Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

NN 89/2023 (1.8.2023.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Hrvatski sabor

1385

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI
PLAN
2022.
TEKUĆI
PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKS
123456=5/4*100
6PRIHODI POSLOVANJA153.390.130.545,79170.410.627.754170.410.627.754170.257.040.451,2599,9
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE673.483.608,681.397.543.6451.397.543.6451.477.168.453,27105,7
 
UKUPNI PRIHODI154.063.614.154,47171.808.171.399171.808.171.399171.734.208.904,52100,0
3RASHODI POSLOVANJA161.597.360.977,68173.720.405.508174.258.003.744166.989.932.824,5695,8
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE7.433.041.390,9011.012.289.52110.474.691.2858.064.683.183,5077,0
 
UKUPNI RASHODI169.030.402.368,58184.732.695.029184.732.695.029175.054.616.008,0694,8
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-14.966.788.214,11-12.924.523.630-12.924.523.630-3.320.407.103,5425,7
       
       

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI
PLAN
2022.
TEKUĆI
PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKS
123456=5/4*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA39.788.786.207,7443.747.425.63643.747.425.63643.148.269.601,0498,6
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA24.278.628.288,3236.234.508.59136.234.508.59148.296.929.645,51133,3
 
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE16.538.411.733,1617.485.040.84717.485.040.84717.485.040.847,07100,0
 
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU-17.081.781.438,47-12.073.434.262-12.073.434.262-9.015.973.699,0674,7
 
NETO FINANCIRANJE14.966.788.214,1112.924.523.63012.924.523.6303.320.407.103,5425,7
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,00000,00 

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2022. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI
PLAN
2022.
TEKUĆI
PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI154.063.614.154,47171.808.171.399171.808.171.399171.734.208.904,52111,4799,96
6Prihodi poslovanja153.390.130.545,79170.410.627.754170.410.627.754170.257.040.451,25111,0099,91
61Prihodi od poreza83.651.787.803,3695.469.468.52695.469.468.52697.857.296.455,94116,98102,50
612Porez na dobit7.915.094.958,5711.305.087.45211.305.087.45211.702.036.714,12147,84103,51
6121Porez na dobit od poduzetnika7.799.917.702,6611.555.173.241,23148,14
6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge77.087.020,02109.043.439,53141,45
6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti38.090.235,8937.820.033,3699,29
614Porezi na robu i usluge75.301.243.866,8983.586.434.71483.586.434.71485.544.011.188,42113,60102,34
6141Porez na dodanu vrijednost57.098.881.792,2666.209.388.919,68115,96
6142Porez na promet559.539,411.392.919,44248,94
6143Posebni porezi i trošarine16.343.798.515,6716.998.673.495,23104,01
6146Ostali porezi na robu i usluge467.130.338,52500.233.628,82107,09
6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću350.531.066,89430.860.535,13122,92
6148Naknade za priređivanje igara na sreću1.040.342.614,141.403.461.690,12134,90
615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije435.406.905,73577.824.987577.824.987611.142.326,94140,36105,77
6151Carine i carinske pristojbe435.406.905,73611.142.326,94140,36
616Ostali prihodi od poreza42.072,17121.373121.373106.226,46252,4987,52
6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe42.072,17106.226,43252,49
6163Ostali neraspoređeni prihodi od poreza0,03
62Doprinosi25.249.664.361,4227.981.097.90827.981.097.90828.657.458.901,03113,50102,42
622Doprinosi za mirovinsko osiguranje25.240.268.168,7527.971.553.33527.971.553.33528.644.866.935,87113,49102,41
6221Doprinosi za mirovinsko osiguranje25.240.268.168,7528.644.866.935,87113,49
623Doprinosi za zapošljavanje9.396.192,679.544.5739.544.57312.591.965,16134,01131,93
6232Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti9.396.192,6712.591.965,16134,01
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna22.009.288.996,0428.202.821.15728.202.821.15723.858.945.566,77108,4084,60
631Pomoći od inozemnih vlada7.651.263,407.897.1787.897.17815.387.912,60201,12194,85
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada7.651.263,4015.387.912,60201,12
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU21.359.027.021,8926.376.758.07526.376.758.07522.218.106.947,23104,0284,23
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija15.064.743,3419.864.399,04131,86
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija6.826.049,871.235.373,8218,10
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU11.459.323.903,849.632.122.507,1584,05
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU9.877.812.324,8412.564.884.667,22127,20
634Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna115.041.705,66915.347.146915.347.146742.226.544,77645,1881,09
6341Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna80.424.467,20703.947.900,29875,29
6342Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna34.617.238,4638.278.644,48110,58
636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan160.988.031,61243.460.521243.460.521192.269.534,46119,4378,97
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan145.396.774,19167.665.924,43115,32
6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan15.591.257,4224.603.610,03157,80
637Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava7.667.901,26
6372Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima7.667.901,26
638Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava17.770.982,0312.608.03712.608.03714.810.970,5683,34117,47
6381Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava17.770.982,0314.810.970,5683,34
639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna348.809.991,45646.750.200646.750.200668.475.755,89191,64103,36
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna92.991.512,29361.946.941,37389,23
6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna89.125.131,3925.736.638,1328,88
6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava144.549.965,36244.818.995,54169,37
6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava22.143.382,4135.973.180,85162,46
64Prihodi od imovine3.083.578.591,082.169.339.0502.169.339.0502.486.077.876,7280,62114,60
641Prihodi od financijske imovine2.026.665.301,061.150.770.6771.150.770.6771.440.902.934,8171,10125,21
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima37.727,5237.686,6299,89
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju9.538.054,1047.656.327,36499,64
6414Prihodi od zateznih kamata208.732.799,39149.531.331,4171,64
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule64.842.728,3582.854.094,58127,78
6416Prihodi od dividendi355.571.004,57524.622.059,71147,54
6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima1.209.933.012,94414.010.142,9434,22
6419Ostali prihodi od financijske imovine178.009.974,19222.191.292,19124,82
642Prihodi od nefinancijske imovine903.136.073,14863.421.963863.421.963889.960.994,9698,54103,07
6421Naknade za koncesije328.877.476,35562.862.701,42171,15
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine93.387.749,5387.165.246,7993,34
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine451.964.737,85222.005.770,9549,12
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine201.097,0924.791,4312,33
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine28.705.012,3217.902.484,3762,37
643Prihodi od kamata na dane zajmove153.777.216,88155.146.410155.146.410155.213.946,95100,93100,04
6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima12.527.142,9711.124.533,4388,80
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru14.680.555,5115.946.235,79108,62
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora9.225.379,8812.610.564,51136,69
6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti117.344.138,52115.532.613,2298,46
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada6.185.237.152,834.645.279.3734.645.279.3734.763.719.479,7777,02102,55
651Upravne i administrativne pristojbe851.618.154,34880.727.454880.727.454941.852.229,26110,60106,94
6511Državne upravne i sudske pristojbe399.975.779,99496.375.676,54124,10
6513Ostale upravne pristojbe i naknade50.622.039,1250.963.742,03100,68
6514Ostale pristojbe i naknade401.020.335,23394.512.810,6998,38
652Prihodi po posebnim propisima5.333.618.998,493.764.551.9193.764.551.9193.821.867.250,5171,66101,52
6521Prihodi državne uprave823.641.112,91917.787.659,18111,43
6526Ostali nespomenuti prihodi4.366.470.432,942.751.147.227,6963,01
6527Naknade od financijske imovine1.597.578,91850.578,4653,24
6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom141.909.873,73152.081.785,18107,17
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.574.492.817,931.363.822.6251.363.822.6251.457.619.454,2492,58106,88
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.174.352.077,301.230.786.3291.230.786.3291.320.093.415,24112,41107,26
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe186.453.782,60226.934.116,65121,71
6615Prihodi od pruženih usluga987.898.294,701.093.159.298,59110,66
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna400.140.740,63133.036.296133.036.296137.526.039,0034,37103,37
6631Tekuće donacije167.831.948,13121.305.435,6672,28
6632Kapitalne donacije26.392.122,1211.333.979,9142,94
6633Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima529.485,16354.337,4566,92
6634Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima205.387.185,224.532.285,982,21
67Prihodi iz proračuna10.821.188.377,689.765.858.5049.765.858.50410.315.607.873,9495,33105,63
673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza10.821.188.377,689.765.858.5049.765.858.50410.315.607.873,9495,33105,63
6731Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza10.821.188.377,6810.315.607.873,9495,33
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi814.892.445,45812.940.611812.940.611860.314.842,84105,57105,83
681Kazne i upravne mjere776.457.901,26769.507.407769.507.407791.557.113,23101,94102,87
6811Kazne za carinske prekršaje109.140.028,32136.559.868,84125,12
6812Kazne za devizne prekršaje1.013.652,161.452.711,26143,31
6813Kazne za porezne prekršaje20.195.556,0336.272.965,33179,61
6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe1.495.892,861.315.595,2187,95
6815Kazne za prekršaje u prometu386.391.596,12397.377.824,58102,84
6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku124.915.811,3845.003.742,8536,03
6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima123.532,0036.033,0029,17
6818Upravne mjere1.130.968,77694.877,8561,44
6819Ostale kazne132.050.863,62172.843.494,31130,89
683Ostali prihodi38.434.544,1943.433.20443.433.20468.757.729,61178,90158,31
6831Ostali prihodi38.434.544,1968.757.729,61178,90


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN 2022.TEKUĆI PLAN 2022.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine673.483.608,681.397.543.6451.397.543.6451.477.168.453,27219,33105,70
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine81.266.861,82102.180.213102.180.21397.397.389,66119,8595,32
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava81.106.232,29101.855.213101.855.21397.117.881,92119,7495,35
7111Zemljište81.106.232,2997.117.881,92119,74
712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine160.629,53325.000325.000279.507,74174,0186,00
7124Ostala prava160.629,53279.507,74174,01
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine300.375.370,94641.163.432641.163.432648.240.480,51215,81101,10
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata295.862.229,89253.434.792253.434.792259.903.088,4887,85102,55
7211Stambeni objekti266.609.326,27214.874.167,0680,60
7212Poslovni objekti29.252.903,6244.989.916,82153,80
7214Ostali građevinski objekti39.004,60
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme360.654,04393.484393.484374.557,92103,8695,19
7221Uredska oprema i namještaj79.380,04128.530,46161,92
7222Komunikacijska oprema3.288,004.390,66133,54
7223Oprema za održavanje i zaštitu2.260,20
7226Sportska i glazbena oprema80.000,00
7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene275.725,80161.636,8058,62
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava3.815.814,30386.962.066386.962.066387.717.862,5210.160,82100,20
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu3.637.064,302.692.189,3274,02
7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu178.750,00385.025.673,20215.398,98
725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada336.672,71373.090373.090244.971,5972,7665,66
7252Osnovno stado336.672,71244.971,5972,76
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine291.841.375,92654.200.000654.200.000731.530.583,10250,66111,82
741Prihodi od prodaje zaliha291.841.375,92654.200.000654.200.000731.530.583,10250,66111,82
7411Strateške zalihe291.841.375,92731.530.583,10250,66

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI
PLAN
2022.
TEKUĆI
PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
RASHODI169.030.402.368,58184.732.695.029184.732.695.029175.054.616.008,06103,5694,76
3Rashodi poslovanja161.597.360.977,68173.720.405.508174.258.003.744166.989.932.824,56103,3495,83
31Rashodi za zaposlene24.219.747.328,0825.563.285.81325.609.250.61025.453.064.676,16105,0999,39
311Plaće (Bruto)19.873.920.498,7621.013.524.88021.038.965.80720.892.987.358,55105,1399,31
3111Plaće za redovan rad19.035.492.279,7520.008.306.268,05105,11
3112Plaće u naravi6.369.604,599.221.564,38144,77
3113Plaće za prekovremeni rad460.596.821,87492.396.992,33106,90
3114Plaće za posebne uvjete rada371.461.792,55383.062.533,79103,12
312Ostali rashodi za zaposlene862.288.697,09890.475.467908.071.194933.521.900,00108,26102,80
3121Ostali rashodi za zaposlene862.288.697,09933.521.900,00108,26
313Doprinosi na plaće3.483.538.132,233.659.285.4663.662.213.6093.626.555.417,61104,1199,03
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje396.178.351,71408.619.045,07103,14
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.086.477.260,233.217.084.416,39104,23
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti882.520,29851.956,1596,54
32Materijalni rashodi18.013.464.378,2821.112.160.78121.841.533.73519.230.737.139,45106,7688,05
321Naknade troškova zaposlenima1.082.810.370,601.379.456.1481.380.071.4041.324.634.746,65122,3395,98
3211Službena putovanja191.220.282,09336.683.760,20176,07
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život808.110.472,67884.460.807,81109,45
3213Stručno usavršavanje zaposlenika55.835.775,0374.881.667,42134,11
3214Ostale naknade troškova zaposlenima27.643.840,8128.608.511,22103,49
322Rashodi za materijal i energiju8.709.370.462,307.807.288.0038.626.929.5609.012.270.857,90103,48104,47
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi299.845.488,13321.151.129,82107,11
3222Materijal i sirovine7.133.065.858,376.850.577.303,5996,04
3223Energija825.300.541,011.415.798.448,05171,55
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje188.578.187,65160.214.886,8684,96
3225Sitni inventar i auto-gume57.493.000,4863.751.639,34110,89
3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu24.703.551,2114.463.875,7158,55
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća180.383.835,45186.313.574,53103,29
323Rashodi za usluge7.151.418.149,779.384.059.9559.273.964.5067.842.587.937,17109,6684,57
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza513.832.681,33534.302.420,15103,98
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.189.707.165,111.193.662.746,09100,33
3233Usluge promidžbe i informiranja159.020.908,71170.286.796,04107,08
3234Komunalne usluge395.932.178,43395.619.179,1099,92
3235Zakupnine i najamnine998.971.618,741.069.697.680,99107,08
3236Zdravstvene i veterinarske usluge414.119.660,37381.449.595,6592,11
3237Intelektualne i osobne usluge1.266.112.046,091.454.936.368,27114,91
3238Računalne usluge826.953.136,11942.070.051,34113,92
3239Ostale usluge1.386.768.754,881.700.563.099,54122,63
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.085.095,6296.904.80393.893.97275.900.074,19151,5480,84
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.085.095,6275.900.074,19151,54
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.019.780.299,992.444.451.8722.466.674.293975.343.523,5495,6439,54
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično63.694.406,1866.296.203,91104,08
3292Premije osiguranja99.560.540,84112.044.316,72112,54
3293Reprezentacija32.768.661,9156.935.823,39173,75
3294Članarine i norme298.245.141,93353.883.549,65118,66
3295Pristojbe i naknade47.708.392,9747.346.087,1399,24
3296Troškovi sudskih postupaka176.268.115,96149.484.051,2984,80
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja301.535.040,20189.353.491,4562,80
34Financijski rashodi7.765.967.949,117.883.133.2107.693.994.1397.293.682.599,0793,9294,80
341Kamate za izdane vrijednosne papire6.272.996.740,866.344.092.3106.137.646.3696.081.284.072,8396,9499,08
3411Kamate za izdane trezorske zapise13.134.780,403.258.500,0024,81
3413Kamate za izdane obveznice6.259.861.960,466.078.025.572,8397,10
342Kamate za primljene kredite i zajmove499.624.285,07441.158.298456.619.246441.220.832,8888,3196,63
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada196.304.731,93198.892.385,95101,32
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru57.899.884,5550.520.247,0987,25
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora245.126.919,62191.277.483,2578,03
3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora292.748,97530.716,59181,29
343Ostali financijski rashodi993.346.923,181.097.882.6021.099.728.524771.177.693,3677,6370,12
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa197.772.622,52206.985.225,69104,66
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule457.086.097,45200.342.331,7143,83
3433Zatezne kamate37.232.827,8852.020.676,26139,72
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi301.255.375,33311.829.459,70103,51
35Subvencije12.009.081.259,059.459.348.0899.652.751.1598.597.500.649,8371,5989,07
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru731.599.603,86806.693.886807.224.580808.594.313,35110,52100,17
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru81.755,81
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru731.599.603,86808.512.557,54110,51
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora4.211.835.112,423.033.013.6823.232.860.5822.667.438.756,0363,3382,51
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora71.920.062,71189.306.357,12263,22
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora2.519.281.613,891.473.925.988,3858,51
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima1.620.633.435,821.004.206.410,5361,96
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava7.065.646.542,775.619.640.5215.612.665.9975.121.467.580,4572,4891,25
3531Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava7.065.646.542,775.121.467.580,4572,48
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna39.852.571.746,9542.330.165.26441.735.585.44140.383.185.153,87101,3396,76
361Pomoći inozemnim vladama97.182.743,78111.803.32697.753.326100.886.293,19103,81103,20
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama85.333.621,0480.288.765,0194,09
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama11.849.122,7420.597.528,18173,83
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU4.744.474.725,944.725.627.4954.858.599.9214.775.931.477,87100,6698,30
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU4.744.474.725,944.775.931.477,87100,66
363Pomoći unutar općeg proračuna17.428.505.302,4615.881.967.72015.815.187.35715.692.297.959,5390,0499,22
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna12.771.826.575,6610.811.374.180,7484,65
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna4.567.230.274,684.804.912.363,18105,20
3635Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima89.448.452,1276.011.415,6184,98
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna10.830.670.912,6511.348.841.40911.856.308.27411.698.579.779,34108,0198,67
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna10.498.282.672,8011.369.518.562,06108,30
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna332.388.239,85329.061.217,2899,00
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava6.401.045.894,288.255.297.8738.258.332.8737.437.833.378,89116,2090,06
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava956.653.597,901.144.233.257,82119,61
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava5.444.392.296,386.293.600.121,07115,60
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna350.692.167,842.006.627.441849.403.690677.656.265,05193,2379,78
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna87.986.054,93357.648.569,14406,48
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna83.951.794,7533.418.022,8039,81
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava149.592.379,66226.928.119,65151,70
3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava29.161.938,5059.661.553,46204,59
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade52.688.386.626,5556.922.577.19257.393.271.26056.675.508.404,78107,5798,75
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja37.685.714.803,9939.882.175.70039.851.435.70039.795.946.869,53105,6099,86
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora37.642.278.894,6939.732.460.571,12105,55
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora3.600.954,6610.997.928,00305,42
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru100,00
3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava39.834.954,6452.488.270,41131,76
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna15.002.671.822,5617.040.401.49217.541.835.56016.879.561.535,25112,5196,22
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu14.284.961.906,6216.245.799.300,61113,73
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi471.370.756,84558.834.258,57118,56
3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava246.339.159,1074.927.976,0730,42
38Ostali rashodi7.048.141.689,6610.449.735.15910.331.617.4009.356.254.201,40132,7590,56
381Tekuće donacije2.972.227.303,233.753.671.8073.729.289.2832.942.832.293,3299,0178,91
3811Tekuće donacije u novcu2.149.939.945,872.308.111.151,07107,36
3812Tekuće donacije u naravi1.736.913,64262.347,8215,10
3813Tekuće donacije iz EU sredstava820.550.443,72634.458.794,4377,32
382Kapitalne donacije774.873.796,151.474.881.9601.417.941.7431.681.595.577,86217,02118,59
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama311.326.144,02391.790.921,13125,85
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima100.280.199,42279.026.260,41278,25
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava363.267.452,711.010.778.396,32278,25
383Kazne, penali i naknade štete502.380.381,38329.111.385336.055.506306.513.911,8961,0191,21
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama120.814.502,95218.009.311,05180,45
3832Penali, ležarine i drugo11.071,85
3833Naknade šteta zaposlenicima12.840.426,7411.257.638,4487,67
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta366.943.874,1277.114.551,6921,02
3835Ostale kazne1.781.577,57121.338,866,81
385Izvanredni rashodi100.000.000100.000.000
386Kapitalne pomoći2.798.660.208,904.792.070.0074.748.330.8684.425.312.418,33158,1293,20
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru39.884.932,59141.770.756,16355,45
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora117.598.171,21115.598.524,8798,30
3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima120.614.380,99105.955.569,9487,85
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava2.465.167.475,213.422.670.198,26138,84
3865Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima55.395.248,90639.317.369,101.154,10RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI PLAN 2022.TEKUĆI PLAN 2022.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.433.041.390,9011.012.289.52110.474.691.2858.064.683.183,50108,5076,99
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine120.629.750,49397.895.323393.160.137331.171.811,17274,5484,23
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.980.120,449.873.00011.263.000881.566,8529,587,83
4111Zemljište2.980.120,44881.566,8529,58
412Nematerijalna imovina117.649.630,05388.022.323381.897.137330.290.244,32280,7486,49
4122Koncesije526.328,37943.303,44179,22
4123Licence54.880.840,59196.359.351,33357,79
4124Ostala prava58.156.456,43127.381.430,78219,03
4126Ostala nematerijalna imovina4.086.004,665.606.158,77137,20
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.113.853.975,977.851.392.0537.795.400.4706.173.597.216,10100,9879,20
421Građevinski objekti1.427.136.468,252.205.937.5712.142.621.3311.310.198.855,4191,8161,15
4211Stambeni objekti114.573.049,43136.724.473,98119,33
4212Poslovni objekti1.038.377.956,49850.691.652,0881,93
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti46.763.676,3139.845.735,9585,21
4214Ostali građevinski objekti227.421.786,02282.936.993,40124,41
422Postrojenja i oprema4.049.303.214,224.913.107.2944.932.452.0574.403.893.814,14108,7689,28
4221Uredska oprema i namještaj469.937.509,36487.058.548,33103,64
4222Komunikacijska oprema151.675.006,86148.571.007,2597,95
4223Oprema za održavanje i zaštitu125.766.253,1258.943.186,1046,87
4224Medicinska i laboratorijska oprema521.143.454,76627.487.223,22120,41
4225Instrumenti, uređaji i strojevi105.813.218,45118.729.081,04112,21
4226Sportska i glazbena oprema1.069.799,412.846.530,84266,08
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene93.005.283,79108.403.513,99116,56
4228Vojna oprema2.580.892.688,472.851.854.723,37110,50
423Prijevozna sredstva427.448.156,36299.472.206292.066.738210.457.511,1249,2472,06
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu326.550.436,74115.452.076,8135,36
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu100.897.719,6229.616.291,2029,35
4234Prijevozna sredstva u zračnom prometu65.389.143,11
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti14.749.489,7622.743.85422.729.21312.734.192,2186,3456,03
4241Knjige7.647.275,437.562.181,5598,89
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)1.562.335,1843.011,552,75
4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti4.798.943,93181.075,453,77
4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti740.935,224.947.923,66667,79
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado885.645,472.108.9532.088.953901.687,70101,8143,16
4251Višegodišnji nasadi553.645,50327.508,3059,15
4252Osnovno stado331.999,97574.179,40172,95
426Nematerijalna proizvedena imovina194.331.001,91408.022.175403.442.178235.411.155,52121,1458,35
4262Ulaganja u računalne programe184.652.352,45232.180.794,09125,74
4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela9.617.628,141.094.180,0411,38
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina61.021,322.136.181,393.500,71
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti2.676.916,853.934.5073.934.5072.961.163,13110,6275,26
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti2.676.916,853.934.5073.934.5072.961.163,13110,6275,26
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti2.676.916,852.961.163,13110,62
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine511.000.986,581.477.157.3701.013.684.870977.391.983,66191,2796,42
441Rashodi za nabavu zaliha511.000.986,581.477.157.3701.013.684.870977.391.983,66191,2796,42
4411Strateške zalihe511.000.986,58977.391.983,66191,27
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini684.879.761,011.281.910.2681.268.511.301579.561.009,4484,6245,69
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima545.516.448,801.214.532.3991.201.144.632538.798.922,2498,7744,86
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima545.516.448,80538.798.922,2498,77
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi10.920.092,0523.425.01423.409.0144.854.280,2144,4520,74
4521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi10.920.092,054.854.280,2144,45
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima124.210.554,9935.657.03835.607.03828.961.005,1423,3281,34
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima124.210.554,9928.961.005,1423,32
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu4.232.665,178.295.8178.350.6176.946.801,85164,1283,19
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu4.232.665,176.946.801,85164,12


PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI
PLAN
2022.
TEKUĆI
PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI154.063.614.154,47171.808.171.399171.808.171.399171.734.208.904,52111,4799,96
1Opći prihodi i primici90.148.900.714,3399.444.118.84999.444.118.849102.193.220.662,69113,36102,76
11Opći prihodi i primici90.148.900.714,3399.444.118.84999.444.118.849102.193.220.662,69113,36102,76
2Doprinosi za obvezna osiguranja25.249.664.361,4227.981.097.90827.981.097.90828.657.458.901,03113,50102,42
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje25.240.268.168,7527.971.553.33527.971.553.33528.644.866.935,87113,49102,41
23Doprinosi za zapošljavanje9.396.192,679.544.5739.544.57312.591.965,16134,01131,93
3Vlastiti prihodi1.181.707.738,031.239.361.4201.239.361.4201.329.815.187,90112,53107,30
31Vlastiti prihodi1.181.707.738,031.239.361.4201.239.361.4201.329.815.187,90112,53107,30
4Prihodi za posebne namjene14.920.707.021,6914.089.196.00214.089.196.00214.768.829.296,1098,98104,82
41Prihodi od igara na sreću541.154.151,50664.291.376664.291.376727.237.473,21134,39109,48
42Prihodi od spomeničke rente40.302.436,8635.000.00035.000.00038.705.442,8896,04110,59
43Ostali prihodi za posebne namjene14.339.250.433,3313.389.904.62613.389.904.62614.002.886.380,0197,65104,58
5Pomoći22.009.588.931,8228.202.821.15728.202.821.15723.851.277.665,51108,3784,57
51Pomoći EU1.042.267.058,47674.873.985674.873.985721.334.010,0569,21106,88
52Ostale pomoći664.605.399,791.845.313.1181.845.313.1181.652.413.488,02248,6389,55
53Inozemne darovnice7.547.367,572.335.1182.335.1181.857.003,1224,6079,53
55Refundacije iz pomoći EU2.847.188.400,353.174.029.5753.174.029.5753.004.460.900,97105,5294,66
56Fondovi EU16.708.665.724,3616.155.550.40716.155.550.40714.278.657.204,8185,4688,38
57Ostali programi EU585.520.724,363.481.678.0433.481.678.0432.478.203.474,12423,2571,18
58Instrumenti EU nove generacije153.794.256,922.869.040.9112.869.040.9111.714.351.584,421.114,7059,75
6Donacije194.224.070,25129.430.015129.430.015132.639.415,5768,29102,48
61Donacije191.644.548,52126.897.667126.897.667131.537.811,6068,64103,66
63Inozemne donacije2.579.521,732.532.3482.532.3481.101.603,9742,7143,50
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.358.821.316,93700.711.048700.711.048787.278.781,30219,41112,35
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.358.821.316,93700.711.048700.711.048787.278.781,30219,41112,35
8Namjenski primici od zaduživanja21.435.00021.435.00013.688.994,4263,86
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova21.435.00021.435.00013.688.994,4263,86
RASHODI169.030.402.368,58184.732.695.029184.732.695.029175.054.616.008,06103,5694,76
1Opći prihodi i primici105.770.517.449,36111.657.546.824111.653.298.408106.636.626.164,81100,8295,51
11Opći prihodi i primici103.422.732.117,47109.060.180.207109.118.878.475104.383.968.951,56100,9395,66
12Sredstva učešća za pomoći2.327.777.427,772.497.366.6172.434.419.9332.172.794.571,6193,3489,25
15Proračunska pričuva20.007.904,12100.000.000100.000.00079.862.641,64399,1679,86
2Doprinosi za obvezna osiguranja25.240.268.168,7527.971.553.33527.971.553.33528.644.866.935,87113,49102,41
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje25.240.268.168,7527.971.553.33527.971.553.33528.644.866.935,87113,49102,41
3Vlastiti prihodi1.134.757.459,941.367.756.4561.367.756.4561.242.356.716,62109,4890,83
31Vlastiti prihodi1.134.757.459,941.367.756.4561.367.756.4561.242.356.716,62109,4890,83
4Prihodi za posebne namjene14.435.421.128,4314.386.435.42214.386.435.42214.333.350.803,3199,2999,63
41Prihodi od igara na sreću568.226.741,00690.283.203690.283.203657.036.286,06115,6395,18
42Prihodi od spomeničke rente25.891.489,4435.000.00035.000.00027.168.395,80104,9377,62
43Ostali prihodi za posebne namjene13.841.302.897,9913.661.152.21913.661.152.21913.649.146.121,4598,6199,91
5Pomoći21.464.577.519,7828.156.331.79128.156.331.79123.063.910.537,85107,4581,91
51Pomoći EU478.418.733,40726.024.463726.024.463581.876.506,02121,6280,15
52Ostale pomoći590.047.781,301.740.019.3181.740.019.3181.046.572.659,62177,3760,15
53Inozemne darovnice11.796.727,709.989.0749.989.0747.034.761,2659,6370,42
55Refundacije iz pomoći EU2.936.333.571,743.174.029.5753.174.029.5752.957.214.347,60100,7193,17
56Fondovi EU16.708.665.724,3616.155.550.40716.155.550.40714.278.657.204,8185,4688,38
57Ostali programi EU585.520.724,363.481.678.0433.481.678.0432.478.203.474,12423,2571,18
58Instrumenti EU nove generacije153.794.256,922.869.040.9112.869.040.9111.714.351.584,421.114,7059,75
6Donacije159.083.362,21230.762.300230.762.300198.077.515,96124,5185,84
61Donacije156.877.476,64227.426.103227.426.103194.673.726,59124,0985,60
63Inozemne donacije2.205.885,573.336.1973.336.1973.403.789,37154,30102,03
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.274.289.206,97776.500.931776.500.931778.677.853,12283,89100,28
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.274.289.206,97776.500.931776.500.931778.677.853,12283,89100,28
8Namjenski primici od zaduživanja551.488.073,14185.807.970190.056.386156.749.480,5228,4282,48
81Namjenski primici od zaduživanja542.822.520,81182.800.170187.048.586156.749.480,5228,8883,80
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije8.665.552,33
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova3.007.8003.007.800


RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI
PLAN
2022.
TEKUĆI
PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
UKUPNO RASHODI169.030.402.368,58184.732.695.029184.732.695.029175.054.616.008,06103,5694,76
01Opće javne usluge29.153.274.110,0231.549.226.62231.489.740.91430.482.468.631,40104,5696,80
011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi8.525.612.650,599.320.585.0979.403.100.1858.757.850.922,23102,7293,14
013Opće usluge742.633.653,71973.576.517971.900.976850.446.670,42114,5287,50
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge1.219.849.445,511.767.406.6181.767.743.8711.625.892.679,28133,2991,98
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane206.841.004,14304.973.140305.365.320296.896.241,15143,5497,23
017Transakcije vezane za javni dug6.981.314.499,027.016.346.1416.824.900.2006.754.499.295,5596,7598,97
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina11.477.022.857,0512.166.339.10912.216.730.36212.196.882.822,77106,2799,84
02Obrana6.882.432.547,017.568.162.8587.568.162.8587.313.646.720,05106,2796,64
021Vojna obrana6.779.485.875,957.446.410.5577.450.655.7387.196.392.259,74106,1596,59
023Inozemna vojna pomoć102.946.671,06121.752.301117.507.120117.254.460,31113,9099,78
03Javni red i sigurnost10.341.262.846,8010.854.487.33210.868.529.09310.630.756.575,55102,8097,81
031Usluge policije5.932.502.711,506.132.343.2316.138.960.2316.046.676.222,99101,9298,50
032Usluge protupožarne zaštite660.206.145,82556.143.652556.143.652528.676.298,9680,0895,06
033Sudovi2.163.714.556,722.310.149.4252.319.224.8292.269.689.910,86104,9097,86
034Zatvori587.347.580,30644.964.055653.330.855661.016.026,25112,54101,18
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani997.491.852,461.210.886.9691.200.869.5261.124.698.116,49112,7593,66
04Ekonomski poslovi20.899.734.089,9329.534.265.89429.549.071.36024.571.447.478,27117,5783,15
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad1.506.220.470,252.247.868.0432.438.890.7872.145.656.567,53142,4587,98
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov7.964.200.856,539.067.443.6808.998.185.0918.026.278.639,17100,7889,20
043Gorivo i energija6.089.718,03147.397.436147.537.54551.718.935,04849,2835,05
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo376.543.207,291.952.401.3941.952.401.3941.078.171.486,51286,3355,22
045Promet7.293.705.493,008.961.380.0188.828.925.3098.966.649.652,68122,94101,56
046Komunikacije108.387.190,55135.468.550139.017.956139.859.307,72129,04100,61
047Ostale industrije202.060.229,11291.117.588298.237.588236.681.690,08117,1379,36
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi679.884.426,641.153.926.8311.153.926.8311.192.313.207,11175,37103,33
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani2.762.642.498,535.577.262.3545.591.948.8592.734.117.992,4398,9748,89
05Zaštita okoliša1.842.220.698,492.086.762.8192.086.622.7101.806.467.745,6698,0686,57
053Smanjenje zagađivanja2.070.421,712.771.8382.771.8381.954.805,2794,4270,52
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika628.954.686,76910.675.785910.675.785731.809.072,47116,3580,36
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša8.086.996,7439.076.47539.076.47529.031.569,08358,9974,29
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani1.203.108.593,281.134.238.7211.134.098.6121.043.672.298,8486,7592,03
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice5.132.333.399,345.878.809.8865.884.001.5565.428.592.292,43105,7792,26
061Razvoj stanovanja523.723.220,671.028.684.373974.905.043799.810.417,88152,7282,04
062Razvoj zajednice1.894.978.421,862.067.050.5332.126.089.4311.890.144.135,5299,7488,90
063Opskrba vodom2.713.631.756,812.783.074.9802.783.007.0822.738.637.739,03100,9298,41
07Zdravstvo22.474.825.982,5320.898.563.00920.900.128.00920.665.752.410,8991,9598,88
072Službe za vanjske pacijente17.722.272,4121.358.42721.397.31821.700.422,28122,45101,42
073Bolničke službe13.639.740.357,0811.934.603.99612.739.955.48112.515.566.064,2291,7698,24
074Službe javnog zdravstva899.506.100,26779.144.945779.207.5301.217.601.300,19135,36156,26
075Istraživanje i razvoj zdravstva57.389.973,1772.875.11572.889.35975.220.670,31131,07103,20
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani7.860.467.279,618.090.580.5267.286.678.3216.835.663.953,8986,9693,81
08Rekreacija, kultura i religija2.638.867.500,923.964.210.7503.975.168.8353.682.709.659,65139,5692,64
081Službe rekreacije i sporta372.090.151,21475.315.484481.695.484490.850.154,11131,92101,90
082Službe kulture1.674.628.144,722.831.486.7802.835.079.8652.547.639.049,25152,1389,86
083Službe emitiranja i izdavanja67.150,00136.250136.250134.774,56200,7198,92
084Religijske i druge službe zajednice579.746.256,59642.002.236641.987.236629.777.701,44108,6398,10
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje12.335.798,4015.270.00016.270.00014.307.980,29115,9987,94
09Obrazovanje8.632.803.013,759.760.782.5369.814.928.9419.277.636.531,70107,4794,53
091Predškolsko i osnovno obrazovanje136.462.587,61203.665.463208.025.875107.163.099,8178,5351,51
092Srednjoškolsko obrazovanje345.349.545,57298.915.661298.644.076297.114.504,5586,0399,49
094Visoka naobrazba5.455.611.929,145.887.400.7135.949.106.6905.846.149.634,06107,1698,27
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju345.343.014,06515.607.364512.990.681426.704.608,02123,5683,18
096Dodatne usluge u obrazovanju130.111.105,02189.537.185189.537.185176.947.197,45136,0093,36
097Istraživanje i razvoj obrazovanja2.204.606.920,962.625.249.6502.616.406.0692.385.699.929,29108,2191,18
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane15.317.911,3940.406.50040.218.36537.857.558,52247,1594,13
10Socijalna zaštita61.032.648.179,7962.637.423.32362.596.340.75361.195.137.962,46100,2797,76
101Bolest i invaliditet11.284.979.071,3512.080.724.80812.038.941.60811.966.974.710,15106,0499,40
102Starost29.815.429.915,8332.088.967.13332.581.052.13332.535.230.907,69109,1299,86
103Slijednici5.312.883.279,185.590.000.0005.583.000.0005.579.455.043,19105,0299,94
104Obitelj i djeca4.092.641.901,744.323.114.2064.487.182.9804.411.150.664,62107,7898,31
105Nezaposlenost6.932.019.206,752.652.388.4382.598.922.2052.357.245.463,3934,0190,70
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima1.567.811.143,472.155.190.0192.112.725.2401.847.753.524,80117,8687,46
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane2.026.883.661,473.747.038.7193.194.516.5872.497.327.648,62123,2178,18


