Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana

NN 85/2023 (24.7.2023.), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana

Ministarstvo financija

1336

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: proračun), na proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su upisani u Registar iz članka 5. stavka 6. Zakona o proračunu (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici) te na izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su upisani u Registar iz članka 5. stavka 6. Zakona o proračunu (u daljnjem tekstu: izvanproračunski korisnici).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. državni proračun je akt koji donosi Hrvatski sabor, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Republike Hrvatske i proračunskih korisnika državnog proračuna,

2. financijski plan je akt proračunskog i izvanproračunskog korisnika koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine i u kojem se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama,

3. izvorni plan je prvi proračun odnosno financijski plan usvojen od Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela,

4. ostvarenje/izvršenje proračuna i financijskog plana je ukupno ostvarenje prihoda i primitaka odnosno izvršenje rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju,

5. proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine u kojima se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih proračunskih korisnika,

6. rebalans su zadnje izmjene i dopune proračuna odnosno financijskog plana usvojenog od strane Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela u izvještajnom razdoblju,

7. tekući plan je proračun odnosno financijski plan odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna odnosno financijskog plana s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u izvještajnom razdoblju.

II. SADRŽAJ I IZGLED POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 4.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 5.

(1) Opći dio iz članka 4. ovoga Pravilnika sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,

– Račun prihoda i rashoda i

– Račun financiranja.

(2) Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna proračuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

(3) Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna proračuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Članak 6.

(1) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

(2) Sažetak iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeću godinu/razdoblje odnosno podatke o prenesenom višku odnosno manjku iz prethodne godine i višku odnosno manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

(3) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka iskazuju se za izvještajno razdoblje, uključujući i izvještajno razdoblje prethodne godine te izvorni plan odnosno rebalans i tekući plan, indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

1.2. Račun prihoda i rashoda

Članak 7.

Račun prihoda i rashoda iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,

– izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema
ekonomskoj klasifikaciji

Članak 8.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji iz članka 7. ovoga Pravilnika sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Članak 9.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja iz članka 7. ovoga Pravilnika sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Članak 10.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji iz članka 7. ovoga Pravilnika sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije,

– stupac 2: izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije,

– stupac 5: izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije,

– stupac 6: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

1.3. Račun financiranja

Članak 11.

Račun financiranja iz članka 5. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema
ekonomskoj klasifikaciji

Članak 12.

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji iz članka 11. ovoga Pravilnika sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Članak 13.

Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja iz članka 11. ovoga Pravilnika sadrži prikaz primitaka i izdataka prema izvorima financiranja i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

2. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 14.

(1) Posebni dio iz članka 4. ovoga Pravilnika iskazuje se u izvještajima:

– izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,

– izvještaj po programskoj klasifikaciji.

(2) Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna proračuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

(3) Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna proračuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Članak 15.

Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji iz članka 14. ovoga Pravilnika sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije na kojoj se proračun planira odnosno izvršava,

– stupac 2: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu,

– stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu,

– stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje,

– stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

Članak 16.

(1) Izvještaj po programskoj klasifikaciji iz članka 14. ovoga Pravilnika sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije na kojoj se proračun planira odnosno izvršava, izvora financiranja, glavnog programa državnog proračuna, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka,

– stupac 2: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(2) Izvori financiranja iskazuju se u okviru svake aktivnosti i projekta i zbrojno na razini glave odnosno RKP-a organizacijske klasifikacije na kojoj se proračun planira odnosno izvršava.

3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 17.

(1) Obrazloženje iz članka 4. ovoga Pravilnika u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

(2) Obrazloženje iz članka 4. ovoga Pravilnika u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

(3) Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna može se dati na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način.

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna

3.1.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju državnog proračuna

Članak 18.

(1) Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna u polugodišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna sadrži:

– obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,

– obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,

– prikaz manjka odnosno viška općeg proračuna prema razinama vlasti sukladno nacionalnoj metodologiji računskog plana.

(2) Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna u godišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna sadrži:

– obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,

– obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,

– prikaz manjka odnosno viška proračuna opće države i duga opće države na razini podsektora, kao i prikaz manjka odnosno viška te duga jedinica koje se sukladno pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010) razvrstavaju u sektor opće države, a imaju značajan utjecaj na kretanje manjka odnosno viška proračuna opće države i duga opće države.

