Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima do 2027.

NN 84/2023 (22.7.2023.), Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima do 2027.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1335

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19., 84/21. i 47/23.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA DO 2027.

I.

Donosi se Plan upravljanja vodnim područjima do 2027.

Plan iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da o donošenju ove Odluke, na odgovarajući način, izvijesti sva tijela koja sudjeluju u provedbi Plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode će Plan iz točke I. ove Odluke objaviti na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/01

Urbroj: 50301-05/31-23-6

Zagreb, 28. lipnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PLAN UPRAVLJANJA
VODNIM PODRUČJIMA DO 2027.

UVOD

Plan upravljanja vodnim područjima (2022. – 2027.) izrađen je na temelju Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19., 84/21. i 47/23.) kojima su propisani: Planski dokumenti upravljanja vodama (članak 37.), Plan upravljanja vodnim područjima (članak 39.) i Plan upravljanja rizicima od poplava (članak 127.). Dokument je novela drugog Plana upravljanja vodnim područjima (»Narodne novine«, broj 66/16.) kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 6. lipnja 2016. za plansko razdoblje od 2016. do 2021. godine.

Struktura dokumenta usklađena je s odredbom iz članka 127. Zakona o vodama kojom je propisano da je sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima i Plan upravljanja rizicima od poplava, te s odredbama Pravilnika o sadržaju plana upravljanja vodnim područjima (»Narodne novine«, br. 74/13., 53/16. i 64/18.). S time u vezi Plan upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. se sastoji od dvije komponente upravljanja vodnim područjima:

– Upravljanje stanjem voda, sadržajno usklađena s odredbama članka 39. Zakona o vodama, odnosno odredbama članka 13. i dodatka VII. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22. 12. 2000.), u daljnjem tekstu: Okvirna direktiva o vodama (Poglavlje B.)

– Upravljanje rizicima od poplava, sadržajno usklađena s odredbama članka 127. Zakona o vodama, odnosno odredbama članka 7. i Dodatka Direktive 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima (Tekst značajan za EGP) (SL L 288, 6. 11. 2007.), u daljnjem tekstu: Direktiva o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (Poglavlje C.).

Upravljanje stanjem voda sadrži novelirani pregled stanja voda, pregled sustava praćenja stanja voda, te program mjera za upravljanje kakvoćom voda na vodnim područjima u planskom razdoblju 2022. – 2027. godine, koje su usmjerene na dostizanje ciljeva zaštite voda kako je to propisano člankom 46. Zakona o vodama.

Upravljanje rizicima od poplava sadrži zaključke Prethodne procjene rizika od poplava, prikaz karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava, ciljeve za upravljanje rizicima od poplava te program mjera za ostvarenje tih ciljeva, uključujući preventivne mjere, zaštitu, pripravnost, prognoziranje poplava i sustave za obavještavanje i upozoravanje, s ciljem smanjenja mogućih štetnih posljedica poplava na ljudsko zdravlje i sigurnost, na vrijedna dobra i imovinu te na vodni i kopneni okoliš.

Plan upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. su izradile Hrvatske vode u suradnji s mnogim znanstvenim i stručnim institucijama i specijaliziranim tvrtkama koje su pripremale stručne podloge, polazeći od drugog Plana upravljanja vodnim područjima (2016. – 2021. godina), strateških odrednica iz Strategije upravljanja vodama (»Narodne novine«, broj 91/08.), te zaključaka sa četiri bilateralna sastanka predstavnika hrvatskih nadležnih institucija s predstavnicima Europske komisije:

– Bilateralni tehnički sastanak o ispunjenju ex-ante conditionality-a 6.1, Bruxelles, 10. veljače 2017.

– Package Meeting on Cohesion Policy, Environmental Implementation Review and Compliance, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, 3. – 4. travanj 2017.

– Package Meeting on Cohesion Policy, Environmental Implementation Review and Compliance, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, 7. – 8. studenoga 2018.

– Package Meeting on Environmental Implementation Review, Cohesion Policy and Compliance, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, 5. – 6. studenoga 2019.

i komunikacije s Europskom komisijom putem takozvanog »Pilot sustava«.

Budući da je Plan upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. novela drugog Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., u izradi dokumenta korišteni su rezultati i zaključci iz Izvješća o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (https://voda.hr/sites/default/files/2022-05/izvjesce_o_izvrsenju_plana_upravljanja_vodnim_podrucjima_2016._-_2021._u_razdoblju_od_2016._-_2018._godine.pdf), koje je na temelju članka 39., stavka 2. Zakona o vodama prihvaćeno od strane Hrvatskoga sabora 19. veljače 2021.

U razdoblju od 2016. do 2021. godine donijet je niz novih ili izmijenjenih i dopunjenih zakonskih i podzakonskih akata kojima se provodi program regulatornih mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., kao i daljnje usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije na području voda i drugih sektora koji utječu na stanje voda.

Ograničen opseg podataka prilikom pripreme Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. dijelom je utjecao na smanjenje pouzdanosti tadašnje procjene stanja voda, analize opterećenja i utjecaja, te praćenja učinka provedenih mjera. Radi toga je u razdoblju od 2016. do 2021. godine intenziviran monitoring stanja voda prema Programu usklađenja monitoringa objavljenom u travnju 2016. godine, sve do razine neophodne za učinkovito i vjerodostojno upravljanje vodama, te je intenziviran rad na daljnjoj pripremi znanstvenih i stručnih podloga, sve sa ciljem osiguranja što kvalitetnije podatkovne osnovice za pripremu Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. Programom usklađenja monitoringa je predviđeno unaprjeđenje organizacije provedbe monitoringa s tendencijom jačanja laboratorijskih kapaciteta uz dodatna ulaganja u prostor, opremu i kadrove, što se postupno provodi.

Veliki doprinos kvaliteti Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. je provedena interkalibracija klasifikacijskih sustava površinskih kopnenih, prijelaznih i priobalnih voda koja je kroz suradnju hrvatskih biologa s recenzentima određenim od strane Europske komisije dovršena potkraj 2021. godine. Svoj doprinos kvaliteti ovog multidisciplinarnog dokumenta također su dali hidrolozi, hidrotehničari, hidrogeolozi, kemičari, agronomi i oceanografi.

Intenzivne aktivnosti na pripremi Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. započele su u I. kvartalu 2019. godine, kada su prema odredbi članka 45. Zakona o vodama Hrvatske vode na svojoj mrežnoj stranici na poveznici https://voda.hr/sites/default/files/2022-05/program_rada_plana_2022.-2027.pdf objavile Program rada Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava 2022. – 2027.

Međukorak u pripremi komponente I. Upravljanje stanjem voda također prema odredbi članka 45. Zakona o vodama bila je izrada dokumenta »Pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja« i njegova objava na mrežnoj stranici Hrvatskih voda u listopadu 2020. godine na poveznici https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/upravljanje-vodama/privremeni_pregled_znacajnih_vodnogospodarskih_pitanja_-_2019.pdf. Dokument je sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027., a njegov sadržaj propisan je člankom 5. Pravilnika o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (»Narodne novine«, broj 48/14.) tako da obuhvaća: cilj i pravni temelj donošenja Privremenog pregleda, pregled postojećih informacija, sažetak značajnih pitanja upravljanja vodama, te sažeti pregled mogućih mjera sistematiziranih prema institucijama i tijelima nadležnim za njihovu provedbu.

Međukoraci u pripremi komponente II. Upravljanje rizicima od poplava bili su izrada dokumenta »Prethodna procjena rizika od poplava« prema odredbama članka 124. i 125. Zakona o vodama i njegova objava na mrežnoj stranici Hrvatskih voda na poveznici https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2018 u srpnju 2019. godine, te izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava za područja s prethodno procijenjenim značajnim rizicima od poplava prema odredbama članka 126. Zakona o vodama i njihova objava na mrežnoj stranici Hrvatskih voda na poveznici https://voda.hr/hr/karte-opasnosti-od-poplava-i-karte-rizika-od-poplava-2019 u veljači 2021. godine.

Programi građevinskih mjera Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. utvrđeni su Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (»Narodne novine«, broj 147/21.) donesenim od strane Vlade Republike Hrvatske nakon provedene strateške procjene utjecaja na okoliš i konzultacija sa zainteresiranom javnošću i s Europskom komisijom, te Nacrtom Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za razdoblje do 2030. godine, za kojeg se trenutačno provodi strateška procjena utjecaja na okoliš. Višegodišnji programi gradnje propisani člankom 43. Zakona o vodama kroz investicijske mjere objedinjuju obveze iz brojnih direktiva Europske unije, naročito Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, Direktive (EU) 2020/2184 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) (SL L 435, 23. 12. 2020.) u daljnjem tekstu: Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju i Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30. 5. 1991.), dopunjena: Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. s obzirom na određene zahtjeve utvrđene u Dodatku I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 7. 3. 1998.) u daljnjem tekstu: Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Programima su utvrđeni pojedinačni projekti, način i razdoblje njihove provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava, red prvenstva u provedbi, te praćenje provedbe. Daljnja studijska i projektna razrada vodnih sustava i građevina te priprema odgovarajuće dokumentacije za negrađevinske mjere nužan su preduvjet za prijavu takvih projekata za sufinanciranje od strane europskih fondova.

Uključivanje i informiranje javnosti u pripremu i donošenje Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. sukladno zahtjevima Okvirne direktive o vodama provodi se prema odredbama članka 45. Zakona o vodama i prema odredbama Pravilnika o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima. Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda zajedno s Obrascima za dostavu primjedbi.

Stratešku procjenu utjecaja na okoliš sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17.), uključujući i postupak glavne ocjene prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.) provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Informacije o pripremi Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. iznijete su na sastancima bilateralnih međudržavnih vodnogospodarskih komisija sa susjednim državama Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom, te na sastancima multilateralne Savske komisije na kojima osim predstavnika Hrvatske sudjeluju predstavnici svih država sa sliva Save, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Prema odredbama članka 41. Zakona o vodama, odnosno članka 13. Okvirne direktive o vodama i članka 8. Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, te dogovoru država članica Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), podaci i informacije iz nacionalnih planova upravljanja vodnim područjima podunavskih država pa tako i iz ovog dokumenta, bili su polazna osnovica za pripremu novele Plana upravljanja vodama na slivu Dunava i novele Plana upravljanja rizicima od poplava na slivu Dunava za koje se očekuje da će biti donešeni na ministarskom sastanku ICPDR-a u veljači 2022. godine (http://www.icpdr.org). Prema istim načelima izrađuje se i novela Plana upravljanja vodama na slivu Save I Plana upravljanja rizicima od poplava na slivu Save pod koordinacijom Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC) (http://www.savacommission.org). Na jadranskom vodnom području je uz financiranje GEF-a krajem 2014. godine izrađen Okvir za upravljanje na prekograničnom slivu Neretve i Trebišnjice.

Nadležne institucije za provedbu Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao središnje tijelo državne uprave nadležno za upravljanje vodama i Hrvatske vode, kao pravna osoba s javnim ovlastima za upravljanje vodama.

Kartografski prikazi, dijagrami i tablice iz ovoga dokumenta prilagođeni su korištenju u digitalnom obliku. Provedene analize i obrade zasnovane su na podacima i informacijama zaključno s 2018. kao referentnom godinom, osim u dijelovima dokumenta gdje je posebno navedena druga referentna godina. Time su omogućene usporedbe dobivenih rezultata s rezultatima iz drugih država članica Europske unije.

Kartografski prikazi i opisi granice u ovom dokumentu, služe isključivo za potrebe ovog dokumenta i nisu povezani uz konačno određivanje ili označavanje međunarodnih granica Republike Hrvatske.

Prateća dokumentacija Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. objavljena na mrežnoj stranici Hrvatskih voda na poveznici: https://voda.hr/hr/registar-dokumentacije-planova-upravljanja-vodnim-podrucjima značajan je doprinos stručnoj i znanstvenoj literaturi iz područja upravljanja vodama.

A. OKVIR ZA UPRAVLJANJE VODAMA

1. TERITORIJALNI OKVIR

Teritorij Republike Hrvatske hidrografski pripada slivu Jadranskog mora i slivu Crnog mora i prema članku 34. Zakona o vodama podijeljen je na dva vodna područja:

– vodno područje rijeke Dunav (skraćeno u dijagramima i tablicama: VPD) i

– jadransko vodno područje (skraćeno u dijagramima i tablicama: JVP).

Granica između vodnih područja na teritoriju Republike Hrvatske prati prirodnu hidrografsko-hidrogeološku vododijelnicu (odnosno razvodnicu) između jadranskog i crnomorskog sliva, koja je vezana uz pojavu vodonepropusnih klastita i slabo vodopropusnih dolomita u planinskom području Gorskog kotara i Like[1](Riječ je o približnom razgraničenju, jer je vododijelnica između crnomorskog i jadranskog sliva pretežito zonalnoga tipa (mijenja se u vremenu u ovisnosti od promjene hidroloških uvjeta).). Ostale granice vodnih područja definirane su državnom granicom na kopnu, odnosno crtom razgraničenja priobalnog i teritorijalnog mora[2](Detaljnije u Odluci o granicama vodnih područja (»Narodne novine«, broj 79/10.).) na moru (crta udaljena jednu nautičku milju od ravne polazne crte od koje se mjeri širina teritorijalnog mora Republike Hrvatske u smjeru pučine, te crta udaljena jednu nautičku milju od crte niske vode uzduž obala otoka koji se nalaze izvan granica crta udaljena jednu nautičku milju od ravne polazne crte od koje se mjeri širina teritorijalnog mora Republike Hrvatske u smjeru pučine).

Površina vodnog područja rijeke Dunav iznosi 35.111 km2, što predstavlja 62 % hrvatskog kopnenog teritorija (u kopneni teritorij su uključeni i otoci). Okosnice otjecanja s vodnog područja su rijeke Sava i Drava, čija vododijelnica je reljefno određena i prolazi gorskim nizom Ivanščica – Kalnik – Bilogora – Papuk. Područje podsliva Save (skraćeno u dijagramima i tablicama: PSS) zauzima 25.752 km2 ili 73 % površine vodnoga područja, a područje podsliva Drave i Dunava (skraćeno u dijagramima i tablicama: PSD) 9.359 km2 ili 27 % površine vodnog područja. Vodno područje rijeke Dunav u Republici Hrvatskoj je dio šireg međunarodnog vodnog područja Dunava. Veliki broj voda vodnoga područja su granične ili prekogranične vode i imaju međudržavni značaj.

Jadransko vodno područje se sastoji od više slivova ili dijelova slivova jadranskih rijeka s pripadajućim podzemnim, prijelaznim i priobalnim vodama. Površina jadranskog vodnog područja iznosi 35.307 km2, što je oko 40 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske. Na kopno otpada 18.196 km2, na otoke 3.263 km2, a na more 13.848 km2. Izvan granica vodnog područja je 17.722 km2 državnoga teritorija i to 17.718 km2 teritorijalnoga mora i oko 4 km2 nenaseljenih pučinskih otočića i hridi. Jadransko vodno područje u Republici Hrvatskoj pripada širem međunarodnom slivu Jadranskoga mora. Dio voda jadranskog vodnog područja su pogranične ili prekogranične vode međudržavnoga značaja.

Tab. A.1 Podjela teritorija Republike Hrvatske na vodna područja

Površina (km2)

Područje podsliva rijeke Save

(PS Sava)

Područje podsliva rijeka Drave i Dunava

(PS Drava)

Vodno područje rijeke Dunav

(VPD)

Jadransko vodno područje

(JVP)

Područje
teritorijalnog mora
Republika
Hrvatska
kopno25.7529.35935.11118.19653.307
otoci3.26343.267
more13.84817.71831.566
UKUPNO25.7529.35935.11135.30717.72288.140
Prostorno usklađeno prema RPJ (prosinac 2019. godine), vanjska granica na moru prema SRPJ (listopad 2013. godine), obalna linija na kopnu i otocima prema SRPJ (listopad 2013. godine) ažurirana u skladu s poznatim promjenama na terenu.

Sl. A.1 Vodna područja i područja podslivova sa značajnijim vodotocima

Uz vodna područja, osnovne teritorijalne jedinice upravljanja vodama definirane Zakonom o vodama su područja podsliva te područja malog sliva i sektora osnovanih za potrebe efikasne operativne organizacije i provedbe mjera u upravljanju vodama na lokalnoj razini.

Tab. A.2 Jedinice upravljanja vodama

Naziv prema Zakonu o vodamaTipAktBroj jedinicaNapomena
Vodno područjeHOdluka o granicama vodnih područja (»Narodne novine«, broj 79/10.)2Područje koje čini površina kopna i mora koja se sastoji od jednog ili više riječnih slivova s pripadajućim podzemnim i priobalnim vodama koje je utvrđeno kao glavna jedinica za upravljanje vodama.
Priobalne vodeA1Površinske vode unutar crte udaljene jednu nautičku milju od polazne crte od koje se mjeri širina voda teritorijalnog mora u smjeru pučine, a u smjeru kopna protežu se do vanjske granice prijelaznih voda.
PodslivH

Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora

(»Narodne novine«, br. 97/10. i 31/13.)

2Površina zemljišta s kojeg se sva površinska otjecanja kroz niz potoka, rijeka i eventualno jezera slijevaju u određenu točku na nekom vodotoku (obično u jezero ili u drugu rijeku).
Mali slivA34Osnovna teritorijalna jedinica za obavljanje operativnih poslova upravljanja vodama.
SektorA6Više susjednih područja malih slivova za koje se zbog povezanosti vodne problematike osigurava jedinstveno upravljanje vodama, osobito obrana od poplava.
Napomena: Pogledati poglavlje C.6. Program mjera (mjere 53. i 54.)


Zbog pripadnosti svoga teritorija dvjema velikim hidrografskim cjelinama: dunavskoj (crnomorskoj) i jadranskoj, Republika Hrvatska je posebno upućena na suradnju u upravljanju vodama sa svim susjednim državama i širim međunarodnim okruženjem.

Vodna politika je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora) koje predlaže zakone i uredbe, odnosno donosi podzakonske akte na području upravljanja vodama, obavlja upravni i inspekcijski nadzor, ostvaruje međunarodnu suradnju. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja predlaže Plan upravljanja vodnim područjima na prihvaćanje Vladi Republike Hrvatske nakon provedene strateške procjene utjecaja plana na okoliš i usuglašavanja plana s drugim resornim tijelima i sa susjednim državama.

Hrvatske vode su izvršno tijelo, zaduženo za upravljanje vodama, odnosno provedbu i koordinaciju provedbe državne politike na području voda, uključujući izradu Plana upravljanja vodnim područjima u nacrtu u svim njegovim elementima: analizi stanja i problema, definiranju programa mjera, provedbi planiranih mjera (samostalno ili u suradnji s drugim dionicima), praćenju i ocjeni učinaka provedenih mjera, informiranju i konzultiranju javnosti i izvještavanju Europske komisije.

Prema Zakonu o vodama nadležnost nad pripremom podloga za vodnogospodarsko planiranje, te za obavljanje monitoringa prelazi na Institut za vode koji je osnovan potkraj 2021. godine donošenjem Uredbe o osnivanju Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer« (»Narodne novine«, broj 143/21.).

Vijeće za vodne usluge neovisno je državno tijelo koje nadzire zakonitost cijene vodnih usluga i naknade za razvoj (ekonomski regulator).

U obavljanju svojih zadataka Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora), Hrvatske vode i Institut za vode »Josip Juraj Strosmayer« surađuju s drugim administrativnim tijelima i znanstvenim i stručnim institucijama.

Sl. A.2 Regionalna hidrološka pripadnost teritorija
Republike Hrvatske

2. PRAVNI I ADMINISTRATIVNI USTROJ
(INSTITUCIONALNI USTROJ)

Vodna politika je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora) koje predlaže zakone i uredbe, odnosno donosi podzakonske akte na području upravljanja vodama, obavlja upravni i inspekcijski nadzor, ostvaruje međunarodnu suradnju. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja predlaže Plan upravljanja vodnim područjima na prihvaćanje Vladi Republike Hrvatske nakon provedene strateške procjene utjecaja plana na okoliš i usuglašavanja plana s drugim resornim tijelima i sa susjednim državama.

Sl. A.3 Organigram ključnih tijela za upravljanje vodama i izradu Plana upravljanja vodnim područjima

Međunarodna suradnja u upravljanju vodama regulirana je međunarodnim ugovorima i potpisanim konvencijama i sporazumima iz područja voda, koji su dio pravnoga okvira za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj.

Međunarodna suradnja na slivu Dunava uređena je Konvencijom o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Dunavska konvencija, Sofija, 1994.). Konvencijom su se stranke obvezale težiti održivom i pravednom gospodarenju vodama, uključujući očuvanje, poboljšanje i racionalnu uporabu površinskih i podzemnih voda u slivu Dunava. Za provedbu Dunavske konvencije nadležna je Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) sa sjedištem u Beču. ICPDR organizira i koordinira izradu plana upravljanja cjelinom sliva rijeke Dunav, u kojoj sudjeluju sve države koje dijele međunarodni sliv Dunava. Radi se o krovnom dokumentu koji obrađuje pitanja značajna za cjelinu sliva na načelima održivog i pravednog upravljanja vodama. Ostala pitanja države rješavaju autonomno, unutar svojih granica. Na razini ICPDR-a se razmjenjuju iskustva, uspoređuju nacionalni pristupi i potiče njihovo usuglašavanje, bez obveze ujednačavanja. Krovni plan upravljanja slivom rijeke Dunav za plansko razdoblje 2010. – 2015. godina donesen je krajem 2009. godine, a novelirani Plan upravljanja slivom rijeke Dunav i prvi Plan upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Dunav doneseni su krajem 2015. godine. U veljači 2022. godine doneseni su treći Plana upravljanja slivom rijeke Dunav i drugi Plan upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Dunav koji će biti na snazi do kraja 2027. godine.

Strategija Europske unije za dunavsku regiju (Dunavska strategija) usvojena je na sastanku Europskog vijeća 24. lipnja 2011. Kroz razdoblje širokih javnih konzultacija Europske komisije s dionicima Dunavske strategije od jeseni 2009. do lipnja 2010. godine utvrđena su četiri glavna cilja, odnosno stupa suradnje u okviru Strategije: (i) povezivanje dunavske regije (ii) očuvanje okoliša u dunavskoj regiji, (iii) izgradnja prosperiteta u dunavskoj regiji i (iv) jačanje institucionalnih kapaciteta i sigurnost u dunavskoj regiji. Suradnja je razrađena kroz jedanaest prioritetnih područja, od kojih se, kao relevantna za upravljanje vodama, izdvajaju: očuvanje kvalitete voda, upravljanje rizicima za okoliš te očuvanje bio-raznolikosti, krajolika i kvalitete zraka.

Na subregionalnoj razini na snazi je Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Kranjska Gora, 2002. godina). Cilj mu je uspostava međunarodnog režima plovidbe na Savi i pokretanje vodnogospodarske suradnje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Za provedbu Okvirnog sporazuma nadležna je Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) sa sjedištem u Zagrebu. Savska komisija organizira i koordinira izradu plana upravljanja cjelinom sliva rijeke Save. Prvi Plan upravljanja slivom rijeke Save donesen je 2014. godine, a drugi u prosincu 2022. Prvi Plan upravljanja rizicima od poplava na slivu rijeke Save donesen je 2019. godine

Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (Barcelonska konvencija, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93. i 17/98.) i prateći protokoli pravna su osnova za široku multilateralnu suradnju između ugovornih stranaka (21 mediteranska država i Europska unija) u zaštiti i upravljanju morskim i obalnim područjem Sredozemlja kroz Mediteranski akcijski plan Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP):

– Jedan od protokola Barcelonske konvencije odnosi se na onečišćenje mora kopnenim izvorima i aktivnostima (Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćivanja iz izvora i djelatnosti na kopnu, »Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93., 3/06.; tzv. LBS Protokol[3](COUNCIL DECISION of 22 October 1999 on accepting the amendments to the Protocol for the protection of the Mediterranean Sea against pollution from land-based sources (Barcelona Convention) (1999/801/EC); COUNCIL DECISION of 28 February 1983 concluding the Protocol for the protection of the Mediterranean Sea against pollution from land-based sources (83/101/EEC))) temeljem kojeg je donesen niz odluka, smjernica i pravno obvezujućih Regionalnih planova koji detaljno definiraju ciljeve i mjere koje je potrebno poduzeti u cilju sprječavanja i smanjivanja onečišćenja mora s kopna. LBS protokol provodi se kroz UNEP/MAP-ov Program procjene i kontrole onečišćenja u Sredozemlju (MED POL) u čijim aktivnostima Hrvatska sudjeluje od 1975. godine.

Uz LBS Protokol za zaštitu mora i morskog okoliša, posebno su relevantni i:

– Protokol o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i iz zrakoplova (Protokol o potapanju otpada), (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 17/98.)[4](COUNCIL DECISION, of 25 July 1977 concluding the Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution and the Protocol for the prevention of the pollution of the Mediterranean Sea by dumping from ships and aircraft (77/585/EEC))

– Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju (Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti), (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 11/01.)[5](COUNCIL DECISION of 1 March 1984 on the conclusion of the Protocol concerning Mediterranean specially protected areas (84/132/EEC); COUNCIL DECISION of 22 October 1999 on concluding the Protocol concerning specially protected areas and biological diversity in the Mediterranean, and on accepting the annexes to that Protocol (Barcelona Convention) (1999/800/EC))

– Protokol o suradnji u sprječavanju onečišćavanja s brodova i u slučajevima opasnosti, u suzbijanju onečišćavanja Sredozemnog mora (Protokol za sprečavanje i hitne slučajeve) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/03)[6](COUNCIL DECISION of 29 April 2004 on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol to the Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, concerning cooperation in preventing pollution from ships and, in cases of emergency, combating pollution of the Mediterranean Sea (2004/575/EC))

– Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja (Protokol o odobalnim aktivnostima) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 13/17.))[7](COUNCIL DECISION of 17 December 2012 on the accession of the European Union to the Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against pollution resulting from exploration and exploitation of the continental shelf and the seabed and its subsoil (2013/5/EU)) te posredno i

– Protokol o integriranom upravljanju obalnim zonama Sredozemlja (Protokol o integriranom upravljanju obalnim zonama) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 8/12.)[8](COUNCIL DECISION of 13 September 2010 concerning the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean to the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (2010/631/EU)).

Pored zaštite morskog okoliša i obalnog područja, UNEP/MAP i Barcelonska konvencija pružaju i značajne prednosti za ostvarenje gospodarske i političke suradnje sa svim državama Sredozemlja, svim organizacijama Ujedinjenih naroda, kao i drugim međunarodnim, naročito financijskim institucijama.

Postojeći institucionaliziran okvir za suradnju jadranskih država po pitanju zaštite mora i obalnog područja od onečišćenja svoj pravni temelj ima u Jugoslavensko – talijanskom Sporazumu o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja iz 1974. godine[9](Polazni dokument: Uredba o ratifikaciji jugoslavensko – talijanskog Sporazuma o suradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 2/77) notom 0506-18/92 od 25. ožujka 1992. i notom 233 od 22. siječnja 1993. između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu ugovoreno je važenje ugovora sklopljenih između bivše SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora.), a realizira se kroz rad Komisije za zaštitu voda Jadranskog mora i obalnih područja. Članice Sporazuma uključuju Hrvatsku, Italiju, Sloveniju i Crnu Goru dok su ostale jadranske države, za sada u statusu promatrača, pozvane na aktivno sudjelovanje.

S druge strane, Jadransko-jonska inicijativa je politički oblik suradnje iniciran 2000. godine na Konferenciji za sigurnost i razvoj Jadranskog i Jonskog mora, a u kojem pored jadranskih država sudjeluju Grčka i Srbija. Samo dio suradnje ove inicijative odnosi se na zaštitu okoliša dok su ostale teme vezane za suradnju u borbi protiv svih oblika kriminaliteta, gospodarsku suradnju, tehničku pomoć i suradnju na području prometne i pomorske problematike, kulturnu suradnju i drugo.

Sl. A.4 Multilateralni sporazumi po vodnim područjima

Međudržavna pitanja u upravljanju vodama rješavaju se u okviru bilateralnih sporazuma sa susjednim državama. Republika Hrvatska je dosad sklopila sljedeće bilateralne vodnogospodarske sporazume:

1. Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/94.)

2. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/96.)

3. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/97.)

4. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/08.).

a u pripremi je donošenje takvoga sporazuma s Republikom Srbijom.

U okviru bilateralnog sporazuma s Bosnom i Hercegovinom izrađen je Okvir za upravljanje slivovima rijeka Neretve i Trebišnjice. Na prekograničnim slivovima Krke i Cetine zasad nema zajedničkih planskih aktivnosti.

Sl. A.5 Bilateralna suradnja po vodnim područjima, područjima podslivova i vodotocima

S obzirom na pogranični i prekogranični karakter velikog dijela hrvatskih voda, nužno je uzeti u obzir obveze višestrukog usuglašavanja i izvještavanja, propisanih na bilateralnoj (sporazumi sa susjednim državama) i multilateralnoj razini (međunarodni sliv rijeke Dunav, međunarodni sliv rijeke Save, Sredozemno more, Europska unija).

Tab. A.3 Pregled obveza koordinacije i izvještavanja s obzirom na veličinu rijeka i jezera

Nadležno tijeloPropis/osnovaKriterij/obveza koordinacije, izvješćivanja
Vlada Republike HrvatskeZakon o vodamaSva vodna tijela značajna za upravljanje vodama.
Europska komisija (EC)Okvirna direktiva o vodamaSva vodna tijela rijeka sa slivnom površinom većom od 10 km2, jezera s površinom vodnog lica većom od 0,5 km2, sve prijelazne i priobalne vode.
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC)Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, Kranjska Gora, 2002. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 14/03.).Sva vodna tijela rijeka sa slivnom površinom većom od 1.000 km2 i jezera s površinom vodnog lica većom od 50 km2.
Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR)Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Dunavska konvencija), Sofija, 1994. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 2/96.).Sva vodna tijela rijeka sa slivnom površinom većom od 4.000 km2 i jezera s površinom vodnog lica većom od 100 km2.
Mediteranski akcijski plan Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP)Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemnoga mora (Barcelonska konvencija), Barcelona, 1976. i 1995.(»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/93. i 17/98.) i prateći protokoli.Sukladno međunarodnom dogovoru.
Stalna hrvatsko-slovenska komisija za vodno gospodarstvoUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/97.).Sukladno međudržavnom dogovoru.
Stalna hrvatsko-mađarska komisija za vodno gospodarstvoSporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 10/94.).Sukladno međudržavnom dogovoru.
Povjerenstvo za vodno gospodarstvo Republike Hrvatske i Bosne i HercegovineUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/96.).Sukladno međudržavnom dogovoru.
Stalna hrvatsko-crnogorska komisija za upravljanje vodama od zajedničkog interesaUgovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 1/08.).Sukladno međudržavnom dogovoru.


Kartografski prikazi i opisi granice u ovom dokumentu služe isključivo za potrebe ovog dokumenta i nisu povezani uz konačno određivanje ili označavanje međunarodnih granica Republike Hrvatske.

3. PLANSKI OKVIR

Osnovni instrument za upravljanje stanjem voda i rizicima od poplava je Plan upravljanja vodnim područjima.

Zakon o vodama propisuje izradu Plana upravljanja vodnim područjima kao jedinstvenog dokumenta, prvenstveno zbog činjenice da se najveći dio ciljeva i mjera, uključujući ekonomske i financijske pretpostavke za provedbu mjera, određuje na nacionalnoj razini i odnose na oba vodna područja. Pojedini elementi plana, osobito prirodne značajke vodnih područja i antropogena opterećenja i utjecaji, koji su polazište za određivanje značajnih vodnogospodarskih pitanja i određivanje ciljeva i mjera za njihovo rješavanje te analiza opasnosti i rizika od poplava obrađuju se i prikazuju za svako vodno područje zasebno.

Sl. A.6 Planski dokumenti upravljanja vodama

Sl. A.7 Struktura dokumenta

U skladu s temeljnim opredjeljenjem upravljanja vodama, izradi Plana upravljanja vodnim područjima pristupa se sveobuhvatno, što podrazumijeva:

– obuhvat svih kategorija voda na vodnom području: kopnenih površinskih voda (rijeke, jezera), prijelaznih voda i priobalnih voda, te podzemnih voda (hladnih i geotermalnih i mineralnih), kao i zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda

– cjelovito određivanje ciljeva zaštite voda odnosno vodnog okoliša, odnosno ciljeva kakvoće voda (u daljnjem tekstu: okolišni ciljevi)[10](Načelno, ciljevi zaštite voda odnosno vodnog okoliša, odnosno ciljevi kakvoće voda (u daljnjem tekstu: okolišni ciljevi), propisani su člankom 46. Zakona o vodama, odnosno detaljno su razrađeni u propisu Uredba o standardu kakvoće voda (članak 47. Zakona o vodama). Prema engleskom nazivu: environmental objectives kako je to određeno člankom 4. Okvirne direktive o vodama) kao kombinacije ekološkog i kemijskog stanja za površinske vode, odnosno količinskog i kemijskog stanja za podzemne vode te uz naknadno razmatranje dodatnih standarda za vode u zaštićenim područjima

– usuglašavanje okolišnih ciljeva s potrebama namjenskog korištenja voda u okviru održivoga razvoja

– razmatranje širokog spektra mjera zakonodavnih (regulatornih, administrativnih, prostorno – planskih i drugih) i ne-zakonodavnih (ekonomskih, tehničkih i drugih) i definiranje programa mjera za postizanje ciljeva okoliša na troškovno najučinkovitiji način

– planiranje upravljanja rizicima od poplava, utvrđivanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava, te razmatranje širokog spektra mjera l zakonodavnih (regulatornih, administrativnih, prostorno – planskih i drugih) i ne-zakonodavnih (ekonomskih, tehničkih i drugih) i definiranje programa mjera za postizanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava

– uključivanje javnosti, a osobito zainteresiranih dionika u proces planiranja

– suradnju/usuglašavanje u upravljanju vodama na međunarodnim vodnim područjima.

U osnovi, planiranje upravljanja vodnim područjem je trostupanjski proces koji uključuje za:

Upravljanje stanjem voda u okviru Plana upravljanja vodnim područjima je strukturirano na način da slijedi logiku i zahtjeve Zakona o vodama, odnosno Okvirne direktive o vodama.

Za svako vodno područje su prema zahtjevu članka 39. Zakona o vodama posebno provedene analize njegovih značajki i pregled utjecaja ljudskog djelovanja na stanje površinskih voda, uključivo prijelaznih i priobalnih voda te podzemnih voda.

Ekonomska analiza korištenja voda provedena je na razini Republike Hrvatske.

Rezultati analiza značajki vodnih područja, koje uključuju i procjenu stanja površinskih voda, uključivo i prijelaznih i priobalnih voda te podzemnih voda i identifikaciju antropogenih opterećenja i utjecaja na vode analiziraju se na razini vodnih tijela.

Program investicijskih mjera i program monitoringa razrađeni su po vodnim područjima. Program regulatornih i administrativnih mjera definiran je jedinstveno za čitav državni teritorij.

Analize su provedene korištenjem podataka i informacija zaključno s 2018. godinom.[11](Kada se raspolagalo dodatnim informacijama za procjenu stanja voda i opterećenja, a koji bi u značajno mjeri utjecali na ostale sastavnice plana osobito Program mjera, korišteni su i noviji podaci.)

Upravljanje rizicima od poplava – Plan upravljanja rizicima od poplava uspostavlja okvir za provođenje odgovarajućih i koordiniranih mjera i aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje rizika od štetnih posljedica poplava za zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu, gospodarske aktivnosti, infrastrukturu i imovinu. Upravljanje rizicima od poplava podrazumijeva sveobuhvatan pristup zaštiti od poplavnih događaja objedinjavanjem elemenata prevencije, zaštite, pripravnosti i hitnog djelovanja, s ciljem smanjenja mogućih štetnih posljedica na ljudsko zdravlje i sigurnost, na vrijedna dobra i imovinu, te na vodni i kopneni okoliš.

Razvoj i implementacija održivih mjera i dobre upravljačke prakse na prevenciji i zaštiti od poplava ovisni su o specifičnim stanjima i okolnostima na pojedinim slivnim područjima. Zato se u planovima upravljanja rizicima od poplava uzimaju u obzir gospodarski, okolišni i socijalni aspekti, te uvažavaju tradicionalni načini provođenja zaštite od štetnog djelovanja voda, prvenstveno dosadašnje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica.

Izradi Plana upravljanja rizicima od poplava prethodila je izrada:

– prethodne procjene rizika od poplava (članci 124. i 125. Zakona o vodama) čime je obavljena identifikacija svih dijelova vodnih područja, uključujući i pripadna obalna područja, gdje postoje ili se vjerojatno mogu pojaviti potencijalno značajniji rizici od poplava te

– karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava (članak 126. Zakona o vodama) koje se rade za prethodno procijenjena rizična područja a obuhvaćaju tri osnovna scenarija opasnosti (niske, srednje i velike vjerojatnosti) uz odgovarajući prikaz potencijalnih štetnih posljedica poplavnih događaja.

Planiranje u upravljanju rizicima od poplava sadrži:

– ciljeve upravljanja s naglaskom na smanjivanje mogućih negativnih posljedica poplava za život i zdravlje ljudi, njihovu imovinu, okoliš, kulturnu baštinu i gospodarske aktivnosti, a ukoliko je primjereno i na primjenu negrađevinskih mjera i/ili na smanjivanje vjerojatnosti poplavljivanja

– odgovarajuće mjere za ostvarenje postavljenih ciljeva uzimajući u obzir troškove i koristi, prostorni obuhvat poplava, tokove poplavnih voda, retencijska i prirodna poplavna područja, okolišne ciljeve, upravljanje vodama i tlom, prostorno planiranje, korištenje zemljišta, očuvanje prirode, plovidbu i lučku infrastrukturu

– sve aspekte upravljanja s naglaskom na prevenciju, zaštitu i pripravnost, uključujući poplavne prognoze i sustave za rano uzbunjivanje (obavještavanje i upozoravanje), uzimajući u obzir značajke određenog riječnog sliva ili podsliva

– načelo solidarnosti koje ne dopušta uključivanje mjera koje svojim opsegom i učinkom znatno povećavaju rizike od poplava uzvodno ili nizvodno u drugim državama na istom riječnom slivu ili podslivu, osim ako su te mjere usklađene i usuglašene od strane država.

Plan upravljanja vodnim područjem – Struktura dokumenta omogućuje njegovu učinkovitu provedbu i stvara preduvjete za nesmetano izvješćivanje prema zahtjevima Europske komisije te prema zahtjevima koji proizlaze iz obveza prema multilateralnim i bilateralnim vodnogospodarskim sporazumima, što je osobito važno jer Republika Hrvatska dijeli slivove i s državama koje nisu članice Europske unije.

Pojedinačni projekti, načini i razdoblja njihove provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava za njih te red prvenstva u provedbi gdje je primjenjivo, utvrđuju se višegodišnjim programima gradnje komunalnih vodnih građevina, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije koje također izrađuju Hrvatske vode. Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine donijela je Vlada Republike Hrvatske potkraj 2021. godine, a za Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za radoblje do 2030. godine u postupku je strateška procjene utjecaja na okoliš. Tijekom pripreme višegodišnjih programa gradnje provodi se strateška procjena utjecaja programa na okoliš osim kada je riječ o manjim izmjenama i dopunama programa koje se donose za određeno programsko razdoblje.

Plan sadržava i:

– Registar detaljnijih planova i programa koji se odnose na određene podslivove, sektore, posebna pitanja ili tipove voda na vodnom području na koje se odnosi plan sa sažetkom njihovih sadržaja (poveznice navedenog registra nalazi se u poglavlju E ovog Plana i

– Izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti (sažetak u poglavlju F).

Naime, iako su sastavni dijelovi ovog Plana, zbog svog opsega, Registar i Izvješće ne objavljuju se u »Narodnim novinama« već su dostupni na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.

Tijekom izrade Plana upravljanja vodnim područjem 2022. – 2027. (kao rezultat javne rasprave i konzultacija s drugim državnim tijelima) pokazala se potreba jasnijeg povezivanja Programa mjera s programom mjera iz drugih programskih i strateških dokumenata) što je sistematizirano u Poglavlju D Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027.

Plan upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. sadrži i niz prikaza detaljnih informacija koji zbog svog opsega ne mogu biti objavljeni ni u tekstualnom dokumentu ni u »Narodnim novinama« a nalaze se na mrežnim stranicama Hrvatskih voda na poveznici https://www.voda.hr/hr/detaljni-prikaz-informacija-iz-plana-upravljanja-vodnim-podrucjima-2022-2027. Prateći dijelovi Plana upravljanja vodnim područjima su i:

1. Registar zaštićenih područja (https://voda.hr/hr/geoportal)

2. Registar vodnih tijela s njihovim značajkama (https://voda.hr/hr/registar-vodnih-tijela-2022-2027)

3. Registar budućih projekata (https://www.voda.hr/hr/detaljni-prikaz-informacija-iz-plana-upravljanja-vodnim-podrucjima-2022-2027)

4. Registar poplavnih događaja (https://voda.hr/hr/registar-poplavnih-dogadaja).

Navedeni registri čuvaju se u arhivi Hrvatskih voda, ne objavljuju se u Narodnim novinama, a podaci i informacije iz tih registara dostupni su sukladno propisima o pravu na pristup informacijama (Zakon o pravu na pristup informacijama, »Narodne novine«, br. 25/13., 85/15. i 69/22.), a Registar budućih projekata je u kontinuiranom razvoju i objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskih voda.

Tijekom pripreme Plana upravljanja vodnim područjima provedeni su postupak konzultiranja javnosti prema Zakonu o vodama i postupak strateške procjene utjecaja plana na okoliš prema Zakonu o zaštiti okoliša. Postupak strateške procjene utjecaja Plana upravljanja vodnim područjima na okoliš prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša uključuje i postupak vezan uz informiranje i konzultiranje sukladno međunarodnim obvezama, a odnosi se na sve susjedne države. Izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti sastavni je dio ovoga Plana.

Do sada su izrađena i donesena tri Plana upravljanja vodnim područjima. Pregled svih donesenih Planova upravljanja vodnim područjima s pratećom dokumentacijom može se naći na mrežnim stranicama Hrvatskih voda https://voda.hr/hr/plan-upravljanja-vodnim-podrucjima.

Naziv planaNarodne novineVažeći Zakon o vodamaSadržaj
Plan upravljanja vodnim područjima 2013. – 2015.82/13.»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.Upravljanje stanjem voda
Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.66/16.»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 119/14.

Upravljanje stanjem voda

Upravljanje rizicima od poplava

Plan upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027.__»Narodne novine«, br. 66/19., 84/21. i 47/23.

Upravljanje stanjem voda

Upravljanje rizicima od poplava


4. OPIS VODNIH PODRUČJA

4.1. Prirodne značajke vodnih područja

Republika Hrvatska pripada mediteranskom i srednjoeuropskom podunavskom prostoru. Smještena je između Slovenije na zapadu, Mađarske na sjeveru, Srbije na istoku, Bosne i Hercegovine i Crne Gore na istoku i jugu te Italije na suprotnoj strani Jadranskog mora. Prema reljefnoj strukturi terena i hidrogeološkim značajkama stijena na prostoru Republike Hrvatske se izdvajaju tri različite prirodno-geografske cjeline:

– niski panonski i peripanonski prostor na sjeveru (54 % teritorija) – sastoji se od panonske ravnice (do 100 m n.m.), peripanonskog prostora s manjim ravnicama i pobrđima (do 500 m n.m.) i nekoliko izdvojenih gora viših od 500 m

– gorsko-planinski prostor u središnjem dijelu (14 % teritorija) – dinarski krški prostor s najvišim hrvatskim planinama (1.300 – 1.800 m n.m.) koji dijeli unutrašnjost od jadranskog primorja i čini razvodnicu između crnomorskog i jadranskog sliva

– mediteranski prostor ili jadransko primorje na jugu (32 % teritorija) – pripada dinarskom kršu, a obuhvaća otoke, usko obalno područje i zaleđe sjevernog (Istra, Kvarner, Podvelebitsko primorje) i južnog primorja (Dalmacija).

Prema svjetski prihvaćenim kriterijima klasificiranja klime (W. Köppen) najveći dio područja Hrvatske ima umjereno toplu kišnu klimu (tip C), a samo visoki planinski krajevi imaju snježno-šumsku klimu (tip D). Godišnje količine oborina prostorno variraju, a kreću se od 600 do 3.500 mm.

Zahvaljujući svojem položaju i relativno dobroj očuvanosti ekosustava, Republika Hrvatska se odlikuje velikom vrijednošću biološke raznolikosti i brojnim endemičnim vrstama. Bogatstvo kopnenih i vodenih ekotipova povezano je s velikom raznolikošću: reljefnih obilježja i specifičnosti osobito u krškim područjima; klimatskih obilježja koja su u uskoj povezanosti s orografijom i morfogenezom jugoistoka Europe; te geološkom i litološkom raznolikošću. Prema podjeli Europe na limnografske regije, zasnovanoj na vodenoj fauni (Illies, 1978.), hidrografski prostor kopnene Hrvatske podijeljen je na Panonsku i Dinaridsku ekoregiju. Za akvatičku faunu Hrvatske može se reći da je poprimila današnja obilježja u zadnjih 15.000 do 20.000 godina. Procjenjuje se da u akvatičkim staništima Hrvatske živi četiri do pet tisuća vodenih beskralježnjaka po čemu Hrvatska spada u faunistički najraznovrsnija područja Europe. Dosad je utvrđena prisutnost nešto više od dvije tisuće vrsta beskralježnjaka, što ukazuje na niski stupanj istraženosti vodene faune. Općenito, fauna tekućica u hrvatskom dijelu Dinaridske ekoregije bogatija je vrstama od faune u tekućicama koje leže u Panonskoj ekoregiji. Zoogeografska analiza hrvatske ihtiofaune učinjena je tek djelomično, a za mnoge vrste nisu utvrđeni areali rasprostiranja.

Vodno područje rijeke Dunav (VPD)Jadransko vodno područje (JVP)
Geološke i litološke značajke

Na prostoru vodnog područja izdvajaju se dvije prirodno – geografske cjeline, panonska zavala na sjeveru i gorsko-planinski prostor na jugu.

Panonska zavala je nastala tektonskim uleknućem u tercijaru, koje je ispunjavalo Panonsko more nestalo u diluviju. Panonsko područje sastoji se od aluvijalnih i diluvijalnih ravnica nadmorske visine 80 – 135 m n.m. i osamljenih gorskih masiva (Požeška gora, Dilj, Papuk, Psunj, Krndija, Moslavačka gora, Bilogora, Medvednica i Kalnik) građenih od starijih silicijskih stijena kristaliničnih škriljevaca i eruptivnih stijena paleozoiske i mezozoiske starosti. Zrinska gora s Petrovom gorom na rubnom južnom dijelu panonske regije također pripada starim stijenama koje izgrađuju paleozoiski, mezozoiski i tercijarni klastiti. U jugozapadnom dijelu Zrinske gore javljaju se magmatiti i metamorfiti. Po litološkom i geološkom sastavu najveći dio panonskog područja pripada silikatnim kvartarnim naslagama, a vapnenačke stijene nalaze se samo u najvišim gorskim područjima. Na području prevladava površinsko otjecanje s brojnim rijekama i potocima.

Gorsko-planinski prostor pripada krškom području Dinarida, kojim prolazi razvodnica između vodnog područja rijeke Dunav i jadranskog vodnog područja. Tu prevladava krški krajolik nadmorske visine 150 – 900 m n.m., s vapnenačkim stijenama i tipičnom krškom hidrogeologijom, pojavom krških polja i velikih izviranja i poniranja voda. Topivost vapnenačke podloge pridonijela je morfološkom oblikovanju krškog krajobraza, stvaranju kanjonskih dolina, vrtača, krških polja i mreže podzemnih i periodičkih tokova. Sjeverna granica krša proteže se od Žumberka, južnim rubom karlovačke depresije, prema granici s Bosnom i Hercegovinom.

Na prostoru jadranskog vodnog područja izdvajaju se dvije prirodno – geografske cjeline, dinarski gorsko-planinski prostor i jadranski prostor.

Dinarski gorski prostor čine najviše hrvatske planine (1.800 m n.m.) i krška polja među njima. Geološki je mlađi, građen od karbonatnih stijena s tipičnom krškom hidrogeologijom, tj. pojavom velikih izviranja i poniranja voda. Duž površinskih i podzemno-ponornih vodnih tokova stvoreno je mnoštvo kanjona, klanaca, špilja i sedrenih barijera, najmlađih i najosjetljivijih tvorbi iznimne atraktivnosti.

I jadranski prostor je dio dinarskog krša, a čine ga otoci i uzak kopneni pojas, odijeljen od unutrašnjosti visokim planinama. Uzduž područja uočavaju se tri reljefna pojasa: otočni, priobalni i zagorski. U građi stijena prevladavaju vapnenci visoke čistoće (kopneni planinski lanci, poluotoci i otoci) te manje otporne i nepropusne naslage fliša i dolomita (niže kopnene zaravni i drage te potopljeni zaljevi). Današnja obala je mlada, nastala u kvartaru podizanjem morske razine, prije čega su gotovo svi otoci bili dio kopna. Posljedica toga je velika podudarnost između otočnih i kopnenih oblika i građe. Izrazita razvedenost obale, koja se očituje u 1.244 otoka, otočića, hridi i grebena i obalnoj crti dugoj 6.278 km (1.880 km je kopnena i 4.398 km otočna obala)a, rezultat je potapanja erodiranog krškog reljefa. Podizanjem morske razine su kopneni slatkovodni sustavi došli pod uspor mora i stvorena je mogućnost dubokih prodora morske vode u priobalne vodonosnike.

Pedološke značajkePanonski i krški dio vodnog područja razlikuju se po pedološkim značajkama. U međuriječju Drave, Save i Kupe zastupljena su lesivirana i razne vrste hidromorfnih tala, a samo u najistočnijoj Slavoniji prevladavaju tla visoke plodnosti (crnica, smeđe tlo i lesivirana tla). U gorskim predjelima uglavnom se pojavljuju razni tipovi smeđih tala.Za gorske predjele karakteristični su razni tipovi smeđih tala. Priobalje i otoci su siromašni obradivim tlima, a najvredniji poljodjelski prostori su polja u kršu te tla nastala na flišu, laporu i izoliranim aluvijalnim nanosima. Samo vrlo lokalno, ponajprije u Istri nalaze se dublja tla plodne crvenice.
Klimatska obilježja

Kontinentalno klimatsko područje obuhvaća sjeverni dio vodnog područja, do granice između sliva Kupe i Odre. Karakteriziraju ga prosječne godišnje oborine u rasponu 900 – 1.000 mm na zapadu do 650 mm u istočnoj Slavoniji. Najviše oborine padne u lipnju, a najmanje u veljači. Oko 60 % ukupnih godišnjih oborina padne u vegetacijskom dijelu godine. Na temperaturu zraka dominantno utječe nadmorska visina pa se najviše temperature javljaju u najnižim predjelima istočne Slavonije, gdje prosječne višegodišnje temperature zraka iznose 11 – 12 ºC.

U prijelaznom klimatskom području su oborine znatno veće, zbog blizine mora i većih nadmorskih visina. Najviše oborina padne u Gorskom kotaru, gdje se prosječne godišnje oborine kreću do 3.500 mm i više. Najviše oborina ima u studenome, a najmanje u veljači. Podjednako oborina padne u vegetacijskom i hladnom dijelu godine. Pravilnost promjene temperature s nadmorskom visinom je vrlo izražena pa je ona najmanja u najvišim predjelima Gorskoga kotara, gdje prosječna višegodišnja temperatura zraka iznosi oko 3 ºC.

Na vodnom području su prisutna dva oborinska režima: mediteranski i prijelazni, koji sadržava karakteristike mediteranskog i kontinentalnog režima. Prosječne godišnje oborine se kreću od oko 800 mm u zapadnoj Istri i na otocima do 3.500 mm i više u najvišim predjelima Gorskoga kotara. Prijelazno područje (između kontinentalne i mediteranske klime) ima najviše oborina u studenome, a najmanje u veljači, a kopneni dio u zaleđu jadranske obale ima obilježje maritimnoga oborinskog režima s najviše oborina u studenome, a najmanje u srpnju. Priobalno područje ima slični režim kao i zaobalje, samo su količine oborina znatno manje. Na temperaturu zraka znatan utjecaj ima geografska širina pa se najviše prosječne temperature javljaju u južnim predjelima i na otocima i smanjuju se prema sjeveru i unutrašnjosti. Utjecaj nadmorske visine dominantan je u gorskim predjelima.
Zemljišni pokrovOko 50 % ukupne površine vodnoga područja su poljoprivredne ili pretežito poljoprivredne površine, šume sudjeluju s 36 %, a izgrađene (umjetne) površine s 3 %. Struktura pokrova se vrlo razlikuje po područjima podslivova: podsliv Save ima nadprosječnu zastupljenost šuma (41 %), na račun poljoprivrednih površina (45 %), a na podslivu Drave i Dunava dominiraju poljoprivredne površine (63 %), sa znatno manjim udjelom šuma (24 %). Na području podsliva Drave i Dunava ima znatno više močvarnih i vodenih površina (4 %) od prosjeka vodnoga područja (1,7 %).39 % površine vodnoga područja pokriva more (priobalne vode). U strukturi zemljišnog pokrova kopna i otoka poljoprivredne ili pretežito poljoprivredne površine čine četvrtinu (25 %), šume sudjeluju s 35 %, a ostale prirodne površine s 35 %. Na izgrađene (umjetne) površine otpada oko 4 %. Kopno i otoci razlikuju se po udjelu šuma i ostalih prirodnih površina u strukturi pokrova. Na kopnu šume čine 37 % a ostale prirodne površine 35 %, dok je na otocima šume obuhvaćaju oko 26 % površine.

a Izvor: službeni podaci Hrvatskog hidrografskog instituta

Sl. A.8 Prirodne značajke vodnih područja

Republika Hrvatska nalazi se unutar područja Sredozemlja koje je tektonski i seizmički aktivno. Epicentri potresa su koncentrirani u trima područjima: Sjeverozapadno područje Hrvatske, područje Hrvatskog primorja od Senja do Ilirske Bistrice u Sloveniji te priobalno područje Dalmacije (južni dio) i zaleđe. Najmanje seizmički aktivna područja su istočna Slavonija, područje Like i Velebita te istarski poluotok, zapadno od Učke i Ćićarije. Žarišta potresa na ovom području najčešće su plitka, ograničena na gornji dio Zemljine kore, na dubinama od 10 do 12 km. Potresnom kartom Hrvatske prikazane su izračunate vrijednosti parametra ag, koje vrijede na razni osnovne stijene i ne uključuju utjecaj površinskih, rastresitih slojeva na amplifikaciju potresnih trešnji. Karta jasno prikazuje područja Republike Hrvatske gdje je opasnost od potresa najveća: šire područje Medvednice, Dalmacija, osobito južno od Splita te obalno područje Primorja, od Senja do slovenske granice.

Sl. A.9 Karta potresnih područja Republike Hrvatske (povratno razdoblje 475 godina) na razini osnovne stijene
(Herak, M., 2011; Geofizički odsjek PMF, Zagreb)

Najsnažniji zabilježeni potres na području Hrvatske dogodio se u okolici Dubrovnika 1667. godine. Procijenjena jakost prema Mercalli – Cancani – Sieberg (MCS) ljestvici iznosila je X. stupnjeva. Najsnažniji, seizmografom registrirani potresi dogodili su se 1942. godine u okolici Imotskog, te 28. prosinca 2020. godine u okolici Petrinje. Zabilježena magnituda je iznosila 6,2° prema Richteru, a najveći intenzitet je procijenjen na VIII. – IX. stupnjeva prema MCS ili novijoj EMS (Europska makroseizmička ljestvica) ljestvici. Sukladno navedenom, u Republici Hrvatskoj mogu se javiti potresi očekivanih jakosti od VII-IX stupnjeva modificirane MSK ljestvice (Medvedev – Sponheuer – Karnikov – slično kao Mercallijeva, odnosno Europska makroseizmička ljestvica) te je zahvate potrebno izvoditi prema europskoj zbirci normi za protupotresnu gradnju (Eurokod – 8).

4.2. Socio-ekonomske značajke

U administrativnom smislu, vodno područje rijeke Dunav obuhvaća Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku i Međimursku županiju i Grad Zagreb u cijelosti, dijelove Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, te rubni dio Zadarske županije. Jadransko vodno područje obuhvaća Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Istarsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u cijelosti, gotovo cijelu Zadarsku županiju i znatne dijelove Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

Na lokalnoj razini ustrojeno je veliki broj jedinica lokalne samouprave (6.788 naselja, odnosno 128 gradova i 428 općina) vrlo različitih po veličini i ekonomskoj snazi.

Prema izvješću Državnog zavoda za statistiku u razdoblju od posljednjeg popisa stanovništva obavljenog 2011. godine (mjerodavan za izradu Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.) pa do 2018. godine ukupan broj stanovnika se smanjio s 4.284.889 na 4.076.246 odnosno za oko 5 %. Uglavnom je riječ o depopulacijskim trendovima semi – urbanih i ruralnih područja Slavonije, Gorskog kotara i Like.

Tab. A.4 Pregled demografskih promjena

Vodno područje podsliv

Stanovnici

(broj)

Površina – kopno

(km2)

Gustoća naseljenosti (stanovnika po km2)
2011.2018.%2011.2018.
Republika Hrvatska4.284.8894.076.24695 %56.5747672
Jadransko vodno područje1.379.4691.347.59198 %21.4596463
Teritorijalno more00-4--
Vodno područje sliva rijeke Dunav2.905.4202.728.65594 %35.1118378
Podsliv rijeka Drave i Dunava776.808711.08091 %9.3598376
Podsliv rijeke Save2.128.6122.017.57595 %25.7528378

Sisačko-moslavačka i Vukovarsko-srijemska županija bilježe najznačajniji negativni trend gdje su u razdoblju od 2011. godine do 2021. godine broj stanovnika smanjio za oko 15 %. Najznačajniji negativni demografski trend je na području podsliva rijeka Drave i Dunava (91 %). Broj stanovnika Ličko-senjske koju žive na području podsliva rijeke Save je pao za preko 20 %. Ovako značajne promjene u broju stanovnika mogu značajno utjecati na planiranje upravljanja vodama pa je prihvaćanje procijenjenog broja stanovnika u 2018. godini kao mjerodavnog u izradi Plana 2022. opravdano.

Usklađenje s konačnim rezultatima iz Popisa stanovništva 2021. godine će se obaviti u budućim redovitim izvješćima o provedbi Direktive o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, u Izvješću o izvršenju plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. u razdoblju od 2022. – 2024. godine, te u svim budućim programskim dokumentima.

Vodno područje rijeke Dunav (VPD)Jadransko vodno područje (JVP) i teritorijalno more
Stanovništvo i urbanizacija

Na vodnom području živi 2.729.991 stanovnik odnosno oko 6 % manje u odnosu na broj stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine. Posljedično i gustoća naseljenosti od gotovo 83 stanovnika po km2 vodnog područja je smanjenja na 78 i nešto je viša od prosjeka za Republiku Hrvatsku koji iznosi 72 stanovnika/km2.

Stanovništvo živi u 4.458 naselja prosječne veličine 612 stanovnika. Čak 97 % naselja ima manje od 2.000 stanovnika, a u njima živi 39 % ukupnog stanovništva. Preostalih 61 % stanovnika živi u 133 naselja s više od 2.000 stanovnika. Od toga je 25 većih i velikih urbanih centara, preko 10.000 stanovnika, među kojima dominira grad Zagreb.

