Odluka o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima

NN 87/2023 (28.7.2023.), Odluka o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1351

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2023. donijela

ODLUKU

O ISPLATI DODATKA NA PLAĆU DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

I.

Državnim službenicima i namještenicima u tijelima sudbene vlasti i državnim odvjetništvima (u daljnjem tekstu: pravosudna tijela), raspoređenim na radna mjesta za koje je utvrđen koeficijent složenosti poslova do 2,30, određuje se isplata dodatka na plaću u visini od 12 %.

II.

Ako su državni službenici i namještenici u pravosudnim tijelima raspoređeni na radna mjesta na kojima, bez dodatka iz ove Odluke, ne ostvaruju Zakonom propisani iznos minimalne plaće, dodatak iz točke I. ove Odluke isplaćuje se na iznos minimalne plaće.

III.

Dodatak na plaću iz točke I. ove Odluke isplaćivat će se do dana ostvarivanja plaće prema uredbi kojom će se utvrditi nazivi radnih mjesta i koeficijenti za obračun plaće u skladu s novim zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama.

IV.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

V.

Ova Odluka primjenjuje se počevši s plaćom za srpanj 2023., koja se isplaćuje u kolovozu 2023.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/307

Urbroj: 50301-21/32-23-2

Zagreb, 27. srpnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.