3.1.1.1. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja

Članak 19.

(1) Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja sadrži objašnjenje kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja u izvještajnom razdoblju.

(2) Obrazloženje iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu sadrži i prikaz razlika između izvornih makroekonomskih prognoza za proračunsku godinu i stvarnog ishoda.

3.1.1.2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i
rashoda, primitaka i izdataka

Članak 20.

(1) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iz članka 18. ovoga Pravilnika dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(2) Obrazloženje iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu sadrži i:

– podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine i

– podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

3.1.2. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 21.

(1) Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

– obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,

– prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju.

(2) Na obrazloženje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 20. ovoga Pravilnika.

3.2. Obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

Članak 22.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu temelji se na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 23.

(1) Posebni izvještaji iz članka 4. ovoga Pravilnika u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

– izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

– izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i

– izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

(2) Posebni izvještaji iz članka 4. ovoga Pravilnika u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

– izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

– izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

– izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,

– izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,

– izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i

– izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

(3) Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna uz posebne izvještaje iz stavka 2. ovoga članka sadrži i izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima proračuna Opće države prema kategorijama prihoda i rashoda definiranim statističkom metodologijom Europske unije (ESA 2010) u odnosu na planirane prihode i rashode iz programa stabilnosti iz članka 22. Zakona o proračunu i/ili nacrta proračunskog plana iz članka 27. Zakona o proračunu.

(4) Posebni izvještaji iz ovoga članka mogu se dati na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način.

4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Članak 24.

(1) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe iz članka 23. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika sadrži podatke o:

– donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe,

– primatelju sredstava utvrđenom odlukom odnosno rješenjem o korištenju proračunske zalihe,

– namjeni korištenja utvrđenoj odlukom odnosno rješenjem o korištenju proračunske zalihe,

– iznosu i datumu isplaćenih sredstva iz proračunske zalihe sukladno odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, izvještaj o korištenju proračunske zalihe može sadržavati i dodatne podatke.

4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Članak 25.

(1) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala iz članka 23. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika sadrži:

– pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija odnosno koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi,

– pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu dodatno sadrži i:

– stanje obveza za vrijednosne papire, dugoročne kredite i zajmove koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija odnosno koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama,

– stanje dugoročnih kredita i zajmova koje su ugovorili proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na početku i na kraju proračunske godine kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

(3) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala može sadržavati i dodatne podatke.

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Članak 26.

(1) Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima za izvještajno razdoblje sadrži:

a) pregled danih jamstava s podacima o:

– odluci o davanju jamstva,

– rizničnom broju jamstva,

– datumu izdavanja jamstva,

– nazivu korisnika i tražitelja jamstva odnosno dužnika i namjeni kredita,

– iznosu jamstva,

– valuti i krajnjoj godini važenja jamstva.

b) pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima s podacima o:

– datumu plaćanja po protestiranom jamstvu,

– nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i korisnika jamstva,

– rizničnom broju jamstva,

– iznosu plaćene glavnice, kamata, ostalih troškova i naknada,

– valuti plaćanja.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu uz podatke iz stavka 1. ovoga članka dodatno sadrži:

a) stanje aktivnih jamstava na početku i na kraju proračunske godine s podacima o:

– nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i korisnika jamstva,

– rizničnom broju jamstva,

– stanju potencijalnih obveza na početku i na kraju proračunske godine u valuti.

b) stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine s podacima o:

– nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika,

– iznosu potraživanja na ime plaćene glavnice, kamata, ostalih troškova i naknada na početku i na kraju proračunske godine,

– iznosu potraživanja na ime zatezne kamate na početku i na kraju proračunske godine.

c) stanje potraživanja na ime premije/provizije na dana jamstva na početku i na kraju proračunske godine s podacima o:

– nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i

– iznosu potraživanja na početku i na kraju proračunske godine.

(3) Stanje aktivnih jamstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka iskazuje se na način:

– stanje aktivnih jamstava koja su izdana za osiguranje kredita na način da se evidentira stanje na početku i na kraju proračunske godine, a koje se odnosi na korištenje i otplatu kredita,

– stanje aktivnih jamstava koja su vezana za okončanje posla odnosno osiguranje primljenih predujmova na način da se evidentira stanje na početku i na kraju proračunske godine, a koje se odnosi na iznos primljenog predujma u proračunskoj godini.

