Pravilnik o Upisniku maslinika

NN 85/2023 (24.7.2023.), Pravilnik o Upisniku maslinika

Ministarstvo poljoprivrede

1338

Na temelju članka 121.a stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU MASLINIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika maslinika te vrste, kategorije, način i rokovi dostave podataka o maslinicima, maslinama i maslinovom ulju, kao i provjere istih.

Značenje pojmova

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) Upisnik maslinika je elektronička baza podataka o maslinicima, proizvodnji maslina i maslinovog ulja te stanju na zalihama maslinovog ulja koju vodi i ažurira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

b) Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije (u daljnjem tekstu: Registar subjekata i pripadajućih objekata) je elektronički sustav u kojem se evidentiraju opći podaci subjekata u poslovanju s hranom s pripadajućim objektima i sastavni je dio središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije.

c) Poljoprivrednik je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na području Republike Hrvatske, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba.

d) Uljara je pravna ili fizička osoba evidentirana u Registru subjekata i pripadajućih objekata koja se bavi preradom ploda maslina u maslinovo ulje.

e) Trgovac je pravna ili fizička osoba koja se bavi unosom maslinovog ulja iz Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvozom iz trećih zemalja, otkupom, skladištenjem, punjenjem ili pakiranjem maslinovog ulja u svrhu njegovog daljnjeg stavljanja na tržište ili korištenja u prehrambenoj industriji.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. UPISNIK MASLINIKA

Oblik i sadržaj Upisnika maslinika

Članak 3.

Upisnik maslinika sadrži sljedeće kategorije i vrste podataka:

1. Podaci o pravnim i fizičkim osobama koje se bave uzgojem maslina:

a) poljoprivrednici koji se bave uzgojem maslina, upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, čije su površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu.

b) pravne i fizičke osobe koje se bave uzgojem maslina te u vlasništvu, najmu ili na neki drugi način, provode poljoprivrednu djelatnost u skladu sa Zakonom, a nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nemaju površine pod nasadom/nasadima maslina registrirane u ARKOD sustavu (u daljnjem tekstu: neevidentirani proizvođači maslina).

2. Površine pod nasadima maslina (ha)

3. Karakteristike maslinika:

a) Sorta maslina

b) Broj stabala maslina

c) Godina sadnje

d) Razmak u redu (m), ako je primjenjivo

e) Razmak između redova (m), ako je primjenjivo

f) Površina sorte kao čiste kulture (ha)

g) Lokacija i način korištenja maslinika

4. Proizvodnja maslina (kg)

5. Podaci o uljarama

6. Podaci o proizvodnji maslinovog ulja

a) Proizvodnja konvencionalnog maslinovog ulja (kg)

b) Proizvodnja ekološkog maslinovog ulja (kg)

c) Randman

7. Podaci o trgovcima

8. Stanje na zalihama maslinovog ulja

a) Stanje konvencionalnog maslinovog ulja na zalihama (kg)

b) Stanje ekološkog maslinovoga ulja na zalihama (kg).

Obveza evidentiranja u Upisnik maslinika

Članak 4.

(1) Obvezu evidentiranja u Upisnik maslinika imaju:

a) neevidentirani proizvođači maslina koji na nasadu/nasadima ukupno broje više od 20 stabala maslina

b) uljare

c) trgovci.

(2) Neevidentirani proizvođači maslina koji na nasadu/nasadima ukupno broje manje od 20 stabala maslina mogu se dobrovoljno upisati u Upisnik maslinika.

(3) Poljoprivrednici koji se bave uzgojem maslina, upisom u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i registracijom svojih površina pod nasadima maslina u ARKOD sustavu (u daljnjem tekstu: poljoprivrednici) pri Agenciji za plaćanja smatraju se već evidentiranim u Upisnik maslinika.

Postupak evidentiranja u Upisnik maslinika

Članak 5.

(1) Uljare i trgovci iz članka 4. stavka 1. točaka b) i c) ovoga Pravilnika koji nisu upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava evidentiraju se u Upisnik maslinika prilikom prve dostave podataka iz članka 6. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja.

(2) Neevidentirani proizvođač maslina, evidentira se u Upisnik maslinika prilikom dostave ploda maslina na preradu u uljaru.

(3) U svrhu evidentiranja u Upisnik maslinika, neevidentirani proizvođač maslina iz stavka 2. ovoga članka popunjava obrazac iz Priloga I. ovoga Pravilnika koji uljara dostavlja Agenciji za plaćanja.

(4) U postupku evidentiranja neevidentiranih proizvođača maslina iz stavka 3. ovoga članka, obveze uljare su sljedeće:

– osiguravanje vidljivost obavijesti i upute o obvezi evidentiranja na obrascu iz stavka 3. ovoga članka,

– osiguravanje dostupnosti i dovoljnog broja primjeraka obrasca iz stavka 3. ovoga članka radi popunjavanja od strane neevidentiranog proizvođača maslina,

– prikupljanje i čuvanje popunjenih obrazaca iz stavka 3. ovoga članka,

– dostavljanje popunjenih obrazaca Agenciji za plaćanja u roku iz članka 6. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Dostavom obrasca iz Priloga I. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja od strane uljare, proizvođač maslina iz stavka 2. ovoga članka smatra se evidentiranim u Upisniku maslinika.