B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI
PLAN
2022.
TEKUĆI
PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
 
NETO FINANCIRANJE14.966.788.214,1112.924.523.63012.924.523.6303.320.407.103,5422,1925,69
 
Prijenos depozita iz prethodne godine16.538.411.733,1617.485.040.84717.485.040.84717.485.040.847,07105,72100,00
 
Prijenos depozita u narednu godinu17.081.781.438,4712.073.434.26212.073.434.2629.015.973.699,0652,7874,68
8Primici od financijske imovine i zaduživanja39.788.786.207,7443.747.425.63643.747.425.63643.148.269.601,04108,4498,63
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita881.945.729,842.511.833.1552.511.833.1552.177.448.093,98246,8986,69
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima143.133.621,41295.820.000295.820.000326.301.585,01227,97110,30
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu143.133.621,41 
 
326.301.585,01227,97 
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru1.552.788,72300.000.000300.000.00051.557.689,213.320,3317,19
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru1.552.788,72 
 
51.557.689,213.320,33 
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora224.919.904,04504.000.000504.000.000477.738.450,20212,4094,79
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora186.946.665,57 
 
360.683.853,75192,93 
8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima37.973.238,47 
 
117.054.596,45308,26 
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti435.987.815,671.080.013.1551.080.013.1551.013.850.369,56232,5493,87
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima42.655.565,95 
 
35.715.334,5283,73 
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima117.242.956,30 
 
404.527.687,74345,03 
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima9.622.575,09 
 
66.567.332,82691,78 
8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u12.599.432,65 
 
254.611.606,202.020,82 
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna253.867.285,68 
 
252.428.408,2899,43 
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa76.351.600,00332.000.000332.000.000308.000.000,00403,4092,77
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni76.351.600,00 
 
308.000.000,00403,40 
82Primici od izdanih vrijednosnih papira25.055.276.250,0226.050.000.00026.050.000.00025.985.017.700,00103,7199,75
821Trezorski zapisi907.376.250,02 
 
 
0,00 
8211Trezorski zapisi – tuzemni907.376.250,02 
 
 
0,00 
822Obveznice24.147.900.000,0026.050.000.00026.050.000.00025.985.017.700,00107,6199,75
8221Obveznice – tuzemne9.000.000.000,00 
 
16.536.205.200,00183,74 
8222Obveznice – inozemne15.147.900.000,00 
 
9.448.812.500,0062,38 
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici44.901.613,79270.450.030270.450.03060.121.951,46133,9022,23
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru16.007.014,0040.000.00040.000.00010.000,000,060,03
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru16.007.014,00 
 
10.000,000,06 
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora4.939.419,19450.030450.0303.789.823,9476,73842,13
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora98.242,07 
 
549.910,00559,75 
8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija4.841.177,12 
 
3.239.913,9466,92 
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora23.955.180,60230.000.000230.000.00056.322.127,52235,1124,49
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora23.955.180,60 
 
56.322.127,52235,11 
84Primici od zaduživanja13.806.662.614,0914.915.142.45114.915.142.45114.925.681.855,60108,10100,07
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada8.328.399.596,066.831.802.8736.831.802.8736.961.121.816,8883,58101,89
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija3.338.197.663,41 
 
624.963.380,8918,72 
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU4.990.201.932,65 
 
6.336.158.435,99126,97 
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru428.745.737,43557.953.569557.953.569173.679.647,9040,5131,13
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru419.415.181,85 
 
166.619.121,0339,73 
8424Primljeni krediti od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru9.330.555,58 
 
7.060.526,8775,67 
843Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru 
 
 
864,78 
 
8431Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru 
 
 
864,78 
 
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.049.517.280,607.525.386.0097.525.386.0097.790.879.526,04154,29103,53
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora5.049.517.280,60 
 
7.790.879.526,04154,29 
5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova24.278.628.288,3236.234.508.59136.234.508.59148.296.929.645,51198,93133,29
51Izdaci za dane zajmove i depozite2.115.240.155,182.048.915.0002.048.915.00012.681.772.312,15599,54618,95
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima141.031.233,91170.500.000170.500.000170.859.440,49121,15100,21
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu141.031.233,91 
 
170.859.440,49121,15 
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru43.795.947,251.063.000.0001.063.000.0001.043.795.947,252.383,3298,19
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru43.795.947,25 
 
1.043.795.947,252.383,32 
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru60.000.000,0094.000.00094.000.00094.000.000,00156,67100,00
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru60.000.000,00 
 
94.000.000,00156,67 
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora1.067.906.671,30552.200.000552.200.000513.648.924,4148,1093,02
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora759.750.370,87 
 
298.051.128,1739,23 
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima308.156.300,43 
 
215.597.796,2469,96 
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti489.790.091,7245.000.00045.000.00030.000.000,006,1366,67
5172Dani zajmovi županijskim proračunima117.700.000,00 
 
 
0 
5173Dani zajmovi gradskim proračunima284.901.934,72 
 
27.500.000,009,65 
5174Dani zajmovi općinskim proračunima87.188.157,00 
 
2.500.000,002,87 
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe312.716.211,00124.215.000124.215.00010.829.468.000,003.463,038.718,33
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni312.716.211,00 
 
10.829.468.000,003.463,03 
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici232.285.282,78585.449.902585.449.902549.370.186,22236,5193,84
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru51.049.173,95102.020.000102.020.000100.972.267,67197,7998,97
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru50.000.000,00 
 
20.000.000,0040,00 
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.049.173,95 
 
80.972.267,677.717,72 
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 
296.000.000296.000.000296.000.000,00 
100,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 
 
 
296.000.000,00 
 
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora78.495.108,8386.404.90286.404.90251.372.918,5565,4559,46
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija78.495.108,83 
 
51.372.918,5565,45 
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora102.741.000,00101.025.000101.025.000101.025.000,0098,33100,00
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora102.741.000,00 
 
101.025.000,0098,33 
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova8.146.462.850,387.900.841.8897.900.841.8897.733.201.419,3894,9397,88
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada877.924.415,52846.271.806846.271.806837.758.423,2195,4298,99
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija577.314.784,78 
 
488.801.539,7784,67 
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU286.542.073,10 
 
334.872.791,16116,87 
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU279.383,15 
 
280.111,97100,26 
5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU13.788.174,49 
 
13.803.980,31100,11 
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru675.336.667,66230.798.979230.798.979229.986.961,5034,0699,65
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru675.336.667,66 
 
229.986.961,5034,06 
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora6.593.201.767,206.823.631.1046.823.631.1046.665.456.034,67101,1097,68
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora6.487.326.120,13 
 
6.613.016.767,08101,94 
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija105.875.647,07 
 
52.439.267,5949,53 
545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 
140.000140.000 
 
0,00
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire13.784.639.999,9825.699.301.80025.699.301.80027.332.585.727,76198,28106,36
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 
2.030.000.0002.030.000.0003.663.283.927,76 
180,46
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji 
 
 
3.663.283.927,76 
 
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice13.784.639.999,9823.669.301.80023.669.301.80023.669.301.800,00171,71100,00
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji6.000.000.000,00 
 
14.180.876.800,00236,35 
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu7.784.639.999,98 
 
9.488.425.000,00121,89 RAČUN FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU – ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKS
1234=3/2*100
NETO FINANCIRANJE14.966.788.214,113.320.407.103,5422,19
Prijenos depozita iz prethodne godine16.538.411.733,1617.485.040.847,07105,72
Prijenos depozita u narednu godinu17.081.781.438,479.015.973.699,0652,78
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA39.788.786.207,7443.148.269.601,04108,44
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita881.945.729,842.177.448.093,98246,89
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima143.133.621,41326.301.585,01227,97
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu143.133.621,41326.301.585,01227,97
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru1.552.788,7251.557.689,213.320,33
8141Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru1.552.788,7251.557.689,213.320,33
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora224.919.904,04477.738.450,20212,40
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora186.946.665,57360.683.853,75192,93
8164Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima37.973.238,47117.054.596,45308,26
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti435.987.815,671.013.850.369,56232,54
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima42.655.565,9535.715.334,5283,73
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima117.242.956,30404.527.687,74345,03
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima9.622.575,0966.567.332,82691,78
8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u12.599.432,65254.611.606,202.020,82
8176Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna253.867.285,68252.428.408,2899,43
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa76.351.600,00308.000.000,00403,40
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni76.351.600,00308.000.000,00403,40
82Primici od izdanih vrijednosnih papira25.055.276.250,0225.985.017.700,00103,71
821Trezorski zapisi (neto)907.376.250,020,000,00
8211Trezorski zapisi – tuzemni907.376.250,020,00
822Obveznice24.147.900.000,0025.985.017.700,00107,61
8221Obveznice – tuzemne9.000.000.000,0016.536.205.200,00183,74
8222Obveznice – inozemne15.147.900.000,009.448.812.500,0062,38
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici44.901.613,7960.121.951,46133,90
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru16.007.014,0010.000,000,06
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru16.007.014,0010.000,000,06
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora4.939.419,193.789.823,9476,73
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora98.242,07549.910,00559,75
8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija4.841.177,123.239.913,9466,92
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora23.955.180,6056.322.127,52235,11
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora23.955.180,6056.322.127,52235,11
84Primici od zaduživanja13.806.662.614,0914.925.681.855,60108,10
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemenih vlada8.328.399.596,066.961.121.816,8883,58
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija3.338.197.663,41624.963.380,8918,72
Zajmovi Svjetske banke
84132014406505Zajam za projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora IBRD 874902.633.407,000,00
84132014510905Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 9057011.354.265,0058.988.940,99519,53
84132014610905
07625
Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 890072.160.095,6926.543.730,1536,78
84132014702506Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 9057030.714.166,0092.950.959,40302,63
84132014802506Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 913502.084.018.609,720,00
84132015008005Zajam za projekt ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju IBRD 9303020.698.301,51
84132014907605
09605
Zajam za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva IBRD 912714.991.620,0048.040.948,84320,45
Ukupno Svjetska banka2.215.872.163,41247.222.880,8911,16
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe
84132041402506Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 20561.122.325.500,00377.740.500,0033,66
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe1.122.325.500,00377.740.500,0033,66
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU4.990.201.932,656.336.158.435,99126,97
Zajam Europske komisije
84142000302506Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 37033.869.319.000,004.152.852.000,00107,33
Ukupno Europska komisija3.869.319.000,004.152.852.000,00107,33
Zajmovi Europske investicijske banke
84142020802506Zajam za projekt za nacionalno sufinanciranje EU fondova EIB891181.583.045.100,00
Ukupno Europska investicijska banka0,001.583.045.100,00
Financijski instrumenti
84142056307775 07605 07705Financijski instrumenti, izvor 563985.392.012,80218.384.826,7122,16
84142056507775
06005
Financijski instrumenti, izvor 565135.490.919,85157.072.887,01115,93
84142058107775
02506
Financijski instrumenti, izvor 581224.803.622,27
Ukupno Financijski instrumenti1.120.882.932,65600.261.335,9953,55
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru428.745.737,43173.679.647,9040,51
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru419.415.181,85166.619.121,0339,73
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru9.330.555,587.060.526,8775,67
843Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru0,00864,78
8431Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru864,78
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.049.517.280,607.790.879.526,04154,29
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora5.049.517.280,607.790.879.526,04154,29
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA24.278.628.288,3248.296.929.645,51198,93
51Izdaci za dane zajmove i depozite2.115.240.155,1812.681.772.312,15599,54
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima141.031.233,91170.859.440,49121,15
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu141.031.233,91170.859.440,49121,15
04105Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata41.019.438,6119.881.759,0348,47
07620Društveno poticana stanogradnja100.011.795,30150.977.681,46150,96
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru43.795.947,251.043.795.947,252.383,32
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru43.795.947,251.043.795.947,252.383,32
02506Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru1.000.000.000,00
07705OP Konkurentnost i kohezija43.795.947,2543.795.947,25100,00
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru60.000.000,0094.000.000,00156,67
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru60.000.000,0094.000.000,00156,67
07605
06505
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru60.000.000,0094.000.000,00156,67
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora1.067.906.671,30513.648.924,4148,10
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora759.750.370,87298.051.128,1739,23
02506Krediti za obnovu mikro, male i srednje poslovne subjekte – HBOR125.000.000,00
07775Zajmovi malim i srednjim poduzetnicima83.304.520,35
07775OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.638.234.511,4245.453.180,307,12
07775Program ruralnog razvoja4.752.865,218.324.149,39175,14
06005Mjere ruralnog razvoja65.000.000,000,00
06505Provedba ugovora o koncesiji autocesta Zagreb-Macelj51.762.994,2435.969.278,1369,49
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima308.156.300,43215.597.796,2469,96
07775Zajmovi malim i srednjim poduzetnicima16.499.101,92
07775OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.218.508.083,6311.366.066,135,20
07775Program ruralnog razvoja89.648.216,80187.732.628,19209,41
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti489.790.091,7230.000.000,006,13
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima117.700.000,000,00
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima284.901.934,7227.500.000,009,65
517402506Dani zajmovi općinskim proračunima87.188.157,002.500.000,002,87
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe312.716.211,0010.829.468.000,003.463,03
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni312.716.211,0010.829.468.000,003.463,03
02506Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni10.549.468.000,00
07775OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020.300.000.000,00280.000.000,0093,33
07605OP konkurentnost i kohezija-Energetska obnova zgrada4.716.211,000,00
08006Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola8.000.000,000,00
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici232.285.282,78549.370.186,22236,51
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru51.049.173,95100.972.267,67197,79
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru50.000.000,0020.000.000,0040,00
02506Kreditiranje kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvora, infrastrukture i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva50.000.000,0020.000.000,0040,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.049.173,9580.972.267,677.717,72
07705Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju1.049.173,95953.634,8690,89
08620Mirovinsko osiguravajuće društvo80.018.632,81
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru0,00296.000.000,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru0,00296.000.000,00
06505Program dodjele državnih potpora u sektoru mora, prometa i infrastrukture296.000.000,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora78.495.108,8351.372.918,5565,45
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija78.495.108,8351.372.918,5565,45
02506Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama21.516.418,6323.129.921,18107,50
02506Ulaganje u investicijski fond inicijative triju mora55.278.394,4627.248.700,4149,29
07775Regionalni inovacijski fond – ENIF1.700.295,74994.296,9658,48
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra102.741.000,00101.025.000,0098,33
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora102.741.000,00101.025.000,0098,33
02506Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava102.721.000,000,00
02506Dokapitalizacija institucija101.000.000,00
08006Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu20.000,0025.000,00125,00
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova8.146.462.850,387.733.201.419,3894,93
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada877.924.415,52837.758.423,2195,42
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija577.314.784,78488.801.539,7784,67
54132000051298Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče52.328.099,940,00
54132000051302Projekt obnove riječnog prometnog pravca II. – otplata zajmova Lučka uprava Rijeka32.354.932,5935.400.463,16109,41
54132000051327Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split – otplata zajmova Lučka uprava Split15.267.540,6115.287.627,24100,13
54132000051335Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik – otplata zajmova Lučke uprave Šibenik5.443.143,885.443.595,38100,01
54132330902506Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture4.790.890,004.782.310,0099,82
54132331802506Otplata glavnice CEB 1456 – izgradnja školskih objekata u RH3.716.091,523.716.091,50100,00
54132331902506Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima14.259.852,4211.365.382,6279,70
54132332002506Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode65.097.886,7064.166.138,0298,57
54132332102506Otplata glavnice IBRD 1511 – kulturna baština Ilok-Vukovar-Vučedol16.976.342,4812.737.880,5575,03
54132332202506Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 275.379.300,0037.730.050,0050,05
54132332302506Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija Porezne uprave8.838.006,214.426.584,1750,09
54132332402506Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći5.138.140,435.137.455,3899,99
54132332502506Otplata glavnice IBRD 76400 – projekt zaštite od onečišćenja vode46.790.090,8346.783.852,5199,99
54132332602506Otplata glavnice IBRD 80860 – projekt imtegracije zemljišnih knjiga8.173.928,698.195.521,50100,26
54132332702506Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 200010.517.528,1210.545.311,93100,26
54132333102506Otplata glavnice IBRD 82580 – projekt tehnologijskog razvoja27.219.786,6627.346.888,20100,47
54132333202506Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture71.961.405,2666.634.900,2092,60
54132333302506Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova24.534.942,8224.534.942,83100,00
54132333502506Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga31.689.374,4231.773.087,18100,26
54132333802506Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava31.345.775,4035.340.835,56112,75
54132333902506Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora19.932.833,5320.486.497,29102,78
54132334002506Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišn administracije5.558.892,2716.966.124,55305,21
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU286.542.073,10334.872.791,16116,87
54142000051271Otplata glavnice EIB – projekt nova luka Zadar28.326.762,5128.335.915,85100,03
54142000102506Otplata glavnice – HŽ EIB 2105113.225.057,840,00
54142000202506EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture24.094.380,7924.096.687,37100,01
54142000302506Otplata glavnice EIB 22881 zajam za komunalnu infrastrukturu51.764.051,3251.769.035,32100,01
54142000402506Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA75.164.396,1975.085.583,4399,90
54142000502506Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima3.564.572,623.718.714,74104,32
54142000602506Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast67.864.631,8367.591.724,4599,60
54142000702506Otplata glavnice EIB 84395 nac.suf. EU fondova 2014. – 2020.22.538.220,0084.275.130,00373,92
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU279.383,15280.111,97100,26
5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU13.788.174,4913.803.980,31100,11
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru675.336.667,66229.986.961,5034,06
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru675.336.667,66229.986.961,5034,06
54222000005540Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli2.000.000,002.000.000,00100,00
54222000008008Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda44.335,8744.472,93100,31
54222000026379KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja21.057.585,4026.659.023,38126,60
54222001602506Otplata glavnice HPB 500 mln HRK290.000.000,000,00
54222001702506Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode7.000.000,007.000.000,00100,00
54222001802506Otplata glavnice HPB 300 mln HRK187.500.000,000,00
54222002602506Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz47.734.746,3951.033.465,20106,91
54222002902506Otplata glavnice – HŽ Cargo6.249.999,99
54222003002506Otplata glavnice HPB 950 mln HRK120.000.000,00120.000.000,00100,00
54222003602506Otplata glavnice HBOR Đ.Đ.17.000.000,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora6.593.201.767,206.665.456.034,67101,10
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora6.487.326.120,136.613.016.767,08101,94
544320000Otplata glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija68.866.967,4868.979.504,79100,16
54432000008006Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu499.898,86626.668,38125,36
54432000008006Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci899.381,26376.006,6241,81
54432000008006Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda1.566.666,67750.000,0047,87
54432000026354Otplata glavnice primljenih zajmova – Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu24.453.476,430,00
54432000051263Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a-Lučka uprava Slavonski Brod3.710.000,003.803.150,94102,51
54432000051298Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče1.510.660,000,00
54432000051327Otplata zajmova Lučka uprava Split6.000.000,000,00
54432001002506Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit35.663.769,6635.116.971,4998,47
54432001038069Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit619.756,830,00
54432001702506Otplata glavnice ZABA 2 mlrd HRK1.200.000.000,00200.000.000,0016,67
54432002002506Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR2.226.093.800,000,00
54432002302506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-2373.870.320,0073.870.320,00100,00
54432002802507Otplata glavnice ZABA 116 mil EUR798.001.064,000,00
54432003002506Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz35.540.815,4235.519.626,3399,94
54432003202506Otplata glavnice HŽ Infrastruktura172.443.794,16144.903.154,7384,03
54432004002506Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK150.000.000,00150.000.000,00100,00
54432004202506Otplata glavnice Erste 500 mln. HRK500.000.000,000,00
54432004102506Otplata glavnice Erste 150 mln. EUR1.352.195.519,92
54432004302506Otplata glavnice RBA 80,0 mil EUR-a595.560.720,00
54432004402506Otplata glavnice ZABA 1,85 mlrd HRK225.943.200,001.850.000.000,00818,79
54432004502506Otplata glavnice RBA 370 mln HRK370.000.000,00
54432004602506Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK400.000.000,00400.000.000,00100,00
54432004902506Otplata glavnice OTP 700 mln HRK233.333.333,33233.333.333,33100,00
54432005102506Otplata glavnice ZABA 2mld HRK200.000.000,00400.000.000,00200,00
54432005202506Otplata glavnice Erste 360 mil EUR-a271.656.432,00
54432005302506Otplata glavnic PBZ 200 mil EUR-a188.650.300,00
54432005402506Otplata glavnice RBA120 mil EUR-a113.097.825,00
54432009902506Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti47.890.578,0743.536.624,1490,91
54432009902506Sveučilište u Splitu37.692.307,7237.692.307,72100,00
54432009902506Sveučilište u Rijeci2.434.188,142.443.344,32100,38
54432009902506Sveučilište u Zagrebu31.195.773,1431.195.773,13100,00
54433000038069Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb675.159,241.841.714,24272,78
54432009902506Sveučilište u Dubrovniku7.867.470,007.867.470,00100,00
54433000009620Otplata glavnice po financijskom leasingu553.739,720,00
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditih institucija105.875.647,0752.439.267,5949,53
54462000051271Projekt nova luka Zadar – Lučka uprava Zadar105.875.647,0752.439.267,5949,53
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire13.784.639.999,9827.332.585.727,76198,28
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise0,003.663.283.927,76
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji0,003.663.283.927,76
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice13.784.639.999,9823.669.301.800,00171,71
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji6.000.000.000,0014.180.876.800,00236,35
55212121702506Otplata glavnice 22 D-226.000.000.000,000,00
55212121802506Otplata glavnice 22 D-223.000.000.000,00
55212121902506Otplata glavnice 28 D-223.706.999.000,01
55212122002506Otplata glavnice 17 D-227.473.877.799,99
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu7.784.639.999,989.488.425.000,00121,89
55222051202506Euro-USD obveznice II7.784.639.999,980,000,00
55222051302506Euro-obveznice IX0,009.488.425.000,00RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2021.
IZVORNI
PLAN
2022.
TEKUĆI
PLAN
2022.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
2022.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIMICI 
39.788.786.207,7443.747.425.63643.747.425.63643.148.269.601,04108,4498,63
1Opći prihodi i primici37.851.895.421,7040.348.860.65540.348.860.65541.268.125.777,73109,03102,28
11Opći prihodi i primici37.851.895.421,7040.348.860.65540.348.860.65541.268.125.777,73109,03102,28
4Prihodi za posebne namjene111.430.271,3532.450.03032.450.0308.541.310,007,6726,32
43Ostali prihodi za posebne namjene111.430.271,3532.450.03032.450.0308.541.310,007,6726,32
5Pomoći1.120.882.932,65512.500.000512.500.000600.261.335,9953,55117,12
56Fondovi EU1.120.882.932,65287.500.000287.500.000375.457.713,7233,50130,59
58Instrumenti EU nove generacije 
225.000.000225.000.000224.803.622,27 
99,91
8Namjenski primici od zaduživanja704.577.582,042.853.614.9512.853.614.9511.271.341.177,32180,4444,55
81Namjenski primici od zaduživanja704.577.582,041.761.794.9511.761.794.951196.037.746,2327,8211,13
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 
 