(4) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o programima jamstava iz nadležnosti proračunskih korisnika državnog proračuna sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(5) Osim podataka iz stavaka 2. i 4. ovoga članka, Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i druge podatke.

4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Članak 27.

(1) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije državnog proračuna sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

(2) Uz podatke iz stavka 1. ovoga članka daju se i podaci o:

– ukupno dodijeljenim sredstvima Republici Hrvatskoj po fondovima Europske unije od 1. srpnja 2013. godine zaključno s izvještajnim razdobljem,

– ukupno uplaćenim sredstvima iz proračuna Europske unije po fondovima Europske unije od 1. srpnja 2013. godine zaključno s izvještajnim razdobljem,

– ukupno isplaćenim sredstvima za odobrene zahtjeve korisnika po fondovima Europske unije od 1. srpnja 2013. godine zaključno s izvještajnim razdobljem.

(3) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

(4) Uz podatke iz stavka 3. ovoga članka daju se podaci po projektima u tijeku, i to o:

– ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,

– ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem.

(5) U izvještajima iz stavaka 1. i 3. ovoga članka navodi se i metodologija temeljem koje se iskazuju podaci.

4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Članak 28.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo Ministarstvo financija i proračunski korisnici državnog proračuna odnosno koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu.

4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih
obveza te o stanju potencijalnih obveza
po osnovi sudskih sporova

Članak 29.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži:

– podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine,

– podatke o stanju nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine,

– podatke o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.

III. SADRŽAJ I IZGLED POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 30.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 31.

(1) Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskoga plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz članka 30. ovoga Pravilnika sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,

– Račun prihoda i rashoda i

– Račun financiranja.

(2) Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvorni plan ako od donošenja financijskog plana nije bilo izmjena i dopuna financijskog plana niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja financijskog plana bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

(3) Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži rebalans ako je od donošenja financijskog plana bilo izmjena i dopuna financijskog plana, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna financijskog plana bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Članak 32.

(1) Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iz članka 31. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

(2) Sažetak iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeću godinu/razdoblje odnosno podatke o prenesenom višku odnosno manjku iz prethodne godine i višku odnosno manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

(3) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka iskazuju se za izvještajno razdoblje, uključujući i izvještajno razdoblje prethodne godine te izvorni plan odnosno rebalans i tekući plan, indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

1.2. Račun prihoda i rashoda

Članak 33.

(1) Račun prihoda i rashoda iz članka 31. stavka 1. podstavka 2. sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,

– izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

(2) Račun prihoda i rashoda iz članka 31. stavka 1. podstavka 2. izvanproračunskog korisnika sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se u Izvještaju o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji.

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema
ekonomskoj klasifikaciji

Članak 34.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji iz članka 33. ovoga Pravilnika sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Članak 35.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja iz članka 33. ovoga Pravilnika sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Članak 36.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji iz članka 33. ovoga Pravilnika sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije,

– stupac 2: izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije,

– stupac 5: izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije,

– stupac 6: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

1.3. Račun financiranja

Članak 37.

(1) Račun financiranja iz članka 31. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

(2) Račun financiranja iz članka 31. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika izvanproračunskog korisnika iskazuje se u Izvještaju računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Članak 38.

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji iz članka 37. ovoga Pravilnika sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Članak 39.

Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja iz članka 37. ovoga Pravilnika sadrži prikaz primitaka i izdataka prema izvorima financiranja i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda i skupine izvora financiranja,

– stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

2. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Članak 40.

(1) Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji.

(2) Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvorni plan ako od donošenja financijskog plana nije bilo izmjena i dopuna financijskog plana niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja financijskog plana bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

(3) Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži rebalans ako je od donošenja financijskog plana bilo izmjena i dopuna financijskog plana, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna financijskog plana bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Članak 41.

(1) Izvještaj po programskoj klasifikaciji iz članka 40. ovoga Pravilnika proračunskog korisnika sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekta i iskazuje se prema sljedećem sadržaju:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv proračunskog korisnika, izvora financiranja, glavnog programa državnog proračuna, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka,

– stupac 2: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(2) Izvori financiranja iskazuju se u okviru svake aktivnosti i projekta i zbrojno na razini proračunskog korisnika na kojem se financijski plan planira odnosno izvršava.