U odnosu na 2011. godinu broj naselja s manje od 50 stanovnika je značajno porastao, kao i broj stanovnika koji žive u takvim naseljima. Međutim, prosječna veličina takvog naselja je pala s 23 na 20 stanovnika po naselju. Naime, bilježi se značajno smanjenje broja stanovnika u naseljima manjim od 10.000 stanovnika, a te posljedično broja naselja većih od 500 stanovnika je smanjen a povećan je broja naselja ispod 500 stanovnika.

Na vodnom području živi 1.347.255 stanovnika odnosno 2 % manje u odnosu na broj stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine. Gustoća naseljenosti od 63 stanovnika po km2 nije značajno promijenjena u odnosu na 2011. i manja je od prosjeka Republike Hrvatske, koji iznosi 72 stanovnika po km2.

Na vodnom području je 1.966 naselje, prosječne veličine 685 stanovnika. Čak 95 % naselja ima manje od 2.000 stanovnika, a u njima živi 35 % ukupnoga stanovništva. Preostalih 65 % stanovnika živi u 92 naselja s više od 2.000 stanovnika. Od toga je 14 većih i velikih urbanih centara, preko 10.000 stanovnika, među kojima se izdvaja Split. Ostalo su manji i srednji gradovi i naselja prijelaznoga karaktera, veličine 2.000 do 10.000 stanovnika.

U odnosu na 2011. godinu broj naselja manjih od 50 stanovnika je povećan kao i broj stanovnika u tim naseljima i uglavnom je riječ o preraspodjeli odnosno smanjenju broja stanovnika u naseljima veličine između 50 i 2.000 stanovnika. Za ovo vodno područje karakteristično je povećanje broja stanovnika i naselja veličine između 10.000 i 15.000 stanovnika te značajnog smanjenja broja stanovnika u naseljima između 15.000 i 50.000 stanovnika (14 %).


Sl. A.10 Usporedni pregled promjene broja naselja i stanovnika sistematiziran prema veličini naselja

Tab. A.5 Administrativna pripadnost vodnih područja

Županija

Jadransko vodno područje

JVP

Teritorijalno more

Vodno područje rijeke Dunav

VPD

Republika Hrvatska

Površina*

(km2)

Stanovništvo

2011.

Broj naselja

2018.

Stanovništvo

2018.

%

Površina*

(km2)

Broj naselja

2018.

Površina*

(km2)

Stanovništvo

2011.

Broj naselja

2018.

Stanovništvo

2018.

%

Površina*

(km2)

Stanovništvo

2011.

Broj naselja

2018.

Stanovništvo

2018.

%
Bjelovarsko-bilogorska

2.638119.764323107.18689 %2.638119.764323107.18689 %
Brodsko-posavska

2.028158.575185138.80488 %2.028158.575185138.80488 %
Dubrovačko-neretvanska1.776122.568230121.42599 %41
1.780122.568230121.42599 %
Grad Zagreb

641790.01768806.341102 %641790.01768806.341102 %
Istarska2.814208.055639209.020100 %


2.814208.055639209.020100 %
Karlovačka

3.624128.899649116.16690 %3.624128.899649116.16690 %
Koprivničko-križevačka

1.748115.584264107.07693 %1.748115.584264107.07693 %
Krapinsko-zagorska

1.230132.892422124.78694 %1.230132.892422124.78694 %
Ličko-senjska3.67741.42318437.54491 %

1.6799.504997.29077 %5.35650.92725844.83488 %
omjer prema vodnom području69 %80 %66 %83 %39 %20 %34 %17 %100 %100 %100 %100 %
Međimurska

729113.804131109.53796 %729113.804131109.53796 %
Osječko-baranjska

4.148305.032263275.05690 %4.148305.032263275.05690 %
Požeško-slavonska

1.82378.03427767.02886 %1.82378.03427767.02886 %
Primorsko-goranska2.410274.750262264.90496 %

1.17921.44526118.50186 %3.589296.195509283.40596 %
omjer prema vodnom području66 %93 %51 %93 %34 %7 %49 %7 %100 %100 %100 %100 %
Sisačko-moslavačka


4.467172.439455147.21685 %4.467172.439455147.21685 %
Splitsko-dalmatinska4.539454.798380447.72398 %0,41
4.539454.798381447.72398 %
Šibensko-kninska2.982109.37519999.63391 %


2.982109.37519999.63391 %
Varaždinska


1.260175.951303166.65895 %1.260175.951303166.65895 %
Virovitičko-podravska


2.02284.83618874.52188 %2.02284.83618874.52188 %
Vukovarsko-srijemska


2.449179.52185152.49485 %2.449179.52185152.49485 %
Zadarska3.261168.941219167.34299 %

3841.0762168964 %3.645170.017232168.03199 %
omjer prema vodnom području91 %99 %94 %100 %9 %1 %6 %0 %100 %100 %100 %100 %
Zagrebačka


3.062317.606694309.30698 %3.062317.606694309.30698 %
UKUPNO21.4591.379.9102.1131.347.59198 %4235.1112.904.9794.6872.728.65594 %56.5744.284.8896.7554.076.24695 %
Prostorno usklađeno prema RPJ (prosinac 2019. godine), vanjska granica na moru prema SRPJ (listopad 2013. godine), obalna linija na kopnu i otocima prema SRPJ (listopad 2013. godine) ažurirana u skladu s poznatim promjenama na terenu.


Županija

Područje podsliva Drave i Dunava

PSD

Područje podsliva rijeke Save

PSS

Vodno područje rijeke Dunav

VPD

Površina*

(km2)

Stanovništvo

2011.

Broj naselja

2018.

Stanovništvo

2018.

%

Površina*

(km2)

Stanovništvo

2011.

Broj naselja

2018.

Stanovništvo

2018.

%

Površina*

(km2)

Stanovništvo

2011.

Broj naselja

2018.

Stanovništvo

2018.

%
Bjelovarsko-bilogorska791.299211.11986 %2.559118.465312106.06790 %2.638119.764323107.18689.%
Brodsko-posavska
2.028158.575185138.80488 %2.028158.575185138.80488 %
Grad Zagreb
641790.01768806.341102 %641790.01768806.341102 %
Karlovačka
3.624128.899649116.16690 %3.624128.899649116.16690 %
Koprivničko-križevačka1.18280.24412574.32393 %56635.34015432.75393 %1.748115.584264107.07693 %
Krapinsko-zagorska481.0991699291 %1.182131.793419123.79494 %1.230132.892422124.78694 %
Ličko-senjska
1.6799.504997.29077 %1.6799.504997.29077 %
Međimurska729113.804131109.53796 %
729113.804131109.53796 %
Osječko-baranjska3.563266.516229240.29290 %58538.5164834.76490 %4.148305.032263275.05690 %
Požeško-slavonska11040
1.81278.03427767.02886 %1.82378.03427767.02886 %
Primorsko-goranska
1.17921.44526118.50186 %1.17921.44526118.50186 %
Sisačko-moslavačka
4.467172.439455147.21685 %4.467172.439455147.21685 %
Varaždinska1.127168.819278160.08795 %1337.132346.57192 %1.260175.951303166.65895 %
Virovitičko-podravska1.98084.75918774.44988 %427717294 %2.02284.83618874.52188 %
Vukovarsko-srijemska64060.8393650.28183 %1.809118.68260102.21386 %2.449179.52185152.49485 %
Zadarska
3841.0762168964 %3841.0762168964 %
Zagrebačka
3.062317.606694309.30698 %3.062317.606694309.30698 %
Ukupno9.359777.3791027711.08091 %25.7522.127.6003.7372.017.57595 %35.1112.904.9794.6872.728.65594 %
Prostorno usklađeno: vanjska granica na kopnu prema RPJ (prosinac 2019. godine), vanjska granica na moru prema SRPJ (listopad 2013. godine), obalna linija na kopnu i otocima prema SRPJ (listopad 2013. godine) ažurirana u skladu s poznatim promjenama na terenu.

Razdoblje od 2012. do 2018. godine prate pozitivne promjene osnovnih ekonomskih pokazatelja (broj zaposlenih, neto plaće i bruto društveni proizvod po stanovniku). Promatrajući prema statističkim regijama (NUTS 2012) prema kojima je Republika Hrvatska podijeljena na dvije statističke regije (Kontinentalna Hrvatska i Jadranska Hrvatska), ne uočava se značajna razlika u trendu promjene bruto domaćeg proizvoda po stanovniku (u daljem tekstu BDP) prema Republici Hrvatskoj. Promatrajući županije razlike su značajno veće. Najveće povećanje BDP-a je karakteristično za Grad Zagreb a potom za Primorsko-goransku i Istarsku županiju, i to su jedine dvije županije odnosno grad čiji je BDP veći od prosječnog BDP-a (Republika Hrvatska). Najblaži trendovi promjene BDP-a bilježe se u Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Sl. A.11 Promjena bruto domaćeg proizvoda po stanovniku (euro) u razdoblju od 2000. do 2018. godine
(Izvor DZS: Državni zavod za statistiku, Priopćenje 12.1.3.1. – 2000. – 2018.)

Sl. A.12 Udio gospodarskih grana u ukupnom bruto domaćem proizvodu (A – poljoprivreda, BCDE – prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije, F – građevinarstvo, G-U – ostalo) (Izvor DZS: Državni zavod za statistiku, Priopćenje 12.1.3.1. – 2000. – 2018.)

Struktura gospodarstva (promatrajući u odnosu na ukupni bruto društveni proizvod) se nije značajno promijenila, odnosno djelatnosti: poljoprivreda, industrija i građevinarstvo, koje mogu imati značajan utjecaj na stanje voda, doprinose sa oko 30 %. U kategoriju »ostalo« u ovom slučaju razvrstane su: G,H,I – trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane, J – informacije i komunikacije, K – financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, L – poslovanje nekretninama, MN – stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, O,P,Q – javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i R,S,T,U – ostale uslužne djelatnosti. Utjecaj ovih djelatnosti na stanje voda je posredan i uglavnom se promatra kao utjecaj urbanizacije (nomenklatura prema izvještajnim obrascima Okvirne direktive o vodama), odnosno kako se to tradicionalno u hrvatskoj praksi naziva utjecaj stanovništva (tradicionalno korišteni termin u hrvatskoj praksi) a proračunava se kroz normativ potrošnje vode po stanovniku na dan.

Tri županije: Ličko-senjska, Primorsko-goranska, i Zadarska se nalaze na teritoriju oba vodna područja, a šest županija: Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Osječko-baranjska, Varaždinska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska na području oba podsliva. Kako su podaci Državnog zavoda za statistiku sistematizirani prema županijama, bruto domaći proizvod po vodnim područjima i podslivovima za 2018. godinu su procijenjeni prema broju stanovnika iz 2018. godine.

Vodno područje rijeke Dunav (VPD)Jadransko vodno područje (JVP) i teritorijalno more
Socio-ekonomske prilike

Za 2012. godinu je BDP na vodnom području procijenjen na 228.773 milijuna kuna (30.363 milijuna eura) ili 78.740 kuna (10.451 euro) po stanovniku, što je neznatno više od hrvatskog prosjeka. Unutar vodnoga područja postoje izrazite regionalne razlike, vidljive i na razini podslivova.

Na cijelom vodnom području zaposleno je nešto više od 950 tisuća osoba. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u pravnim osobama iznosi 5.505 kuna (731 euro), što je neznatno iznad državnog prosjeka.

Za 2012. godinu je BDP na vodnom području procijenjen na 101.683 milijuna kuna (13.496 milijuna eura) ili 73.712 kuna (9.783 eura) po stanovniku, što je nešto niže od hrvatskog prosjeka. Unutar vodnoga područja postoje izrazite regionalne razlike.

Na cijelom vodnom području zaposleno je oko 430 tisuća osoba. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u pravnim osobama iznosi 5.311 kuna (705 eura) i nešto je niža od državnog prosjeka.


Sl. A.13 Osnovni socioekonomski podaci

Broj zaposlenih u Republici Hrvatskoj je u 2019. godini prešao 1.555.000, a neto plaća je u razdoblju od 2016. godine do 2019. godine porasla s 756 eura na 817 eura.

Sl. A.14 Promjena broja zaposlenih (izvor: Državni zavod za statistiku, Statistika u nizu:
Zaposlenost i plaće, Zaposleni pregled za Republiku Hrvatsku, 28. kolovoza 2020.)

Tab. A.6 Osnovni pokazatelji o naseljenosti i urbaniziranosti vodnih područja

Veličina naselja2011.2018.promjena broja
stanovnika
2011.2018.promjena broja
stanovnika
broj naseljabroj
stanovnika
prosječan broj
stanvnika
broj naseljabroj
stanovnika
prosječan broj
stanovnika
broj naseljabroj
stanovnika
prosječan broj
stanovnika
broj naseljabroj
stanovnika
prosječan broj
stanovnika
Republika Hrvatska (RH)
do 491.75636.611211.90739.30321107 %
50 – 1992.355267.4961142.363264.75811299 %
200 – 4991.457462.6143181.381435.93031694 %
500 – 1.999967897.679928894822.45392092 %
2.000 – 9.999182698.2613.837173652.6533.77393 %
10.000 – 14.99913154.18211.86013156.12812.010101 %
15.000 – 49.99918463.72725.76317462.79727.223100 %
50.000 – 149.9996449.03574.8395379.93075.98685 %
preko 150.0002855.284427.6422862.294431.147101 %
Ukupno6.7564.284.8896346.7554.076.24660395 %
Jadransko vodno područje i Teritorijalno more (JVP)Vodno područje rijeke Dunav (VPD)
do 4956512.9252358613.68323106 %1.18923.686201.31925.62019108 %
50 – 19977886.69911177585.85511199 %1.577180.7971151.588178.90311399 %
200 – 499392125.805321377120.32031996 %1.065336.8093161.004315.61031494 %
500 – 1.999265261.509987264260.600987100 %702636.170906630561.85389288 %
2.000 – 9.99977299.8623.89477291.6123.78797 %105398.3993.79496361.0413.76191 %
10.000 – 14.999669.95611.659785.01112.144122 %784.22612.032671.11711.85384 %
15.000 – 49.999498.27724.569384.86228.28786 %14365.45026.10414377.93526.995103 %
50.000 – 149.9993257.31585.7723245.40081.80095 %3191.72063.9072134.53067.26570 %
preko 150.0001167.121167.1211159.912159.91296 %1688.163688.1631702.382702.382102 %
Ukupno2.0911.379.4696602.0931.347.25564498 %4.6632.905.4206234.6602.728.99158694 %
Područje podsliva Rijeka Dunava i Drave (PSD)Područje podsliva rijeke Save (PSS)
do 49942.033221192.83424139 %1.09521.653201.20022.78619105 %
50 – 19926331.18311927232.586120104 %1.314149.6141141.316146.31711198 %
200 – 49928893.86932629596.782328103 %777242.940313709218.82830990 %
500 – 1.999279254.010910244217.10689085 %423382.160903386344.74789390 %
2.000 – 9.99942180.6754.30241170.1064.14994 %63217.7243.45655190.9353.47288 %
10.000 – 14.999224.89612.448113.78013.78055 %559.33011.866557.33711.46797 %
15.000 – 49.9994104.40926.102498.00624.50294 %10261.04126.10410279.92927.993107 %
50.000 – 149.999184.10484.104179.32779.32794 %2107.61653.808155.20355.20351 %
preko 150.0001688.163688.1631702.382702.382102 %
Ukupno973775.179797977710.52772792 %3.6902.130.2415773.6832.018.46454895 %

Tab. A.7 Osnovni socio-ekonomski pokazatelji za vodna područja (stanje 2018. godina)[12](Procjena na temelju podataka DZS (Priopćenje 12.1.6.: Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, NKPJS-2. razina i županije za razdoblje 2000. – 2012. (ESA 2010), Statistička izvješća 1502 i 1526: Zaposlenost i plaće u 2012./2013.) i HZMO (Statističke informacije br. 1/2012 za osiguranike poljoprivrednike).)

Pokazatelj*Vodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeRepublika Hrvatska
Bruto domaći proizvod (*106 eura)33.73216.25249.984
Bruto domaći proizvod po stanovniku (euro)12.06312.36012.262
Bruto domaći proizvod po zaposlenom (euro)31.85931.37831.709
Bruto dodana vrijednost (*106 eura)25.75611.44737.203
Udio poljoprivrede (A)* u BDV5,22,84,5 %
Udio industrije (B-E)* u BDV22,39,321,5 %
Udio ostalih djelatnosti (F-T)* u BDV72,587,974,0 %
Broj zaposlenih (stanje 31. ožujka 2012.)953.056430.1051.383.161
Prosječna neto plaća (euro)731705726
Raspoloživi dohodak kućanstava (*106 eura)*
Raspoloživi dohodak kućanstava po članu (euro/god.)*3.677
Udio neto raspoloživog dohotka u BDP-u*
*Statističko izvješće 1556, objavljeno je 31. srpnja 2015.

5. PRIRODNE ZNAČAJKE VODA

5.1. Površinske vode

Površinske vode se razvrstavaju u sljedeće kategorije: tekućice (rijeke), stajaćice (jezera), prijelazne vode, priobalne vode i teritorijalno (otvoreno) more i opisuju se svojim ekološkim i kemijskim stanjem, osim teritorijalnoga mora, gdje je propisano praćenje kemijskoga stanja. Praćenje kemijskog stanja teritorijalnog mora za ograničeni broj pokazatelja u drugom planskom razdoblju (2016. – 2021.) obavljan je u okviru Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. S obzirom na to da je riječ o ograničenom broju mjernih lokacija (postaja), te ograničenom broju pokazatelja, monitoring kemijskog stanja teritorijalnog mora nije usklađen sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama i Uredbe o standardu kakvoće voda, te ga je u budućem planskom razdoblju (2022. – 2027.) potrebno u potpunosti uskladiti.

Osnovu baze podataka te time i registra vodnih tijela čini topografska podloga Državne geodetske uprave na osnovu koje su u bazu podataka Hrvatskih voda unijeti podaci o oko 67.500 kilometara kopnenih tekućica[13](Tekućice su rijeke prema terminologiji Okvirne direktive o vodama (rivers).) i 167,1 km2 kopnenih stajaćica[14](Stajaćice su jezera prema terminologiji Okvirne direktive o vodama (lakes).). Podaci su digitalizirani s topografskih karata mjerila 1:25.000/1:100.000 i ažurirani u skladu s poznatim promjenama na terenu. Raspolaže se i s podacima od oko 21.000 kilometara vodotoka koji leže izvan teritorija Republike Hrvatske, čiji obuhvat je nužan za praćenje vodnih bilanci.

Tab. A.8 Pregled površinskih voda u Republici Hrvatskoj po kategorijama

Vodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjePodručje otvorenog moraRepublika Hrvatska
Tekućice (rijeke) – ukupnokm58.1289.46567.593
Tekućice (rijeke) sa slivnom površinom ispod 10 km2km47.5427.20754.749
Tekućice (rijeke) sa slivnom površinom iznad 10 km2km10.5862.25812.844
Stajaćice (jezera) – ukupno (km2)km2126,5740,56167,12
Stajaćice (jezera) s površinom vodnog lica ispod 0,5 km2km21,810,432,24
Stajaćice (jezera) s površinom vodnog lica iznad 0,5 km2km2124,7640,13164,89
Prijelazne vodekm2128,85128,85
Priobalne vodekm213.75013.750
Morske vodekm217.71817.718

Analizom značajki površinskih voda obuhvaćene su tekućice sa slivnom površinom većom od 10 km2 i stajaćice s površinom vodnog lica većom od 0,5 km2. Iznad tih granica nalazi se oko 20 % ukupne duljine svih evidentiranih tekućica i oko 98 % ukupne površine svih evidentiranih stajaćica u Republici Hrvatskoj. Preostalih 80 % duljine evidentiranih tekućica i 2 % površine evidentiranih stajaćica otpada na vrlo mala vodna tijela za koja su preliminarno za potrebe izrade Plana 2022. – 2027. određeni tipovi za »mala vodna tijela«. Tipovi za tekućice određeni na način da je tekućicama slivne površine do 3 km2 dodijeljen tip tekućice u koji se ulijevaju, a tekućicama slivne površine od 3 do 10 km2 koje se ulijevaju u tekućice slivne površine od 10 km2 do 10.000 km2 dodijeljen je preliminarni novi tip tekućica. Uz vrlo mala vodna tijela stajaćica za potrebe izrade Plana 2022. – 2027. preliminarno su određeni i tipovi za morska jezera.

Ova značajna promjena u odnosu na Plan 2016. – 2021.[15](U Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. stanje malih vodnih tijela se ocjenjivalo prema standardima koji vrijede za veće vodno tijelo s kojim su u površinskom kontaktu ili, ako takvog kontakta nema, za najbliže ili najprimjerenije veće vodno tijelo.) je rezultat potrebe jasnijeg odnosno preciznijeg klasificiranja (određivanja) stanja vodnog tijela sukladno rezultatima monitoringa ako takvi postoje, odnosno sukladno rezultatima modeliranja u slučajevima malih vodnih tijela na kojima nije obavljan monitoring stanja voda. Samim time, napravljen je određeni iskorak i prema kvalitetnijem upravljanju vodama malih vodotoka.

Na kontaktnim područjima priobalnog mora i kopna, gdje more značajno utječe na dinamiku kretanja i na kemijske i ekološke značajke slatkih voda javljaju se tzv. prijelazne ili boćate vode. To su vodna tijela kopnenih voda u blizini riječnih ušća, koja su djelomično slana uslijed blizine priobalnih voda, ali se nalaze pod znatnim utjecajem slatkovodnih tokova. Značajnije rijeke gdje je prisutan utjecaj mora su Dragonja, Raša i Mirna u Istri, Rječina u Kvarneru te Zrmanja, Krka, Jadro, Cetina, donji tok Neretve i Ombla u Dalmaciji.

Sl. A.15 Površine prijelaznih voda u jadranskom vodnom području

Ukupna površina prijelaznih voda iznosi oko 130 km2. Prema veličini svoje površine, dominiraju prijelazne vode Neretve (48 %), Zrmanje (37 %), Krke (22 %) i Cetine (16 %), a na sve ostale jadranske rijeke otpada manje od 10 % od ukupne površine svih prijelaznih voda. Pored navedenih rijeka, utjecaj mora zabilježen je i u ušćima rijeka Dubračine i Žrnovnice kod Crikvenice i Strožanca, koje imaju u većem dijelu godine vrlo mali protok pa su vrlo mala vodna tijela i nisu analizirana. Isto vrijedi i za jezero Zmajevo oko kod Rogoznice. U Dalmaciji su određena tri područja površinskih voda (Vransko jezero kod Biograda, Rogozničko jezero i Baćinska jezera) koja bi se na temelju saliniteta mogla svrstati u kategoriju prijelaznih voda. Međutim, ova tri područja se razmatraju u kategoriji jezera. Osim njih utvrđena je i kategorija slanih jezera s tri preliminarna tipa (prema salinitetu i veličini) koja su, u nedostatku sustavnog praćenja, ocijenjena prema prijedlogu klasifikacijskog sustava.

Priobalne vode zauzimaju površinu od 13.750 km2. Obuhvaćaju površinske vode unutar crte udaljene jednu nautičku milju od crte od koje se mjeri širina teritorijalnih voda, a mogu se protezati do vanjske granice prijelaznih voda. Unutrašnju granicu čini crta niske vode uzduž obala kopna i otoka. Primjenom navedenih kriterija za određivanje granice, u području priobalnog mora izostaju pučinski otoci Vis, Biševo i Svetac. Kako postoji potreba efikasne zaštite svih otoka, priobalno područje od 1 NM oko otoka Visa, Biševa i Svetca čini sastavni dio priobalnih voda.

5.1.1. Hidrografske i hidrološke značajke vodnih područja

Sve vode Republike Hrvatske dio su sliva Jadranskog mora ili sliva Crnog mora. Razvodnica (vododijelnica) ta dva sliva prolazi najvišim planinskim vrhovima gorske Hrvatske i predstavlja granicu između: vodnog područja rijeke Dunav i jadranskog vodnog područja.

Raspored površinskih voda (rijeke, jezera, prijelazne i priobalne vode) i podzemnih voda, kao i njihove međusobne veze, određeni su morfološkim i hidrogeološkim značajkama pojedinog područja. Skoro sve veće rijeke na prostoru Republike Hrvatske su pogranični ili prekogranični vodotoci i imaju međudržavni značaj. Glavninu voda najvećih hrvatskih rijeka čine vanjske vode pa su njihova hidrološka obilježja uvjetovana i klimatskim prilikama područja iz kojih dolaze.

Prema prosječnoj vodnoj bilanci (analize 30 – godišnjeg razdoblja) može se reći da područje Hrvatske obiluje vodama, ali raspored količina voda nije povoljan, jer postoji izrazita prostorna i vremenska neravnomjernost u rasporedu vodnoga bogatstva.

Tab. A.9 Osnovni pokazatelji vodnog bogatstva[16](Strategija upravljanja vodama)

PokazateljVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeRepublika Hrvatska
Vode – ukupno109 m3/godišnje128,3827,94156,32
Vodno bogatstvo – ukupno*109 m3/godišnje83,7227,94111,66
Vodno bogatstvo po stanovniku**m3/godišnje/st.30.67820.73827.393
Vlastite vode – ukupno109 m3/godišnje11,8614,2226,08
Vlastite vode po stanovniku**m3/godišnje/st.4.34610.5556.398
* uključeno 50 % voda Dunava i Save nizvodno od ušća Une
** vrijednosti korigirane prema procjeni stanovništva iz 2018. godine

Sl. A.16 Karta specifičnog otjecanja u Republici Hrvatskoj

Poplave koje su se dogodile proteklih godina pokazuju da su pojedini dijelovi državnog područja Republike Hrvatske vrlo ranjivi i to uglavnom zbog djelomično nezavršenih zaštitnih sustava odnosno regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Procjenjuje se da poplave potencijalno ugrožavaju oko 15 % državnog kopnenog teritorija, od čega je veći dio zaštićen i omogućava različitu razinu sigurnosti.

Vodno područje rijeke Dunav – Vodno područje rijeke Dunav ima veliku koncentraciju površinskih voda i razgranatu mrežu tekućica, osobito u svom panonskom dijelu. Gustoća hidrografske mreže iznosi 0,3 km/km2 ako se računaju vodotoci sa slivnom površinom većom od 10 km2, odnosno 1,6 km/km2 uzmu li se u obzir svi evidentirani vodotoci.

Najveće rijeke na vodnom području su Dunav, Sava, Drava, Kupa i Mura i imaju vrlo velike slivne površine (više od 10.000 km2). Velike rijeke, sa slivnom površinom od 1.000 do 10.000 km2, su Krapina, Lonja – Trebež, Česma, Ilova – Pakra, Orljava, Biđ – Bosut te Dobra, Korana, Glina i Una na području podsliva rijeke Save i Karašica – Vučica, Baranjska Karašica i Vuka na području podsliva rijeka Drave i Dunava. Osim toga ima 50-ak rijeka na području podsliva rijeke Save i 15-ak rijeka na području podsliva rijeka Drave i Dunava koji imaju srednje veliku slivnu površinu (od 100 do 1.000 km2).

Područje je siromašno prirodnim jezerima. Najpoznatija jezera i nacionalni park su Plitvička jezera, koja čini 16 jezera nanizanih u kaskadi s visinskom razlikom od 133 metra.

Tab. A.10 Osnovni podaci o glavnim rijekama vodnog područja rijeke Dunav (1961. – 1990.)

Rijeka

Slivna površina

(km2)

Duljina

(km)

Srednji protok u Hrvatskoj /
najnizvodnija postaja (m3/s)
ukupnou Hrvatskojukupnou Hrvatskojdržavna granica (približno)*
Sava95.41925.7709465103131.134Županja
Sutla5901339289737,31Zelenjak
Krapina1.2441.2446565-12,0Kupljenovo
Lonja-Trebež4.2594.2594.25948-18,0(procjena na ušću)
Česma2.8902.8909696-14,1Čazma
Ilova-Pakra1.8161.8169696-6,99Veliko Vukovje
Orljava1.6161.6169797-5,12Pleternica
Biđ-Bosut2.9132.37513281-12,2Nijemci
Kupa10.2368.41294294100201Farkašić
Dobra1.3541.354104104-34,8Donje Stative
Korana2.2972.0491341342328,8Velemerić
Mrežnica9809806363-26,6Mrzlo Polje
Glina1.4189671001001818,2Glina
Sunja4824827777-2,91Sunja
Una0.3681.686212116101221Kostajnica
Dunav816.9509.1352.8571381302.852Erdut
Drava41.2387.015749323136552Belišće
Mura14.1494734938379170Mursko Središće
Karašica-Vučica2.3472.347150150-2,60Beničanci
Vuka1.2601.260126126-3,14Tordinci
* Približan podatak, odnosi se na dionice rijeka na kojima državna granica ide koritom rijeke ili blizu korita rijeke ili više puta presijeca tok rijeke


Hidrološka obilježja najvećih rijeka na vodnom području uvjetovana su klimatskim prilikama područja iz kojih dolaze. Rijeka Sava ima obilježja kišno – sniježnog režima, a kod Drave dominira sniježno – glacijalna komponenta.

Podsliv rijeke Save (u tablicama označeno kao PSS)Podsliv rijeka Drave i Dunava (u tablicama označeno kao PSD)
Najniži vodostajiNajčešće u kolovozu i rujnu, ali i u veljači i listopadu na Savi i većim pritocima uočljiva tendencija sniženja najnižih godišnjih vodostaja, odnosno sniženja dna korita, zbog čega se snižavaju i razine podzemne vode.Na Dravi, Muri i Dunavu u zimskim mjesecima, a na pritocima uglavnom ljeti svi minimalni vodostaji imaju tendenciju sniženja. Na Dravi su izražena dnevna kolebanja vodostaja, uzrokovana nestacionarnim pogonom izgrađenog niza hidroelektrana, napose kod manjih voda.
Najviši vodostajiNajčešće od listopada do prosinca, a na manjim vodotocima i u srpnju i kolovozu, što je posljedica ljetnih pljuskova.Na Dravi, Muri i Dunavu u ljetnim mjesecima, a na pritocima i u zimskim i u ljetnim mjesecima.
Najmanji protociNa Savi i Kupi od kolovoza do studenoga.Na Dunavu u studenome, na Dravi i Muri u siječnju, a na pritocima uglavnom u ljetnim mjesecima.
Najveći protociNa Savi i Kupi od listopada do prosinca, a na manjim pritocima u proljeće i ljeto.

Na Dravi u ljetnim mjesecima, a na pritocima najčešće u zimskim, a samo katkad u ljetnim mjesecima.

Tijekom dvadesetog stoljeća došlo je do znatnog povećanja maksimalnih protoka Drave na ulazu u Hrvatsku, zbog postupne izgradnje niza hidroelektrana u uzvodnim državama.

TemperaturaNajniže u siječnju i veljači, najviše u srpnju i kolovozu.Najniže u siječnju, najviše u kolovozu.
Pojava ledaNa Savi i većim pritocima u zimskim mjesecima povremeno dolazi do zamrzavanja vode bilo u obliku ledohoda ili ledostaja.Na Dravi i Dunavu u zimskim mjesecima dolazi do zamrzavanja vode (ledohod i ledostaj) te je potrebno korištenje ledolomaca kako bi se osigurala protočnost.

Zbog velike količine tranzitnih voda, vodno područje rijeke Dunav obiluje vodom. Prema prosječnoj vodnoj bilanci (razdoblje 1960. – 1990.), ukupni vodni resursi vodnog područja iznose oko 84*109 m3 godišnje (oko 29.000 m3/god po stanovniku), što predstavlja tri četvrtine ukupnih vodnih resursa Republike Hrvatske. Na samom području formira se oko 12*109 m3 vlastitih voda (oko 4.000 m3/god po stanovniku). Kako su prirodni činitelji koji sudjeluju u stvaranju otjecanja različiti diljem područja, i otjecanje je različito. Najmanje otjecanje je u nizinama istočne Slavonije (oko 20 %), zbog relativno niskih oborina i velikog isparavanja, a najveće u planinskom području Gorskoga kotara, gdje otječe preko 50 % oborina.

Tab. A.11 Obnovljivi vodni resursi vodnog područja rijeke Dunav, dugogodišnje srednje vrijednosti (109 m3/god)

PSSPSDVPDRepublika Hrvatska
Prosječna oborina27,87,335,265,7
Realna evapotranspiracija17,55,823,339,6
Vlastiti vodni resursi10,41,511,926,1
Količina vode koja ulazi u Hrvatsku s teritorija susjednih država*19,152,871,986,1
Ukupni slatkovodni resursi29,554,383,8112,2
*Uključeno 50 % ulaznih voda Dunava i dotoka u Savu od Une nizvodno

Podsliv rijeke SavePodsliv rijeka Drave i Dunava
razina zaštite od štetnog djelovanja voda

Od velikih voda rijeke Save odgovarajuće je nasipima zaštićeno samo područje Grada Zagreba (1.000-godišnja razina sigurnosti).

Nezaštićeno je ostalo područje uz Savu uzvodno od Zagreba prema slovenskoj granici (5.700 ha) gdje su nasipi samo dijelom izgrađeni.

Sustav Srednje posavlje izravno štiti od poplava prostor uz Savu između Podsuseda i Stare Gradiške te uz Kupu nizvodno od ušća Dobre gdje su najslabije zaštićeni najniži dijelovi gradskog područja Siska i Karlovca.

Zaštita od poplavnih voda Dunava, Drave i Mure omogućena je izgradnjom višenamjenskih akumulacija i obrambenih nasipa te zadržavanjem širokih inundacijskih pojasa uz vodotoke.

Nasipi su završeni gotovo na svim područjima gdje su potrebni, osim na nekim dionicama uz stara korita hidroelektrana Varaždin, Čakovec i Dubrava te uz rijeku Vučicu i na manjem dijelu Baranje. Kod zadnje pojave velikih voda pokazalo se da na nekim dionicama postojeće nasipe treba rekonstruirati jer nemaju zadovoljavajuću visinu i dimenzije.

Zbog redukcije vršnih protoka poplavnih valova u nizinskim retencijama, sustav Srednje posavlje ima ključnu važnost i u zaštiti od poplava slavonske dionice Save nizvodno od Stare Gradiške te u zaštiti od poplava u susjednim državama Bosni i Hercegovini i Srbiji. Zaštita od poplava zasnovana na nizinskim retencijama i ekspanzijskim površinama omogućila je zadržavanje vrijednosti ekosustava na širokim poplavnim površinama Lonjskog i Mokrog polja. Izgrađeni dijelovi odteretnog kanala Lonja – Strug (početna i završna dionica) koriste se zajedno s okolnim prirodnim vodotocima za transport upuštenih voda i punjenje.

Na slivu Save je provedena rekonstrukcija i izgradnja savskih nasipa kako bi se postigla 100 – godišnja sigurnost zaštite. Oko 70 % ukupne dužine nasipa uz rijeku Savu i uz njene pritoke do uspornog djelovanja vodostaja Save ima potrebno nadvišenje od 1,20 m iznad 100 – godišnje velike vode. Na području donje i srednje Save ostalo je nekoliko kraćih dionica savskih nasipa koje još treba rekonstruirati, u prvom redu dionica duž lijeve obale od Trebeža do Dubrovčaka i dionica duž desne obale uzvodno od Siska koje nisu dovoljno visoke jer su bile izvedene prema drugačijim kriterijima zaštite.

Na slivovima većih pritoka rijeke Save zaštitni sustavi nisu dovršeni ili ih nema. Uglavnom su zaštićeni gradovi i veća naselja, dok poljoprivredne površine učestalo plave. Svega 36 % područja je zaštićeno, a na ostalim dijelovima zaštitni objekti ili nisu izgrađeni ili imaju nizak stupanj zaštite, najčešće 5 do 25 – godišnje razine sigurnosti. Nakon djelomično izgrađenog zaštitnog sustava kojeg čini 19 brdskih retencija dijelovima grada Zagreba prijeti i dalje opasnost od medvedničkih bujica kod velikih voda iznad 20 do 50 – godišnjeg povratnog razdoblja.

Izgradnjom i kasnijim rekonstruiranjima obrambenih nasipa Drava – Dunav i Zmajevac – Kopačevo omogućena je učinkovita zaštita Baranje od 100-godišnjih velikih voda Drave i Dunava, ali i očuvanje širokih poplavnih površina uz ušće Drave u Dunav čime je poboljšana i zaštita od poplava na nizvodnom području uz Dunav.

Poseban problem kod zaštite od poplava na Dunavu i donjoj Dravi čini pojava ledostaja. Za uklanjanje ledenih čepova koji ometaju nesmetano protjecanje vode i mogu prouzročiti ledenu poplavu angažiraju se brodovi ledolomci (trostrani hrvatsko-mađarsko – srpski vodnogospodarski sporazum).

Na brojnim bujičnim pritokama zaštitni sustavi nisu izgrađeni. Bujične poplave najčešće ugrožavaju naselja i poljoprivredne površine u Međimurju, Podravini i Podunavlju. Sustavi zaštite od brdskih voda dijelom su izgrađeni samo na slivovima na području Međimurja i Županijskog kanala, najčešće 5 do 25 – godišnje razine sigurnosti, dok na ostalim područjima postoje samo pojedinačne regulacijske i zaštitne vodne građevine koje ne mogu osigurati primjerenu zaštitu nizinskih dijelova.

prirodaRetencijski prostori u Lonjskom i Mokrom polju proglašeni su parkom prirode Lonjsko polje – očuvanje biološke raznolikosti područja bez negativnih posljedica na životne uvjete lokalnog stanovništva.Sustav obrane od poplava koncipiran je tako da su očuvane široke poplavne površine uz ušće Drave u Dunav što ima povoljan utjecaj na prirodni režim voda u Parku prirode Kopački rit.
postojeće regulacijske i zaštitne vodne građevine

– nasipi uz vodotoke I. reda različite razine zaštite, ukupne duljine oko 1.600 km

– nasipi uz vodotoke II. reda različite razine zaštite, ukupne duljine oko 200 km

– višenamjenske akumulacije (Lokve na Lokvarki, Pakra na Pakri, Vonarje na Sutli) ukupnog volumena 73 hm3

– brdske retencije ukupnog volumena 2,5 hm3

– 5 velikih nizinskih retencija (Lonjsko polje, Mokro polje, Kupčina, Zelenik i Jantak) ukupnog volumena oko 1.590 hm3

– 2 ustave (Prevlaka i Trebež) i dva preljeva (Jankomir i Košutarica) za distribuciju velikih voda u nizinske retencije

– 3 velika odteretna kanala (Odra, Lonja – Strug i Kupa – Kupa) ukupne duljine oko 65 km

– spojni kanali Zelina – Lonja – Glogovnica – Česma i Ilova – Pakra

– lateralni kanali za prikupljanje brdskih voda ukupne duljine oko 530 km

– nasipi uz vodotoke različite razine zaštite

– 3 višenamjenske akumulacije na Dravi (Dubrava, Čakovec i Varaždin) ukupnog volumena 165 hm3

– brdske retencije ukupnog volumena 8,3 hm3

– lateralne kanale za prikupljanje brdskih voda ukupne duljine oko 59 km

– 3 derivacijska kanala na hidroelektranama Dubrava, Čakovec i Varaždin

regulacijske i zaštitne vodne građevine – izgradnja u tijeku

– nasipi uz Kupu i Koranu na području Gornjeg Mekušja kod Karlovca, ukupne duljine 4,3 km (zaštita uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda)

– južni nasip retencije Lonjsko polje, duljine 8 km

– preljev Palanjek na savskom nasipu

– obaloutvrda Save na području naselja Palanjek kod Siska

– uređenje korita rijeke Pakre na dionici duljine 2,8 km

– obaloutvrda Save u Štitaru i Mlaki

– desni nasip Save od Sunjskog Selišta do ušća Graduše nizvodno od Siska duljine 10 km

– prag u koritu rijeke Gline u GliniSl. A.17 Postojeći sustav zaštite od poplava na slivu Save, Drave i Dunava

Načelno se može reći da na vodnom području rijeke Dunav, odgovarajući stupanj zaštite od velikih voda rijeka imaju samo veći gradovi. Obrana od poplava pritoka uglavnom nije riješena na odgovarajući način, dok razina zaštite od plavljenja brdskim vodama ne prelazi 5 do 25 godišnje povratno razdoblje.

Jadransko vodno područje – Jadransko more je zatvorenoga tipa, ukupne površine oko 138.600 km2 (zajedno s otocima). Ukupni volumen Jadranskog mora iznosi oko 35.000 km3, što čini 4,6 % volumena Sredozemnog mora. Prosječna širina Jadranskog mora iznosi oko 160 km, a najveća izmjerena dubina je 1.233 m. Obale Jadranskog mora dijeli šest priobalnih država: Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija. Još pet susjednih država svojim malim dijelom pripada slivu Jadranskog mora. Dio Jadranskog mora koji pripada Republici Hrvatskoj je prostor istočne obale, koja se prostire od Prevlake na jugu do rta Savudrije na zapadu, uključujući sve otoke, otočiće i hridi duž obale, te otočje Palagruža. Karakteristika hrvatske obale su visoke planine koje se uz nju pružaju, osim u prostoru Zadra i zapadne Istre.

Republika Hrvatska raspolaže s 31.067 km2 morskoga teritorija i dodatnih 23.870 km2 gospodarskog pojasa mora. Razvedena obala i duga obalna crta razlog su što Hrvatska ima obilje priobalnih voda. Razvedenost obale je posljedica potapanja planinskih reljefnih oblika zbog otapanja leda nakon zadnjeg ledenog doba kada se razina mora izdigla 100 m pa su vrhovi nekadašnjih planina postali otoci, a doline zaljevi i morski prolazi. Jadransko more je pretežno plitko. Sjeverno od Pule dubina mora ne prelazi 50 m, a sjeverno od Zadra 100 m. U južnom dijelu Jadranskog mora smještena je južno-jadranska kotlina u kojoj dubina naglo opada. Jadran je relativno toplo more s temperaturama koje se ne spuštaju ispod 11°C, a prozirnost mu je velika. Morske struje su u Jadranskom moru tople i teku uz hrvatsku obalu od juga prema sjeveru, a uz talijansku od sjevera prema jugu. Morske mijene nisu pretjerano izražene.

Jadransko vodno područje je siromašno kopnenom površinskom vodom, ali postoje značajni podzemni tokovi kroz krške sustave. Glavnina oborinskih voda ponire u dublje slojeve, do nepropusnih horizonata gdje se nalaze ležišta podzemne vode i stalni krški izvori. Vodotoci se javljaju u predjelima slabije izraženih krških fenomena, gdje ima aluvijalnih naplavina i gdje podzemna cirkulacija nije duboka. Na otocima zapravo nema površinskih voda, osim povremenih bujičnih tokova ili rijetkih izvora, obično malog kapaciteta. Iznimka je jezero Vrana na otoku Cresu, najveće prirodno jezero u Hrvatskoj. More uz obalu obiluje vruljama.

Tab. A.12 Osnovni podaci o glavnim rijekama jadranskog vodnog područja (1961. – 1990.)

RijekaSlivna površina (km2)Duljina (km)

Srednji protok u
Hrvatskoj/ najnizvodnija postaja

(m3/s)

UkupnoU HrvatskojUkupnoU HrvatskojGranica
(približno)*
Dragonja14155,62612121,30Plovanija
Mirna5414945353-7,91Portonski most
Raša2792792323-1,60Podpićan
Boljunčica2302303333-0,956Čepić
Rječina3603001919-12,9Sušak
Lika1.0141.0147777-7,33Bilaj
Gacka5845846161-13,3Čovići
Zrmanja1.3791.3796969-37,0Jankovića Buk
Krka2.6572.6577272-54,6Skradinski Buk
Cetina4.1451.531104104-99,0Gardunska mlinica
Neretva10.52028021522-342Metković
* Približan podatak, odnosi se na dionice rijeke na kojima granica ide koritom rijeke ili blizu korita rijeke

Najveća rijeka koja utječe u Jadransko more je Neretva, sa slivnom površinom od 10.520 km2 (vrlo velika rijeka). Glavnina (preko 95 %) sliva Neretve nalazi se u Bosni i Hercegovini pa su njena hidrološka obilježja uvjetovana klimatskim prilikama područja iz kojeg dolazi. Hrvatskoj pripada samo najnizvodniji dio riječnoga sliva (delta Neretve). Četiri velike rijeke jadranskoga sliva (1.000 do 10.000 km2): Lika, Zrmanja, Krka i Cetina i 40 – ak srednje – velikih rijeka (100 do 1.000 km2) su cijelom svojom duljinom u Hrvatskoj. Za Cetinu je karakteristično da joj je veći dio sliva u Bosni i Hercegovini.

Sl. A.18 Sustav zaštite od poplava na slivovima jadranskog vodnog područja

Tab. A.13 Pregled hidroloških značajki površinskih voda jadranskog vodnog područja

Istarsko-primorski slivoviDalmatinski slivovi
Najniži vodostaji

Većina vodotoka u sušnom razdoblju presušuje.

Uočena tendencija sniženja minimalnih godišnjih vodostaja.

Od kolovoza do listopada, kada dio manjih vodotoka presušuje.

Na većini vodotoka nisu uočene sustavne promjene minimalnih godišnjih vodostaja.

Najviši vodostajiČeste pojave izuzetno visokih vodostaja.

Najviši vodostaji zabilježeni u svim mjesecima, najčešće u prosincu.

Uočeno sniženje najviših i srednjih godišnjih vodostaja na Neretvi (Metković), Cetini (Han) i Vrgorskoj Matici (Dusina).

Najmanji protociOd srpnja do rujna.U kolovozu.
Najveći protociNa Rječini i Gackoj u travnju, na Mirni u siječnju, na Lici u prosincu.U travnju, rjeđe u siječnju i prosincu.
TemperaturaTemperaturni režim voda raznolik.Temperaturni režim voda raznolik.
Pojava ledaMoguća iznimno na području Like, na akumulacijama i jezerima ili dijelovima vodotoka bez strujanja vode.Na nekim vodotocima i jezerima povremeno dolazi do površinskog zamrzavanja vode (primjerice Vransko jezero).

Prema prosječnoj vodnoj bilanci (razdoblje 1960. – 1990. godina), ukupni slatkovodni resursi jadranskog vodnog područja iznose oko 28*109 m3 godišnje, što čini 20.600 m3/god po stanovniku. Na samom području formira se 14,2*109 m3 vlastitih voda ili oko 10.300 m3 vlastitih voda godišnje po stanovniku. Kako su prirodni činitelji koji sudjeluju u stvaranju otjecanja različiti diljem područja i otjecanje je različito. Najveće otjecanje ima planinsko područje krša, gdje otječe preko 50 % palih oborina, a najčešće između 60 % i 70 %, nešto manje primorski dio vodnog područja, a vrlo malo otoci.

Tab. A.14 Obnovljivi vodni resursi jadranskog vodnog područja, dugogodišnje srednje vrijednosti (109 m3/god)

JVPRepublika Hrvatska
Prosječna oborina30,565,7
Realna evapotranspiracija16,339,6
Vlastiti vodni resursi14,226,1
Količina vode koja ulazi u Hrvatsku s teritorija susjednih država14,286,1
Ukupni slatkovodni resursi28,4112,2

Sustavi zaštite od poplava na slivovima jadranskog vodnog područja pružaju različite razine zaštite ovisno o stupnju izgrađenosti.

Zaštite od poplava na slivovima Sjevernog JadranaZaštita od poplava na slivovima Južnog Jadrana
razina zaštite od štetnog djelovanja voda

Izgrađenost sustava za obranu od poplava je najveća na slivnim područjima Mirne i Raše. Najniže locirani gradovi (Buzet i Pazin), naselja i obradive poljoprivredne površine u dolinama Mirne, Dragonje, Raše i Pazinskog potoka još uvijek nisu dovoljno zaštićeni od velikih voda.

Uz rijeku Mirnu čija ukupna duljina zajedno s obuhvatnim kanalima iznosi oko 100 km, izgrađeni nasipi pružaju zaštitu od 25 do 50 – godišnjih velikih voda. Za obranu od poplava na slivu Mirne važnu ulogu ima višenamjenska akumulacija Butoniga, volumena 19,7 hm3, koja može prihvatiti i reducirati 1.000 – godišnji vodni val.

Uz rijeku Rašu, čija duljina zajedno s obuhvatnim kanalima iznosi oko 68 km, nasipi štite od velikih voda 25 do 50 – godišnjeg povratnog razdoblja.

Na Ličkom području izgrađenost sustava zaštite od poplava je mala i vezana je uz funkcioniranje postojećih objekata i postrojenja hidroelektrane Senj. Poplave ugrožavaju brojne poljoprivredne površine i infrastrukturne objekte na širem području Otočca koje je nedovoljno branjeno od poplavnih voda Gacke i njenih pritoka, te na širem području Gospića i Kosinjskom polju koje je nezaštićeno od velikih voda Like i njenih pritoka.

Brojne bujice ugrožavaju gradove, naselja, prometnice i poljoprivredne površine na zapadnoj obali Istre, Kvarnera i kvarnerskim otocima. Na kvarnerskom području opasnost prijeti i od zatrpavanja vodotoka klizištima (kanjon Rječine i Vinodolska dolina) koja mogu proizvesti poplave većih razmjera. Naselja i Jadransku magistralnu cestu duž čitavog područja od Senja prema Starigrad Paklenici ugrožavaju bujične vode s padina Velebita

Na slivu Krke je izgrađeni nasip u Kninu, 100 – godišnje razine sigurnosti. Uređenjem korita Krke i njenih pritoka Orašnice i Kosovčice još uvijek nije postignuta odgovarajuća zaštita zaobalja uzvodno od Knina. Zbog ograničenog kapaciteta akumulacije Golubić na Butišnici, dolina Butišnice je i dalje izložena učestalom plavljenju bujičnih voda.

Na rijeci Zrmanji izgrađene obaloutvrde štite centralne dijelove grada Obrovca od 100 – godišnjih poplavnih voda. U srednjem toku Zrmanje obrambenim nasipom se brane od poplava meliorirane površine Žegarskog polja.

Opće stanje zaštite od poplava na slivu Cetine je zadovoljavajuće. Za obranu od poplava važnu ulogu ima višenamjenska akumulacija Peruća, volumena 565 hm3, izgrađena kao dio hidroenergetskog sustava sliva Cetine koji se proteže i na državni teritorij susjedne Bosne i Hercegovine.

Velike vode Neretve koje dolaze s uzvodnog dijela sliva pod direktnim su utjecajem rada hidroelektrana i akumulacija u susjednoj Bosni i Hercegovini. Nasipi uz rijeku Neretvu i njen lijevi ogranak Malu Neretvu najvećim dijelom imaju dvostruku ulogu, odnosno služe i za promet i za obranu od poplava. Korito rijeke Neretve je uređeno cijelom dužinom od Metkovića do mora, kao i korito Male Neretve. Na početku i završetku toka Male Neretve izgrađene su dvije brane s ustavama i brodskom prevodnicom. Brana na početku toka u Opuzenu kontrolira ulaz voda iz Neretve, a brana na ušću sprječava prodor slane, morske vode u Malu Neretvu i njezino priobalje, te kontrolira otjecanja vode iz zaobalja. Kod velikih voda se zatvaraju svi propusti (ustave) u lijevom i desnom nasipu uz rijeku Neretvu nizvodno od Metkovića, osim ušća Norina i Crne Rijeke na desnoj obali. Velike vode Neretve ulaze kroz ušće Norina u močvarno područje Vid – Norin i poplavljuju ga. Pri opadanju vodostaja Neretve dolazi do istjecanja vode u rijeku Neretvu i pražnjenja područja Vid – Norin.

Melioracijske površine se štite od 100 – godišnjih velikih voda Neretve

postojeće regulacijske i zaštitne vodne građevine

– regulirana (uređena) korita vodotoka I. reda, ukupne duljine oko 187 km

– nasipe uz vodotoke I. i II. reda različite razine zaštite

– višenamjenske akumulacije (Kruščica i Gusić polje na slivovima Like i Gacke, Butoniga na slivu Mirne, Letaj na Boljunčici, Valići na Rječini Lepenica na Lepenici), ukupnog volumena 180 hm3 brdske retencije ukupnog volumena 0,4 hm3

– lateralne kanale za prikupljanje brdskih voda ukupne duljine oko 271 km

– 2 odvodna tunela ukupne duljine 6,2 km

– uređena korita vodotoka 30,6 km

– nasipi uz vodotoke 102 km

– morski nasipi 2,6 km

– lateralni kanali 35,2 km

– obaloutvrde 4,4 km

– ustave 32

– brane s prevodnicama 2

– probijeno sedam odvodnih tunela ukupne duljine 11,1 km (Rastok, Vrgorac, Baćina, Blato, Konavle, Tinj, Bokanjac) i jedan tunel na teritoriju BiH (Petnik u Imotsko – Bekijskom polju), prokopani odvodni i lateralni kanali, podignuti nasipi, formirana retencija Prološko Blato, volumena 11,4 hm3, postavljene ustave

regulacijske i zaštitne vodne građevine – izgradnja u tijeku – nasip ukupne duljine 8,2 km (6,3 km u Republici Hrvatskoj, a preostalo u Bosni i Hercegovini) te po jednu crpnu stanicu, regulacijsku ustavu i preljevnu građevinu na teritoriju Republike Hrvatske i na teritoriju Bosne i Hercegovine za obranu od poplava grada Metkovića u desnom zaobalju Neretve od velikih voda 20 – 33 godišnjeg povratnog razdoblja

5.1.2. Ekološki okvir

Polazište – Ekološko stanje površinskih voda ovisi o nizu čimbenika, prirodnih i antropogeno uvjetovanih. Zbog prirodne biološke raznolikosti uvedena je tipizacija površinskih voda i ocjenjivanje stanja voda s obzirom na relativno odstupanje od tip-specifičnih referentnih uvjeta. Za svaku kategoriju površinskih voda najprije se definiraju tipovi voda sa svojim specifičnim biološkim karakteristikama.

Prvi čimbenik u razvrstavanju u tipove je pripadnost određenoj limnofaunističkoj ekoregiji za kopnene vode odnosno morskoj ekoregiji za prijelazne i priobalne vode. Polazište za nacionalnu regionalizaciju je podjela Europe na 25 kopnenih ekoregija prema Illiesu, relevantnih za tipizaciju rijeka i jezera, i šest morskih ekoregija, za tipizaciju prijelaznih i priobalnih voda. Područje Hrvatske pokrivaju dvije kopnene ekoregije: Panonska (11. – Hungarian lowlands) i Dinaridska (5. – Dinaric western Balkan) i Mediteranska ekoregija za prijelazne i priobalne vode (6. – Mediterranean sea). Granica razdvajanja Panonske i Dinaridske ekoregije prolazi slivom Kupe (crta: Bregana – Samobor – Karlovac – dolina rijeke Korane – granica s Bosnom i Hercegovinom kod Ličkog Petrovog Sela) i utemeljena je na geološkoj i litološkoj podlozi o kojoj ovisi niz fizikalnih i kemijskih obilježja vodenih staništa. Na nacionalnoj razini se Dinaridska ekoregija dijeli na tri subekoregije: Dinaridsku kontinentalnu subekoregiju, Dinaridsku primorsku subekoregiju i Dinaridsku primorsku subekoregiju Istru. Granica razdvajanja Dinaridske kontinentalne subekoregije i Dinaridske primorske subekoregije utemeljena je na orografskoj podlozi (crta: Risnjak (zaobilazeći slivno područje Rječine) – Velebit – sjeverni obronci Dinare (zaobilazeći slivno područje Zrmanje) – granica s Bosnom i Hercegovinom) i odvaja gorsku Hrvatsku od primorske Hrvatske. Granica izdvajanja Dinaridske primorske subekoregije Istre temelji se na limnofaunističkom odvajanju istarskih vodotoka od ostalih vodotoka Dinaridske primorske subekoregije. Zbog uzdizanja visočja Čičarije i Učke u geološkoj prošlosti Istre, hidrološke značajke su bez utjecaja sa sjeveroistoka iz područja Gorskog kotara kao i sa sjevera iz zone visokog krša.

Panonska zavala na sjeveru nastala je tektonskim uleknućem u tercijaru, koje je ispunjavalo Panonsko more, i sastoji se od aluvijalnih i diluvijalnih ravnica nadmorske visine 80 – 135 m n.m. i osamljenih gorskih masiva građenih od uglavnom starijih silicijskih stijena. Generalno gledajući, prevladavaju stijene različite starosti. U prigorskim i gorskim područjima preteže silikatna podloga (metamorfne stijene pretkambija, metamorfne stijene i klastiti paleozoika, magmatske stijene mezozoika te klastični sedimenti miocena), a samo mjestimice se susreću i vapnenačke stijene mezozoika i mlađeg miocena koje pripadaju karbonatnoj podlozi. U nizinskom području Panonske ekoregije prevladavaju aluvijalne naslage koje također pripadaju silikatnoj podlozi.

U Dinaridskoj ekoregiji dominiraju karbonatne stijene mezozoika i starijeg paleogena. Na području kontinentalne subregije na površini su prisutni i stariji paleozojski (karbonsko-permski) i donjotrijaski klastični sedimenti koji pripadaju silikatnoj podlozi (dijelovi Gorskog kotara i Like). U Primorskoj subregiji na površini se pojavljuju naslage eocenskog fliša, koje spadaju u silikatnu podlogu što uvjetuje vodonepropusnost takove podloge. Naslage fliša su diskontinuirano raspoređene jer su pod velikim utjecajem tektonike dinaridskog pružanja (bore i rasjedi). Na području Istre fliš je površinski razvijen u većem obimu, zbog manjeg utjecaja tektonike.

Sl. A.19 Karta razgraničenja ekoregija i subekoregija

Za daljnje razvrstavanje unutar ekoregije/subekoregije koristi se određeni broj abiotičkih čimbenika koji određuju osnovna obilježja vodenih staništa i, posljedično, uvjetuju sastav i strukturu vodenih zajednica. U Hrvatskoj je primijenjen tipizacijski sustav B, jer je fleksibilniji i omogućuje definiranje tipologije koja bolje opisuje biološku raznolikost površinskih voda. Ako dodatno testiranje abiotičke tipologije pomoću bioloških podataka sugerira da pojedini »abiotički tipovi« imaju vrlo slične vodene biocenoze, oni će se grupirati u jedan »biotički tip«.

Svakom izdvojenom tipu površinske vode pridružuju se tip – specifične referentne vrijednosti i granice klasa za relevantne elemente kakvoće, koje će biti uporište za ocjenu i razvrstavanje (klasifikaciju) površinskih voda u klase ekološkoga stanja. Riječ je o skupu bioloških i podržavajućih fizikalno – kemijskih i kemijskih te hidromorfoloških elemenata koji u potpunosti definiraju kakvoću strukture i funkcioniranja vodnih ekosustava. Biološki elementi kakvoće se odnose na stanje vodene flore (fitoplankton, makrofita i fitobentos), faune bentičkih beskralježnjaka i riblje faune. Osnovni fizikalno-kemijski i kemijski elementi u velikoj mjeri obuhvaćaju pokazatelje koji se tradicionalno koriste za ocjenu kakvoće voda izloženih unosu onečišćenja, uključujući onečišćenje specifičnim onečišćujućim tvarima koje se ispuštaju u znatnijim količinama. Hidromorfološki elementi kakvoće se odnose na glavne hidrološke i morfološke preduvjete razvoja biotičkih zajednica u vodenim staništima.

