Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih

NN 83/2023 (21.7.2023.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih

HRVATSKI SABOR

1302

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. srpnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/69
Urbroj: 71-10-01/1-23-2
Zagreb, 18. srpnja 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH

Članak 1.

U Zakonu o savjetima mladih (»Narodne novine«, br. 41/14.) članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuje osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih.

(2) Cilj je ovoga Zakona sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život, informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te praćenje i promicanje interesa mladih iz svih krajeva Hrvatske na nacionalnoj razini.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te Savjet mladih Republike Hrvatske kao koordinativno tijelo savjeta mladih.

(2) Savjeti mladih osnivaju se na tri razine:

– općinski i gradski savjeti mladih

– županijski savjeti mladih i savjet mladih Grada Zagreba

– Savjet mladih Republike Hrvatske.

(3) Savjete mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini osnivaju te njihove članove biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima koje je potvrdila ili usvojila Republika Hrvatska.

(4) Statutom Grada Zagreba može se predvidjeti osnivanje savjeta mladih kao savjetodavnih tijela vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba.

(5) Savjet mladih Republike Hrvatske odlukom osniva tijelo državne uprave nadležno za mlade sukladno ovom Zakonu i zakonu kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave, a članove Savjeta mladih Republike Hrvatske predlažu konstituirani županijski savjeti mladih i savjet mladih Grada Zagreba.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječi: »i zamjenika člana savjeta« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Osoba ne može istodobno biti član savjeta mladih i član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja ga je u savjet mladih izabrala.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odluku o osnivanju savjeta mladih donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na prvoj sljedećoj sjednici nakon konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela u skladu s ovim Zakonom, zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te statutom jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.«.

U stavku 3. podstavku 3. riječi: »i zamjenike članova« brišu se.

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

» – pravu na naknadu za sudjelovanje na sjednicama savjeta mladih i naknadu troškova neposredno vezanih uz rad u savjetu mladih sukladno članku 22. stavcima 2., 3. i 6. ovoga Zakona«.

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Broj članova savjeta mladih, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, ne može biti manji od tri, a utvrđuje se odlukom o osnivanju savjeta mladih, i to tako da savjet mladih:

– jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika ima najmanje tri, a najviše pet članova

– jedinice lokalne samouprave od 10.001 do 30.000 stanovnika ima najmanje pet, a najviše devet članova

– jedinice lokalne samouprave s više od 30.000 stanovnika ima najmanje pet, a najviše 15 članova

– jedinice područne (regionalne) samouprave ima najmanje sedam, a najviše 13 izabranih članova te po jednog predstavnika svakog osnovanog savjeta mladih jedinica lokalne samouprave na području te područne (regionalne) samouprave

– Grada Zagreba ima najmanje 15, a najviše 21 izabranog člana te po jednog predstavnika svakog osnovanog savjeta mladih na razini gradske četvrti Grada Zagreba.

(2) Ako na javni poziv ne pristigne najmanje onaj broj važećih kandidatura koji odgovara broju članova utvrđenih odlukom o osnivanju savjeta mladih jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka, javni poziv za isticanje kandidatura ponovit će se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave prethodnog javnog poziva.

(3) Kandidati koji podnesu važeće prijave na ponovljeni javni poziv bit će birani u savjet mladih redovitim postupkom, s tim da broj izabranih članova može biti manji nego što je utvrđen odlukom o osnivanju, ali ne može biti manji od najniže propisanog stavkom 1. ovoga članka.

(4) Javni pozivi za isticanje kandidatura ponavljat će se sukladno stavku 2. ovoga članka do konstituiranja savjeta mladih.«.

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura članove savjeta mladih bira predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, statutom jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i poslovnikom o radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, ovim Zakonom i odlukom o osnivanju savjeta mladih.

(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na temelju odluke o osnivanju savjeta mladih pokreće postupak biranja članova savjeta mladih.

(3) Kandidature za članove savjeta mladih na temelju javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

(4) Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 3. ovoga članka neformalna skupina mladih, ona mora biti:

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 5000 stanovnika, skupina od najmanje pet mladih

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 5001 do 10.000 stanovnika, skupina od najmanje deset mladih

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 10.001 do 30.000 stanovnika, skupina od najmanje 15 mladih

– u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 30.000 stanovnika, skupina od najmanje 20 mladih

– u županijama i u Gradu Zagrebu, skupina od najmanje 25 mladih.«.

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Izbor članova savjeta mladih provodi se u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te općim aktima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(2) Postupak izbora iz stavka 1. ovoga članka počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura sukladno ovom Zakonu.

(3) Javni se poziv za isticanje kandidatura objavljuje na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nema mrežne stranice, javni poziv se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja.

(4) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, prema dostupnim kontaktima, obavijest o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura dostavit će udrugama mladih i za mlade, srednjim školama, visokim učilištima i pomladcima političkih stranaka koji djeluju na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja objavljuje javni poziv.

(5) Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati opis postupka izbora sukladno ovom Zakonu, uvjete za isticanje kandidatura propisane ovim Zakonom, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova savjeta mladih.