 
8.665.552,33 
 
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 
1.091.820.0001.091.820.0001.066.637.878,76 
97,69
IZDACI 
24.278.628.288,3236.234.508.59136.234.508.59148.296.929.645,51198,93133,29
1Opći prihodi i primici22.741.986.141,9535.283.330.69835.283.330.69847.248.539.253,40207,76133,91
11Opći prihodi i primici22.716.375.684,0535.251.330.69835.251.330.69847.219.826.211,89207,87133,95
12Sredstva učešća za pomoći25.610.457,9032.000.00032.000.00028.713.041,51112,1189,73
3Vlastiti prihodi27.513.033,623.311.8273.311.8272.537.855,559,2276,63
31Vlastiti prihodi27.513.033,623.311.8273.311.8272.537.855,559,2276,63
4Prihodi za posebne namjene250.724.087,23126.609.400126.609.400112.015.991,8144,6888,47
43Ostali prihodi za posebne namjene250.724.087,23126.609.400126.609.400112.015.991,8144,6888,47
5Pomoći1.121.782.932,65514.056.666514.056.666601.011.335,9953,58116,92
52Ostale pomoći900.000,001.556.6661.556.666750.000,0083,3348,18
56Fondovi EU1.120.882.932,65287.500.000287.500.000375.457.713,7233,50130,59
58Instrumenti EU nove generacije 
225.000.000225.000.000224.803.622,27 
99,91
7Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.10.995.695,725.500.0005.500.0006.460.772,6958,76117,47
71Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.10.995.695,725.500.0005.500.0006.460.772,6958,76117,47
8Namjenski primici od zaduživanja125.626.397,15301.700.000301.700.000326.364.436,07259,79108,18
81Namjenski primici od zaduživanja125.626.397,15 
 
 
0,00 
84Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova 
301.700.000301.700.000326.364.436,07 
108,18


POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU
PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN
2022.
TEKUĆI PLAN
2022.
IZVRŠENJE
2022.
INDEKS
12345=4/3*100
Ukupno220.967.203.620220.967.203.620223.351.545.653,57101,08
010HRVATSKI SABOR167.364.316167.364.316140.681.290,3384,06
01005Hrvatski sabor167.364.316167.364.316140.681.290,3384,06
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU2.389.0002.389.000594.109,7024,87
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku2.389.0002.389.000594.109,7024,87
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE12.500.64012.500.6409.820.692,8678,56
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske12.500.64012.500.6409.820.692,8678,56
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.0005.900,015,90
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.000100.0005.900,015,90
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE41.024.64741.624.64738.971.233,8093,63
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske41.024.64741.624.64738.971.233,8093,63
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE36.693.82936.693.82935.526.098,4696,82
01705Ustavni sud Republike Hrvatske36.693.82936.693.82935.526.098,4696,82
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA16.852.77116.852.77116.261.945,0596,49
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja16.852.77116.852.77116.261.945,0596,49
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE702.936.728702.936.728651.198.598,6492,64
02005Vlada Republike Hrvatske43.990.98043.990.98021.548.000,8548,98
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske12.368.75012.368.75011.203.830,4190,58
02008Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske1.556.5101.556.5101.093.242,9670,24
02010Ured za udruge215.942.507215.942.507204.106.019,3894,52
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava9.951.4509.951.4508.877.288,6389,21
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine52.737.96552.737.96552.512.737,3499,57
02030Ured za zakonodavstvo6.281.6806.281.6805.731.804,8891,25
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske47.672.62647.672.62640.165.331,6284,25
02042Ured za protokol2.299.6502.299.6501.879.333,2881,72
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju1.986.9251.986.9251.774.906,8089,33
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova15.846.14515.846.14513.996.952,6288,33
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina264.457.265264.457.265261.535.918,9098,90
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama25.849.28025.849.28025.433.302,1798,39
02092Ured za ravnopravnost spolova1.994.9951.994.9951.339.928,8067,16
025MINISTARSTVO FINANCIJA52.896.080.37052.913.834.42964.440.336.960,92121,78
02505Ministarstvo financija218.139.225216.196.725178.453.486,9782,54
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države50.777.265.33050.796.429.90662.563.988.375,24123,17
02510Carinska uprava708.444.004708.444.004662.795.721,8693,56
02515Porezna uprava1.164.237.1311.164.769.1141.010.167.176,2286,73
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije27.494.68027.494.68024.563.995,3289,34
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja500.000500.000368.205,3173,64
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA421.758.224421.758.224417.541.730,0399,00
02705RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA421.758.224421.758.224417.541.730,0399,00
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU8.650.9008.650.9006.599.593,6076,29
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu8.650.9008.650.9006.599.593,6076,29
030MINISTARSTVO OBRANE7.568.162.8587.568.162.8587.313.646.720,0596,64
03005Ministarstvo obrane7.568.162.8587.568.162.8587.313.646.720,0596,64
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE144.636.113144.665.363114.123.368,7178,89
03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske132.960.262132.960.262104.503.220,0678,60
03210Hrvatska matica iseljenika11.675.85111.705.1019.620.148,6582,19
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE657.932.014630.397.784513.353.705,7481,43
03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje657.932.014630.397.784513.353.705,7481,43
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA500.615.066500.615.066280.429.992,2956,02
03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva500.615.066500.615.066280.429.992,2956,02
037SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE2.241.035.5682.241.035.5682.178.610.865,7297,21
03705Središnji državni ured za demografiju i mlade2.241.035.5682.241.035.5682.178.610.865,7297,21
039HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA359.542.247359.542.247348.731.587,6296,99
03905Hrvatska vatrogasna zajednica355.435.368355.435.368346.591.470,9497,51
03910Državna vatrogasna škola4.106.8794.106.8792.140.116,6852,11
040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA6.856.685.6906.856.685.6906.680.319.051,8897,43
04005Ministarstvo unutarnjih poslova6.856.685.6906.856.685.6906.680.319.051,8897,43
041MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA1.177.938.7121.176.373.7121.127.644.581,6095,86
04105Ministarstvo hrvatskih branitelja1.119.523.3831.117.698.3831.072.585.866,9695,96
04110Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«39.430.32939.240.32936.549.490,9693,14
04115Dom hrvatskih veterana9.225.0009.225.0008.878.099,4496,24
04120Veteranski centar9.760.00010.210.0009.631.124,2494,33
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA961.761.357973.047.107916.329.406,6494,17
04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova961.761.357973.047.107916.329.406,6494,17
052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA9.388.2539.388.2536.427.153,7668,46
05205Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa9.388.2539.388.2536.427.153,7668,46
055MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA2.323.119.9442.327.403.3272.196.676.288,6494,38
05505Ministarstvo kulture i medija1.233.478.3491.233.929.8421.410.923.577,56114,34
05535Arhivi162.546.249163.134.483117.673.813,8172,13
05540Muzeji i galerije374.296.815376.143.851193.821.899,0051,53
05565Ostali proračunski korisnici iz područja kulture552.798.531554.195.151474.256.998,2785,58
01046Ansambl Lado18.737.55918.847.55917.556.912,5993,15
22339Hrvatski restauratorski zavod129.981.846130.170.430130.647.037,53100,37
23585Hrvatska knjižnica za slijepe3.786.4583.800.5583.648.980,3596,01
25878Hrvatsko narodno kazalište178.045.114178.901.595129.601.552,9872,44
44926Hrvatski audiovizualni centar151.530.924151.478.714133.481.274,7688,12
45189Međunarodni centar za podvodnu arheologiju15.154.06415.433.72910.357.043,1767,11
49075Agencija za elektroničke medije55.562.56655.562.56648.964.196,8988,12
060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE8.751.700.5148.751.100.5147.841.582.767,4989,61
06005Ministarstvo poljoprivrede8.365.893.9588.368.289.7917.499.033.829,8389,61
06030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju231.727.701228.424.326205.471.281,4189,95
06035Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu130.208.673130.766.215122.435.133,5493,63
06055Državna ergela Đakovo i Lipik23.870.18223.620.18214.642.522,7161,99
061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE1.919.656.3321.919.656.3321.742.915.370,5390,79
06105Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije1.750.715.6321.750.715.6321.580.836.068,8690,30
06110Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara74.005.70074.005.70071.313.528,9296,36
06125Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije94.935.00094.935.00090.765.772,7595,61
065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE9.921.598.1949.784.024.1969.895.410.277,53101,14
06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture8.373.034.7358.272.623.4148.598.825.419,67103,94
06545Agencija za obalni linijski pomorski promet496.321.600493.949.040493.660.339,4699,94
06551Agencije u prometu i infrastrukturi81.582.02081.178.90375.853.919,1893,44
45228Agencija za sigurnost željezničkog prometa6.059.0005.660.0415.263.645,7893,00
48031Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu3.863.6003.859.4423.790.146,0498,20
49083Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo71.659.42071.659.42066.800.127,3693,22
06560Hrvatski hidrografski institut28.034.75027.378.75021.609.627,9878,93
06565Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti111.410.915111.410.91594.660.465,5584,97
06570Državne lučke uprave831.214.174797.483.174610.800.505,6976,59
51255Javna ustanova Lučka uprava Sisak19.872.00015.100.00012.830.437,4584,97
51263Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod57.671.39757.671.39743.942.950,3176,20
51271Lučka uprava Zadar169.993.313169.993.313153.531.993,0490,32
51280Javna ustanova Lučka uprava Vukovar24.574.27016.190.27011.746.762,5172,55
51298Lučka uprava Ploče40.776.66740.776.66731.523.570,6477,31
51302Lučka uprava Rijeka327.136.750327.006.250228.850.641,5669,98
51319Javna ustanova Lučka uprava Osijek41.267.68532.377.68523.157.240,5971,52
51327Lučka uprava Split75.197.09275.154.59266.543.679,8788,54
51335Lučka uprava Šibenik45.140.00033.658.00020.896.529,0462,08
51343Lučka uprava Dubrovnik29.585.00029.555.00017.776.700,6860,15
076MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE2.376.072.1012.436.218.1011.535.843.884,2663,04
07605Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine876.808.895936.954.895624.242.043,2366,62
07620Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama482.659.000482.659.000448.135.085,3292,85
07625Državna geodetska uprava429.254.883429.254.883332.275.437,6977,41
07635Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije587.349.323587.349.323131.191.318,0222,34
077MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA13.586.209.74113.064.523.6419.510.340.401,3772,80
07705Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja9.519.908.0839.519.908.0836.290.056.430,3966,07
07715Nacionalni parkovi i parkovi prirode752.765.048752.765.048618.626.493,2882,18
07720Državni hidrometeorološki zavod331.544.121331.544.121244.297.290,9973,68
07745Agencija za ugljikovodike1.006.780.0001.006.780.0001.065.273.806,89105,81
07750Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA33.597.00033.597.00031.056.127,7192,44
07755Ravnateljstvo za robne zalihe1.103.051.023581.364.923392.454.436,5267,51
07760Državni zavod za mjeriteljstvo17.400.00017.400.00016.447.261,4994,52
07765Hrvatski zavod za norme10.861.43110.861.4319.629.363,2688,66
07770Hrvatska akreditacijska agencija11.515.85411.515.8548.660.018,4875,20
07775Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO769.367.181769.367.181811.738.394,75105,51
07780Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer«29.420.00029.420.00022.100.777,6175,12
080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA21.964.863.23922.157.925.79721.416.322.286,7096,65
08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja13.651.927.47413.780.757.69013.368.763.457,5797,01
08006Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj5.746.160.4885.811.946.0145.703.053.958,6698,13
08008Javni instituti u Republici Hrvatskoj1.130.716.0741.133.795.6651.081.540.278,6695,39
08012Državni zavod za intelektualno vlasništvo23.887.12623.635.85222.850.204,0796,68
08091Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju1.412.172.0771.407.790.5761.240.114.387,7488,09
21836Nacionalna i sveučilišna knjižnica96.650.10695.930.55889.756.253,1493,56
21852Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet299.971.915298.532.701254.017.833,8085,09
21869Leksikografski zavod Miroslav Krleža25.969.63025.138.45225.171.348,27100,13
23665Sveučilišni računski centar SRCE188.059.116187.561.130166.153.180,4988,59
23962Agencija za odgoj i obrazovanje39.661.76439.645.72237.002.529,7493,33
38487Agencija za znanost i visoko obrazovanje24.492.85724.087.13420.326.760,1484,39
40883Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja56.140.80955.439.80549.918.602,0990,04
43335Agencija za mobilnost i programe Europske unije330.362.527330.951.965283.491.153,2385,66
46173Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih82.065.48881.695.56359.324.254,3972,62
52209Hrvatska zaklada za znanost268.797.865268.807.546254.952.472,4594,85
086MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE59.049.333.12759.421.800.25058.211.439.263,2197,96
08605Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike2.638.778.4962.537.375.9021.961.869.855,2277,32
08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje48.459.418.00048.975.518.00048.878.666.959,9599,80
08625Hrvatski zavod za zapošljavanje2.903.915.4382.848.219.8852.601.342.078,5391,33
08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom222.705.944210.351.376200.587.268,9595,36
08645Središnji registar osiguranika72.190.00072.190.00064.674.353,0389,59
08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina63.284.75138.671.81537.803.069,1097,75
08655Centri za profesionalnu rehabilitaciju22.578.13922.201.91315.433.128,8769,51
33634Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek8.782.8198.406.5934.993.177,0359,40
48865Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb6.540.0006.540.0005.732.193,8887,65
49059Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka3.966.0003.966.0002.758.795,0769,56
49729Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split3.289.3203.289.3201.948.962,8959,25
08660Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi4.666.462.3594.717.271.3594.451.062.549,5694,36
090MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA752.985.980766.485.980714.962.343,9693,28
09005Ministarstvo turizma i sporta752.985.980766.485.980714.962.343,9693,28
096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA20.927.720.14220.929.285.14220.694.253.148,5198,88
09605Ministarstvo zdravstva8.046.327.5917.241.377.6686.792.229.775,5093,80
09620Zdravstvene ustanove u vlasništvu države11.816.122.97812.621.811.61312.398.657.594,7098,23
26379Klinički bolnički centar Rijeka1.660.020.3051.728.804.3921.584.295.546,5391,64
26387Klinička bolnica Merkur564.370.704603.548.445578.202.239,0395,80
26395Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice1.598.017.9241.706.808.1021.688.946.252,1398,95
26400Klinički bolnički centar Osijek1.281.294.9521.351.378.7761.348.791.372,5399,81
26418Klinički bolnički centar Split1.645.939.0671.763.014.0441.808.442.028,35102,58
26426Klinika za ortopediju Lovran71.227.95971.438.12568.754.535,5096,24
26459Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević451.165.922477.198.323446.142.479,4893,49
26571Klinička bolnica Dubrava978.068.1641.046.555.634892.397.333,5985,27
38028Nacionalna memorijalna bolnica »dr. Juraj Njavro« Vukovar188.258.557198.778.308206.313.565,63103,79
38069Klinički bolnički centar Zagreb3.140.030.0463.430.350.7013.549.084.366,27103,46
47893Klinika za dječje bolesti Zagreb237.729.378243.936.763227.287.875,6693,17
09625Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva1.065.269.5731.066.095.8611.503.365.778,31141,02
23616Imunološki zavod48.676.71648.676.71652.821.724,60108,52
26346Hrvatski zavod za javno zdravstvo779.506.551779.615.0321.218.008.799,74156,23
26354Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu197.995.591198.659.675193.789.809,7397,55
38655Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske21.358.42721.397.31821.700.422,28101,42
44573Hrvatski zavod za hitnu medicinu17.732.28817.747.12017.045.021,9696,04
106HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI222.311.000222.311.00097.631.394,6043,92
10605Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti222.311.000222.311.00097.631.394,6043,92
109MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE3.565.561.7943.578.850.8193.522.072.012,5798,41
10905Ministarstvo pravosuđa i uprave1.018.584.3821.017.346.751971.360.939,7795,48
10910Pravosudna akademija12.802.75012.347.1758.402.779,0968,05
10915Zatvori i kaznionice640.569.435649.001.435657.351.292,83101,29
10920Vrhovni sud Republike Hrvatske34.396.80034.136.94533.943.282,1599,43
10925Visoki trgovački sud Republike Hrvatske23.082.10022.478.80021.992.112,7497,83
10930Visoki upravni sud Republike Hrvatske18.934.60018.424.97018.150.506,9098,51
10935Upravni sudovi27.372.17426.643.77426.464.689,0599,33
10940Državno odvjetništvo Republike Hrvatske49.344.64350.462.71849.413.071,1997,92
10945Državnoodvjetničko vijeće1.853.6001.819.5201.797.938,7398,81
10950Državno sudbeno vijeće2.490.7502.367.3602.156.762,7091,10
10955Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske15.571.60015.457.82015.418.151,0199,74
10960Visoki kazneni sud Republike Hrvatske7.805.9837.703.0707.526.595,6297,71
10965Županijski sudovi296.347.346298.144.346298.163.953,17100,01
10970Trgovački sudovi96.628.12796.228.03596.034.063,6499,80
10975Županijska državna odvjetništva113.706.965114.320.457114.170.519,3699,87
10980Općinski sudovi932.268.707938.685.107936.519.814,7099,77
10985Općinska državna odvjetništva226.171.409226.976.409226.718.031,8499,89
10990Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta31.115.60029.997.52529.526.372,8598,43
10995Državna škola za javnu upravu16.514.82316.308.6026.961.135,2342,68
120URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA15.838.91016.216.09015.379.871,6794,84
12005Ured pučkog pravobranitelja15.838.91016.216.09015.379.871,6794,84
121PRAVOBRANITELJ ZA DJECU6.675.9006.675.9006.279.650,0894,06
12105Pravobranitelj za djecu6.675.9006.675.9006.279.650,0894,06
122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA3.908.5383.908.5383.144.501,1980,45
12205Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova3.908.5383.908.5383.144.501,1980,45
123PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM5.711.0505.711.0505.428.955,9795,06
12305Pravobranitelj za osobe s invaliditetom5.711.0505.711.0505.428.955,9795,06
160DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU135.243.708135.243.708117.102.315,3686,59
16005Državni zavod za statistiku135.243.708135.243.708117.102.315,3686,59
185DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU93.684.73293.684.73283.201.280,4388,81
18505Državni ured za reviziju93.684.73293.684.73283.201.280,4388,81
196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE10.771.02410.771.02410.280.449,7495,45
19605Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave10.771.02410.771.02410.280.449,7495,45
225DRŽAVNI INSPEKTORAT456.599.372457.199.372403.311.341,2488,21
22505Državni inspektorat456.599.372457.199.372403.311.341,2488,21
240URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST29.973.00029.973.00029.498.112,2998,42
24005Ured vijeća za nacionalnu sigurnost29.973.00029.973.00029.498.112,2998,42
241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA28.742.50028.742.50027.627.382,2296,12
24105Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija28.742.50028.742.50027.627.382,2296,12
242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA16.970.22016.970.22016.845.303,9499,26
24205Zavod za sigurnost informacijskih sustava16.970.22016.970.22016.845.303,9499,26
250AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA12.445.25512.445.25511.832.910,4495,08
25005Agencija za zaštitu osobnih podataka12.445.25512.445.25511.832.910,4495,08
258POVJERENIK ZA INFORMIRANJE5.458.0005.458.0005.009.552,2291,78
25805Povjerenik za informiranje5.458.0005.458.0005.009.552,2291,78PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN
2022.
TEKUĆI PLAN
2022.
IZVRŠENJE
2022.
INDEKS
12345=4/3*100
010HRVATSKI SABOR167.364.316167.364.316140.681.290,3384,06
01005Hrvatski sabor167.364.316167.364.316140.681.290,3384,06
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici162.547.669162.547.669140.604.282,8086,50
31Vlastiti prihodi146.534146.53477.007,5352,55
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.4.670.1134.670.113 
 
 
 
 
 
 
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV167.364.316167.364.316140.681.290,3384,06
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI167.364.316167.364.316140.681.290,3384,06
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE163.070.592163.070.592138.345.151,5584,84
11Opći prihodi i primici158.328.294158.328.294138.344.167,4787,38
311Plaće (Bruto)88.674.10088.674.10087.481.224,4998,65
3111Plaće za redovan rad 
 
85.272.329,59 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
2.208.894,90 
312Ostali rashodi za zaposlene1.564.4311.564.4311.421.731,0790,88
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
1.421.731,07 
313Doprinosi na plaće14.659.50014.659.50014.375.063,7398,06
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
14.375.063,73 
321Naknade troškova zaposlenima8.365.2008.365.2008.148.845,8397,41
3211Službena putovanja 
 
5.939.688,43 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
2.167.707,84 
 
 
 
 
 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
41.449,56 
322Rashodi za materijal i energiju8.810.0008.810.0006.415.590,6572,82
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
364.380,01 
3223Energija 
 
5.537.467,70 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
218.148,80 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
76.203,85 
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 
 
219.390,29 
323Rashodi za usluge23.840.77723.840.77710.514.263,6744,10
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
263.983,56 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
1.796.691,50 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
759.666,90 
3234Komunalne usluge 
 
579.787,98 
3235Zakupnine i najamnine 
 
4.462.801,11 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
553.751,29 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
582.238,00 
3238Računalne usluge 
 
1.090.869,44 
3239Ostale usluge 
 
424.473,89 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.146.0001.146.000762.813,2366,56
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
762.813,23 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.337.7868.337.7867.486.558,3389,79
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 
 
5.625.131,74 
3292Premije osiguranja 
 
119.799,87 
3293Reprezentacija 
 
905.795,43 
3294Članarine i norme 
 
637.131,01 
3295Pristojbe i naknade 
 
22.396,12 
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 
176.304,16 
343Ostali financijski rashodi40.50040.5005.225,1912,90
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 
 
3.956,31 
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 
 
102,91 
 
 
 
 
 
3433Zatezne kamate 
 
1.165,97 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna100.000100.00068.947,5068,95
 
 
 
 
 
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 
 
68.947,50 
383Kazne, penali i naknade štete200.000200.000 
 
422Postrojenja i oprema2.505.0002.505.0001.631.606,7365,13
4221Uredska oprema i namještaj 
 
459.774,00 
4222Komunikacijska oprema 
 
209.811,60 
4223Oprema za održavanje i zaštitu 
 
932.950,00 
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 
 
29.071,13 
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti85.00085.00032.297,0538,00
 
 
 
 
 
4241Knjige 
 
32.297,05 
31Vlastiti prihodi72.18572.185984,081,36
322Rashodi za materijal i energiju24.40024.400 
 
323Rashodi za usluge46.80046.800 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja985985984,0899,91
3293Reprezentacija 
 
984,08 
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.4.670.1134.670.113 
 
 
 
 
 
 
323Rashodi za usluge4.670.1134.670.113 
 
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)360.000360.000360.000,00100,00
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici360.000360.000360.000,00100,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000360.000360.000,00100,00
 
 
 
 
 
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 
 
360.000,00 
 
 
 
 
 
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA500.000500.000500.000,00100,00
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici500.000500.000500.000,00100,00
381Tekuće donacije500.000500.000500.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu 
 
500.000,00 
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH700.000700.000499.998,1871,43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici700.000700.000499.998,1871,43
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna200.000200.000 
 
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna200.000200.000199.998,18100,00
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 
 
199.998,18 
381Tekuće donacije300.000300.000300.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu 
 
300.000,00 
A501042TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«74.34974.34976.023,45102,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31Vlastiti prihodi74.34974.34976.023,45102,25
323Rashodi za usluge37.88037.88039.554,70104,42
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
24.880,00 
3235Zakupnine i najamnine 
 
5.674,70 
3239Ostale usluge 
 
9.000,00 
422Postrojenja i oprema36.46936.46936.468,75100,00
4222Komunikacijska oprema 
 
36.468,75 
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA2.659.3752.659.375900.117,1533,85
11Opći prihodi i primici2.659.3752.659.375900.117,1533,85
412Nematerijalna imovina626.875626.875378.544,1160,39
4123Licence 
 
378.544,11 
422Postrojenja i oprema1.750.0001.750.000521.573,0429,80
4221Uredska oprema i namještaj 
 
521.573,04 
426Nematerijalna proizvedena imovina282.500282.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU2.389.0002.389.000594.109,7024,87
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku2.389.0002.389.000594.109,7024,87
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici2.389.0002.389.000594.109,7024,87
po programima 
 
 
 
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV2.389.0002.389.000594.109,7024,87
2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE2.389.0002.389.000594.109,7024,87
 
POLITIKE 
 
 
 
A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.199.0002.199.000588.660,7026,77
11Opći prihodi i primici2.199.0002.199.000588.660,7026,77
311Plaće (Bruto)378.000378.000226.497,1959,92
3111Plaće za redovan rad 
 
226.497,19 
312Ostali rashodi za zaposlene36.80036.800 
 
313Doprinosi na plaće70.00070.00037.372,0553,39
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
37.372,05 
321Naknade troškova zaposlenima39.00039.0006.465,5016,58
3211Službena putovanja 
 
6.465,50 
322Rashodi za materijal i energiju65.00065.000808,151,24
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
488,25 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
319,90 
323Rashodi za usluge1.203.9501.203.950162.981,0313,54
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
1.081,16 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
68.125,00 
3234Komunalne usluge 
 
229,87 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
33.170,00 
3238Računalne usluge 
 
60.375,00 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00050.0002.111,134,22
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
2.111,13 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja160.000160.000152.425,6595,27
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 
 
150.543,36 
 
 
 
 
 
3294Članarine i norme 
 
1.882,29 
343Ostali financijski rashodi1.2501.250 
 
422Postrojenja i oprema195.000195.000 
 
K926002INFORMATIZACIJA190.000190.0005.449,002,87
11Opći prihodi i primici190.000190.0005.449,002,87
412Nematerijalna imovina70.00070.000 
 
422Postrojenja i oprema60.00060.0005.449,009,08
4221Uredska oprema i namještaj 
 
5.449,00 
426Nematerijalna proizvedena imovina60.00060.000 
 
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE12.500.64012.500.6409.820.692,8678,56
 
 
 
 
 
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske12.500.64012.500.6409.820.692,8678,56
 
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici12.490.52012.490.5209.810.950,8078,55
51Pomoći EU10.12010.1209.742,0696,27
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV12.500.64012.500.6409.820.692,8678,56
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA12.500.64012.500.6409.820.692,8678,56
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE11.355.64011.355.6409.172.748,4280,78
11Opći prihodi i primici11.345.52011.345.5209.163.006,3680,76
311Plaće (Bruto)5.535.0005.535.0004.771.822,8686,21
3111Plaće za redovan rad 
 
4.767.322,52 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
4.500,34 
312Ostali rashodi za zaposlene110.000110.00095.430,0486,75
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
95.430,04 
313Doprinosi na plaće913.000913.000784.731,9685,95
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
784.731,96 
321Naknade troškova zaposlenima403.150403.150296.160,5173,46
3211Službena putovanja 
 
190.181,87 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
100.331,44 
 
 
 
 
 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
5.647,20 
322Rashodi za materijal i energiju573.000573.000281.292,7649,09
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
63.839,05 
3223Energija 
 
213.137,80 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
1.254,91 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
3.061,00 
323Rashodi za usluge3.418.6203.418.6202.569.059,5375,15
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
102.343,69 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
1.198.408,35 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
37.552,00 
3234Komunalne usluge 
 
23.626,41 
3235Zakupnine i najamnine 
 
84.799,17 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
12.550,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
20.540,97 
3238Računalne usluge 
 
982.299,31 
3239Ostale usluge 
 
106.939,63 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja348.500348.500346.807,6399,51
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 
 
312.978,84 
 
 
 
 
 
3292Premije osiguranja 
 
3.500,00 
3293Reprezentacija 
 
18.666,29 
3295Pristojbe i naknade 
 
11.162,50 
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 
500,00 
343Ostali financijski rashodi1.2501.250393,2331,46
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 
 
380,28 
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 
 
12,95 
 
 
 
