Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

NN 83/2023 (21.7.2023.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

Vlada Republike Hrvatske

1308

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republika Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 97/20.), u članku 3. točka 4. mijenja se i glasi: »4. Sektor za katastar infrastrukture, nadzor i geodetsku inspekciju«.

Točka 6. mijenja se i glasi: »6. Sektor za financijske i računovodstvene poslove, nabavu i opće poslove«.

Točka 9. mijenja se i glasi: »9. Sektor za registar zgrada, registar prostornih jedinica i državnu granicu«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Kabinet glavnog ravnatelja obavlja poslove za glavnog ravnatelja i njegovog zamjenika, obavlja poslove koji se odnose na protokol i odnose s javnošću, poslove komunikacije s tijelima državne uprave, uredima, službama i radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, poslove u vezi s osiguravanjem pravodobne dostave materijala Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Uprave za potrebe glavnog ravnatelja i njegovog zamjenika, poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Uprave, obavlja poslove u vezi s predstavkama i pritužbama pravnih i fizičkih osoba, obavlja poslove u vezi međunarodne suradnje, poslove pripreme, koordinacije provedbe i praćenja nacionalnih i regionalnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih inozemnih izvora, uključujući i projekte za pružanje stručne pomoći drugim zemljama, u suradnji s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Uprave i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata, koordinira poslove vezane za procjenu učinaka propisa, obavlja poslove pripreme programa preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije, koordinira i obavlja poslove notifikacije propisa prema državama članicama i Europskoj komisiji, koordinira pripremu očitovanja na propise Europske unije i propise drugih država članica u postupku službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva, obavlja poslove objedinjavanja mišljenja na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, koordinira poslove strateškog planiranja sukladno propisu kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koordinira poslove vezane uz savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona te drugih propisa i akata te informiranje građana, te druge poslove za službene potrebe glavnog ravnatelja i njegovog zamjenika.«.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Odjel za geodetske mreže obavlja poslove na uspostavi i održavanju položajne, visinske i gravimetrijske mreže, kao i poslove geomagnetske izmjere za potrebe službene kartografije, obavlja kontrolu polja stalnih točaka geodetske osnove, određuje parametre transformacije između službenih i povijesnih referentnih sustava (položajnog, visinskog i gravimetrijskog) te prati i nadzire proces uvođenja novih geodetskih datuma na području državne izmjere, obavlja poslove revizije i obnove stalnih točaka geodetske osnove, obavlja poslove vezane uz vođenje i održavanje baze podataka stalnih točaka geodetske osnove i web-servisa za izdavanje podataka putem interneta, obavlja poslove kontrole kvalitete i stručni nadzor nad izvođenjem radova iz djelokruga Odjela, obavlja stručne i tehničke poslove vezane za prekograničnu suradnju i razmjenu podataka stalnih točaka geodetske osnove, sudjeluje u pripremi stručnih mišljenja i izradi nacrta zakonskih i provedbenih propisa iz svoga djelokruga, kao i stručnih uputa za njihovu provedbu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela.«.

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Sektor za katastarski sustav prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, izrađuje prijedloge višegodišnjih i godišnjih programa iz svoga djelokruga u koordinaciji s ostalim sektorima, priprema i provodi standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka, radova i usluga, priprema i provodi katastarske izmjere, ovjerava geodetske elaborate katastarskih izmjera, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, organizira izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i stavljanje u primjenu novih katastarskih operata, vodi evidencije koje se odnose na katastarsku izmjeru i novo uspostavljene katastarske operate, koordinira održavanje katastarskih operata u područnim uredima za katastar, organizira preuzimanje dijelova katastarskog operata u baze katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (u daljnjem tekstu: ZIS), upravlja domenskim dijelom ZIS-a, upravlja domenskim dijelom Sustava digitalnih geodetskih elaborata (u daljnjem tekstu: SDGE), priprema prijedloge poslovnih odluka vezanih uz poslovanje i razvoj ZIS-a i SDGE-a, izrađuje specifikacije formata katastarskih podataka i digitalnog geodetskog elaborata, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz portale katastarskih podataka, poslove razvoja i uspostave servisa nad katastarskim podacima i poslove povezivanja s podacima drugih ključnih registara, priprema i provodi homogenizaciju katastarskog plana i pojedinačno prevođenje katastarskih podataka u katastar nekretnina, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema odgovore na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

U Sektoru za katastarski sustav, ustrojavaju se:

3.1. Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

3.2. Služba za održavanje katastarskih operata.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka i članak 14. mijenjaju se i glase:

»3.1. Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

Članak 14.

Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata prati i analizira stanje na području katastra zemljišta, uspostave katastra nekretnina, provođenja komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na izradbu katastarskih operata, priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe provođenja katastarskih izmjera te izradbe katastarskih operata, obavlja poslove vezane uz određivanje katastarskih prostornih jedinica, priprema, predlaže i provodi programe prikupljanja i obrađivanja podataka o načinu uporabe zemljišta, provodi nadzor nad provedbom katastarskih izmjera te izradbom katastarskih elaborata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera, brine o nadogradnji i održavanju programskih rješenja za prikupljanje podataka u okviru katastarskih izmjera, te izlaganja katastarskih podataka, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka, vodi evidenciju o katastarskim operatima, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga iz djelokruga rada Službe koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

U Službi katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata, ustrojavaju se:

3.1.1. Odjel katastarskih izmjera

3.1.2. Odjel za izradbu katastarskih operata.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka i članak 15. mijenjaju se i glase:

»3.1.1. Odjel katastarskih izmjera

Članak 15.

Odjel katastarskih izmjera priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe provođenja katastarskih izmjera, klasificiranja zemljišta, izrađuje nacrte akata kojima se određuju područja i imena katastarskih općina i katastarskih područja na moru, prati i analizira stanje na provođenju komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina i klasificiranje zemljišta, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga na katastarskim izmjerama te ugovaranju izradbe katastarskih elaborata u sklopu komasacijskih i drugih postupaka, brine o nadogradnji i održavanju programskih rješenja za prikupljanje podataka u okviru katastarskih izmjera, provodi nadzor nad izvođenjem katastarskih izmjera te izradbom katastarskih elaborata u sklopu komasacijskih i drugih postupaka, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, preuzima i ovjerava katastarske elaborate i vodi evidenciju izrađenih katastarskih elaborata, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i upute za provođenje katastarskih izmjera, klasificiranje zemljišta i izradbu odgovarajućih elaborata, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka i članak 16. mijenjaju se i glase:

»3.1.2. Odjel za izradbu katastarskih operata

Članak 16.