(6) Nakon zaprimanja kandidatura za članove savjeta mladih radno tijelo predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave navedeno u odluci o osnivanju savjeta mladih obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

(7) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te se objavljuju na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a ako jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave nema mrežne stranice, izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja.

(8) Predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove savjeta mladih javnim glasovanjem bira članove savjeta mladih.

(9) Ako nije moguće izabrati savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi savjeta mladih.

(10) Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti na mrežnim stranicama jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te u sredstvima javnog priopćavanja, sukladno stavku 3. ovoga članka.

(11) Članovi svakog konstituiranog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave među sobom izabiru jednog predstavnika savjeta mladih jedinice lokalne samouprave u savjet mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 8.

U članku 11. stavku 1. riječi: »i zamjenike članova« brišu se.

U stavku 6. riječi: »i zamjenika članova« brišu se.

Članak 9.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Članovi savjeta mladih biraju se na razdoblje trajanja mandata predstavničkog tijela koje ih je izabralo, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 2. do 6.

Članak 10.

U članku 13. iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

» – potiče mlade na aktivnu participaciju u lokalnoj, odnosno područnoj (regionalnoj) samoupravi te ih prema potrebi poziva na sjednice i uključuje u svoj rad«.

Dosadašnji podstavci 6. do 9. postaju podstavci 7. do 10.

Članak 11.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

(2) Sjednica savjeta mladih može se održati i elektroničkim putem.

(3) Članovima savjeta mladih koji ne mogu nazočiti sjednici savjeta mladih koja se održava fizički omogućit će se, sukladno tehničkim i organizacijskim mogućnostima, sudjelovanje na sjednici savjeta mladih elektroničkim putem, odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem.

(4) Članovi savjeta mladih koji će na sjednici savjeta mladih sudjelovati elektroničkim putem, odnosno putem audio i/ili videokonferencijskim putem sukladno stavku 3. ovoga članka o tome će predsjednika savjeta mladih obavijestiti najkasnije tri dana prije održavanja sjednice savjeta mladih.

(5) Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjeda predsjednik savjeta mladih.

(6) Predsjednik savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova savjeta mladih.«.

Članak 12.

U članku 16. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako su prilikom odlučivanja glasovi podijeljeni na jednak broj glasova za i protiv, odlučujući je glas predsjednika.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi: »mladih« zarez i riječi: »odnosno njegov zamjenik« brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) O neposrednoj osobnoj zainteresiranosti člana savjeta mladih za donošenje odluke o nekom pitanju odlučuje savjet mladih.«.

Članak 13.

U članku 19. stavku 1. iza riječi: »rada« dodaju se riječi: »i financijski plan«.

U stavku 2. podstavku 1. riječ: »kreiranju« zamjenjuje se riječima: »procesu izrade«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – konzultiranje s mladima i organizacijama mladih i za mlade o temama bitnima za mlade«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Savjet mladih donosi program rada popraćen financijskim planom te ih podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Savjet mladih Republike Hrvatske podnosi godišnje izvješće o svom radu tijelu državne uprave nadležnom za mlade do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.«.

Članak 14.

Naziv poglavlja iznad članka 21. mijenja se i glasi:

»IX. SURADNJA SAVJETA MLADIH I OSNIVANJE CENTARA ZA MLADE«.

Članak 15.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

(1) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave mogu na svom području osnovati centar za mlade.

(2) Centri za mlade osnivaju se u svrhu boljeg rada savjeta mladih i davanja podrške u poslovanju udruga koje su u svom programu usmjerene na rad s mladima.

(3) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave pružaju centrima za mlade financijsku pomoć ili pomoć u naravi.«.

Članak 16.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave obvezne su osigurati financijska sredstva za rad i program rada savjeta mladih iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona i iz stavka 3. ovoga članka, kao i prostorne, tehničke i administrativne uvjete za nesmetano i učinkovito funkcioniranje savjeta mladih.

(2) Članovi savjeta mladih mogu primati naknadu za svoj rad.

(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu, u okviru raspoloživih sredstava, članovima savjeta mladih osigurati naknadu za sudjelovanje na sjednici savjeta mladih, i to u maksimalnom iznosu do 27 eura mjesečno.

(4) Članovi savjeta mladih jedinice lokalne samouprave koji su predstavnici savjeta mladih jedinice lokalne samouprave u savjetu mladih jedinice područne (regionalne) samouprave imaju pravo na naknadu za svoj rad samo po jednoj osnovi.

(5) Član savjeta mladih iz stavka 4. ovoga članka ima pravo na naknadu za rad u savjetu mladih u kojem članovi savjeta mladih primaju naknadu za rad u višem iznosu.

(6) Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih uz rad u savjetu mladih, a može im se odobriti i naknada troškova smještaja neposredno vezanih uz rad savjeta mladih, u skladu s odlukom o osnivanju savjeta mladih.«.

Članak 17.

U članku 23. iza riječi: »mladih« zarez i riječi: »njihovim zamjenicima« brišu se.

Članak 18.

U članku 24. stavku 2. riječi: »svaka tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »svakih šest mjeseci«.

Članak 19.

U članku 25. stavku 2. riječi: »svaka tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »svakih šest mjeseci«.