 
 
422Postrojenja i oprema43.00043.00017.307,8440,25
4221Uredska oprema i namještaj 
 
3.357,84 
4223Oprema za održavanje i zaštitu 
 
13.950,00 
51Pomoći EU10.12010.1209.742,0696,27
321Naknade troškova zaposlenima10.12010.1209.742,0696,27
3211Službena putovanja 
 
9.742,06 
A896001PROVEDBA IZBORA510.000510.000471.522,5092,46
11Opći prihodi i primici510.000510.000471.522,5092,46
323Rashodi za usluge500.000500.000471.522,5094,30
3238Računalne usluge 
 
471.522,50 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000 
 
A896006PROVEDBA REFERENDUMA170.000170.00078.750,0046,32
11Opći prihodi i primici170.000170.00078.750,0046,32
323Rashodi za usluge170.000170.00078.750,0046,32
3238Računalne usluge 
 
78.750,00 
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE465.000465.00097.671,9421,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici465.000465.00097.671,9421,00
412Nematerijalna imovina95.00095.00024.466,9425,75
4123Licence 
 
24.466,94 
422Postrojenja i oprema80.00080.00073.205,0091,51
4221Uredska oprema i namještaj 
 
73.205,00 
426Nematerijalna proizvedena imovina290.000290.000 
 
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.0005.900,015,90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.000100.0005.900,015,90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici100.000100.0005.900,015,90
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV100.000100.0005.900,015,90
2105DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.0005.900,015,90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A845001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE93.72093.7205.900,016,30
11Opći prihodi i primici93.72093.7205.900,016,30
321Naknade troškova zaposlenima3.0003.000 
 
322Rashodi za materijal i energiju4.0004.0003.319,3882,98
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
3.319,38 
323Rashodi za usluge79.15079.1502.580,403,26
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
1.425,40 
3238Računalne usluge 
 
150,00 
3239Ostale usluge 
 
1.005,00 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.5001.500 
 
343Ostali financijski rashodi70700,230,33
3433Zatezne kamate 
 
0,23 
422Postrojenja i oprema5.0005.000 
 
K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI6.2806.280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici6.2806.280 
 
412Nematerijalna imovina1.2801.280 
 
422Postrojenja i oprema5.0005.000 
 
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE41.024.64741.624.64738.971.233,8093,63
 
 
 
 
 
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske41.024.64741.624.64738.971.233,8093,63
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici40.623.64741.223.64738.678.756,8893,83
31Vlastiti prihodi401.000401.000292.476,9272,94
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV41.024.64741.624.64738.971.233,8093,63
2104DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE41.024.64741.624.64738.971.233,8093,63
 
 
 
 
 
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE30.637.64730.637.64728.991.339,9994,63
11Opći prihodi i primici30.637.64730.637.64728.991.339,9994,63
311Plaće (Bruto)18.557.50018.152.50018.108.625,3099,76
3111Plaće za redovan rad 
 
17.368.609,69 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
740.015,61 
312Ostali rashodi za zaposlene575.547575.547492.804,8985,62
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
492.804,89 
313Doprinosi na plaće3.076.5003.001.5002.987.923,3499,55
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
2.987.923,34 
321Naknade troškova zaposlenima2.190.0002.190.0001.458.596,0566,60
3211Službena putovanja 
 
988.005,20 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
461.685,62 
 
 
 
 
 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
8.905,23 
322Rashodi za materijal i energiju440.000440.000350.968,6679,77
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
157.845,45 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
89.212,10 
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 
 
103.911,11 
323Rashodi za usluge2.560.0002.560.0002.458.325,2396,03
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
15.520,52 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
382.560,46 
3235Zakupnine i najamnine 
 
1.081.631,48 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
57.990,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
713.895,57 
3238Računalne usluge 
 
26.737,50 
3239Ostale usluge 
 
179.989,70 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa360.000360.000225.234,3262,57
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
225.234,32 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.981.0002.461.0002.179.147,9588,55
3293Reprezentacija 
 
1.091.668,29 
3294Članarine i norme 
 
5.295,00 
3295Pristojbe i naknade 
 
20.450,00 
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 
1.061.734,66 
343Ostali financijski rashodi38.70038.7002.243,785,80
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 
 
1.809,00 
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 
 
4,98 
 
 
 
 
 
3433Zatezne kamate 
 
429,80 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz400.000400.000351.000,0087,75
 
proračuna 
 
 
 
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 
 
351.000,00 
383Kazne, penali i naknade štete62.00062.000 
 
422Postrojenja i oprema393.000393.000375.575,0795,57
4221Uredska oprema i namještaj 
 
116.185,83 
4222Komunikacijska oprema 
 
70.034,50 
4223Oprema za održavanje i zaštitu 
 
154.826,92 
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 
 
34.527,82 
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.4002.400895,4037,31
 
 
 
 
 
4241Knjige 
 
895,40 
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado1.0001.000 
 
A504001TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA9.082.0009.682.0008.724.153,6790,11
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici8.681.0009.281.0008.431.676,7590,85
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.00031.821,0063,64
3211Službena putovanja 
 
29.821,00 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
2.000,00 
322Rashodi za materijal i energiju5.025.0005.625.0005.173.782,2191,98
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
297.697,66 
3222Materijal i sirovine 
 
10.525,14 
3223Energija 
 
4.496.353,74 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
152.379,33 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
100.948,26 
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 
 
115.878,08 
323Rashodi za usluge3.517.0003.517.0003.212.205,6891,33
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
677.185,81 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
1.391.676,55 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
20.812,56 
3234Komunalne usluge 
 
614.685,12 
3235Zakupnine i najamnine 
 
42.681,67 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
21.570,00 
3238Računalne usluge 
 
195.180,00 
3239Ostale usluge 
 
248.413,97 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00015.00013.159,1587,73
3292Premije osiguranja 
 
13.159,15 
343Ostali financijski rashodi33.00033.000708,712,15
3433Zatezne kamate 
 
708,71 
383Kazne, penali i naknade štete40.00040.000 
 
31Vlastiti prihodi401.000401.000292.476,9272,94
322Rashodi za materijal i energiju400.000400.000292.476,9273,12
3222Materijal i sirovine 
 
292.476,92 
343Ostali financijski rashodi1.0001.000 
 
 
 
 
 
 
 
K504004INFORMATIZACIJA1.305.0001.305.0001.255.740,1496,23
11Opći prihodi i primici1.305.0001.305.0001.255.740,1496,23
412Nematerijalna imovina625.000625.000603.581,3896,57
4123Licence 
 
603.581,38 
422Postrojenja i oprema550.000550.000524.468,7695,36
4221Uredska oprema i namještaj 
 
524.468,76 
426Nematerijalna proizvedena imovina130.000130.000127.690,0098,22
4262Ulaganja u računalne programe 
 
127.690,00 
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE36.693.82936.693.82935.526.098,4696,82
01705Ustavni sud Republike Hrvatske36.693.82936.693.82935.526.098,4696,82
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici36.693.82936.693.82935.526.098,4696,82
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV36.693.82936.693.82935.526.098,4696,82
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA36.693.82936.693.82935.526.098,4696,82
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE35.457.82935.457.82934.543.060,1997,42
11Opći prihodi i primici35.457.82935.457.82934.543.060,1997,42
311Plaće (Bruto)26.507.15026.587.15026.480.150,5099,60
3111Plaće za redovan rad 
 
26.360.543,64 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
119.606,86 
312Ostali rashodi za zaposlene517.500517.500490.595,8094,80
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
490.595,80 
313Doprinosi na plaće4.373.6804.386.8804.372.725,9799,68
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
4.372.725,97 
321Naknade troškova zaposlenima680.500680.500610.125,7889,66
3211Službena putovanja 
 
42.235,03 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
524.612,25 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
43.278,50 
322Rashodi za materijal i energiju1.747.0001.682.8001.217.123,6172,33
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
467.486,96 
3223Energija 
 
672.130,19 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
17.367,01 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
3.501,45 
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 
 
56.638,00 
323Rashodi za usluge1.350.0001.321.0001.143.253,6086,54
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
372.853,22 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
268.709,17 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
115.644,94 
3234Komunalne usluge 
 
81.948,90 
3235Zakupnine i najamnine 
 
45.163,04 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
187.198,70 
3239Ostale usluge 
 
71.735,63 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja184.000184.000155.256,6984,38
3292Premije osiguranja 
 
23.539,89 
3293Reprezentacija 
 
104.270,92 
3295Pristojbe i naknade 
 
22.325,00 
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 
5.120,88 
343Ostali financijski rashodi4.9994.9991.782,9935,67
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 
 
1.738,00 
3433Zatezne kamate 
 
44,99 
422Postrojenja i oprema83.00083.00069.931,7584,26
4221Uredska oprema i namještaj 
 
15.851,25 
4222Komunikacijska oprema 
 
54.080,50 
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti10.00010.0002.113,5021,14
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 
 
2.113,50 
 
 
 
 
 
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA407.000407.000257.913,3463,37
11Opći prihodi i primici407.000407.000257.913,3463,37
321Naknade troškova zaposlenima200.000200.000131.131,2265,57
3211Službena putovanja 
 
131.131,22 
323Rashodi za usluge50.00050.0007.950,0015,90
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
7.950,00 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja157.000157.000118.832,1275,69
3293Reprezentacija 
 
98.528,00 
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 
20.304,12 
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI30.00030.00018.243,7560,81
11Opći prihodi i primici30.00030.00018.243,7560,81
323Rashodi za usluge30.00030.00018.243,7560,81
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
18.243,75 
K506003INFORMATIZACIJA459.000459.000402.838,5987,76
11Opći prihodi i primici459.000459.000402.838,5987,76
323Rashodi za usluge162.000162.000116.292,8171,79
3238Računalne usluge 
 
116.292,81 
422Postrojenja i oprema297.000297.000286.545,7896,48
4221Uredska oprema i namještaj 
 
286.545,78 
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA340.000340.000304.042,5989,42
11Opći prihodi i primici340.000340.000304.042,5989,42
323Rashodi za usluge340.000340.000304.042,5989,42
3235Zakupnine i najamnine 
 
304.042,59 
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA16.852.77116.852.77116.261.945,0596,49
 
 
 
 
 
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja16.852.77116.852.77116.261.945,0596,49
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici16.752.77116.752.77116.195.098,0596,67
559Ostale refundacije iz sredstava EU100.000100.00066.847,0066,85
po programima 
 
 
 
32GOSPODARSTVO16.852.77116.852.77116.261.945,0596,49
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA16.852.77116.852.77116.261.945,0596,49
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE15.583.27115.565.02115.024.995,9696,53
11Opći prihodi i primici15.483.27115.465.02114.958.148,9696,72
311Plaće (Bruto)10.305.76010.278.83210.107.261,1498,33
3111Plaće za redovan rad 
 
10.096.602,21 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
10.658,93 
312Ostali rashodi za zaposlene259.000259.000241.128,0093,10
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
241.128,00 
313Doprinosi na plaće1.697.1111.697.1111.642.576,0396,79
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
1.642.576,03 
321Naknade troškova zaposlenima575.000575.000436.804,4275,97
3211Službena putovanja 
 
249.227,53 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
155.453,20 
 
 
 
 
 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
32.123,69 
322Rashodi za materijal i energiju224.100224.100190.787,0285,13
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
85.593,40 
3223Energija 
 
89.685,23 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
7.395,34 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
8.113,05 
323Rashodi za usluge2.201.2002.209.8782.142.132,1096,93
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
176.850,01 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
42.538,97 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
122.266,91 
3234Komunalne usluge 
 
391.915,10 
3235Zakupnine i najamnine 
 
1.264.312,87 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
15.821,03 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
22.303,48 
3239Ostale usluge 
 
106.123,73 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja157.100157.100143.569,3291,39
3292Premije osiguranja 
 
9.492,07 
3293Reprezentacija 
 
22.525,69 
3294Članarine i norme 
 
95.846,63 
3295Pristojbe i naknade 
 
11.162,50 
3296Troškovi sudskih postupaka 
 
4.542,43 
343Ostali financijski rashodi34.00034.00025.098,4073,82
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 
 
2.743,61 
3433Zatezne kamate 
 
22.354,79 
422Postrojenja i oprema30.00030.00028.792,5395,98
4221Uredska oprema i namještaj 
 
9.899,99 
4222Komunikacijska oprema 
 
18.892,54 
559Ostale refundacije iz sredstava EU100.000100.00066.847,0066,85
321Naknade troškova zaposlenima100.000100.00066.847,0066,85
3211Službena putovanja 
 
66.847,00 
A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA149.500149.750122.819,5082,02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici149.500149.750122.819,5082,02
323Rashodi za usluge56.50056.75048.517,5085,49
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
10.997,50 
3235Zakupnine i najamnine 
 
9.750,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
14.650,00 
3239Ostale usluge 
 
13.120,00 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.00025.00015.226,0060,90
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
15.226,00 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja68.00068.00059.076,0086,88
3293Reprezentacija 
 
59.076,00 
K507005INFORMATIZACIJA1.120.0001.138.0001.114.129,5997,90
11Opći prihodi i primici1.120.0001.138.0001.114.129,5997,90
323Rashodi za usluge560.000578.000575.219,6099,52
3238Računalne usluge 
 
575.219,60 
422Postrojenja i oprema560.000560.000538.909,9996,23
4221Uredska oprema i namještaj 
 
538.909,99 
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE702.936.728702.936.728651.198.598,6492,64
02005Vlada Republike Hrvatske43.990.98043.990.98021.548.000,8548,98
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici35.690.98035.690.98021.540.692,8560,35
51Pomoći EU 
 
7.308,00 
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.8.300.0008.300.000 
 
 
 
 
 
 
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV43.990.98043.990.98021.548.000,8548,98
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE43.990.98043.990.98021.548.000,8548,98
 
 
 
 
 
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE40.193.98040.193.98019.800.021,1649,26
11Opći prihodi i primici31.893.98031.893.98019.792.713,1662,06
311Plaće (Bruto)9.998.0009.998.0009.724.439,2197,26
3111Plaće za redovan rad 
 
9.631.634,32 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
92.804,89 
312Ostali rashodi za zaposlene338.400338.400267.671,3679,10
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
267.671,36 
313Doprinosi na plaće1.643.0001.643.0001.588.990,9996,71
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
1.588.990,99 
321Naknade troškova zaposlenima636.000636.000537.255,3784,47
3211Službena putovanja 
 
335.622,58 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
196.832,79 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
4.800,00 
322Rashodi za materijal i energiju3.430.5753.430.5752.590.965,2075,53
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
144.153,01 
3223Energija 
 
2.395.419,51 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
32.623,08 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
18.769,60 
323Rashodi za usluge14.468.40514.468.4054.415.933,6430,52
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
302.467,89 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
877.457,90 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
36.798,00 
3234Komunalne usluge 
 
197.846,55 
3235Zakupnine i najamnine 
 
2.755.280,95 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
41.346,20 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
173.742,21 
3238Računalne usluge 
 
150,00 
3239Ostale usluge 
 
30.843,94 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00050.00014.635,5229,27
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
14.635,52 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja617.500617.500410.598,5766,49
3292Premije osiguranja 
 
16.387,40 
3293Reprezentacija 
 
373.023,67 
3295Pristojbe i naknade 
 
11.162,50 
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 
10.025,00 
343Ostali financijski rashodi2.6002.600924,7535,57
3433Zatezne kamate 
 
924,75 
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora200.000200.000 
 
 
 
 
 
 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna84.50084.50062.033,7573,41
 
 
 
 
 
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 
 
62.033,75 
383Kazne, penali i naknade štete100.000100.000 
 
422Postrojenja i oprema325.000325.000179.264,8055,16
4221Uredska oprema i namještaj 
 
90.128,75 
4222Komunikacijska oprema 
 
12.407,30 
4223Oprema za održavanje i zaštitu 
 
76.135,00 
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 
 
593,75 
51Pomoći EU 
 
7.308,00 
321Naknade troškova zaposlenima 
 
7.308,00 
3211Službena putovanja 
 
7.308,00 
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.8.300.0008.300.000 
 
 
 
 
 
 
323Rashodi za usluge8.300.0008.300.000 
 
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA10.50010.500 
 
11Opći prihodi i primici10.50010.500 
 
343Ostali financijski rashodi500500 
 
383Kazne, penali i naknade štete10.00010.000 
 
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH3.786.5003.786.5001.747.979,6946,16
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici3.786.5003.786.5001.747.979,6946,16
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000 
 
322Rashodi za materijal i energiju65.00065.00047.960,3973,79
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
7.197,76 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
33.308,04 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
7.454,59 
323Rashodi za usluge979.500979.500772.588,7578,88
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
112.588,75 
3238Računalne usluge 
 
660.000,00 
412Nematerijalna imovina1.167.0001.167.000827.916,0970,94
4123Licence 
 
827.916,09 
422Postrojenja i oprema910.000910.00099.514,4610,94
4221Uredska oprema i namještaj 
 
86.839,46 
4222Komunikacijska oprema 
 
12.675,00 
426Nematerijalna proizvedena imovina650.000650.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske12.368.75012.368.75011.203.830,4190,58
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici12.318.75012.318.75011.164.915,4890,63
51Pomoći EU50.00050.00038.914,9377,83
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV12.368.75012.368.75011.203.830,4190,58
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE12.368.75012.368.75011.203.830,4190,58
 
 
 
 
 
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE12.338.75012.338.75011.197.508,2290,75
11Opći prihodi i primici12.288.75012.288.75011.158.593,2990,80
311Plaće (Bruto)7.392.0007.392.0007.065.631,9695,58
3111Plaće za redovan rad 
 