Odjel za izradbu katastarskih operata priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe izradbe katastarskih operata, prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, provođenja komasacija i drugih zahvata u prostoru u okviru kojih se provodi osnivanje katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje se odnose na izradbu katastarskih operata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera, brine o programskim rješenjima za izlaganje katastarskih podataka, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka, vodi evidenciju o katastarskim operatima, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz svoga djelokruga te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na katastarske operate, priprema podloge za stručna tumačenja, mišljenja i upute za primjenu tih propisa, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka i članak 17. mijenjaju se i glase:

»3.2. Služba za održavanje katastarskih operata

Članak 17.

Služba za održavanje katastarskih operata prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, a naročito mjere koje se odnose na održavanje katastarskih operata te mjere koje proizlaze iz primjene programskih rješenja za vođenje ZIS sustava, sudjeluje u koordiniranju poslova na održavanju i povećanju učinkovitosti održavanja katastarskih operata u područnim uredima za katastar, vodi i održava konceptualni model podataka ZIS-a i SDGE-a, predlaže načine upravljanja katastarskim informacijama i načine izdavanja podataka iz ZIS-a, vodi evidenciju poslovnih procesa ZIS-a i SDGE-a, te predlaže promjene i restrukturiranje tih procesa, priprema načela za standardizaciju i normiranje geodetsko katastarskih postupaka koji se odvijaju u ZIS i SDGE sustavima, izrađuje specifikacije formata katastarskih podataka i digitalnog geodetskog elaborata, obavlja administraciju korisnika, obrazaca i šifrarnika, obavlja poslove vezane uz programiranje i provođenje homogenizacije katastarskog plana i pojedinačnog prevođenja katastarskih podataka u katastar nekretnina, obavlja poslove vezane uz funkcioniranje javnog i privatnog dijela ZIS-a, obavlja poslove vezane uz razvoj i uspostavu servisa nad katastarskim podacima i povezivanje katastarskih podataka s podacima drugih ključnih registara, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz svoga djelokruga, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

U Službi za održavanje katastarskih operata, ustrojavaju se:

3.2.1. Odjel za ZIS

3.2.2. Odjel za SDGE.«.

Članak 9.

Iza članka 17. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 17.a i 17.b koji glase:

»3.2.1. Odjel za ZIS

Članak 17.a

Odjel za ZIS analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra i načina korištenja katastarskih podatka, a naročito mjere koje se odnose na održavanje katastarskog operata, analizira potrebe za doradom poslovnih procesa, vodi evidenciju i nadogradnju poslovnih procesa koje u ZIS-u obavljaju područni uredi za katastar, daje podršku katastarskim uredima u radu, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka ZIS-a, priprema specifikacije formata katastarskih podataka i digitalnog geodetskog elaborata, obavlja administraciju obrazaca i šifrarnika u ZIS-u, obavlja poslove stavljanja u primjenu novih katastarskih operata u ZIS, obavlja poslove vezano uz održavanje statističke baze podataka, izrađuje statistička izvješća na temelju podataka katastarskog operata, obavlja poslove vezane uz provođenje homogenizacije katastarskog plana, pojedinačnog prevođenja katastarskih podataka u katastar nekretnina i usklađenja područja i granica katastarskih općina u katastru i u zemljišnoj knjizi, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove vezane uz funkcioniranje portala katastarskih podataka, poslove vezane uz razvoj i uspostavu servisa nad katastarskim podacima i poslove vezane uz povezivanje katastarskih podataka s podacima drugih ključnih registara, izdaje katastarske podatke iz ZIS-a, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz svoga djelokruga te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

3.2.2. Odjel za SDGE

Članak 17.b

Odjel za SDGE predlaže mjere za unaprjeđenje poslovnih postupanja u okviru SDGE sustava, a naročito mjere koje direktno utječu na promjenu i ažuriranje sadržaja katastarskih operata, analizira potrebe za doradom SDGE sustava u cjelini, vodi evidenciju poslovnih procesa u okviru izrade digitalnih geodetskih elaborata, te predlaže promjene i nadogradnju tih procesa, vodi i održava konceptualni model podataka SDGE-a, koordinira administraciju i nadogradnju obrazaca i šifrarnika, obavlja poslove vezane uz razvoj i uspostavu servisa, koordinira poslove na povezivanju SDGE-a s podacima drugih registara, priprema podatke za ugovaranje radova i usluga na realizaciji programa iz svoga djelokruga te sudjeluje u ugovaranju tih radova i usluga, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka i članak 18. mijenjaju se i glase:

»4. SEKTOR ZA KATASTAR INFRASTRUKTURE, NADZOR I GEODETSKU INSPEKCIJU

Članak 18.

Sektor za katastar infrastrukture, nadzor i geodetsku inspekciju prati, analizira i nadzire stanje na području katastra infrastrukture te daje stručne upute, mišljenja i objašnjenja za provedbu propisa, izrađuje prijedloge godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga djelokruga u koordinaciji s ostalim sektorima, organizira i prati uspostavu jedinstvene baze podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama predlaže mjere i izrađuje nacrte akata za provedbu standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, iz područja katastra infrastrukture provodi upravni i stručni nadzor nad radom područnih ureda za katastar i njihovih ispostava, obavlja inspekcijske poslove u prvom stupnju nad poslovima koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti i geodetskim poslovima u lokalnoj samoupravi, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema odgovore na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

U Sektoru za katastar infrastrukture, nadzor i geodetsku inspekciju, ustrojavaju se:

4.1. Služba za katastar infrastrukture

4.2. Služba za nadzor i geodetsku inspekciju.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka i članak 19. mijenjaju se i glase:

»4.1. Služba za katastar infrastrukture

Članak 19.

Služba za katastar infrastrukture predlaže godišnje i višegodišnje programe uvođenja katastra infrastrukture, prati, analizira i nadzire stanje na području katastra infrastrukture, predlaže mjere za unaprjeđenje evidencije katastra infrastrukture, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz svoga područja, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra infrastrukture i sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem katastra infrastrukture, te daje stručna tumačenja, mišljenja i upute za primjenu propisa koji se odnose na katastar infrastrukture, organizira i prati uspostavu jedinstvene baze podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz poslove razvoja i uspostave servisa nad podacima katastra infrastrukture, izrađuje nacrte akata za provedbu standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga iz područja katastra infrastrukture, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.«.

Članak 12.

Naslovi iznad članaka i članci 20. i 21. brišu se.

Članak 13.

Naslov iznad članka i članak 22. mijenjaju se i glase:

»4.2. Služba za nadzor i geodetsku inspekciju

Članak 22.

