 16. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/760

113. je u pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a predvidio mogućnost otkupa tijekom trajanja ELTIF-a protivno članku 18. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/760

114. nije u skladu s člankom 18. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/760 omogućio ulagatelju u ELTIF otplatu u novčanim sredstvima

115. protivno članku 19. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/760 pravilima ili dokumentima o osnivanju ELTIF-a sprječava ulagatelje da slobodno ustupaju svoje udjele ili dionice trećim osobama

116. izdaje nove udjele i dionice ELTIF-a kojim upravlja protivno članku 20. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/760

117. nije Agenciju obavijestio o raspolaganju imovinom ELTIF-a u roku iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/760

118. je omogućilo trgovanje udjelima ili dionicama ELTIF-a protivno članku 23. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/760

119. prospekt ELTIF-a kojim upravlja ne sadrži sve elemente propisane člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/760

120. prospekt napajajućeg ELTIF-a kojim upravlja ne sadrži sve elemente propisane člankom 23. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) 2015/760

121. godišnje izvješće ELTIF-a kojim upravlja, a koji se nudi malim ulagateljima ne sadrži sve informacije propisane člankom 23. stavkom 5. Uredbe (EU) 2015/760

122. u roku koji mu naloži, ne dostavi Agenciji sve dokumente u skladu s člankom 24. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/760

123. nije osigurao da se prospekt i posljednje objavljeno godišnje izvješće ELTIF-a kojim upravlja dostavljaju ulagateljima u skladu s člankom 24. stavkom 4. Uredbe (EU) 2015/760

124. ako prospekt ELTIF-a kojim upravlja ne sadrži podatke o troškovima iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/760

125. ako nije osigurao primjenu zahtjeva za ELTIF koji se može nuditi malim ulagateljima iz članka 27. Uredbe (EU) 2015/760

126. nudi udjele ili dionice ELTIF-a malim ulagateljima protivno članku 30. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/760

127. nije kao upravitelj ELTIF-a čiji se udjeli ili dionice nude malim ulagateljima postupio u skladu s člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/760

128. nije kao upravitelj ELTIF-a čiji se udjeli ili dionice nude malim ulagateljima, malom ulagatelju omogućio otkaz upisa i povrat novca u skladu s člankom 30. stavkom 7. Uredbe (EU) 2015/760

129. koristi uporabu oznake »ELTIF« ili »Europski fond za dugoročna ulaganja« protivno članku 32. stavku 5. Uredbe (EU) 2015/760

130. koristi uporabu oznake »ELTIF« ili »Europski fond za dugoročna ulaganja« protivno članku 33. stavku 3. Uredbe (EU) 2015/760 ako mu je to Agencija zabranila rješenjem.«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 41.

U članku 284. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

Iza točke 12. dodaju se točke 12.a i 12.b koje glase:

»12.a kao UAIF koji upravlja AIF-om s privatnom ponudom nema svoju internetsku stranicu u skladu s člankom 67. stavkom 5. ovoga Zakona

12.b kao UAIF koji upravlja AIF-om s privatnom ponudom na svojoj internetskoj stanici nema osnovne podatke i informacije o UAIF-u i AIF-ovima kojima UAIF upravlja, u skladu s člankom 67. stavkom 5. ovoga Zakona«.

Iza točke 15. dodaje se točka 15.a koja glasi:

»15.a Agenciji kao mali ili srednji UAIF nije do 31. ožujka tekuće godine dostavio podatke iz članka 76. stavka 7. ovoga Zakona«.

Točka 22. mijenja se i glasi:

»22. nije u roku od dva tjedna nakon što je započeo s predmarketinškim aktivnostima Agenciji dostavio neformalno pismo u obliku i sadržaju kako je propisano člankom 119.a stavkom 7. ovoga Zakona«.

U točki 58. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 59. koja glasi:

»59. u skladu s člankom 228. stavkom 8. ovoga Zakona bez odgode ne obavijesti Agenciju da neće biti u mogućnosti ispuniti obveze iz članka 228. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona u predviđenim rokovima.«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 42.

U članku 285. u uvodnoj rečenici riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 43.

U članku 286. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 44.

U članku 287. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 45.

U članku 288. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

Članak 46.

U članku 289. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 47.

U članku 290. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 3980,00 eura«.

Stupanje na snagu

Članak 48.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/27
Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.