Tip-specifični referentni uvjeti opisuju približno prirodno stanje određenog vodenog ekosustava. Tip-specifične granice klasa odražavaju varijabilnost pojedinih elemenata kakvoće i njen utjecaj na ocjenu stanja ekosustava. Definiranje tip-specifičnih referentnih uvjeta je složen zadatak jer, zbog promjena u okolišu uzrokovanih ljudskom djelatnošću, nije jednostavno naći odgovarajuća referentna mjesta, bez značajnijih antropogenih opterećenja, na kojima bi se pouzdano utvrdile referentne vrijednosti elemenata kakvoće za svaki pojedini tip površinske vode. Stoga je za određivanje referentnih uvjeta, uz prostorne i povijesne podatke, u velikoj mjeri korištena i ekspertna procjena.

Tab. A.15 Normirani elementi kakvoće za ocjenu ekološkog stanja površinskih voda

Element kakvoćeTekućice (rijeke)Stajaćice (jezera)Prijelazne vodePriobalne vode
BiološkiFitoplankton++++
MakroalgeNN-+
Morske cvjetniceNN++
Makrofita++NN
Fitobentos++NN
Makrozoobentos++++
Ribe+++N
Fizikalno-kemijski i kemijskiProzirnostNN++
Salinitet++++
Toplinski uvjeti++-+
Režim kisika++++
Zaslanjenost++--
Zakiseljenost++NN
Hranjive tvari++++
Specifične onečišćujuće tvari++++
HidromorfološkiHidrološki režim+++-
Uzdužni kontinuitet+NNN
Morfološki uvjeti++--
Nelement kakvoće nije primjenjiv za tu kategoriju površinske vode
-element kakvoće nije normiran

Standardi za ocjenjivanje kemijskog stanja površinskih voda nisu promijenjeni u odnosu na prvi planski ciklus, jer se i popis tvari mjerodavnih za ocjenu kemijskog stanja (33 prioritetne tvari i osam drugih onečišćujućih tvari proizašlih iz ranije regulative o opasnim tvarima, u nastavku »prioritetne tvari«) i propisani standardi kakvoće za te tvari preuzimaju iz Direktive 2008/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kakvoće okoliša na području politike voda kojom se mijenjaju i slijedom toga ukidaju Direktive Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ, te mijenja Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24. 12. 2008., u daljnjem tekstu: Direktiva o standardima kakvoće vodnog okoliša).

Referentno stanje je prirodno stanje tijela površinske vode bez ili s vrlo malim utjecajem ljudskih aktivnosti (industrija, intenzivna poljoprivreda, urbanizacija, regulacija u svrhu obrane od poplava i zbog unutarnje plovidbe). Za svaki tip tijela površinske vode određeni su referentni uvjeti koji predstavljaju vrijednosti bioloških, osnovnih fizikalno – kemijskih i kemijskih elemenata te hidromorfoloških elemenata kakvoće, koji prate biološke elemente, specifične za određeno tijelo površinske vode u vrlo dobrom ekološkom stanju. Referentni uvjeti (kvalitativni i kvantitativni) određeni su na temelju prostornih i povijesnih podataka, a u najvećoj mjeri na temelju ekspertnih procjena. U Prilogu 1. A. Uredbe o standardu kakvoće voda navedena je normativna definicija kategorije za vrlo dobro ekološko stanje površinskih voda što odgovara normativnoj definiciji za referentne uvjete.

Prostorni raspored tipova površinskih voda tekućica, prijelaznih i priobalnih voda

Prostorni raspored tipova stajačica

Sl. A.20 Prostorni raspored tipova površinskih voda (na karti su grupirani tipovi radi bolje preglednosti)

5.1.2.1. Rijeke (tekućice)

Tipizacija tekućica provedena je na tekućicama sa slivnom površinom većom od 10 km2. U nacionalnu tipologiju tekućica prema sustavu B uključeni su obavezni i izborni čimbenici, uz podjelu na ekoregije prema sustavu A, koristeći »top down« (na niže) – »bottom up« (na više) pristup. Obavezni čimbenici proizlaze iz implementacije sustava A, a odabir izbornih čimbenika bazira se na hrvatskim ekološkim i faunističkim specifičnostima.

Tab. A.16 Kriteriji za tipizaciju tekućica sa slivnom površinom većom od 10 km2

Abiotički čimbenici za tipizaciju rijeka/tekućica
Obavezni

1. ekoregija:

– Panonska ekoregija i

– Dinaridska ekoregija

• Dinaridska kontinentalna subekoregija

• Dinaridska primorska subekoregija i

• Dinaridska primorska subekoregija – Istra

2. veličina sliva:

– 10 – 100 km2 – potoci i male tekućice

– 100 – 1.000 km2 – srednje velike tekućice

– 1.000 – 10.000 km2 – velike tekućice i

– > 10.000 km2 – vrlo velike tekućice

3. geološka i litološka podloga:

– silikatna,

– vapnenačka

– miješana silikatno-vapnenačka ili vapnenenačko-silikatna (ovisno o tome koja je više zastupljena), odnosno vapnenačko-flišna

– organogena

– miješana silikatno-organogena i

– miješana vapnenačko-organogena

4. nadmorska visina:

– nizinske tekućice (< 200 m)

– prigorske tekućice (200 – 500 m) i

– gorske (planinske) tekućice ili gorski potoci (> 500 m)

Izborni

1. sitne čestice supstrata (< 2 mm)

2. srednje krupne čestice supstrata (> 2 mm)

3. krupni supstrat (> 6 cm)

4. aluvijalne tekućice s malim padom korita

5. tekućice krških polja

6. krške tekućice s padom korita većim od 5 ‰

7. povremene tekućice i

8. krške tekućice s baražnim ujezerenjemInterkalibracijski postupak usklađenja nacionalne klasifikacije za rijeke – U procesu utvrđivanja ekološkog stanja vodnih tijela temeljenom na ocjeni bioloških elemenata svaka zemlja članica koristi vlastitu nacionalnu metodologiju ocjene koja prati smjernice Okvirne direktive o vodama (konačan rezultat se prikazuje kao omjer ekološke kakvoće (OEK) koji predstavlja odnos izmjerenih vrijednosti bioloških pokazatelja i vrijednosti bioloških pokazatelja u referentnim uvjetima). Okvirna direktiva o vodama propisuje uspostavu međusobne harmonizacije klasifikacijskog sustava ekološkog stanja kopnenih površinskih voda kroz provedbu interkalibracijskih postupaka. Cilj interkalibracijskog postupka je postizanje dosljednosti i usporedivosti rezultata ocjene sustava monitoringa i ocjene ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće među državama članicama Europske unije.

1 Postupak je opisan u CIS vodiču br. 14, – Guidance Document on the Intercalibration Process 2008-2011 (Europska komisija, 2011.).

2 U skladu s procedurom opisanom u CIS vodiču br. 30. – Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration (Europska komisija, 2015.)

Republika Hrvatska je kroz postupak post-interkalibracije revidirala i uskladila tipologiju i nacionalni klasifikacijski sustav ekološkog stanja s normativnim definicijama[17](Detaljnije o provedenom postupku interkalibracije vidjeti izvješće: Razvoj klasifikacijskih sustava za biološke elemente kakvoće i provedba post-interkalibracijskih postupaka, 2021. godina(https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/razvoj_klasifikacijskih_sustava_za_bioloske_elemente_kakvoce_i_provedba_post-interkalibracijskih_postupaka.pdf)).

Temelj klasifikacije ekološkog stanja voda predstavlja tipizacija površinskih voda. U sklopu istraživačkih projekata koji su obuhvaćali analizu bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za biološke elemente u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske i Dinarske ekoregije provedena je interkalibracija klasifikacijskih sustava za nacionalne tipove rijeka koji imaju iste, ili približno iste abiotičke karakteristike sa interkalibracijskim tipovima Istočno-kontinentalne GIG (EC GIG) i Mediteranske GIG (MED GIG), definirane u Odluci (2018/229/EU). Hrvatski dio EC GIG područja dijeli se na Panonsku ekoregiju i Dinaridsku kontinentalnu ekoregiju, a MED GIG područja proteže se Dinaridskom primorskom ekoregijom.

Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja i provedba post-interkalibracijskih postupaka odvijala se putem projekata izrađenih u Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

– Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofita i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; Analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće

– Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofita i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Dinaridske ekoregije; Analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće i

– Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za ribe u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske i Dinaridske ekoregije; Analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće.

Tab. A.17 Opis zajedničkih interkalibracijskih tipova u EC GIG za tekućice u Republici Hrvatskoj

Oznaka tipaOpis tipaEkoregijaVeličina sliva (km2)Nadmorska visina (m)Geološka i litološka podlogaVeličina čestica
supstrata
R-E2Nizinske srednje velike tekućice11 i 12100 – 1.000< 200mješovitapijesak i mulj
R-E3Nizinske velike tekućice11 i 12> 1.000< 200mješovitašljunak, pijesak i mulj
R-EX5Nizinske male tekućice11 i 1210 – 100< 200mješovitapijesak i mulj
R-EX6Prigorske male tekućice11 i 1210 – 100200 – 500mješovitašljunak
R-EX7Balkan: prigorske, male, vapnenačke tekućice510 – 100200 – 500vapnenačkašljunak
R-EX8Balkan: male i srednje velike tekućice, vapnenačko krško izvorište510 – 1.000vapnenačkašljunak, pijesak i mulj

Tab. A.18 Opis zajedničkih interkalibracijskih tipova u MED GIG za tekućice u Republici Hrvatskoj

Oznaka tipaOpis tipaEkoregijaVeličina sliva (km2)Nadmorska visina (m)Geološka i litološka podlogaHidrološki režim
R-M1Male prigorske tekućice510 – 100200 – 800Mješovita (osim silikatne)Izražene sezonske oscilacije
R-M2Male do srednje velike nizinske tekućice510 – 1000< 400Mješovita (osim silikatne)Izražene sezonske oscilacije
R-M5Povremene tekućice5200 – 500mješovitapovremeni

Analizom nacionalne biotičke i abiotičke tipologije utvrđeno je da se određeni biotički tipovi prema abiotičkim karakteristikama trebaju dodatno raščlaniti, kako bi bili svrstani u odgovarajući interkalibracijski tip. Na ovaj način se broj biotičkih tipova povećao s 28 tipova koji su bili uključeni u Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., na 35 tipova, koji su uključeni u ovaj Plan upravljanja vodnim područjima. Od novih 35 biotičkih tipova, za pet tipova je odlučeno da se prema abiotičkim svojstvima ne mogu svrstati niti u jedan interkalibracijski tip (u tablicama označeni s N/A).

Tab. A.19 Tipizacija tekućica (biotički tipovi)

Hrvatski
tip-2019.
EkoregijaNaziv tipaHrvatski
tip-2013.
Interkalibracijski tip
28
1PanonskaGorske i prigorske male tekućice1R-EX6
2ANizinske male tekućice s glinovito – pjeskovitom podlogom2AR-EX5
2BNizinske male tekućice s šljunkovito – valutičastom podlogom2BR-EX5
3ANizinske male aluvijalne tekućice sa šljunkovito – valutičastom podlogom3AR-EX5
3BNizinske male aluvijalne tekućice s glinovito – pjeskovitom podlogom3BR-EX5
3CNizinske srednje velike aluvijalne tekućice s glinovito – pjeskovitom podlogom3BR-E2
3DNizinske velike aluvijalne tekućice s glinovito – pjeskovitom podlogom3BR-E3
4ANizinske srednje velike tekućice4R-E2
4BNizinske velike tekućice4R-E3
4CNizinske velike tekućice s izvorištem lociranim u Dinaridskoj ekoregiji5AR-E3
5BNizinske vrlo velike tekućice u silikatnoj i vapnenačkoj podlozi – Donji tok Mure i srednji tok Drave i Save5BR-L2
5CNizinske vrlo velike tekućice u silikatnoj podlozi – Donji tok Drave i Save5CR-L2
5DNizinske vrlo velike tekućice u silikatnoj podlozi – Dunav5DR-L2
6Dinaridska kontinentalnaGorske i prigorske male tekućice6R-EX7
7Gorske i prigorske srednje velike i velike tekućice7R-EX8
8ANizinske srednje velike tekućice8R-EX8
8BNizinske velike tekućice8N/A
9Gorske i prigorske srednje velike tekućice krških polja9R-EX8
10AGorske i prigorske male povremene tekućice10AN/A
10BGorske srednje velike povremene tekućice10BN/A
11ADinaridska primorskaNizinske i prigorske male tekućice u vapnenačkoj podlozi11R-M1
11BPrigorske male tekućice u vapnenačko – silikatnoj podlozi11N/A
12Prigorske srednje velike i velike tekućice12R-M2
13Nizinske srednje velike i velike tekućice13R-M2
13ANizinske velike tekućice s baražnim ujezerenjem13AR-M2
14ANizinske male tekućice kratkih tokova s padom > 5 ‰14R-M1
14BNizinske srednje velike tekućice kratkih tokova s padom > 5 ‰ u vapnenačkoj podlozi14R-M2
14CNizinske srednje velike tekućice kratkih tokova s padom > 5 ‰ u vapnenačko-silikatnoj podlozi14N/A
15APrigorske i nizinske male tekućice krških polja15A/15BR-M1
15BPrigorske i nizinske srednje velike tekućice krških polja15A/15BR-M2
16APrigorske male i srednje velike povremene tekućice16AR-M5
16BNizinske male povremene tekućice16BR-M5
17Nizinske i prigorske male tekućice Istre17R-M1
18Nizinske srednje velike tekućice Istre18R-M2
19Povremene tekućice Istre19R-M5

Zajedničkim interkalibracijskim tipovima unutar EC GIG-a u Panonskoj ekoregiji i Dinaridskoj kontinentalnoj subekoregiji odgovara 17 postojećih hrvatskih biotičkih tipova i 37 postojećih hrvatskih abiotičkih tipova tekućica. Unutar MED GIG-a u Dinaridskoj primorskoj subekoregiji zajedničkim interkalibracijskim tipovima odgovara 13 postojećih hrvatskih biotičkih tipova i 22 postojeća hrvatska abiotička tipa tekućica.

Za hrvatske tipove koji su svrstani u određeni interkalibracijski tip proveden je post-interkalibracijski postupak. U pojedinim tipovima za određene biološke elemente koji se ne interkalibriraju u okviru GIG (geografska interkalibracijska grupa) obavljeno je usklađivanje metoda prema Okvirnoj direktivi o vodama, kojim je dokazano da sustavi ocjena prate osnovne odrednice i da metoda i konačna ocjena reagira na gradijent pritiska. Post-interkalibracijski postupci usklađenja unutar geografskih područja za neke tipove tekućica nisu provedeni uglavnom zbog velike heterogenosti tekućica koje u njih ulaze te je tako i dio hrvatskih tipova tekućica ostao neobuhvaćen post-interkalibracijskim postupkom.

Pregled interkalibracijskih tipova i hrvatskih tipova s navedenim abiotičkim tipovima je naveden u narednoj, te pregled bioloških elemenata interkalibracijskih tipova za koje nije bilo moguće provesti interkalibracijski postupak su navedeni u narednim tablicama.

Tab. A.20 Zajednički interkalibracijski tipovi i hrvatski tipovi s navedenim abiotičkim tipovima

TipAbiotički tip

Novi biotički tip

(2019.)

Biotički tip

(2013.)

Interkalibracijski tip
PANONSKA EKOREGIJA
1. GORSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICE 
Gorske male tekućice u silikatnoj podlozi1AHR-R_1HR-R_1R-EX6
Prigorske male tekućice u silikatnoj podlozi2AHR-R_1HR-R_1R-EX6
Prigorske male tekućice u vapnenačkoj podlozi2BHR-R_1HR-R_1R-EX6
Prigorske male tekućice u silikatno – vapnenačkoj podlozi2CHR-R_1HR-R_1R-EX6
2. NIZINSKE MALE TEKUĆICE 
2.a. S GLINOVITO – PJESKOVITOM PODLOGOM 
Nizinske male tekućice u silikatnoj podlozi3A1HR-R_2AHR-R_2AR-EX5
Nizinske male tekućice u silikatno – vapnenačkoj podlozi3C1HR-R_2AHR-R_2AR-EX5
Nizinske male tekućice u vapnenačko – organogenoj podlozi3F1HR-R_2AHR-R_2AR-EX5
2.b. SA ŠLJUNKOVITO – VALUTIČASTOM PODLOGOM 
Nizinske male tekućice u silikatnoj podlozi3A2HR-R_2BHR-R_2BR-EX5
Nizinske male tekućice u vapnenačkoj podlozi3B2HR-R_2BHR-R_2BR-EX5
Nizinske male tekućice u silikatno – vapnenačkoj podlozi3C2HR-R_2BHR-R_2BR-EX5
3. NIZINSKE ALUVIJALNE TEKUĆICE 
3.a. MALE SA ŠLJUNKOVITO – VALUTIČASTOM PODLOGOM 
Nizinske male aluvijalne tekućice u silikatnoj podlozi3A3-2HR-R_3AHR-R_3AR-EX5
3.b. MALE S GLINOVITO – PJESKOVITOM PODLOGOM 
Nizinske male aluvijalne tekućice u silikatnoj podlozi3A3-1HR-R_3BHR-R_3BR-EX5
Nizinske male aluvijalne tekućice u vapnenačkoj podlozi3B3-1HR-R_3BHR-R_3BR-EX5
Nizinske male aluvijalne tekućice u organogenoj podlozi3D3-1HR-R_3BHR-R_3BR-EX5
Nizinske male aluvijalne tekućice u silikatno – organogenoj podlozi3E3-1HR-R_3BHR-R_3BR-EX5
3.c. SREDNJE VELIKE S GLINOVITO – PJESKOVITOM PODLOGOM 
Nizinske srednje velike aluvijalne tekućice u silikatnoj podlozi4A3-1HR-R_3CHR-R_3BR-E2
Nizinske srednje velike aluvijalne tekućice u organogenoj podlozi4D3-1HR-R_3CHR-R_3BR-E2
Nizinske srednje velike aluvijalne tekućice u silikatno – organogenoj podlozi4E3-1HR-R_3CHR-R_3BR-E2
3.d. VELIKE S GLINOVITO-PJESKOVITOM PODLOGOM 
 
 
 
Nizinske velike aluvijalne tekućice u silikatno – organogenoj podlozi5E3-1HR-R_3DHR-R_3BR-E3
4. NIZINSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE 
4.a. SREDNJE VELIKE 
Nizinske srednje velike tekućice u silikatnoj podlozi4AHR-R_4AHR-R_4R-E2
Nizinske srednje velike tekućice u vapnenačkoj podlozi4BHR-R_4AHR-R_4R-E2
Nizinske srednje velike tekućice u silikatno – vapnenačkoj podlozi4CHR-R_4AHR-R_4R-E2
4.b. VELIKE 
Nizinske velike tekućice u silikatnoj podlozi5AHR-R_4BHR-R_4R-E3
4.c.VELIKE S IZVORIŠTEM LOCIRANIM U DINARIDSKOJ EKOREGIJI 
Nizinske velike tekućice u silikatnoj podlozi čije je izvorište locirano u Dinaridskoj ekoregiji6AHR-R_4CHR-R_5AR-E3
5. NIZINSKE VRLO VELIKE TEKUĆICE 
5b NIZINSKE VRLO VELIKE TEKUĆICE U SILIKATNOJ I VAPNENAČKOJ PODLOZI – DONJI TOK MURE I SREDNJI TOK DRAVE I SAVE 
Nizinske vrlo velike tekućice u silikatnoj podlozi – donji tok Mure i srednji tok Drave7AHR-R_5BHR-R_5BR-L2
Nizinske vrlo velike tekućice u vapnenačkoj podlozi – srednji tok Drave i Save7BHR-R_5BHR-R_5BR-L2
5c NIZINSKE VRLO VELIKE TEKUĆICE U SILIKATNOJ PODLOZI – DONJI TOK DRAVE I SAVE 
Nizinske vrlo velike tekućice u silikatnoj podlozi – donji tok Drave8A-DRHR-R_5CHR-R_5CR-L2
Nizinske vrlo velike tekućice u silikatnoj podlozi – donji tok Save8A-SAHR-R_5CHR-R_5CR-L2
5d NIZINSKE VRLO VELIKE TEKUĆICE U SILIKATNOJ PODLOZI 
Nizinske vrlo velike tekućice u silikatnoj podlozi – Dunav8A-DUHR-R_5DHR-R_5DR-L2
DINARIDSKA KONTINENTALNA EKOREGIJA
6. GORSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICE 
Gorske male tekućice u vapnenačkoj podlozi9BHR-R_6HR-R_6R-EX7
Gorske male tekućice u silikatno – vapnenačkoj podlozi9CHR-R_6HR-R_6R-EX7
Prigorske male tekućice u vapnenačkoj podlozi11BHR-R_6HR-R_6R-EX7
Prigorske male tekućice u vapnenačko – silikatnoj podlozi11CHR-R_6HR-R_6R-EX7
7. GORSKE I PRIGORSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE 
Gorske srednje velike tekućice u vapnenačkoj podlozi10BHR-R_7HR-R_7R-EX8
Gorske srednje velike tekućice u silikatno – vapnenačkoj podlozi10CHR-R_7HR-R_7R-EX8
Prigorske srednje velike tekućice u vapnenačkoj podlozi12BHR-R_7HR-R_7R-EX8
Prigorske velike tekućice u vapnenačkoj podlozi13BHR-R_7HR-R_7R-EX8
Prigorske velike tekućice u vapnenačko – silikatnoj podlozi13CHR-R_7HR-R_7R-EX8
8. NIZINSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE 
8.a. SREDNJE VELIKE 
Nizinske srednje velike tekućice u vapnenačkoj podlozi14BHR-R_8AHR-R_8R-EX8
Nizinske srednje velike tekućice u vapnenačko – silikatnoj podlozi14CHR-R_8AHR-R_8R-EX8
8.b. VELIKE 
Nizinske velike tekućice u vapnenačkoj podlozi15BHR-R_8BHR-R_8 
9. GORSKE I PRIGORSKE TEKUĆICE KRŠKIH POLJA 
Gorske srednje velike tekućice krških polja u vapnenačkoj podlozi10B4HR-R_9HR-R_9R-EX8
Prigorske srednje velike tekućice krških polja u vapnenačkoj podlozi12B4HR-R_9HR-R_9R-EX8
10. POVREMENE TEKUĆICE 
10.a. GORSKE I PRIGORSKE MALE 
Gorske male povremene tekućice u vapnenačkoj podlozi9B6HR-R_10AHR-R_10A 
Prigorske male povremene tekućice u vapnenačkoj podlozi11B6HR-R_10AHR-R_10A 
10.b. GORSKE SREDNJE VELIKE 
Gorske srednje velike povremene tekućice u vapnenačkoj podlozi10B6HR-R_10BHR-R_10B 
DINARIDSKA PRIMORSKA EKOREGIJA
11. NIZINSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICE 
11a.U vapnenačkoj podlozi 
Prigorske male tekućice u vapnenačkoj podlozi16BHR-R_11AHR-R_11R-M1
Nizinske male tekućice u vapnenačkoj podlozi17BHR-R_11AHR-R_11R-M1
11b. U vapnenačko-silikatnoj podlozi 
Prigorske male tekućice u vapnenačko – silikatnoj podlozi16CHR-R_11BHR-R_11 
12. PRIGORSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE 
Prigorske srednje velike tekućice u vapnenačkoj podlozi18BHR-R_12HR-R_12R-M2
Prigorske velike tekućice u vapnenačkoj podlozi20BHR-R_12HR-R_12R-M2
13. NIZINSKE SREDNJE VELIKE I VELIKE TEKUĆICE 
Nizinske srednje velike tekućice u vapnenačkoj podlozi19BHR-R_13HR-R_13R-M2
Nizinske velike tekućice u vapnenačkoj podlozi21BHR-R_13HR-R_13R-M2
13a. NIZINSKE VELIKE TEKUĆICE S BARAŽNIM UJEZERENJEM 
Nizinske velike tekućice u vapnenačkoj podlozi s baražnim ujezerenjem21B7HR-R13AHR-R13AR-M2
14. NIZINSKE TEKUĆICE KRATKIH TOKOVA S PADOM > 5 ‰ 
14a. MALE U VAPNENAČKOJ PODLOZI 
Nizinske male tekućice u vapnenačkoj podlozi s padom > 5 ‰17B5HR-R_14AHR-R_14R-M1
14b. SREDNJE VELIKE U VAPNENAČKOJ PODLOZI 
Nizinske srednje velike tekućice u vapnenačkoj podlozi s padom > 5 ‰19B5HR-R_14BHR-R_14R-M2
14c. SREDNJE VELIKE U VAPNENAČKO-SILIKATNOJ PODLZI 
 
 
 
Nizinske srednje velike tekućice u vapnenačko-silikatnoj podlozi s padom > 5 ‰19C5HR-R_14CHR-R_14 
15. MALE I SREDNJE VELIKE TEKUĆICE KRŠKIH POLJA 
15a. MALE 
Prigorske male tekućice krških polja u vapnenačkoj podlozi16B4HR-R_15AHR-R_15BR-M1
Nizinske male tekućice krških polja u vapnenačkoj podlozi17B4HR-R_15AHR-R_15AR-M1
15b. SREDNJE VELIKE 
 
 
 
Prigorske srednje velike tekućice krških polja u vapnenačkoj podlozi18B4HR-R_15BHR-R_15BR-M2
Nizinske srednje velike tekućice krških polja u vapnenačkoj podlozi19B4HR-R_15BHR-R_15AR-M2
16. POVREMENE TEKUĆICE 
16a. PRIGORSKE MALE I SREDNJE VELIKE 
Prigorske male povremene tekućice u vapnenačkoj podlozi16B6HR-R_16AHR-R_16AR-M5
Prigorske male povremene tekućice u vapnenačko – silikatnoj podlozi16C6HR-R_16AHR-R_16AR-M5
Prigorske srednje velike povremene tekućice u vapnenačkoj podlozi18B6HR-R_16AHR-R_16AR-M5
16b. NIZINSKE 
Nizinske male povremene tekućice u vapnenačkoj podlozi17B6HR-R_16BHR-R_16BR-M5
Nizinske male povremene tekućice u silikatno – vapnenačkoj podlozi17C6HR-R_16BHR-R_16BR-M5
17. NIZINSKE I PRIGORSKE MALE TEKUĆICE ISTRE 
Prigorske male tekućice u vapnenačko – flišnoj podlozi Istre22CHR-R_17HR-R_17R-M1
Nizinske izvorišne male tekućice u vapnenačko – flišnoj podlozi Istre23CHR-R_17HR-R_17R-M1
18. NIZINSKE SREDNJE VELIKE TEKUĆICE ISTRE 
Nizinske srednje velike u vapnenačko – flišnoj podlozi Istre24CHR-R_18HR-R_18R-M2
19. POVREMENE TEKUĆICE ISTRE 
Povremene nizinske male tekućice u vapnenačko – flišnoj podlozi Istre23C6HR-R_19HR-R_19R-M5Tab. A.21 Interkalibracija klasifikacijskih sustava bioloških elemenata kakvoće u nacionalnim tipovima tekućica

Tab. A.22 Značajke tipova rijeka / tekućica sa slivnom površinom većom od 10 km2

Naziv tipaOznaka tipaVeličina sliva (km2)Nadmorska visina
(m n.m)
Geološka
podloga
Ekoregija
Gorske i prigorske male tekućiceHR-R_110 – 100200 – 500silikatnaPanonska
Nizinske male tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogomHR-R_2A10 – 100< 200silikatna; organogena; silikatno-karbonatna; organogeno-kar­bonatnaPanonska
Nizinske male tekućice s šljunkovito-valutičastom podlogomHR-R_2B10 – 100< 200

silikatna; karbonatna;

silikatno-karbonatna;

Panonska
Nizinske male aluvijalne tekućice sa šljunkovito-valutičastom podlogomHR-R_3A10 – 100< 200silikatnaPanonska
Nizinske male aluvijalne tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogomHR-R_3B10 – 100< 200

silikatna; karbonatna; organogena;

silikatno-organogena

Panonska
Nizinske srednje velike aluvijalne tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogomHR-R_3C100 – 1.000< 200silikatna; organogena; silikatno-organogenaPanonska
Nizinske velike aluvijalne tekućice s glinovito-pjeskovitom podlogomHR-R_3D1.000 – 10.000< 200Silikatno-organogenaPanonska
Nizinske srednje velike tekućiceHR-R_4A100 – 1.000< 200

silikatna; karbonatna;

silikatno-karbonatna;

Panonska
Nizinske velike tekućiceHR-R_4B1.000 – 10.000< 200silikatnaPanonska
Nizinske velike tekućice s izvorištem lociranim u Dinaridskoj ekoregijiHR-R_4C1.000 – 10.000< 200silikatnaPanonska
Nizinske vrlo velike tekućice – donji tok Mure i srednji tok Drave i SaveHR-R_5B> 10.000< 200silikatna; karbonatnaPanonska
Nizinske vrlo velike tekućice – Donji tok Drave i SaveHR-R_5C> 10.000< 200silikatnaPanonska
Nizinske vrlo velike tekućice – DunavHR-R_5D> 10.000< 200silikatnaPanonska
Gorske i prigorske male tekućiceHR-R_610 – 100200 – 500

karbonatna;

silikatno-karbonatna

Dinarska kontinentalna
Gorske i prigorske srednje velike i velike tekućiceHR-R_7100 – 10.000200 – 500

karbonatna;

silikatno-karbonatna

Dinarska kontinentalna
Nizinske srednje velike tekućiceHR-R_8A100 – 1.000< 200karbonatnaDinarska kontinentalna
Nizinske velike tekućiceHR-R_8B1.000 – 10.000< 200karbonatnaDinarska kontinentalna
Gorske i prigorske srednje velike tekućice krških poljaHR-R_9100 – 1.000200 – 500karbonatnaDinarska kontinentalna
Gorske i prigorske male povremene tekućiceHR-R_10A10 – 100200 – 500karbonatnaDinarska kontinentalna
Gorske srednje velike povremene tekućiceHR-R_10B100 – 1.000> 500karbonatnaDinarska kontinentalna
Nizinske i prigorske male tekućice u vapnenačkoj podloziHR-R_11A10 – 100200 – 500karbonatnaDinarska primorska
Prigorske male tekućice u vapnenačko-silikatnoj podloziHR-R_11B10 – 100200 – 500silikatno-karbonatnaDinarska primorska
Prigorske srednje velike i velike tekućiceHR-R_12100 – 10.000200 – 500karbonatnaDinarska primorska
Nizinske srednje velike i velike tekućiceHR-R_13100 – 10.000< 200karbonatnaDinarska primorska
Nizinske velike tekućice s baražnim ujezerenjemHR-R_13A1.000 – 10.000< 200karbonatnaDinarska primorska
Nizinske male tekućice kratkih tokova s padom > 5 ‰HR-R_14A10 – 100< 200karbonatnaDinarska primorska
Nizinske srednje velike tekućice kratkih tokova s padom > 5 ‰ u vapnenačkoj podloziHR-R_14B100 – 1.000< 200karbonatnaDinarska primorska
Nizinske srednje velike tekućice kratkih tokova s padom > 5 ‰ u vapnenačko-silikatnoj podloziHR-R_14C100 – 1.000< 200silikatno-karbonatnaDinarska primorska
Prigorske i nizinske male tekućice krških poljaHR-R_15A10 – 100200 – 500karbonatnaDinarska primorska
Prigorske i nizinske srednje velike tekućice krških poljaHR-R_15B100 – 1.000200 – 500karbonatnaDinarska primorska
Prigorske male i srednje velike povremene tekućiceHR-R_16A10 – 1.000200 – 500

karbonatna;

silikatno-karbonatna

Dinarska primorska
Nizinske male povremene tekućiceHR-R_16B10 – 100< 200

karbonatna;

silikatno-karbonatna

Dinarska primorska
Nizinske i prigorske male tekućice IstreHR-R_1710 – 100200 – 500karbonatno-fliš­naDinarska primorska
Nizinske srednje velike tekućice IstreHR-R_18100 – 1.000< 200karbonatno-flišnaDinarska primorska
Povremene tekućice IstreHR-R_1910 – 100< 200karbonatno-flišnaDinarska primorska


Za potrebe izrade Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. napravljena je i preliminarna tipizacija vrlo malih tekućica (vodotoci od 3 do 10 km2). Identificirano je dodatnih osam tipova značajnih za upravljanje vodama, mada za njih ne postoji obveza izvješćivanja prema Europskoj komisiji zbog cjelovitosti informacije o hidrografskoj mreži dio njih ulazi u izvještajni model. Uz njih detaljnom analizom tipova identificirana su i dva tipa tekućica s površinom većom od 10 km2 koji nisu uključeni u nacionalnu tipologiju, ali su uključeni u razradu klasifikacijskog sustava ocjene stanja površinskih voda tekućica. Vodotoci sa ovim tipovima biti će sadržani u Registru vodnih tijela.

Budući da je preliminara tipizacija tekućica napravljena na osnovu ekspertnih procjena i analiza potrebno je provesti dodatna istraživanja u kojima će se potvrditi tipologija ovih tekućica i razviti odgovarajući klasifikacijski sustav za njih.

Referentni uvjeti i granice klasa – U okviru provedenih znanstvenih istraživanja izvršen je odabir bioloških i pratećih fizikalno-kemijskih, kemijskih i hidromorfoloških elemenata i pokazatelja kakvoće i razvijene su metode koje će se koristiti za praćenje i ocjenu ekološkoga stanja rijeka. Također, određene su referentne vrijednosti i granice klasa za odabrane elemente kakvoće za sve tipove rijeka. Referentne vrijednosti određene su na temelju prostornih i povijesnih podataka te modeliranja, a u manjoj mjeri na temelju ekspertnih procjena (u slučaju makrofita). Razmatrani su i normirani svi biološki elementi kakvoće: fitoplankton, fitobentos, makrofita, makrozoobentos i ribe.

Nakon provedenih i potvrđenih interkalibracijskih postupaka došlo je i do promjena u pojedinim indeksima. Ocjena ekološkog stanja prema fitoplanktonu daje se samo za vrlo velike rijeke (tipovi: HR-R_5C podtip donji tok rijeke Drave i HR-R_5D) i koristi se riječni potamoplanktonski indeks, dok je klorofil a, koji se kao indeks koristio u ocjeni u prethodnom planu upravljanja vodnim područjima izuzet iz ocjene. Višegodišnji rezultati analiza su pokazali da se u rijekama Muri, Savi i srednjem toku Drave u vegetacijskoj sezoni ne formira stabilna riječna zajednica fitoplanktona te je usvojeno da na njima fitoplankton nije relevantan biološki element kakvoće. Za ocjenu ekološkog stanja prema fitobentosu koristi se Trofički indeks dijatomeja, a izuzeti su Nedijatomejski indeks i Saprobni indeks, koji su se koristili u ocjeni za prethodni Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. Opterećenje na koje ukazuju navedeni korišteni indeksi za oba biološka elementa kakvoće su hranjive tvari. U klasifikacijskom sustavu za makrozoobentos u modulu koji se odnosi na opterećenje organskim tvarima zadržan je samo Hrvatski saprobni indeks, od ranije korištenih pet metrika, a za modul opće degradacije razvijen je Multimetrijski indeks opće degradacije makrozoobentosa rijeka, umjesto prethodnih devet indeksa. Nacionalna klasifikacija makrofita prethodno je koristila dva indeksa, Referentni indeks koji je zadržan nakon postupaka interkalibracije i Stupanj degradacije određen biocenološkom metodom koji je izuzet iz ocjene. Ocjena ekološkog stanja prema makrofitima ne radi se u tipovima velikih rijeka (HR-R_5B, HR-R_5C i HR-R_5D), jer makrofiti kao biološki element kakvoće nisu relevantni za ove tipove. Za ocjenu ekološkog stanja prema ribama razvijen je Hrvatski multiometrijski indeks za ribe u rijekama, umjesto prethodno korištenog Kvantitativnog indeksa biotičkog integriteta.

Tab. A.23 Normirani biološki elementi i pokazatelji kakvoće za ocjenu ekološkog stanja rijeka

Element kakvoćePokazatelj/indeks kakvoćeOpterećenje na koje ukazuje
FitoplanktonRiječni potamoplanktonski indeksOpterećenje hranjivim tvarima
FitobentosTrofički indeks dijatomejaOpterećenje hranjivim tvarima
MakrozoobentosHrvatski saprobni indeksOpterećenje organskim tvarima
Multimetrijski indeks opće degradacije makrozoobentosa rijekaHidromorfološke promjene / opća degradacija
MakrofitaReferentni indeksOpterećenje hranjivim tvarima / opća degradacija
RibeHrvatski multimetrijski indeks za ribe u rijekamaHidromorfološke promjene / opća degradacija

Tab. A.24 Normirani podržavajući elementi i pokazatelji kakvoće za ocjenu ekološkog stanja rijeka

Element kakvoćePokazatelj/indeks
Osnovni fizikalno-kemijskiToplinski uvjetiTemperatura
SalinitetSalinitet
ZakiseljenostpH
Režim kisikaBiološka potrošnja kisika u pet dana (BPK5)
Kemijska potrošnja kisika (KPK – Mn)
Hranjive tvariAmonij
Nitrati
Ukupni dušik
Ortofosfati
Ukupni fosfor
KemijskiSpecifične onečišćujuće tvariArsen i njegovi spojevi
Bakar i njegovi spojevi
Cink i njegovi spojevi
Krom i njegovi spojevi
Fluoridi
Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)
Poliklorirani bifenili (PCB)
Hidromorfološki elementi kakvoćeHidrološki režimUčinci umjetnih građevina u koritu unutar vodnog tijela
Učinci promjena širom sliva na obilježja prirodnog protoka unutar vodnog tijela
Učinci promjene u dnevnom protoku unutar vodnog tijela
Utjecaj građevina i zahvata na povezanost podzemnih i površinskih voda
Kontinuitet rijeke

Utjecaj umjetnih građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta migracije biote (riba i drugo).

Utjecaj umjetnih građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta tijeka sedimenta

Morfološki uvjetiGeometrija korita
Podloga
Vegetacija i organski ostaci u koritu
Interakcija korita i poplavnog područja


Oko 50 % ukupne dužine svih prirodnih tekućica se nalaze u tipu 2A i 2B (nizinske male tekućice Panonske ekoregije). Deset tipova proteže se na manje od 100 km vodotoka i uglavnom je riječ o nizinskim tekućicama Dinarske primorske ekoregije za koju je karakteristična slabija razvijenost hidrografske mreže. Na jadranskom vodnom području, mada ima znatno slabije razvijenu hidrografsku mrežu, utvrđen je gotovo isti broj tipova rijeka, što upućuje na biološku raznolikost tog područja. Pet tipova koji pripadaju Dinaridskoj kontinentalnoj subekoregiji, zajednički su za oba vodna područja. Mada je riječ o nizinskim malim tekućicama, značajna je i zastupljenost tekućica u tipu 2A i 2B od nešto manje od 60 % ukupne dužine hidrografske mreže za koju postoji obveza izvješćivanja.

Tab. A.25 Duljine prirodnih[18](Sukladno s načelima Okvirne direktive o vodama tekućice mogu razmatrati sa stanovišta posizanja ciljeva okoliša kao prirodne tekućice (stanje) i ukoliko se u nastavku planskog procesa ne pokaže da one iz drugih razloga trebaju biti ocijenjena kao znatno promijenjene odnosno umjetne tekućice. Na taj način se teži postizanju najvišeg standarda u zaštiti vodnog okoliša. Tablica sadrži podatke prirodnih tekućica (nakon provedene analize i određivanja znatno promijenjenih i umjetnih tekućica).) tekućica (rijeka) prema tipovima

Sve prirodne tekućicePrirodne tekućice za koje postoji obveza
izvješćivanja
Tipovi prirodnih tekućicaPodsliv rijeka Drave i DunavaPodsliv rijeke SaveVodno
područje rijeke Dunav
Jadransko vodno područjeRepublika HrvatskaPodsliv rijeka Drave i DunavaPodsliv rijeke SaveVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeRepublika Hrvatska
kmkm
HR-R_17812.8193.5993.5997812.7113.4913.491
HR-R_2A3.78212.70316.48516.4853.63012.27915.90915.909
HR-R_2B3.7256.51810.24310.2433.6106.3479.9579.957
HR-R_3A828282636363
HR-R_3B2641.7822.0462.0462361.6891.9241.924
HR-R_3C129444573573129402531531
HR-R_3D
HR-R_4A7711.8132.5842.5847411.7722.5132.513
HR-R_4B42282322324228232232
HR-R_4C105105105105105105
HR-R_5B230109339339230107337337
HR-R_5C102160262262102160262262
HR-R_5D158158158158158158
HR-R_61.5091.509791.5881.4101.410791.489
HR-R_74964962452049449424518
HR-R_8A110110110110110110
HR-R_8B257257257257257257
HR-R_91515445915154358
HR-R_10A8048047101.5147577576551.412
HR-R_10B79797979
HR-R_11A254254254254
HR-R_11B31313131
HR-R_1238382562943838255294
HR-R_1393939191
HR-R_13A32323232
HR-R_14A40404040
HR-R_14B11111111
HR-R_14C14141414
HR-R_15A199199193193
HR-R_15B92928787
HR-R_16A1.3461.3461.3121.312
HR-R_16B1.2241.2241.1871.187
HR-R_17836836800800
HR-R_18170170170170
HR-R_19511511501501
Ostalo*1.0433.6854.7282.3107.03895337433424856
Ukupno11.07133.59544.6668.35553.0219.78029.21738.9986.28145.278
* Uz vrlo male tekućice obuhvaća i dva tipa malih tekućica koje nisu tipizirane u okviru metodologije

Sl. A.21 Zastupljenost tipova u hidrografskoj mreži tekućica

5.1.2.2. Jezera (stajaćice)

Tipizacija prirodnih jezera provedena je na jezerima površine veće od 0,5 km2. U nacionalnu tipologiju jezera prema sustavu B uključeni su obvezni i izborni čimbenici prema kriterijima Okvirne direktive o vodama (Prilog II, 1.2. Ekoregije i tipovi površinskih voda). Obvezni deskriptori proizlaze iz implementacije sustava A, a odabir izbornih deskriptora sustava B zasniva se na nacionalnim ekološkim specifičnostima Osam prirodnih jezera podijeljeno je u sedam tipova, koji svi pripadaju Dinaridskoj ekoregiji, od čega su dva u Dinaridskoj kontinentalnoj subekoregiji – jezero Kozjak i Prošće, a šest u Dinaridskoj primorskoj subekoregiji – Vransko jezero na otoku Cresu, Baćinska jezera – Oćuša i Crniševo, Vransko jezero kod Biograda na moru, Visovačko jezero i jezero Kuti.

Republika Hrvatska nije sudjelovala u interkalibracijskim postupcima za jezera, jer u vrijeme provedbe interkalibracijskih postupaka nije imala razvijene metode za prirodna jezera. Osim toga u Hrvatskoj nema prirodnih jezera koja pripadaju jedinom interkalibriranom zajedničkom tipu istočno kontinentalne GIG (L-EC1). Jezera Kozjak i Prošće svrstavaju se u tip L-EC4, ali za njega nije proveden interkalibracijski postupak. Jezera Dinaridske primorske subekoregije ne pripadaju niti jednom tipu Sredozemne GIG, s izuzetkom Vranskog jezera kod Biograda na moru, koje pripada tipu L-M1 za koji nije proveden interkalibracijski postupak. Interkalibracijski postupak na europskoj razini proveden je samo za biološki element fitobentos (alge kremenjašice) pod nazivom Cross-GIG za fitobentos, koji je primjenjiv na sve tipove naših jezera.

U razdoblju 2018. – 2019. godine proveden je post-interkalibracijski postupak za fitobentos (alge kremenjašice), prema interkalibracijskom postupku za jezera visokog alkaliteta, kojima pripadaju jezera u Hrvatskoj. Za ostale biološke elemente kakvoće – fitoplankton, makrofita, makrozoobentos i ribe, nije bilo moguće provesti post-interkalibracijski postupak, već je provedena revizija i ažuriranje postojećih metoda bioloških elemenata kakvoće za ocjenu ekološkog stanja. Analize su napravljene putem studije »Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja« (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020.).

Jezero Kuti je u Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. bilo definirano kao prijelazna voda te stoga nije bilo tipizirano kao površinska kopnena voda. Tijekom izrade Plana 2022. – 2027. analizama saliniteta iz rezultata višegodišnjeg monitoringa u vodi jezera utvrđeno je da jezero ima salinitet < 0,25 ‰. Stoga je tipizirano na nacionalnoj razini kao površinska kopnena voda u tipu HR-J_6. Budući da je tipizacija napravljena na osnovu ekspertnih procjena i analiza 2022. godine započeo je projekt razvoja metoda ocjene ekološkog stanja za biološke elemente kakvoće fitoplankton, fitobentos, makrofita, makrozoobentos i ribe u jezeru Kuti.

Tab. A.26 Kriteriji za tipizaciju jezera površine veće od 0,5 km2

Abiotički čimbenici za tipizaciju jezera
Obavezni

1. ekoregija:

– Dinaridska ekoregija

• Dinaridska kontinentalna subekoregija

• Dinaridska primorska subekoregija

2. površina jezera:

– 0,5 km2 do 1 km2 – mala jezera

– od 1 km2 do 10 km2 – srednje velika jezera

– od 10 km2 do 100 km2 – velika jezera

3. geološka i litološka podloga:

– karbonatna

4. nadmorska visina:

– gorska (planinska) jezera (> 500 m n.v.) i

– nizinska jezera (< 200 m n.v.)

5. srednja dubina:

– plitka jezera (< 3m)

– srednje duboka jezera (3 – 15 m) i

– duboka jezera (> 15 m)

Izborni

1. stupanj trofije jezera:

– oligotrofno

– oligotrofno – mezotrofno

– mezotrofno i

– eutrofno

2. jezerska termika:

– monomiktička

– dimiktička i

– polimiktička

3. stratifikacija sadržaja otopljenog kisika u ljetnoj stagnaciji:

– klinogradna

– ortogradna do klinogradna i

– pozitivno heterogradna

4. podrijetlo jezera:

– krško, baražno i

– kriptodepresijaNa temelju navedenih čimbenika definirano je sedam tipova prirodnih jezera (Uredba o standardu kakvoće voda – Prilog 12). Na vodnom području rijeke Dunav su tipizirana dva prirodna jezera razvrstana u dva tipa, a na jadranskom vodnom području šest prirodnih jezera su razvrstana u pet tipova.

Za potrebe izrade Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. napravljena je i preliminarna tipizacija prirodnih jezera manjih od 0,5 km2 na osnovu abiotičkih parametara. Identificirano je šest dodatnih tipova prirodnih jezera značajnih za upravljanje vodama.

Među njima je, prema abiotičkim parametrima i salinitetu kao izbornim parametrima, napravljena i preliminarna tipizacija prirodnih slanih jezera te su određena tri tipa morskih odnosno slanih jezera. Preliminarna ocjena dana je prema prijedlogu klasifikacijskog sustava.

Za sva vrlo mala jezera ne postoji obveza izvješćivanja prema Europskoj komisiji ali zbog cjelovitosti informacije o hidrografskoj mreži dio njih ulazi u izvještajni model te će biti sadržani u Registru vodnih tijela.

Budući da je preliminarna tipizacija jezera napravljena na osnovu ekspertnih procjena i analiza potrebno je u daljim projektima provesti dodatna istraživanja u kojima će se potvrditi tipologija ovih jezera i razviti klasifikacijski sustav za njih.

Tab. A.27 Značajke tipova jezera površine veće od 0,5 km2

Naziv tipaAbiotički čimbenici
Oznaka tipaPovršina jezera (km2)Geološka i litološka podlogaNadmorska visina (m.n.v.)Srednja dubina (m)Stupanj trofije jezeraJezerska termikaStratifikacija sadržaja otopljenog kisika u ljetnoj stagnaciji1Podrijetlo jezeraSalinitet (PSU)

DINARIDSKA EKOREGIJA

(5. DINARSKI ZAPADNI
BALKAN)

DINARIDSKA KONTINENTALNA SUBEKOREGIJA1. Planinska, duboka, mala jezera na karbonatnoj podlozi11.a. OligotrofnaHR-J_1A0,5 – 1karbonatna> 500> 15oligotrofnodimiktičkapozitivna heterogradnakrško, baražno-
1.b. Oligotrofno--mezotrofnaHR-J_1B0,5 – 1karbonatna> 500> 15oligotrofno-mezotrofnodimiktičkapozitivna heterogradnakrško, baražno-
DINARIDSKA PRIMORSKA
SUBEKOREGIJA
2. Nizinska, duboka, srednje velika jezera; Kriptodepresije na karbontanoj podlozi1HR-J_21 – 10karbonatna< 200> 15oligotrofnomonomiktičkapozitivna heterogradnakriptodepresija-
3. Nizinska, srednje duboka, mala jezera; Kriptodepresije na karbonatnoj podlozi1HR-J_30,5 – 1karbonatna< 2003 – 15mezotrofnomonomiktičkapozitivna heterogradnakriptodepresija

4. Nizinska, plitka, velika jezera;

Kriptodepresije na karbonatnoj podlozi1

HR-J_410 – 100karbonatna< 200< 3mezotrofnopolimiktičkanemakriptodepresija-
5. Nizinska, srednje duboka i srednje velika jezera na karbonatnoj podlozi1HR-J_51 – 10karbonatna< 2003 – 15oligotrofno-mezotrofnomonomiktičkapozitivna heterogradnakrško, baražno-
6. Nizinska, plitka, mala jezera; Kriptodepresije na karbonatnoj podlozi1.HR-J_60,5 – 1karbonatna< 200< 3oligotrofno-mezotrofnopolimiktičkanemakriptodepresija-
7. Boćata mala srednje duboka jezera; Kriptodepresije na karbonatnoj podlozi2S_M1_HV0,5 – 1karbonatna< 2003 – 15mezotrofnopolimiktička-kriptodepresija5 – 20
8. Euhalino malo srednje duboko morsko jezero; Kriptodepresije na karbonatnoj podlozi2S_M4_HV0,5 – 1karbonatna< 2003 – 15mezotrofnopolimiktička-kriptodepresija30 – 40
9. Hiperhalino malo plitko morsko jezero2S_M5_HV0,5 – 1karbonatna< 200< 3eutrofnopolimiktička--> 40
1 – izvor podataka – rezultati višegodišnjeg monitoringa
2 – preliminarna tipizacija


Referentni uvjeti i granice klasa – Za svaki tip prirodnih jezera utvrđeni su biološki i prateći fizikalno – kemijski i kemijski elementi kakvoće s pripadajućim pokazateljima koji će se koristiti za praćenje i ocjenjivanje ekološkog stanja jezera i određene su referentne vrijednosti i granice klasa za klasifikaciju jezera prema ekološkom stanju.

Razmatrani su svi biološki elementi kakvoće relevantni za jezera, a normirani su fitoplankton, fitobentos, makrofita i makrozoobentos.

U nedostatku podataka sustavnog istraživanja u prijedlogu klasifikacijskog sustava za slana jezera od bioloških elemenata kakvoće razmatran je klorifl a kao pokazatelj fitoplanktona i opći fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji.

Tab. A.28 Normirani biološki elementi i pokazatelji kakvoće za ocjenu ekološkog stanja jezera

Element kakvoćePokazatelj/indeks kakvoćeOpterećenje na koje upućuje
FitoplanktonIndeks za fitoplankton jezeraOpterećenje hranjivim tvarima
FitobentosMultimetrijski indeksi za fitobentos jezeraOpterećenje hranjivim tvarima
MakrozoobentosMultimetrijski indeks za makrozoobentos jezeraOpća degradacija
MakrofitaBiocenološki indeksOpća degradacija, opterećenje hranjivim tvarima
RibeHrvatski multimetrijski indeks za ribe u jezerimaOpterećenje hranjivim tvarima, opća degradacija

Tab. A.29 Normirani podržavajući elementi i pokazatelji kakvoće za ocjenu ekološkog stanja jezera

Element kakvoćePokazatelj kakvoće
Osnovni fizikalno-kemijskiToplinski uvjetiTemperatura
SalinitetSalinitet
ZakiseljenostpH
ProzirnostSecchi prozirnost
Režim kisikaKemijska potrošnja kisika (KPK – Mn)
Biološka potrošnja kisika (BPK5)
Hranjive tvariNitrati
Ukupni dušik
Ukupni fosfor
KemijskiSpecifične onečišćujuće tvariArsen i njegovi spojevi
Bakar i njegovi spojevi
Cink i njegovi spojevi
Krom i njegovi spojevi
Fluoridi
Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)
Poliklorirani bifenili (PCB)
HidromorfološkiHidrološki režimPromjene u razini vode
Vrijeme zadržavanja vode
Stratifikacija i miješanje vode
Povezanost površinskih i podzemnih voda
Morfološki uvjetiRaspodjela dubine po jezeru
Reljefni oblici dna jezera
Struktura dna u zoni otvorene vode
Profil padina obale
Tlocrtni oblik obale
Prirodnost erozijsko – sedimentacijskih procesa
Struktura obale
Struktura dna u litoralnoj zoni
Profil padina priobalne / riparijske zone
Zemljišni pokrov u priobalnoj / riparijskoj zoni
Korištenje zemljišta (%) u slivnom području
Udio promijenjenog slivnog područja jezera


Tab. A.30 Prijedlog elemenata i pokazatelja kakvoće za ocjenu ekološkog stanja slanih jezera

Element kakvoćePokazatelj kakvoće
BiološkiFitoplanktonKlorofil a
Osnovni fizikalno-kemijski i kemijskiProzirnostSecchi prozirnost
Režim kisikaZasićenje kisikom (%)
Hranjive tvariOtopljeni anorganski dušik
Ukupni fosfor
Specifične onečišćujuće tvari

Bakar i njegovi spojevi

Cink i njegovi spojevi


Na vodnom području rijeke Dunav su dva tipizirana prirodna jezera razvrstana u dva tipa (jezero Kozjak HR-J_1A i jezero Prošće HR-J_1B), dok su na jadranskom vodnom području šest prirodnih jezera razvrstana u pet tipova (Vransko jezero na Cresu HR-J_2, Očuša i Crniševo HR-J_3, Vransko jezero Biograd HR-J_4, Visovačko jezero HR-J_5 i jezero Kuti HR-J_6). Navedeni podaci upućuju na malobrojnost i tipološku raznolikost prirodnih jezera u Hrvatskoj.

Tab. A.31 Površine prirodnih[19](Sukladno s načelima Okvirne direktive o vodama u ovom pregledu se podrazumijeva da se sve tekućice prvenstveno razmatraju sa stanovišta posizanja ciljeva okoliša kao prirodne tekućice (stanje) i ukoliko se u nastavku planskog procesa ne pokaže da one iz drugih razloga trebaju biti ocijenjena kao znatno promijenjene odnosno umjetne tekućice. Na taj način se teži postizanju najvišeg standarda u zaštiti vodnog okoliša. Tablica sadrži podatke prirodnih tekućica (nakon provedene analize i određivanja znatno promijenjenih i umjetnih tekućica).) stajaćica (jezera) prema tipovima

Tipovi prirodnih stajaćicaSve prirodne tekućicePrirodne tekućice za koje postoji obveza izvješćivanja
Podsliv rijeka Drave i DunavaPodsliv rijeke SaveVodno područje rijeke DunavJadransko vodno
područje
Republika HrvatskaPodsliv
rijeka Drave i Dunava
Podsliv rijeke SaveVodno
područje rijeke Dunav
Jadransko vodno područjeRepublika Hrvatska
km2
HR-J_1A0,80,80,80,80,80,8
HR-J_1B0,90,90,90,90,90,9
HR-J_26,06,06,06,0
HR-J_31,41,41,41,4
HR-J_430,530,530,530,5
HR-J_52,72,72,72,7
HR-J_61,11,11,11,1
ostalo4,01,85,72,88,52,40,52,92,04,9
Ukupno4,03,57,444,551,92,42,24,643,748,3

Daleko najveću ukupnu površinu imaju mala vodna tijela malih stajaćica vodnog područja rijeke Dunav gotovo 90 %. Riječ je malim vodnim tijelima stajaćica nizinskih područja na kojima se ne obavlja monitoring te su samo preliminarno tipizirana. S obzirom da je riječ o ukupnoj površini od oko 63,3 km2, može se pretpostaviti da ove male stajaćice (jezerca, bare i slično) imaju određenu ulogu u održanju bioraznolikosti na lokalnoj razini. Kako bi se na korektan način mogla ocijeniti njihova stanja potrebno je provesti odgovarajući istraživački monitoring, utvrditi način prihranjivanja i međuovisnost sa ostalim okolnim površinskim i/ili podzemnim vodnim tijelom, odrediti klasifikacijski sustav ekološkog stanja te uspostaviti primjeren monitoring ekološkog stanja.

Sl. A.22 Zastupljenost tipova u hidrografskoj mreži stajaćica

5.1.2.3. Prijelazne vode

Prijelazne vode su površinske vode koje se pojavljuju između slatke i priobalne vode. Njihova granica sa slatkom vodom u gornjem dijelu vodenog toka definirana je pojavom raspona saliniteta od 0,5 do iznad 10 PSU. U području ušća prijelazne vode su ograničene poveznicom između suprotnih obala ušća ili pojavom izraženog horizontalnog gradijenta saliniteta. Prema salinitetu razlikuju se dva tipa: oligohaline vode (0,5 < s < 10) te mezo i polihaline (s > 10) vode. Prema sastavu supstrata dijele se na one sa sitnozrnatim i one s krupnozrnatim sedimentom.

Za tipizaciju prijelaznih voda korišten je sustav B, a primijenjeni čimbenici nisu mijenjani u odnosu na tipologiju iz drugog Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. Do manje promjene granica između tipova P1_2 i P2_2 je došlo na vodnim tijelima rijeke Omble. Na osnovu rezultata provedenog monitoringa u području ušća rijeke Neretve na širem području jezera Kuti i poplavnog područja vodotoka Norin utvrđeno je da pripadaju kategoriji slatkih voda. Iako se u nekim dijelovima navedenih područja koja su bliže samoj rijeci Neretvi povremeno bilježi povišeni salinitet, biološke zajednice su uglavnom slatkovodne, a biološke metode za utvrđene slatkovodne tipove voda su uspješno interkalibrirane.

Tab. A.32 Kriteriji za tipizaciju prijelaznih voda

Abiotički čimbenici za tipizaciju prijelaznih voda
Obavezni

1. ekoregija:

– Sredozemno more – Mediteran

2. geografska širina i geografska dužina
3. raspon plime i oseke
4. srednji godišnji salinitet (s)

s < 0,5

0,5 < s < 10

s > 10

slatka voda

oligohalina voda

mezo i polihalina voda

Izborni

5. sastav supstrata:

– kamenito dno

– krupnozrnati sediment (manje od 50 % mulja) i

– sitnozrnati sediment (više od 50 % mulja)


Na temelju navedenih abiotičkih čimbenika određena su četiri tipa prijelaznih voda (Uredba o standardu kakvoće voda – Prilog 12).

Tab. A.33 Značajke tipova prijelaznih voda

Eko regijaNaziv tipaOznaka tipaGeografska širinaGeografska dužinaRaspon plime i oseke

Srednji godišnji salinitet (s)

PSU

Sastav
supstrata
Min.Maks.Min.Maks.

MEDITERANSKA EKOREGIJA

(6. SREDOZEMNO MORE)

Oligohalini estuarij krupnozrnatog sedimentaHR-P1_242,9475145,4794413,5833017,63168mikroplimni0,5 <s<10Oligohalini estuarij krupnozrnatog sedimenta
Oligohalini estuarij sitnozrnatog sedimentaHR-P1_342,6693145,061814,0420318,13693mikroplimni0,5<s< 10Oligohalini estuarij sitnozrnatog sedimenta
Mezo i polihalini estuarij krupnozrnatog sedimentaHR-P2_242,6664945,4818113,5804018,11888mikroplimnis > 10Mezo i polihalini estuarij krupnozrnatog sedimenta
Mezo i polihalini estuarij sitnozrnatog sedimentaHR-P2_342,9706345,0323414,0390217,49293mikroplimnis > 10Mezo i polihalini estuarij sitnozrnatog sedimenta

Sl. A.23 Prostorni raspored tipova prijelaznih voda po rijekama

Općenito, kada je riječ o prijelaznim vodama, prema salinitetu dominira mezo i polihalini tip (88,8 %), a prema staništu tipovi sa sitnozrnatim sedimentom (78,64 %).