Služba za nadzor i geodetsku inspekciju prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, obavljanja geodetske djelatnosti i provođenju geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra a naročito mjere koje proizlaze iz potreba uočenih u drugostupanjskim postupanjima i provedenim nadzorima, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora, vodi evidenciju obavljenih upravnih i stručnih nadzora, u suradnji sa ostalim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove stručnog nadzora sa ciljem otklanjanja uočenih nedostataka u postupanju pojedinog katastarskog ureda, obavlja inspekcijske i stručne poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost, kao i nadzor nad obavljanjem geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja inspekcijskog nadzora, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, vodi očevidnik o radu geodetske inspekcije, izrađuje upute za rad geodetskih inspektora, surađuje s inspekcijskim službama u drugim tijelima državne uprave, priprema prijedloge za oduzimanje suglasnosti ovlaštenim osobama koje ne ispunjavaju propisane uvjete, priprema stručne podloge i rješenja za izradbu zakonskih i drugih propisa iz područja katastra, obavljanja geodetske djelatnosti te obavljanja geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, sudjeluje u izradbi tih propisa, priprema prijedloge za stručna tumačenja, mišljenja i upute vezane uz primjenu tih propisa, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 14.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Sektor za infrastrukturu prostornih podataka koordinira upravne, stručne, razvojne poslove Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (u daljnjem tekstu: NIPP), poslove provedbe Infrastructure for Spatial Information in the Europe (u daljnjem tekstu: INSPIRE) direktive, poslove distribucije prostornih podataka, standardiziranih službenih proizvoda i mrežnih usluga Uprave te njihovo arhiviranje. Sektor koordinira rad tijela NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, obavlja koordinacijske poslove INSPIRE Nacionalne kontakt točke i tajništva NIPP-a, prati provedbu INSPIRE direktive u Europskoj uniji i obaveza koje iz nje proizlaze na nacionalnoj razini, izrađuje nacionalna izvješća i izvješća za Europsku komisiju o razvoju NIPP-a, koordinira aktivnosti institucija glede njene provedbe u Republici Hrvatskoj, podupire pripremu podzakonskih akata za njenu provedbu u nacionalno zakonodavstvo, razvija i koordinira politiku pristupa, razmjene i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a, prati razvoj infrastrukture prostornih podataka u drugim tijelima, institucijama i gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj, prati razvoj u području informacija javnog sektora, obavlja koordinacijske poslove pripreme i provođenja programa informiranja i edukacije o NIPP-u, radi na upravnom povezivanju geoportala NIPP-a i europskog INSPIRE geoportala, radi na koordinaciji priprema usluga na nacionalnoj razini, distribuira službene podatke i proizvode te mrežne usluge Uprave, zaprima i obrađuje zahtjeve/narudžbe korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda te mrežnih usluga korisnicima izvan Uprave, vodi evidenciju raspoloživih prostornih podataka i proizvoda, vodi arhivu Uprave i konverziju podataka, upravlja organizacijskim sustavima za arhivu i konverziju podataka, proučava, prati i nadzire primjenu domaćih i međunarodnih normi u području interoperabilnih procesa prostornih podataka, vodi evidenciju i standardizaciju geografskih imena, pruža tehničku podršku radu tijela za standardizaciju geografskih imena, ustrojava i vodi knjižnicu Uprave, vodi razvojno-istraživačke projekte i obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Sektora, priprema odgovore na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

U Sektoru za infrastrukturu prostornih podataka, ustrojavaju se:

5.1. Služba za NIPP

5.2. Služba za izdavanje i razmjenu podataka

5.3. Služba arhiva i konverzije podataka.«.

Članak 15.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Službi za NIPP ustrojavaju se:

5.1.1. Odjel za geografska imena

5.1.2. Odjel za koordinaciju i interoperabilnost NIPP-a.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka i članak 25. mijenjaju se i glase:

»5.1.1. Odjel za geografska imena

Članak 25.

Odjel za geografska imena obavlja poslove vođenja evidencije i standardizacije geografskih imena. Odjel vodi i održava registar geografskih imena, daje organizacijsku i logističku podršku radu Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, radi na koordiniranju provedbi njegovih preporuka i odluka, za potrebe vođenja, održavanja i razvoja registra geografskih imena upravlja informacijskim sustavom geografskih imena, komunicira s drugim nadležnim institucijama oko evidencije službenih podataka o geografskim imenima u registar, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija koje se bave geografskim imenima te daje prijedloge regulative iz područja djelokruga rada, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka i članak 26. mijenjaju se i glase:

»5.1.2. Odjel za koordinaciju i interoperabilnost NIPP-a

Članak 26.

Odjel za koordinaciju i interoperabilnost NIPP-a koordinira rad tijela NIPP-a, radi na koordiniranju provedbi njihovih odluka, vodi registre NIPP-a, koordinira politiku upravljanja pravima pristupa, razmjene i korištenja prostornih podataka u okviru NIPP-a, radi sa subjektima NIPP-a, izrađuje godišnja izvješća o provedbi NIPP-a za Vladu Republike Hrvatske, potiče i koordinira aktivnosti hrvatskih institucija u uspostavi usluga u skladu sa zahtjevima NIPP-a, prati razvoj infrastrukture prostornih podataka u drugim subjektima NIPP-a, priprema i provodi programe informiranja i edukacije o NIPP-u, upravlja geoportalom NIPP-a, radi na prikupljanju podataka za Nacionalni katalog metapodataka (Katalog NIPP-a), prati INSPIRE zahtjeve na europskoj razini, radi na povezivanju NIPP-a i INSPIRE, radi na upravnom dijelu provedbe INSPIRE zahtjeva, prati donošenje INSPIRE dokumenata i predlaže njihovu provedbe u NIPP, potiče i koordinira aktivnosti hrvatskih institucija u vezi provedbe INSPIRE direktive u Republici Hrvatskoj, obavlja poslove INSPIRE Nacionalne kontaktne točke, prati i primjenjuje propise, direktive, strategije i programe razvoja te ostalu regulativu Europske unije u području svoga djelokruga, prati razvoj područja informacija javnog sektora na europskoj i nacionalnoj razini, podupire i koordinira pripremu podzakonskih prilikom provedbe INSPIRE direktive u nacionalno zakonodavstvo, prati te uvodi i nadzire primjenu normi na nacionalnoj i međunarodnoj razini u području svog djelokruga, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka i članak 27. mijenjaju se i glase:

»5.2. Služba za izdavanje i razmjenu podataka

Članak 27.