(3) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se na izvanproračunske korisnike.

3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 42.

(1) Obrazloženje iz članka 30. ovoga Pravilnika u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

(2) Obrazloženje iz članka 30. ovoga Pravilnika u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

(3) Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana može se dati na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način.

3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

Članak 43.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži:

– obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,

– obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu/razdoblje za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, a za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Članak 44.

(1) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iz članka 43. ovoga Pravilnika dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

(2) Obrazloženje iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu sadrži i podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračunskog i izvanproračunskog korisnika na početku i na kraju proračunske godine.

3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika

Članak 45.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika za proračunsku godinu sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG I IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 46.

(1) Posebni izvještaj iz članka 30. ovoga Pravilnika u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

(2) Posebni izvještaji iz članka 30. ovoga Pravilnika u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika su:

– izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

– izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,

– izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i

– izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

(3) Posebni izvještaji iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu sadržavati i Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

(4) Posebni izvještaji iz ovoga članka mogu se dati na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način.

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Članak 47.

(1) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala iz članka 46. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika daje pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje je ugovorio ili preuzeo proračunski i izvanproračunski korisnik u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu sadrži i stanje obveza za dugoročne kredite i zajmove koje je ugovorio proračunski i izvanproračunski korisnik na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

(3) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala može sadržavati i dodatne podatke.

4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Članak 48.

(1) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

(2) Uz podatke iz stavka 1. ovoga članka daju se podaci po projektima u tijeku i to o:

– ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,

– ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem, osim za proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna.

(3) U izvještaju iz stavka 1. ovoga članka navodi se opis metodologije temeljem koje se iskazuju podaci.

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Članak 49.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje su ugovorili proračunski i izvanproračunski korisnici za proračunsku godinu.

4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Članak 50.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži:

– podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračunskog i izvanproračunskog korisnika na kraju proračunske godine,

– podatke o stanju nepodmirenih dospjelih obveza proračunskog i izvanproračunskog korisnika na kraju proračunske godine,

– podatke o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračunskog i izvanproračunskog korisnika na kraju proračunske godine.

4.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Članak 51.

(1) Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima za izvještajno razdoblje sadrži:

a) pregled danih jamstava s podacima o:

– odluci o davanju jamstva,

– rizničnom broju jamstva,

– datumu izdavanja jamstva,

– nazivu korisnika i tražitelja jamstva odnosno dužnika i namjeni kredita,

– iznosu jamstva,

– valuti i krajnjoj godini važenja jamstva.

b) pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima s podacima o:

– datumu plaćanja po protestiranom jamstvu,

– nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i korisnika jamstva,

– rizničnom broju jamstva,

– iznosu plaćene glavnice, kamata, ostalih troškova i naknada,

– valuti plaćanja.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu uz podatke iz stavka 1. ovoga članka dodatno sadrži:

a) stanje aktivnih jamstava na početku i na kraju proračunske godine s podacima o:

– nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i korisnika jamstva,

– rizničnom broju jamstva,

– stanju potencijalnih obveza na početku i na kraju proračunske godine u valuti.

b) stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine s podacima o:

– nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika,

– iznosu potraživanja na ime plaćene glavnice, kamata, ostalih troškova i naknada na početku i na kraju proračunske godine,

– iznosu potraživanja na ime zatezne kamate na početku i na kraju proračunske godine.

c) stanje potraživanja na ime premije/provizije na dana jamstva na početku i na kraju proračunske godine s podacima o:

– nazivu tražitelja jamstva odnosno dužnika i

– iznosu potraživanja na početku i na kraju proračunske godine.

(3) Stanje aktivnih jamstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka iskazuje se na način:

– stanje aktivnih jamstava koja su izdana za osiguranje kredita na način da se evidentira stanje na početku i na kraju proračunske godine, a koje se odnosi na korištenje i otplatu kredita,

– stanje aktivnih jamstava koja su vezana za okončanje posla odnosno osiguranje primljenih predujmova na način da se evidentira stanje na početku i na kraju proračunske godine, a koje se odnosi na iznos primljenog predujma u proračunskoj godini.

(4) Osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i druge podatke.

III. PODNOŠENJE POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 52.

(1) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine.