Tab. A.34 Površina prijelaznih voda po tipovima

Tip prijelazne vodeOznaka tipaPovršina (km2)Udio (%)
Oligohalini estuarij krupnozrnatog sedimentaHR-P1_212,739,98
Oligohalini estuarij sitnozrnatog sedimentaHR-P1_31,631,27
Mezo i polihalini estuarij krupnozrnatog sedimentaHR-P2_214,7811,47
Mezo i polihalini estuarij sitnozrnatog sedimentaHR-P2_399,6977,37
Ostalo0,020,01
UKUPNO TIPIZIRANO128,85100,0

Referentni uvjeti i granice klasa – Od bioloških elemenata kakvoće koji su relevantni za prijelazne vode (fitoplankton, makroalge, morske cvjetnice, makrozoobentos i ribe), primijenjena su četiri: fitoplankton, morske cvjetnice, makrozoobentos i ribe. Za vrijeme trećeg ciklusa interkalibracijskog procesa Republika Hrvatska je poslala Zahtjev za izuzećem od korištenja BEK makroalge za ocjenu stanja u prijelaznim vodama koji je prihvaćen od Komisije za recenziju i radne skupine ECOSTAT.

Nakon provedene analize bioloških klasifikacijskih sustava novelirane su metode za BEK fitoplankton, morske cvjetnice i makrozoobentos.

Za BEK fitoplankton umjesto prethodnog korištenja klorofila a kao pokazatelja biomase fitoplanktona, koristi se Multimetrijski indeks fitoplanktona (MPI) koji ujedinjuje Hulburtov indeks dominacije, učestalost cvatnji, Menhinickov indeks raznolikosti i koncentraciju klorofila a.

Za BEK morske cvjetnice koristi se novi Zostera noltei multivarijatni indeks (ZonoMI), jer je, usprkos preliminarnim rezultatima koji su pokazivali da je metoda zasnovana na vrsti Cymodocea nodosa (CYMOX) primjenjiva, s obzirom na nedovoljnu zastupljenost te cvjetnice u svim vodnim tijelima, zaključeno da bi se monitoring trebao usmjeriti na vrstu Zostera noltei, koja je prisutna u većem broju vodnih tijela prijelaznih voda.

U drugom Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., u prijelaznim vodama se za BEK makrozoobentos koristio multimetrijski biotički indeks – multiparametarski AMBI (M-AMBI). Analizom podataka prikupljenih u proteklom šestogodišnjem razdoblju ustanovljeno je da M-AMBI ne odgovara potpuno na pritiske u prijelaznim vodama, pa se za taj tip površinskih voda koristi AMBI indeks.

Za BEK ribe i dalje se koristi modificirani indeks za ribe u estuarijskim područjima (M-EFI).

Sve prijelazne vode u Hrvatskoj pripadaju interkalibracijskom tipu prijelaznih voda estuarij slanog klina (eng. salt wedge). Interkalibracijski proces nije proveden jer u Europi samo Španjolska ima jedno vodno tijelo ovog tipa, već je Hrvatska izvijestila Europsku komisiju o svojim metodama u navedenom tipu, uz dokazivanje usklađenosti metoda s normativnim definicijama ODV-a te povezanosti s odgovarajućim opterećenjem. Sve metode (za fitoplankton, morske cvjetnice, makrozoobentos i ribe) su pozitivno recenzirane i prihvaćene.

Tab. A.35 Normirani biološki elementi i pokazatelji kakvoće za ocjenu ekološkog stanja prijelaznih voda

Element kakvoćePokazatelj kakvoćeOpterećenje na koje upućujeModul
FitoplanktonMultimetrijski indeks fitoplanktona (MPI)Opterećenje hranjivim tvarimaTrofija
Morske cvjetniceZonoMI indeks (Zostera noltei multimetrijski indeks)Opća degradacijaOpća degradacija
MakrozoobentosAMBI – biotički indeks integriteta morskih bentoskih zajednica (AMBI)Onečišćenje organskim tvarima/opća degradacijaOpća degradacija
RibeModificirani indeks za ribe u estuarijskim područjima (M-EFI)Hidromorfološke promjene/opća degradacijaOpća degradacija

Nakon provedenih testiranja granica klasa fizikalno – kemijskih pokazatelja u prijelaznim vodama noveliraju se granice klasa za pokazatelje hranjivih vrijednosti te se uvodi pokazatelj ukupan dušik. U Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. za ocjenu ekološkog stanja nisu korišteni osnovni fizikalno – kemijski pokazatelji temperatura i salinitet. Uslijed vrlo varijabilnih termalnih uvjeta u prijelaznim vodama, definiranje odgovarajućeg klasifikacijskog sustava je kompleksno te zasad nije predložena metoda ocjene iako se temperatura u vodenom stupcu redovito prati dugi niz godina. Planira se provođenje dodatnih istraživanja radi utvrđivanja mogućnosti uspostave klasifikacijskog sustava za termalne uvjete prijelaznih voda. Salinitet se, iako je korišten kao čimbenik za tipologiju prijelaznih voda, prati i ocjenjuje.

Ocjena hidromorfološkog stanja prijelaznih vodnih tijela je provedena prema Prijedlogu metodologije monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja. Od morfoloških uvjeta su praćeni pokazatelji varijacija dubine, količina, struktura i sediment dna te pokazatelji strukture obalne i plimne zone. Predložena metodologija se dopunjuje kroz istraživačke projekte koji će, uz razvoj metodologije, uključiti i monitoring svih elemenata hidromorfološkog stanja.

Tab. A.36 Normirani podržavajući elementi i pokazatelji kakvoće za ocjenu ekološkog stanja prijelaznih voda

Element kakvoćePokazatelj kakvoće
Fizikalno-kemijski i kemijskiProzirnostSecchi prozirnost
SalinitetSalinitet
Režim kisikaZasićenje kisikom
Hranjive tvari

Otopljeni anorganski dušik

Ukupan dušik

Ortofosfati

Ukupni fosfor

Specifične onečišćujuće tvari

Bakar i njegovi spojevi

Cink i njegovi spojevi

Hidromorfološki elementi kakvoćeMorfološki uvjeti

Varijacija dubine

Količina, struktura i supstrat dna

Struktura plimne zone


5.1.2.4. Priobalne vode

Pojam priobalne vode označava površinske vode unutar crte udaljene jednu nautičku milju od crte od koje se mjeri širina teritorijalnih voda u smjeru pučine, a mogu se protezati do vanjske granice prijelaznih voda u smjeru kopna. Polazna crta od koje se mjeri širina teritorijalnih voda definirana je u članku 18. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13., 26/15. i 17/19.).

Priobalne vode tipizirane su na temelju sustava B, a čimbenici na temelju kojih su definirani tipovi su obvezni (ekoregija, raspon plime i oseke i salinitet) te sastav supstrata i dubina kao izborni čimbenici.

U odnosu na tipologiju iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. došlo je do promjene u tipologiji priobalnih voda uslijed prilagodbe granice saliniteta između euhaline i polihaline vode na 37,5 umjesto dosadašnjih 36 PSU. Promjena je bila potrebna radi usklađenja nacionalnih tipova s rasponom saliniteta definiranim za interkalibracijske tipove IIA i IIIW[20](Definirano u Odluci Komisije (EU) 2018/229 o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, vrijednosti za klasifikacije sustava praćenja u državama članicama kao rezultat postupka interkalibracije i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2013/480/EU za Geografsku interkalibracijsku skupinu (GIG) Sredozemno more).

Zbog učinkovitijeg upravljanja, područja priobalnih voda koja su proglašena osjetljivim područjima Odlukom o određivanju osjetljivih područja (»Narodne novine«, br. 81/10., i 141/15. odnosno »Narodne novine«, broj 79/22.) su određena kao zasebna vodna tijela.

Tab. A.37 Kriteriji za tipizaciju priobalnih voda

Abiotički čimbenici za tipizaciju priobalnih voda
Obavezni

1. ekoregija:

– Sredozemno more – Mediteran

2. geografska širina i geografska dužina
3. raspon plime i oseke

4. srednji godišnji salinitet (s)

– s < 37,5 – poli-euhalina voda i

– s > 37,5 – euhalina voda

Izborni

1. sastav supstrata:

– kamenito dno,

– krupnozrnati sediment i

– sitnozrnati sediment

2. dubina:

– < 40 m

– > 40 m


Na temelju navedenih abiotičkih čimbenika određeno je sedam tipova priobalnih voda za razliku od prethodnih pet tipova (Uredba o standardu kakvoće voda – Prilog 12).

Tab. A.38 Pregled tipova priobalnih voda

Naziv tipaOznaka tipaPripadnost ekoregiji

Dubina

(m)

Srednji godišnji salinitet

(PSU)

Sastav supstrataInterkalibracijski tip
Poli-euhaline plitke priobalne vode krupnozrnatog sedimentaHR-O312Mediteranskaz < 40s < 37,5krupnozrnati sedimentII.A Jadransko more
Poli-euhaline plitke priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O313Mediteranskaz < 40s < 37,5sitnozrnati sedimentII.A Jadransko more
Poli-euhaline priobalne vode krupnozrnatog sedimentaHR-O322Mediteranskaz > 40s < 37,5krupnozrnati sedimentII.A Jadransko more
Poli-euhaline priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O323Mediteranskaz > 40s < 37,5sitnozrnati sedimentII.A Jadransko more
Euhaline plitke priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O413Mediteranskaz < 40s > 37,5sitnozrnati sedimentIII.W
Euhaline priobalne vode krupnozrnatog sedimentaHR-O422Mediteranskaz > 40s > 37,5krupnozrnati sedimentIII.W
Euhaline priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O423Mediteranskaz > 40s > 37,5sitnozrnati sedimentIII.W

Sl. A.24 Prostorni raspored tipova priobalnih voda

Najveću površinu priobalnih voda zauzimaju duboke priobalne vode i to tip euhalinog priobalnog mora sitnozrnatog sedimenta, 61 % (Tip HR-O4_23), koji dominira priobaljem sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana, a slijede euhaline priobalne vode krupnozrnatog sedimenta (Tip HR-O4_22), koje zauzimaju 17 % od ukupne površine priobalnih voda. Na plitke priobalne vode otpada manje od 10 % ukupne površine priobalnih voda.

Tab. A.39 Površina priobalnih voda po tipovima

Tip priobalne vodeOznaka tipa

Površina

(km2)

Udio

(%)

Poli-euhaline plitke priobalne vode krupnozrnatog sedimentaHR-O3_12482,03,5
Poli-euhaline plitke priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O3_13500,13,6
Poli-euhaline priobalne vode krupnozrnatog sedimentaHR-O3_22226,01,6
Poli-euhaline priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O3_231.550,311,3
Euhaline plitke priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O4_13226,51,6
Euhaline priobalne vode krupnozrnatog sedimentaHR-O4_222.388,817,4
Euhaline priobalne vode sitnozrnatog sedimentaHR-O4_238.383,560,9
Ostale5,10,04
Ukupno tipizirano13.757,3100,0


Referentni uvjeti i granice klasa – Referentni uvjeti i granice klasa određeni su za sve biološke elemente kakvoće relevantne za priobalne vode: fitoplankton, makroalge, morske cvjetnice i makrozoobentos. Republika Hrvatska je a u drugom ciklusu interkalibracijskog procesa za priobalne vode (2008. – 2011. godina), uspješno interkalibrirala metode za fitoplankton, morske cvjetnice (POMI) i makroalge (CARLIT). Za novoizdvojeni tip IIIW[21](Definirano u Odluci Komisije (EU) 2018/229 o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, vrijednosti za klasifikacije sustava praćenja u državama članicama kao rezultat postupka interkalibracije i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2013/480/EU za Geografsku interkalibracijsku skupinu (GIG) Sredozemno more) uspostavljen je klasifikacijski sustav za fitoplankton, te je post-interkalibracijski postupak uspješno proveden kao i post-interkalibracijski postupak za makrozoobentos.

Tab. A.40 Normirani biološki elementi i pokazatelji kakvoće za ocjenu ekološkog stanja priobalnih voda

Element kakvoćePokazatelj kakvoćeOpterećenje na koje je osjetljivModul
Biomasa fitoplanktonaKlorofil aOpterećenje hranjivim tvarimaTrofija
MakroalgeKartiranje litoralnih zajednica (CARLIT)Opterećenje hranjivim tvarima/Opća degradacijaOpća degradacija
Morske cvjetnicePosidonia oceanica multivarijantni indeks (POMI)Opća degradacijaOpća degradacija
MakrozoobentosMultimetrijski AMBI – biotički indeks integriteta morskih bentoskih zajednica (M-AMBI)Onečišćenje organskim tvarima/opća degradacijaOpća degradacija

Nakon provedenih testiranja granica klasa fizikalno – kemijskih pokazatelja u priobalnim vodama također se noveliraju granice klasa za pokazatelje hranjivih vrijednosti te se uvodi pokazatelj ukupan dušik. Kao i kod prijelaznih voda, u Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., za ocjenu ekološkog stanja nisu korišteni osnovni fizikalno – kemijski pokazatelji temperatura i salinitet, dok je za interkalibracijske tipove priobalnih voda razvijen klasifikacijski sustav za ocjenu stanja prema termalnim uvjetima i salinitetu.

Hidromorfološko stanje priobalnih vodnih tijela je ocijenjeno prema Prijedlogu metodologije monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja. Od morfoloških uvjeta ocijenjen je pokazatelj struktura plimne zone odnosno udio antropogenizirane obale (zbroj kategorija betonirane, značajno izmijenjene i blago izmijenjene obale) u pojedinom vodnom tijelu. Predložena metodologija se dopunjuje kroz istraživačke projekte koji će, uz razvoj metodologije, obuhvatiti i monitoring svih elemenata hidromorfološkog stanja.

Tab. A.41 Normirani podržavajući elementi i pokazatelji kakvoće za ocjenu ekološkog stanja priobalnih voda

Element kakvoćePokazatelj kakvoće
Fizikalno-kemijski i kemijskiProzirnostSecchi prozirnost
SalinitetSalinitet
Termalni uvjetiTemperatura
Režim kisikaZasićenje kisikom
Hranjive tvari

Otopljeni anorganski dušik

Ukupan dušik

Ortofosfati

Ukupni fosfor

Specifične onečišćujuće tvari

Bakar i njegovi spojevi

Cink i njegovi spojevi

Hidromorfološki elementi kakvoćeMorfološki uvjetiStruktura plimne zone

5.1.2.5. Teritorijalno more

Teritorijalno more Republike Hrvatske je morski pojas širok 12 morskih milja, računajući od polazne crte u smjeru pučine. Odredbe Zakona o vodama u smislu određivanja ciljeva zaštite okoliša, provedbe monitoringa i utvrđivanja stanja odnose se i na vode teritorijalnog mora u pogledu njihova kemijskog stanja.

U drugom planskom razdoblju su, u okviru provedbe Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, provedena djelomična istraživanja teritorijalnog mora u okviru praćenja deskriptora devet (Onečišćujuće tvari u morskim organizmima namijenjenim za ljudsku potrošnju). Na manjem broju postaja praćeni su kadmij, olovo i živa u ribama, a ocjena kemijskog stanja teritorijalnog mora je dana na osnovu izmjerenih vrijednosti žive u bioti sa 16 mjernih postaja.

U planskom razdoblju 2022. – 2027. kemijsko stanje teritorijalnog mora pratit će se na devet mjernih postaja, za sve pokazatelje kemijskog stanja u vodi i bioti.

Standardi za ocjenjivanje kemijskog stanja svih površinskih voda, uključujući i teritorijalno more, nisu promijenjeni u odnosu na plansko razdoblje 2016. – 2021.

5.1.2.6. Umjetna i znatno promijenjena vodna tijela

Tipizacija znatno promijenjenih i umjetnih vodnih tijela tekućica – predstavlja osnovu za tip-specifičnu ocjenu ekološkog potencijala, kojeg, kao i u slučaju ekološkog stanja kod prirodnih vodnih tijela, propisuje Okvirna direktiva o vodama.

Tipizacija znatno promijenjenih i umjetnih vodnih tijela tekućica provedena je u sklopu projekata: »Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. Dio Tekućice Panonske ekoregije« i »Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – IV. Dio Tekućice Dinaridske ekoregije« (Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021.).

Pri utvrđivanju tipova znatno promijenjenih i umjetnih vodnih tijela tekućica temeljni pristup sadržava pridruživanje njima najsličnijih tipova prirodnih vodnih tijela tekućica, uzimajući u obzir abiotičke čimbenike tipizacije. Budući da su hidromorfološke promjene na tekućicama usko su povezane s njihovom namjenom, u obzir se uzimala i namjena korištenja određenog vodnog tijela i s time povezane modifikacije.

U Panonskoj ekoregiji za znatno promijenjene tekućice definirano je pet tipova. Kod tri tipa (HR-K_1, HR-K_2 i HR-K_3) postoji podjela na dva podtipa u svakome od njih. Za umjetne tekućice Panonske ekoregije definiran je jedan tip s tri podtipa. U Dinaridskoj ekoregiji za znatno promijenjene tekućice definirano je šest tipova. Kod tri tipa (HR-K_7, HR-K_8 i HR-K_9) postoji podjela na dva podtipa u svakome od njih. Umjetne tekućice Dinaridske ekoregije svrstavaju se u jedan tip s dva podtipa. Tipovi znatno promijenjenih i umjetnih vodnih tijela tekućica mogu se povezati s namjenom korištenja. Tako se znatno promijenjene tekućice u tipovima HR-K_5 i HR-K_12 povezuju s namjenom korištenja hidroenergije, dok se ostali tipovi najčešće povezuju sa zaštitom od poplava, poljoprivredom i melioracijskim zahvatima te plovidbom i urbanim razvojem. U slučaju umjetnih tekućica tipovi HR-K_6A i HR-K_13A odgovaraju dovodnim i odvodnim kanalima hidroelektrana, dok tip HR-K_6B odgovara drenažnim kanalima akumulacija. Tipovi HR-K_6C i HR-K_13B odgovaraju drenažnim i melioracijskim kanalima.

Tab. A.42 Tipologija znatno promijenjenih i umjetnih tekućica

Naziv tipaOznaka tipa
PANONSKA EKOREGIJA (11. MAĐARSKA NIZINA)
Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 5 – 100 km2)HR-K 1A
Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 5 – 100 km2)HR-K 1B
Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 100 – 1.000 km2)HR-K 2A
Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 100 – 1.000 km2)HR-K 2B
Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 1.000 – 10.000 km2)HR-K 3A
Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 1.000 – 10.000 km2)HR-K 3B
Vrlo velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje veće od 10.000 km2)HR-K 4
Znatno promijenjene tekućice s velikim promjenama protokaHR-K 5
Umjetne tekućice s velikim dnevnim promjenama protokaHR-K 6A
Umjetne tekućice s poremećenim odnosom površinskih i podzemnih vodaHR-K 6B
Umjetne tekućice s velikim sezonskim promjenama protokaHR-K 6C
DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN)
Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 2 – 100 km2)HR-K 7A
Male znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 2 – 100 km2)HR-K 7B
Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 100 – 1.000 km2)HR-K 8A
Srednje velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 100 – 1.000 km2)HR-K 8B
Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom (slivno područje 1.000 – 10.000 km2)HR-K 9A
Velike znatno promijenjene tekućice s promijenjenom morfologijom i uzdužnom povezanosti toka (slivno područje 1.000 – 10.000 km2)HR-K 9B
Znatno promijenjene povremene tekućice s promijenjenom morfologijomHR-K 10
Znatno promijenjeni bujični tokovi s promijenjenom morfologijomHR-K 11
Znatno promijenjene tekućice s velikim promjenama protokaHR-K 12
Umjetne tekućice s velikim dnevnim promjenama protokaHR-K 13A
Umjetne tekućice s velikim sezonskim promjenama protokaHR-K 13B


Za potrebe izrade Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. napravljena je i preliminarna tipizacija znatno promijenjenih i umjetnih tekućica koje do sada nisu tipizirane na nacionalnoj razini. Identificiran je dodatnih 27 tipova (uključujući i hidrotehničke tunele i tekućice u zatvorenim kolektorima javne odvodnje mješovitog tipa) značajnih za upravljanje vodama. Znatno promijenjene i umjetne tekućice sa ovim tipovima bit će sadržane u Registru vodnih tijela.

Budući da je preliminarna tipizacija za znatno promijenjena i umjetna vodna tijela tekućica napravljena na osnovu ekspertnih procjena i analiza potrebno je provesti dodatna istraživanja kojima će se potvrditi tipologija i razviti klasifikacijski tip ovih tekućica.

Klasifikacijski sustav za umjetna i znatno promijenjena vodna tijela tekućica – Za umjetna i znatno promijenjena vodna tijela kod kojih su hidromorfološke karakteristike zbog specifičnosti korištenja znatno promijenjene u odnosu na prirodna vodna tijela, Okvirna direktiva o vodama propisuje određivanje dobrog ekološkog potencijala, za razliku od prirodnih vodnih tijela gdje se propisuje dobro ekološko stanje.

Dobar ekološki potencijal predstavlja ekološki cilj za znatno promijenjena i umjetna vodna tijela, a bazira se na biološkim elementima kakvoće, te pratećim fizikalno – kemijskim i hidromorfološkim pokazateljima koji čine sustav ocjene. Prilikom razvoja klasifikacijskog sustava ekološkog potencijala korišten je pristup procjene i odabira referentnih uvjeta, koji odgovaraju maksimalnom ekološkom potencijalu, u okviru pojedinih vodnih tijela. Ovim načinom utvrđuju se vrijednosti odabranih metrika za biološke elemente kakvoće u uvjetima maksimalnog ekološkog potencijala, a klasifikacijski sustav ocjene ekološkog potencijala izrađen je u rasponu vrijednosti metrika u uvjetima maksimalnog ekološkog potencijala i vrijednosti metrika u uvjetima najlošijeg ekološkog potencijala.

Izračun ekološkog potencijala temelji se na preuzimanju sustava ocjene omjera ekološkog stanja za prirodna vodna tijela, koji je potvrđen kroz službeni interkalibracijski proces i reviziju Europske komisije. Umjetna vodna tijela u izračunu se pridružuju najsličnijem tipu prirodnog vodnog tijela, pri čemu su korištene iste metrike, ili su izdvojene one metrike koje pokazuju korelaciju s fizikalno – kemijskim pokazateljima, hidromorfološkim promjenama i parametrima zemljišnog pokrova te su odabrane metrike koje imaju najbolji odgovor na pritiske u najsličnijim prirodnim tipovima tekućica.

Za ocjenu ekološkog potencijala prema biološkom pokazatelju fitobentos za izračun je uzet Trofički indeks dijatomeja, koji ukazuje na opterećenje hranjivim tvarima. Ocjena ekološkog potencijala prema biološkom pokazatelju makrozoobentos temelji se na izračunu dva modula: modul saprobnost i modul opća degradacija. Za modul saprobnost korišten je Hrvatski saprobni indeks, a za modul opća degradacija korišten je Multimetrijski indeks opće degradacije za znatno promijenjene i umjetne vodotoke. Za ocjenu ekološkog potencijala prema biološkom pokazatelju makrofita za izračun je korišten referentni indeks, koji ukazuje na opterećenje hranjivim tvarima i opću degradaciju. Ocjena ekološkog potencijala prema biološkom pokazatelju ribe temelji se na izračunu Hrvatskog ribljeg indeksa za znatno promijenjene i umjetne vodotoke koji ukazuje na opterećenje hranjivim tvarima i hidromorfološke promjene.

Tab. A.43 Normirani biološki elementi i pokazatelji kakvoće za ocjenu ekološkog potencijala znatno promijenjenih i umjetnih tekućica

Element kakvoćePokazatelj/indeks kakvoćeOpterećenje na koje ukazuje
FitobentosTrofički indeks dijatomejaOpterećenje hranjivim tvarima
MakrozoobentosHrvatski saprobni indeks za makrozoobentosOpterećenje organskim tvarima
Multimetrijski indeks opće degradacije makrozoobentosa rijekaHidromorfološke promjene/opća degradacija
MakrofitaReferentni indeksOpterećenje hranjivim tvarima/ opća degradacija
RibeHrvatski multimetrijski indeks za indeks u rijekamaHidromorfološke promjene / opterećenje hranjivim tvarima

Na pojedinim tipovima znatno promijenjenih i umjetnih vodnih tijela tekućica moguće je isključiti pojedine biološke pokazatelje iz sustava ocjene ekološkog potencijala. Na vrlo velikim rijekama (Sava, Drava, Mura) kao i na dovodnim i odvodnim kanalima hidroelektrana koji imaju betonirana korita, a propisi o njihovom održavanju zahtijevaju redovito čišćenje ne postoje uvjeti za razvoj trajnih i stabilnih makrofitskih zajednica. Stoga se makrofiti kao biološki pokazatelj u tipovima HR-K_4, HR-K_5 i HR-K_6A mogu isključiti prilikom ocjene ekološkog potencijala. Na tipovima HR-K_6A i HR-K-6B prisutni su specifični ekološki uvjeti zbog značajnih fluktuacija vodnog režima, a u nekim slučajevima i zbog punjenja procijednim vodama iz akumulacija i rijeka (Drave), što dovodi od niske koncentracije otopljenog kisika te posljedično pojave loših uvjeta za razvoj stabilnih ribljih zajednica. Stoga, u ovim slučajevima biološki element ribe može se isključiti iz sustava ocjene ekološkog potencijala. Sam monitoring riba u navedenim slučajevima potrebno je i dalje provoditi u cilju uklanjanja i sprječavanja širenja stranih/invazivnih vrsta.

Fizikalno-kemijski elementi korišteni u ocjeni ekološkog potencijala – Sustav ocjena ekološkog potencijala prema fizikalno-ke­mijskim pokazateljima razvijen je na osnovi sustava za ocjenu ekološkog stanja, za relevantne, najsličnije tipove prirodnih tekućica, budući da je isti princip primijenjen i u sustavu ocjene ekološkog potencijala prema biološkim pokazateljima. U sustavu ocjene ekološkog potencijala prema osnovnim fizikalno-kemijskim pokazateljima koriste se nitrati, ukupni dušik, ortofosfati i ukupni dušik kao pokazatelji hranjivih tvari te BPK5 i KPK kao pokazatelji organskih tvari jer sa biološkim pokazateljima kvalitete jasno koreliraju.

Tab. A.44 Normirani podržavajući elementi i pokazatelji kakvoće za ocjenu ekološkog potencijala znatno promijenjenih i umjetnih tekućica

Element kakvoćePokazatelj/indeks
Osnovni fizikalno – kemijskiToplinski uvjetiTemperatura
SalinitetSalinitet
ZakiseljenostpH
Režim kisikaBiološka potrošnja kisika u pet dana (BPK5)
Kemijska potrošnja kisika (KPK – Mn)
Hranjive tvariNitrati
Ukupni dušik
Ortofosfati
Ukupni fosfor
KemijskiSpecifične onečišćujuće tvariArsen i njegovi spojevi
Bakar i njegovi spojevi
Cink i njegovi spojevi
Krom i njegovi spojevi
Fluoridi
Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)
Poliklorirani bifenili (PCB)
Hidromorfološki elementi kakvoće1Hidrološki režimUčinci umjetnih građevina u koritu unutar vodnog tijela
Učinci promjena širom sliva na obilježja prirodnog protoka vodnog tijela
Učinci promjene u dnevnom protoku unutar vodnog tijela
Utjecaj građevina i zahvata na povezanost podzemnih i površinskih voda
Kontinuitet rijeke

Utjecaj građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta migracije biote (ribe i drugo)

Utjecaj građevina na uzdužnu povezanost vodnog tijela s aspekta tijeka sedimenta

Morfološki uvjetiGeometrija korita
Podloga
Vegetacija i organski ostaci u koritu
Interakcija korita i poplavnog područja
1 U tablici su navedeni svi hidromorfološki pokazatelji/indeksi, a za ocjenu potencijala koriste se oni koji su relevantni za svaki pojedini tip znatno primijenjenih i umjetnih tekućica ovisno o njihovoj namjeni

Tab. A.45 Duljine umjetnih i znatno promijenjenih tekućica prema tipovima

Tipovi umjetnih i znatno promijenjenih tekućicaSve umjetne i znatno promijenjene tekućiceUmjetne i znatno promijenjene stajaćice tekućice za koje postoji obveza izvješćivanja
Podsliv rijeka Drave i DunavaPodsliv rijeke SaveVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeRepublika
Hrvatska
Podsliv rijeka Drave i DunavaPodsliv rijeke SaveVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeRepublika
Hrvatska
kmkm
HR-K_1A8911.0501.9411.9418779161.7931.793
HR-K_1B2501.1571.4081.4081919761.1671.167
HR-K_2A329266595595329216545545
HR-K_2B64114174176379385385
HR-K_3A489489489430430430
HR-K_3B267267267267267267
HR-K_46732038738767320387387
HR-K_5545454484848
HR-K_6A545454545454
HR-K_6B1.8494.5876.4366.4361.0192.0963.1153.115
HR-K_6C221423645645117256373373
HR-K_7A171755
HR-K_7B101024331010717
HR-K_8A227072226971
HR-K_8B663642663339
HR-K_9A000000
HR-K_9B
HR-K_10156156147147
HR-K_1140401616
HR-K_1265651241895353123176
HR-K_13A1111
HR-K_13B29291818
Ostali0696941047906767283350
Ukupno3.7219.12312.84490613.7502.7085.9938.7027029.404


Tipizacija umjetnih i znatno promijenjenih vodnih tijela stajaćica (jezera) – Kod definiranja abiotičkih tipova znatno promijenjenih i umjetnih stajaćica koriste se isti obvezni pokazatelji kao i kod prirodnih stajaćica (jezera), prema kriterijima Okvirne direktive o vodama, a to su položaj jezera u Illiesovoj limnološkoj regionalizaciji Europe, površina jezera, geološka i litološka podloga i nadmorska visina. Izuzetak je kriterij za srednju dubinu gdje su promijenjene dubine pa su vrlo plitke znatno promijenjene i umjetne stajaćice s dubinom manjom od 3 m, plitke znatno promijenjene i umjetne stajaćice s dubinom 3 m do 10 m a duboke znatno promijenjene i umjetne stajaćice s dubinom većom od 10 m. Od izbornih kriterija u tipizaciji su korišteni vrijeme zadržavanja vode, intenzitet fluktuacija i oscilacija vodostaja te izmjena vode zbog rada reverzibilnih hidroelektrana.

Na temelju interkalibracijskih postupaka provedenim na prirodnim stajaćicama najvažniji abiotički kriteriji relevantni za biotičku tipologiju znatno promijenjenih i umjetnih stajaćica su srednja dubina i vrijeme zadržavanja vode. Srednja dubina je važna kao čimbenik koji utječe na stratifikaciju temeljnih ekoloških čimbenika u toplom dijelu godine, dok je vrijeme zadržavanja vode važan čimbenik za razvoj planktonskih zajednica. Stoga se umjetne i znatno promijenjene stajaćice dijele na šest osnovnih biotičkih tipova u Panonskoj ekoregiji i na četiri osnovna tipa u Dinaridskoj ekoregiji.

Tab. A.46 Osnovni biotički tipovi umjetnih i znatno promijenjenih stajaćica

EkoregijaOsnovni biotički tip
PANONSKA EKOREGIJA (11. MAĐARSKA NIZINA)Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice
Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice-šljunčare
Plitke akumulacije i umjetne stajaćice
Plitke akumulacije i umjetne stajaćice-šljunčare
Duboke umjetne stajaćice
Akumulacije na velikim rijekama s kratkim vremenom zadržavanja vode
DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN)Vrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice
Plitke akumulacije i umjetne stajaćice
Duboke akumulacije s velikim oscilacijama vodostaja
Akumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vode

U Republici Hrvatskoj je tipizirano 38 znatno promijenjenih i umjetnih stajaćica s površinom većom od 0,5 km2 koje su svrstane u 33 tipa.

Za potrebe izrade Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. napravljena je i preliminarna tipizacija znatno promijenjenih i umjetnih stajaćica površine < 0,5 km2 i ribnjaka koji do sada nisu tipizirani na nacionalnoj razini. Identificirano je dodatnih pet tipova značajnih za upravljanje vodama, mada za njih ne postoji obveza izvješćivanja prema Europskoj komisiji zbog cjelovitosti informacije o hidrografskoj mreži dio njih ulazi u izvještajni model te će biti sadržani u Registru vodnih tijela.

Budući da je preliminarna tipizacija znatno promijenjenih i umjetnih vodnih tijela jezera napravljena na osnovu ekspertnih procjena i analiza potrebno je provesti dodatna istraživanja u kojima će se potvrditi tipologija i razviti klasifikacijski sustav ovih stajaćica.

Tab. A.47 Tipovi znatno promijenjenih i umjetnih stajaćica u Republici Hrvatskoj

Naziv abiotičkog tipaNaziv biotičkog tipaNaziv biotičkog tipaOznaka tipaStajaćica
Fitoplankton i FitobentosMakrozoobentos i Makrofita
PANONSKA EKOREGIJA (11. MAĐARSKA NIZINA)
Nizinske male i vrlo plitke akumulacije u silikatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_1APopovac
Nizinske male i vrlo plitke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AR_1BJošava
Nizinske srednje velike i vrlo plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno organogenoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_2ABiljsko jezero
Nizinske srednje velike i vrlo plitke akumulacije u silikatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_2BGrabovo, Pakra
Nizinske srednje velike i vrlo plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice i šljunčareVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice i šljunčareHR-AP_2CRakitje
Nizinske male i plitke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_3ALapovac II.
Nizinske male i plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno organogenoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_3BSakadaško jezero
Nizinske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_4ABorovik, Koritnjak
Nizinske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u silikatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćice i šljunčarePlitke akumulacije i umjetne stajaćice i šljunčareHR-AP_4BŠoderica Koprivnica
Nizinske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćice i šljunčarePlitke akumulacije i umjetne stajaćice i šljunčareHR-AP_4CJarun
Nizinske srednje velike i plitke akumulacije u silikatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije na velikim rijekama s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i stajaćiceHR-AP_5AČakovec, Dubrava, Varaždin
Nizinske male i duboke umjetne stajaćice u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziDuboke umjetne stajaćiceDuboke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AP_6Novo Čiče
DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN) – KONTINENTALNA EKOREGIJA
Gorske srednje velike i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostajaDuboke akumulacijeDuboke akumulacije s velikim oscilacijama vodostajaHR-AD_4Krušćica
Gorske srednje velike i duboke akumulacije u miješanoj i silikatno karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostajaDuboke akumulacijeDuboke akumulacije s velikim oscilacijama vodostajaHR-AD_5Lokvarka
Prigorske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_7Gusić polje
Prigorske srednje velike i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice s kratkim vremenom zadržavanja vodeVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćice s kratkim vremenom zadržavanja vodeHR-AD_10Sabljaci
Nizinske srednje velike i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode i velikim oscilacijama vodostajaAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodeDuboke akumulacije s velikim oscilacijama vodostajaHR-AD_19Lešće
DINARIDSKA EKOREGIJA (5. DINARSKI ZAPADNI BALKAN) PRIMORSKA EKOREGIJA
Gorske male i vrlo plitke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj i karbonatno silikatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodeVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_1Bajer, Opsenica
Gorske male i duboke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podloziDuboke akumulacije i umjetne stajaćiceDuboke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_2Lepenica
Gorske srednje velike i plitke akumulacije u miješanoj karbonatno silikatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_3Štikada
Prigorske male i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodeVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_6Golubić
Prigorske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode i velikim oscilacijama vodostajaAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_8Prančevići
Prigorske male i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vode i velikim oscilacijama vodostajaAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodeDuboke akumulacije s velikim oscilacijama vodostajaHR-AD_9Đale
Prigorske srednje velike i plitke umjetne stajaćice u karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_11Prološko blato
Prigorske srednje velike i duboke akumulacije u miješanoj silikatno karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostajaDuboke akumulacijeDuboke akumulacije s velikim oscilacijama vodostajaHR-AD_12Ričica
Prigorske velike i duboke akumulacije u karbonatnoj podlozi s velikim oscilacijama vodostajaDuboke akumulacijeDuboke akumulacije s velikim oscilacijama vodostajaHR-AD_13Peruća
Nizinske male i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_14Tribalj
Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_15ABrljan
Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podlozi s kratkim vremenom zadržavanja vodeAkumulacije s kratkim vremenom zadržavanja vodePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_15BRazovac
Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_16ANjivice
Nizinske male i plitke akumulacije u karbonatnoj podloziPlitke akumulacije i umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-R_16BVlačine
Nizinske srednje velike i vrlo plitke akumulacije u karbonatnoj podloziVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceVrlo plitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_17Ponikve
Nizinske srednje velike i plitke akumulacije u karbonatnoj podloziPlitke umjetne stajaćicePlitke akumulacije i umjetne stajaćiceHR-AD_18Butoniga


Klasifikacijski sustav za umjetna i znatno promijenjena vodna tijela stajaćica (jezera) – Prema smjernicama Okvirne direktive o vodama za umjetna i znatno promijenjena vodna tijela površinskih voda razvija se sustav ocjene ekološkog potencijala. Ocjena ekološkog potencijala temelji se na istim biološkim elementima kakvoće te uglavnom i na istim metrikama i principima kao kod ocjene stanja prirodnih stajaćice, ali se iz ocjene isključuju oni pritisci zbog kojih je i došlo do proglašavanja znatno promijenjenog vodnog tijela. Kao i kod dobrog ekološkog stanja dobar ekološki potencijal je relativna mjera, a određuje se prema maksimalnom ekološkom potencijalu, koji predstavlja referentno stanje za znatno promijenjeno vodno tijelo.

Vodno tijelo koje ima dobar ekološki potencijal definirano je malim ili neznatnim promjenama vrijednosti odgovarajućih bioloških elemenata kakvoće voda u usporedbi s vrijednostima tih elemenata pri maksimalnom ekološkom potencijalu. Prilikom određivanja dobrog i maksimalnog ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena vodna tijela stajaćica (prema projektima »Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena vodna tijela površinskih voda – I dio Stajaćice Panonske ekoregije« i »Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena vodna tijela površinskih voda – 2. dio Stajaćice Dinaridske ekoregije«, PMF, 2018.) provedeno je sljedeće:

– temeljem hidromorfoloških karakteristika vodnih tijela i mjerila bioloških elemenata odredila se najbliža usporediva prirodna kategorija slatkovodnog ekosustava(rijeka ili jezero)

– prema opisnim varijablama određenog tipa (koje utječu na sastav, strukturu i biomasu bioloških elemenata, ali nisu osjetljive na antropogeni utjecaj) i mjerilima bioloških elemenata odredio se najbliži usporedivi tip vodnog tijela

– odabran je prikladan metrički sustav/indeks za ocjenu stanja bioloških elemenata

– određen je maksimalni ekološki potencijal određenog vodnog tijela

– određene su granične vrijednosti dobrog ekološkog potencijala na osnovu blagog odstupanja od maksimalnog ekološkog potencijala.

Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena vodna tijela propisan je Uredbom o standardu kakvoće voda.

Tab. A.48 Normirani biološki elementi i indeksi kakvoće za ocjenu ekološkog potencijala u umjetnim i znatno promijenjenim stajaćicama

Biološki element kakvoćeIndeksOpterećenje na koje pokazuje biološki element
FitoplanktonIndeks za fitoplankton jezeraOpterećenje hranjivim tvarima
FitobentosMultimetrijski indeks za fitobentos jezeraOpterećenje hranjivim tvarima
MakrozoobentosMultimetrijski indeks za makrozoobentos jezeraOpća degradacija
MakrofitaReferentni indeksOpća degradacija, opterećenje hranjivim tvarima
RibeHrvatski multimetrijski indeks za ribe u jezerimaOpća degradacija, opterećenje organskim tvarima

Tab. A.49 Normirani podržavajući elementi i pokazatelji kakvoće za ocjenu ekološkog potencijala znatno promijenjenih i umjetnih stajaćica

Element kakvoćePokazatelj kakvoće
Osnovni
fizikalno-kemijski
Toplinski uvjetiTemperatura
SalinitetSalinitet
ZakiseljenostpH
ProzirnostSecchi prozirnost
Režim kisika

Kemijska potrošnja kisika (KPK-Mn)

Biološka potrošnja kisika (BPK5)

Hranjive tvariNitrati
Ukupni dušik
Ukupni fosfor
KemijskiSpecifične onečišćujuće tvariArsen i njegovi spojevi
Bakar i njegovi spojevi
Cink i njegovi spojevi
Krom i njegovi spojevi
Fluoridi
Organski vezani halogeni koji se mogu adsorbirati (AOX)
Poliklorirani bifenili (PCB)
Hidromorfološki1Hidrološki režimPromjene u razini vode
Vrijeme zadržavanja vode
Stratifikacija i miješanje vode
Povezanost površinskih i podzemnih voda
Morfološki uvjetiRaspodjela dubine po jezeru
Reljefni oblici dna jezera
Struktura dna u zoni otvorene vode
Profil padina obale
Tlocrtni oblik obale
Prirodnost erozijsko-sedimentacijskih procesa
Struktura obale
Struktura dna u litoralnoj zoni
Profil padina priobalne/riparijske zone
Zemljišni pokrov u priobalnoj/riparijskoj zoni
Korištenje zemljišta (%) u slivnom području
Udio promijenjenog slivnog područja jezera
1 U tablici su navedeni svi hidromorfološki pokazatelji/indeksi, a za ocjenu potencijala koriste se oni koji su relevantni za svaki pojedini tip znatno promijenjenih i umjetnih tekućica ovisno o njihovoj namjeni

Ovim Planom potvrđuju se umjetna i znatno promijenjena vodna tijela tekućica i stajaćica. Zahtjevi za interkalibraciju znatno promijenjenih vodnih tijela (specificirani u Dodatku V 1.4.1 Okvirne direktive o vodama), planirani su kroz procese interkomparacije. Interkomparacija predstavlja usporedbu pristupa koje koriste zemlje članice za definiranje maksimalnog i dobrog ekološkog potencijala za zajedničko korištenje voda.[22](Metodološki okvir za interkomparaciju objavljen je u CIS vodiču 37 – Steps for defining and assessing ecological potential for improving comparability of Heavily Modified Water bodies (EU komisija, 2019).)

Tab. A.50 Površine umjetnih i znatno promijenjenih stajaćica prema tipovima

Tipovi umjetnih i znatno promijenjenih stajaćicaSve umjetne i znatno promijenjene stajaćice

Umjetne i znatno promijenjene stajaćice

za koje postoji obveza izvješćivanja

Podsliv rijeka Drave i DunavaPodsliv rijeke SaveVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeRepublika HrvatskaPodsliv rijeka Drave i DunavaPodsliv rijeke SaveVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeRepublika Hrvatska
km2km2
HR-AD_1 
 
 
1,11,1 
 
 
1,11,1
HR-AD_2 
 
 
0,80,8 
 
 
0,80,8
HR-AD_3 
 
 
3,03,0 
 
 
3,03,0
HR-AD_4 
 
 
9,29,2 
 
 
9,29,2
HR-AD_5 
2,32,3 
2,3 
2,32,3 
2,3
HR-AD_6 
 
 
0,30,3 
 
 
0,30,3
HR-AD_7 
 
 
0,40,4 
 
 
0,40,4
HR-AD_8 
 
 
0,50,5 
 
 
0,50,5
HR-AD_9 
 
 
0,30,3 
 
 
0,30,3
HR-AD_10 
1,31,3 
1,3 
1,31,3 
1,3
HR-AD_11 
 
 
2,12,1 
 
 
2,12,1
HR-AD_12 
 
 
1,91,9 
 
 
1,91,9
HR-AD_13 
 
 
19,719,7 
 
 
19,719,7
HR-AD_14 
 
 
0,40,4 
 
 
0,40,4
HR-AD_15A 
 
 
0,30,3 
 
 
0,30,3
HR-AD_15B 
 
 
0,50,5 
 
 
0,50,5
HR-AD_16A 
 
 
1,71,7 
 
 
1,71,7
HR-AD_16B 
 
 
0,30,3 
 
 
0,30,3
HR-AD_17 
 
 
0,70,7 
 
 
0,70,7
HR-AD_18 
 
 
2,92,9 
 
 
2,92,9
HR-AD_19 
1,71,7 
1,7 
1,71,7 
1,7
HR-AP_1A 
0,80,8 
0,8 
 
 
 
 
HR-AP_1B0,60,71,3 
1,30,60,71,3 
1,3
HR-AP_2A0,7 
0,7 
0,70,7 
0,7 
0,7
HR-AP_2B 
4,04,0 
4,0 
4,04,0 
4,0
HR-AP_2C 
1,01,0 
1,0 
1,01,0 
1,0
HR-AP_3A0,6 
0,6 
0,60,6 
0,6 
0,6
HR-AP_3B0,4 
0,4 
0,40,4 
0,4 
0,4
HR-AP_4A2,81,54,4 
4,42,81,54,4 
4,4
HR-AP_4B1,6 
1,6 
1,61,6 
1,6 
1,6
HR-AP_4C 
0,80,8 
0,8 
0,80,8 
0,8
HR-AP_5A28,2 
28,2 
28,228,2 
28,2 
28,2
HR-AP_6 
1,01,0 
1,0 
1,01,0 
1,0
Ostali44,689,2133,70,4134,142,584,8127,30,3127,6
Ukupno79,6104,3183,846,3230,277,599,2176,746,3223,0


Umjetna i znatno promijenjena vodna tijela prijelaznih i priobalnih voda – tipizacija – Za potrebe izrade Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. napravljena je preliminarna tipizacija malog broja znatno promijenjenih i umjetnih prijelaznih i priobalnih vodnih tijela, uz korištenje istih pokazatelja kao i kod prirodnih prijelaznih i priobalnih voda, a to su ekoregija, raspon plime i oseke i salinitet kao obvezni te sastav supstrata i dubina za priobalne vode i sastav supstrata za prijelazne vode kao izborni čimbenici. Identificirana su dodatna tri tipa značajna za upravljanje vodama čija će vodna tijela biti sadržana u Registru vodnih tijela.

Tab. A.51 Osnovni abiotički tipovi umjetnih i znatno promijenjenih prijelaznih i priobalnih voda

Kategorija vodeNaziv tipaOznaka tipaPripadnost
ekoregiji

Dubina

(m)

Srednji godišnji salinitet

(PSU)

Sastav
supstrata
Interkalibracijski tip
Prijelazne vodeZnatno izmijenjene oligohaline prijelazne vode krupnozrnatog sedimentaP1_2HVMediteranskanije primjenjivo0,5<s<10krupnozrnati sedimentnije primjenjivo
Priobalne vodeEuhaline plitke priobalne vode sitnozrnatog sedimentaO413-POTMediteranskaz < 40s > 37,5sitnozrnati sedimentIII.W
Euhaline priobalne vode sitnozrnatog sedimentaO423-POTMediteranskaz > 40s > 37,5sitnozrnati sedimentIII.W

Klasifikacijski sustav za umjetna i znatno promijenjena vodna tijela prijelaznih i priobalnih voda – Ocjena ekološkog potencijala dana je samo za znatno promijenjeno vodno tijelo prijelaznih voda prema prijedlogu klasifikacijskog sustava ocjenjivanja ekološkog potencijala koji se temelji na istim fizikalno-kemijskim i kemijskim, te biološkim elementima kakvoće koji su korišteni kod ocjene stanja prirodnih prijelaznih voda.

Tab. A.52 Prijedlog elemenata i pokazatelja kakvoće za ocjenu ekološkog potencijala prijelaznih voda

Element kakvoćePokazatelj kakvoće
BiološkiFitoplanktonMultimetrijski indeks fitoplanktona (MPI)
RibeModificirani indeks za ribe u estuarijskim područjima (M-EFI)
Osnovni fizikalno-kemijskiSalinitetSalinitet
ProzirnostSecchi prozirnost
Režim kisikaZasićenje kisikom (%)
Hranjive tvariOtopljeni anorganski dušik
Ukupan dušik
Ortofosfati
Ukupni fosfor
Specifične onečišćujuće tvari

Bakar i njegovi spojevi

Cink i njegovi spojevi


Oko 6.400 km odnosno 50 % ukupne dužine svih umjetnih tekućica se nalaze u tipu K6B (umjetne tekućice s poremećenim odnosom površinskih i podzemnih voda). Potrebno je napomenuti da je obavljena i tipizacija voda u hidrotehničkim tunelima te je za ocjenu ekološkog potencijala voda u tunelu korišten klasifikacijski sustav ocjene stanja / potencijala uzvodnog vodnog tijela (tipovi označeni u tablici). Najveće površine umjetnih stajaćica (ostalo) odnose se na toplovodne ribnjake u vodnom području rijeke Dunav.

5.2. Podzemne vode

1 DELINEACIJA I KARAKTERIZACIJA TIJELA GEOTERMALNIH PODZEMNIH VODA U REPUBLICI HRVATSKOJ, HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju, studeni 2020. godine (https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/delineacija_i_karakterizacija_tijela_geotermalnih_podzemnih_voda_u_rh.pdf)

Okvirna direktiva o vodama, te Zakon o vodama definira podzemne vode kao sve vode ispod površine tla u zoni zasićenja i u izravnom dodiru s površinom tla ili podzemnim slojem.

Osnova za izdvajanje cjelina podzemnih voda, u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama, bila je analiza sljedećih elemenata:

– geološka građa terena (listostratigrafske jedinice i strukturno – tektonski odnosi)

– poroznost (intergranularni, pukotinski, pukotinsko – kavernozni)

– geokemijski sastav (silikatni, karbonatni)

– hidrogeološke karakteristike (hidrogeološka svojstva stijena prema propusnosti i hidrogeološke funkcije terena)

– geomorfološke pojave (špilje, jame, ponori, ponorne zone)

– smjerovi i brzine toka podzemnih voda – analiza trasiranja podzemnih voda izdašnosti izvora i zdenaca

– napajanje podzemnih voda odnos s površinskim tokovima položaj cjelina podzemnih voda unutar riječnih slivova.

Primjenom navedenih kriterija izdvojeno je ukupno 461 osnovno tijelo podzemnih voda (dalje u ovom poglavlju TPV). Izdvojena TPV obuhvaćaju 56.561 km2 kopnenog teritorija Republike Hrvatske, uključujući 11 većih otoka na kojima se zahvaća voda za javnu vodoopskrbu. Na ostalim otocima i otočićima nisu izdvojena TPV.

Veliki broj osnovnih TPV-a, od kojih mnogi zauzimaju razmjerno malu površinu, onemogućava optimalno upravljanje. Za potrebe praćenja, ocjenjivanja i upravljanja podzemnim vodama obavljeno je grupiranje TPV-a.

5.2.1. Podzemne vode osim geotermalnih i mineralnih voda (hladne podzemne vode)

5.2.1.1. Podzemne vode vodnog područja rijeke Dunav

U panonskom području dominiraju aluvijalni vodonosnici međuzrnske poroznosti formirani unutar velikih sedimentacijskih bazena rijeka Drave i Save. Između njih se prostiru brdski i brežuljkasti predjeli također uglavnom izgrađeni od naslaga međuzrnske poroznosti, a karbonatne vodonosne stijene pukotinske poroznosti nalaze se samo u najvišim dijelovima gorskih područja.

Hidrogeološke značajke panonskog područja – Aluvijalni vodonosnici u dravskom i savskom bazenu bogati su vodom i predstavljaju glavni vodoopskrbni resurs sjevernog dijela Hrvatske. Usprkos znatnim razlikama između vodonosnika dravskog i savskog bazena, osobito s obzirom na njihovo lateralno i vertikalno prostiranje, oni imaju niz sličnih značajki:

– generalno produbljenje vodonosnika od zapada prema istoku, uglavnom ravnomjerno duž pridravske ravnice, a isprekidano s više lokalnih izdignutih struktura u kvartarnim naslagama prisavske ravnice

– promjenu litološkog sastava vodonosnika od zapada prema istoku u smislu povećanja udjela sitnozrnate komponente i, sukladno tome, smanjenje izdašnosti vodonosnika

– najveće vrijednosti prosječne hidrauličke vodljivosti u vršnim dijelovima sedimentacijskog bazena i njihovo postupno smanjenje od zapada prema istoku, u skladu s litološkim sastavom

– povećanje debljine krovinskih naslaga od zapada prema istoku te u lateralnom smjeru i odgovarajuća promjena načina prihranjivanja vodonosnika

– česta pojava subarteških i arteških voda u istočnim dijelovima savske i dravske ravnice

– povišen sadržaj željeza, mangana, arsena i drugih pratećih elemenata kod dubljih vodonosnika u istočnim dijelovima savske i dravske ravnice

– vrlo spori podzemni tokovi i spora izmjena vode, zbog čega veća onečišćenja mogu imati dugotrajne posljedice.

Na krajnjem zapadu, gdje nema krovinskih naslaga ili su one vrlo tanke, postoji otvoreni tip vodonosnika, zbog čega se prirodno napajanje odvija infiltracijom oborina neposredno u vodonosnik, koje se procjenjuje na više od 30 % prosječnih godišnjih oborina.

Sl. A.25 Prosječna hidraulička vodljivost (lijevo) i debljina krovinskih naslaga (desno) aluvijalnih vodonosnika

Idući prema istoku, aluvijalni vodonosnici i u pridravskoj i u prisavskoj ravnici su poluzatvorenog do zatvorenog tipa, budući da se debljina krovinskih naslaga znatno povećava. Napajanje vodonosnika odvija se infiltracijom oborina kroz ove naslage. Prirodno napajanje vodonosnika u takvim uvjetima procjenjuje se na 10 – 20 % prosječnih godišnjih oborina.

Kod malih debljina krovinskih naslaga riječno korito je urezano u najplići vodonosnik zbog čega postoji izravan kontakt riječne i podzemne vode, tako da rijeka podzemlje ili napaja ili ga drenira. Na području pridravske ravnice prevladava otjecanje podzemne vode u Dravu, koje je još više izraženo izgradnjom drenažnih kanala. Napajanje iz površinskih tokova vezano je samo za područja akumulacijskih jezera na Dravi te u inundacijskom području Drave i Dunava i to za vrijeme visokih vodostaja. Na krajnjem zapadnom dijelu prisavske ravnice, aluvijalni vodonosnik se napaja infiltracijom iz rijeke Save, koja je još više potaknuta intenzivnim crpljenjima podzemne vode na zagrebačkim crpilištima. Istočno od Črnkovca podzemna voda otječe dijelom u Savu, a dijelom u Odru, koja nastaje na mjestu istjecanja podzemne vode na površinu, naročito tijekom visokih voda. Slična situacija zbiva se i u prisavskom dijelu istočne Slavonije. Zbog male debljine krovinskih naslaga korito Save se nalazi u najplićem vodonosniku zbog čega kod visokih vodostaja rijeke Save dolazi do površinskog prelijevanje u podzemne vode. Tako nastaju brojna jezerca i kanali koji formiraju Beravu i u njenom nastavku Bosut.

U uvjetima kada postoji napajanje iz površinskog toka vrlo je teško procijeniti napajanje vodonosnika infiltracijom padalina kroz krovinske naslage, jer je maskirano utjecajem rijeke koji je obično slabo poznat, budući da ne postoji dovoljno gusta opažačka mreža na samom kontaktu.

Procjena obnovljivih zaliha podzemne vode načinjena je više puta i dobiveni su različiti rezultati. Prema analizi rađenoj za potrebe ovoga Plana, prosječne obnovljive zalihe podzemne vode u panonskom području Republike Hrvatske procijenjene su na 3.257*106 m3/god.

Hidrogeološke značajke krškog područja – Karakteristike krškog dijela vodnog područja su:

– velika količina padalina na području (do 4.000 mm godišnje), niska retencijska sposobnost krškog podzemlja i brzi podzemni tokovi

– povremena plavljenja krških polja

– pojave velikih krških izvora vrlo promjenjive izdašnosti,

– višestruko izviranje i poniranje vode u istom vodnom tijelu podzemne vode

– visok stupanj prirodne ranjivosti vodonosnika zbog nedostatka pokrovnih naslaga.

Radi se o iznimno velikim ukupnim godišnjim količinama vode, koje vrlo brzo otječu prema prijamniku stvarajući u jakim kišnim razdobljima visoke poplavne valove, a tijekom ljetnih sušnih razdoblja bitno smanjenje otjecanja obzirom na relativno niske retencijske sposobnosti krškoga podzemlja. Prosječni godišnji dotok podzemnih voda u krškom dijelu vodnog područja rijeke Dunav procijenjen je na 5.966*106 m3/god.

Odnosi istjecanja na krškim izvorima tijekom sušnih i kišnih razdoblja su jedan prema nekoliko stotina, a neki od velikih krških izvora ostaju potpuno bez istjecanja, jer su izvan domašaja temeljnih tokova. Međutim, temeljni tok tijekom sušnih razdoblja postoji i odraz je određenog stupnja zadržavanja vode u krškom podzemlju. Izotopske analize pokazuju prosječnu starost vode na krškim izvorima i preko deset godina tijekom sušnih razdoblja. Podzemna voda promatrana kao kemijski i dinamički višekomponentni sustav ima značajan odraz na stanje kakvoće vode u krškim vodnim tijelima podzemne vode. Dugo zadržavajuća komponenta temeljnih tokova vezana je za duboke retencijske prostore vodnih tijela podzemne vode i prevladavajuća je tijekom sušnih razdoblja kada nema aktivnih padalina. To su vode izuzetne kakvoće, uglavnom bez kemijskog i bakteriološkog onečišćenja. Opterećenja krških vodonosnika amortiziraju epikrške i nesaturirane zone vodonosnika. Vode kratkog zadržavanja u krškom podzemlju stvaraju velike probleme s količinom i kakvoćom, jer nastaju kao posljedica poplavnih valova koji ispiru onečišćenja akumulirana na površini terena, epikrškoj i nesaturiranoj zoni vodonosnika tijekom sušnih razdoblja.

Geokemijske značajke – Kada se određuje granična vrijednost parametra koji se može javljati prirodno i pod utjecajem čovjeka, tada je za sve glavne parametre (nitrati, arsen, kadmij, olovo, živa, amonij, kloridi, sulfati, ortofosfati, nitriti, ukupni fosfor, i električna vodljivost) potrebno odrediti pozadinsku vrijednost. Pozadinska vrijednost (engl. background value, BL) se za potrebe određivanja graničnih vrijednosti i ocjene kemijskoga stanja određuje kao ambijentalna pozadinska vrijednost, pod malo izmijenjenim uvjetima, kada povišene razine koncentracija neke tvari u vodi proizlaze iz dugoročnog utjecaja čovjeka, kao što su poljoprivreda, industrija ili urbanizacija, što znači da izmjerene vrijednosti koncentracija neke tvari nisu i ne mogu biti odraz prirodnih uvjeta. Pozadinske vrijednosti, za sve glavne parametre određuju se za svako tijelo podzemnih voda posebno, ovisno o dostupnim podacima iz programa motrenja kakvoće podzemnih voda i sirove vode na izvorištima. Iznimno, pozadinske vrijednosti za parametre koji su osjetljivi na promjene oksidacijsko-redukcijskih uvjeta u vodonosnoj sredini (primjerice nitrate), mogu se određivati posebno za područja u kojima prevladavaju oksidativni uvjeti, odnosno reduktivni uvjeti.