Služba za izdavanje i razmjenu podataka obavlja poslove izdavanja i razmjene podataka, službenih proizvoda i mrežnih usluga Uprave te vodi knjižnicu Uprave. Služba izdaje službene proizvode Uprave, vodi njihovu evidenciju, vodi brigu o podacima i proizvodima, izdaje podatke i proizvode te servise korisnicima izvan Uprave, priprema podatke i proizvode u traženom prostornom obuhvatu i formatu, skrbi o ponovnoj uporabi podataka Uprave te izdaje te podatke po zahtjevima stranaka, izrađuje financijske dokumente vezane za izdavanje podataka i proizvoda Uprave, prati i uvodi domaće i međunarodne norme vezane uz svoj djelokrug, surađuje s nadležnim institucijama, vodi razvojno-istraživačke projekte, obavlja aktivnosti međunarodne suradnje vezane uz djelokrug rada Službe, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

U Službi za izdavanje i razmjenu podataka, ustrojavaju se:

5.2.1. Odjel za izdavanje podataka

5.2.2. Odjel za razmjenu podataka.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka i članak 28. mijenjaju se i glase:

»5.2.1. Odjel za izdavanje podataka

Članak 28.

Odjel za izdavanje podataka obavlja poslove izdavanja podataka i službenih proizvoda te mrežnih usluga Uprave po zahtjevima stranaka. Odjel prikuplja podatke i proizvode Uprave u digitalnom i analognom obliku, vodi njihovu evidenciju i vodi brigu o njima, provodi konverziju aerofotogrametrijskog materijala u digitalni format, zaprima i obrađuje zahtjeve/narudžbe korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda te mrežnih usluga korisnicima izvan Uprave, organizira rad sa strankama, pruža informacije o podacima i proizvodima te mrežnim uslugama Uprave korisnicima, vodi knjižnicu Uprave, izrađuje financijske dokumente te vodi i obrađuje financijske pokazatelje obavljene naplate, prati financijske i naturalne pokazatelje vrsta i količina izdanih podataka te broja i kategorija korisnika podataka, vodi baze podataka za potrebe svoga djelokruga, preuzima službene podatke i mrežne usluge Uprave, prati i uvodi domaće i međunarodne norme vezane uz svoj djelokrug, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.«.

Članak 20.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Odjel za razmjenu podataka obavlja poslove razmjene podataka i službenih proizvoda te mrežnih usluga Uprave s drugim hrvatskim institucijama i institucijama Europske unije odnosno tijelima Europske komisije. Odjel izrađuje prijedloge sporazuma odnosno ugovora i protokola razmjene podataka i servisa, vodi njihovu evidenciju i vodi brigu o njima, komunicira s drugim institucijama po pitanju razmjene podataka, daje prijedloge uvjeta korištenja podataka, pruža informacije o podacima i proizvodima te servisima Uprave institucijama korisnicima, prati provedbu sporazuma odnosno protokola, izrađuje financijske dokumente te vodi i obrađuje financijske pokazatelje obavljene naplate, prati financijske i naturalne pokazatelje vrsta i količina izdanih podataka te broja i kategorija korisnika podataka, vodi baze podataka za potrebe svoga djelokruga, prati i uvodi domaće i međunarodne norme vezane uz svoj djelokrug, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka i članak 31. mijenjaju se i glase:

»6. SEKTOR ZA FINANCIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE, NABAVU I OPĆE POSLOVE

Članak 31.

Sektor za financijske i računovodstvene poslove, nabavu i opće poslove obavlja poslove vezane za izradu prijedloga državnog proračuna za trogodišnje razdoblje u svom dijelu razdjela uključujući koordinaciju s drugim ustrojstvenim jedinicama, priprema izmjene i dopune plana proračuna/financijskog plana, preraspodjelu planiranih sredstava tijekom proračunske godine, prati ostvarenje plana, izrađuje izvješća o ostvarenju, trošenju proračunskih sredstava, izrađuje propisana financijska, statistička i druga izvješća sukladno propisima, u koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, vodi računa o potraživanjima, koordinira upravljanje rizicima, obavlja poslove iz područja računovodstva. Izrađuje, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama, plan nabave za tekuću financijsku godinu i izmjene plana po potrebi, prati realizaciju plana nabave, izrađuje potrebna izvješća i objave te evidencije vezano za nabavu. Prati stanje i razvoj sustava unutarnjih kontrola, koordinira samoprocjenu sustava kontrola, priprema Izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnika te prijedlog za otklanjanje slabosti. U Sektoru se provode, sukladno propisima, poslovi koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, pismohrane, prijepisa i umnožavanja materijala, e-pisarnice, poslovi u vezi zaštite arhivskog i registraturnog gradiva, poslovi ugovaranja i vođenja evidencije o poslovnim prostorima i brige o tekućem i investicijskom održavanju poslovnih prostora, poslovi vezane uz ostvarenje prava na pristup informacijama, etičkog ponašanja službenika, zaštite na radu, priprema odgovore na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

U Sektoru za financijske i računovodstvene poslove, nabavu i opće poslove, ustrojavaju se:

6.1. Služba za financijske i računovodstvene poslove

6.2. Služba za nabavu

6.3. Služba za opće poslove i pisarnicu.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka i članak 32. mijenjaju se i glase:

»6.1. Služba za financijske i računovodstvene poslove

Članak 32.

Služba za financijske i računovodstvene poslove brine o primjeni važećih financijskih i računovodstvenih propisa, izrađuje prijedloge potrebnih sredstava za izvršenje programa i planova rada, prijedlog proračuna /za trogodišnje razdoblje/, kontrolira i priprema dokumentaciju za unos zahtjeva u sustav Državne riznice kao i kontrolu i evidenciju knjigovodstvene dokumentacije u analognom ili elektroničkom obliku u glavnu knjigu, vodi evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara, organizira, i vodi godišnje popise imovine i obveza Uprave te iste usklađuje sa evidencijom u financijskom knjigovodstvu, vodi evidenciju pomoćnih knjiga prema važećim propisima, usklađuje i koordinira rad između Državne riznice i glavne knjige, izrađuje periodične obračune kao i završni račun, brine o zakonitom, racionalnom i svrsishodnom korištenju sredstava osiguranih u državnom proračunu, izrađuje financijska i sva druga potrebna izvješća iz svog djelokruga, potrebna izvješća o izvršavanju financijskog plana, analizira troškove izvršenja proračuna te predlaže moguće uštede i racionalizaciju istih, osigurava praćenje prihoda i rashoda vezanih uz projekte, koordinira i obavlja izračun plaće i ostalih osobnih primanja i naknada, te provodi poslove vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola, priprema podatke za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, koordinira upravljanje rizicima. U Službi se evidentiraju i prate potraživanja Uprave i izrađuju sva potrebna izvješća u vezi istih, obavlja blagajničko poslovanje i sukladno propisima vodi izvanbilančna evidencija. Služba prati i primjenjuje upute i smjernice Ministarstva financija i resornog ministarstva te surađuje s Državnom riznicom.«.

