Odluka o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 87/2023 (28.7.2023.), Odluka o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1354

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2023. donijela

ODLUKU

O NAMJENSKOJ POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA HRVATSKA I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

Zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurava se namjenska pomoć za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice za 6 % u 2016. godini u javnim službama.

II.

Sredstva za provedbu točke I. ove Odluke planirana su na pozicijama Ministarstva zdravstva na Razdjelu 096, na aktivnosti A799006 Isplate po sudskim presudama, u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u iznosu do najviše 17.000.000,00 eura, sukladno dostavljenim podacima o isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama zdravstvenih ustanova na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstrvene zaštite na dan 31. ožujka 2023.

Iznos iz stavka 1. ove točke može se povećati sukladno naknadno zaprimljenim podacima o isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama nakon 31. ožujka 2023., a isti će se osigurati sukladno raspoloživim fiskalnim mogućnostima državnog proračuna u narednim razdobljima.

III.

Sredstva iz točke II. stavka 1. ove Odluke osiguravaju se prema sljedećim zdravstvenim ustanovama u maksimalnom raspoloživom iznosu navedenom u tablici:

R.br.Naziv zdravstvene ustanoveIznos u eurima
1.Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije55.649,00
2.Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška15.731,00
3.Dom zdravlja Duga Resa8.108,00
4.Dom zdravlja Karlovac11.005,00
5.Dom zdravlja Knin12.974,00
6.Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije88.079,00
7.Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije13.421,00
8.Dom zdravlja Ogulin9.886,00
9.Dom zdravlja Osječko-baranjske županije122.704,00
10.Dom zdravlja Otočac2.536,00
11.Dom zdravlja Primorsko goranske županije206.053,00
12.Dom zdravlja Slavonski Brod15.432,00
13.Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije308.280,00
14.Dom zdravlja Varaždinske županije44.427,00
15.Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije170.531,00
16.Dom zdravlja Vojnić21.643,00
17.Dom zdravlja Vukovar1.705,00
18.Dom zdravlja Zagreb - Centar29.676,00
19.Dom zdravlja Zagrebačke županije5.909,00
20.Dom zdravlja Županja25.205,00
21.Opća bolnica »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar86.146,00
22.Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić Sisak334.100,00
23.Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod176.518,00
24.Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Koprivnica806.001,00
25.Opća bolnica Gospić50.465,00
26.Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin326.574,00
27.Opća bolnica Karlovac987.840,00
28.Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin344.747,00
29.Opća bolnica Pula – Ospedale Generale di Pola227.735,00
30.Opća bolnica Šibensko-kninske županije325.000,00
31.Opća bolnica Varaždin384.173,00
32.Opća bolnica Virovitica878.549,00
33.Opća županijska bolnica Našice120.393,00
34.Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana143.390,00
35.Opća županijska bolnica Požega17.376,00
36.Opća županijska bolnica Vinkovci305.800,00
37.Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar2.387,00
38.Županijska bolnica Čakovec83.711,00
39.Daruvarske toplice Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju210.357,00
40.Dječja bolnica Srebrnjak2.118,00
41.NAFTALAN, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju130.073,00
42.Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača37.553,00
43.Insula – županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju4.201,00
44.Psihijatrijska bolnica Ugljan10.216,00
45.Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež21.760,00
46.Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice3.425,00
47.Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra1.426,00
48.Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos33.519,00
49.Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice2.262,00
50.Toplice Lipik – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju225.819,00
51.Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice2.128,00
52.Specijalna bolnica za ortopediju36.680,00
53.Specijalna bolnica za produženo liječenje – Duga Resa1.514,00
54.Lječilište Topusko55.816,00
55.Klinička bolnica Dubrava51.035,00
56.Klinička bolnica Merkur310.107,00
57.Klinička bolnica Sveti Duh259.625,00
58.Klinika za psihijatriju Vrapče171.518,00
59.Klinički bolnički centar Osijek2.243.973,00
60.Klinički bolnički centar Rijeka2.015.196,00
61.Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice880.939,00
62.Klinički bolnički centar Split1.976.415,00
63.Klinički bolnički centar Zagreb160.774,00
64.Klinika za ortopediju Lovran5.051,00
65.Hrvatski zavod za javno zdravstvo1.063,00
66.Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije79.656,00
67.Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije18.140,00
68.Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije25.226,00
69.Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije – Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana28.175,00
70.Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije88.429,00
71.Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije105.259,00
72.Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije20.823,00
73.Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije2.912,00
74.Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije62.856,00
75.Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije86.459,00
76.Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije25.550,00
77.Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije41.280,00
78.Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije9.616,00
79.Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije7.424,00
80.Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba81.061,00
81.Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije31.927,00
82.Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije146.443,00
83.Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije308.895,00
84.Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije28.309,00
85.Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar29.304,00
86.Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije40.415,00
87.Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije1.422,00
88.Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije6.043,00
89.Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije3.176,00
90.Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije1.361,00
91.Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije9.027,00
92.Zavod za javno zdravstvo županije Dubrovačko-neretvanske4.673,00
 
Ukupno16.918.283,00


IV.

Iznimno od točke III. ove Odluke, ministar zdravstva može u narednim razdobljima, sukladno raspoloživim mogućnostima državnog proračuna, utvrditi posebnom odlukom visinu i raspodjelu sredstava, prema dostavljenim podacima zdravstvenih ustanova o isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama.

V.

Iznos sredstava koje su zdravstvene ustanove isplatile po pravomoćnim sudskim odlukama, a koji će se refundirati zdravstvenim ustanovama u skladu s točkom III. ove Odluke, namjenska su pomoć i zdravstvene ustanove mogu ih koristiti isključivo za podmirenje dijela dospjelih obveza zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Iznimno od stavka 1. ove točke, ukoliko zdravstvena ustanova nema dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sredstva se mogu iskoristiti i za podmirenje ostalih obveza s konta skupine 322.

VI.

Zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva izvršit će preraspodjelu sredstava iz točke II. ove Odluke unutar Državnog proračuna.

Zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo zdravstva će sredstva iz točke II. ove Odluke isplaćivati kao namjensku pomoć.

Ministarstvo zdravstva će s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave potpisati ugovore o načinu utroška sredstava namjenske pomoći doznačenih u skladu s ovom Odlukom.

VII.

Zadužuju se zdravstvene ustanove iz točke I. ove Odluke da, u roku od 60 dana od dana doznake namjenske pomoći, dostave Ministarstvu zdravstva na e-adresu: planiranje.proracuna@miz.hr, Izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Nenamjenski utrošena sredstva primatelj sredstava dužan je vratiti u državni proračun.

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva.

IX.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da o provedbi ove Odluke izvijesti Ministarstvo financija.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/280

Urbroj: 50301-04/12-23-3

Zagreb, 27. srpnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.