6.601.346,71 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
464.285,25 
312Ostali rashodi za zaposlene137.900137.90097.456,0570,67
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
97.456,05 
313Doprinosi na plaće1.221.0001.221.0001.161.073,5395,09
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
1.161.073,53 
321Naknade troškova zaposlenima1.022.0001.022.000786.231,4676,93
3211Službena putovanja 
 
682.233,50 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
103.997,96 
 
 
 
 
 
322Rashodi za materijal i energiju141.500141.500136.867,1896,73
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
136.867,18 
323Rashodi za usluge1.790.7501.790.7501.481.498,6082,73
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
118.210,71 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
2.336,85 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
489.810,49 
3235Zakupnine i najamnine 
 
35.465,00 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
138.200,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
690.237,55 
3238Računalne usluge 
 
1.125,00 
3239Ostale usluge 
 
6.113,00 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa380.000380.000282.104,4874,24
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
282.104,48 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja84.05084.05079.342,5094,40
3293Reprezentacija 
 
67.330,00 
3294Članarine i norme 
 
850,00 
3295Pristojbe i naknade 
 
11.162,50 
343Ostali financijski rashodi2.0002.000108,875,44
3433Zatezne kamate 
 
108,87 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna11.55011.550 
 
 
 
 
 
 
422Postrojenja i oprema106.000106.00068.278,6664,41
4222Komunikacijska oprema 
 
43.555,31 
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 
 
24.723,35 
51Pomoći EU50.00050.00038.914,9377,83
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.00038.914,9377,83
3211Službena putovanja 
 
38.914,93 
K696012INFORMATIZACIJA30.00030.0006.322,1921,07
11Opći prihodi i primici30.00030.0006.322,1921,07
422Postrojenja i oprema30.00030.0006.322,1921,07
4221Uredska oprema i namještaj 
 
6.322,19 
02008Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske1.556.5101.556.5101.093.242,9670,24
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici1.556.5101.556.5101.093.242,9670,24
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV1.556.5101.556.5101.093.242,9670,24
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.556.5101.556.5101.093.242,9670,24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A933001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.536.5101.536.5101.091.597,0971,04
11Opći prihodi i primici1.536.5101.536.5101.091.597,0971,04
311Plaće (Bruto)970.000970.000781.516,5480,57
3111Plaće za redovan rad 
 
764.345,99 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
17.170,55 
312Ostali rashodi za zaposlene27.40027.4003.250,0011,86
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
3.250,00 
313Doprinosi na plaće165.000165.000128.950,2578,15
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
128.950,25 
321Naknade troškova zaposlenima40.44040.44014.475,0035,79
3211Službena putovanja 
 
5.600,00 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
2.900,00 
 
 
 
 
 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
5.975,00 
322Rashodi za materijal i energiju17.60017.60013.029,5874,03
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
13.029,58 
323Rashodi za usluge242.950242.950134.093,1355,19
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
6.224,53 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
32.417,75 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
72.134,47 
3238Računalne usluge 
 
1.225,00 
3239Ostale usluge 
 
22.091,38 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa40.00040.000415,401,04
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
415,40 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.0007.000400,005,71
3293Reprezentacija 
 
400,00 
343Ostali financijski rashodi1201202,942,45
3433Zatezne kamate 
 
2,94 
422Postrojenja i oprema26.00026.00015.464,2559,48
4221Uredska oprema i namještaj 
 
15.464,25 
K933002INFORMATIZACIJA20.00020.0001.645,878,23
11Opći prihodi i primici20.00020.0001.645,878,23
422Postrojenja i oprema20.00020.0001.645,878,23
4221Uredska oprema i namještaj 
 
1.645,87 
02010Ured za udruge215.942.507215.942.507204.106.019,3894,52
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici3.452.1403.452.1402.374.599,0368,79
12Sredstva učešća za pomoći21.568.25121.568.25120.377.264,1194,48
31Vlastiti prihodi4.3684.3683.675,0084,13
41Prihodi od igara na sreću69.810.15969.810.15966.773.259,2795,65
51Pomoći EU369.250369.250240.730,8465,19
552Švicarski instrument963.880963.880434.775,6545,11
561Europski socijalni fond (ESF)119.774.459119.774.459113.901.715,4895,10
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV215.942.507215.942.507204.106.019,3894,52
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA215.942.507215.942.507204.106.019,3894,52
 
 
 
 
 
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.110.8902.095.8901.806.911,1086,21
11Opći prihodi i primici2.110.8902.095.8901.806.911,1086,21
311Plaće (Bruto)1.272.0001.242.0001.211.590,1797,55
3111Plaće za redovan rad 
 
1.192.088,51 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
19.501,66 
312Ostali rashodi za zaposlene62.50062.50037.238,3259,58
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
37.238,32 
313Doprinosi na plaće208.000202.000187.647,0692,89
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
187.647,06 
321Naknade troškova zaposlenima74.84074.84030.617,9140,91
3211Službena putovanja 
 
7.127,91 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
23.490,00 
322Rashodi za materijal i energiju103.300118.30044.000,2637,19
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
23.235,44 
3223Energija 
 
19.585,82 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
280,00 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
899,00 
323Rashodi za usluge338.650338.650263.581,6377,83
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
32.960,66 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
8.911,73 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
10.794,00 
3234Komunalne usluge 
 
4.867,77 
3235Zakupnine i najamnine 
 
6.587,52 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
4.550,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
79.480,19 
3238Računalne usluge 
 
114.804,76 
3239Ostale usluge 
 
625,00 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja27.50033.50031.107,5192,86
3293Reprezentacija 
 
19.945,01 
3295Pristojbe i naknade 
 
11.162,50 
343Ostali financijski rashodi1.6001.6005,240,33
3433Zatezne kamate 
 
5,24 
422Postrojenja i oprema22.50022.5001.123,004,99
4222Komunikacijska oprema 
 
1.123,00 
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE60.982.21760.982.21765.514.071,07107,43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41Prihodi od igara na sreću60.982.21760.982.21765.514.071,07107,43
381Tekuće donacije60.982.21760.982.21765.514.071,07107,43
3811Tekuće donacije u novcu 
 
65.514.071,07 
A509024PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA351.500351.500112.929,5232,13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici351.500351.500112.929,5232,13
321Naknade troškova zaposlenima25.00025.00012.726,8250,91
3211Službena putovanja 
 
12.726,82 
323Rashodi za usluge190.000190.00047.595,1125,05
3235Zakupnine i najamnine 
 
17.750,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
29.845,11 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa76.00076.00022.744,5929,93
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
22.744,59 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.50060.50029.863,0049,36
3293Reprezentacija 
 
29.863,00 
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA48.00048.00019.244,0040,09
11Opći prihodi i primici48.00048.00019.244,0040,09
323Rashodi za usluge29.00029.00015.200,0052,41
3235Zakupnine i najamnine 
 
15.200,00 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.0009.0004.044,0044,93
3293Reprezentacija 
 
4.044,00 
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE18.50018.50012.741,0068,87
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici18.50018.50012.741,0068,87
323Rashodi za usluge7.0007.0004.500,0064,29
3235Zakupnine i najamnine 
 
4.500,00 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.50010.5008.241,0078,49
3293Reprezentacija 
 
8.241,00 
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA8.827.9428.827.9421.259.188,2014,26
 
 
 
 
 
41Prihodi od igara na sreću8.827.9428.827.9421.259.188,2014,26
381Tekuće donacije8.827.9428.827.9421.259.188,2014,26
3811Tekuće donacije u novcu 
 
1.259.188,20 
 
 
 
 
 
 
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA10.50010.500 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici10.50010.500 
 
323Rashodi za usluge5.0005.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.3805.380 
 
343Ostali financijski rashodi120120 
 
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA136.250136.250134.774,5698,92
11Opći prihodi i primici136.250136.250134.774,5698,92
323Rashodi za usluge41.25041.25039.946,5696,84
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
10.000,00 
3235Zakupnine i najamnine 
 
10.000,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
7.446,56 
3238Računalne usluge 
 
12.500,00 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.0004.828,0096,56
3293Reprezentacija 
 
4.828,00 
381Tekuće donacije90.00090.00090.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu 
 
90.000,00 
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST203.500203.500199.103,7897,84
11Opći prihodi i primici203.500203.500199.103,7897,84
321Naknade troškova zaposlenima20.00020.00015.736,2078,68
3211Službena putovanja 
 
15.736,20 
323Rashodi za usluge10.08010.08010.080,00100,00
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
10.080,00 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja173.300173.300173.287,5899,99
3294Članarine i norme 
 
173.287,58 
343Ostali financijski rashodi120120 
 
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5141.376.540141.476.040134.033.955,3394,74
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici463.000463.000 
 
381Tekuće donacije463.000463.000 
 
12Sredstva učešća za pomoći21.165.00621.264.50620.132.239,8594,68
311Plaće (Bruto)340.600305.600298.492,9797,67
3111Plaće za redovan rad 
 
294.590,76 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
3.902,21 
312Ostali rashodi za zaposlene17.72017.7208.706,7349,14
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
8.706,73 
313Doprinosi na plaće64.00054.00049.251,3491,21
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
49.251,34 
321Naknade troškova zaposlenima29.31320.31312.387,1960,98
3211Službena putovanja 
 
2.339,59 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
6.896,29 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
3.151,31 
322Rashodi za materijal i energiju25.30035.3007.288,3220,65
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
2.108,49 
3223Energija 
 
5.174,58 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
5,25 
 
 
 
 
 
323Rashodi za usluge23.48523.48510.659,5145,39
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
6.042,55 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
684,38 
3234Komunalne usluge 
 
1.274,87 
3235Zakupnine i najamnine 
 
2.188,69 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
469,02 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.8703.8702.267,8358,60
3293Reprezentacija 
 
2.267,83 
343Ostali financijski rashodi168168 
 
381Tekuće donacije18.180.00019.323.50018.378.701,0095,11
3811Tekuće donacije u novcu 
 
18.378.701,00 
382Kapitalne donacije2.476.5001.476.5001.361.364,4192,20
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 
 
1.361.364,41 
422Postrojenja i oprema4.0504.0503.120,5577,05
4221Uredska oprema i namještaj 
 
2.783,65 
4222Komunikacijska oprema 
 
336,90 
561Europski socijalni fond (ESF)119.748.534119.748.534113.901.715,4895,12
311Plaće (Bruto)1.851.4001.851.4001.691.460,0391,36
3111Plaće za redovan rad 
 
1.669.347,68 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
22.112,35 
312Ostali rashodi za zaposlene87.08087.08049.338,1256,66
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
49.338,12 
313Doprinosi na plaće311.500311.500279.090,9689,60
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
279.090,96 
321Naknade troškova zaposlenima166.107166.10770.194,1942,26
3211Službena putovanja 
 
13.257,83 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
39.078,95 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
17.857,41 
322Rashodi za materijal i energiju101.200101.20041.300,1240,81
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
11.948,06 
3223Energija 
 
29.322,31 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
29,75 
323Rashodi za usluge131.915131.91560.402,9345,79
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
34.240,66 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
3.878,12 
3234Komunalne usluge 
 
7.223,81 
3235Zakupnine i najamnine 
 
12.402,56 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
2.657,78 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja21.93021.93012.851,0258,60
3293Reprezentacija 
 
12.851,02 
343Ostali financijski rashodi952952 
 
381Tekuće donacije105.313.500105.313.500103.964.996,7398,72
3813Tekuće donacije iz EU sredstava 
 
103.964.996,73 
382Kapitalne donacije11.740.00011.740.0007.714.398,3065,71
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava 
 
7.714.398,30 
422Postrojenja i oprema22.95022.95017.683,0877,05
4221Uredska oprema i namještaj 
 
15.773,98 
4222Komunikacijska oprema 
 
1.909,10 
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE993.300978.300443.039,2345,29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12Sredstva učešća za pomoći29.42014.4208.263,5857,31
321Naknade troškova zaposlenima2.9002.9001.525,9452,62
3211Službena putovanja 
 
1.525,94 
323Rashodi za usluge24.5009.5004.946,8952,07
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
2.367,00 
3235Zakupnine i najamnine 
 
2.174,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
405,89 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa400400348,3087,08
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
348,30 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.5501.5501.442,4593,06
3293Reprezentacija 
 
1.442,45 
343Ostali financijski rashodi7070 
 
552Švicarski instrument963.880963.880434.775,6545,11
321Naknade troškova zaposlenima26.10026.10013.427,5751,45
3211Službena putovanja 
 
13.427,57 
323Rashodi za usluge220.500220.50044.521,9620,19
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
21.303,00 
3235Zakupnine i najamnine 
 
19.566,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
3.652,96 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.2003.2003.134,7097,96
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
3.134,70 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.45013.45012.982,0596,52
3293Reprezentacija 
 
12.982,05 
343Ostali financijski rashodi630630 
 
381Tekuće donacije630.000630.000350.260,3255,60
3813Tekuće donacije iz EU sredstava 
 
350.260,32 
382Kapitalne donacije70.00070.00010.449,0514,93
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava 
 
10.449,05 
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL4.3684.3683.675,0084,13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31Vlastiti prihodi4.3684.3683.675,0084,13
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.3684.3683.675,0084,13
3293Reprezentacija 
 
3.675,00 
A509073OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.30.50026.000 
 
 
 
 
 
 
12Sredstva učešća za pomoći4.57575 
 
323Rashodi za usluge3.000 
 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.57575 
 
561Europski socijalni fond (ESF)25.92525.925 
 
323Rashodi za usluge17.00017.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.9258.925 
 
A509074KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI738.500658.500477.491,5272,51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12Sredstva učešća za pomoći369.250289.250236.760,6881,85
321Naknade troškova zaposlenima75.00055.00037.717,4568,58
3211Službena putovanja 
 
37.717,45 
323Rashodi za usluge221.100181.100159.316,3787,97
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
94.798,98 
3235Zakupnine i najamnine 
 
8.915,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
24.514,27 
3238Računalne usluge 
 
23.875,62 
3239Ostale usluge 
 
7.212,50 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja71.60051.60039.726,8676,99
3293Reprezentacija 
 
39.726,86 
343Ostali financijski rashodi1.5501.550 
 
51Pomoći EU369.250369.250240.730,8465,19
321Naknade troškova zaposlenima75.00075.00041.687,6155,58
3211Službena putovanja 
 
41.687,61 
323Rashodi za usluge221.100221.100159.316,3672,06
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
94.798,97 
3235Zakupnine i najamnine 
 
8.915,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
24.514,26 
3238Računalne usluge 
 
23.875,63 
3239Ostale usluge 
 
7.212,50 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja71.60071.60039.726,8755,48
3293Reprezentacija 
 
39.726,87 
343Ostali financijski rashodi1.5501.550 
 
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE110.000125.00088.895,0771,12
11Opći prihodi i primici110.000125.00088.895,0771,12
412Nematerijalna imovina70.00070.00048.067,8268,67
4123Licence 
 
48.067,82 
422Postrojenja i oprema40.00055.00040.827,2574,23
4221Uredska oprema i namještaj 
 
40.827,25 
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava9.951.4509.951.4508.877.288,6389,21
 
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici9.951.4509.951.4508.869.898,6389,13
51Pomoći EU 
 
7.390,00 
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV9.951.4509.951.4508.877.288,6389,21
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA9.951.4509.951.4508.877.288,6389,21
 
 
 
 
 
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.190.6505.190.6504.724.403,5091,02
11Opći prihodi i primici5.190.6505.190.6504.724.403,5091,02
311Plaće (Bruto)3.787.0003.787.0003.651.478,2396,42
3111Plaće za redovan rad 
 
3.590.107,39 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
61.370,84 
312Ostali rashodi za zaposlene121.000121.00079.180,3365,44
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
79.180,33 
313Doprinosi na plaće571.500571.500528.079,7292,40
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
528.079,72 
321Naknade troškova zaposlenima102.300102.30061.310,6559,93
3211Službena putovanja 
 
842,33 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
60.468,32 
322Rashodi za materijal i energiju209.500209.500104.969,8850,10
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
34.143,05 
3223Energija 
 
67.158,20 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
1.234,63 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
2.434,00 
323Rashodi za usluge364.850364.850274.702,1875,29
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
18.436,67 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
24.436,89 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
32.349,21 
3234Komunalne usluge 
 
43.743,99 
3235Zakupnine i najamnine 
 
108.240,44 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
40.289,98 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
762,50 
3238Računalne usluge 
 
150,00 
3239Ostale usluge 
 
6.292,50 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.7004.7002.072,8744,10
3293Reprezentacija 
 
2.072,87 
343Ostali financijski rashodi3.8003.8003.639,4895,78
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa 
 
3.610,28 
3433Zatezne kamate 
 
29,20 
422Postrojenja i oprema26.00026.00018.970,1672,96
4221Uredska oprema i namještaj 
 
17.329,00 
4222Komunikacijska oprema 
 
1.162,16 
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 
 
479,00 
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA4.721.3004.721.3004.123.062,3787,33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici4.721.3004.721.3004.115.672,3787,17
321Naknade troškova zaposlenima165.000165.00088.561,4853,67
3211Službena putovanja 
 
82.673,05 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
5.888,43 
323Rashodi za usluge635.000635.000525.332,4582,73
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
1.875,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
523.457,45 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.10010.1004.136,4640,96
3293Reprezentacija 
 
4.136,46 
343Ostali financijski rashodi1.2001.2002,080,17
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 
 
2,08 
 
 
 
 
 
383Kazne, penali i naknade štete3.910.0003.910.0003.497.639,9089,45
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 
 
3.497.639,90 
51Pomoći EU 
 
7.390,00 
321Naknade troškova zaposlenima 
 
7.390,00 
3211Službena putovanja 
 
7.390,00 
K860008INFORMATIZACIJA39.50039.50029.822,7675,50
11Opći prihodi i primici39.50039.50029.822,7675,50
412Nematerijalna imovina19.50019.50013.156,7067,47
4123Licence 
 