Članak 23.

Naslovi iznad članaka i članci 33. i 34. brišu se.

Članak 24.

Naslov iznad članka i članak 35. mijenjaju se i glase:

»6.2. Služba za nabavu

Članak 35.

Služba za nabavu obavlja poslove vezane za pripremu i provođenje postupaka javne nabave i sklapanje ugovora o javnoj nabavi radi nabave robe, radova i usluga, a koji nisu u nadležnosti Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu; obavlja stručne i administrativne poslove potrebne za provedbu Zakona o javnoj nabavi, izrađuje godišnji plan nabave i moguće promjene plana, prati realizaciju plana nabave, sastavlja odluke, ugovore, sporazume i svu potrebnu dokumentaciju za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, organizira i provodi postupke nabave sukladno propisima, objavljuje propisane dokumente vezano za postupke nabave i ugovaranja sukladno propisima,, postupa po uputama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za predmete nabave koji su u njihovoj nadležnosti, prati ugovore za predmete nabave iz nadležnosti navedenog Ureda, priprema ugovore o javnoj nabavi u suradnji s osobama odgovornima za praćenje izvršenja ugovora te po potrebi izmjene ili raskida ugovora, sastavlja očitovanja po žalbama u postupcima nabave i dostavlja dokumentaciju nadležnom tijelu, vodi evidenciju - Registar ugovora i okvirnih sporazuma sukladno propisima, izrađuje potrebna godišnja i druga izvješća o provedenim nabavama; Sukladno važećim propisima izrađuje interne dokumente koji se odnose na jednostavnu nabavu.«

Članak 25.

Naslov iznad članka i članak 36. mijenjaju se i glase:

»6.3. Služba za opće poslove i pisarnicu

Članak 36.

Služba za opće poslove i pisarnicu obavlja poslove vezane za ugovaranje, pripremu i izradu sporazuma o korištenju te ugovora o zakupu poslovnih prostora Uprave, vodi evidenciju poslovnih prostora sa svim propisanim podacima, poslove vezane za tekuće i investicijsko održavanje prostora, vodi evidenciju o održavanju i ulaganju u poslovne prostore, analizira stanja uređenosti i sudjeluje u utvrđivanju prioriteta u investicijskim ulaganjima. Prati, organizira aktivnosti i provodi propise iz područja zaštite na radu i protupožarne zaštite u svim ustrojstvenim jedinicama, zaprima i rješava zahtjeve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, rješava pritužbe vezane za etičko ponašanje službenika. U Službi se obavljaju poslovi vezani za rad pisarnice/e-pisarnice, primanja i pregleda pismena, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisa u odgovarajuće evidencije, dostave internim i vanjskim primateljima, otpreme, razvođenja i čuvanja u pismohrani; brine se za cjelovitost, izlučivanje i sređivanje cjelokupne registraturne i arhivske građe, prikuplja podatke o stanju arhivskih prostora u svim ustrojstvenim jedinicama, organizira pružanje stručne pomoći pri izlučivanju i sređivanju arhivske građe u ustrojstvenim jedinicama Uprave sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva. Služba izrađuje i predlaže donošenje Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena te ažurira promjene u Planu.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka i članak 37. brišu se.

Članak 27.

Naslov iznad članka i članak 44. mijenjaju se i glase:

»9. SEKTOR ZA REGISTAR ZGRADA, REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA I DRŽAVNU GRANICU

Članak 44.

Sektor za registar zgrada, registar prostornih jedinica i državnu granicu vodi središnji registar prostornih jedinica, organizira i prati uspostavu registra zgrada, vodi evidenciju o državnoj granici na kopnu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove uspostave servisa nad podacima registra prostornih jedinica i registra zgrada, organizira i prati poslove vezane uz povezivanje podataka registra zgrada i registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara, obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka, surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u rješavanju graničnih pitanja, istraživanju i prikupljanju potrebne dokumentacije, analizira i priprema stručne i tehničke podloge za pregovore sa susjednim zemljama, priprema, sklapa i provodi izvršavanja međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju granične crte, obavlja stručne i tehničke poslova za potrebe rada savjeta za granicu Vlade Republike Hrvatske, provodi nadzor nad zakonitošću akata jedinica lokalne samouprave o granicama područja, naselja te o imenima naselja, ulica i trgova, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana, te odgovore na upite građana.

U Sektoru za registar zgrada, registar prostornih jedinica i državnu granicu ustrojavaju se:

9.1. Služba za registar zgrada

9.2. Služba za registar prostornih jedinica i državnu granicu.«.

Članak 28.

Naslov iznad članka i članak 45. mijenjaju se i glase:

»9.1. Služba za registar zgrada

Članak 45.

Služba za registar zgrada predlaže godišnje i višegodišnje programe uvođenja registra zgrada, prati, analizira i nadzire stanje na području registra zgrada, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga iz djelokruga rada Službe koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti, izrađuje izvješća o realizaciji godišnjih i višegodišnjih programa iz djelokruga rada, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe iz područja registra zgrada izrađuje nacrte akata kojima se registar zgrada stavlja u primjenu, provodi stručni nadzor nad održavanjem registra zgrada, organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se poboljšava i unaprjeđuje registar zgrada i stanje podataka u njemu, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz poslove razvoja i uspostave servisa nad podacima registra zgrada, obavlja poslove vezane uz povezivanje podataka registra zgrada s podacima drugih ključnih registara, obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama predlaže mjere i izrađuje nacrte akata za provedbu standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.«.

Članak 29.

Naslovi iznad članaka i članci 46. i 47. brišu se.

Članak 30.

Naslov iznad članka i članak 48. mijenjaju se i glase:

»9.2. Služba za registar prostornih jedinica i državnu granicu

Članak 48.