Pozadinske vrijednosti za nitrate, koji su jedan od uzroka lošeg kemijskog stanja podzemnih voda u panonskom području, određene su posebno za područja u kojima prevladavaju oksidativni uvjeti, kao i za područja u kojima prevladavaju reduktivni uvjeti. Za oksidativne uvjete pozadinska vrijednost iznosi 6,0 mg NO3/l, a za reduktivne uvjete iznosi 2,3 mg NO3/l.

Za određivanje ostalih pozadinskih vrijednosti za panonski dio Hrvatske koriste se većinom objektivne metode koje se temelje na pristupu određivanja funkcije raspodjele vjerojatnosti i kod kojih se granice između pozadinskih i antropogeno uvjetovanih koncentracija određuju temeljem podataka, a ne temeljem proizvoljne odluke istraživača (Sinclair, 1991). Za panonski dio Hrvatske po preporuci BRIDGE projekta statističke metode su nadopunjene i preciznije određene pozadinske vrijednosti na temelju Studije: Definiranje kriterija za određivanje pozadinskih koncentracija i graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari u tijelima podzemne vode u panonskom dijelu Hrvatske, Rudarsko geološko naftni fakultet, 2018, Zagreb (svijetloplava boja u tablici). Statističke metode su: Metoda temeljena na grafu vjerojatnosti (MTVG), Lepeltierova metoda (LM), Iterativna 2o' metoda (IT), Izračunata funkcija razdiobe (IFR) i Metoda razdvajanja komponenata. Metoda prethodnog odabira (MPO) i Medijan +2MAD metoda pripadaju u tzv. subjektivne metode temeljene na modelu, koje u osnovi predviđaju primjenu određenoga statističkoga ili matematičkoga modela na odabrani niz geokemijskih podataka, ali koje se ne temelje na nekom prethodno definiranom obliku razdiobe podataka. Ukoliko podataka uopće nema za neko tijelo podzemne vode, tada je, moguće koristiti pozadinske vrijednosti definirane u nekoj drugoj grupi tijela podzemne vode koja ima isti tip vodonosnik. Ukoliko nije bilo moguće primijeniti ove metode za određivanje pozadinskih vrijednosti, zbog ograničenoga niza podataka u prostoru i/ili vremenu, tada je, sukladno odredbama Direktiva Komisije 2014/80/EU оd 20. lipnja 2014. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (Tekst značajan za EGP) (SL L 182, 21. 6. 2014.), u daljnjem tekstu: Direktiva o izmjenama i dopunama Direktive o zaštiti podzemnih voda (točka 1b dodatka Direktive) primijenjen pojednostavljeni pristup, kroz određivanje pozadinskih vrijednosti u intervalima µ ± 2SD (µ = srednja vrijednost, SD = standardna devijacija). Za pojedina tijela podzemne vode koja zbog geološkog podrijetla sadrže više koncentracije arsena, olova, fosfora amonija i sulfata, granične vrijednosti su definirane i stavljene u Uredbu o standardu kakvoće voda, Prilog 6. na temelju usporedbe pozadinskih vrijednosti za panonski dio i rezultata analiza iz nacionalnog monitoringa kemijskog stanja podzemnih voda u razdoblju od 2014. do 2019. godine. Također na temelju usporedbe pozadinskih vrijednosti za arsen, amonij, ukupni fosfor, olovo, ortofosfate i rezultata analiza iz nacionalnog monitoringa kemijskog stanja podzemnih voda u razdoblju od 2014. do 2019. neke granične vrijednosti su izmijenjene i preciznije je određena njihova granična prirodna vrijednost sukladno rezultatima Studije od Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

Tab. A.53 Pozadinske vrijednosti za određene parametre u panonskom dijelu Republike Hrvatske

Prirodna ranjivost vodonosnika – Prirodna ranjivost vodonosnika odvojeno je procijenjena za panonski i krški dio vodnog područja.

Na panonskom dijelu primijenjen je SINTACS postupak, utemeljen na sedam hidrogeoloških parametara: dubini do podzemne vode, efektivnoj infiltraciji oborina, obilježjima nesaturirane zone vodonosnika, obilježjima saturirane zone vodonosnika, svojstvima tla, hidrauličkoj vodljivosti vodonosnika i nagibu topografske površine. Na temelju rezultata postupka, područje je podijeljeno u šest kategorija ranjivosti, u rasponu od vrlo niske do vrlo visoke:

– vrlo visoka i visoka ranjivost karakteristične su za aluvijalne vodonosnike vrlo dobrih hidrauličkih svojstava, s razmjerno malom dubinom do podzemne vode i slabom zaštitnom funkcijom nesaturirane zone i tla

– povišena ranjivost postignuta je za aluvijalne vodonosnike na mjestima gdje je izraženija zaštitna uloga tla ili debljina krovine prelazi 5 m, za manje aluvijalne vodonosnike slabijih hidrauličkih svojstava te za neke karbonatne vodonosnike

– umjerena ranjivost vodonosnika karakteristična je za aluvijalne vodonosnike razmjerno dobrih hidrauličkih svojstava, ali sa značajnom zaštitnom funkcijom krovinskih naslaga vodonosnika i tla, za vodonosnike uglavnom slabih hidrauličkih svojstava, ali s razmjerno malom dubinom do vode i slabim zaštitnim svojstvima nesaturirane zone i tla kao i za većinu karbonatnih vodonosnika u planinskim predjelima panonske Hrvatske

– niska i vrlo niska ranjivost većinom je postignuta u planinskim predjelima izgrađenim od stijena slabih do vrlo slabih hidrauličkih svojstava kao i za aluvijalne vodonosnike s povoljnom zaštitnom funkcijom tla i debljinom krovine većom od 30 m.

Za ocjenu stupnja prirodne ranjivosti krških vodonosnika korištene su tri skupine hidrogeoloških parametara:

– geološka građa vodonosnika, izražena preko stupnja vodopropusnosti stijena i naslaga, od površine terena preko nesaturirane do saturirane zone

– stupanj okršenosti, izražen preko koncentracija vrtača, jama s vodom i stalnih i povremenih ponora

– nagib terena i količina oborina.

Na temelju rezultata prostorne analize utjecajnih parametara, područje krša u Hrvatskoj podijeljeno je u pet kategorija ranjivosti.

Prirodno najranjivija područja, odnosno područja najosjetljivija na negativni utjecaj s površine terena, s kojih bi potencijalno onečišćivalo najbrže i u najvećoj koncentraciji moglo negativno utjecati na kakvoću podzemne vode, osobito su vezana za područja visoke okršenosti, s jamama i ponorima gdje površinske vode dolaze u izravan kontakt s podzemnom vodom i gdje transport kroz nesaturiranu zonu može biti vrlo brz, zbog prostranih kavernoznih prostora u podzemlju.

Sl. A.26 Karta prirodne ranjivosti vodonosnika vodnog područja rijeke Dunav

S obzirom na površine koje pojedine kategorije ranjivosti zauzimaju unutar cjelina podzemnih voda u vodnom području rijeke Dunav, zaključuje se:

– varaždinsko područje se gotovo u cijelosti nalazi u kategorijama vrlo visoke i visoke ranjivosti (94 %)

– na području grupiranih vodnih tijela Međimurje, Novo Virje, Zagreb i Legrad – Slatina znatan udio imaju područja s visokom i vrlo visokom ranjivošću; za Međimurje udio tih područja iznosi 62 %, za Novo Virje iznosi 51 %, za Zagreb iznosi 40 % i za Legrad – Slatinu iznosi 22 %

– na područjima ostalih grupiranih vodnih tijela na panonskom dijelu vodnog područja ranjivost vodonosnika se većinom nalazi u rasponu: vrlo niska do povišena, a najpovoljnija situacija je na području Donjeg toka Une, gdje vrlo niska ranjivost zauzima 82 % ukupne površine grupiranog vodnog tijela, slijede Sliv Bednje, Sliv Orljave, Sliv Sutle i Krapine, Žumberak – Samoborsko gorje i Donji tok Kupe, gdje se znatne površine nalaze u kategorijama vrlo niske i niske ranjivosti vodonosnika

– na krškom dijelu vodnog područja se prirodna ranjivost kreće u rasponu od osrednje do vrlo visoke, s tim da je najnepovoljnija (visoka do vrlo visoka) na području Mrežnice, a nešto povoljnija (osrednja do visoka) na području Dobre i krškog dijela Une.

5.2.1.2. Podzemne vode jadranskog vodnog područja

Hidrogeološke značajke krškog područja – Za jadransko vodno područje karakterističan je krš. Pojave vodonosnika međuzrnske poroznosti su zanemarive. Karakteristike krškog područja Dinarida su:

– velika količina padalina na području (do 4.000 mm godišnje), niska retencijska sposobnost krškog podzemlja i brzi podzemni tokovi

– povremena plavljenja krških polja

– pojave velikih krških izvora vrlo promjenjive izdašnosti

– višestruko izviranje i poniranje vode u istom vodnom tijelu podzemne vode

– visok stupanj prirodne ranjivosti vodonosnika zbog nedostatka pokrovnih naslaga i

– značajan utjecaj mora na slatkovodne sustave u obalnom području i na otocima.

Temeljne značajke krških slivova su prostrane zone prikupljanja vode u planinskim područjima vrlo bogatim oborinama i vrlo kompleksni uvjeti izviranja na kontaktima okršenih vodopropusnih karbonatnih vodonosnika i vodonepropusnih klastičnih stijena, ili pod uspornim djelovanjem mora. Okršavanje i podzemni tokovi su dublji od današnje razine mora, zahvaljujući znatno nižim razinama mora u kvartarnom razdoblju. Tokovi podzemne vode su vezani za kavernozno-pukotinske sustave, relativno su velikih brzina podzemnih tokova (do 30 cm/s), a amplitude istjecanja na krškim izvorima variraju do 200 m3/s. Brojna su krška polja sa zonama izviranja i ponorima. Osnovni problem količinske nestabilnosti krških vodonosnih sustava vezana je uz duga ljetna sušna razdoblja i relativno slabe retencijske sposobnosti vodonosnika pa ljetna razdoblja najčešće znače bitno smanjenje istjecanja vode na izvorima, a ponekad i potpuna presušivanja. Najveći krški izvori formirani su na rubovima planinskog i jadranskog područja – izvori Rječina, Novljanska Žrnovnica, Zrmanja, Krka, Cetina, Ombla, koje čine dio slivova Jadranskog mora.

Procijenjeni prosječni godišnji dotok podzemne vode je oko 13.207*106 m3 godišnje. Riječ je o iznimno velikim ukupnim godišnjim količinama vode, koje vrlo brzo otječu prema prijamniku stvarajući u jakim kišnim razdobljima visoke poplavne valove. Tijekom ljetnih sušnih razdoblja otjecanje se bitno smanjuje s obzirom na relativno niske retencijske sposobnosti krškog podzemlja. Odnosi istjecanja na krškim izvorima tijekom sušnih i kišnih razdoblja su jedan prema nekoliko stotina, a neki od velikih krških izvora ostaju potpuno bez istjecanja, jer su izvan domašaja temeljnih tokova. Međutim, temeljni tok tijekom sušnih razdoblja postoji i odraz je određenog stupnja zadržavanja vode u krškom podzemlju.

Hidrogeokemijske analize pokazuju prosječnu starost vode i preko deset godina tijekom sušnih razdoblja.

Podzemna voda promatrana kao kemijski i dinamički višekomponentni sustav ima značajan odraz na stanje kakvoće vode u krškim vodnim tijelima podzemne vode. Dugo zadržavajuća komponenta temeljnih tokova vezana je za duboke retencijske prostore tijela podzemne vode i prevladavajuća je tijekom sušnih razdoblja, kada nema aktivnih oborina. To su vode izuzetne kakvoće, uglavnom bez kemijskog i bakteriološkog onečišćenja. Opterećenja vodonosnika amortiziraju epikrške i nesaturirane zone vodonosnika. Vode kratkog zadržavanja u krškom podzemlju stvaraju velike probleme s količinom i kakvoćom, jer nastaju kao posljedica poplavnih valova koji ispiru onečišćenja akumulirana na površini terena, epikrškoj i nesaturiranoj zoni vodonosnika tijekom sušnih razdoblja.

Značajni problemi vezani su za obalne dijelove vodnih tijela podzemne vode i otoke, gdje se tijekom ljetnih sušnih razdoblja, zbog smanjenog pritiska slatke vode iz unutrašnjosti tijela i direktnog prihranjivanja oborinama, povećava utjecaj mora. Veliki broj krških priobalnih izvora tijekom sušnih razdoblja zaslanjuje čak i u prirodnim uvjetima. Ipak, najveći problem su izvorišta u obalnom području i na otocima uključena u vodoopskrbu, gdje zbog eksploatacije vode dolazi do jačih prodora morske vode u vodonosnike.

Pojave termo-mineralne vode u krškom području Dinarida su daleko rjeđe od pojava u Panonskom prostoru. U terapeutske svrhe se koristi izvorište Sv. Stjepan u Istarskim Toplicama na području Istre, a sumporno-slani izvori u Splitu poznati su već od vremena Dioklecijana, ali se danas ne koriste. Ima još pojava termalne i mineralne vode u krškom području Dinarida, ali su one vrlo male i praktički neiskoristive u turističkoj ponudi. Pojave termo – mineralne vode su uobičajeno vezane uz duboke zone rasjedanja i uz njih je uglavnom vezan problem miješanja s relativno plićim hladnim vodama.

Geokemijske značajke – Određivanje prirodnih pozadinskih vrijednosti (»background level« BL) po parametrima kakvoće je za krško područje Republike Hrvatske rađeno temeljem rezultata kemijskih analiza sa svih točaka opažanja podzemne vode (nadzorni monitoring + monitoring sirove vode crpilišta) koje zadovoljavaju uvjete da njihova prisutnost nije vezana uz antropogeni utjecaj ili ima vrlo ograničene veze sa antropogenim utjecajem. S obzirom da je građa krških vodonosnika vrlo slična, a i uvjeti i dinamika tečenja podzemnih voda po TPV je vrlo slična, BL je određen na razini cijelog krškog područja. Dodatni razlog za određivanje BL na razini cijelog krškog područja je i relativno ograničen broj točaka i analiza koje zadovoljavaju uvjete. BL je određen za samo dio parametara kakvoće obrađenih u analizi stanja kakvoće po TPV jer za ostale opažane parametre pojedine točke monitoringa nisu zadovoljavale postavljene kriterije.

Postupak određivanja BL proveden je na način da su iz monitoringa kemijskog stanja podzemnih voda izdvojene točke monitoringa koje zadovoljavaju određene kriterije (nemaju neprirodnih supstanci – pesticida, nitrati su manji od 7,5 mg/l, nemaju drugih neprirodnih anorganskih indikatora). Na krškom području izdvojeno je 66 točaka monitoringa koje zadovoljavaju ove kriterije. Na izdvojenim točkama dodatno su izuzeti parametri na kojima je više od 50 % analiza manje od granice detekcije i električna vodljivost veća od 800 µS/cm. Od preostalih analiza prirodne pozadinske vrijednosti određene su kao 90 percentil svih medijana pojedinih parametra po izdvojenim točkama monitoringa. Također na temelju usporedbe pozadinskih vrijednosti za sulfate i rezultata analiza iz nacionalnog monitoringa kemijskog stanja podzemnih voda u razdoblju od 2014. do 2019. godine stavljene su granične vrijednosti u Uredbu o standardu kakvoće voda za podzemno vodno tijelo Neretva koje zbog geološkog podrijetla sadrži više koncentracije sulfata. Na temelju i novog opsega podataka od 2014. do 2019. godine za izmjenu granične prirodne vrijednosti za parametre klorida, električne vodljivosti i sulfata za tijelo podzemnih voda Jadranski otoci i za tijelo podzemnih voda Neretva u Uredbu su stavljene samo koncentracije sulfata zbog zasalnjenja koje je prirodnog porijekla (Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda).

Tab. A.54 Vrijednosti BL za cjelokupno područje krša u Hrvatskoj

Otopljeni kisik (mg/l)pHElektrična vodljivost (µS/cm)Nitrati (mg NO3-/l)Kloridi (mg/l)Sulfati (mg/l)
11,808,084874,4310,2316,80

Specifičnosti krških područja Dinarida u Hrvatskoj su velike brzine podzemnih tokova, kratko vrijeme zadržavanja vode u podzemlju tijekom velikih voda, zamućenja praćena povećanjem bakteriološkog sadržaja nakon prvih jakih oborina poslije sušnog razdoblja, ali i brzi prolasci tih problema u razdoblju od jedan do dva dana, nakon čega slijedi uglavnom istjecanje podzemne vode vrlo dobre kakvoće na izvorima. Naime, nakon velikih kiša u razdoblju od samo 15 – tak sati dolazi do pojava povećanja mutnoće i onečišćenja na izvorima i već sljedeći dan ti parametri padnu ispod MDK vrijednosti za pitke vode. Također, Hrvatska ima više od 1.000 kilometara obalne linije i brojne vodonosnike otvorene prema negativnom utjecaju mora. To je posebno izraženo na hrvatskim otocima. Na nekim crpilištima uslijed čak i normalnog crpljenja tijekom ljetnih sušnih razdoblja dolazi do povećanja sadržaja klorida, a na nekim izvorima do zaslanjenja dolazi i u potpuno prirodnim uvjetima.

Prirodna ranjivost vodonosnika – Prirodna ranjivost vodonosnika podzemnih voda u kršu ocijenjena je na temelju provedene multiparametarske analize GIS tehnologijom. Pri tome su obrađena tri osnovna sloja:

a. hidrogeološke karakteristike vodonosnika – građa krških vodonosnika od površine terena, preko nesaturirane do saturirane zone

b. stupanj okršenosti – stupanj okršenosti terena (koncentracija vrtača) i jame do vode i ponori (aktivni i povremeni)

c. nagib terena i oborine.

Sl. A.27 Karta prirodne ranjivosti vodonosnika jadranskog vodnog područja

Prirodna ranjivost je podijeljena u pet osnovnih kategorija ranjivosti: vrlo slaba, slaba, srednja, velika i vrlo velika ranjivost.

Značajnije površine vrlo velike ranjivosti izdvojene su u cjelinama podzemnih voda Središnja Istra, Riječki zaljev, Lika – Gacka i Cetina i na otocima Krku i Cresu.

5.2.2. Geotermalne i mineralne vode

Geotermalne i mineralne vode se razlikuju od ostalih podzemnih voda prema količini otopljenih minerala i temperaturi. Prema Okvirnoj direktivi o vodama:

– geotermalne vode se definiraju kao sve podzemne vode čija je temperatura veća od 20 °C. Geotermalne vode zagrijava zemljina energija a prijenos topline iz Zemljine unutrašnjosti prema površini je pod utjecajem kondukcije i konvekcije putem rasjednih zona

– mineralne vode se definiraju kao podzemne vode čija je mineralizacija veća od 1g/L.

Gospodarenje geotermalnim i mineralnim vodama određuju odredbe Zakona o vodama, te Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18., 52/19. i 30/21.).

Na temelju brojnih geoloških, hidrogeoloških i geokemijskih istraživanja dokazano je da su sve geotermalne i mineralne vode, koje se pojavljuju na prirodnim izvorima na području Republike Hrvatske, meteorskog porijekla.

Po geološkoj građi ističu se dva bitno različita područja koja se razlikuju i po vrijednostima geotermijskog gradijenta i gustoći toplinskog toka. Područje geotermalnih voda predstavlja:

– hrvatski dio Panonskog bazena njegov jugozapadni rub, formiran tijekom ranog do srednjeg miocena i dijela Dinarida, a model postanka i razvoja Panonskog bazena temelji se na ekstenziji litosfere Panonskog bazena s jedne strane, te navlačenja u području Alpa, Dinarida i Karpata s druge strane. Na jugu su Dinaridi s niskim geotermalnim gradijentom koji u prosjeku iznosi 0,025 °C/m i prosječni površinski toplinski tok 29 mW/m2. Područje ima vrlo mali broj pojava geotermalne i mineralne vode. Na sjeveru područje Panonskog bazena kojega karakterizira visoki geotermalni gradijent prosječno 0,049 °C/m i visoki površinski toplinski tok 76 mW/m2. Također područje karakterizira znatno veći broj pojava geotermalne i mineralizirane vode različitog kemijskog sastava i temperatura

– Istarski dio smješten je u području Jadranske platforme.

Tri su regionalne strukturne zone (I., II., III.): središnji, zapadni i južni dio Panonskog bazena, a najviše se razlikuju po pružanju strukturnih jedinica. U središnjem dijelu najznačajnije su velike strukturne depresije Save i Drave te položaji Slavonskog gorja i Moslavačke gore. Površinski zamjetna je pojava reversnih rasjeda s vergencijom prema SSZ, a u rubnim dijelovima strukturnih jedinica s vergencijom prema JJZ. Horizontalni pomaci struktura osobito su vidljivi u području između Ivanščice, Kalnika i Medvednice, kod Legrada, u dolini Orljave te između Đakova i Vinkovaca.

U hrvatskom dijelu Panonskog bazena dva su ključna sustava rasjeda: SZ – JI do Z-I i SI – JZ. Rasjedi ograničavaju strukturne jedinice, strukture i blokove te predstavljaju tektonski aktivne zone u kojima je moguće odrediti vrstu, veličinu i smjer pomaka. Rasjedi unutar istog sustava mogu nastati u različito vrijeme, a u procesu razvoja strukturnog sklopa mogu mijenjati karakter, ulogu u rasjednom sklopu, a vjerojatno i vrstu pomaka. Rasjedi duž struktura okomito orijentiranih prema stresu najčešće su reversni, a u zonama izražene kompresije javljaju se duž krila reversni rasjedi suprotne vergencije. Reversni rasjedi zbog rotacije struktura mogu imati različit nagib. Normalni rasjedi najčešće se nalaze duž jednog krila struktura koje nisu u izrazitoj kompresijskoj zoni, duž lokalnih struktura ili se radi o smičnim rasjedima. Duž trasa transkurentnih desnih rasjeda može doći do promjene nagiba i karaktera rasjeda. Najveće amplitude horizontalnih pomaka imaju dionice rasjeda povoljno orijentirane prema stresu. Kompresijske ili ekstenzijske prostore (ili lokalno rasjede različitog nagiba) stvara svijanje trasa rasjeda po pružanju. Najvažniji rasjedi ograničavaju regionalne strukturne zone:

– Zona Medvedničkog rasjeda: Zagrebački rasjed i rasjed Brežice – Koprivnica

– Savski rasjed

– Rasjedi uz južnu granicu Panonskog bazena: Karlovac – Prijedor i Laktaši – Tuzla

– Regionalni rasjed s izrazitim horizontalnim pomakom (desni wrench rasjed): Velenje – Rogatec i Dravski rasjed

– Vilanny rasjed koji na sjeveru ograničava strukturnu zonu, subparalelno rijeci Dravi.

U strukturnom modelu najvažnija je zona rasjeda Velenje – Rogatec – Drava, koja s nizom ogranaka definira ekstenziju prostora u smjeru I – SI, dok između rasjeda s desnim horizontalnim pomakom dolazi do suženja strukturnih jedinica. Posljedica tog sužavanja (kompresije) je nastajanje domino i flower struktura. Uslijed rotacije strukturnih jedinica dolazi do boranja na njihovim rubovima. Duž zone rasjeda Velenje – Rogatec – Drava stvaraju se lokalni kompresijski i ekstenzijski dijelovi struktura. Najmlađe tektonski aktivno razdoblje najvažnije je pri promatranju tektonskih pokreta koji uzrokuju lokalne izdignute strukture unutar ili na rubu velikih strukturnih depresija Save i Drave. Najstariji vulkanizam zabilježen je u srednjem trijasu kada je došlo do podmorskih izljeva andezit – bazalta.

Najmlađe dokazane vulkanske stijene hrvatskog dijela južnog Panonskog bazena nastale su za vrijeme donjomiocenskog razvoja bazena. Na području Mađarske dokumentirane su magmatske stijene miocensko pliocenske starosti, vezane uz rasjedne zone i predstavljene kiselim freatomagmatizmom. Magmatske stijene su produkt post-subdukcije koja je uslijedila nakon kolizijskih procesa i izdizanja Dinarida u eocenu. Time je došlo i do razdvajanja Tethysa na sjeverni Paratethys i Sredozemno more na jugu. U jugozapadnom dijelu Paratethysa dolazi do riftinga kao posljedice izdizanja gornjeg plašta pri čemu nastaju karakteristične magmatske stijene.

Obnavljanje podzemne vode odvija se na mjestima izbijanja propusnih naslaga na površini terena. Na području Panonskog bazena gdje su vodonosnici većinom izgrađeni od karbonatnih stijena trijaske starosti, obnavljanje podzemne vode se odvija u gorskim predjelima sjeverne Hrvatske, odnosno na mjestima gdje na površinu izbijaju okršeni trijaski dolomiti i vapnenci, te gornjobadenske vapnenačke naslage koje su u kontaktu s trijaskim karbonatima.

Osim trijaskih karbonatnih stijena, na području Panonskog bazena vodonosnike geotermalne i mineralne vode čine naslage temeljnog gorja, eruptivi i miocenski klastiti. U situacijama gdje se geotermalne i mineralne vode nalaze na velikim dubinama u zatvorenim vodonosnicima, primjerice geotermalni vodonosnici koji su otkriveni zahvaljujući istraživanjima nafte i plina, obnavljanja podzemne vode nema ili je ograničena na vrlo male količine. Održiva eksploatacija geotermalne vode moguća je u takvim okolnostima pod pretpostavkom reinjektiranja vode u geotermalne vodonosnike.

Na području Dinarida, koji su bitno siromašniji geotermalnim i mineralnim izvorima, glavni vodonosnici su paleogenski i kredni vapnenci koji su uloženi u fliš. Važno je da se geotermalni i mineralni vodonosnici izmjenjuju s nepropusnim stijenama čime se sprječava miješanje termalnih i hladnih voda.

Podzemne vode kreću se po ukliještenim i boranim vodonosnicima, a zagrijavanje se odvija u dnu potolina, tektonskih graba ili u dubokim sinklinalama, gdje je zbog blizine plohe Mohorovičićevog diskontinuiteta temperatura visoka. U povoljnim hidrogeološkim i strukturno-tektonskim okolnostima omogućeno je pojavljivanje geotermalne i mineralne vode na površini terena u vidu izvora. Svi važniji geotermalni i mineralni izvori u panonskom dijelu Hrvatske izbijaju iz tjemenskih dijelova antiklinala koji su presječeni poprečnim rasjedima. Na putu prema izvoru termalna voda zagrijava okolne stijene i na taj se način hladi, tako da temperatura vode na izvoru ovisi o dužini uzlaznog puta i o eventualnom miješanju s hladnom vodom. Zbog toga je voda iz bušotinskih zahvata, gdje brže i bez hladnih pritoka stiže na površinu, u pravilu znatno toplija od prirodnih izvora.

Zbog povoljnih geoloških uvjeta na području panonskog dijela Hrvatske najveći je geotermalni potencijal, i sukladno tome postojanje geotermalnih pojava. Geotermalne pojave postoje i na dinaridskom području, a jedno od najznačajnijih mjesta je na području Istre. Zabilježene su termalne pojave i na području Splita te Mokošice kod Dubrovnika, no one su zbog temperature i izdašnosti neznatne u odnosu na panonski dio Hrvatske. Panonski bazen po svojim karakteristikama predstavlja geotermalnu anomaliju Europske ploče, s prosječnim geotermalnim gradijentom od 0,049 °C/m.

Prema geofizičkim modelima navlačne strukture su dijelovi geološkog modela bazena kao posljedica podvlačenja Jadranske mikroploče pod Europsku ploču. No mehanizmom podvlačenja nije moguće objasniti dubinske procese u Panonskom bazenu bez uvođenja tzv. modela uzlaznih struja astenosfere. Njihovo postojanje je potvrđeno promjenom u gustoći i seizmičkim valovima u gornjem dijelu omotača. Taj proces je doveo do značajnog istanjenja kore ispod Tisijskog bloka i homogenizaciju geofizičkih svojstava kao rezultata uzdizanja astenosfere. Ispod Tisijskog bloka kora se sastoji od jednog ujednačenog sloja te predstavlja pravu Panonsku zonu koja je dio Europske ploče. Kora ispod Dinarida, koja pripada Afričkoj ploči, je znatno deblja i sastoji se iz dva sloja različitih geofizičkih karakteristika. Istanjena kontinentalna kora, uz intenzivan vulkanizam dokumentiran u bušotinama i na izdancima pronađenim na rubovima slavonskih planina, uzrok su povišenog geotermalnog gradijenta u hrvatskom dijelu Panonskog bazena, Savskoj i Dravskoj potolini. Geotermalni gradijent je u rasponu od 4 do 7 °C/100 m.

Složeni procesi taloženja, metamorfoze, vulkanizma i tektonike uzrokovali su generiranje više generacija potencijalnih geotermalnih područja:

a) Potencijalna geotermalna područja formirana u naslagama rastrošene paleozojske do donje mezozojske podloge. Litološki sastav stijena vrlo je raznolik te su naslage sastavljene od metamorfita, gnajseva, granita, granito gnajseva, kvarcnih pješčenjaka i raznovrsnih magmatita. Primarna poroznost stijena ovisna je o dubini te varira od izrazito male (2 %), do dobre u pješčenjacima permotrijaske starosti (veće od 10 %). Posljedično, propusnost varira od gotovo nepropusnih stijena k < 1 mD do stijena dobre propusnosti k > 50 mD. Geotermalni vodonosnici formirani su na područjima gdje je uslijed navlačenja i rasjedanja došlo do razvoja sekundarne poroznosti unutar stijenske mase. Geotermalna tijela formirana u naslagama rastrošene palozojske do donje mezozojske podloge karakteristične su za istočni dio Hrvatske gdje su naslage tijekom duljeg geološkog razdoblja bile izložene na površini.

b) Potencijalna geotermalna područja formirana u naslagama trijaskih karbonata te ponegdje krednih karbonata. Zajednička karakteristika naslaga je sekundarna poroznost kao posljedica, prije svega, laramijske orogeneze. U slučaju povoljnog geotektonskog smještaja u područjima navlačenja i reverznog rasjedanja, naslage predstavljaju geotermalni vodonosnik. Geotermalna tijela formirana u naslagama trijaskih karbonata te ponegdje krednih karbonata najizdašnija su vodena tijela Hrvatske. Odlikuju ih relativno malene vrijednosti primarne poroznosti (do 7 %), visoke vrijednosti sekundarnog poroziteta, dobra vertikalna i horizontalna propusnost (ponegdje više od 300 mD), te mjestimično uslijed navlačenja i rasjedanja, debljina veća od 1000 m.

c) Potencijalna geotermalna područja vezana uz donje do srednje miocensku sedimentaciju tijekom predriftne faze, faze riftovanja i postriftne faze. Talože se konglomerati, brečokonglomerati, pijesci, pješčenjaci i lapori. Ovisno o položaju u akomodacijskoj zoni javljaju se i vapnenci te organogeni vapnenci. Taložine nekoliko generacija tufa, tufita, bazalta te proboji granita ukazuju na dinamičnost prostora tijekom riftovanja. Dinamika taloženja uzrokovala je heterogenost naslaga i variranje fizikalnih karakteristika ležišta na malim udaljenostima. Prosječna primarna poroznost brečokonglomerata je 10 %, pijesaka i pješčenjaka 12 %, vapnenaca do 15 %. Na pojedinim područjima propusnost vapnenačkih breča varira od manje od 1 mD do veće od 800 mD. Područja boljih ležišnih svojstava vezana su uz rasjedne zone i povoljne taložne uvjete u dinamičnom prostoru riftovanja.

d) Potencijalna geotermalna područja formirana u pješčenjacima panonske starosti. Jedinicu karakterizira izmjena pješčenjaka i lapora uz taloženje naslaga s većom karbonatnom komponentom u donjem panonu. Postotak karbonatne komponente postupno se smanjuje u mlađim naslaga. Ležišta su pješčenjaci povoljne primarne poroznosti. Područja s geotermalnim potencijalom su zone s debljim naslagama panona i većim vrijednostima odnosa pješčenjak/lapor. Poroznost naslaga ovisi o taložnim uvjetima i iznosi do 30 %. Prosječna propusnost pješčenjačkih serija varira od 10 do 100 mD, u pojedinim plićim ležištima doseže do 300 mD. Geotermalna tijela razvijena u različitim stratigrafskim jedinicama povezana su u veće komplekse. Tako je moguće izdvojiti nekoliko karbonatnih kompleksa koji sadrže geotermalna tijela unutar Podloge kenozoika. Zagorsko-međimursko-čakovečki karbonatni kompleks se proteže zapadnim rubom Panonskog bazena, a sadrži niz geotermalnih tijela koja se već godinama iskorištavaju. Vjerojatna je i povezanost tog karbonatnog kompleksa s karbonatnim kompleksom Zagrebačko-samoborskim, gdje se nalazi nekoliko odijeljenih geotermalnih tijela od kojih su najznačajnija Zagrebačko i Sveto Nedeljsko. Na sjevernim padinama Zagrebačke gore, sve do Konjščinske sinklinale proteže se karbonatni kompleks na čijem zapadu je razvijeno geotermalno tijelo Konjščinsko, sa Stubičkim Toplicama i Jezerčicom. Na sjeverozapadu savskog bazena formiran je karlovački subbazen gdje su taloženi karbonati tijekom trijasa i krede. Na zapadnom rubu tog karbonatnog kompleksa odijeljenog rasjedima, uzdignuta je karbonatna struktura koja s geotermalne točke gledišta predstavlja Svetojansko geotermalno tijelo. U spuštenom krilu karbonatnog kompleksa, u središtu depresije razvijeno je Karlovačko geotermalno tijelo. Karbonatni kompleks širi se na istok. Na rubu Glinske subdepresije smješteno je geotermalno tijelo Topusko. Geofizički podaci dozvoljavaju pretpostavku da su karbonati taloženi i u današnjoj jezgri subdepresije. Idući prema istoku karbonatni kompleksi su manjih dimenzija. Ističe se Dubokodravski kompleks koji je od masivnijeg mađarskog odijeljen zonom magmatsko metamorfnih stijena između plinskih polja Molve i Gola. Područje Gole i Ferdinandovca predstavljaju južni rub mađarskog karbonatnog kompleksa. Na istoku hrvatske razvijeno je »Slatinsko« karbonatno tijelo. Dekolman dijeli slatinski kompleks od mađarskog Vilany kompleksa. U Bjelovarskoj sub-depresiji centralni karbonatni kompleks je matični kompleks geotermalnog tijela Ciglena. U savskom bazenu ističe se područje Kopčevca te Daruvarsko-Lipičko-Velički pojas kao površinom istaknutiji karbonatni kompleksi. Navlačno karbonatno tijelo Babina Greda nalazi se na jugoistočnom dijelu savskog bazena. Matični litološki kompleksi u kojima su razvijena geotermalna tijela donjomiocenske starosti raspršena su i znatno manjeg prostiranja od mezozojskih karbonatnih dijela. U njima su razvijena ili samostalna geotermalna tijela ili su kao sekundarni vodonsonik povezan s karbonatnim matičnim kompleksom. Znatno je i prostiranje panonskih pješčenjaka dobrih hidrauličkih svojstava. Najznačajniji vodonosnici iz kojih se danas koristi geotermalna voda nalaze se na području Bizovca i Ivanić Grada, dok na području Draškovca postoji eksploatacijska koncesija. Povijesno su se koristili pješčenjački geotermalni vodonosnici i na području Siska.

Karakterizacija geotermalnih i mineralnih voda u Republici Hrvatskoj je prvi put obavljena u Planu upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. Pri izradi metodologije za izdvajanje vodnih tijela korištene su preporuke Okvirne direktivne o vodama i CIS vodiča br. 2 iz 2004. godine.

Metodologija se sastoji od dva koraka:

(1) identifikacije potencijalnih područja na temelju litostratigrafskih jedinica, strukturno-geoloških elementa i raspucanosti stijena te spoznajama o pojavama termalne vode na području

(2) unutar potencijalnih područja izdvajaju se tijela na temelju strukturno-tektonskog sklopa (s naglaskom na rasjede s obzirom na to da oni mogu predstavljati propusne zone i s tim u vezi područja prihranjivanja geotermalnih vodonosnika, ili, u slučaju da se radi o nepropusnim rasjednim zonama, mjesta ne tečenja, odnosno barijere), raspucanosti, poroznosti, propusnosti stijenske mase, smjer tečenja geotermalne vode, izdašnosti izvora i/ili bušotina i kemijski sastav geotermalnih voda. Nadalje, korišteni su podaci o poroznosti i litologije stjenske mase za odvajanje vodnosnika u sedimentnim bazenima (pijesci i pješčenjaci) od vodnosnonika u predkenozoiskim stijenama (karbonati, magmati, metamorfiti). Također se uzimaju u obzir izmjerene vrijednosti toplinske vodljivosti u stijenama koje predstavljaju vodnosnik, ali i u stijenama koje predstavljaju toplinski izolator.

Navedena metodologija je bazirana na održivom upravljanju tog resursa te se postižu zahtjevi cilja sedam održivog razvoja (SDG 7 – Sustainable Development Goal 7). Podaci su temeljeni na interpretaciji 2D ili 3D seizmičkih mjerenja, podacima bušenja, regionalnih geoloških kartiranja. Korišteni su i rezultati hidrauličkih testiranja u bušotinama (primjerice DST testovi), mjerenje poroznosti i drugo.

5.3. Zaštićena područja – područja posebne zaštite voda (sažetak registra zaštićenih područja)

Zaštićena područja su sva područja uspostavljena na temelju Zakona o vodama i drugih propisa u svrhu posebne zaštite površinskih voda, podzemnih voda i jedinstvenih i vrijednih ekosustava koji ovise o vodama.

Tab. A.55 Pregled proglašenih zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda (stanje 2022.)

Tip zaštićenog područjaBroj zaštićenih područja
PSSPSDVPDJVPRH
Vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili rezervirane za te namjene u budućnosti – područja površinskih i podzemnih voda1755719783267
Vode pogodne za život slatkovodnih riba194232144
Vode pogodne za školjkaše1818
Područja za kupanje i rekreaciju10616901917
Osjetljiva područja i pripadajući slivovi osjetljivih područja1
Područja podložna onečišćenju nitratima i pripadajuća ranjiva područja4610111
Područja namijenjena zaštiti ptica gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite138191935
Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta (osim ptica) gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite14842182470652
Ostala zaštićena područja prirode52257487161
Kulturna dobra kojima je voda bitan element643093131224
Napomena: brojevi zaštićenih područja u tablici se ne zbrajaju budući da se neka zaštićena područja prostiru na dva vodna područja / podsliva

Podaci o zaštićenim područjima preuzeti su iz Registra zaštićenih područja kojega su uspostavile Hrvatske vode u elektronskom obliku i u kojega se unose podaci i informacije o zaštićenim područjima koja su formalno-pravno proglašena. Tijela ili osobe koje donose odluku o određivanju i/ili zaštiti pojedinog područja dužna su istu dostaviti Hrvatskim vodama u roku od 60 dana od dana donošenja.

Vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili rezervirane za te namjene u budućnosti (strateške rezerve podzemnih voda) – Prema Zakonu o vodama (članak 100.) Hrvatske vode će posebno identificirati na svakom vodnom području:

1. sve vode namijenjene za ljudsku potrošnju koje osiguraju u prosjeku više od 10 m3 vode na dan ili opskrbljuju više od 50 ljudi i

2. sva vodna tijela rezervirana za te namjene u budućnosti.

To su vode kojima treba osigurati zaštitu ili poboljšanje kako bi se smanjila razina potrebnog pročišćavanja za dobivanje pitke vode.

Za zaštićena područja voda namijenjenih za ljudsku potrošnju ili rezerviranih za te namjene u budućnosti nisu propisani dodatni standardi kakvoće, već se ona ocjenjuju prema kriterijima koji vrijede za površinske i podzemne vode općenito. Jednim dijelom to je povezano s činjenicom da su za podzemne vode, koje čine glavninu zaštićenih područja voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, propisani visoki standardi za niz ključnih pokazatelja kakvoće, jednaki standardima kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Smatra se da se mjerama za dostizanje dobrog stanja zaštićenih podzemnih voda osigurava optimalna zaštita ili poboljšanje kakvoće u odnosu na razinu potrebnog pročišćavanja za dobivanje pitke vode. Veće koncentracije pojedinih tvari u podzemnoj vodi dopuštene su samo u slučajevima ako su one prirodnoga porijekla i ne mogu se otkloniti nikakvim preliminarnim mjerama zaštite voda, već samo primjerenim režimom pročišćavanja sirove vode prije njene distribucije korisnicima. Ovakav pristup ocjeni stanja voda će se i u formalnom smislu promijeniti kada se u nacionalno zakonodavstvo transponiraju odredbe Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka).

Sl. A.28 Pregledna karta područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili rezervirane za te namjene u budućnosti
(prema Registru zaštićenih područja, stanje 2022. godine)

Tab. A.56 Pregled područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju

PSSPSDVPDJVPRH
Područja podzemnih vodaPovršina (km2)3.6171.2554.8726.08310.955
Područja površinskih voda (jezera)Površina (km2)111415
Područja površinskih voda (rijeke)Duljina (km)1037617971250

Vode pogodne za život slatkovodnih riba i vode pogodne za školjkaše – Zaštićena područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba proglašena su na dijelovima kopnenih površinskih voda Odlukom o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (»Narodne novine«, broj 33/11.). To su vode kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi se omogućio život autohtonih vrsta riba koje pridonose prirodnoj raznolikosti i brojnosti vrsta čija je prisutnost poželjna s vodno-gospodarskog stajališta.

Zaštićena područja za život slatkovodnih riba određena su na 151 vodnom tijelu rijeka, u ukupnoj duljini od 2.833 km i na jednom jezeru površine od 2.745 km2.

Zaštićena područja voda pogodnih za školjkaše proglašena su na dijelovima Jadranskog mora Odlukom o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (»Narodne novine«, broj 78/11.). To su vode kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi se omogućio život i rast školjkaša i pridonijelo visokoj kakvoći jestivih proizvoda od školjaka.

Zaštita školjkaša određena je na 18 područja, u ukupnoj površini od 1.653 km2, od čega je 12,49 km2 u prijelaznim vodama, 336,36 km2 u priobalnim vodama, a 1.300 km2 na otvorenom moru, izvan granica jadranskog vodnog područja.

Sl. A.29 Pregledna karta područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba i voda pogodnih za život i rast školjkaša
(prema Registru zaštićenih područja, stanje 2022. godine)

Za zaštićena područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba i život i rast školjkaša propisani su dodatni standardi kakvoće u odnosu na standarde koji općenito vrijede za ocjenjivanje stanja površinskih voda, u smislu dodatnih pokazatelja i strože metodologije praćenja i ocjenjivanja mjerodavnih pokazatelja. Praćenje, ocjena i klasifikacija stanja zaštićenih područja pogodnih za život slatkovodnih riba uređeno je Uredbom o standardu kakvoće voda (članci 56. – 58. i Prilog 8)[23](Preuzeto iz Direktive 2006/44/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o kakvoći slatkih voda kojima je potrebna zaštita ili poboljšanje kako bi bile pogodne za život riba (SL L 264, 25. 9. 2006.)). Praćenje, ocjena i klasifikacija stanja zaštićenih područja pogodnih za život i rast školjkaša uređeno je Uredbom o standardu kakvoće voda (članci 59. – 60. i Prilog 9.)[24](Preuzeto iz Direktiva 2006/113/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o potrebnoj kakvoći vode za školjkaše (SL L 376, 27. 12. 2006.).). Na temelju rezultata praćenja i ocjenjivanja dodatnih parametara kakvoće, zaštićena područja pogodna za život slatkovodnih riba i zaštićena područja pogodna za život i rast školjkaša se klasificiraju u dvije klase: pogodne i nisu pogodne.

Tab. A.57 Mjerodavni pokazatelji kakvoće za ocjenjivanje zaštićenih voda pogodnih za život slatkovodnih riba i život i rast školjkaša

Pokazatelj kakvoće voda pogodnih za život slatkovodnih ribaPokazatelj kakvoće voda pogodnih za život i rast školjkaša

pH

Temperatura

Suspendirane tvari

Otopljeni kisik

Biološka potrošnja kisika (BPK5)

Ukupni fosfor

Nitriti

Spojevi fenola

Naftni ugljikovodici

Neionizirani amonijak

Ukupni amonij

Ukupni rezidualni klor

Ukupni cink

Otopljeni bakar

pH

Temperatura

Boja (nakon filtracije)

Suspendirane tvari

Salinitet

Otopljeni kisik

Naftni ugljikovodici

Organohalogene tvari

Srebro Ag

Arsen As

Kadmij Cd

Krom Cr

Bakar Cu

Živa Hg

Nikal Ni

Olovo Pb

Cink Zn

Fekalni koliformi

Escherichia coli

Tvari koje djeluju na okus školjkaša

Saksitocin (proizvode ga diniflagelati)


Područja za kupanje i rekreaciju – Zaštićena područja za kupanje i rekreaciju proglašavaju se odlukom jedinica lokalne samouprave za kupališta na kopnenim površinskim vodama, odnosno odlukom područne (regionalne) samouprave za morske plaže. To su dijelovi površinskih voda na kojima se očekuje veliki broj kupača, a za koje nije izdana trajna zabrana kupanja ni trajna preporuka o izbjegavanju kupanja pa im treba osigurati zaštitu ili poboljšanje kako bi se pridonijelo poboljšanju kakvoće okoliša i zaštiti zdravlja ljudi.

Zaštićena područja voda za kupanje i rekreaciju proglašavaju se svake godine prije početka sezone kupanja. Tijekom utvrđene sezone kupanja provodi se odgovarajući monitoring i klasifikacija kakvoće voda za kupanje, upravljanje kakvoćom voda za kupanje i informiranje javnosti o kakvoći voda za kupanje.

Za zaštićena područja voda za kupanje i rekreaciju propisani su dodatni standardi kakvoće u odnosu na standarde koji općenito vrijede za ocjenjivanje stanja površinskih voda. Radi se o mikrobiološkim pokazateljima (Crijevni enterokoki, Escherichia coli) koji se prate i ocjenjuju na kupalištima na kopnenim vodama i na morskim plažama sukladno standardima i metodologiji iz Uredbe o kakvoći voda za kupanje (»Narodne novine«, br. 51/14. i 66/19.)[25](Preuzeto iz Direktive 2006/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i ukidanju Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4. 3. 2006.).) i Uredbe o kakvoći mora za kupanje (»Narodne novine«, br. 73/08. i 80/13.)[26](Preuzeto iz Direktive 2006/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i ukidanju Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4. 3. 2006.).). Na temelju rezultata praćenja i ocjenjivanja kakvoće voda za kupanje tijekom kupališne sezone, određuje se godišnja ocjena voda za kupanje i njihova klasifikacija u četiri klase: izvrsne, dobre, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće.

Sl. A.30 Karta područja određenih za kupanje (prema Registru zaštićenih područja, stanje: 2022. godina)

Osjetljiva područja, slivovi osjetljivih područja – Osjetljiva područja proglašena su Odlukom o određivanju osjetljivih područja (»Narodne novine«, broj 79/22.).

Na jadranskom vodnom području osjetljivim su proglašena 54 izdvojena područja estuarija i priobalnih voda koja su eutrofna ili bi mogla postati eutrofna zbog loše izmjene voda ili unosa veće količine hranjivih tvari. Proglašena područja podložna eutrofikaciji obuhvaćaju površinu od 1.732 km2 i to 72 km2 prijelaznih voda, 813 km2 priobalnih voda te 847 km2 otvorenoga mora izvan granica jadranskog vodnog područja[27](Preliminarna procjena osjetljivosti priobalnih voda provedena je 2008. godine u studiji Preliminarno određivanje zaštićenih područja hrvatskog dijela Jadranskog mora u okviru Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (IBRD 7640/HR).). Slivovi proglašenih područja podložnih eutrofikaciji obuhvaćaju površinu od 10.466 km2, od čega 651 km2 na otocima. Dodatno, osjetljivim su proglašena sva područja namijenjena zahvaćanju vode namijenjene za ljudsku potrošnju, uključujući podzemne vode jadranskog vodnog područja gdje je teško odvojiti podzemne od površinskih voda jer je, zbog geološke građe terena, njihova interakcija izuzetno velika. Također, osjetljivima su proglašene sve površinske vode na zaštićenim područjima prirode gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite.

Slivom osjetljivog područja proglašeno je vodno područje rijeke Dunav u cijelosti, u skladu s odlukom donesenom na međunarodnoj razini, suglasnošću država potpisnica Konvencije o zaštiti rijeke Dunav i Konvencije o zaštiti Crnoga mora, zbog eutroficirane delte Dunava.

Tab. A.58 Pregled proglašenih osjetljivih područja, uključujući područja loše izmjene voda u priobalnim vodama (prema Registru zaštićenih područja, stanje 2022. godine)

Kriterij a:Kriterij b:Kriterij c:UKUPNO
Površinske vode koje su
eutrofne ili bi mogle
postati eutrofne
Područja (površinske vode) za zahvaćanju vode namijenjene za ljudsku potrošnjuZaštićena područja prirode
VPDBroj osjetljivih područja----
Površina osjetljivih područja (km2)----
Površina slivova osjetljivih područja (km2)35.117--35.117
JVPBroj osjetljivih područja5422581
Površina osjetljivih područja (km2)1.733*18.38156820.682
Površina slivova osjetljivih područja (km2)10.466
RHBroj osjetljivih područja5422581
Površina osjetljivih područja (km2)1.732*18.38156820.682
Površina slivova osjetljivih područja (km2)45.58345.583
*uključujući dijelove otvorenoga mora

Na osjetljivim područjima i slivovima osjetljivih područja je, zbog postizanja ciljeva zaštite voda, potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, sukladno odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine«, broj 26/20).

Ukupna površina osjetljivih područja priobalnih voda iznosi 813,80 km2, a prijelaznih voda 122,90 km2.

Propisano je dodatno praćenje i ocjena pokazatelja eutrofikacije na osjetljivim područjima u svrhu praćenja učinaka mjera zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog ispuštanjem komunalnih otpadnih voda i periodičnog preispitivanja odluke o osjetljivim područjima[28](Uredba o standardu kakvoće voda (članak 63. i Prilog 10.)).

Tab. A.59 Mjerodavni pokazatelji za ocjenu eutrofikacije na osjetljivim područjima

Pokazatelji eutrofikacije u rijekamaPokazatelji eutrofikacije u jezerimaPokazatelji eutrofikacije u priobalnim vodama

Ukupni dušik

Ukupni fosfor

Ukupni fosfor

Ukupni dušik

Klorofil a

Ukupna biomasa

Prozirnost

Prozirnost

Zasićenje kisikom

Otopljeni anorganski dušik

Otopljeni fosfor

Klorofil a

TRIX


Sl. A.31 Pregledna karta osjetljivih područja i njihovih slivova (prema Registru zaštićenih područja, stanje: 2022. godine)

Područja podložna onečišćenju nitratima poljoprivrednog porijekla, ranjiva područja – Područja podložna onečišćenju nitratima poljoprivrednog podrijetla čine vode, a posebno one namijenjene za ljudsku potrošnju, koje sadrže povećanu koncentraciju nitrata (više od 50 mg/l, izraženo kao NO3-) i vode podložne eutrofikaciji uslijed unosa veće količine dušičnih spojeva poljoprivrednoga podrijetla. Površine s kojih se prihranjuju područja podložna onečišćenju nitratima poljoprivrednoga podrijetla proglašavaju se ranjivim područjima. Ranjiva područja proglašena su Odlukom o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 130/12.) koja je stupila na snagu u prosincu 2012. godine i u međuvremenu nije mijenjana[29](Odluka o određivanju ranjivih područja bit će preispitana i po potrebi preinačena uzimajući u obzir promjene i čimbenike koji nisu bili poznati u trenutku donošenja prvobitne odluke.). Odlukom je određeno šest ranjivih područja koja obuhvaćaju površinu od 5.090 km2 (9 % teritorija Republike Hrvatske), odnosno 75 općina u sedam županija i Grad Zagreb[30](Određivanje ranjivih područja (zona ranjivih na nitrate) provedeno je u okviru Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi (APCP), financiranog darovnicom TF90845 (Završno izvješće, TG Masaryk Water Research Institute i Ekotox, 2012.). Određivanje je provedeno odvojeno za nitrate u površinskim vodama i podzemnim vodama i eutrofikaciju površinskih voda. Procjena nije mogla biti pouzdana zbog nedostatka podataka i ograničenog vremena provedbe.).

Sl. A.32 Pregledna karta ranjivih područja (prema Registru zaštićenih područja, stanje 2022. godine)

Tab. A.60 Pregled proglašenih ranjivih područja (prema Registru zaštićenih područja, stanje 2022. godine)

Kriterij a:Kriterij b:Kriterij c:UKUPNO
Površinske vode koje sadrže povećanu koncentraciju nitrataPodzemne vode koje sadrže povećanu koncentraciju nitrataPovršinske vode koje su eutrofne ili bi mogle postati eutrofne
VPDBroj ranjivih područja54110
Površina ranjivih područja (km2)1.750852282.630
JVPBroj ranjivih područja11
Površina ranjivih područja (km2)2.4602.460
RHBroj ranjivih područja54211
Površina ranjivih područja (km2)1.7508522.4885.090

Na ranjivim područjima treba provesti pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla.

Propisano je praćenje koncentracije nitrata u područjima podložnim onečišćenju nitratima poljoprivrednoga podrijetla u svrhu praćenja učinaka mjera zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i periodičnog preispitivanja Odluke o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj[31](Uredba o standardu kakvoće voda (članak 63.)).

Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite – Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite proglašavaju se prema propisima o zaštiti prirode. Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (»Narodne novine«, broj 80/19.) proglašena je Ekološka mreža Republike Hrvatske koja predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Mrežu Natura 2000 čine područja očuvanja značajna za ptice – POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti), koja obuhvaćaju oko 30 % kopnenog i 3 % morskog teritorija, i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju), koja obuhvaćaju oko 28 % kopnenog i 15 % morskog teritorija. Kumulativno, mreža Natura 2000 obuhvaća približno 37 % kopnenog i 16 % morskog teritorija.

Sl. A.33 Pregledna karta mreže Natura 2000 gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite
(prema Registru zaštićenih područja, stanje: 2022. godine)

U suradnji sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode obavljeno je izdvajanje dijelova ekološke mreže gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite i samo ta područja su evidentirana u Registru zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda. Riječ je o ukupnoj površini od 25.574 km2. Na vodnom području rijeke Dunav obuhvaćeno je 9.890 km2 ili 28 % površine vodnoga područja, a na jadranskom vodnom području 10.350 km2 kopna (uključujući 2.151 km2 otoka), 4.591 km2 prijelaznih i priobalnih voda, što čini 48 % kopnene i oko 30 % morske površine vodnoga područja. Preostalih 720 km2 ekološki značajnih područja pripada državnom teritoriju izvan granica jadranskog vodnog područja.

Kao dodatna informacija identificirani su stanišni tipovi ovisni o kemijskom i količinskom stanju podzemnih voda. Riječ je o 27 od ukupno 76 stanišnih tipova prema Direktivi o staništima (Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.)) u daljnjem tekstu: Direktiva o staništima i dodatku i dva stanišna tipa koja nisu klasificirana prema istoj Direktivi a vezani su za identifikacijski broj područja iz Nature 2000. Sve skupa zauzimaju ukupnu površinu od 14.184,4 km2 odnosno oko 55,46 % ukupne površine ekološke mreže. Površine stanišnih tipova izračunate su prema dominantnom tipu staništa za svaki identifikacijski broj područja prema Naturi 2000 (Natura kod).

Tab. A.61 Stanišni tipovi ovisni o podzemnim vodama

Natura

kod

Naziv stanišnog tipa na Dodatku I Direktive o staništimaHrvatski naziv stanišnog tipaPovršina (km2) prema domin. tipu staništa
PSSPSDVPDJVPRH
1530Pannonic salt steppes and salt marshes*Panonske slane stepe i slane močvare*
3130Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-NanojunceteaAmfibijska staništa Isoëto-Nanojuncetea176,5151,8328,346,9375,1
3140Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)10,610,6
3150Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetationPrirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion33,51,334,88,443,1
3170Mediterranean temporary ponds*Mediteranske povremene lokve*72,972,9
3180Turloughs*Povremena krška jezera (Turloughs)*1,51,5
3230Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanicaObale planinskih rijeka s Myricaria germanica228,9228,9228,9
3260Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetationVodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion20,42,723,1552,3575,5
3270Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetationRijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.131,6131,6131,6
32A0Tufa cascades of karstic rivers of the Dinaric AlpsSedrene barijere krških rijeka Dinarida16,416,4152,1168,5
6410Molinia meadows on calcareous, peaty or clavey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)187,8187,851,4239,2
6420Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-HoloschoenionMediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion1,41,4
6430Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levelsHidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)45,418,163,563,5
6440Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubiiLivade Cnidion dubii
6510Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)19,4187,2206,622,3228,9
6540Sub-Mediterranean grasslands of the Molinio-Hordeion secaliniSubmediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini121,4121,4
7110Active raised bogs*Aktivni nadignuti cretovi*0,10,1
7140Transition mires and quaking bogsPrijelazni cretovi0,60,60,00,7
7150Depressions on peat substrates of the RhynchosporionDepresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion)0,30,30,3
7220Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)*Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati*341,8341,8341,8
7230Alkaline fensBazofilni cretovi0,00,10,1
8310Caves not open to the publicŠpilje i jame zatvorene za javnost2.078,3178,82.257,16.338,88.595,9
9160Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuliSubatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli8,9127,4136,310,1146,4
91D0Bog woodland*Šume na acidofilnim cretovima*0,00,10,1
91E0Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*935,4722,51.657,838,81.696,6
91F0Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia1.077,41.077,41.077,4
92D0Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)Mediteranske galerije i šikare (Nerio-Tamaricetea)0,00,10,1
0*Izvori (A.2.1.)0,012,912,9
0**Hiporeička zona (H.3.2.1.2.)44,144,16,150,2
UKUPNO4.798,31.937,96.736,37.448,114.184,4

Napomene:

0* nema natura kod, nemaju stanišni tip prema Dodatku I. Direktive o staništima, ali imaju NKS kod koji obuhvaća identifikacijski broj područja; napominje se da NKS Izvori (A.2.1.) može predstavljati ciljni stanišni tip 7220* Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati, ukoliko se radi o zajednici A.2.1.1.3. Helokreni izvori.

0** ne predstavlja ciljni stanišni tip područja ekološke mreže Natura 2000 u Republici HrvatskojOstala zaštićena područja prirode gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite – Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19., i 127/19.) utvrđuje devet kategorija prostorne zaštite: strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture. Nacionalni park i park prirode proglašava Hrvatski sabor zakonom. Stroge i posebne rezervate proglašava Vlada Republike Hrvatske uredbom. Regionalni park, značajni krajobraz, park-šumu, spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture proglašava tijelo područne (regionalne) samouprave, odnosno Vlada Republike Hrvatske ako se ona nalaze na prostoru dviju ili više jedinica područne samouprave.

Sl. A.34 Pregledna karta zaštićenih područja prirode gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite
(prema Registru zaštićenih područja, stanje: 2022. godine)

Prema podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (stanje: studeni 2021. godine) u Republici Hrvatskoj ukupno je proglašeno 410 zaštićenih područja prirode u različitim kategorijama. Zaštitom je obuhvaćeno 8.281 km2, odnosno 9,4 % ukupne površine Republike Hrvatske (13,5 % kopnenog teritorija i 1,9 % mora)[32](Dijelovi zaštićenih površina su pod višestrukom zaštitom.). Najveći dio zaštićene površine su parkovi prirode, na koje otpada 4.950 km2, značajni krajobrazi s 1.379 km2, regionalni parkovi s 1.025 km2 i nacionalni parkovi s 980 km2. Neka od tih područja su pod međunarodnom zaštitom (UNESCO, RAMSAR područje).