(2) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca proračunske godine.

(3) Proračunski korisnik dužan je prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje dostaviti nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

(4) Ako proračunski korisnik, sukladno aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, ima upravljačko tijelo, dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. srpnja tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

(5) Nadležno ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležno upravno tijelo dostavlja prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju razdjela Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije najkasnije do 20. kolovoza tekuće godine.

(6) Proračunski korisnik dužan je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje dostaviti nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

(7) Ako proračunski korisnik, sukladno aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, ima upravljačko tijelo, dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine nakon čega se dostavlja nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležnom upravnom tijelu.

(8) Nadležno ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno nadležno upravno tijelo dostavlja prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju razdjela Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije najkasnije do 15. travnja tekuće godine.

(9) Nadležno ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo dužno je prije dostave izvještaja iz ovoga članka Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u njima.

(10) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dio je godišnjeg izvješća o radu proračunskih korisnika koji su na temelju posebnih zakona dužni podnijeti takvo izvješće Vladi Republike Hrvatske odnosno Hrvatskom saboru.

IV. PODNOŠENJE POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 53.

(1) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine.

(2) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca proračunske godine.

(3) Izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom ministarstvu odnosno nadležnom upravnom tijelu dostaviti polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. srpnja tekuće proračunske godine.

(4) Nadležno ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju izvanproračunskog korisnika iz stavka 3. ovoga članka do 20. kolovoza tekuće godine.

(5) Izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom ministarstvu odnosno nadležnom upravnom tijelu dostaviti godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

(6) Nadležno ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju izvanproračunskog korisnika iz stavka 5. ovoga članka do 15. travnja tekuće godine.

(7) Nadležno ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo dužno je prije dostave izvještaja iz ovoga članka Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u njima.

(8) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi na suglasnost Hrvatskom saboru odnosno predstavničkom tijelu istodobno s polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna iz članka 4. ovoga Pravilnika.

V. DONOŠENJE POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 54.

(1) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine.

(2) Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi Republike Hrvatske odnosno načelniku, gradonačelniku, županu do 15. rujna tekuće proračunske godine.

(3) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Hrvatskom saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Članak 55.

(1) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za proračunsku godinu odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca proračunske godine.

(2) Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi Republike Hrvatske odnosno načelniku, gradonačelniku, županu do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Hrvatskom saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje prijedlog godišnjeg izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 56.

(1) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj iz stavka 1. ovoga članka, izvještaj iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

(3) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se u obliku poveznice na mrežnu stranicu na kojoj je objavljen izvještaj putem elektroničke pošte.

VI. OBJAVA POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 57.

(1) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se na mrežnim stranicama Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija, izvanproračunskog korisnika odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 15 dana od dana usvajanja odnosno davanja suglasnosti od strane Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela.

(2) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika objavljuje se na njegovim mrežnim stranicama odnosno na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva ili drugog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ako proračunski korisnik nema svoje mrežne stranice u roku od 15 dana od dana usvajanja od strane upravljačkog tijela.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako proračunski korisnik nema upravljačko tijelo, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika objavljuje se na njegovim mrežnim stranicama odnosno na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva ili drugog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ako proračunski korisnik nema svoje mrežne stranice u rokovima propisanim iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se u »Narodnim novinama« odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako Hrvatski sabor odnosno predstavničko tijelo ne donese izvještaje o izvršenju iz stavaka 1. ovoga članka, prijedlozi izvještaja o izvršenju se u roku od 60 dana od dana podnošenja Hrvatskom saboru odnosno predstavničkom tijelu objavljuju na mrežnim stranicama Vlade Republike Hrvatske odnosno mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako upravljačko tijelo ne donese izvještaje o izvršenju iz stavka 2. ovoga članka, prijedlozi izvještaja o izvršenju se u roku od 60 dana od dana podnošenja upravljačkom tijelu objavljuju na mrežnim stranicama proračunskog korisnika, odnosno na mrežnim stranicama nadležnog ministarstva ili drugog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije ili na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako proračunski korisnik nema svoje mrežne stranice.

(7) Izvještaji iz ovoga članka objavljuju se u strojno čitljivom obliku.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.).

Članak 59.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-02/23-01/34

Urbroj: 513-05-02-23-1

Zagreb, 20. srpnja 2023.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.