Služba za registar prostornih jedinica i državnu granicu obavlja poslove vezane uz vođenje i održavanje registra prostornih jedinica i evidencije o državnoj granici na kopnu, predlaže mjere za unaprjeđenje ovih evidencija, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Službe, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga iz djelokruga rada Službe koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe iz područja registra prostornih jedinica i državne granice i sudjeluje u izradbi tih propisa, provodi stručni nadzor nad održavanjem registra prostornih jedinica i evidencije o državnoj granici, organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se poboljšava i unaprjeđuje registar prostornih jedinica i evidencija o državnoj granici te stanje podataka u njima, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz poslove razvoja i uspostave servisa nad podacima registra prostornih jedinica, obavlja poslove vezane uz povezivanje podataka registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara, provodi nadzor nad zakonitošću akata jedinica lokalne samouprave o granicama područja, naselja te o imenima naselja, ulica i trgova, obavlja poslove i zadatke koji se odnose na pripremanje stajališta Republike Hrvatske u postupku pred Arbitražnim sudovima, koji će odlučivati o sporu o granici što se odnosi na oblikovanje stajališta o granici na kopnu, obavlja poslove i zadaće u vezi s međunarodnopravnim aspektima državne granice, obavlja poslove i zadaće koji su posebnim propisom stavljeni u nadležnost Komisije za granice Vlade Republike Hrvatske, surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u rješavanju graničnih pitanja, istražuje i prikuplja potrebnu dokumentaciju, analizira i priprema stručne i tehničke podloge, priprema sklapanje i provodi izvršavanje međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju granične crte, obavlja stručne i tehničke poslove za potrebe rada Savjeta za granice Vlade Republike Hrvatske, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, priprema stručne podloge i sudjeluje u izradbi uputa i stručnih mišljenja za obavljanje poslova iz djelokruga Službe, predlaže mjere i izrađuje nacrte akata za provedbu standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

U Službi za registar prostornih jedinica i državnu granicu, ustrojavaju se:

9.2.1. Odjel za registar prostornih jedinica

9.2.2. Odjel za državnu granicu.«.

Članak 31.

Iza članka 48. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 48.a i 48.b koji glase:

»9.2.1. Odjel za registar prostornih jedinica

Članak 48.a

Odjel za registar prostornih jedinica obavlja poslove vezane uz vođenje i održavanje registra prostornih jedinica, predlaže mjere za unaprjeđenje registra prostornih jedinica, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama sudjeluje u postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova iz djelokruga Odjela, sudjeluje u ugovaranju radova i usluga iz djelokruga rada Odjela koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti, provodi stručni nadzor nad održavanjem registra prostornih jedinica, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz poslove razvoja i uspostave servisa nad podacima registra prostornih jedinica, obavlja poslove vezane uz povezivanje podataka registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara, provodi nadzor nad zakonitošću akata jedinica lokalne samouprave o granicama područja, naselja te o imenima naselja, ulica i trgova, prati, analizira i nadzire stanje na području registra prostornih jedinica daje stručna tumačenja, mišljenja i upute za primjenu propisa koji se odnose na registar prostornih jedinica, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.

9.2.2. Odjel za državnu granicu

Članak 48.b

Odjel za državnu granicu obavlja poslove vođenja i održavanja evidencije o državnoj granici, obavlja poslove i zadatke koji se odnose na pripremanje stajališta Republike Hrvatske u postupku pred Arbitražnim sudovima, koji će odlučivati o sporu o granici što se odnosi na oblikovanje stajališta o granici na kopnu, obavlja poslove i zadaće u vezi s međunarodnopravnim aspektima državne granice, obavlja poslove i zadaće koji su posebnim propisom stavljeni u nadležnost Komisije za granice Vlade Republike Hrvatske, surađuje s nadležnim tijelima državne uprave u rješavanju graničnih pitanja, istražuje i prikuplja potrebnu dokumentaciju, analizira i priprema stručne i tehničke podloge, priprema sklapanje i provodi izvršavanje međunarodnih ugovora o razgraničenju i utvrđivanju granične crte, obavlja stručne i tehničke poslove za potrebe rada Savjeta za granice Vlade Republike Hrvatske te sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe, daje stručna tumačenja, mišljenja i upute za primjenu propisa koji se odnose na državnu granicu na kopnu, sudjeluje u pripremi odgovora na pitanja, predstavke i pritužbe građana.«.

Članak 32.

U članku 57. iza točke 12.4. dodaje se točka 12.4.1. koja glasi:

»12.4.1. Ispostava za katastar nekretnina Vrbovec«.

Točka 12.8. briše se.

Dosadašnja točka 12.9. postaje točka 12.8.

Članak 33.

U članku 60. točke 15.5.1. i 15.5.2. brišu se.

Iza točke 15.5. dodaju se točke 15.6. i 15.6.1. koje glase:

»15.6. Odjel za katastar nekretnina Slunj

15.6.1. Ispostava Vojnić.«.

Članak 34.

U članku 63. točka 18.2.1. briše se.

Točka 18.3. mijenja se i glasi:

»18.3. Odjel za katastar nekretnina Čazma«.

Točke 18.3.1. i 18.3.2. brišu se.

Iza točke 18.3. dodaju se točke 18.4. do 18.6. koje glase:

»18.4. Odjel za katastar nekretnina Daruvar

18.5. Odjel za katastar nekretnina Garešnica

18.6. Odjel za katastar nekretnina Grubišno Polje.«.

Članak 35.

U članku 64. točka 19.7.1. mijenja se i glasi:

»19.7.1. Ispostava za katastar nekretnina Cres.«.

Članak 36.

U članku 65. točka 20.2.3. mijenja se i glasi:

»20.2.3. Ispostava Lovinac«.

Točka 20.2.4. briše se.

Točke 20.3. i 20.4. mijenjaju se i glase:

»20.3. Odjel za katastar nekretnina Novalja

20.4. Odjel za katastar nekretnina Otočac«.

Iza točke 20.4. dodaje se točka 20.5. koja glasi:

»20.5. Odjel za katastar nekretnina Senj.«.

Članak 37.

U članku 72. iza točke 27.3. dodaje se točka 27.3.1. koja glasi:

»27.3.1. Ispostava Otok«.

Članak 38.

U članku 73. točke 28.2.4. do 28.2.6. mijenjaju se i glase:

»28.2.4. Ispostava za katastar nekretnina Imotski

28.2.5. Ispostava za katastar nekretnina Trogir

28.2.6. Ispostava Vrgorac«.

Točka 28.2.7. briše se.

Točka 28.5.1. briše se.

Iza točke 28.5. dodaje se točka 28.6. koja glasi:

»28.6. Odjel za katastar nekretnina Makarska.«.

Članak 39.

U članku 75. iza točke 30.2. dodaje se točka 30.2.1. koja glasi:

»30.2.1. Ispostava za katastar nekretnina Metković«.

Točka 30.3. mijenja se i glasi:

»30.3. Odjel za katastar nekretnina Ploče«.

Točka 30.3.1. briše se.

Točka 30.4. mijenja se i glasi:

»30.4. Odjel za katastar nekretnina Korčula«.

Točka 30.4.1. briše se.

Iza točke 30.4. dodaje se točka 30.5. koja glasi:

»30.5. Odjel za katastar nekretnina Blato.«.