U Registru zaštićenih područja su kroz suradnju sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode evidentirani podaci o zaštićenim područjima prirode gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite. Na vodnom području rijeke Dunav obuhvaćeno je oko 11 % ukupne površine vodnog područja. Na jadranskom vodnom području obuhvaćeno je oko 18 % kopnene i 3 % morske površine vodnog područja.

Za zaštićena područja prirode gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite nisu propisani dodatni standardi kakvoće. Smatra se da se mjerama za dostizanje dobrog stanja, odnosno dobrog potencijala voda u zaštićenim područjima osigurava potrebna zaštita prirode.

Kulturna baština: Unatoč tome što Zakon o vodama ne predviđa potrebu dodatne zaštite područja kulturnih dobara i kulturne baštine kao posebno područje zaštite voda tj. ne prepoznaje vezu između zaštite kulturne baštine i upravljanje vodnim područjima važno je napomenuti da je na cjelokupnom području Republike Hrvatske rasprostranjena bogata i raznovrsna kulturna baština koja svjedoči o povezanosti čovjeka i voda/vodnih područja tijekom razvoja čovječanstva. Ona također svjedoči o aktivnom sudjelovanju stanovništva/čovjeka u procesu njenog nastajanja kao i u procesu njenog očuvanja i upravljanja. Kulturna baština vezana uz korištenje i upravljanje vodama sačuvana je u materijalnim i nematerijalnim oblicima, a manifestira se u prostoru/okolišu, običajima, djelatnostima i duhovnim vrijednostima te se razvrstava u područje tematskog inventara kulturne baštine objedinjenog nazivom vodna baština (Water Heritage). Za ovu vrstu kulturne baštine baštinu održavanje i poboljšanje stanja voda je bitan element njihove zaštite. Upravljanje vodnim područjima utječe na ovu kulturnu baštinu i povezano je s njenom zaštitom, uređenjem, obnovom, rekonstrukcijom, revitalizacijom i gospodarskim korištenjem.

Kulturna baština vezana uz upravljanje vodnim područjima uključuje različite vrste nepokretne kulturne baštine koje koriste vodu kao funkcionalni element, gdje je voda element prostornog identiteta, materijalnih vrijednosti te dio estetskih i duhovnih vrijednosti. Neke vrste pokretne kulturne baštine/dobara također se vezuju uz korištenje i upravljanje vodnim područjima. Nematerijalne vrijednosti vodne baštine uključuju povijesno korištenje i upravljanje vodama, tradicijsko znanje o okolišu i djelatnosti vezane uz korištenje vodnih područja.

Danas je u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske upisano ukupno 9.099 kulturnih dobara od kojih je 6.550 nepokretnih kulturnih dobara. Od toga je rizicima od poplava izloženo 1.161 kulturno dobro koje se nalazi na područjima opasnosti od poplava male vjerojatnost te ujedno upravljanje vodnim područjima čini sastavni dio temeljnog svojstva, a dijele se u sljedeće vrste:

– kulturni krajolici – način korištenja vodnih područja je temeljno svojstvo pojedinih kulturnih krajolika (sustavi zahvaćanja voda, odvodni kanali, sustavi navodnjavanja, tradicijski način reguliranja poplava i slično)

– naselja: urbane i ruralne cjeline – u zoni zaštite dotiču ili imaju vodotoke, jezera, izvore ili more

– graditeljski kompleksi i pojedinačne građevine – voda je važan identitetski element kulturnog dobra, primjerice vodeni opkopi, dijelovi živih vodotoka, jezera i slično

– građevine koje koriste pogon vode: mlinice, pilane, stupe, hidroelektrane

– građevine i sklopovi koji koriste izvore vode – termalni izvori – toplice, vodovodi, uređeni izvori, javne česme, fontane, sustavi izvora

– infrastrukturni uređaji i oprema: mostovi, povijesna odvodnja, odvodni kanali, povijesni sistem navodnjavanja, tradicijski način reguliranja poplava, ribnjaci, bazeni, luke, pristaništa, lukobrani, uređene obale, uređaji vezani uz plovidbu, povijesna kupališta i mjesta rekreacije

– arheološka nalazišta i zone u području utjecaja vodnih područja.

Stoga navedeni podaci opravdavaju predviđenu mjeru nadopune Registra zaštićenih područja – područja zaštite kulturne baštine.

U suradnji s Ministarstvom kulture izdvojena su kulturna dobra za koja je održavanje i poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite i ta područja su uključena u Registar zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda.

Sl. A.35 Pregledna karta kulturnih dobara kod kojih je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite
(prema Registru zaštićenih područja, stanje 2022. godine)

6. KLIMATSKE PROMJENE I STRATEGIJA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA ZA RAZDOBLJE DO 2040. GODINE S POGLEDOM NA 2070. GODINU

Klimatske promjene predstavljaju izazov za upravljanje prirodnim resursima jer utječu na njihovu raspoloživost i ujedno naglašavaju povećanu potrebu stanovništva i gospodarstva te na taj način ugrožavaju održivi razvoj društva. Klimatske promjene utječu na učestalost i intenzitet kako ekstremnih kratkotrajnih vremenskih nepogoda (ekstremne padaline, poplave i bujice, erozije, oluje, suša, toplinski valovi, požari) tako i na postupne dugoročne promjene (porast temperature zraka, tla i vodenih površina, podizanje razine mora, zakiseljavanje mora, širenje sušnih područja). Načelno, prilagodba klimatskim promjenama je horizontalno pitanje koje povezuje gotovo sva društvena, ekonomska, stručna i znanstvena područja kako bi se ojačala otpornosti na klimatske promjene i smanjio rizik i treba se rješavati na integralan način uz visoki stupanj koordinacije među dionicima. Negativne posljedice klimatskih promjena čine vodne resurse posebno ranjivim i dodatno usložnjavaju i upravljanje stanjem voda (obrađeno u Poglavlju B) i upravljanje rizicima od poplava (obrađeno u Poglavlju C.).

6.1. INTERPRETACIJA KLIMATSKIH PROMJENA ZA POTREBE UPRAVLJANJA VODAMA

Procjena utjecaja klimatskih promjena na stanje voda oslanja se na rezultate studije »Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama« koju je pripremio Državni hidrometeorološki zavod. Analize obuhvaćaju tri regionalna klimatska modela forsirana pomoću četiri globalna klimatska modela. Projekcije buduće klime rađene su pod pretpostavkom dva buduća IPCC-jeva scenarija, RCP4.5 i RCP8.5 (van Vuuren i sur. 2011). RCP4.5 scenarij, tzv. umjereni scenarij (u daljnjem tekstu: umjereni scenarij) pretpostavlja da će se od sredine do kraja 21. stoljeća emisija stakleničkih plinova smanjivati. Kako staklenički plinovi imaju relativno dug životni vijek u atmosferi, njihova bi koncentracija od sredine do kraja stoljeća ostala nepromijenjena. Na taj način bi se porast temperature uzrokovan rastom koncentracija stakleničkih plinova zaustavio na razini porasta temperature od sredine stoljeća. RCP8.5 scenarij daje porast emisija stakleničkih plinova do kraja 21. stoljeća (u narednom tekstu scenarij porasta emisija stakleničkih plinova). Zbog toga se uz ovaj scenarij do kraja stoljeća očekuje značajno veći porast temperature zraka.

Promjene su promatrane po sezonama, pri čemu su one definirane na sljedeći način:

– zima (oznaka: DJF): prosinac – siječanj – veljača

– proljeće (oznaka: MAM): ožujak – travanj – svibanj

– ljeto (oznaka: JJA): lipanj – srpanj – kolovoz

– jesen (oznaka: SON): rujan – listopad – studeni.

Varijable bitne za vodnogospodarski sektor, temperatura zraka na 2 m, ukupna količina oborine, evapotranspiracija i ukupno otjecanje, analizirane su kao direktni izlaz iz simulacija regionalnih klimatskih modela.

Svaka se slika sastoji od prikaza medijana ansambla varijable u:

– sadašnjoj klimi P0 (definirana je razdobljem 1971. – 2000.) – prvi red

– bliskom budućem razdoblju u odnosu na sadašnju klimu P1-P0 (P1 je definirano razdobljem 2011. – 2040.) – drugi red i

– sredinom 21. stoljeća u odnosu na sadašnju klimu P2-P0 (P2 je definirano razdobljem 2041. – 2070.) – treći red,

a buduće promjene oborine, evapotranspiracije i otjecanja su prikazane u postocima u odnosu na sadašnju klimu, za razliku od promjene temperature koja je definirana razlikom između budućeg i sadašnjeg razdoblja. Pojam »sadašnja klima« u tekstu se odnosi na klimu koja je također dobivena simulacijom regionalnih klimatskih modela i ne predstavlja stvarno mjerene podatke.

Kombinacija svih regionalnih i globalnih klimatskih modela ukazuje da temperatura zraka:

– zimi poprima vrijednosti između 0 i 5 °C u unutrašnjosti kontinentalnog dijela Hrvatske, te priobalja i unutrašnjosti Istre (Slika 39); planinski dio ima temperature u rasponu od -5 do 0 °C, dok je na obali i otocima temperatura zraka između 5 i 10 °C

– u proljeće u većem dijelu zemlje prevladavaju temperature između 5 i 10 °C; između 10 i 15 °C je u istočnom dijelu ravničarske Hrvatske, te uz obalu

– ljetne temperature ukazuje na temperature između 20 i 25 °C u nizinskom dijelu kontinentalne Hrvatske, u Istri, na Jadranu i njegovoj unutrašnjosti, dok je temperatura zraka na području Gorskog kotara i Like, te na manjim dijelovima gorja u unutrašnjosti zemlje između 15 i 20 °C

– u jesen nizinski dio Hrvatske, Istra i unutrašnjost obale imaju temperature zraka između 10 i 15 °C, uz obalu 15 i 20 °C, dok su u gorskom dijelu Hrvatske koji razdvaja obalu od unutrašnjosti zemlje temperature u rasponu 5 i 10 °C.

Prema umjerenom scenariju (RCP4.5) u razdoblju 2011. – 2040. (P1) očekuje se porast temperature zraka u medijanu ansambla u svim sezonama. U odnosu na P0:

– najmanji se porast očekuje u jesen i proljeće (0.5 do 1° C)

– zatim ljeti oko 1 °C, te

– zimi do 1.5 °C.

U razdoblju 2041. – 2070. porast temperature će u svim sezonama biti nešto izraženiji u odnosu na razdoblje P1. Najveći se porast očekuje ljeti oko 2 °C, zimi 1.5 do 2 °C, u jesen oko 1.5 °C i u proljeće 1 do 1.5°C

Scenarij porasta stakleničkih plinova (RCP8.5) za P1 daje:

– najmanji porast temperature zraka u proljeće, uglavnom 0.5 do 1 °C

– u jesen oko 1 °C

– u ljeto 1 do 1.5 °C, a

– zimi oko 1.5 °C.

U P2 razdoblju su amplitude nešto veće nego u P1, pa zagrijavanje iznosi oko 2 °C u proljeće, 2 do 2.5 °C u jesen, 2.5 do 3 °C u ljeto i do 3 °C u zimi.

Sl. A.36 Temperature zraka na 2 m (u °C) iznad cijele domene iz EURO – CORDEX projekcija u sadašnjoj klimi P0 (1971. – 2000.)
prvi red, promjena u bliskoj budućnosti P1-P0 razdoblju drugi red i sredinom stoljeća P2-P0 treći red za umjereni scenarij
(gornja slika) i scenarij povećanja stakleničkih plinova (donja slika) – po sezonama

Ukupne sezonske količine oborine pokazuje da:

– zimi modeli daju najmanje oborine u sjeverozapadnom i istočnom dijelu Hrvatske (1 – 2 mm/dan), dok je u većem dijelu zemlje ukupna količina oborine u rasponu 2 – 5 mm/dan, a uz planinski dio Dinarida, ukupna količina oborine zimi je 5 – 10 mm/dan

– u proljeće je na većem dijelu Hrvatske ukupna simulirana oborina 2 – 5 mm/dan, na najvišim vrhovima planinskog lanca 5 – 10 mm/dan, uz obalu Jadrana do 2 mm/dan

– oborinski režim u jesen ima sličnu prostornu raspodjelu kao zimski, uz oborine od 1 – 2 mm/dan više zastupljene na krajnjem istoku, te nešto uži pojas najvećih jesenskih količina oborine duž planinskog lanca

– ljeti je ukupna količina oborine 1 – 2 mm/dan u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti obale, 2 – 5 mm/dan južnije od Save, do 1 mm/dan uz obalu i na otocima.

Promjena oborinskog režima u P1 uz umjereni scenarij daje blago povećanje oborine u svim sezonama osim ljeti. Promjene su u najvećem dijelu Hrvatske unutar raspona ± 5 %. Slična promjena ukupne količine oborine očekuje se i u P2. Neznatno veće povećanje oborine do 10 % zahvaća područje središnje i sjeverozapadne Hrvatske. U P2 je ljeti moguće smanjenje oborine do 10 % na većem dijelu obale, dok se u jesen može očekivati povećanje oborine do 10 % uz granicu s Bosnom i Hercegovinom te uz obalu.

Scenarij povećanja stakleničkih plinova daje promjenu oborinskog režima sličnih karakteristika kao i umjereni scenarij. U P1 razdoblju su promjene oborine male, zimi unutar ± 5 %, u proljeće i jesen do 10 % uz obalu, dok ljeti na manjem području sjevernog dijela Gorskog kotara može biti do 20 % manje oborine, posebno zimi za oba buduća razdoblja. Ljeti je smanjenje oborine jače izraženo u P2, tako da u planinskim predjelima i uz obalu na pojedinim područjima može biti i do 20 % manje oborine. U proljeće i jesen povećanje oborine može na pojedinim dijelovima Hrvatske iznositi između 5 i 10 %, dok se zimi najveće povećanje oborine do 20 % može očekivati na sjeveru Hrvatske te ponegdje uz obalu.

Sl. A.37 Ukupne količine oborine (u mm/dan) iznad cijele domene iz EURO – CORDEX projekcija u sadašnjoj klimi P0 (1971. – 2000.)
prvi red, promjena u bliskoj budućnosti P1-P0 razdoblju drugi red i sredinom stoljeća P2-P0 treći red za umjereni scenarij
(gornja slika) i scenarij povećanja stakleničkih plinova (donja slika) – po sezonama

Ukupna evapotranspiracija raste s porastom temperature zraka i:

– najveća je ljeti, a na većem dijelu Hrvatske iznosi 2 – 3 mm/dan, a u najvišem gorju i do 5 mm/dan

– u proljeće su simulirane vrijednosti 2 – 3 mm/dan u cijeloj Hrvatskoj, osim uz obalu gdje iznose 1,5 – 2 mm/dan

– u jesen modeli daju za najveći dio Hrvatske evapotranspiraciju 1 – 1,5 mm/dan, a uz obalu mora vrijednosti postupno rastu od 1,5 – 2 mm/dan do 5 mm/dan

– zimi su uz more slične vrijednosti kao u jesen, u unutrašnjosti priobalja i u većem dijelu unutrašnjosti Hrvatske 0,5 – 1 mm/dan, dok u sjeverozapadnim krajevima i u Gorskom kotaru iznosi 0 – 0,5 mm/dan.

U budućoj P1 klimi prema umjerenom scenariju su promjene evapotranspiracije unutar raspona ± 5 % u većem dijelu Hrvatske u ljeto i jesen, te do 10 % uz obalu. U proljeće evapotranspiracija raste 5 – 10 %, a zimi i do 10 %. Slična promjena evapotranspiracije se očekuje u P2, uz povećan porast uz obalu u ljeto i jesen, do 20 %, te zimi do 20 % u orografski razvijenim dijelovima zemlje.

Scenarij povećanja stakleničkih plinova daje vrlo sličan oblik promjene evapotranspiracije kao i umjereni scenarij. U proljeće, ljeto i jesen su promjene evapotranspiracije u obje klime (P1 i P2) uglavnom unutar ± 5 % u kontinentalnom dijelu zemlje, osim uz obalu gdje evapotranspiracija raste 10 – 20 %. U zimi su promjene najizraženije, evapotranspiracija se uglavnom povećava, najviše u orografski razvijenim područjima, u P1 10 do 20 %, u P2 između 30 i 50 %.

Sl. A.38 Evapotranspiracije (u mm/dan) iznad cijele domene iz EURO – CORDEX projekcija u sadašnjoj klimi P0 (1971. – 2000.) prvi red, promjena u bliskoj budućnosti P1-P0 razdoblju drugi red i sredinom 21. stoljeća P2-P0 treći red za umjereni scenarij (gornja slika) i scenarij povećane emisije stakleničkih plinova (donja slika) – po sezonama

Rezultati provedenih analiza jasno ukazuju na porast temperature na cijeloj promatranoj domeni u oba promatrana buduća razdoblja. Porast temperature zraka se očekuje do 1,4 °C odnosno 1,7 °C ovisno o scenariju i to u ljetnim mjesecima u bliskom budućem razdoblju. Sredinom 21. stoljeća će porast biti nešto izraženiji, uz najveće amplitude ljeti (2,5 °C za RCP4.5 i 3,1 °C za RCP8.5 scenarij). Gledano posebno po vodnim područjima u budućnosti će:

– jadransko vodno područje u toplom dijelu godine (od travnja do studenog) imati nešto veći porast temperature u usporedbi s područjem podsliva rijeke Save te područjem podsliva rijeka Drave i Dunava

– u hladnom dijelu godine vrijedi obrnuto, jadransko vodno područje će se zagrijati nešto manje nego podslivovi rijeka u unutrašnjosti zemlje

– usporedba podsliva rijeke Save i podsliva rijeka Drave i Dunava pokazuje da se će se sredinom 21. stoljeća podsliv rijeke Save zagrijavati malo više nego podsliv rijeka Drave i Dunava, i to tijekom za većeg broja mjeseci u godini.

Smanjenje oborine očekuje se uglavnom u toplijem dijelu godine, između 0,3 % i 12,6 % u bliskom budućem razdoblju u slučaju umjerenog scenarija. U slučaju scenarija povećane emisije stakleničkih plinova smanjenje oborina u toplijem dijelu godine će iznositi između 1,8 % i 15,0 %. Slično smanjenje oborine se očekuje i sredinom 21. stoljeća, od 0,2 % do 17,2 % za umjereni scenarij te 0,6 % do 15,1 % za scenarij povećanja stakleničkih plinova. U ostalim mjesecima očekuje se povećanje oborine.

Usporedba promjene količine oborine po vodnim područjima pokazuje da će:

– u mjesecima kada se očekuje povećanje oborine (uglavnom u hladnijem dijelu godine), ono biti manje na jadranskom vodnom području nego na području podsliva rijeka Drave i Dunava

– ljeti, kada se očekuje smanjenje oborine, ono biti veće na jadranskom vodnom području nego na području podsliva rijeke Drave i Dunava,

slično vrijedi i za usporedbu jadranskog vodnog područja i područja podsliva rijeke Save:

– usporedba područja podsliva rijeke Save i područja podsliva rijeka Drave i Dunava daje pretežno veće povećanje oborine na području podsliva rijeka Drave i Dunava u hladnijem dijelu godine; također se na području podsliva rijeka Drave i Dunava očekuje manje smanjenje oborine u ljetnim mjesecima.

Ovo je u skladu s očekivanom prostornom raspodjelom promjene količine oborine. Smanjenje oborine (u toplijem dijelu godine) se povećava od sjevera prema jugu, dok obrnuto vrijedi za povećanje oborine (u hladnijem dijelu godine) koje je jače izraženo na sjeveru nego na jugu zemlje.

Promjena evapotranspiracije u budućoj klimi će slično kao i oborina, imati smanjenje u ljetnim mjesecima, dok će u ostatku godine rasti. Promjene koje se očekuju su:

– između -2,9 % (rujan) i 19,8 % (siječanj) za umjereni scenarij, -3,7 % (rujan) i 15,0 % (siječanj) za scenarij povećanja stakleničkih plinova u bliskom budućem razdoblju

– sredinom 21. stoljeća se promjene evaporacije kreću između -10,2 % (rujan) i 25,8 % (siječanj) za umjereni scenarij, i -3,1 % (rujan) i 32,1 % (siječanj) za scenarij povećanja stakleničkih plinova.

Usporedba promjene evapotranspiracije po slivnim područjima pokazuje uglavnom manje povećanje evapotranspiracije na jadranskom vodnom području (njegovom kopnenom dijelu), nego na području podsliva rijeka Drave i Dunava u hladnom dijelu godine:

– na jadranskom vodnom području se smanjenje evapotranspiracije očekuje samo u srpnju i kolovozu, za razliku od područja podsliva rijeka Drave i Dunava gdje se smanjenje očekuje od kolovoza do listopada

– na području podsliva rijeke Save se smanjenje evapotranspiracije može očekivati od srpnja do listopada.

Promjena ukupnog otjecanja u budućoj klimi je uz promjenu oborine najvarijabilniji parametar:

– u bliskom budućem razdoblju se očekuje promjena ukupnog otjecanja između -10,0 % (kolovoz) i 12,5 % (siječanj) za umjereni scenarij, -11,3 % (kolovoz) i 8,9 % (siječanj, studeni) za scenarij povećanja stakleničkih plinova

– sredinom 21. stoljeća se očekuje promjena ukupnog otjecanja između -18,7 % (kolovoz) i 15,8 % (siječanj) za umjereni scenarij, te -17,3 % (kolovoz) i 13,4 % (siječanj) za scenarij povećanja stakleničkih plinova.

Na teritoriju Republike Hrvatske se može očekivati da će se smanjenje ukupnog otjecanja sredinom 21. stoljeća u scenariju povećanja stakleničkih plinova trajati kontinuirano od ožujka do listopada i u prosincu odnosno smanjenje otjecanje se može očekivati:

– na jadranskom vodnom području od travnja do kolovoza i u listopadu

– na području podsliva rijeke Save u travnju, od lipnja do kolovoza i u prosincu

– na području podsliva rijeka Drave i Dunava u kolovozu.

U mjesecima kada se javlja povećanje ukupnog otjecanja, ono je uglavnom u hladnijem dijelu godine i veće je na jadranskom vodnom području u usporedbi sa otjecanjem na području podsliva rijeke Save. Isto ne vrijedi i za podsliv rijeka Drave i Dunava koje koji ima veće povećanje otjecanja nego jadransko vodno područje.

Općenito, zbog velike prostorne promjenjivosti i različitih predznaka promjene ukupnog otjecanja u pojedinim mjesecima na pojedinim slivovima otežano je donijeti jedinstveni zaključak o promjeni ukupnog otjecanja, te je potrebno analizirati svako specifično područje odvojeno.

Usporedba maksimalne godišnje ukupne količine oborine za zadana povratna razdoblja (10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1.000 godina) prema srednjaku 12 modela između sadašnjeg (P0) i budućih razdoblja (P1 i P2) ukazuje na blago povećanje ekstremne godišnje količine oborine na cijelom području prikazane domene. Na kontinentalnom području promjene su slabije izražene i u prosjeku se kreću u vrijednostima od 50 – 200 mm s povećanjem povratnog razdoblja, dok su na obalnom području promjene izraženije i dosežu vrijednosti i preko 500 mm za najveće povratno razdoblje (1000 god.).

Razlika između vrijednosti srednjaka ansambla maksimalne godišnje količine oborine za zadana povratna razdoblja iz primijenjenih regionalnih modela tijekom P0 te budućih P1 i P2 razdoblja, ukazuje na porast iznad obalnog područja s povećanjem povratnog razdoblja (1000 godina, do 200 %). Iznad kontinentalnog predjela domene tijekom razdoblja P1 javlja se blago smanjenje ekstremne količine oborine (izraženije za scenarij RCP8.5, 20 – 50 %). Tijekom razdoblja P2, povećanjem povratnog razdoblja, ekstremna količina oborine na kontinentalnom predjelu domene povećava se u planinskim predjelima (75 – 100 %), a smanjuje u nizinama (20 – 50 %). U odnosu na srednjak ansambla relativnih razlika između P0 i P1 odnosno P2 razdoblja, medijan smanjuje i ublažuje iznos razlika, no pokazuje isti predznak povećanjem zadanih povratnih razdoblja. S obzirom na izraženu prostornu promjenjivost u signalu klimatskih promjena za ovako definirane ekstremne količine oborine na godišnjoj skali (posebno za duga povratna razdoblja), preporuka je razmatrati općenite promjene na širem području (a ne za specifičnu lokaciju ignorirajući informaciju na susjednom području).

Detaljnije informacije o sezonskim vrijednostima promjena ekstremnih oborina mogu se pogledati u originalnom dokumentu. Tijekom zimskog dijela postoji blago negativno odstupanje za oba scenarija P1 razdoblja za sva zadana povratna razdoblja u odnosu na P0 razdoblje (do 20 %). Tijekom P2 razdoblja modeli projiciraju blagi porast ekstremnih količine oborine iznad kopna i smanjenje iznad obalnog dijela. Gradijenti su malo veći u slučaju scenarija RCP8.5. Tijekom ljetnog dijela godine, također, postoji blago smanjenje količine oborine u P1 razdoblju, povećanjem povratnog razdoblja, međutim u manjoj mjeri (prisutno na kontinentalnim dijelovima). Tijekom P2 razdoblja, povećanja količine oborine u odnosu na P0 razdoblje (50 do 200 %), povećanjem povratnog razdoblja dominira nad cijelom domenom, izuzev na sjevernom Jadranu gdje se javlja smanjenje maksimalne količine oborine (do 20 %). Tijekom proljetnog i jesenskog razdoblja, prostorna razdioba povećanja i smanjenja oborine slična je zimskom dijelu. Gradijenti su manji u odnosu na zimski i ljetni dio godine, i povećanjem povratnog razdoblja povećavaju se na 20 % (kontinentalni dio izuzev istočne Slavonije) za P1 razdoblje te uz povećanje od 70 % uglavnom za obalno područje za proljetni dio godine. Tijekom jesenskog dijela, gradijenti su slični, no prostorno postoje razlike. Smanjenje maksimalne količine oborine dominira za razdoblje P1 (do 20 %), dok je za P2 razdoblje prisutno povećanje od 75 do 100 %, izuzev sjevernog Jadrana. Kao i za slučaj ekstremnih količina oborine za zadana povratna razdoblja na godišnjoj razini, promjene na sezonskim razinama često uključuju izraženu prostornu promjenjivost te je i ovdje preporuka uzeti u obzir informaciju o mogućim klimatskim promjenama na širem području. U slučaju da je potrebna informacija za manji podsliv ili lokaciju, potrebno je analizirati prošireni ansambl regionalnih klimatskih modela.

Sl. A.39 Relativna razlika ekstremnih dnevnih količina oborine za zadana povratna razdoblja (10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 godina)
koja se javila tijekom P0, P1 i P2 razdoblja (srednjak ansambla klimatskih modela) korištenjem scenarija RCP4.5 (1. i 3. stupac)
i RCP8.5 (2. i 4. stupac)

Srednja razina mora – Utjecaj klimatskih promjena na promjenu srednje razine mora je procijenjen na osnovu Tehničkog izvješća[33](http://prilagodba-klimi.hr/wp-content/uploads/2019/05/Rezultati-klimatskog-modeliranja-na-sustavu-HPC-Velebit.pdf) koje je pripremljeno za potrebe izrade Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama i koje daje generalni pregled mogućeg porasta srednje razine mora tijekom 21. stoljeća. Premda ne postoji usuglašenost u procjenama, prema zaključcima iz navedenog izvješća, moglo bi se zaključiti da bi do 2100. godine porast razine Jadrana bio između 40 i 65 cm.

6.2. Prilagodba na klimatske promjene

U cilju kvalitetnijeg upravljanja znanjem i razmjene postojećih informacija i istraživanja, Europska unija je u ožujku 2012. godine osnovala Climate ADAPT – Europsku platformu za prilagodbu klimatskim promjenama, koja služi kao baza podataka o utjecaju klimatskih promjena, ranjivosti i najboljim praksama u području prilagodbe (od razine Europske unije, preko regionalne i nacionalne do lokalne razine).

U travnju 2013. godine Europska komisija je usvojila Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama Europske unije čiji su ključni ciljevi:

– potaći sve države članice da usvoje nacionalne strategije prilagodbe, osiguraju sredstva za izgradnju kapaciteta za prilagodbu i provedbu mjera te podrže prilagodbu na lokalnoj razini

– uskladiti djelovanje Eropske unije s potrebama koje donose klimatske promjene kroz daljnje promicanje prilagodbe, uključujući integraciju ublažavanja i prilagodbe klimatskih promjena u ključne ranjive sektore kao što su poljoprivreda, ribarstvo i kohezijska politika, promicanje korištenja osiguranja od prirodnih katastrofa te osiguranje veće otpornosti infrastrukture Europske unije

– popuniti praznine u poznavanju prilagodbe i dalje razvijati europsku platformu za prilagodbu klimatskim promjenama kako bi se donosile kvalitetnije odluke.

Strategija promiče aktivnosti država članica poštujući načelo supsidijarnosti, što znači da Europska unija neće poduzeti mjere osim ako bi one bile učinkovitije od mjera poduzetih na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Djelovanje na razini lokalne zajednice, koje se znatno razlikuje po regijama, smatra se osobito važnim u slučajevima kada utjecaj klimatskih promjena nadilazi granice pojedinih država.

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu – Polazeći od sljedećih ciljeva Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (»Narodne novine«, broj 46/20., u daljnjem tekstu: Strategija prilagodbe):

(a) smanjenje ranjivosti prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena

(b) povećanje sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena i

(c) iskorištenje potencijalnih pozitivnih učinaka, koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena,

te dodatno da:

(a) Strategija prilagodbe ima za cilj osvijestiti važnost utjecaja klimatskih promjena na društvo, ukazati na prijetnje, te nužnost integracije koncepta prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće i nove politike, strateške i planske dokumente, programe i ostale aktivnosti koje se provode na svim razinama upravljanja. U tom smislu ona treba pomoći da načelo prilagodbe postane jedan od odlučujućih kriterija u planiranju i donošenja razvojnih odluka u budućnosti na svim razinama vlasti. Time će se doprinijeti smanjenju ranjivosti okoliša, gospodarstva i društva od klimatskih promjena, te će se ukloniti mogući konflikti među sektorima u postupku provedbe prilagodbe

(b) Unatoč značajnom napretku znanstvenih saznanja o klimatskim promjenama i njihovim utjecajima postoji još mnoštvo nepoznanica vezanih za utjecaje klimatskih promjena i stupanj ranjivosti pojedinih sektora. Stoga Strategija prilagodbe ima također za cilj potaknuti, odnosno usmjeriti znanstvena istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena i smanjio stupanj neizvjesnosti vezan uz učinke klimatskih promjena. Ulaganje u istraživanje i razvoj je nužno kako bi se pronašla inovativna rješenja u prilagodbi klimatskim promjenama, koja će biti od koristi za cijelo društvo u jačanju otpornosti na klimatske promjene.

Strategija prilagodbe određuje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz kratkotrajne akcijske planove te praćenje provedbe mjera. Svrha je Strategije prilagodbe okupiti sve relevantne institucionalne, političke, gospodarske i društvene dionike radi stvaranja dovoljno jake potpore provedbi zajedničkih mjera i aktivnosti prilagodbe pri čemu je neophodan proaktivni pristup. To znači da djelovati, odnosno mjere treba početi poduzimati odmah jer će bilo kakvo odgađanje smanjiti njihovu učinkovitost i učiniti ih skupljima.

Strategijom prilagodbe je utvrđeno da se glavni negativni utjecaji klimatskih promjena koji dovode do ranjivost vodnih resursa odnose na: smanjenje količina voda u vodotocima i na izvorištima; smanjenje vodnih zaliha u podzemlju i snižavanje razina podzemnih voda; smanjenje razine vode u jezerima i drugim zajezerenim prirodnim ili izgrađenim sustavima; porast razine mora, zaslanjivanje priobalnih vodonosnika i akvatičkih sustava; porast temperatura vode praćen smanjenjem prihvatne sposobnosti akvatičkih prijemnika; povećanje učestalosti i intenziteta poplava na ugroženim područjima; povećanje učestalosti i intenziteta pojava bujica; povećanje učestalosti i intenziteta poplava od oborinskih voda u urbanim područjima; povećanje razine mora, a time i vjerojatnosti od pojave poplava na ušćima vodotoka; smanjenje učinkovitosti priobalne infrastrukture, te intenziviranje zaslanjivanja riječnih ušća i priobalnih vodonosnika. Nadalje, povećanje stupnja ranjivosti morskog okoliša uvjetovano klimatskim promjenama može značajno utjecati na niz abiotičkih i biotičkih procesa i promjena, kao i niz s time vezanih bioloških procesa i utjecaja na bioraznolikost morskog okoliša i ribarstvo i akvakulturu.

Naime:

• »Očekuje se da će se pogoršanjem hidroloških prilika zbog djelovanja klimatskih promjena s jedne strane povećati učestalost i trajanje sušnih razdoblja, a s druge strane i učestalost i intenzitet poplavnih situacija.«

• » … sinergijski učinci negativnih utjecaja zbog povećanja antropogenih pritisaka, prije svega iskazanih u porastu potreba za vodom«

• »… posebno će biti ugroženi priobalni krški vodonosnici i ostale vodene površine u priobalju (jezera, vodotoci, izvori) zato što se kod njih javlja kumulativni efekt mogućih promjena sa smanjenim protocima i razinama podzemnih voda te intenzivnijim prodorima mora u krške priobalne vodonosnike i jezera, te rasprostiranje zaslanjenih morskih voda duž korita vodotoka dublje u kopneno zaleđe

• »… se u budućnosti povećati i intenzitet kratkotrajnih jakih oborina, i to kako rijetkih, tako i učestalih vjerojatnosti pojave, što stvara preduvjete i za učestalije pojave poplava na bujičnim vodotocima, urbanim područjima i riječnim slivovima…«

• »… Posebno negativne posljedice klimatskih promjena očekuju se kod vodotoka u priobalju zbog kumulativnog efekta koincidencija podizanja razine mora i pojava ekstremnih protoka. Uz smanjenje srednjih godišnjih i minimalnih godišnjih protoka i povećanje maksimalnih godišnjih protoka očekuju se i vrlo naglašene promjene temperatura voda, što će se negativno odraziti, kako na akvatičke ekosustave, njihovu raznolikost i prijemni kapacitet, tako i na mogućnosti njihove upotrebe za ostale namjene. U takvim okolnostima nužno je ostvariti cilj – očuvanje dobrog stanja voda u tako izmijenjenim klimatskim prilikama zbog djelovanja klimatskih promjena, kao i osigurati smanjenje rizika od poplava i suša. ….«

• »… Očekivani porast razine mora, ali i djelovanje budućih morskih mijena, valova i olujnih uspora imat će utjecaj i na obalnu infrastrukturu. Najviše će biti ugrožene urbane sredine s niskom obalom …«.

Prema Strategiji prilagodbe: »Republika Hrvatska jest relativno bogata vodom, ali ne i vodnim zalihama zbog svoje geološke građe s velikim udjelom površina s krškim strukturama i velike prostor­no-vremenske heterogenosti otjecanja (mali kapaciteti krških sredina za dugotrajnije akumuliranje rezervi voda u vrijeme kritičnih sušnih razdoblja). Stanje vodnih i morskih resursa na području Republike Hrvatske u velikoj mjeri ovisi i o prekograničnim utjecajima, kako zbog globalnog utjecaja klimatskih promjena na dinamiku promjena stanja razine oceana i mora, tako i zbog velikog udjela prekograničnih i međugraničnih vodotoka u odnosu na ukupne vodne resurse Hrvatske.«.

Prema navedenom sistematiziran je prikaz utjecaja i izazova prilagodbe klimatskim promjenama (Strategija prilagodbe, Tablica 4 – 2.) u području vodnih resursa te mogućih odgovora na smanjenje visoke ranjivosti iz kojeg su relevantni za:

– upravljanje stanjem voda navedeni u Poglavlju B, a

– upravljanje rizicima od poplava navedeni u Poglavlju C.

Ukupno je identificirano deset mjera prilagodbe klimatskim promjenama u sektoru vodni resursi. Od toga su tri mjere (smanjenje rizika od poplava) proglašene mjerama vrlo visoke važnosti, tri mjere proglašena mjerama visoke važnosti i četiri mjere mjerama srednje važnosti. (Poglavlje D. Pregled poveznica s programima mjera iz drugih strateških i planskih dokumenata)

Prema navodu iz Strategije prilagodbe: »Najveći broj predloženih mjera spada u tzv. nestrukturne mjere (administrativne, političke, zakonodavne, tehničke i planske mjere, mjere jačanja svijesti o potrebi prilagodbe klimatskim promjenama te mjere vezane uz sakupljanje podataka, motrenje i znanstvenoistraživački rad). Relativno mali broj tzv. »strukturnih« mjera (mjere koje obuhvaćaju bilo koji izgrađeni objekt ili prirodnu strukturu čije postojanje ima za cilj smanjenje ili izbjegavanje mogućih utjecaja klimatskih promjena) uključuje određene tehničke zahvate, kao što je izgradnja zaštitnih brana i zidova, izgradnja hidrotehničkih objekata, ali i pošumljavanje, izgradnja zelene infrastrukture, jačanje apsorpcijske sposobnosti zemljišta za prihvat viška vode i slično«. Kada je riječ o smanjenju rizika od poplava strukturne mjere kao odgovor na smanjenje visoke ranjivosti: »izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja postojećih sustava za zaštitu od štetnog djelovanja voda uz pristup davanja prostora rijekama i korištenja prirodnih retencija, sustava za korištenje voda i za zaštitu voda te ostalih višenamjenskih hidrotehničkih sustava u novim (budućim) klimatskim uvjetima« su posebno navedene.

Nadalje, uočena je značajna uloga sektora upravljanja vodama (ključni dionik) u mjerama prilagodbe drugih sektora (15 mjera): Poljoprivrede, Šumarstva, Ribarstva i akvakulture, Bioraznolikosti, Zdravlja, Prostornog planiranja i uređenja, Upravljanja rizicima te sudjelovanje u provedbi Općih mjera. Treba napomenuti da Strategija prilagodbe nije prepoznala upravljanje vodama kao bitnog dionika u mjerama prilagodbe klimatskim promjena sektora Energetike i sektora Turizma, iako su programom mjera predviđene mjere jačanje otpornosti postojećih kapaciteta za proizvodnju električne i toplinske energije i jačanje otpornosti turističke infrastrukture na različite vremenske ekstreme. U oba navedena slučaja može biti riječ o mjerama čijim provođenjem može doći do dodatnog opterećenja na stanje voda i promjena s obzirom na rizike od poplava i te u takvim slučajevima bi se predviđena grupa ključnih dionika trebala proširiti s predstavnicima vodnoga gospodarstva. (Poglavlje D. Pregled poveznica s programima mjera iz drugih strateških i planskih dokumenata).

7. PREGLED OSTALIH STRATEŠKIH DOKUMENATA OD INTERESA ZA UPRAVLJANJE STANJEM VODA I UPRAVLJANJEM RIZICIMA OD POPLAVA

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – Ciljevi i aktivnosti predviđene Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna razvojna strategija) pridonose ostvarenju vizije Hrvatske 2030. godine: »Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.«. Nacionalna razvojna strategija, između ostalog, uzima u obzir i ciljeve Europskog zelenog plana i Europskog teritorijalnog programa 2030. Strategija određuje viziju budućeg razvoja vodeći računa o globalnim trendovima kao i o naporima koje treba uložiti za ublažavanje posljedica pandemije kao i o posljedicama oporavka od potresa koji su pogodili Hrvatsku u 2020. godini. Nadalje, klimatske promjene i izazovi koje klimatske promjene stavljaju pred zaštitu prirodnih resursa i zaštitu okoliša u cjelini zahtijevaju ambiciozni zajednički, a time i hrvatski, odgovor na tragu Europskog zelenog plana. Rastuća urbanizacija naglašava, između ostalog, i probleme vezane uz onečišćenje okoliša te povećanu ranjivost stanovništva s obzirom na negativne posljedice klimatskih promjena. Tehnološka transformacija, uz brojne prednosti, dovodi do veće izloženosti javnih sustava i naglašava potrebu preventivnog rješavanja sigurnosnih izazova. Dodatne sigurnosne izazove predstavljaju i povećani rizici od katastrofa bilo da je riječ o prirodnim pojavama ili pojavama izazvanim ljudskim djelovanjem.

Načelno, Plan upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. podržava četiri razvojna smjera Hrvatske do 2030. godine:

1. Održivo gospodarstvo i društvo – uz provedbu reforme vodnokomunalnog sektora ulaganje u razvoj infrastrukture i poboljšanje poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga u velikoj mjeri će doprinijeti unapređenju održivosti ovog dijela javnog sektora koje zapošljava oko 8.400 ljudi

2. Jačanje otpornosti na krize – ulaganjem u aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje rizika od poplava, uspostavom viših standarda sigurnosti a time i otpornosti stanovništva na krizne situacije (primjerice prioritetna ulaganja u sanaciju i rekonstrukciju građevina obrane od poplava na područjima zahvaćenim potresom); ulaganjem u razvoj građevina za melioracije (navodnjavanje i odvodnja poljoprivrednog zemljišta) značajno se povećava otpornost poljoprivrede na krizne situacije

3. Zelena i digitalna tranzicija – ulaganjem u aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje rizika od poplava i to osobito u dijelu koji se odnosi na promoviranje »zelenih infrastrukturnih« rješenja projekata smanjenja rizika od poplava i provođenjem projekata revitalizacije u značajnoj mjeri se doprinosi zaštiti i očuvanju prirodnih resursa kao osnovnom koraku u zelenoj tranziciji

4. Ravnomjeran regionalni razvoj – ulaganje u aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje rizika od poplava doprinosi se razvoju i uspostavljanju jedinstvenog višeg standarda zaštite stanovništva i gospodarstva od poplava na okolišno prihvatljiv način na kompletnom području Republike Hrvatske čime se stvara odgovarajući temelj za ravnomjeran regionalni razvoj.

Nešto konkretnije, Plan upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. najviše doprinosi ostvarenju strateških ciljeva (u daljnjem: tekstu SC):

– SC 8 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost u prioritetnom području Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena

– SC 12 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima u prioritetnom području: Razvoj potpomognutih i brdsko planinskih područja.

Posredno, (indirektno) Plan upravljanja vodnim područjima doprinosi i realizaciji drugih strateških ciljeva:

– SC 1 Konkurentno i inovativno gospodarstvo u prioritetnom području: Razvoj globalno konkurentne, zelene i digitalne industrije odnosno prioritetu: unaprjeđenje poslovnog okruženja i kvalitete upravljanja u javnom sektoru

– SC 7 Sigurnost za stabilan razvoj u prioritetnom području: Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i prioritetu: smanjenje rizika od katastrofa uzrokovanih prirodnim prijetnjama, rizika na koje negativno utječu klimatske promjene, katastrofa uzrokovanih kemijskim i biološkim prijetnjama te katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem kroz promicanje energetske tranzicije i obnovljivih izvora energije

– SC 9 Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva u prioritetnom području: Oživljavanje ruralnih područja i unaprjeđenje kvalitete života u ruralnim i obalnim područjima

– SC 10 Održiva mobilnost: Razvoj pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodnim putovima – razvoj i unaprjeđenje luka i vodnih putova

– SC 11 Digitalna tranzicija društva i gospodarstva u prioritetnom području: Digitalna tranzicija gospodarstva kroz: poticanje digitalne transformacije i primjene naprednih tehnologija u gospodarstvu, uspostava standardiziranih platformi za povezivanje i poslovanje.

(Poglavlje D. Pregled poveznica s programima mjera iz drugih strateških i planskih dokumenata)

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine identificiran je kao akt strateškog planiranja kojim se podupire provedba strateškog okvira Nacionalne razvojne strategije), a kao nositelji izrade akta određeni su Ministarstvo nadležno za vode i Hrvatske vode. Pokazatelji kojim se prati realizacija Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine su izdvojeni i navedeni u Poglavlju 6.3 dokumenta.

Nacionalna razvojna strategija u Biblioteci pokazatelja predviđa veći broj pokazatelja vezanih uz vode koji se prate i kroz Plan upravljanja vodnim područjima:

Vrsta pokazateljaIme pokazateljaIzvorKod
Pokazatelj ishodaStanovništvo priključeno na javnu vodoopskrbuEUROSTAT

OI.02.5.30

OI.02.6.35

Pokazatelj ishodaUdio stanovništva koje koristi usluge upravljanja pitkom vodomSDGOI.02.5.31
Pokazatelj ishodaStupanj integriranog upravljanja vodnim resursima (0-100)SDG

OI.02.5.32

OI.02.6.10

Pokazatelj ishodaStanovništvo povezano s barem sekundarnom obradom otpadnih vodaEUROSTAT-SDGOI.02.5.39
Pokazatelj učinkaIndeks eksploatacije vode prema vrsti izvora vodeEUROSTAT-SDGII.02.6.17
Pokazatelj ishodaObnovljivi izvori slatke vodeDZS-EUROSTATOI.02.6.9
Pokazatelj ishodaKupališta s izvrsnom kvalitetom vode prema mjestu (izvor: EEA)EUROSTAT-SDG

OI.02.6.11

OI.02.6.30

Pokazatelj ishodaBiokemijska potrošnja kisika u rijekama (izvor: EEA)EUROSTAT-SDGOI.02.6.21
Pokazatelj ishodaNitrati u podzemnoj vodi (izvor: EEA)EUROSTAT-SDGOI.02.6.23
Pokazatelj ishodaFosfat u rijekama (izvor: EEA)EUROSTAT-SDGOI.02.6.24
Pokazatelj ishodaProcijenjena erozija tla vodom (izvor: JRC)EUROSTAT-SDG

OI.02.6.25

OI.02.12.33

Pokazatelj ishodaKapacitet obrade postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (BPK5)EUROSTATOI.02.6.28
Pokazatelj ishodaStanovništvo priključeno na uređaje za pročišćavanje otpadnih vodaEUROSTATOI.02.6.36
Pokazatelj učinkaPostotak postaja podzemnih voda s koncentracijom nitrata preko 50 mg/l prema direktivi o nitratima1 (Nitratna direktiva)DGAGRI-EUROSTATII.02.12.25
Pokazatelj učinkaIndeks eksploatacije vode Plus (WEI +)DGAGRI-EUROSTATII.02.12.26
Pokazatelj ishodaKorištenje vode po stanovnikuOI.02.16.21


1 Direktiva 91/676/EEZ Vijeća od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla (SL L 375, 31. 12. 1991.) u daljem tekstu Nitratna direktiva

Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu – Polazeći od općih ciljeva Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (»Narodne novine«, broj 63/21., u daljnjem tekstu: Strategija niskougljičnog razvoja), za Plan upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027., posebno su relevantna dva cilja vezana uz učinkovito korištenje resursa i smanjenje energetske ovisnosti odnosno povećanja energetske učinkovitosti. Naime, između ostalog, »… Cilj je smanjiti potrošnju prirodnih dobara, smanjiti nastanak opasnih i toksičnih tvari, smanjiti emisije u zrak, vodu i tlo te smanjiti ili spriječiti nastajanje otpada na mjestu nastanka. …«. Kako je predviđeno »ostvariti smanjenje emisije za 7 % u sektorima izvan ETS-a 2, u odnosu na emisiju u 2005. godini. Ovo je minimalno što se mora ostvariti, a to je ujedno obvezujući cilj prema Europskoj uniji i Pariškom sporazumu, u okviru zajedničkog cilja Europske unije do 2030. godine. Strategija niskougljičnog razvoja prepoznaje klimatske promjene kao najveći izazov s kojim se svijet suočava i koje uzrokuju velike štete po gospodarstvo, društvo i ekosustave: »Stoga je važno da se istovremeno radi na jačanju otpornosti na klimatske promjene i na provedbi mjera prilagodbe, kako bi se štete minimizirale i iskoristile prilike. Pri odabiru odgovarajućih mjera niskougljičnog razvoja, treba u tom smislu voditi računa o rizicima od klimatskih promjena, kao i o tome da odabrane mjere doprinose prilagodbi klimatskim promjenama, što važi i obrnuto.«. Nadalje, u Strategiji niskougljičnog razvoja je navedeno »Budući da Republika Hrvatska ima veliku razvojnu snagu u očuvanim prirodnim (voda, tlo) resursima, očuvanim krajobraznim vrijednostima i činjenici da je snažan turistički recipijent (s velikim potencijalom za ruralni i ekološki turizam), obrazovanjem i poticanjem lokalnog povezivanja cijelog prehrambenog lanca »od polja do stola« – odnosno povezivanja lokalne turističke ponude, prerađivača i lokalnih proizvođača, svakako se može očekivati smanjenje emisije stakleničkih plinova – kako izravno korištenjem ekološke poljoprivrede ili tehnologije uzgoja s manjim gubicima dušika, tako i neizravno smanjenjem emisija uslijed transporta, skladištenja i obrade daleko od mjesta proizvodnje poljoprivrednog proizvoda.« Sukladno navedenom, iz smjernica za niskougljični razvoj a koje se mogu smatrati relevantnim mogu se izdvojiti sljedeće:

– Razvoj projekata integriranih sustava i višenamjenska rješenja proizvodnje električne energije, vodno-regulacijskih zahvata, agroekoloških mjera, turističke i druge namjene, treba vrednovati kroz opće društvene koristi (analiza troškova i koristi) i u tom smislu odlučiti o oblicima poticanja. Početak korištenja financijskih sredstava iz Fonda za modernizaciju, je u skladu sa Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja. U ovome je prilika za javno – privatno partnerstvo i financiranje iz različitih fondova sa sinergijom djelovanja

– Planira se izgradnja hidromelioracijskih zahvata i sustava zaštite od prirodnih nepogoda na što većem broju poljoprivrednih površina

– Potreban je sustavan rad na unaprjeđenju unutarnjih plovnih putova kad je riječ o organizaciji, modernizaciji flote, obrazovanju, izgradnji infrastrukture (vodni putovi i luke), održavanju i sigurnosti plovidbe, kao i poboljšanju suradnje sa susjednim zemljama. Potrebno je ispitati mogućnosti za proširenje unutarnjih plovnih putova

– Poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije – elektrane na odlagališni plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, elektrane na bioplin i biomasu

– Razvoj svijesti o potrebi upravljanja otpadom – kružno gospodarstvo, poticanje međusektorske suradnje (prehrambena industrija, poljoprivreda, šumarstvo, …) – u ovom slučaju kada je riječ o korištenju prerađenog mulja s komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

– Razvoj novih tehnologija obrade otpada (u ovom slučaju otpadnih voda i mulja s komunalnih uređaja za pročišćavanje voda) – ulaganje u istraživanje i razvoj

– Osiguravanje potpora za investicijske projekte – korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

U poslovnom smislu, očekuje se primjena načela niskougljičnog razvoja u poslovnim organizacijama odnosno u poslovanju, i to:

– promicanjem korištenja ugljičnog i okolišnog otiska kao jednog pokazatelja uspješnosti poslovanja

– promicanjem zelene i niskougljične nabave.

Za Strategiju niskougljičnog razvoja proveden je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. U Strateškoj studiji sagledan je mogući utjecaj Strategije niskougljičnog razvoja na okoliš i ekološku mrežu te su određene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, od kojih su izdvojene sljedeće:

– Mjera zaštite okoliša: Prilikom planiranja hidromelioracijskih zahvata i sustava zaštite od nepogoda (obrana od poplava) te hidroelektrana pri izradi studije isplativosti ili izvedivosti (engl. Feasibility study) uzeti u obzir i vrednovanje usluga ekosustava (engl. Ecosystem services), osobito u smislu analize vrijednosti očuvanih poplavnih područja koja ublažavaju klimatske promjene (prirodne retencije za prihvat poplavnih valova) i vežu stakleničke plinove (močvare i šumski ekosustavi). Ova mjera provodit će se nakon projekta kartiranja i procjene vrijednosti ekosustava te izrade priručnika za vrednovanje usluge ekosustava, koji će provesti Ministarstvo nadležno za prirodu (do 2023. godine)

– Mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže: Prilikom planiranja hidromelioracijskih zahvata i sustava zaštite od nepogoda (obrana od poplava) te hidroelektrana pri izradi studije isplativosti ili izvedivosti (engl. Feasibility study) uzeti u obzir i vrednovanje usluga ekosustava (engl. Ecosystem services), osobito u smislu analize vrijednosti očuvanih poplavnih područja koja ublažavaju klimatske promjene (prirodne retencije za prihvat poplavnih valova) i vežu stakleničke plinove (močvare i šumski ekosustavi). Ova mjera provodit će se nakon projekta kartiranja i procjene vrijednosti ekosustava te izrade priručnika za vrednovanje usluge ekosustava, koji će provesti Ministarstvo nadležno za prirodu (do 2023. godine).

U oba slučaja predviđeno je da mjeru provodi investitor. Napominje se da se u Strategiji niskougljičnog razvoja sustavi zaštite od nepogoda (obrana poplava) razrađuje u programu mjera samo u kontekstu poljoprivrede.

Doprinos Programa mjera Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. ostvarenju ciljeva Strategije niskougljičnog razvoja, se uglavnom odnosi na primjenu (integriranje) načela u upravljanje stanjem voda i upravljanje rizicima od poplava. Potrebno je naglasiti da bi se provedbom određenih mjere vezane uz poljoprivredu osobitu u dijelu koji se odnosi na primjenu gnojiva značajno doprinijelo postizanju okolišnih ciljeva Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. (sinergijski učinak mjera). S druge strane, provedba određenih mjera Strategije niskougljičnog razvoja može imati određeni nepovoljan utjecaj na postizanje okolišnih ciljeva o čemu treba voditi računa u Planu upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. (Poglavlje D. Pregled poveznica s programima mjera iz drugih strateških i planskih dokumenata)

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske – Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 106/17., u daljnjem tekstu: Strategija prostornog razvoja) temeljni je državni dokument za usmjeravanje razvoja u prostoru Republike Hrvatske, a donosi se temeljem Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) koji osim strategije određuje i donošenje Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 50/99. i 84/13.). Uporišne vrijednosti budućeg razvoja sustava planiranja temelje se na ustavnoj odredbi da su more, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja od interesa za Republiku Hrvatsku i da imaju njezinu osobitu zaštitu interpretiranu kroz četiri uporišne vrijednosti: prostornu osnovu, identitet, prostorni razvoj i međunarodni kontekst.

Sukladno općem cilju prostornog razvoja: Uravnotežen i održiv prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezije u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja depopulacijskih trendova, uz očuvanje identiteta prostora razrađene su postavke koncepcije:

1. afirmacija policentričnosti

2. ublažavanje tempa depopulacije najugroženijih područja

3. očuvanje identiteta hrvatskog prostora

4. korištenje pogodnosti geoprometnog položaja

5. održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava

6. povezivanje s europskim prostorom

7. integrirani pristup prostornom uređenju

8. aktivna prilagodba dinamici promjena.

Ostvarenje općeg cilja i postavki koncepcije planira se usmjeravanjem aktivnosti uz pomoć pet utvrđenih razvojnih prioriteta sa strateškim usmjerenjima prostornog razvoja s projekcijom do 2030. godine:

1. Održivost prostorne organizacije

2. Očuvanost identiteta prostora

3. Prometna povezanost

4. Razvoj energetskog sustava

5. Otpornost na promjene.

Ocijenjeno je da strateško usmjerenje »unaprjeđenje opremljenosti komunalne infrastrukture« ima neposredan utjecaj na ostvarenje sljedećih postavki koncepcije:

– 3. ublažavanje tempa depopulacije najugroženijih područja

– 5. održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava i

– 7. integrirani pristup prostornom uređenju,

odnosno da ima posredan utjecaj na ostvarenje 1. postavke koncepcije: afirmacija policentričnosti.

S druge strane promatrajući, održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava kojih je dio i komunalna infrastruktura svoje ostvarivanje temelji na provedbi svih prioriteta odnosno usmjerenja. Dostupnost infrastrukture (društvene, prometne i komunalne) nužna je za optimalan razvoj sustava naselja, ali i za funkcioniranje na razini naselja, a pri planiranju infrastrukturnih sustava prednost treba dati područjima koja imaju najizraženije negativne demografske trendove. Pri tome prednost treba dati korištenju i modernizaciji postojećih infrastrukturnih kapaciteta prije planiranja novih uz primjenu načela održivog razvoja gradova, koji podrazumijeva racionalno korištenje prostora i raspoloživih resursa.

Smanjenje rizika od poplava odnosno obrana od poplava razrađena je u okviru razvojnog prioriteta Otpornost na promjene (5) odnosno u okviru usmjerenja Prilagodba na klimatske promjene (5.1) za koje je ocijenjeno da ima neposredan utjecaj na ostvarenje sljedećih postavki koncepcije:

– 6. povezivanje s europskim prostorom

– 7. integrirani pristup prostornom uređenju i

– 8. aktivna prilagodba dinamici promjena

i posredan utjecaj na ostvarenje sljedećih postavki koncepcije:

– 2. ublažavanje tempa depopulacije

– 3. očuvanje identiteta i

– 5. održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava.

U analizi stanja i procesa u prostoru, od kojeg se, kao posebice relevantna u kontekstu upravljanja vodama izdvaja upravljanje vodama dan je pregled stanja infrastrukturnih sustava vezanih uz zaštitu ljudi i imovine od štetnog djelovanja voda, i navedeni su strateški i planski dokumenti upravljanja vodama, između ostalog, Plan upravljanja vodnim područjima koji obuhvaća upravljanje stanjem voda i upravljanje rizicima od poplava te višegodišnji programi gradnje kao i okvir upravljanja rizicima od poplava:

– Zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se na obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica

– Učinkovita obrana od poplava zasniva se zapravo na preventivnom djelovanju i na učinkovitosti djelovanja u redovitim i izvanrednim okolnostima neposredne opasnosti ili plavljenja

– U sklopu izrade Plana upravljanja rizicima od poplava kao sastavnog dijela Plana upravljanja vodnim područjima, izrađene su karte opasnosti od poplava koje sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih scenarija i karte rizika od poplava koje sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih u kartama opasnosti. Ove su karte posebno važne s aspekta korištenja raspoloživih prostornih resursa u planiranju novih građevinskih područja, odnosno povećanja postojećih, za širenje naselja, zaštitu postojećih naselja koja su pod neprihvatljivim rizicima od poplavljivanja i/ili usmjeravanje gospodarskih djelatnosti u prostoru. Prostorno su u tom smislu osjetljiva i područja izložena erozijama i bujicama, stoga je i učinkovitost sustava njihove zaštite od posebnog značenja

– Uređenje voda podrazumijeva gradnju vodnih građevina (regulacijske, zaštitne i melioracijske) i održavanje voda radi postizanja neškodljiva protoka voda.

Sa stajališta Strategije prostornog razvoja aktivnosti vezane uz smanjenje rizika od poplava razrađene su u kontekstu klimatskih promjena gdje se navode:

– ekstremne vremenske pojave nastale zbog globalnog zagrijavanja (kao što su obilne kiše ... poplave, ... otapanje ledenjaka i porast razine mora) ... koji značajno preoblikuju prostor i imaju razarajući učinak na pojedine ekosustave, krajobraze i izgrađene strukture te uzrokuju velike gospodarske i materijalne štete

– problem promjene mikroklime u urbanim područjima (pojačan intenzitet i učestalost padalina koji nije popraćen dostatnim kapacitetom infrastrukture i/ili postojanjem većih upojnih površina, dovode do lokalnih poplava u gradovima i nerijetko rezultiraju pojavom odrona i klizišta).