Članak 20.

Iza poglavlja XI. dodaje se poglavlje XI.a s člancima 25.a do 25.e koji glase:

»XI.a SAVJET MLADIH REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 25.a

(1) Odluku o osnivanju Savjeta mladih Republike Hrvatske donosi tijelo državne uprave nadležno za mlade u skladu s ovim Zakonom i zakonom kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave.

(2) Broj članova Savjeta mladih Republike Hrvatske ovisi o broju konstituiranih savjeta mladih jedinica područne (regionalne) samouprave i ne može biti manji od 15 niti veći od 21.

(3) Članovi svakog konstituiranog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave među sobom izabiru jednog predstavnika savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave u Savjet mladih Republike Hrvatske.

(4) Članovi Savjeta mladih Republike Hrvatske nemaju pravo na naknadu za svoj rad, a imaju pravo na putne troškove nastale u vezi s dolaskom na sjednice Savjeta mladih Republike Hrvatske u skladu s ovim Zakonom i odlukom o osnivanju Savjeta mladih Republike Hrvatske.

(5) Tijelo državne uprave nadležno za mlade obvezno je osigurati podršku za rad i program rada Savjeta mladih Republike Hrvatske, kao i prostorne, tehničke i administrativne uvjete za nesmetano i učinkovito funkcioniranje Savjeta mladih Republike Hrvatske, u skladu s odlukom o osnivanju Savjeta mladih Republike Hrvatske.

Članak 25.b

(1) Članovi Savjeta mladih Republike Hrvatske imenuju se na razdoblje od dvije godine.

(2) Mandat člana Savjeta mladih Republike Hrvatske prestaje prestankom njegova mandata u savjetu mladih jedinice lokalne samouprave, odnosno u savjetu mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

(3) Savjet mladih Republike Hrvatske ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

(4) Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Republike Hrvatske biraju i razrješuju članovi Savjeta mladih Republike Hrvatske većinom glasova svih članova, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 25.c

(1) Sjednice Savjeta mladih Republike Hrvatske saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta mladih Republike Hrvatske.

(2) Po potrebi, na poziv predsjednika Savjeta mladih Republike Hrvatske, u radu Savjeta mladih Republike Hrvatske, bez prava glasa, mogu sudjelovati predstavnici tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, institucija i stručnjaka iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 25.d

U okviru svoga djelovanja Savjet mladih Republike Hrvatske:

– djeluje kao koordinativno tijelo savjeta mladih u Republici Hrvatskoj koje usklađuje rad svih savjeta mladih

– raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za mlade

– prati i promiče interese mladih na nacionalnoj razini i sudjeluje u radu Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

– surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za mlade u pripremi mjera koje se odnose na mlade i praćenju njihova provođenja

– upravlja aktivnostima u međunarodnoj suradnji te predlaže predstavnika savjeta mladih u tijelima europskih i međunarodnih organizacija za mlade, u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za mlade

– obavlja i druge poslove važne za savjete mladih u okviru svoga djelokruga.

Članak 25.e

Savjet mladih Republike Hrvatske predlaže i daje na odobravanje tijelu državne uprave nadležnom za mlade program rada u roku od šest mjeseci od osnivanja Savjeta mladih Republike Hrvatske.«.

Članak 21.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi tijelo državne uprave nadležno za mlade.«.

Članak 22.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Tijelo državne uprave nadležno za mlade prati stanje u području rada savjeta mladih godišnjim prikupljanjem podataka od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradom stručnih analiza i elaborata te na druge prikladne načine.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za mlade vodi bazu savjeta mladih koju ažurira kroz redoviti godišnji kontakt s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Tijelo državne uprave nadležno za mlade svake godine objavljuje izvješće o provedbi ovoga Zakona na svojim mrežnim stranicama te ga dostavlja odborima Hrvatskoga sabora nadležnima za mlade i lokalnu, odnosno područnu (regionalnu) samoupravu najkasnije do 31. listopada tekuće godine.

(4) U sklopu nadzora i praćenja provedbe ovoga Zakona jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jednom godišnje, i to najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, tijelu državne uprave nadležnom za mlade dostaviti podatke o provedbi ovoga Zakona.

(5) Tijelo državne uprave nadležno za mlade do 31. siječnja tekuće godine određuje i na svojim mrežnim stranicama objavljuje sadržaj obrasca za dostavu podataka iz stavka 4. ovoga članka i način njegove dostave.

(6) U sklopu nadzora nad provedbom ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za mlade u godišnjem izvješću i kada za to postoji potreba daje preporuke jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za učinkovitiju provedbu ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Savjeti mladih koji su osnovani sukladno Zakonu o savjetima mladih (»Narodne novine«, br. 41/14.) nastavljaju s radom do isteka mandata svojih članova sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, br. 41/14.).

(2) Postupci izbora članova savjeta mladih koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, br. 41/14.).

(3) Tijelo državne uprave nadležno za mlade donijet će odluku o osnivanju Savjeta mladih Republike Hrvatske u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uskladit će svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nisu osnovale savjete mladih dužne su ih osnovati u roku od 90 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/44
Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.