Pravilnik o dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

NN 87/2023 (28.7.2023.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1360

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 126/21.), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva i ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, broj 20/20., 87/20., 104/21., 46/22., 111/22. i 17/23.) u članku 1. stavku 2. iza točke 81. dodaje se točka 82. koja glasi:

»82. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2023/171 od 28. listopada 2022. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za šesterovalentni krom kao antikorozivno sredstvo u apsorpcijskim plinskim dizalicama topline (Tekst značajan za EGP).«

Članak 2.

U Prilogu III. iza točke 9(a)-II. dodaje se točka 9(a)-III. koja glasi:

»9(a)-III.Šesterovalentni krom masenog udjela do 0,7% koji se koristi kao antikorozivno sredstvo u radnoj tekućini u zatvorenom krugu od ugljičnog čelika u apsorpcijskim plinskim dizalicama topline za grijanje prostorija i vodePrimjenjuje se na kategoriju 1. i istječe 31. prosinca 2026.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2023.

Klasa: 011-02/23-01/7
Urbroj: 517-08-2-1-2-23-12
Zagreb, 13. srpnja 2023.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.