Prema Strategiji prostornog razvoja:

– Općeniti odgovor na prilagodbu klimatskim promjenama jest i propisivanje posebnih uvjeta građenja u područjima pojačanog rizika – od odabira najmanje rizičnih područja za gradnju do propisivanja udaljenosti i kota ulaznih etaža građevina na područjima pojačane izloženosti poplavama, planiranje zelenih krovova i zidova i slično

– U cilju dugoročnog smanjenja utjecaja klimatskih promjena značajno je i propisivanje zahtjeva u smislu povećanja energetske učinkovitosti građevina. ... Posebno je važna učinkovita i održiva zaštita s ciljem smanjenja rizika od poplava

– Odgovori na klimatske promjene u urbanim područjima vezani su uz izgradnju zelene infrastrukture, planiranje omjera izgrađenih struktura i prirodnih i ozelenjenih površina, ozelenjavanje klizišta, odgovarajući kapacitet infrastrukture, formiranje akumulacijskih površina s dvojnim režimom korištenja (primjerice planiranje rekreacijskih površina koje se aktiviraju kao retencije u slučaju poplava) i slično. U tom smislu veliku ulogu ima izgradnja sustava obrane od poplava (veći broj akumulacija i retencija) uz sustavno unapređivanje upravljanja rizicima i provedbu mjera obrane od poplava na cijelom području Republike Hrvatske

– S prostornog aspekta, bitno je da svi ovi sustavi i mjere budu u skladu sa strateškim opredjeljenjima prostornog razvoja, a na provedbenoj razini s prostornim planovima

– U suradnji s nadležnim tijelom za vodno gospodarstvo potrebno je preispitati planiranu namjenu prostora u prirodnim poplavnim područjima rijeka na nacionalnoj i regionalnoj razini. U tom smislu ključno je jasno razgraničenje nadležnosti, ovlasti i obveza te uspostavljanje učinkovitog modela suradnje i koordinacije na razini sektora – od izrade i donošenja strateških i operativnih dokumenata do instrumenata njihove provedbe

– Treba ispitati i mogućnosti primjene modernog i ekološki prihvatljivog pristupa zaštiti od poplava (dati rijeci prostor) te u skladu s tim planirati namjenu prostora. Gdje god je to moguće treba koristiti nenaseljena poplavna područja kao prirodne retencije te usmjeravati novu gradnju izvan poplavnih područja.

S druge strane promatrajući, održivi razvoj gospodarstva i infrastrukturnih sustava kojih je dio i infrastruktura zaštite od poplava (smanjenja rizika od poplava) infrastruktura svoje ostvarivanje temelji na provedbi svih prioriteta odnosno usmjerenja. Dostupnost infrastrukture nužna je za optimalan razvoj sustava naselja, ali i za funkcioniranje na razini naselja, a pri planiranju infrastrukturnih sustava prednost treba dati područjima koja imaju najizraženije negativne demografske trendove. Pri tome prednost treba dati korištenju i modernizaciji postojećih infrastrukturnih kapaciteta prije planiranja novih uz primjenu načela održivog razvoja gradova, koji podrazumijeva racionalno korištenje prostora i raspoloživih resursa. U analizi poglavlju Prioriteti i strateška usmjerenja prostornog razvoja u dijelu koji se odnosi na 4.1.7. Unapređivanje opremljenosti komunalnom infrastrukturom, 4.1.8. Odmjereno korištenje prostora – Urbanu sanaciju 4.3.1. Razvijanje prometnog sustava 4.5.4. Održivo gospodarenje otpadom: 4.5.6: Veće gospodarske djelatnosti također se navode određeni uvjeti koji se odnose na smanjenje rizika od poplava ali ne i direktno na provedbu Višegodišnjeg programa.

Slijedom navedenog, može se zaključiti da je realizacija Plana upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. od iznimnog značaja za ostvarenje ciljeva Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske. (Poglavlje D. Pregled poveznica s programima mjera iz drugih strateških i planskih dokumenata).

Prema Pravilniku o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru, prostorni pokazatelji izvješća o stanju u prostoru relevantni za Plan upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. su:

– 3. Postojeća infrastrukturna opremljenost, 3.3. Opskrba vodom i odvodnja otpadnih voda

– A. Opskrba pitkom i tehnološkom vodom

– duljina javne vodoopskrbne mreže (km)

– potrošnja pitke vode (l/stanovniku)

– B. Pročišćavanje otpadnih voda

– duljina kanalizacijske mreže (km)

– uređaji za pročišćavanje otpadnih voda broj i kapacitet (broj i broj ES).

U oba slučaja kao izvor podataka identificirani su lokalni distributeri (prema novoj regulativi javni isporučitelji vodnih usluga) i Hrvatske vode. Podaci o potrošnji pitke vode (vode namijenjene za ljudsku potrošnju), te broju i kapacitetu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se redovito prate i navode u Planu upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. i u pratećim planskim dokumentima (Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina).

– 4. Korištenje i zaštita značajnih prostora, 4.1 Korištenje prirodnih resursa:

– C. Vode:

– Površine površinskih voda prema vrsti (jezero, ribnjak, umjetni bazeni, more ...) (ha)

– Udio površina površinskih voda u odnosu na površinu JLS/županije/države (%)

– Dužina vodotoka (km)

– D. Morska obala:

– Morska obala – dužina obalne crte (km).

Kao izvor podataka za ovu tematsku cjelinu identificirani su prostorni planovi i drugi dokumenti značajni za prostorno uređenje, te se, s obzirom na razlike u korištenim topografskim podlogama, mogu očekivati i određene razlike ukoliko se navedeni pokazatelji uspoređuju s podacima navedenim u Planu upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027.

– Korištenje i zaštita značajnih prostora, 4.4. Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća – prema opisu u tekstualnom dijelu izvješća.

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (»Narodne novine«, broj 25/20.). – Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu predstavlja korak prema ostvarenju vizije niskougljične energije te osigurava prijelaz na novo razdoblje energetske politike kojom se osigurava pristupačna, sigurna i kvalitetna opskrba energijom bez dodatnog opterećenja državnog proračuna Republike Hrvatske u okviru državnih potpora i poticaja Prema podacima iz Strategije u prosjeku se više od polovice električne energije proizvodi u hidroelektranama, uz napomenu da proizvodnja električne energije značajno varira ovisno o hidrološkim prilikama. Pored toga, udio hidroelektrana u domaćoj proizvodnji opada, jer se grade novi izvori i istodobno se smanjuje neto uvoz. S razine od 46,0 % u 2017. godini, udio proizvodnje HE opada na 41,8 % – 44,0 % u 2030. i na 32,3 % – 33,1 % u 2050. godini ovisno o scenariju. Promatrajući samo obnovljive izvore energije, očekuje se da će se udio proizvodnje električne energije iz hidroelektrana smanjit sa 24,1 % u 2017. godini na 22,3 % – 23,3 % u 2030. godini i na 20,7 % – 22,9 % do 2050. godine ovisno o scenariju. U apsolutnom iznosu, korištenje vodnih snaga, odnosno proizvodnja električne energije iz hidroelektrana (velikih i malih) u odnosu na 2017. godinu raste za 38 % do 2030. godine, te za 55 % – 84 % do 2050. Pri tome treba napomenuti da je odabrana referentna 2017. godina bila hidrološki nepovoljna godina. Povećana potreba za fleksibilnosti elektroenergetskog sustava kao i sustav sigurnosti opskrbe energije ukazuju na potrebu osiguranja značajnih kapaciteta spremnika energije upućuje na izgradnje reverzibilnih hidroelektrana. Nadalje, a s obzirom na varijabilnost hidroloških okolnosti i uz značajno povećanje udjela ostalih obnovljivih izvora energije za koje je također karakteristična visoka razina varijabilnosti proizvodnje, oba scenarija predviđaju višestruko povećanje snage uz značajno manje povećanje moguće proizvodnje.

Nadalje, Strategijom je prepoznato da izgradnja hidroelektrana neminovno dovodi do značajnih hidroloških, hidromorfoloških i ekoloških promjena na vodotoku uzvodno i nizvodno od elektrane kao i da mogućnost smanjenja ovih utjecaja ovisi o veličini, tipu i dizajnu elektrane te bioekološkim i hidromorfološkim karakteristikama i stanju vodnog tijela i pripadajućeg sliva. Tako su u Strategiji navedene i mjere proizašle iz postupka strateške procjene utjecaja na okoliš od kojih su za upravljanje vodama relevantne one koje se odnose na utjecaj hidroelektrana na prirodu i vodna tijela.

MjeraRokNositelj provedbe
1.Izraditi smjernice za procjenu kumulativnih utjecaja izgradnje i rada hidroelektrana na okoliš (prvenstveno se odnosi na stanje vodnih tijela, krajobraz i na vrste i stanišne tipove uključujući i kartografske prikaze osjetljivosti odnosno pogodnosti pojedinih područja površinskih voda za provedbu tih zahvata).

Smjernice 2022.

Karte 2023. – 2025.

Ministarstvo nadležno za energetiku, ministarstvo nadležno za okoliš
6.Izraditi Studiju analize utjecaja klimatskih promjena s analizom ranjivosti i prijedlogom mjera prilagodbe klimatskim promjenama za postojeće velike hidroenergetske sustave na rijekama jadranskog sliva, te analizom smanjenja negativnog utjecaja prilagodbi na klimatske promjene (u smislu proizvodnje energije), na druge korisnike voda i na stanje voda (u uvjetima klimatskih promjena)2021. – 2030.

Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje električne energije iz hidroelektrana


U prosincu 2020. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

8. POPIS NADLEŽNIH INSTITUCIJA

Nadležne institucije za provedbu Okvirne direktive o vodama i Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (preneseno u nacionalno vodno zakonodavstvo) u Republici Hrvatskoj su: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelo državne uprave – ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo, Hrvatske vode, kao pravna osoba s javnim ovlastima za upravljanje vodama i Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« kao institucija u području voda s pravnim statusom javne ustanove.

NazivMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
AdresaRadnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska
Pravni statusTijelo državne uprave – ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo
Odgovornosti

Na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 85/20. i 21/23.) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama, praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda, zaštitu od erozije i bujica, upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje, navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, provedbu zaštite voda i vodnog okoliša od onečišćenja, provedbu zaštite mora od onečišćenja s kopna, korištenje voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, planiranje i usklađivanje razvoja vodnih građevina, provođenje upravnog nadzora iz područja upravljanja vodama, međunarodnu suradnju, poslove linijskog ministarstva za korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije, kao i drugih međunarodnih izvora financiranja u dijelu koji se odnosi na projekte vodnoga gospodarstva.

Na temelju Zakona o vodama, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je nositelj vodne politike, u čijoj pripremi i provedbi sudjeluju i druga tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge pravne i fizičke osobe, druga javna i savjetodavna tijela, koja svojim djelovanjem znatnije pridonose ostvarenju ciljeva vodne politike. Ministarstvo također ostvaruje međunarodnu suradnju u svim pitanjima koja uređuje Zakon o vodama, obavlja upravni nadzor nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju Zakona o vodama i pripadajućih podzakonskih akata, te provodi inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Zakona o vodama i pripadajućih podzakonskih akata.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja također je nadležno za provedbu Direktiva 2006/7/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i ukidanju Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4. 3. 2006.) u daljnjem tekstu: Direktive o vodi za kupanje u dijelu koji se odnosi na morske plaže, Direktive 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 197, 24. 7. 2012.) u daljnjem tekstu: Direktive o kontroli opasnosti od teških nesreća (Seveso), Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka pojedinih planova i programa na okoliš (SL L 197, 21. 7. 2001.) u daljnjem tekstu: Direktive o strateškoj procjeni utjecaja planova i programa na okoliš, Direktiva 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (tekst značajan za EGP) (SL L 124, 25. 4. 2014.) u daljem tekstu: Direktive o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Direktiva Vijeća od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi (86/278/EEZ) (SL L 181, 4.7.1986.) u daljnjem tekstu: Direktive o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi, Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (preinačena) (tekst značajan za EGP) (SL L 334, 17. 12. 2010.) u daljem tekstu: IPPC Direktiva ili IED Direktiva, Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.) u daljnjem tekstu: Direktiva o pticama, Direktive o staništima i Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) (Tekst značajan za EGP) (SL L 164, 25. 6. 2008.) u daljnjem tekstu: Direktiva o morskoj strategiji
Koordinacija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao nositelj vodne politike, usklađuje njenu pripremu i provedbu sa sljedećim tijelima državne uprave:

– Ministarstvo poljoprivrede (Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska) – utjecaji poljoprivrede na onečišćenje voda, navodnjavanje, ribarstvo i ribnjačarstvo

– Ministarstvo zdravstva (Ksaver 200a, 10000 Zagreb, Hrvatska) – provedba Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju i druge aktivnosti usmjerene na zaštitu ljudskog zdravlja od nepovoljnih utjecaja onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju

– Državni inspektorat (Šubićeva 29, 10000 Zagreb, Hrvatska) – provedba inspekcijskog nadzora nad primjenom odredbi Zakona o vodama i pripadajućih podzakonskih akata.

U provedbi Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja surađuje s jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave koje su nadležne za vodne usluge

Državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Zakona o vodama i pripadajućih podzakonskih akata.

Međunarodni odnosi

– Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je nadležna državna institucija za provedbu međunarodne vodnogospodarske suradnje koja se obavlja na temelju sklopljenih multilateralnih i bilateralnih sporazuma.

Multilateralni sporazumi:

– Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (Barcelonska konvencija), Barcelona 1976. i 1995. (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 12/93., 17/98.)

– Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera (Helsinška konvencija), Helsinki 1992. (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 4/96.)

– Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Sofijska konvencija), Sofija 1994. (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 2/96.)

– Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, Kranjska Gora, 2002. (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/03.).

Bilateralni sporazumi:

– Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 10/94.)

– Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 12/96.)

– Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 10/97.)

– Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 1/08.)

– U pripremi je donošenje bilateralnog sporazuma s Republikom Srbijom.NazivHRVATSKE VODE
AdresaUlica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
Pravni statusPravna osoba s javnim ovlastima za upravljanje vodama
Odgovornosti

Na temelju Zakona o vodama poslovi Hrvatskih voda su:

1. u izradi planskih dokumenata za upravljanje vodama – priprema nacrta prijedloga Strategije upravljanja vodama, priprema nacrta prijedloga Plana upravljanja vodnim područjima, priprema nacrta prijedloga višegodišnjih programa gradnje, donošenje detaljnih planova i programa uz planove upravljanja vodnim područjem; priprema prijedloga financijskog plana i donošenje Plana upravljanja vodama

2. u studijskim i analitičkim poslovima – priprema stručnih podloga za izradu propisa u području vodnoga gospodarstva, izrada projektnih zadataka, koncepcijskih rješenja, studija i investicijskih programa i revizija projektne dokumentacije, osim kontrole glavnih projekata u smislu propisa o prostornom uređenju i gradnji

3. u uređenju voda i zaštiti od štetnog djelovanja voda – praćenje i utvrđivanje hidroloških prilika (uključujući motrenje, prikupljanje, kontrolu, obradu, čuvanje i objavu hidroloških podataka, analizu hidrološkog režima, prognozu hidroloških ekstremnih pojava, poplava i suša), procjena poplavnih rizika, praćenje stanja vodotoka i stanja regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina; investitorski poslovi u gradnji i održavanju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina; upravljanje projektima gradnje regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina; nadzor nad građenjem i održavanjem regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina; upravljanje poplavnim rizicima; rukovođenje i nadzor te provedba preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava

4. u melioracijskoj odvodnji – investitorski poslovi u gradnji i održavanju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju; upravljanje projektima gradnje građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju; nadzor nad građenjem i održavanjem građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju

5. u korištenju voda – utvrđivanje zaliha voda, skrb o strateškim zalihama voda, vodoistražni radovi, davanje mišljenja na opće akte koje na temelju tog Zakona donose jedinice lokalne samouprave i/ili jedinice regionalne (područne) samouprave; poduzimanje drugih mjera za namjensko i racionalno korištenje voda; sufinanciranje gradnje građevina za javnu vodoopskrbu i nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava u gradnji

6. u zaštiti voda – upravljanje kakvoćom voda, primjena i nadzor nad primjenom drugih obveznika primjene mjera iz Državnoga plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, davanje mišljenja, a iznimno i suglasnosti, na opće akte koje na temelju tog Zakona donose jedinice lokalne samouprave i/ili jedinice regionalne (područne) samouprave, sufinanciranje gradnje građevina za javnu odvodnju otpadnih voda i nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava u gradnji

7. u navodnjavanju – upravljanje projektima gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave sukladno nacionalnim programima i projektima; sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave

8. upravljanje javnim vodnim dobrom

9. vođenje vodne dokumentacije i jedinstvenoga informacijskog sustava voda te izdavanje vodopravnih akata u skladu s ovim Zakonom

10. stručni poslovi u vezi s davanjem koncesija za gospodarsko korištenje voda

11. stručni nadzor nad provođenjem uvjeta iz vodopravnih akata i koncesijskih uvjeta (vodni nadzor)

12. obračun i naplata naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda

13. obračun i naplata vodnih naknada u skladu sa zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva

14. upravljanje posebnim projektima određenih Zakonom, odlukom Vlade Republike Hrvatske ili Upravnoga vijeća Hrvatskih voda

15. drugi poslovi stavljeni u nadležnost Hrvatskim vodama ovim Zakonom, drugim zakonom i statutom Hrvatskih voda.

Hrvatske vode su organizirane po teritorijalnom i funkcionalnom principu. Teritorijalni princip je ostvaren sa šest vodnogospodarskih odjela:

– Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu sa sjedištem u Varaždinu

– Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu sa sjedištem u Osijeku

– Vodnogospodarski odjel za gornju Savu sa sjedištem u Zagrebu

– Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu sa sjedištem u Slavonskom Brodu (od 2015. godine)

– Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana sa sjedištem u Rijeci

– Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana sa sjedištem u Splitu,

unutar kojih djeluju 33 vodnogospodarske ispostave.

Funkcionalni princip ostvaren je u Direkciji Hrvatskih voda sa sjedištem u Zagrebu.

Koordinacija

Hrvatske vode u provedbi Okvirne direktive o vodama surađuju sa sljedećim institucijama:

– Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska) – Tijelo državne uprave – ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo i središnje informacijsko tijelo Republike Hrvatske za prikupljanje i objedinjavanje podataka i informacija o okolišu, koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje Europske komisije o provedbi pojedinih propisa zaštite okoliša, pa tako i vodnih direktiva

– Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« (Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska) – Institucija u području voda s pravnim statusom javne ustanove nadležna za obavljanje poslova monitoringa i izradu stručnih i znanstvenih podloga za upravljanje vodama

– Državni hidrometeorološki zavod (Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska) – Tijelo državne uprave – Državna upravna organizacija nadležna za obavljanje hidroloških mjerenja, izradu hidroloških ekspertiza i prognoza

– Hrvatski zavod za javno zdravstvo (Rockefellerova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska)

– Ovlašteni laboratoriji – Obavljanje poslova praćenja stanja kakvoće voda

– Znanstveno – istraživačke institucije – Obavljanje različitih specijalističkih poslova.

Međunarodni odnosiHrvatske vode daju stručnu potporu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora u provedbi međunarodne vodnogospodarske suradnje koja se obavlja na temelju sklopljenih multilateralnih i bilateralnih sporazuma.


NazivINSTITUT ZA VODE »JOSIP JURAJ STROSSMAYER«
AdresaUlica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska
Pravni statusInstitucija u području voda s pravnim statusom javne ustanove.
Odgovornosti

Na temelju Zakona o vodama Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«:

– provodi monitoring iz članka 50. Zakona o vodama i laboratorijske poslove za potrebe monitoringa

– izrađuje stručne podloge za izradu strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina

– izrađuje znanstvene, studijske i analitičke podloge za potrebe upravljanja vodama

– provodi druga znanstvena istraživanja u području upravljanja vodama

– obavlja i druge poslove u skladu s Uredbom o osnivanju Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer« (»Narodne novine«, broj 143/21.) i svojim statutom.

Koordinacija

Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« u provedbi Okvirne direktive o vodama surađuju sa sljedećim institucijama:

– Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Radnička cesta 80, 10000 Zagreb) – Tijelo državne uprave – Ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo

– Hrvatske vode (Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska) – Pravna osoba za upravljanje vodama

– Državni hidrometeorološki zavod (Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska) – Tijelo državne uprave – Državna upravna organizacija nadležna za obavljanje hidroloških mjerenja, izradu hidroloških ekspertiza i prognoza

– Hrvatski zavod za javno zdravstvo (Rockefellerova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska)

– Ovlašteni laboratoriji – Obavljanje poslova praćenja stanja kakvoće voda

– Znanstveno-istraživačke institucije – Obavljanje različitih specijalističkih poslova.

Međunarodni odnosiInstitut za vode »Josip Juraj Strossmayer« daje stručnu potporu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora u provedbi međunarodne vodnogospodarske suradnje koja se obavlja na temelju sklopljenih multilateralnih i bilateralnih sporazuma.


9. KOORDINACIJA IZMEĐU OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA I DIREKTIVE O PROCJENI I UPRAVLJANJU RIZICIMA OD POPLAVA

Koordinacija između Okvirne direktive o vodama i Direktiva o procjeni i upravljanju rizicima od poplava se redovito provodi na svim nivoima upravljanja stanjem voda i upravljanja rizicima od poplava. Naime, na zakonodavnoj razini, obje direktive su transponirane u jedinstveni Zakon o vodama i prateće podzakonske akte. Nastavno, institucionalni sustav upravljanja je jedinstven Iste institucije su nadležne za upravljanje rizicima od poplava i upravljanje stanjem voda te učestvuju u implementaciji i drugih direktiva u dijelu značajnom za upravljanje vodama i upravljanje rizicima od poplava (u daljem tekstu upravljanje vodama). Kako bi se omogućila puna sinergija upravljanja vodama, usklađene su jedinice upravljanja (UoM) te se u upravljanju rizicima od poplava preuzete one definirane Okvirnom direktivom (Vodna područja).

Na planskoj razini, plan upravljanja vodnim područjima i plan upravljanja rizicima od poplava su objedinjeni u jedinstveni dokument formiran tako da su horizontalne teme kao što su opis značajki jedinica upravljanja, klimatske promjene, smješteni u zajedničko poglavlje radi konzistentnosti, izbjegavanja redundancije i bolje koordinacije. Velike koristi su ostvarene korištenjem istih podloga za potrebe oba plana (informacije o stanovništvu, hidrografiji, hidrologiji, korištenju zemljišta, zaštićenim područjima, klimatskim promjenama, industrijskim pogonima i slično). S obzirom da je riječ o jedinstvenom dokumentu u postupku njihovog donošenja provode se zajedničke konzultacije s javnošću i provodi se zajednička strateška procjena utjecaja na okoliš programa mjera i to kako onih vezanih uz upravljanje stanjem voda prema Okvirne direktive o vodama tako i onih za upravljanje rizicima od poplava prema Direktivi o procjeni i upravljanju rizicima od poplava. Pri tome se napominje da program mjera upravljanja stanjem voda sadrži kao mjeru obvezu realizacije Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine, a da program mjera upravljanja rizicima od poplava sadrži kao mjeru obvezu realizacije Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije. Oba programa su predmet postupka strateške procjene njihovog učinka na okoliš. Naglašava se da se redovito ishode uvjeti zaštite prirode za četverogodišnje Programe održavanja vodotoka.

Svi podaci iz Plana upravljanja vodnim područjem koji uključuje i Plan upravljanja rizicima od poplava nalaze se u jedinstvenom sustavu, tako da se informacije za pojedine korisnike izdaju integrirano i na istoj »adresi« i po jedinstvenom postupku što značajno ubrzava postupak i skraćuje vrijeme potrebno da se dobije određena informacija.

Trenutno se u sklopu projekta »Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj« – VEPAR provode tri aktivnosti koje trebaju još čvršće integrirati upravljanje rizicima od poplava sa upravljanjem stanjem voda. To su:

– Analiza utjecaja građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava na hidromorfološko stanje vodnih tijela

– Promoviranje zeleno – infrastrukturnih mjera – grupa 1 – Studija »Mogućnosti šire implementacije mjera zelene infrastrukture u smanjenju rizika od poplava« s obukom stručnjaka i dionika i informiranjem javnosti

– Promoviranje zeleno – infrastrukturnih mjera – grupa 2 – Studija »Smjernice za tehničko projektiranje i procjenu socioekonomske izvedivosti mjera zelene infrastrukture u smanjenju rizika od poplava« s obukom stručnjaka i dionika i informiranjem javnosti

– Prijedlog kriterija za izmjene ciljeva okoliša.

Također u razmatraju se mogućnosti provedbe još nekih projekata koji bi između ostalog trebali imati za cilj i unapređenje koordinacije aktivnosti na upravljanju stanjem voda i upravljanju rizicima od poplava. To su naročito:

– izrada metodologije za procjenu negativnih utjecaja poplava na ekološko stanje voda

– unapređenje postojeće ili izrada nove metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja voda

– izrada komunikacijske strategije i drugo.

A. UPRAVLJANJE STANJEM VODA

1. OPTEREĆENJE VODA USLIJED LJUDSKIH DJELATNOSTI

1.1. Uvod

Opterećenje voda uslijed ljudskih djelatnosti u načelu se promatra kao: točkasto i raspršeno opterećenje. Svi izvori (pokretači) opterećenja sistematizirani su u sljedeće grupe[34](Sistematizacija prema Vodiču za izvješćivanje, Dodatak 1c.): stanovništvo (urbani razvoj odnosno »urban development«), turizam i rekreacija, industrija, akvakultura i ribarstvo, poljoprivreda, šumarstvo, transport, proizvodnja energije – hidroelektrane, proizvodnja energije – ostalo, obrana od poplava, klimatske promjene, ostali izvori opterećenja.

1.1.1. Točkasti izvori opterećenja

Kao točkasti izvori opterećenja obrađene su:

– točke koncentriranog unosa onečišćujućih tvari direktno u vodni okoliš, tako da je količina ispuštenih onečišćujućih tvari iz točkastog izvora jednaka količini unesenih onečišćujućih tvari u vodu na mjestu ispuštanja

– točke kontroliranog zahvaćanja voda za njeno korištenje za različite namjene,

– točke na kojima je provedbom zahvata u prostoru došlo do promjene morfoloških i hidroloških karakteristika voda.

Točkasti izvori onečišćenja – Podaci o točkastim izvorima onečišćenja preuzeti su iz vodne dokumentacije Hrvatskih voda o izdanim odobrenjima za ispuštanje otpadnih voda, koja su potrebna za sva ispuštanja na koja se primjenjuje Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Odobrenje se izdaje u obliku vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili rješenja o okolišnoj dozvoli za pogone koji podliježu odredbama IED direktive i sadrži uvjete za ispuštanje otpadnih voda (dopuštene količine, granične vrijednosti, obvezu monitoringa i dostave podataka o ispuštenim otpadnim vodama i druge obveze i eventualna izuzeća). Izuzetak čini opterećenje od slatkovodne i morske akvakulture na koje se ne primjenjuje Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda te su, u nedostatku odgovarajućih mjerenja, opterećenja procijenjena.

Tab. B.1 Pregled evidentiranih točkastih izvora onečišćenja voda postrojenja koja posluju na osnovu rješenja o okolišnoj dozvoli (stanje 2019. godina)

NKDNacionalna klasifikacija djelatnostiVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeUkupnoNapomena
prirodni prijemniksustav javne odvodnjeukupnoprirodni prijemniksustav javne odvodnjeukupnoprirodni prijemniksustav javne odvodnjeukupno
01Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima50959123511162
05-09Rudarstvo000000000
10-12Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda3151810141519
13-15Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda000000000
16-18, 31Prerada drva i proizvoda od drva i pluta osim namještaja, proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala, proizvodnja namještaja336101437
19-23Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, kemikalija i kemijskih proizvoda, osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka, proizvoda od gume i plastike, ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda132134104142325482 postrojenja još nisu u funkciji
24-28Proizvodnja metala, gotovih metalnih proizvoda, računala, elektroničkih i optičkih proizvoda, električne opreme, strojeva i uređaja2794266915
29-30, 33Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, ostalih prijevoznih sredstava, popravak i instaliranje strojeva i opreme000415415
35Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija9716202117183 postrojenja još nisu u funkciji
36-39Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom, Uklanjanje otpadnih voda, Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada;oporaba materijala, Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom1933521011212944734 postrojenja još nisu u funkciji
41-43Građevinarstvo000000000
52Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu0111011 postrojenje još nije u funkciji
UKUPNO9995194342054133115248


Ukupan broj vodopravnih dozvola za ispuštanje otpadnih voda gospodarskim subjektima obuhvaća 1.980 točkastih ispusta.

Tab. B.2 Pregled evidentiranih točkastih izvora onečišćenja voda koja posluju prema vodopravnoj dozvoli (osim aglomeracija) 31. prosinca 2019.

Vodno područje / podslivTočkasti izvori onečišćenja prema vrsti prijemnika
prirodni prijemniksustav javne odvodnjeukupno
sustavpražnjenje sabirne jame
Jadransko vodno područje27615469499***
27615469499
Vodno područje rijeke Dunav5248161411.481
Područje podsliva rijeka Drave i Dunava17428378535**
Područje podsliva rijeke Save35053363946*
Grand Total8009702101.980
*20 – dozvola izdana u 2020. godini
**1 – dozvola izdana u 2020. godini
***2 – dozvola izdana u 2020. godini

Sl. B.1 Pregled broja izdanih vodopravnih dozvola za ispuštanje otpadnih voda prema grupama djelatnosti

Tab. B.3 Pregled broja izdanih vodopravnih dozvola za ispuštanje otpadnih voda prema grupama djelatnosti

DjelatnostPodsliv
rijeka Drave i Dunava
Podsliv rijeke SaveVodno
područje
rijeke Dunav
Jadransko vodno područjeUkupno
Poljoprivreda1136617931210
Šumarstvo101424125
Morski ribolov44
Morska akvakultura66
Slatkovodna akvakultura333
Rudarstvo i vađenje mineralnih sirovina31114216
Prehrambena industrija, industrija pića, alkoholnih pića i duhanskih proizvoda479113899237
Tekstilna i kožna industrija131629130
Ostala prerađivačka industrija (metalna, kemijska, farmaceutska i drugo)13125538676462
Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom222
Građevinarstvo23588120101
Ostalo193432625259884
Ukupno5359461.4814991.980

U najvećem broju slučajeva riječ je o vodopravnim dozvolama izdanim za potrebe ispuštanja otpadnih voda uslužnih djelatnosti i trgovine oko 45 %, oko 38 % se odnosi na industriju a 12 % na poljoprivredu. šumarstvo, ribarstvo i akvakulturu.

Posebno, ukoliko se promatraju isključivo sustavi javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija oko 42 % aglomeracija trebaju imati vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda od čega oko 51 % ima važeću vodopravnu dozvolu (stanje s 2019. godinom). Broj aglomeracija koje imaju važeću vodopravnu dozvolu u odnosu na broj aglomeracija koje trebaju imati vodopravnu dozvolu je daleko povoljniji na jadranskom vodnom području i iznosi 61 % nego na vodnom području rijeke Dunav (41 %). Ovaj omjer je daleko najnepovoljniji na području podsliva rijeke Save gdje samo 36 % aglomeracija raspolažu važećom vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda.

Tab. B.4 Pregled vodopravnih dozvola za ispuštanje otpadnih voda za aglomeracije (stanje 2019. godina)

Rok ispunjenja zahtjeva iz Ugovora o pristupanju EUAglomeracijeEvidentirane aglomeracije koje trebaju imati vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih vodaAglomeracije koji imaju važeću vodopravnu dozvolu u 2019.
brojbroj%broj%
do 31.12. 2018.5858100 %3764 %
do 31.12. 2020.211990 %1048 %
do 31.12. 2023.18212569 %7240 %
manje od 2.000 ES48611824 %469 %
Ukupno74732043 %16522 %

Tab. B.5 Pregled vodopravnih dozvola za ispuštanje otpadnih voda za aglomeracije po vodnim područjima i podslivovima (stanje 2019. godina)

Rok ispunjenja zahtjeva iz Ugovora o pristupanje EUBroj aglomeracijaBroj evidentiranih aglomeracija koje trebaju imati vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih vodaBroj aglomeracija koji imaju važeću vodopravnu dozvolu u 2019.Broj aglomeracija koje imaju važeću dozvolu u odnosu na broj aglomeracija koje trebaju imati vodopravnu dozvolu (%)
Jadransko vodno područjeVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeVodno područje rijeke Dunav
UkupnoPodsliv rijeke SavePodsliv rijeka Drave i DunavaUkupnoPodsliv rijeke SavePodsliv rijeka Drave i DunavaUkupnoPodsliv rijeke SavePodsliv rijeka Drave i DunavaUkupnoPodsliv rijeke SavePodsliv rijeka Drave i Dunava
do 31.12. 2018.263222102632221023149588 %44 %41 %50 %
do 31.12. 2020.1296311853732164 %38 %40 %33 %
do 31.12. 2023.86966234695635214824111370 %43 %31 %62 %
manje od 2.000 ES19129519410167514110271915440 %37 %37 %40 %
UKUPNO3154322841481731471034410560372361 %41 %36 %52 %
SVEUKUPNO74732016552 %

Točkasto zahvaćanje i preusmjeravanje vode – Podaci o evidentiranim i kontroliranim zahvatima voda preuzeti su iz vodne dokumentacije Hrvatskih voda o izdanim odobrenjima za korištenje voda, kojima se korisnicima voda određuju uvjeti i granice korištenja. Odobrenje je potrebno za svako korištenje vode koje prelazi opseg općeg, odnosno slobodnog korištenja, a izdaje se u obliku ugovora o koncesiji ili vodopravne dozvole za korištenje voda. Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja voda. Za zahvaćanje vode namijenjene za ljudsku potrošnju, radi pružanja usluge javne vodoopskrbe ili prodaje na tržištima drugih zemalja, izdaje se vodopravna dozvola.

Tab. B.6 Pregled evidentiranih odobrenja za zahvaćanje vode po namjenama

NamjenaVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeRepublika Hrvatska
2018.2019.2018.2019.2018.2019.
broj
KONCESIJE3153207568390388
za proizvodnju električne energije242224234845
za korištenje u proizvodnom postupku2312483027261275
crpljenje mineralnih i termalnih6819717
za melioracijsko navodnjavanje4029854834
za gradnju trajnih građevina na javnom vodnom dobru111122
za vađenje pijeska i šljunka100010
za plutajuće i ploveće objekte110011
za mineralne i termalne punionice11111132214
UGOVORI ZA AKVAKULTURU4141554646
važeći ugovori sa vodopravnim uvjetima4141554646
VODOPRAVNE DOZVOLE2.9683.0283233143.2913.342
za javnu vodoopskrbu11011096117206227
za navodnjavanje2.5762.5851971552.7732.740
za tehnološke i slične potrebe2422862335265321
za pogon uređaja001111
za hlađenje u tehnološkom postupku222143
za mineralne i termominerale za balneološke potrebe672188
za grijanje i hlađenje poslovnih prostorija3238243442
Ukupan broj odobrenja3.3243.3894033873.7273.776

Broj izdanih odobrenja za korištenje voda u 2018. godini (3.727) i 2019. godini (3.776) se ne razlikuje značajno. Broj izdanih odobrenja je značajno veći na vodnom području rijeke Dunav nego na jadranskom vodnom području. Prema raspoloživoj evidenciji, u 2019. godini izdano je 3.776 odobrenja za zahvaćanje vode od čega je 227 odobrenja za korištenje voda za javnu vodoopskrbu, a 45 odobrenja za korištenje vodne snage za proizvodnju električne energije.

Podaci o količinskom opterećenju vodnih resursa određeni su na temelju podataka iz očevidnika koje su dužni voditi svi isporučitelji usluge javne vodoopskrbe i individualni korisnici koji zahvaćaju vode temeljem vodopravne dozvole ili ugovora o koncesiji. U pravilu, evidentiraju se podaci o zahvaćanju vode na razini pojedinih vodozahvata, tj. locirani su u prostoru i moguće ih je pridružiti određenom vodnom tijelu odnosno korišteni su u analizi opterećenja i utjecaja. Prema navedenim podacima i promatrajući omjer zahvaćenih količina i maksimalno dopuštenih zahvaćenih količina podzemnih voda na područjima podslivova i na vodnim područjima nije došlo do prekoračenja ukupno zahvaćenih u odnosu na ukupno dozvoljene količine.

Tab. B.7 Odnos zahvaćene i maksimalno dopuštene količine vode po vodnim područjima

Međutim, situacija je znatno drugačija ako se promatraju pojedina područja gdje je ovaj omjer iznimno nepovoljan na 12 takvih područja i kreće se od 1,13 do čak 14,46 na području Istočne Slavonije u slivu rijeke Save (vodno tijelo podzemnih voda ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV SAVE, Tab. B.82).

1.1.2. Raspršeni izvori opterećenja

Kao raspršeni izvori onečišćenja obrađene su kopnene površine različitih namjena opterećene onečišćujućim tvarima, koje su tu izložene složenim procesima razgradnje i ispiranja i dijelom mogu dospjeti u vode, a primarno su bile emitirane u druge medije okoliša: tlo ili zrak. Kao raspršeno onečišćenje koje se unosi direktno u vodu obrađeno je onečišćenje s plovila.

Podaci o raspršenim izvorima onečišćenja procijenjeni su korištenjem raznih dostupnih izvora. Za svaku relevantnu vrstu raspršenog onečišćenja određen je prostorni raspored opterećenih površina i specifičnog bruto opterećenja tih površina (kg/ha) karakterističnim onečišćujućim tvarima. Dio relevantnih raspršenih izvora identificiran je u prostoru, ali bez pravih saznanja o sastavu i intenzitetu potencijalnih emisija i putovima prijenosa emitiranih onečišćujućih tvari u vode. Korištenjem podataka i informacija iz literature evidentirane su onečišćujuće tvari vezane uz emisije iz pojedinih raspršenih izvora, a za neke od razmatranih izvora izvršena je i procjena emisija i to po standardnom obrascu:

Es = AR * EF

Es – ukupna emisija onečišćujuće tvari »s« u okoliš

AR – intenzitet aktivnosti (Activity Rate)

EF – faktor emisije (Emission Factor)

pri čemu su vrijednosti parametara AR i EF karakteristične za djelatnost – pokretača opterećenja[35](Pristup i parametri za procjenu emisija većinom su preuzeti iz studije Diffuse water emissions in E-PRTR, Deltares, 2013. i neslužbenoga dokumenta „Source identification and emission control“ (COM (2006) 397 FINAL i COM (2006) 398 FINAL), EC, DG Environment, Brussels.; Proposal for a simplified method for the quantification of emissions to water ETC/ICM task number: 1.1.4.1.).

Indirektni unos onečišćenja u površinske vode procjenjuje se bilanciranjem tereta onečišćujućih tvari duž vodnoga toka, polazeći od rezultata monitoringa kakvoće voda i podataka o emisijama onečišćujućih tvari. Za bilanciranje je korišten prostorni računalni model razvijen u Hrvatskim vodama[36](Model je ograničen na bilanciranje onečišćujućih tvari u kopnenim površinskim vodama. Za opterećenje prijelaznih i priobalnih voda iz raspršenih izvora dana je ekspertna procjena. Potencijalni unos onečišćenja u podzemne vode procjenjuje se korištenjem karte potencijalne osjetljivosti tla na propuštanje onečišćujućih tvari s površine i karte prirodne ranjivosti vodonosnika.). Za svaku računsku dionicu, određenu položajem mjernih postaja na kojima se prati kakvoća voda, i za svaku onečišćujuću tvar, uspoređuje se promjena tereta duž dionice i poznati unos iz točkastih izvora na neposrednom priljevnom području dionice. Kao poznato onečišćenje uzima se i polazno, prirodno prisutno onečišćenje, procijenjeno iz referentnih koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari, kao i raspršeno onečišćenje koje se ispušta direktno u vode. Ukupna razlika tereta pripisuje se indirektnom unosu iz raspršenih izvora onečišćenja i okvirno alocira po izvorima onečišćenja proporcionalno njihovom udjelu u ukupnoj emisiji onečišćujuće tvari na neposrednom priljevnom području dionice[37](Radi se o vrlo gruboj alokaciji kod koje nisu uzeti u obzir složeni procesi razgradnje, pronosa i transformacije onečišćenja kroz različite medije.).

Riječ je o pojednostavljenom modelu koji simulira složene procese i odnose opisane u preporukama Tehničkoga vodiča koji uređuje pitanje inventarizacije unosa onečišćujućih tvari u vode[38](Vodič br. 28 Tehnički vodič za pripremu popisa, ispuštanja i gubitaka prioritetnih i prioritetnih opasnih tvari.).

Vodno područje/podsliv2017.2018.2019.

Odnos zahvaćene

i maksimalno

dopuštene količine

Maksimalno dopuštene količineZahvaćenoMaksimalno dopuštene količineZahvaćenoMaksimalno dopuštene količineZahvaćeno
milijuna m3 godišnje
Podsliv rijeka Drave i Dunava76,0245,0876,0237,4376,0241,170,54
Podsliv rijeke Save197,09188,17197,09197,46197,09197,590,99
Vodno područje rijeke Dunav273,11233,25273,11234,89273,11238,760,86
Jadransko vodno područje212,10158,01212,10173,65212,10158,140,77
Republika Hrvatska485,21391,25485,21408,54485,21396,900,82

1.1.3. Hidromorfološko opterećenje voda

Podaci o hidromorfološkom opterećenju rijeka i jezera prikupljaju se u popisima i registrima vlasnika/upravitelja vodnih/infrastrukturnih građevina i sustava od kojih su najznačajniji:

• podaci o regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama, građevinama za melioracijsku odvodnju i sustavima obrane od poplava – prikupljaju se u područnim i lokalnim organizacijskim jedinicama Hrvatskih voda i pohranjuju u Informacijskom sustavu voda

• podaci o građevinama hidroenergetskih sustava – u nadležnosti Hrvatske elektroprivrede

• podaci o unutarnjim vodnim putovima – u nadležnosti Agencije za vodne putove.

Tijekom 2019. godine sistematizirani su podaci o korištenju hidroenergije za proizvodnju električne energije u pratećem dokumentu Pregled hidroenergetskog korištenja voda za potrebe izrade Plana upravljanja vodnim područjima objavljenom na mrežnim stranicama Hrvatskih voda (https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/PUVP3%20-%20HV%20-%200012.pdf). Pregledom su obuhvaćeni i podaci o malim hidroelektranama, što je novost u odnosu na prethodni Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. Sistematizirani podaci su korišteni i u dokumentu Privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja – 2019.

Ostale vodne i infrastrukturne građevine su najvećim dijelom u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (građevine za navodnjavanje) i isporučitelja vodnih usluga (zahvatne građevine, ispusti javne odvodnje).

Riječ je o podacima o fizičkim zahvatima u vodnom sustavu (postojeće vodne građevine i drugi fizički/strukturalni zahvati vezani za održavanje i korištenje voda) koji utječu na morfološke, a moguće i hidrološke značajke vodnih tijela. Potpunost i pouzdanost prikupljenih podataka razlikuje se po dijelovima vodnih područja, ovisno o načinu vođenja dokumentacije.

Prikupljeni podaci razvrstani su u tri grupe hidromorfoloških opterećenja, prema dominantnom tipu hidromorfoloških promjena koje uzrokuju:

• fizičke promjene duž korita, obala i inundacije

• poprečne vodne građevine

• kontrola dinamike vodenoga toka.

Analiza podataka je pokazala da je veliki dio vodnih/infrastrukturnih građevina višenamjenski.

Fizičke promjene duž korita, obala i inundacije – Linijske vodne građevine i zahvati (nasipi, pojačanje i učvršćivanje obala, oblaganje korita i dna kamenom ili betonom, kanaliziranje i produbljivanje korita i slično) dovode do nestajanja prirodnih varijacija u širini i dubini rijeke, ali i u nizu fizičkih obilježja staništa, tipovima podloga, toku, svojstvima taloženja i erozije itd, a kao rezultat toga nestaju specifična vodna staništa. Također, moguć je prekid interakcije između vodenih i kopnenih komponenti riječne doline, osobito u poplavnim područjima koja imaju važnu ulogu u infiltraciji vode i prihranjivanju vodonosnika kao i u kontroli erozije, pronosa i taloženja nanosa i slično. Promjene u uzdužnom i poprečnom profilu rijeke često utječu na povezanost s podzemnim vodama što djeluje na hidrološki režim površinskih i podzemnih voda i ekosustava ovisnih o podzemnim vodama.

Poprečne vodne građevine – Prisutnost poprečnih građevina (brana, ustava, pragova, stepenica i slično) ima ozbiljne ekološke posljedice jer je spriječen prirodan tok vode, nanosa, vodenih organizama, što uzrokuje promjene stanišnih uvjeta i strukture životnih zajednica uzvodno i nizvodno od pregrade. Kako mnoge vrste u velikoj mjeri ovise o različitim stanišnim karakteristikama, naročito za reprodukciju, neophodno im je slobodno uzdužno kretanje.

Kontrola dinamike vodenoga toka – Kontrola dinamike vodenoga toka odnosi se na dijelove i dionice vodotoka koji su zbog različitih ljudskih djelatnosti izloženi naglim promjenama dinamike tečenja (hydropeaking), usporavanju toka i sličnim promjenama, zbog čega dolazi do značajnih promjena stanišnih prilika i mogućeg narušavanja dobrog stanja.

Tab. B.8 Pregledna tablica hidromorfoloških opterećenja na kopnenim vodama (podaci koji su uzeti u obzir u analizi opterećenja i utjecaja za Plan upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027.)

GrađevinaPodsliv rijeka Drave i DunavaPodsliv rijeke SaveVodno područje rijeke DunavJadransko vodno područjeUkupno
Broj točkastih građevina
Brana32528422106
Brodska prevodnica11
Brzotok2941701080
Crpna stanica22497136107
Čep9932742616442
Hidroelektrana3251015
Kaskada5050656
Kupalište12566868
Luka6612416
Mala hidroelektrana51823528
Mlin412412168580
Most649741.0389001.938
Pero183762592261
Pilana131313
Prag121149270216486
Pregrada1472043511.6001.951
Preljev214162743
Propust482953433.7224.065
Ribnjak444444
Stepenica3621.2111.5731.2962.869
Ustava12575200117317
Utok3838139
Vodozahvat4567571571
Ukupno1.2644.6735.9378.15914.096
Broj linijskih građevina
Brana333
Hidrotehnički tunel555156
Hydropeaking31437
Kanal1351359031.038
Kanal lateralni329329329
Most22
Nasip2387651.0032401.243
Natkrivena regulacija888
Obaloutvrda2514046555961.251
Ostalo10.09915.17325.2727.61432.886
Pero22
Plovni put15203535
Potpuno obloženo korito167167164331
Preljev5516
Prokop88917
Sifon1327402161
Šljunčara666
Ustava444
Zatvorena regulacija727266138
Zid646464
Ukupno10.61917.19627.8159.67237.487
Broj poligonskih građevina
Akumulacija26507649125
Nizinska retencija3347
Odsječeni rukavac515151
Prirodno jezero111
Retencija25376262124
Ribnjak104959564
Šljunčara888
Umjetno jezero464646
Ukupno61245306120426
građevine obrane od poplava


Hidromorfološko opterećenje prijelaznih i priobalnih voda vezano je uglavnom uz fizičke promjene obale (izgradnja lukobrana, operativnih gatova, privezišta, marina i slično), korita (kanaliziranje toka rijeke), ali i uz intenzivni uzgoj morskih organizama.

Sl. B.2 Hidromorfološko opterećenje prijelaznih i priobalnih voda (označena su vodna tijela za koja je procijenjeno da hidromorfološka
opterećenja mogu imati značajniji utjecaj na stanje pojedinih bioloških elemenata kakvoće)

Tab. B.9 Pretpostavljeni utjecaj vodnih građevina na promjenu pokazatelja hidromorfološkog stanja (odstupanje od referentnih uvjeta – %)

VODNE GRAĐEVINEkoličina i dinamika vodenog tokaveza s podzemnim vodamalongitudinalni kontinuitetlateralni kontinuitetkanaliziranostvarijacije širine i dubinestruktura i
sediment dna
struktura obalnog pojasa
1. regulacijske i zaštitne vodne građevine
 
 
nasipi (udaljenost od vodotoka <15 m)*201058030401070
 
 
nasipi (udaljenost od vodotoka >15 m)*1010-401015540
 
 
obaloutvrde*3010208050807090
 
 
umjetna korita vodotoka409060100100100100100
 
 
odteretni kanali 
 
lateralni kanali100100100100100100100100
 
 
odvodni tuneli 
 
brane80801004080100100100
 
 
akumulacije**1001001005050100100100
 
 
ustave8050801020202030
 
 
retencije10050634050755075
 
 
crpne stanice za obranu od poplava3030801010105010
 
 
vodne stepenice2040703010305050
 
 
slapišta2040703010303010
 
 
pera301020-60605030
 
 
građevine za zaštitu od erozija i bujica*--------
2. komunalne vodne građevine:
 
2.1. građevine za javnu vodoopskrbu
 
 
akumulacije**1001001005050100100100
 
 
vodozahvati 
 
uređaji za kondicioniranje vode 
 
vodospreme 
 
crpne stanice 
 
glavni dovodni cjevovodi 
 
vodoopskrbna mreža 
2.2. građevine za javnu odvodnju
 
 
kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, 
 
mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, 
 
kolektori 
 
crpne stanice 
 
uređaji za pročišćavanje otpadnih voda 
 
uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda 
 
lagune 
 
ispusti u prijemnik3. vodne građevine za melioracije
 
3.1. građevine za melioracijsku odvodnju
 
 
kanali100100100100100100100100
 
 
crpne stanice3030801010105010
 
 
drenaže 
 
betonski propusti20205010010010010100
 
 
čepovi5010010010010010050100
 
 
sifoni301009010010010050100
 
 
stepenice2040703010305050
 
 
brzotoci1080103030101010
 
 
obloge za zaštitu od erozije*10101010030301010
 
 
ustave8050801020202030
 
3.2. građevine za navodnjavanje
 
 
akumulacije**1001001005050100100100
 
 
zahvatne građevine 
 
razvodna mreža4. vodne građevine za proizvodnju električne energije
 
 
brane80801004080100100100
 
 
akumulacije**1001001005050100100100
 
 
dovodni i odvodni kanali100100100100100100100100
 
 
tuneli5. građevine za unutarnju plovidbu
 
 
objekti sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama 
 
lučke građevine*20101010030301010
6. ostale antropogene morfološke promjene*5050505050505050
* ukoliko se građevina nalazi samo na jednoj obali vrijednost se množi koeficijentom 0,5
** ukoliko imaju funkcionalne građevine za migraciju riba longitudinalni kontinuitet se množi koeficijentom 0,33
dužina – dužina paralelna s vodotokom


1.1.4. Biološko opterećenje – invazivne strane i strane vrste

Invazivne i strane vrste – U Hrvatskoj je trenutno zabilježeno oko 940 stranih vrsta te se smatra da je oko 10 – 15 % njih invazivno. Prema podacima Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja do 2016. godine u Republici Hrvatskoj je zabilježena 131 invazivna strana vrsta (Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. – 2020. godine). Najzastupljenije skupine u kopnenim i slatkovodnim ekosustavima su kopnene biljke (60 vrsta) te slatkovodne ribe (17 vrsta) i rakovi (12 vrsta). U morskim ekosustavima najzastupljenije su alge (10 vrsta). Zastupljenost morskih vrsta je nešto manja jer se kroz ažuriranje popisa morskih stranih vrsta i znanstvena istraživanja uspostavilo da pojedine vrste nisu strane ili su promijenile status u kriptogene vrste. Do 2020. godine, u hrvatskom dijelu Jadranskog mora zabilježeno je 89 morskih stranih vrsta. Uočen je trend širenja već prisutnih vrsta, uključujući i one koje imaju značajan utjecaj na bioraznolikost, a zabilježeno je i širenje područja rasprostranjenosti i porast brojnosti populacije rebraša Mnemiopsis leidyi u sjevernom Jadranu. Najčešći vektor prijenosa morskih stranih vrsta predstavlja brodski promet, bilo putem ispuštanja balastnih voda ili obraštaja trupa.

Od vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji na teritoriju Republike Hrvatske trenutno je zabilježeno 28 vrsta. Od životinja trenutno su zabilježene sljedeće vrste: mali indijski mungos (Herpestes javanicus), nutrija (Myocastor coypus), rakun (Procyon lotor), bizamski štakor (Ondatra zibethicus), rakunopas (Nyctereutes procyonoides), jelen aksis (Axis axis (Erxleben, 1777)), egipatska guska (Alopochen aegyptiacus), sveti ibis (Threskiornis aethiopicus), bodljobradi rak (Faxonius limosus), signalni rak (Pacifastacus leniusculus), mramorni rak (Procambarus virginalis), rotan (Perccottus glenii), bezribica (Pseudorasbora parva), sunčanica (Lepomis gibbosus), crni somić (Ameiurus melas (Rafinesque, 1820), gambuzija (Gambusia holbrooki Girard, 1859), crvenouha/žutouha kornjača (Trachemys scripta), a od biljaka prava svilenica (Asclepias syriaca), Mantegacijeva šapika (Heracleum mantegazzianum), kudzu (Pueraria montana var. lobata), žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera), vrbolika akacija (Acacia saligna), žljezdasti pajasen (Ailanthus altissima), japanski hmelj (Humulus scandens), Nuttalliieva vodena kuga (Elodea nuttallii), raznolistni krocanj (Myriophyllum heterophyllum), plutajuća močvarna mekčina (Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven) i vodena salata (Pistia stratiotes L.).

Kroz OPKK projekt Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta kojeg je proveo Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prikupljeni su podaci za vrste s Unijinog popisa, ali i za sve druge strane i invazivne strane vrste taksonomskih skupina: slatkovodni makrozoobentos, slatkovodni deseteronožni rakovi, slatkovodne ribe, vodozemci i gmazovi, sisavci vezani za kopnene ekosustave, sisavci vezani za vodene ekosustave i vaskularne biljke.

U sklopu projekta izrađeno je devet programa praćenja za invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji: slatkovodne deseteronožne rakove, bodljobradog raka (Faxonius limosus), signalnog raka (Pacifastacus leniusculus) i mramornog raka (Procambarus virginalis), slatkovodne ribe, rotana (Perccottus glenii) i bezribicu (Pseudorasbora parva), sisavce malog indijskog mungosa (Herpestes javanicus), rakunopsa (Nyctereutes procyonoides), nutriju (Myocastor coypus) i bizamskog štakora (Ondatra zibethicus) te za vaskularne biljke žljezdasti pajasen (Ailanthus altissima) i plutajuću močvarnu mekčinu (Ludwigia peploides), no provedba programa praćenja još nije započela.

Kroz OPKK projekt Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta kojeg je provela Uprava za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoj, izrađeno je ukupno pet planova upravljanja za široko rasprostranjene vrste s Unijina popisa. Tri plana upravljanja izrađena su za životinjske vrste malog indijskog mungosa (Herpestes javanicus), signalnog raka (Pacifastacus leniusculus) i crvenouhu/žutouhu kornjaču (Trachemys scripta), a dva plana upravljanja odnose se na biljne vrste pravu svilenicu (Asclepias syriaca) i žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera).

Dana 26. studenoga 2021. Odlukom ministra Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (»Narodne novine«, br. 15/18. i 14/19.), donesena su i dva akcijska plana – Akcijski plan o putovima unosa invazivnih stranih vrsta vezanim uz transport i Akcijski plan o putovima unosa invazivnih stranih vrsta spontanim širenjem. Obaveza donošenja ovih akcijskih planova proizlazi iz Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta.

Zakonom o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima uređuje se pitanje sprječavanja unošenja i širenja te upravljanje invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: Unija) te stranim vrstama, uključujući i invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, kako bi se spriječio ili ublažio njihov štetni utjecaj na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 1143/2014 i tog Zakona je ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode. Pri provedbi Uredbe (EU) br. 1143/2014 i tog Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnima za poslove carinskog nadzora, poljoprivrede, biljnog zdravstva, veterinarstva, šumarstva, lovstva, ribarstva i unutarnjih poslova. Ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode na nacionalnom nivou surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama po pitanjima sprječavanja unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta te upravljanju njima.

Provoditelji mjera kontrole širenja i iskorjenjivanja stranih i invazivnih stranih vrsta predlažu se u strateškim dokumentima kao što su planovi upravljanja, akcijski planovi i dr. Dio mjera kontrole širenja i iskorjenjivanja stranih i invazivnih stranih vrsta propisuje se i kroz postupke ocjene prihvatljivosti planova, programa ili zahvata za ekološku mrežu (OPEM) i postupke izdavanja uvjeta zaštite prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima predviđa mogućnost donošenja naredbe ili rješenja konkretnim provoditeljima za uklanjanje invazivnih stranih vrsta od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) (čl. 22). Za provedbu uklanjanja invazivne strane vrste s područja s kojih bi bilo potrebno provesti uklanjanje potrebno je osigurati i odgovarajuća financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave i/ili fondova Europske unije.

Ministar nadležan za poslove zaštite prirode naredbom o uklanjanju može odrediti iskorjenjivanje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji u ranoj fazi invazije, sukladno odredbi članka 17. Uredbe (EU) 1143/2014. Ukoliko se radi o invazivnim stranim vrstama u ranoj fazi invazije troškove uklanjanja snosi fizička ili pravna osoba koja je prouzročila širenje invazivne strane vrste, odnosno u slučaju kada tu osobu nije moguće utvrditi ili kada se radi o spontanom širenju populacije invazivne strane vrste, troškovi uklanjanja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sl. B.3 Karta opažanja invazivnih stranih vrsta (Izvor podataka: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
Portal o invazivnim vrstama u Hrvatskoj, siječanj 2022.)

Problematika raznolisnog krocnja – Raznolistni krocanj (Myriophyllum heterophyllum) je slatkovodna višegodišnja biljna vrsta koja se može razmnožavati spolno (nije još zabilježeno u Europi) i vegetativno, što je glavni način njezinog širenja u vodnim tijelima. Raznolistni krocanj je na području delte Neretve prvi puta zabilježen 2016. godine (Jasprica, N. et al. 2017: Myriophyllum heterophyllum Michx. (Haloragaceae) u Hrvatskoj. Nat. Croat., Vol. 26, No. 1, 99 – 103). Tijekom istraživanja provedenih u 2018. godini raznolistni krocanj je zabilježen na velikom broju lokaliteta delte Neretve: Modro oko, jezero Desne, Mislina, Kuti i Crna rijeka. (Istraživanje i kartiranje invazivnih stranih vrsta Myriophyllum heterophyllum Mitch. i Egeria densa Planchon u području ekološke mreže Delta Neretve, Hrvatsko botaničko društvo, 2018).

Metoda uklanjanja raznolisnog krocnja: Mehaničko uklanjanje raznolistnog krocnja u vodenim ekosustavima iznimno je zahtjevno jer se biljka može širiti i pomoću otrgnutog malog dijela biljke (lista, stabljike, korijena) pa je prilikom uklanjanja potrebno primijeniti veliki oprez kako dijelovi vodene biljke koji su uklonjeni ne bi zaostali u vodi. Također, oko područja radova potrebno je rasporediti plutajuće prepreke koje će onemogućiti širenje plutajućih fragmenata biljaka koji zaostanu u vodi tijekom radova vađenja vodenih biljaka. Zaostale plutajuće fragmente potrebno je pokupiti ručnim mrežama ili nekom drugom vrstom odgovarajuće opreme. Također se trebaju adekvatno očistiti i svi odjevni predmeti koji bi mogli rasprostraniti fragmente vrste (čizme i slično) te sva oprema i mehanizacija korištena prilikom uklanjanja vodene biljke M. heterophyllum što njezino uklanjanje čini izazovnim. Navedeno se provodi pod nazivom »provjeri, očisti, posuši«!

