Pravilnik o visini naknade za troškove postupaka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka

NN 85/2023 (24.7.2023.), Pravilnik o visini naknade za troškove postupaka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1337

Na temelju članka 25. Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine« broj 69/2022), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPAKA PRIZNAVANJA I VREDNOVANJA, NAČINU RASPODJELE NAKNADE, OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA NAKNADE TE DRUGIM PITANJIMA TROŠKOVA POSTUPKA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom određuje se visina naknade za troškove:

– postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju u svrhu nastavka obrazovanja

– postupka vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju u svrhu zapošljavanja

– postupka priznavanja razdoblja studija provedenog u inozemstvu, odnosno ECTS bodova.

(2) Ovim pravilnikom određuje se način raspodjele naknade i oslobođenja od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja i vrednovanja.

II. VISINA NAKNADE

Članak 2.

(1) Visina naknade za postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu upisa na diplomske i poslijediplomske studije te studije na stranim jezicima u Republici Hrvatskoj iznosi 60 eura.

(2) Visina naknade za postupak vrednovanja inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom visokom obrazovanju u svrhu pristupa tržištu rada u Republici Hrvatskoj iznosi 60 eura.

(3) Visina naknade za postupak priznavanja razdoblja studija odnosno ECTS bodova koji provodi visoko učilište iznosi 30 eura.

(4) Naknade za postupke iz stavaka 1. 2. i 3. uplaćuju se na jedinstveni račun Državnog proračuna kao namjenski prihod Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili na račun visokog učilišta u Republici Hrvatskoj na kojem je podnesen zahtjev za priznavanje kao namjenski prihod visokog učilišta.

(5) Kod priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u svrhu upisa na prijediplomske studije te kod automatskog priznavanja razine kvalifikacije o srednjoškolskom obrazovanju i inozemne obrazovne kvalifikacije u visokom obrazovanju nije predviđena naknada.

Članak 3.

Strani državljani i osobe bez državljanstva uplaćuju naknadu za troškove postupaka iz članka 2. u istom iznosu kao hrvatski državljani.

Članak 4.

(1) Ako Agencija za znanost i visoko obrazovanje zaprimi zahtjev iz članka 2. st. 1. i 2. ovog Pravilnika odnosno ako visoko učilište u Republici Hrvatskoj zaprimi zahtjev za priznavanje inozemne kvalifikacije iz članka 2. stavka 1. i 3. uz koji nije dostavljen dokaz da je u cijelosti plaćena naknada za troškove postupka, pisanim putem će pozvati podnositelja zahtjeva da dostavi dokaz o plaćenoj naknadi, odnosno dokaz da je oslobođen plaćanja naknade, sukladno članku 6. ovog Pravilnika, u roku od 15 dana od dana dostave pisane obavijesti.

(2) Po zahtjevima za koje nije uredno plaćena naknada, neće se postupati dok podnositelj zahtjeva ne dostavi dokaz o plaćenoj naknadi.

III. NAČIN RASPODJELE
NAKNADE

Članak 5.

(1) Prihodi koji proizlaze iz provedbe postupka vrednovanja i priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija iz članka 2. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika namjenski su prihodi Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

(2) Agencija namjenske prihode iz stavka 1. ovoga članka troši na materijalne rashode i rashode za usluge nastale u postupku vrednovanja i priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

(3) Prihodi koji proizlaze iz provedbe postupaka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja studija odnosno ECTS bodova iz članka 2. stavka 1. i 3. ovog Pravilnika namjenski su prihodi visokog učilišta na kojem je podnesen zahtjev za priznavanje.

(4) Visoka učilišta namjenske prihode iz stavka 3. ovoga članka troše na materijalne rashode i rashode za usluge nastale u postupku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

IV. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA
NAKNADE

Članak 6.

Od plaćanja naknade za troškove postupaka iz članka 2. ovog pravilnika oslobođeni su:

1) građani čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 4.000 eura, o čemu se daje pisani iskaz

2) civilni invalidi Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

3) osobe s 50 % ili više postotaka tjelesnog oštećenja i djeca osoba kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 100%

4) supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

5) supružnici, djeca i roditelji poginulih, umrlih i nestalih civila iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

6) žrtve seksualnog nasilja iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

7) prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

8) strani državljani koji su podnijeli zahtjev za odobrenje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status

9) stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje, tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, članovi obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj te stranci pod privremenom zaštitom i članovi obitelji stranaca pod privremenom zaštitom, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status.

Članak 7.

(1) Osoba koja želi iskoristiti pravo na oslobođenje od plaćanja naknade iz članka 6. ovog Pravilnika dužna je pozvati se na razlog oslobođenja te priložiti odgovarajući dokaz na temelju kojeg se traži oslobođenje u skladu sa člankom 6. ovog pravilnika.

(2) Službena osoba koja vodi postupak iz članka 2. ovog Pravilnika će po potrebi izvršiti uvid u podatke o kojima vodi službene evidencije ili po službenoj dužnosti pribaviti podatke od drugih tijela koja vode službene evidencije u RH radi donošenja odluke o oslobođenju plaćanja naknade iz članka 6. ovog Pravilnika.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/00032
Urbroj: 533-09-23-0001
Zagreb, 18. srpnja 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.