Članak 40.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Državne geodetske uprave koji je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (»Narodne novine«, broj 97/20.) zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Državne geodetske uprave koji je sadržan u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio ove Uredbe.

Članak 41.

Pravilnik o unutarnjem redu Državne geodetske uprave glavni ravnatelj će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 42.

Glavni ravnatelj će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika i namještenika za radna mjesta na temelju Pravilnika iz članka 41. ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 43.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/54

Urbroj: 50301-05/20-23-2

Zagreb, 20. srpnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

TABLICA OKVIRNOG BROJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

I.Zamjenik glavnog ravnatelja1
1.Kabinet glavnog ravnatelja10
2.Sektor za državnu izmjeru1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Služba osnovnih geodetskih radova1
2.1.1.Odjel za geodetske mreže5
2.1.2.Odjel za CROPOS5
2.2.Služba za topografsku izmjeru i državne karte1
2.2.1.Odjel kartografije i topografskih baza podataka5
2.2.2.Odjel fotogrametrije5
Ukupno Sektor za državnu izmjeru24
3.Sektor za katastarski sustav1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata1
3.1.1.Odjel katastarskih izmjera6
3.1.2.Odjel za izradbu katastarskih operata5
3.2.Služba za održavanje katastarskih operata1
3.2.1.Odjel za ZIS5
3.2.2.Odjel za SDGE5
Ukupno Sektor za katastarski sustav26
4.Sektor za katastar infrastrukture, nadzor i geodetsku inspekciju1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.Služba za katastar infrastrukture7
4.2.Služba za nadzor i geodetsku inspekciju7
Ukupno Sektor za katastar infrastrukture, nadzor i geodetsku inspekciju17
5.Sektor za infrastrukturu prostornih podataka1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.Služba za NIPP1
5.1.1.Odjel za geografska imena5
5.1.2.Odjel za koordinaciju i interoperabilnost NIPP-a.5
5.2.Služba za izdavanje i razmjenu podataka1
5.2.1.Odjel za izdavanje podataka5
5.2.2.Odjel za razmjenu podataka5
5.3.Služba arhiva i konverzije podataka8
Ukupno Sektor za infrastrukturu prostornih podataka33
6.Sektor za financijske i računovodstvene poslove, nabavu i opće poslove1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Služba za financijske i računovodstvene poslove8
6.2.Služba za nabavu7
6.3.Služba za opće poslove i pisarnicu7
Ukupno Sektor za financijske i računovodstvene poslove, nabavu i opće poslove


24

7.Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Služba za pravne poslove7
7.2.Služba za vođenje ljudskih potencijala7
Ukupno Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala16
8.Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.Služba za informacijsko komunikacijski sustav7
8.2.Služba za geoinformacijske sustave7
Ukupno Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav16
9.Sektor za registar zgrada, registar prostornih jedinica i državnu granicu1
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.Služba za registar zgrada7
9.2.Služba za registar prostornih jedinica i državnu granicu1
9.2.1.Odjel za registar prostornih jedinica5
9.2.2.Odjel za državnu granicu5
Ukupno Sektor za registar zgrada, registar prostornih jedinica i državnu granicu20
10.Samostalna služba za unutarnju reviziju3
11.Samostalna služba za drugostupanjski postupak6
Ukupno Središnji ured196
12.Područni ured za katastar Zagreb1
neposredno u Područnom uredu za katastar Zagreb,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Zagreb
2
12.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
12.2.Odjel za katastar nekretnina Dugo Selo7
12.3.Odjel za katastar nekretnina Sveti Ivan Zelina6
12.4.Odjel za katastar nekretnina Ivanić-Grad7
12.4.1.Ispostava za katastar nekretnina Vrbovec9
12.5.Odjel za katastar nekretnina Jastrebarsko10
12.6.Odjel za katastar nekretnina Samobor13
12.7.Odjel za katastar nekretnina Velika Gorica14
12.8.Odjel za katastar nekretnina Zaprešić10
Ukupno Područni ured za katastar Zagreb87
13.Područni ured za katastar Krapina1
neposredno u Područnom uredu za katastar Krapina,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Krapina
1
13.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
13.2.Odjel za katastar nekretnina Krapina6
13.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Pregrada4
13.3.Odjel za katastar nekretnina Zabok7
13.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Klanjec4
13.4.Odjel za katastar nekretnina Zlatar7
13.5.Odjel za katastar nekretnina Donja Stubica8
Ukupno Područni ured za katastar Krapina44
14.Područni ured za katastar Sisak1
neposredno u Područnom uredu za katastar Sisak,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Sisak
2
14.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove9
14.2.Odjel za katastar nekretnina Sisak10
14.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Petrinja7
14.2.2.Ispostava za katastar nekretnina Hrvatska Kostajnica4
14.2.3.Ispostava Dvor2
14.3.Odjel za katastar nekretnina Glina5
14.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Topusko4
14.4.Odjel za katastar nekretnina Novska8
14.5.Odjel za katastar nekretnina Kutina8
Ukupno Područni ured za katastar Sisak60
15.Područni ured za katastar Karlovac1
neposredno u Područnom uredu za katastar Karlovac,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Karlovac
1
15.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
15.2.Odjel za katastar nekretnina Karlovac8
15.3.Odjel za katastar nekretnina Duga Resa7
15.4.Odjel za katastar nekretnina Ogulin7
15.5.Odjel za katastar nekretnina Ozalj5
15.6Odjel za katastar nekretnina Slunj5
15.6.1.Ispostava Vojnić2
Ukupno Područni ured za katastar Karlovac42
16.Područni ured za katastar Varaždin1
neposredno u Područnom uredu za katastar Varaždin,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Varaždin
2
16.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove7
16.2.Odjel za katastar nekretnina Varaždin12
16.3.Odjel za katastar nekretnina Ludbreg7
16.4.Odjel za katastar nekretnina Ivanec10
16.5.Odjel za katastar nekretnina Novi Marof10
Ukupno Područni ured za katastar Varaždin49
17.Područni ured za katastar Koprivnica1