U razdoblju od 6. – 10. rujna 2021. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je uz pomoć vanjskog stručnjaka, tvrtke Clewat, specijaliziranim brodom provela pilot uklanjanje invazivne strane vrste raznolistni krocanj na području Posebnog rezervata Kuti (u blizini naselja Bađule) koji se nalazi i unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000031 Delta Neretve te Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000031 Delta Neretve sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže. (https://www.zastita-prirode-dnz.hr/uklanjanje-strane-invazivne-vrste-vodenog-bilja-raznolisni-krocanj-u-pilot-podrucju-jezero-kuti-i-pristupnim-kanalima/).

Postizanje ciljeva Direktive o staništima, Direktiva o pticama i ciljeva Okvirne direktive o vodama[39](DIREKTIVA VIJEĆA 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktiva o staništima), DIREKTIVE 2009/147/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (Direktiva o pticama) i ciljeva DIREKTIVE 2000/60/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama))Vezano uz postizanje ciljeva Direktive o staništima, Direktive o pticama i Okvirne direktive o vodama, postizanje dobrog stanja voda sukladno Okvirnoj direktivi o vodama svakako doprinosi i postizanju ciljeva očuvanja na područjima ekološke mreže čiji su ciljni stanišni tipovi i ciljne vrste vezani uz vodene ekosustave.

1.2. Opterećenje voda sistematizirano prema pokretačima / izvorima opterećenja

1.2.1. Stanovništvo[40](Prema sistematizaciji Okvirne direktive o vodama »urban development«)

1.2.1.1. Onečišćenje voda

Ispuštanje komunalnih otpadnih voda (točkasto opterećenje) – Prema članku 4. stavak 1. točka 1. Zakona o vodama aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirane da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja. Republika Hrvatska je odabrala koncept koji podrazumijeva da se područje jedne aglomeracije opslužuje s jednim sustavom za prikupljanje i jednim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Početna analiza takvih područja obavljena je još 2010. godine u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva, kada su identificirane 763 aglomeracije ili sustava odvodnje, pri čemu su 294 aglomeracije bile veće od 2.000 ES. Prema prihvaćenom pristupu za određivanje aglomeracija u Republici Hrvatskoj u redovitim se dvogodišnjim ciklusima obavljaju noveliranja informacija o aglomeracijama. Prema posljednjoj analizi napravljenoj u pripremi Izvješća o provedbi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (11 izvještajnog ciklusa) koje je dostavljeno Europskoj komisiji u listopadu 2020. godine, prama stanju u 2018. godini je izdvojeno 747 aglomeracija. Od ukupno 747 aglomeracija 260 aglomeracija ima opterećenje veće od 2.000 ES (ekvivalentnih stanovnika, u daljnjem tekstu: aglomeracije veće od 2.000 ES) te imaju obvezu usklađenja s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. U razdoblju od zadnjeg popisa stanovništva 2011. godine službene procjene ukazuje da je do 2018. godine ukupni broj stanovnika smanjen za 208.643 čime je prosječni broj stanovnika u Republici Hrvatskoj pao s gotovo 76 stanovnika/km2 na 72 stanovnika/km2. Kontinuirano smanjenje broja stanovnika, koje je dodatno izraženije u manjim sredinama, predstavlja veliki izazov iznalaženju okolišno prihvatljivog i financijski održivog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Tab. B.10 Pregled aglomeracija – osnovni podaci

Aglomeracije prema ukupnom opterećenju (ES)aglomeracijeukupno
opterećenja
aglomeracija
stanovnici 2011.stanovnici 2018.smanjenje
stanovnika
ukupna površina aglomeracijanaselja odvodnjeukupna
administrativna površina naselja
prosječna površina aglomeracijeprosječan broj
naselja u aglomeraciji
prosječan broj stanovnika u
aglomeraciji 2011
brojESbroj = ESbroj = ESbroj = ESkm2brojkm2km2/agl.nas./agl.stan./agl.
PSSAglomeracije veće od 2.000 ES (ukupno)891.992.8901.704.7351.646.21758.5182.7527806.81330,98,819.154
preko 50.000 ES61.274.2301.067.6191.067.962-3438011761.356133,529,3177.937
10.000 ES do 49.999 ES22483.237414.472385.04029.43210183332.13546,315,118.840
2.000 ES do 9.999 ES61235.423222.644193.21529.4299332713.32215,34,43.650
Aglomeracije manje od 2.000 ES (male aglomeracije)195159.248153.028132.02621.0028784214.2294,52,2785
gravitirajuća naselja s individualnom odvodnjom 
 
266.462236.28430.178 
2.47914.377 
 
 
Ukupno2842.152.1382.124.2252.014.527109.6983.6303.68025.41912,84,26.541
PSDAglomeracije veće od 2.000 ES (ukupno)47815.347609.650564.80244.8481.7453674.19137,17,812.971
preko 50.000 ES4476.968314.804299.81114.9938041441.439201,036,078.701
10.000 ES do 49.999 ES9169.404146.830131.18115.6494068694645,19,616.314
2.000 ES do 9.999 ES34168.975148.016133.81014.2065351371.80615,74,04.353
Aglomeracije manje od 2.000 ES (male aglomeracije)101105.54899.07085.13713.9335652212.7305,62,2981
gravitirajuća naselja s individualnom odvodnjom 
 
70.69563.0827.613 
3942.410 
 
 
Ukupno148920.895779.415713.02166.3942.3109829.33115,64,04.789
VPDAglomeracije veće od 2.000 ES (ukupno)1362.808.2372.314.3852.211.019103.3664.4971.14711.00468,016,632.126
preko 50.000 ES101.751.1981.382.4231.367.77314.65016053202.795334,565,3256.638
10.000 ES do 49.999 ES31652.641561.302516.22145.0811.4244193.08191,424,735.154
2.000 ES do 9.999 ES95404.398370.660327.02543.6351.4684085.12831,08,58.003
Aglomeracije manje od 2.000 ES (male aglomeracije)296264.796252.098217.16334.9351.4436426.95910,14,31.766
gravitirajuća naselja s individualnom odvodnjom 
 
337.157299.36637.791 
2.87316.787 
 
 
Ukupno4323.073.0332.903.6402.727.548176.0925.9404.66234.75013,84,15.941
JVPAglomeracije veće od 2.000 ES (ukupno)1242.203.1611.110.4711.093.58716.8841.2934714.60010,43,88.955
preko 50.000 ES111.032.484678.397669.8548.54340710297737,09,361.672
10.000 ES do 49.999 ES37766.282266.808264.1882.6204921871.52013,35,17.211
2.000 ES do 9.999 ES76404.395165.266159.5455.7213941822.1035,22,42.175
Aglomeracije manje od 2.000 ES (male aglomeracije)191135.52491.46285.0176.4453972543.4272,11,3479
gravitirajuća naselja s individualnom odvodnjom 
 
179.316170.0949.222 
1.38713.789 
 
 
Ukupno3152.338.6851.381.2491.348.69832.5511.6902.11221.8165,42,33.816
RHAglomeracije veće od 2.000 ES (ukupno)2605.011.3983.424.8563.304.606120.2505.7901.61815.60422,36,213.173
preko 50.000 ES212.783.6822.060.8202.037.62723.19320124223.772371,574,6318.310
10.000 ES do 49.999 ES681.418.923828.110780.40947.7011.9166064.601104,729,742.365
2.000 ES do 9.999 ES171808.793535.926486.57049.3561.8625907.23136,210,910.178
Aglomeracije manje od 2.000 ES (male aglomeracije)487400.320343.560302.18041.3801.84089610.38612,25,72.245
gravitirajuća naselja s individualnom odvodnjom 
 
516.473469.46047.013 
4.26030.576 
 
 
Ukupno7475.411.7184.284.8894.076.246208.6437.6306.77456.56610,23,45.045


Tab. B.11 Usklađenost aglomeracija većih od 2.000 ES-a u odnosu na zahtjeve Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda

 
Aglomeracije prema ukupnom opterećenju (ES)Broj aglomeracija
Sukladnost priključenosti na sustav javne odvodnje (> 98 % – da, 90 – 98 % – uvjetno, < 90 % – ne)Sukladnost izgrađenosti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) u odnosu na minimalni zahtijevani stupanj pročišćavanja prema zahtjevima DirektiveSukladnost učinkovitosti rada UPOV-a u odnosu na minimalni zahtijevani stupanj pročišćavanja (samo za rok 2018.)Ukupna sukladnost (priključenost na sustav javne odvodnje + izgrađenost UPOV-a + učinkovitost rada UPOV-a)
dauvjetnonedanedanen/pdanen/p
PSSpreko 50.000 ES00633330060
10.000 ES do 49.999 ES002212111560166
2.000 ES do 9.999 ES0259115000610061
Ukupno028715744186702267
PSDpreko 50.000 ES00422220040
10.000 ES do 49.999 ES00918153063
2.000 ES do 9.999 ES2230112300340034
Ukupno22431433373701037
VPDpreko 50.000 ES0010555500100
10.000 ES do 49.999 ES003122922090229
2.000 ES do 9.999 ES2489227300950095
Ukupno2413029107725104032104
JVPpreko 50.000 ES1281101910101
10.000 ES do 49.999 ES75251360162101621
2.000 ES do 9.999 ES5665146200760076
Ukupno131398161081259802698
RHpreko 50.000 ES121861561410201
10.000 ES do 49.999 ES75563652363003830
2.000 ES do 9.999 ES710154361350017100171
Ukupno151722845215850202058202
Napomena: Ocjena usklađenosti prema priključenosti na sustav javne odvodnje odnosi se na izravnu priključenost na sustav javne odvodnje, čemu u sagledavanju ukupne razine ispunjenosti zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda treba pridodati i podatke o primijenjenim individualnim odgovarajućim sustavima odvodnje, što razinu usklađenosti s člankom 3. Direktive čini nešto povoljnijom.

Sl. B.4 Stupanj priključenosti na sustave javne odvodnje
(Izvor: Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine)

Prema dokumentaciji Hrvatskih voda o stanju odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na kraju 2018. godine, evidentirana su 293 sustava javne odvodnje, 131 na vodnom području rijeke Dunav i 162 na jadranskom vodnom području. Na njih je priključeno 2.345.180 stanovnika (55 % ukupnog stanovništva prema popisu 2011.). Pročišćavanjem otpadnih voda obuhvaćeno je 1.842.884 stanovnika (43 % ukupnog stanovništva), priključenih na 195 aktivnih komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda različitih stupnjeva pročišćavanja. Na vodnom području rijeke Dunav prevladava 2. stupanj pročišćavanja, a na jadranskom vodnom području prethodni stupanj pročišćavanja s podmorskim ispustom. Postoji još 18 izgrađenih uređaja za pročišćavanje koji nisu u funkciji.

Tab. B.12 Pregled sustava javne odvodnje prema stupnju pročišćavanja otpadnih voda (nova)

 
prethodni stupanj1. stupanj2. stupanj3. stupanjpročišćava sebez uređajaUKUPNO
PSSBroj sustava07317454388
Broj priključenih stanovnika090.543809.907120.5501.021.000231.9751.252.975
Udio u ukupnom stanovništvu04,3 %38,1 %5,7 %48,0 %10,9 %58,9 %
PSDBroj sustava02196271643
Broj priključenih stanovnika02.975107.33872.164182.477171.673354.150
Udio u ukupnom stanovništvu00,4 %13,8 %9,3 %23,5 %22,1 %45,6 %
VPDBroj sustava0950137259131
Broj priključenih stanovnika093.518917.245192.7141.203.477403.6481.607.125
Udio u ukupnom stanovništvu03,2 %31,6 %6,6 %41,4 %13,9 %55,3 %
JVPBroj sustava5113461312339162
Broj priključenih stanovnika427.365112.14195.8954.006639.40798.648738.055
Udio u ukupnom stanovništvu31,0 %8,1 %6,9 %0,3 %46,3 %7,1 %53,5 %
RHBroj sustava5122962619598293
Broj priključenih stanovnika427.365205.6591.013.140196.7201.842.884502.2962.345.180
Udio u ukupnom stanovništvu10,0 %4,8 %23,6 %4,6 %43,0 %11,7 %54,7 %

Bez sustava javne odvodnje je 45 % stanovništva, 45 % na vodnom području rijeke Dunav i 46 % na jadranskom vodnom području. Otpadne vode od tog dijela stanovništva sudjeluju u tzv. raspršenom opterećenju voda.

Onečišćenje otpadnim vodama od stanovništva prati se preko pokazatelja organskog onečišćenja, onečišćenja hranjivim tvarima te više specifičnih onečišćujućih tvari koje se javljaju u otpadnim vodama iz kućanstava. Ukupni teret onečišćenja od stanovništva priključenog na sustav javne odvodnje procijenjen je na temelju broja priključenih stanovnika, pretpostavljenih faktora emisije po stanovniku i pretpostavljenog uklanjanja onečišćenja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda tamo gdje takav uređaj postoji.

Tab. B.13 Pretpostavljeni faktori emisije i smanjenje onečišćenja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda ovisno o stupnju pročišćavanja[41](Za organske i hranjive tvari preuzete preporuke ICPDR-a; za teške metale i PAH-ove prema Diffuse water emissions in E-PRTR, Deltares, 2013.)

Onečišćujuća tvar

Faktor emisije

(g/sta/god)

Onečišćenje na ispustu u prijamnik

(g/sta/god.)

Bez pročišćavanja

Prethodni

stupanj

1. stupanj2. stupanj3. stupanj
BPK521.90021.90021.90017.5206.5701.095
KPK40.15040.15040.15030.11310.0386.023
Ukupni N3.2123.2123.2122.9232.088964
Ukupni P748748748673599150
Kadmij0,050,050,050,020,020,0175
Bakar6,546,546,541,9621,9620,3924
Živa0,0180,0180,0180,00540,00540,0050
Olovo0,790,790,790,3160,3160,079
Nikal0,500,500,500,350,350,21
Cink10,2910,2910,293,093,091,85
Antracen0,0007050,0007050,0007050,00021180,00021180,0002118
Fluoranten0,0250,0250,0250,0013340,0013340,001334

Tab. B.14 Teret onečišćenja od stanovništva na ispustima sustava javne odvodnje

Onečišćujuća tvarPSSPSDVPDJVPRH
(tona/god.)
BPK512.1204.59616.71614.11930.834
KPK20.8968.49429.39125.48354.874
Ukupni N2.8178543.6712.2215.892
Ukupni P7382069435271.470
Kadmij0,03170,01210,04380,03050,0743
Bakar3,33111,36754,69863,84998,5485
Živa0,00960,00400,01370,01060,0243
Olovo0,47730,17620,65350,48161,1351
Nikal0,45650,13960,59610,33670,9327
Cink5,39242,24097,63336,062913,6962
Antracen0,00040,00020,00050,00040,0010
Fluoranten0,00720,00450,01170,01340,0251

U cjelini, iz prikupljenih otpadnih voda se uklanja gotovo 40 % organskog onečišćenja, oko 12 % dušika i 16 % fosfora. Uklanjanje teških metala kreće se u rasponu 37 – 44 %, osim nikla kojeg se uklanja samo 20 %. Na uređajima se zadrži oko 42 % antracena i oko 57 % fluorantena. Razina pročišćavanja je povoljnija na vodnom području rijeke Dunav nego na jadranskom vodnom području, u korelaciji s kapacitetom i strukturom aktivnih uređaja za pročišćavanje po vodnim područjima. Na vodnom području rijeke Dunav prevladava pročišćavanje 2. stupnja i ostvaruje se uklanjanje oko 53 % organskog onečišćenja, 29 % dušika i 22 % fosfora. Glavnina kapaciteta na jadranskom vodnom području odnosi se na prethodno pročišćavanje, tako da se ostvaruje niska razina uklanjanja onečišćenja, oko 13 % organskih tvari, 6 % dušika i 5 % fosfora.

Sl. B.5 Bilanca tereta onečišćenja od stanovništva s priključkom na sustav javne odvodnje (tona/god)

Sl. B.6 Teret ispuštenog onečišćenja od stanovništva u odnosu na vrstu prijamnika

Onečišćenje komunalnim otpadnim vodama izvan sustava javne odvodnje (raspršeno opterećenje) – Emisija onečišćenja od stanovništva bez priključka na sustav javne odvodnje određena je iz procjene opterećenja aglomeracija manjih od 2.000 ES i broja gravitirajućih stanovnika te faktora emisije po stanovniku koji su korišteni i za procjenu emisija od stanovništva u sustavu javne odvodnje. Emitirana količina onečišćujućih tvari raspoređuje se na površinu naselja bez sustava javne odvodnje.

Tab. B.15 Faktori emisije i procijenjena emisija relevantnih onečišćujućih tvari od stanovništva izvan sustava javne odvodnje

PSSPSDVPDJVPRH
Broj stanovnika395.532168.630564.162305.618869.780
Onečišćujuća tvar

Faktor emisije

(g/stanovniku)

Emisija (tona/god.)
BPK521.9008.6623.69312.3556.69319.048
KPK40.15015.8816.77022.65112.27134.922
Ukupni N3.2121.2705421.8129822.794
Ukupni P748296126422229651
Kadmij0,050,01980,00840,02820,01530,0435
Bakar6,542,58681,10283,68961,99875,6884
Živa0,0180,00710,00300,01020,00550,0157
Olovo0,790,31250,13320,44570,24140,6871
Nikal0,500,19780,08430,28210,15280,4349
Cink10,294,07001,73525,80523,14488,9500
Antracen0,0007050,00030,00010,00040,00020,0006
Fluoranten0,0250,00990,00420,01410,00760,0217


Onečišćenje otpadnim vodama s odlagališta otpada – Od 2005. do 2019. godine ukupno je bilo evidentirano i prati se 317 lokacija službenih odlagališta. Na kraju 2018. godine zabilježeno je 127 aktivnih odlagališta kao obveznika dostave podataka za 2018. godinu. Tijekom 2018. godine zatvoreno je 18 , a tijekom 2019. godine pet odlagališta. Trenutačno je aktivno 110 odlagališta:

– 35 registriranih odlagališta nema dozvolu

– 26 registriranih odlagališta ima dozvolu za gospodarenje otpadom

– 6 registrirana odlagališta ima okolišnu dozvolu i

– 43 registrirana odlagališta ima i dozvolu za gospodarene otpadom i okolišnu dozvolu.

Sl. B.7 Aktivna odlagališta otpada (Izvor: ENVI atlas okoliša, 2021. godina)

Tab. B.16 Pregled službenih odlagališta komunalnog otpada po vodnim područjima i područjima podslivova (Izvor: ENVI atlas okoliša, 2021. godina)

Aktivna odlagalištaZatvorena odlagalištaZatvorena ex-situ odlagalištaUkupno
broj
Jadransko vodno područje374945131
Teritorijalno moreVodno područje rijeke Dunav519441186
Područje podsliva rijeka Drave i Dunava15511581
Područje podsliva rijeke Save364326105
Ukupno8814386317

Zasad nije definirana metodologija za procjenu emisija, ali je identificiran skup onečišćujućih tvari koje se mogu očekivati u vodama na čijem se priljevnom području nalaze odlagališta: antracen, fluoranten, naftalen, PAH, benzen, PBDE, kadmij, živa, olovo, nikal, DEHP, heksaklorobenzen, heksaklorobutadien, heksaklorocikloheksan, pentaklorobenzen, pentaklorofenol i triklorobenzeni.

Prilogom 16. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda propisane su granične vrijednosti emisija procjednih voda iz objekata i postrojenja za odlaganje neopasnog otpada. Stoga se na saniranim i zatvorenim odlagalištima na kojima nastaju procjedne vode koje se kontrolirano odvode sukladno izdanim rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša/okolišnim dozvolama prati kakvoća procjednih voda. Za nove zahtjeve za odlagališta kod ishođenja okolišne dozvole nalaže se izgradnja mreže piezometara za praćenje kakvoće podzemnih voda i utjecaja odlagališta.

Oborinske vode iz naselja i onečišćenje kišnim preljevima (raspršeni izvor opterećenja) – Oborinske vode ispiru onečišćenje od lokalnog prometa i građevinskih materijala. Radi se o otjecanju oborinskih voda s 265 tisuća ha izgrađenih površina unutar naselja (površine koje se koriste za stanovanje, rad, promet, odmor i slobodno vrijeme)[42](Podatak iz Izvješća o stanju u prostoru (»Narodne novine«, broj 61/13.)), s različitom strukturom izgrađenih površina i intenzitetom njihova korištenja. Zasad nije definirana metodologija za procjenu emisija od urbanog prometa i materijala, samo je identificiran skup onečišćujućih tvari koje se mogu očekivati u oborinskim vodama iz naselja koji uključuje: antracen, fluoranten, naftalen, PAH, kadmij, bakar, olovo, nikal, DEHP i TBT[43](Preuzeto iz neslužbenog dokumenta »Source identification and emission control« (COM (2006) 397 FINAL i COM (2006) 398 FINAL), EC, DG Environment, Brussels.).

1.2.1.2. Zahvaćanje voda za potrebe vodoopskrbe stanovništva odnosno voda namijenjena za ljudsku potrošnju ili rezervirane za te namjene u budućnosti

Vodna usluga javne vodoopskrbe – Osnovna teritorijalna jedinica za koju se daje pregled zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju je zona opskrbe (u daljem tekstu i tablicama skraćenica ZO). Zona opskrbe je zemljopisno definirano područje unutar kojega voda namijenjena za ljudsku potrošnju dolazi iz jednog ili više izvora, te unutar kojega se kvaliteta vode može smatrati otprilike ujednačenom[44](Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, Prilog II. Parametri, vrste i opseg analiza te učestalost uzimanja uzoraka vode namijenjene za ljudsku potrošnju za provedbu monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju i monitoringa vodocrpilišta – 1. Parametri skupine a u monitoringu vode namijenjene za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 125/17. i 39/20.)). Sukladno navedenoj definiciji, a s obzirom na još uvijek ograničeni broj kvalitetnih podataka o obuhvatu sustava osobito kada je riječ o malim lokalnim vodovodima, te činjenici da se stalnim ulaganjem rješavaju pitanja vodoopskrbe izvan područja javne vodoopskrbe, broj zona se razlikuje i uglavnom je nešto veći od 500, a u Planu upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. određeno je 512 zona sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine. Naime, kako bi se dobio ukupan pregled stanja, odnosno statusa (javni, lokalni i ostalo) za sva naselja u Republici Hrvatskoj, za ona naselja za koja je utvrđeno da nisu obuhvaćena zonama javne vodoopskrbe, odnosno zonama lokalne vodoopskrbe, navedeno je da pripadaju područjima individualne vodoopskrbe.

Prilikom utvrđivanja polazne osnove obveza Republike Hrvatske i određivanja prijelaznih mjera u Ugovoru o pristupanju, odnosno određivanja produženja razdoblja prilagodbe zahtjevima Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (mikrobiološki parametri – produženja razdoblja prilagodbe primjenjuju se na određene vodoopskrbne zone u Hrvatskoj od 1. siječnja 2019.) nije se raspolagalo dovoljnim fondom podataka, te su analize napravljene za tzv. vodoopskrbna područja (u daljem tekstu i tablicama skraćenica: VP). U revidiranom Planu usklađenja s vodnokomunalnim direktivama identificirano je 68 vodoopskrbnih područja. Kako bi se na odgovarajući način pratila provedba obveze usklađenja svi dalji pregledi dani su i po vodoopskrbnim područjima (VP). Analizom prostornih podataka te uzimajući u obzir trenutačnu podjelu na zone opskrbe i vodoopskrbna područja utvrđeno je da se:

– 23 zone vodoopskrbe pružaju na dva vodoopskrbna područja

– tri zone opskrbe pružaju na tri područja vodoopskrbe i

– jedna zona opskrbe ZO Ivanić – D. Selo – Vrbovec – Zelina se pruža na četiri vodoopskrbna područja.

Navedena situacija onemogućava jednostavno preračunavanje s obzirom na obveze izvješćivanja (usklađenost s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju prema Ugovoru o pristupanju).

Zonom opskrbe upravlja isporučitelj usluge javne vodoopskrbe, osim na zonama opskrbe lokalnih vodovoda gdje upravljanje uslugom javne vodoopskrbe nije uspostavljeno. Međutim, sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.), pri dodjeljivanju nadležnosti nad upravljanjem zonama opskrbe lokalnih vodovoda, za potrebe izrade Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine, vođeno je računa o tome da se nadležnost nad kompletnim područjem određene zone opskrbe dodijeli jednom (prostorno najbližem) već postojećem javnom isporučitelju vodnih usluga.

Sl. B.8. Zone opskrbe

Tab. B.17 Osnovne informacije o zonama opskrbe

Vodno područje/podslivJavna vodoopskrbaLokalna vodovodiIndividualna vodoopskrbaUkupno
zone opskrbenaseljastanovnici 2018.zone opskrbenaseljastanovnici 2018.zone opskrbenaseljastanovnici 2018.zone opskrbenaseljastanovnici 2018.
brojbrojbrojbrojbrojbrojbrojbrojbrojbrojbrojbroj
PSD54886701.17023216.007
713.35077978710.527
PSS1522.6121.918.68019426046.019
83353.7653463.7052.018.464
VPD1873.4982.619.85021028152.026
90457.1153974.6832.728.991
JVP1211.8441.327.534233.578
25616.1431232.1031.347.255
RH3005.3423.947.38421228455.604
1.162*73.2585126.7864.076.246

Napomena:

* dva naselja u teritorijalnom moru bez stanovnika zone opskrbe se na zbrajaju (prelaze granice vodnih područja i podslivova)


Sl. B.9 Osnovne informacije o zonama opskrbe

Količine zahvaćenih voda – Prema službenim podacima Hrvatskih voda dostavljenim Državnom zavodu za statistiku ukupna količina zahvaćenih voda za potrebe javne vodoopskrbe u razdoblju 2016. do 2019. godina se kreće u rasponu od 450 do 480 milijuna m3 godišnje. Uglavnom se zahvaćaju podzemne vode (akviferi) i izvorišta (krš) ukupno oko 90 % i tek manjim dijelom površinske vode.

Sl. B.10 Količine zahvaćene vode u razdoblju 2016. – 2019. godina

Istovremeno, ukupne isporučene količine voda su znatno manje i kreću se u rasponu od 237 do 245 milijuna m3 godišnje odnosno oko 50 % zahvaćene količine. Riječ o tzv. neobračunatoj (nefakturiranoj) količini vode od čega se najveći dio odnosi na gubitke iz mreže. Preostali dio gubitaka je moguće umanjiti ulažući, odnosno investirajući u razvoj / uvođenje kvalitetnih sustava (daljinskog) praćenja i unaprjeđenja radnih / pogonskih karakteristika javnih vodoopskrbnih sustava, uspostave mreže »individualnih« vodomjera (osobito u zgradama) i slično.

Sl. B.11 Omjer zahvaćene i isporučene količine voda

Ovako velika razlika u količini zahvaćene i isporučene, odnosno iskorištene količine vode ukazuje na činjenicu da je opterećenje vodnih tijela zahvaćanjem voda za potrebe javne vodoopskrbe nepotrebno veliko, te da je nužno pokrenuti program poticanja ulaganja u smanjenje gubitaka i time smanjenje utjecaja zahvaćanja voda na količinsko stanje podzemnih odnosno na ekološko stanje (hidromorfološki element) površinskih voda.

Tab. B.18 Isporučene količine vode u 2019. godini (prema podacima javnih isporučitelja vodnih usluga i Hrvatskih voda)

Vodno područje / podslivBroj
stanovnika
Isporučene količine vode sustavima javne vodoopskrbe
ukupnostanovništvogospodarstvo
brojm3/god.l/stan. dnevnom3/god.%l/stan. dnevnom3/god.%
Vodno područje rijeke Dunav2.904.156132.957.72212597.227.37173 %9235.730.35027 %
Područje podsliva rijeke Save2.140.793102.157.09413173.380.13572 %9428.776.95828 %
Područje podsliva rijeka Drave i Dunava763.36330.800.62811123.847.23677 %866.953.39223 %
Jadransko vodno područje1.380.733111.774.63722273.105.39465 %14538.669.24435 %
Ukupno4.284.889244.732.359156170.332.76570 %10974.399.59430 %

Oko 70 % ukupnih količina se isporučuje kućanstvima – stanovništvu, a oko 30 % pravnim osobama u gospodarstvu. Ukoliko se promatra specifična potrošnja (količina isporučene vode po stanovniku) u 2019. godini ona u prosjeku iznosi umjerenih 109 l/stanovniku na dan (kada se promatraju isključivo količine vode isporučene kućanstvima odnosno stanovništvu), odnosno 156 l/stanovniku na dan ukoliko se promatraju ukupne količine vode isporučene kroz sustave javne vodoopskrbe. Pri tome treba naglasiti da se specifična potrošnja značajno razlikuje po vodnim područjima. Specifična potrošnja značajno je viša na jadranskom vodnom području (za 78 % ukupna, odnosno 58 % stanovništvo) u odnosu na vodno područje rijeke Dunav. Najniža specifična potrošnja se bilježi na područja podsliva rijeka Drave i Dunava.

Lokalni vodovodi i individualna vodoopskrba, nepriključeni stanovnici na sustave javne vodoopskrbe (raspršeno opterećenje) – Nema podataka o opterećenju koje dolazi od manjih neregistriranih korisnika i korisnika koji zahvaćaju vodu za osobne potrebe, u okviru općeg i slobodnog korištenja voda (samoopskrba stanovništva bez priključka na sustav javne vodoopskrbe, »mali lokalni« vodovodi, raspršeno navodnjavanje).

Oko 128.900 stanovnika nije u sustavu organizirane javne vodoopskrbe i opskrbljuje se iz lokalnih/nekontroliranih vodovoda ili iz vlastitih zahvata. Količina vode koja se zahvaća za samoopskrbu i lokalnu vodoopskrbu stanovništva procijenjena je primjenom standarda o prosječnoj potrošnji od 40 m3 vode po stanovniku godišnje.

Tab. B.19 Pretpostavljena količina zahvaćene vode stanovništva na područjima (zonama) lokalnih vodovoda i na područjima s individualnom vodoopskrbom

Vodno područje / podslivIndividualna vodoopskrba broj stanovnika 2018. godina

Lokalni vodovodi

broj stanovnika 2018. godina

Ukupno

broj stanovnika 2018. godina

Pretpostavljena količina zahvaćene vode
uz potrošnju od 30 m3/god po stanovniku (oko 80 l/stanovniku na dan)uz potrošnju od 40 m3/god po stanovniku (oko 110 l/stanovniku na dan)
brojm3/godišnje
Jadransko vodno područje16.1433.57819.721591.630788.840
Teritorijalno more 
 
 
 
 
Vodno područje rijeke Dunav57.11552.026109.1413.274.2304.365.640
Područje podsliva rijeka Drave i Dunava3.3506.0079.357280.710374.280
Područje podsliva rijeke Save53.76546.01999.7842.993.5203.991.360
Ukupno73.25855.604128.8623.865.8605.154.480

Tab. B.20 Pretpostavljena količina zahvaćene vode stanovništva na područjima (zonama) javne vodoopskrbe koje nije priključeno na sustave javne vodoopskrbe

Vodno područje / podslivBroj nepriključenih stanovnikaPretpostavljena količina zahvaćene vode
uz potrošnju od 30 m3/god po stanovniku (oko 80 l/stanovniku na dan)uz potrošnju od 40 m3/god po stanovniku (oko 110 l/stanovniku na dan)
brojm3/godišnje
Jadransko vodno područje80.3992.411.9703.215.960
Teritorijalno more000
Vodno područje rijeke Dunav338.60310.158.09013.544.120
Područje podsliva rijeka Drave i Dunava92.5162.775.4803.700.640
Područje podsliva rijeke Save246.0877.382.6109.843.480
Ukupno419.00212.570.06016.760.080

Sl. B.12 Gubici u javnim vodoopskrbnim sustavima u 2019. godini
(prema podacima javnih isporučitelja vodnih usluga i Hrvatskih voda)

Dostupnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju se promatra s dva aspekta:

– ukupnog broja stanovnika koji imaju mogućnost priključenja na javni vodoopskrbni sustav bez obzira da li su priključeni ili ne i za koju se u hrvatskoj praksi koristi termin »mogućnost priključenja« (u daljnjem tekstu: mogućnost priključenja) i

– stvarnog stanja priključenosti što podrazumijeva stvarno stanje preuzimanja isporuke vode namijenjene za ljudsku potrošnju na kojoj se može pratiti zdravstvena ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju (u daljnjem tekstu: priključenost).

Priključenost stanovništva na vodoopskrbne sustave uključivo i lokalne vodovode je prema dostupnim podacima prikupljenim za potrebe izrade Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine i prema analizi priključenosti pojedinačno po naseljima, porasla s prosječnih 86 % na 87 % (86,9 %), a mogućnost priključenja iznosi oko 93 %. Pri tome je potrebno naglasiti da je stupanj priključenosti korigiran[45](Korekcija priključenog broja stanovnika je izračunata na način da se kao broj priključenih stanovnika u 2018. godini prihvatio manji broj od dva broja: broj priključenih u 2011. godini i procijenjeni broj stanovnika u 2018. godini. Izračun je obavljen za svako naselje. Na isti način je izračunat i korigirani broj stanovnika s mogućnošću priključenja.) u slučajevima gdje je zabilježen značajan negativni trend promjene broja stanovnika, te je tako procijenjeno da je u 2018. godini bilo priključeno oko 3.542.700 stanovnika. Procijenjeni brojevi priključenih stanovnika sistematizirani su po zonama opskrbe i vodoopskrbnim područjima.

Kako je broj priključenih stanovnika i stanovnika s mogućnošću priključenja na lokalne vodovode vrlo mali, on značajno ne utječe na generalni stupanj priključenosti, odnosno gotovo je jednak ukoliko se uzimaju u obzir isključivo priključeni stanovnici i stanovnici s mogućnošću priključenja na javne vodoopskrbne sustave.

Sl. B.13 Dostupnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju (pregled po naseljima)

Mogućnost priključenja stagnira i iznosi 93 % (93,432 %) (93 % prema Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina iz 2015. godine, odnosno nešto manje kada se usporedi s popisom stanovništva iz 2011. godine kada je iznosila 94 %). Analizirana je na razini svakog pojedinačnog naselja uz napomenu da je riječ o postotku koji je korigiran uzimajući u obzir negativne trendove u kretanju broja stanovnika. Dakle, depopulacijski trend se negativno odrazio na dostupnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju promatrajući s aspekta mogućnosti priključenja, naime postotak stanovnika sa mogućnošću priključenja u odnosu na ukupan broj stanovnika u 2018. godini smanjen je na 93 % u odnosu na 2011. godinu. Ovakva promjena je najvjerojatnije rezultat činjenice da su negativni populacijski trendovi jače izraženi u (uglavnom) manjim naseljima gdje je razlika između priključenosti i mogućnosti priključenja veća.

Tab. B.21 Osnovni podaci o dostupnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Vodno područje / podslivUkupno

Javni sustavi

vodoopskrbe

Javni i lokalni

sustavi vodoopskrbe

Stupanj priključenosti
broj stanovnika 2018. godinaprocijenjeni broj priključenih stanovnikaprocijenjeni broj stanovnika s mogućnošću priključenjaprocijenjeni broj priključenih stanovnikaprocijenjeni broj stanovnika s mogućnošću priključenjaprocijenjeni broj priključenih stanovnikaprocijenjeni broj stanovnika s mogućnošću priključenja
broj stanovnika%
Jadransko vodno područje1.347.2551.247.1351.282.6071.247.2901.285.38193 %95 %
Teritorijalno more
Vodno područje rijeke Dunav2.728.9912.281.2472.502.6192.291.8042.506.64584 %92 %
Područje podsliva rijeka Drave i Dunava710.527608.654690.381610.581690.70586 %97 %
Područje podsliva rijeke Save2.018.4641.672.5931.812.2381.681.2231.815.94083 %90 %
Republika Hrvatska4.076.2463.528.3823.785.2263.539.0943.792.02687 %93 %

Zdravstvena ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju – Osnovna teritorijalna jedinica za koju se daje pregled zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju je zona opskrbe (u tablicama kratica ZO). Zona opskrbe je zemljopisno definirano područje unutar kojega voda namijenjena za ljudsku potrošnju dolazi iz jednog ili više izvora te unutar kojega se kvaliteta vode može smatrati otprilike ujednačenom[46](Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, Prilog II.).

Sukladno navedenoj definiciji, a s obzirom na još uvijek ograničeni broj kvalitetnih podataka o obuhvatu sustava osobito kada je riječ o malim lokalnim vodovodima, te činjenici da se stalnim ulaganjem rješavaju pitanja vodoopskrbe izvan područja javne vodoopskrbe, broj zona se razlikuje i uglavnom je nešto veći od 500, a u ovom Planu upravljanja vodnim područjima određeno je 512[47](Nakon Izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za 2019. godinu, nekoliko lokalnih vodovoda je prespojeno na javne vodoopskrbne sustave te je to u Programu 2021. uzeto u obzir.) zona. Naime, kako bi se dobio ukupan pregled stanja, odnosno statusa (javni, lokalni i ostalo) za sva naselja u Republici Hrvatskoj, za ona naselja za koja je utvrđeno da nisu obuhvaćeni zonama javne vodoopskrbe, odnosno zonama lokalne vodoopskrbe, navedeno je da pripadaju područjima individualne vodoopskrbe.

Prilikom utvrđivanja polazne osnove obveza Republike Hrvatske i određivanje prijelaznih mjera u Ugovoru o pristupanju, odnosno određivanja produženja razdoblja prilagodbe zahtjevima Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (mikrobiološki parametri – produženje razdoblja prilagodbe primjenjuju se na određene vodoopskrbne zone u Hrvatskoj od 1. siječnja 2019.) nije se raspolagalo dovoljnim fondom podataka te su analize napravljene za tzv. vodoopskrbna područja (u daljnjem tekstu i tablicama: kratica VP). U revidiranom Planu usklađenja s vodnokomunalnim direktivama identificirano je 68 vodoopskrbnih područja. Kako bi se omogućilo jednostavnije praćenje usklađenja u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine se daje sistematizirani usporedni popis zona opskrbe i vodoopskrbnih područja.

Tab. B.22 Osnovni podaci o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Sl. B.14 Procjena rizika usklađenosti sa zdravstvenom ispravnošću vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Detaljniji podaci o procijenjenim rizicima s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju po naseljima kako za zone javne tako i za zone lokalne vodoopskrbe mogu se naći u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (https://voda.hr/sites/default/files/2022-04/visegodisnji_program_gradnje_komunalnih_vodnih_gradevina_za_razdoblje_do_2030._godine.pdf).

1.2.2. Turizam i rekreacija

U ovom trenutku opterećenja voda isključivo vezana uz obavljanje rekreativnih aktivnosti, te za potrebe turizma nisu značajne. Zahvaćanje voda vezano uz osiguranje vodoopskrbe turista se rješava u okviru sustava vodoopskrbe stanovništva. Kada je riječ o opterećenja otpadnim vodama turizam i rekreacija se analiziraju ili u okviru opterećenja otpadnim vodama stanovništva (privatni apartmani i iznajmljivanje soba) ili kao posebno opterećenje otpadnim vodama industrije (točkasto opterećenje – industrija kada je riječ o samostalnim sustavima odvodnje).

Kada je riječ o hidromorfološkom opterećenju treba naglasiti da se većina turističkih i rekreativnih aktivnosti na vodama provode kao dodatna/sekundarna aktivnost na vodama, te su takva opterećenja analizirana u okviru njihove primarne funkcije. Izuzeci od navedenog su manja (vrlo mala) jezera (stajaćice), kao primjerice Jarun i Bundek u Zagrebu, Aquacity kod Varaždina i slično, isključivo namijenjena za šport i rekreaciju.

Napominje se da je na većini navedenih vodnih tijela ujedno riječ i o jednom ili više navedenih zaštićenih područja:

– o vodi koja se koristi za kupanje

– o područjima namijenjenim zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite

– područja kulturne baštine,

te je na njima potrebno primijeniti i dodatnu program zaštite (zaštićena područja odnosno područja posebne zaštite voda).

Geotermalne i mineralne podzemne vode – U panonskom dijelu Hrvatske postoji tisućljetna tradicija korištenja geotermalnih vodonosnika u balneološke, rekreacijske i medicinske svrhe. Od kraja 19. stoljeća do danas korištenje geotermalnih vodonosnika se širi i na druge aspekte kao što su grijanje pojedinih zgrada ili sustavno grijanje više zgrada (daljinsko grijanje), grijanje staklenika i gospodarskih objekata u poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnja električne energije i drugo. Osim toga, prema Nacionalnom akcijskom planu za obnovljive izvore energije (NREAP) predviđa se povećanje udjela obnovljivih izvora energije (OIE) u bruto neposrednoj potrošnji energije na 20 % u 2020. godini, gdje su sektorski ciljevi sljedeći: 35 % udjela OIE u proizvodnji električne energije, uključujući velike hidroelektrane; 10 % udjela OIE u prijevozu; 20 % udjela OIE za grijanje i hlađenje. U udjelima OIE su također uključeni geotermalni vodonosnici što je u skladu sa Ciljevima održivog razvoja SDG 7.

Tab. B.23 Osnovne informacije o korištenju geotermalnih i mineralnih voda

Vodno područje / podslivNamjena
medicinske, balneološke i rekreacija (uključivo i grijanje objekata)medicinske i flaširanje vodeflaširanje vodepoljoprivreda – grijanje staklenika*proizvodnja energijenepoznatoukupno
broj lokaliteta (broj)
Podsliv rijeka Drave i Dunava3000014
Podsliv rijeke Save81121013
Vodno područje rijeke Dunav111121117
Jadransko vodno područje1000001
Republika Hrvatska121121118
maksimalna količina crpljenja (l/s)
Podsliv rijeka Drave i Dunava33,20000033,2
Podsliv rijeke Save377,745101040500,7
Vodno područje rijeke Dunav410,945101040533,9
Jadransko vodno područje2000002
Republika Hrvatska412,945101040535,9
dopuštena godišnja količina (m3/godišnje)
Podsliv rijeka Drave i Dunava703.52300000703.523
Podsliv rijeke Save9.092.08454.000266.000315.3603.279.744013.007.188
Vodno područje rijeke Dunav9.795.60754.000266.000315.3603.279.744013.710.711
Jadransko vodno područje20.0000000020.000
Republika Hrvatska9.815.60754.000266.000315.3603.279.744013.730.711
* podaci za jednog korisnika nisu dostupni

Trenutačno u Republici Hrvatskoj je na 18 lokaliteta dopušteno koristiti oko 13,7 milijuna m3 geotermalnih i mineralnih voda godišnje s maksimalnim kapacitetom crpljenja od 536 l/s. Najveći broj lokaliteta se nalazi na području podsliva rijeke Save na kojem se crpi gotovo 95 % ukupne godišnje količine geotermalne i mineralne vode. Na razini Republike Hrvatske, preko 70 % ukupnih godišnjih količina se planira koristiti u medicinske, balneološko i rekreacijske svrhe, oko 24 % za proizvodnju energije dok se za sve ostale namjene koristi tek preostalih oko 6 %.

Sl. B.15 Osnovne informacije o korištenju geotermalnih i mineralnih voda prema vodnim područjima i podslivovima

1.2.3. Industrija

1.2.3.1. Opterećenje zahvaćanjem voda

Na osnovi podataka Hrvatskih voda o količini zahvaćene voda potrebe industrije (vlastiti vodozahvati) u 2019. godini ukupne količine zahvaćene vode za te namjene iznose oko 34,5 milijuna m3 od čega oko 54 % čine zahvaćene količine površinskih voda.

Tab. B.24 Količine zahvaćene vode za potrebe industrije u 2019. godini

Vodno područje / podslivKoličina zahvaćene vode u 2019. godini (m3)

tehnološke i

slične potrebe

hlađenje u tehnološkom procesuizvorske mineralne vodegrijanje i hlađenje poslovnih prostoraukupno
Podsliv rijeke Savepodzemne4.056.1021.469.419625.7626.151.283
površinske10.806.905 
 
10.806.905
ukupno14.863.0071.469.419625.76216.958.188
Podsliv rijeke Drave i Dunavapodzemne3.438.416325.0784.021.9777.785.471
površinske3.070.945 
 
3.070.945
ukupno6.509.361325.0784.021.97710.856.416
Vodno područje rijeke Dunavpodzemne7.494.5181.794.4974.647.73913.936.754
površinske13.877.8500013.877.850
ukupno21.372.3681.794.4974.647.73927.814.604
Jadransko vodno područjepodzemne925.09641.769835.3391.802.204
površinske4.830.6357.6162.4909604.841.701
ukupno5.755.7317.61644.259836.2996.643.905
HRVATSKApodzemne8.419.61401.836.2665.483.07815.738.958
površinske18.708.4857.6162.49096018.719.551
UKUPNO 
27.128.0997.6161.838.7565.484.03834.458.509

Oko 80 % ukupnih količina se zahvaća na vodnom području rijeke Dunav od čega 60 % na području podsliva rijeke Save.

1.2.3.2. Onečišćenje voda – ispuštanje industrijskih i sličnih otpadnih voda

Onečišćenje industrijskim i sličnim otpadnim vodama prati se preko većeg broja onečišćujućih tvari koje su prisutne u otpadnim vodama iz industrijskih pogona u Republici Hrvatskoj, uključujući specifične i prioritetne onečišćujuće tvari koje se koriste u pojedinim proizvodnim procesima i mogu se pojaviti u industrijskim otpadnim vodama iz takvih proizvodnih pogona. Procjena tereta onečišćujućih tvari temelji se na podacima o godišnjim količinama ispuštenih otpadnih voda i srednjim vrijednostima koncentracija iz analiza otpadnih voda prikupljenih od korisnika i pohranjenih u bazi podataka Hrvatskih voda.

Prema evidenciji Hrvatskih voda, gospodarskim subjektima je izdano 2.228 odobrenja za ispuštanje industrijskih otpadnih voda, od čega se 248 odobrenja odnosi na okolišne dozvole (Poglavlje B.1.1.). Veliki broj odobrenja izdanih gospodarskim subjektima (61 %) odnosi se na ispuštanje otpadnih voda u sustave javne odvodnje za koje je propisana obvezna predobrada otpadnih voda u skladu sa zahtjevima za ispuštanje u sustave javne odvodnje, što podrazumijeva obvezno prethodno uklanjanje onečišćujućih tvari nastalih u radnom procesu koje mogu oštetiti ili ometati rad uređaja ili narušiti kakvoću efluenta i mulja. Dio onečišćenja iz otpadnih voda koje se ispuštaju u sustave javne odvodnje uklanja se na uređajima za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Popis prioritetnih i specifičnih onečišćujućih tvari u otpadnim vodama u Republici Hrvatskoj sadrži 87 pokazatelja, od kojih se 25 ne prati niti na jednom ispustu[48](Stupanjem na snagu Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, svi korisnici prije ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili okolišne dozvole dužni su ispitati sastav otpadnih voda prema svim pokazateljima. Analize obavljaju ovlašteni laboratoriji.).

U odnosu na podatke korištene u Planu upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. točkasto opterećenje industrijskim otpadnim vodama, otpadnim vodama postrojenja za proizvodnju energije (ispusti), te otpadnim vodama transportnog sektora (odvodnja autocesta) je promijenjeno i načelno se može reći:

– da su se opterećenja vezana uz fizikalno-kemijske pokazatelje ekološkog stanja (pokazatelji od rednog broja jedan do šest) smanjila, osim za ortofosfate i ukupni fosfor

– da su se opterećenja vezana uz specifične onečišćujuće tvari, koje su pokazatelji ekološkog stanja (pokazatelji od rednog broja 12 – 18) povećala, osim za cink i fluorid za koje je uočeno smanjenje opterećenja

– da su se opterećenja vezana uz pokazatelje kemijskog stanja (pokazatelji od rednog broja 21 -65) smanjila, osim za pokazatelje trikloetilen, tetrakloretilen, atrazin, klorfenvinfos, klorpirifos ( – etil), olovo, naftalen, nikal, oktilfenol i simazin

– da su se opterećenja vezana uz ostale onečišćujuće tvari (pokazatelji od rednog broja 66 – 121) smanjila, osim za pokazatelje barij, bor, kobalt, kositar, sulfiti i ukupni ugljikovodici C10 – C40.

Jedan od razloga registriranog povećanja opterećenja proizlazi i iz činjenice da je u procesu usklađenja vodopravnih akata napravljena detaljnija analiza i obuhvaćen je značajno, gotovo dvostruko veći broj onečišćivača. Kako bi se dobio bolji uvid po pokazateljima, ocjenjivanje je rađeno na sljedeći način:

Ocjena promjeneZnačenje
n/aocjena promjene nije primjenjiva
I. oznaka – Usporedba s Planom upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.
Xraste u odnosu na Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.
0nepromijenjeno u odnosu na Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.
+smanjuje se u odnosu na Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.
II. oznaka – Usporedba prema godinama (2016., 2017., 2018.)
Xpogoršava se po godinama
0ujednačeno po godinama
+poboljšava se po godinama

Načelno, može se reći da se najveći dio opterećenja onečišćujućim tvarima ispušta u sustave javne odvodnje.

Tab. B.25 Godišnja opterećenja gospodarstva prema pokazateljima

Rb.Pokazateljimjerna jedinicaUkupno RH/PUVP 2016 -2021.Ukupno u Republici Hrvatskoj 2016.Ukupno u Republici Hrvatskoj 2017.Ukupno u Republici Hrvatskoj 2018.Jadransko vodno područje PUVP 2016. -2021.Jadransko vodno područje 2016.Jadransko vodno područje 2017.Jadransko vodno područje 2018.Vodno područje rijeke Dunav PUVP 2016. – 2021.Vodno područje rijeke Dunav 2016.Vodno područje rijeke Dunav 2017.Vodno područje rijeke Dunav 2018.OCJENA PROMJENE
1BPK₅t O₂/god78364781342129152953130310119444883347824101971+ +
2Amonijt N/god84,129,338,219,42,93,813,92,981,225,524,316,6+ +
3Nitratit N/god51,049,579,347,90,810,624,526,650,238,954,821,30 0
4Ukupni dušikt N/god486,5382,7403,1314,551,7172,265,474,7434,8310,5337,7239,80 X
5Ortofosfati otopljenit P/god1,43,03,815,80,260,31,32,41,142,72,513,5X X
6Ukupni fosfort P/god60,751,544,567,931,018,515,317,429,733,029,150,6X X
7KPK-Crt O₂/god175611169686016924583129842371210611730871262304819+ +
8Ukupni organski ugljik (TOC)t C/god36,734,317,514,718,77,0 
22,015,610,6+
9Organski dušikt N/god8,876,55,40,10,030,00,00,08,846,55,40,1+ +
10Nitritit N/god18,218,426,22,40,0170,581,370,2718,1917,7924,822,16+ +
11Suspendirane tvari ukupnet /god46822182189113451223705713442345914771178902+ +
12Arsen ukupnikg /god2,717,472,510,1 
0,0457,30,022,70017,3615,110,08X +
13Bakar ukupnikg /god132283110214533727882899211314116X X
14Cink ukupnikg /god11217833353606607202257479514581780526+ +
15Krom ukupnikg /god378571216618511557370526154+ X
16Fluoridikg /god34381664166648368243244253337014211422230+ +
17Poliklorirani bifenili ukupni (PCB)kg /god 
0,190,060,06 
0,00000,0 
0,190,060,060
18Adsorbilni organski halogeni (AOX)kg /god564,51465,71124158812,440,24046552,11425,410841543X X
19Kloridit /god2601177912501830140496425583011968159941000+ 0
20Sulfatit /god556,4336,9360,4224,15,338,035,764,9551,1298,9324,6159,2X X
21Trikloretilenkg /god0,100,130,351,830,0000,00,100,130,351,83X X
22Tetrakloretilenkg /god0,10,270,371,850,0000,000,10,270,371,85X X
23Alaklorkg /god 
 
0,0100,002 
 
00,0 
 
0,0100,002+
24Antracenkg /god 
0,0640,0120,015 
000,0 
0,0640,0120,015+
25Atrazinkg /god 
0,0010,0081,864 
000,0 
0,0010,0081,864X
26Benzenkg /god 
23,817,840,57 
3,123,590,005 
20,704,260,56+
27PBDE 99kg /god 
 
10,251,13 
 
00,0 
 
10,251,13+
28PBDE 100kg /god 
 
17,521,13 
 
00,0 
 
17,521,13+
29Kadmij ukupnikg /god4,16,853409,30,10,015275,30,054,06,864,39,2X X
30C₁₀ – ₁₃ kloralkanikg /god 
0,761,760,47 
000,0 
0,761,760,47+
31Klorfenvinfoskg /god 
 
0,012,38 
 
02,07 
 
0,010,31X
32Klorpirifos (-etil)kg /god 
0,0030,0021,126 
001,033 
0,0030,0020,093X
33Aldrinkg /god 
 
 
0,031 
 
 
0,0 
 
 
0,03n/a
34Dieldrinkg /god 
0,00009 
0,031 
0 
0,0 
0,00009 
0,03n/a
35Endrinkg /god 
0,00009 
0,031 
0 
0,0 
0,00009 
0,03n/a
36Izodrinkg /god 
0,00018 
0,031 
0 
0,0 
0,00018 
0,03n/a
37DDT ukupnikg /god 
0,00018 
0,062 
0 
0,0 
0,00018 
0,06n/a
384,4’ DDTkg /god 
 
 
0,062 
 
 
0,0 
 
 
0,06n/a
391,2-dikloretankg /god 
0,2800,1890,213 
000,0 
0,2800,1890,2130
40Diklormetankg /god 
0,2581,9671,968 
000,0 
0,2581,9671,9680
41Di(2-etilheksil)ftalat) (DEHP)kg /god 
2,1543,6291,875 
000,0 
2,1543,6291,8750
42Diuron(kg/g)kg /god 
0 
 
 
0 
 
 
0,0 
 
n/a
43Endosulfan ukupnikg /god 
0,00009 
0,016 
0 
0,0 
0,00009 
0,0160
44Fluorantenkg /god 
0,0620,0500,015 
000,0 
0,0620,0500,015+
45Heksaklorbenzen (HCB)kg /god 
 
 
0,031 
 
 
0,0 
 
 
0,031n/a
46Heksaklorbutadienkg /god 
0,0610,1110,187 
000,0 
0,0610,1110,187+
47γ-Heksaklorcikloheksan (HCH)kg /god 
0,0001 
0,311 
0 
0,0 
0,0001 
0,311+
48Izoproturonkg /god 
0,0010,0730,002 
000,0 
0,0010,0730,0020
49Olovo ukupnokg /god110,7143,9326,3126,59,63,5189,47,6101,1140,3136,9119,0X X
50Živa ukupnakg /god38785,010,42,1 
0,0026,30,2387854,11,97+ +
51Naftalenkg /god 
0,0930,1780,301 
000,0 
0,0930,1780,301X
52Nikal ukupnikg /god69,454,8572,578,02,22,1507,42,167,252,865,075,9X X
53Nonilfenol i etoksilati (NP/NPE), smjesa izomerakg /god 
0,00090,2400,014 
000,0 
0,00090,2400,014+
54Nonilfenolkg /god 
2,913,350,46 
000,0 
2,913,350,46+
55Oktilfenoli i oktilfenol etoksilatikg /god 
0,380,860,91 
000,0 
0,380,860,91X
56Pentaklorbenzenkg /god 
0,0003 
 
 
0 
 
 
0,0003 
 
n/a
57Pentaklorfenolkg /god 
 
 
0,019 
 
 
0,0 
 
 
0,019n/a
58Benzo(a)pirenkg /god 
0,0670,0490,015 
000,0 
0,0670,0490,015+
59Benzo(b)fluorantenkg /god 
0,0320,0120,015 
000,0 
0,0320,0120,015+
60Benzo(k)fluorantenkg /god 
0,0240,0120,015 
000,0 
0,0240,0120,015+
61Benzo(g,h,i)perilenkg /god 
0,0600,0520,019 
000,0 
0,0600,0520,019+
62Indeno(1,2,3-cd)pirenkg /god 
0,0070,0150,019 
000,0 
0,0070,0150,019+
63Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH)kg /god0,8 
0,0133 
 
 
0 
 
 
0,0133 
n/a
64Simazinkg /god 
 
0,0163,109 
 
00,0 
 
0,0163,109X
65Tributilkositrovi spojevikg /god 
 
 
0,151 
 
 
0,0 
 
 
0,151n/a
661,2,3-triklorbenzenkg /god 
 
0,0131,083 
 
0,00,0 
 
0,0131,083X
671,2,4-triklorbenzenkg /god 
 
0,0130,137 
 
0,00,0 
 
0,0130,1370
681,3,5-triklorbenzenkg /god 
 
0,0130,137 
 
0,00,0 
 
0,0130,1370
69Triklorbenzen (svi izomeri)kg /god 
0,430,150,33 
0,00,00,0 
0,430,150,330
70Triklormetan (kloroform)kg /god0,12,00,762,60,00,00,00,00,12,00,762,6X X
71Aluminij ukupnikg /god6195511453628795,2583633061005056173257+ +
72Antimon ukupnikg /god 
2,503,740,06 
000,0 
2,503,740,0640
73Barij ukupnikg /god4,764139593,8 
0,1133050,54,763,965,143,2X X
74Berilij ukupnikg /god 
 
 
0,031 
 
 
0,0 
 
 
0,031n/a
75Bor ukupnikg /god 
274,5538,3471,9 
198,0453,1132,6 
76,585,2339,2X
76Kobalt ukupnikg /god6,637,238,852,306,61,24,06,630,537,648,3X X
77Kositar ukupnikg /god24,240,441,645,711,56,20,41,412,734,241,244,3X X
78Krom 6+kg /god56,535,153,848,60,32,52,01,956,232,651,846,70 0
79Krom 3+kg /god 
0,005 
 
 
0,005 
 
 
0,0 
 
n/a
80Magnezijkg /god 
 
 
4999 
 
 
0,0 
 
 
4999n/a
81Mangan ukupnikg /god14984,9690,3121,94,936082,9144,381,8821190 0
82Molibden ukupnikg /god 
168 
 
 
0 
 
 
168 
 
n/a
83Selen ukupnikg /god 
5,297,96,3 
0,0291,71,6 
5,16,14,7X
84Srebro ukupnokg /god18,61,612,26,50,00,00,00,018,61,612,26,5+ +
85Stroncij ukupnikg /god 
 
 
1,243 
 
 
0,0 
 
 
1,243n/a
86Talij ukupnikg /god 
1,8 
 
 
0 
 
 
1,8 
 
n/a
87Vanadij ukupnikg /god27,415,54,95,40,00,0010,00,027,415,54,95,4+ +
88Željezo ukupnokg /god4137311714952418749,450127377540873067221641120 0
89Klor ukupnikg /god387,8762,33962,51708,934,166,6236,8115,5353,7695,83725,71593,4X X
90Klor slobodnikg /god 
102,7140,61258,2 
22,926,69,7 
79,8114,01248,5X
91Rezidualni klor slobodnikg /god1,480,01,48n/a
92Cijanidi ukupnikg /god20,93,426,144,4 
0,04,33,620,93,421,840,8X X
93Sulfitikg /god3390550862341107417379462646732174714560810607X X
94Sulfidikg /god59301046152513121715032551591389612001261+ +
951,1-dikloretenkg /god 
0,240,080,16 
000,0 
0,240,0770,160
961,1,1-trikloretankg /god0,10,010,030,010,0000,000,10,010,030,01+ +