Obveznici dostave podataka o karakteristikama maslinika, proizvodnji maslina, maslinovog ulja i stanju na zalihama maslinovog ulja te rokovi za dostavu

Članak 6.

(1) Podatke o proizvodnji maslina iz članka 3. točke 4. ovoga Pravilnika te podatke o proizvodnji maslinovog ulja i randmana iz članka 3. točke 6. ovoga Pravilnika dostavljaju uljare do 15. veljače tekuće godine za razdoblje od 1. listopada prethodne kalendarske godine do datuma završetka proizvodnje maslinovog ulja na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) Neevidentirani proizvođači maslina iz članka 4. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika popunjavaju obrazac iz Priloga I. ovoga Pravilnika o karakteristikama maslinika prilikom dostave ploda maslina na preradu u uljaru.

(3) Uljare imaju obvezu dostave obrasca iz Priloga I. Agenciji za plaćanja za neevidentirane proizvođače maslina najkasnije do 15. veljače tekuće godine.

(4) Podatke o stanju na zalihama konvencionalnog i/ili ekološkog maslinovoga ulja na dan 30. rujna tekuće godine dostavljaju sve pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika te pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako su evidentirane u Upisniku maslinika, a imaju zalihe maslinovog ulja.

(5) Podaci o stanju na zalihama maslinovoga ulja iz stavaka 4. ovoga članka dostavljaju se na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika najkasnije do 10. listopada tekuće godine.

(6) Podaci iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka dostavljaju se Agenciji za plaćanja putem sustava AGRONET.

Promjene podataka i brisanje iz Upisnika maslinika

Članak 7.

(1) Promjene podataka o poljoprivrednicima iz članka 3. točke 1. podtočke a) ovoga Pravilnika i podataka o površinama pod nasadima maslina iz članka 3. točke 2. ovoga Pravilnika te brisanje poljoprivrednika iz Upisnika maslinika, provode se na temelju podataka koje vodi ili njima raspolaže Agencija za plaćanja.

(2) Promjene podataka o pravnim i fizičkim osobama u sektoru maslina i maslinovog ulja i promjene podataka o karakteristikama maslinika dostavljaju se Agenciji za plaćanja u roku od 15 dana od nastanka promjena na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika putem sustava AGRONET.

(3) Promjene podataka o uljarama i trgovcima te njihovo brisanje iz Upisnika maslinika, Agencija za plaćanja može izvršiti i po službenoj dužnosti, ako provjerom i razmjenom informacija s drugim službenim bazama podataka, registrima i upisnicima utvrdi takve promjene, a one nisu prijavljene Agenciji za plaćanja u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.

Provjere

Članak 8.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 6. ovoga Pravilnika koje Agenciji za plaćanja na propisan način i u propisanome roku ne dostavljaju tražene podatke podliježu nadzoru nadležne inspekcije Državnog inspektorata u skladu sa Zakonom.

(2) Agencija za plaćanja i Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske surađuju sa svrhom provjere i razmjene podataka o svim pravnim i fizičkim osobama upisanim u Registar subjekata i pripadajućih objekata koje se bave preradom ploda maslina u maslinovo ulje, otkupom, skladištenjem, punjenjem i pakiranjem maslinovog ulja.

Članak 9.

(1) Prilozi I., II. III. i IV. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Priloge iz stavka 1. ovoga članka na svojim mrežnim stranicama objavljuju Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja, a radi jednostavnije upotrebe od strane obveznika evidentiranja i uljara u postupku iz članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika mogu biti objavljeni i u drugom programskom obliku.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Zbog operativne prilagodbe uljara na dostavu svih podataka propisanih na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika, iznimno za tržišnu godinu 2023/2024, uljare do 15. veljače 2024. godine dostavljaju Agenciji za plaćanja najmanje sljedeće podatke:

– ukupna količina predanih maslina,

– ukupna količina dobivenoga ulja (s razdjelom na ekološko i konvencionalno),

– prosječni randman.

(2) Podaci o karakteristikama maslinika prijavljeni Agenciji za plaćanja od strane poljoprivrednika prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika smatraju se sastavnim dijelom Upisnika maslinika iz članka 3. točke 3. ovoga Pravilnika.

(3) Do početka mogućnosti dostave podataka u elektroničkom obliku putem sustava AGRONET, obrasci iz Priloga I., II. III. i IV. ovoga Pravilnika dostavljaju se pisanim putem ili putem elektroničke pošte Agenciji za plaćanja.

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/21-01/89

Urbroj: 525-06/219-23-38

Zagreb, 17. srpnja 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

EVIDENTIRANJE PROIZVOĐAČA MASLINA KOJI NISU UPISANI U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA/OPG-a I NEMAJU POVRŠINE POD NASADOM/NASADIMA MASLINA REGISTRIRANE U ARKOD SUSTAVU

PRILOG II.

PROIZVODNJA MASLINA I MASLINOVOG ULJA ZA TRŽIŠNU GODINU _________________

(popunjavaju uljare)

PRILOG III.

STANJE NA ZALIHAMA MASLINOVOG ULJA

(popunjava pravna i fizička osoba koja imaju zalihe maslinovog ulja na dan 30. rujna tekuće godine)

PRILOG IV.

PROMJENE PODATAKA I BRISANJE IZ UPISNIKA MASLINIKA