neposredno u Područnom uredu za katastar Koprivnica,

izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Koprivnica

2
17.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove7
17.2.Odjel za katastar nekretnina Koprivnica9
17.3.Odjel za katastar nekretnina Đurđevac9
17.4.Odjel za katastar nekretnina Križevci9
Ukupno Područni ured za katastar Koprivnica37
18.Područni ured za katastar Bjelovar1
neposredno u Područnom uredu za katastar Bjelovar,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Bjelovar
1
18.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
18.2.Odjel za katastar nekretnina Bjelovar11
18.3.Odjel za katastar nekretnina Čazma5
18.4.Odjel za katastar nekretnina Daruvar8
18.5.Odjel za katastar nekretnina Garešnica5
18.6.Odjel za katastar nekretnina Grubišno Polje5
Ukupno Područni ured za katastar Bjelovar42
19.Područni ured za katastar Rijeka1
neposredno u Područnom uredu za katastar Rijeka,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Rijeka
2
19.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove19
19.2.Odjel za katastar nekretnina Rijeka21
19.3.Odjel za katastar nekretnina Opatija8
19.4.Odjel za katastar nekretnina Crikvenica9
19.4.1.Ispostava za katastar nekretnina Rab6
19.5.Odjel za katastar nekretnina Delnice7
19.5.1.Ispostava za katastar nekretnina Čabar2
19.5.2.Ispostava za katastar nekretnina Vrbovsko3
19.6.Odjel za katastar nekretnina Krk12
19.7.Odjel za katastar nekretnina Mali Lošinj5
19.7.1.Ispostava za katastar nekretnina Cres3
Ukupno Područni ured za katastar Rijeka98
20.Područni ured za katastar Gospić1
neposredno u Područnom uredu za katastar Gospić,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Gospić
1
20.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove5
20.2.Odjel za katastar nekretnina Gospić5
20.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Korenica4
20.2.2.Ispostava Donji Lapac2
20.2.3.Ispostava Lovinac2
20.3.Odjel za katastar nekretnina Novalja5
20.4.Odjel za katastar nekretnina Otočac6
20.5.Odjel za katastar nekretnina Senj5
Ukupno Područni ured za katastar Gospić36
21.Područni ured za katastar Virovitica1
neposredno u Područnom uredu za katastar Virovitica,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Virovitica
1
21.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove5
21.2.Odjel za katastar nekretnina Virovitica9
21.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Pitomača4
21.3.Odjel za katastar nekretnina Slatina8
21.3.1.Ispostava za katastar nekretnina Orahovica4
Ukupno Područni ured za katastar Virovitica32
22.Područni ured za katastar Požega1
neposredno u Područnom uredu za katastar Požega,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Požega
1
22.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
22.2.Odjel za katastar nekretnina Požega11
22.3.Odjel za katastar nekretnina Pakrac7
Ukupno Područni ured za katastar Požega28
23.Područni ured za katastar Slavonski Brod1
neposredno u Područnom uredu za katastar Slavonski Brod, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Slavonski Brod1
23.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
23.2.Odjel za katastar nekretnina Slavonski Brod11
23.3.Odjel za katastar nekretnina Nova Gradiška14
Ukupno Područni ured za katastar Slavonski Brod35
24.Područni ured za katastar Zadar1
neposredno u Područnom uredu za katastar Zadar,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Zadar
2
24.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove18
24.2.Odjel za katastar nekretnina Zadar19
24.2.1.Ispostava Gračac3
24.3.Odjel za katastar nekretnina Pag6
24.4.Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru8
24.5.Odjel za katastar nekretnina Benkovac5
24.5.1.Ispostava za katastar nekretnina Obrovac4
Ukupno Područni ured za katastar Zadar66
25.Područni ured za katastar Osijek1
neposredno u Područnom uredu za katastar Osijek,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Osijek
2
25.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
25.2.Odjel za katastar nekretnina Osijek16
25.3.Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir10
25.4.Odjel za katastar nekretnina Đakovo13
25.5.Odjel za katastar nekretnina Našice12
25.6.Odjel za katastar nekretnina Valpovo8
25.7.Odjel za katastar nekretnina Donji Miholjac7
Ukupno Područni ured za katastar Osijek77
26.Područni ured za katastar Šibenik1

neposredno u Područnom uredu za katastar Šibenik,

izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Šibenik

1
26.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove8
26.2.Odjel za katastar nekretnina Šibenik12
26.3.Odjel za katastar nekretnina Knin6
26.4.Odjel za katastar nekretnina Drniš6
Ukupno Područni ured za katastar Šibenik34
27.Područni ured za katastar Vukovar1
27.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove7
27.2.Odjel za katastar nekretnina Vukovar8
27.2.1.Ispostava Ilok2
27.3.Odjel za katastar nekretnina Vinkovci13
27.3.1.Ispostava Otok (samostalni izvršitelji)1
27.4.Odjel za katastar nekretnina Županja11
Ukupno Područni ured za katastar Vukovar43
28.Područni ured za katastar Split1
neposredno u Područnom uredu za katastar Split,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Split
2
28.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove11
28.2.Odjel za katastar nekretnina Split18
28.2.1.Ispostava za katastar nekretnina Omiš8
28.2.2.Ispostava za katastar nekretnina Supetar9
28.2.3.Ispostava za katastar nekretnina Vis3
28.2.4.Ispostava za katastar nekretnina Imotski9
28.2.5.Ispostava za katastar nekretnina Trogir13
28.2.6.Ispostava Vrgorac3
28.3.Odjel za katastar nekretnina Sinj11
28.4.Odjel za katastar nekretnina Solin9
28.4.1.Ispostava za katastar nekretnina Kaštel Sućurac11
28.5.Odjel za katastar nekretnina Stari Grad8
28.6.Odjel za katastar nekretnina Makarska10
Ukupno Područni ured za katastar Split126
29.Područni ured za katastar Pula1
neposredno u Područnom uredu za katastar Pula,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Pula
1
29.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove11
29.2.Odjel za katastar nekretnina Pula14
29.3.Odjel za katastar nekretnina Buje7
29.4.Odjel za katastar nekretnina Labin7
29.5.Odjel za katastar nekretnina Poreč9
29.6.Odjel za katastar nekretnina Pazin7
29.6.1.Ispostava Buzet2
29.7.Odjel za katastar nekretnina Rovinj8
Ukupno Područni ured za katastar Pula67
30.Područni ured za katastar Dubrovnik1
neposredno u Područnom uredu za katastar Dubrovnik
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Dubrovnik
1
30.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove6
30.2.Odjel za katastar nekretnina Dubrovnik15
30.2.1Ispostava za katastar nekretnina Metković7
30.3.Odjel za katastar nekretnina Ploče5
30.4.Odjel za katastar nekretnina Korčula6
30.5.Odjel za katastar nekretnina Blato6
Ukupno Područni ured za katastar Dubrovnik47
31.Područni ured za katastar Čakovec1
neposredno u Područnom uredu za katastar Čakovec,
izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Područnog ureda za katastar Čakovec
1
31.1.Odjel za katastarske programe i geodetske poslove9
31.2.Odjel za katastar nekretnina Čakovec14
31.3.Odjel za katastar nekretnina Prelog6
Ukupno Područni ured za katastar Čakovec31
UKUPNO:1277