13.156,70 
422Postrojenja i oprema20.00020.00016.666,0683,33
4221Uredska oprema i namještaj 
 
16.666,06 
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine52.737.96552.737.96552.512.737,3499,57
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici52.735.89052.735.89052.511.215,3499,57
31Vlastiti prihodi2.0752.0751.522,0073,35
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV52.737.96552.737.96552.512.737,3499,57
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA52.737.96552.737.96552.512.737,3499,57
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.615.3401.615.3401.533.957,6094,96
11Opći prihodi i primici1.613.2651.613.2651.532.435,6094,99
311Plaće (Bruto)1.214.0001.214.0001.203.467,1499,13
3111Plaće za redovan rad 
 
1.191.026,81 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
12.440,33 
312Ostali rashodi za zaposlene31.60031.60021.760,3568,86
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
21.760,35 
313Doprinosi na plaće200.500200.500198.572,1099,04
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
198.572,10 
321Naknade troškova zaposlenima60.60060.60042.879,0870,76
3211Službena putovanja 
 
11.108,68 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
31.770,40 
322Rashodi za materijal i energiju26.50026.50018.776,3470,85
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
17.992,34 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
499,00 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
285,00 
323Rashodi za usluge49.65049.65030.667,7861,77
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
9.199,78 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
14.198,00 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
7.120,00 
3238Računalne usluge 
 
150,00 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.80011.8006.602,0055,95
3293Reprezentacija 
 
6.602,00 
343Ostali financijski rashodi1151150,310,27
3433Zatezne kamate 
 
0,31 
422Postrojenja i oprema18.50018.5009.710,5052,49
4222Komunikacijska oprema 
 
4.360,50 
4223Oprema za održavanje i zaštitu 
 
5.350,00 
31Vlastiti prihodi2.0752.0751.522,0073,35
322Rashodi za materijal i energiju2.0752.0751.522,0073,35
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
1.522,00 
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA50.164.72550.164.72550.065.345,0299,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici50.164.72550.164.72550.065.345,0299,80
323Rashodi za usluge303.500303.500245.216,7080,80
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
16.524,20 
3235Zakupnine i najamnine 
 
9.175,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
48.750,00 
3238Računalne usluge 
 
130.767,50 
3239Ostale usluge 
 
40.000,00 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00020.0007.250,0036,25
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
7.250,00 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja42.00042.00013.653,3232,51
3293Reprezentacija 
 
13.653,32 
363Pomoći unutar općeg proračuna1.200.0001.200.0001.200.000,00100,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 
 
80.000,00 
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 
 
1.120.000,00 
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000500.000500.000,00100,00
 
 
 
 
 
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 
 
500.000,00 
 
 
 
 
 
381Tekuće donacije48.099.22548.099.22548.099.225,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu 
 
48.099.225,00 
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE270.000270.000244.877,0290,70
11Opći prihodi i primici270.000270.000244.877,0290,70
323Rashodi za usluge10.00010.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.00025.00016.789,1667,16
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
16.789,16 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja235.000235.000228.087,8697,06
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 
 
228.087,86 
 
 
 
 
 
A732007NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU650.000650.000650.000,00100,00
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici650.000650.000650.000,00100,00
381Tekuće donacije650.000650.000650.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu 
 
650.000,00 
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE37.90037.90018.557,7048,96
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici37.90037.90018.557,7048,96
412Nematerijalna imovina15.90015.9007.180,7045,16
4123Licence 
 
7.180,70 
422Postrojenja i oprema22.00022.00011.377,0051,71
4221Uredska oprema i namještaj 
 
11.377,00 
02030Ured za zakonodavstvo6.281.6806.281.6805.731.804,8891,25
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici6.253.0406.253.0405.731.804,8891,66
12Sredstva učešća za pomoći2.7962.796 
 
51Pomoći EU10.00010.000 
 
561Europski socijalni fond (ESF)15.84415.844 
 
po programima 
 
 
 
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE6.281.6806.281.6805.731.804,8891,25
 
 
 
 
 
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE6.281.6806.281.6805.731.804,8891,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE6.175.1806.175.1805.648.200,1191,47
11Opći prihodi i primici6.146.5406.146.5405.648.200,1191,89
311Plaće (Bruto)4.736.0004.736.0004.482.888,3294,66
3111Plaće za redovan rad 
 
4.215.637,56 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
267.250,76 
312Ostali rashodi za zaposlene137.900137.900119.312,7386,52
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
119.312,73 
313Doprinosi na plaće776.500776.500726.572,5293,57
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
726.572,52 
321Naknade troškova zaposlenima271.460271.460156.780,7457,75
3211Službena putovanja 
 
65.088,74 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
63.392,00 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
28.300,00 
322Rashodi za materijal i energiju117.500117.50098.066,1883,46
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
97.666,18 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
400,00 
 
 
 
 
 
323Rashodi za usluge43.57543.57519.991,4045,88
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
6.913,02 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
1.802,38 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
2.626,00 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
5.500,00 
3238Računalne usluge 
 
1.125,00 
3239Ostale usluge 
 
2.025,00 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.50022.5009.754,5043,35
3293Reprezentacija 
 
7.029,50 
3295Pristojbe i naknade 
 
2.725,00 
343Ostali financijski rashodi1.1051.1050,530,05
3433Zatezne kamate 
 
0,53 
422Postrojenja i oprema40.00040.00034.833,1987,08
4221Uredska oprema i namještaj 
 
17.823,19 
4222Komunikacijska oprema 
 
17.010,00 
12Sredstva učešća za pomoći2.7962.796 
 
311Plaće (Bruto)2.4002.400 
 
313Doprinosi na plaće396396 
 
51Pomoći EU10.00010.000 
 
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000 
 
561Europski socijalni fond (ESF)15.84415.844 
 
311Plaće (Bruto)13.60013.600 
 
313Doprinosi na plaće2.2442.244 
 
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO106.500106.50083.604,7778,50
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici106.500106.50083.604,7778,50
412Nematerijalna imovina21.00021.00013.250,5363,10
4123Licence 
 
13.250,53 
422Postrojenja i oprema85.50085.50070.354,2482,29
4221Uredska oprema i namještaj 
 
70.354,24 
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske47.672.62647.672.62640.165.331,6284,25
 
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici39.225.35139.225.35135.610.882,6690,79
31Vlastiti prihodi2.817.9002.817.9002.534.790,2389,95
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.5.629.3755.629.3752.019.658,7335,88
 
 
 
 
 
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV47.672.62647.672.62640.165.331,6284,25
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE47.672.62647.672.62640.165.331,6284,25
 
 
 
 
 
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE46.033.12646.033.12638.961.011,1784,64
11Opći prihodi i primici37.585.85137.585.85134.406.562,2191,54
311Plaće (Bruto)21.897.00021.897.00021.773.525,6599,44
3111Plaće za redovan rad 
 
20.379.653,66 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
1.393.871,99 
312Ostali rashodi za zaposlene1.515.5001.515.5001.334.331,3388,05
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
1.334.331,33 
313Doprinosi na plaće3.484.5003.484.5003.397.883,5497,51
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
3.397.883,54 
321Naknade troškova zaposlenima1.710.0001.710.0001.520.662,1988,93
3211Službena putovanja 
 
268.327,65 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
1.244.354,54 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
7.980,00 
322Rashodi za materijal i energiju2.607.5002.607.5002.030.519,6277,87
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
529.227,43 
3223Energija 
 
1.231.017,99 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
85.908,23 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
76.418,35 
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 
 
107.947,62 
323Rashodi za usluge4.948.5264.948.5263.684.867,3874,46
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
476.079,68 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
546.993,75 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
79.946,00 
3234Komunalne usluge 
 
123.524,43 
3235Zakupnine i najamnine 
 
1.484.590,75 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
59.800,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
174.606,15 
3238Računalne usluge 
 
663.212,51 
3239Ostale usluge 
 
76.114,11 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja188.100188.100168.692,3589,68
3292Premije osiguranja 
 
165.741,10 
3295Pristojbe i naknade 
 
2.951,25 
343Ostali financijski rashodi3.1003.10057,041,84
3433Zatezne kamate 
 
57,04 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna61.00061.00027.150,0044,51
 
 
 
 
 
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu 
 
27.150,00 
383Kazne, penali i naknade štete5.0005.000 
 
422Postrojenja i oprema850.000850.000421.998,1149,65
4221Uredska oprema i namještaj 
 
119.615,86 
4222Komunikacijska oprema 
 
271.507,95 
4223Oprema za održavanje i zaštitu 
 
21.930,90 
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 
 
8.943,40 
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima315.625315.62546.875,0014,85
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 
 
46.875,00 
31Vlastiti prihodi2.817.9002.817.9002.534.790,2389,95
321Naknade troškova zaposlenima25.00025.000 
 
322Rashodi za materijal i energiju2.390.0002.390.0002.269.390,0494,95
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
103.697,11 
3222Materijal i sirovine 
 
2.001.847,72 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
14.929,36 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
40.264,55 
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 
 
108.651,30 
323Rashodi za usluge270.400270.400222.472,0682,28
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
4.976,49 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
82.279,11 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
1.875,00 
3234Komunalne usluge 
 
23.877,50 
3235Zakupnine i najamnine 
 
14.400,00 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
27.545,00 
3239Ostale usluge 
 
67.518,96 
343Ostali financijski rashodi500500 
 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna20.00020.000 
 
 
 
 
 
 
383Kazne, penali i naknade štete10.00010.000 
 
422Postrojenja i oprema102.000102.00042.928,1342,09
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 
 
42.928,13 
5761Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.5.629.3755.629.3752.019.658,7335,88
 
 
 
 
 
323Rashodi za usluge504.375504.375504.375,00100,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
485.625,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
18.750,00 
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima5.125.0005.125.0001.515.283,7329,57
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 
 
1.515.283,73 
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA130.000130.000 
 
11Opći prihodi i primici130.000130.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.000 
 
343Ostali financijski rashodi60.00060.000 
 
383Kazne, penali i naknade štete60.00060.000 
 
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE389.500389.50095.534,5724,53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici389.500389.50095.534,5724,53
412Nematerijalna imovina112.000112.00074.215,8266,26
4123Licence 
 
74.215,82 
422Postrojenja i oprema150.000150.00021.318,7514,21
4221Uredska oprema i namještaj 
 
21.318,75 
426Nematerijalna proizvedena imovina127.500127.500 
 
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA1.120.0001.120.0001.108.785,8899,00
11Opći prihodi i primici1.120.0001.120.0001.108.785,8899,00
423Prijevozna sredstva1.120.0001.120.0001.108.785,8899,00
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 
 
1.108.785,88 
02042Ured za protokol2.299.6502.299.6501.879.333,2881,72
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici2.299.6502.299.6501.879.333,2881,72
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV2.299.6502.299.6501.879.333,2881,72
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.299.6502.299.6501.879.333,2881,72
 
 
 
 
 
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.280.6502.280.6501.861.394,5581,62
11Opći prihodi i primici2.280.6502.280.6501.861.394,5581,62
311Plaće (Bruto)1.103.0001.103.000964.031,9987,40
3111Plaće za redovan rad 
 
804.065,90 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
159.966,09 
312Ostali rashodi za zaposlene55.40055.40039.293,7070,93
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
39.293,70 
313Doprinosi na plaće185.000185.000159.065,2785,98
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
159.065,27 
321Naknade troškova zaposlenima525.000525.000426.820,4281,30
3211Službena putovanja 
 
412.030,42 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
14.790,00 
322Rashodi za materijal i energiju76.05076.05061.180,5580,45
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
33.545,45 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
12.862,50 
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 
 
14.772,60 
323Rashodi za usluge113.500113.50068.172,1160,06
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
9.425,31 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
9.410,00 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
3.700,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
22.170,80 
3238Računalne usluge 
 
1.125,00 
3239Ostale usluge 
 
22.341,00 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja203.000203.000136.746,9967,36
3293Reprezentacija 
 
34,00 
3294Članarine i norme 
 
1.015,00 
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 
135.697,99 
343Ostali financijski rashodi1.7001.700124,527,32
3433Zatezne kamate 
 
124,52 
422Postrojenja i oprema13.00013.0005.959,0045,84
4222Komunikacijska oprema 
 
5.959,00 
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL19.00019.00017.938,7394,41
11Opći prihodi i primici19.00019.00017.938,7394,41
412Nematerijalna imovina4.0004.0002.940,6073,52
4123Licence 
 
2.940,60 
422Postrojenja i oprema15.00015.00014.998,1399,99
4221Uredska oprema i namještaj 
 
14.998,13 
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju1.986.9251.986.9251.774.906,8089,33
 
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici1.986.9251.986.9251.774.906,8089,33
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV1.986.9251.986.9251.774.906,8089,33
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.986.9251.986.9251.774.906,8089,33
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.957.0501.957.0501.749.914,4889,42
11Opći prihodi i primici1.957.0501.957.0501.749.914,4889,42
311Plaće (Bruto)1.369.0001.369.0001.313.527,0195,95
3111Plaće za redovan rad 
 
1.279.309,06 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
34.217,95 
312Ostali rashodi za zaposlene60.80060.80036.087,0359,35
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
36.087,03 
313Doprinosi na plaće232.000232.000216.731,9393,42
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
216.731,93 
321Naknade troškova zaposlenima89.50089.50069.739,8577,92
3211Službena putovanja 
 
23.635,18 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
32.456,67 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
13.648,00 
322Rashodi za materijal i energiju97.00097.00059.360,1361,20
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
15.211,40 
3223Energija 
 
39.137,32 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
268,31 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
4.743,10 
323Rashodi za usluge89.35089.35043.771,3148,99
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
21.039,70 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
5.625,00 
3234Komunalne usluge 
 
9.833,66 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
5.690,45 
3238Računalne usluge 
 
637,50 
3239Ostale usluge 
 
945,00 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.2004.2001.432,5634,11
3293Reprezentacija 
 
432,56 
3294Članarine i norme 
 
1.000,00 
343Ostali financijski rashodi20020018,669,33
3433Zatezne kamate 
 
18,66 
422Postrojenja i oprema15.00015.0009.246,0061,64
4222Komunikacijska oprema 
 
7.746,00 
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 
 
1.500,00 
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU29.87529.87524.992,3283,66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici29.87529.87524.992,3283,66
412Nematerijalna imovina7.3757.3755.391,1073,10
4123Licence 
 
5.391,10 
422Postrojenja i oprema22.50022.50019.601,2287,12
4221Uredska oprema i namještaj 
 
19.601,22 
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova15.846.14515.846.14513.996.952,6288,33
 
 
 
 
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici15.170.04515.170.04513.487.441,0188,91
51Pomoći EU676.100676.100509.511,6175,36
po programima 
 
 
 
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE15.846.14515.846.14513.996.952,6288,33
 
 
 
 
 
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI15.846.14515.846.14513.996.952,6288,33
 
 
 
 
 
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE15.799.27015.799.27013.979.860,3788,48
11Opći prihodi i primici15.123.17015.123.17013.470.348,7689,07
311Plaće (Bruto)3.762.0003.762.0003.708.630,0598,58
3111Plaće za redovan rad 
 
3.680.559,06 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
28.070,99 
312Ostali rashodi za zaposlene79.20079.20062.217,3978,56
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
62.217,39 
313Doprinosi na plaće1.150.5001.150.5001.134.695,4498,63
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje 
 
531.727,26 
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
602.968,18 
321Naknade troškova zaposlenima1.720.0001.720.0001.538.126,9389,43
3211Službena putovanja 
 
419.270,29 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
97.045,70 
3213Stručno usavršavanje zaposlenika 
 
1.021.810,94 
322Rashodi za materijal i energiju925.000925.000672.583,8672,71
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
221.760,49 
3222Materijal i sirovine 
 
2.385,74 
3223Energija 
 
241.235,41 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
165.147,74 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
7.485,48 
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 
 
34.569,00 
323Rashodi za usluge6.964.1706.964.1706.053.104,5086,92
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
123.678,79 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
5.292.450,07 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
9.234,00 
3234Komunalne usluge 
 
11.193,07 
3235Zakupnine i najamnine 
 
4.059,48 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
7.275,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
105.267,71 
3238Računalne usluge 
 
358.131,79 
3239Ostale usluge 
 
141.814,59 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00020.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja410.800410.800249.893,4560,83
3292Premije osiguranja 
 
222.617,20 
3293Reprezentacija 
 
6.144,21 
3294Članarine i norme 
 
800,00 
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 
20.332,04 
343Ostali financijski rashodi6.5006.5004.335,0466,69
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 
 
5,05 
 
 
 
 
 
3433Zatezne kamate 
 
4.329,99 
383Kazne, penali i naknade štete15.00015.000 
 
422Postrojenja i oprema70.00070.00046.762,1066,80
4221Uredska oprema i namještaj 
 
45.563,10 
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 
 
1.199,00 
51Pomoći EU676.100676.100509.511,6175,36
321Naknade troškova zaposlenima77.00077.00050.675,4865,81
3211Službena putovanja 
 
50.675,48 
322Rashodi za materijal i energiju400.000400.000321.741,9180,44
3223Energija 
 
321.741,91 
323Rashodi za usluge4.1004.1003.027,0373,83
3239Ostale usluge 
 
3.027,03 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000367,043,67
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
367,04 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja185.000185.000133.700,1572,27
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 
133.700,15 
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA46.87546.87517.092,2536,46
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici46.87546.87517.092,2536,46
412Nematerijalna imovina4.8754.8753.054,2562,65
4123Licence 
 
3.054,25 
422Postrojenja i oprema42.00042.00014.038,0033,42
4221Uredska oprema i namještaj 
 
14.038,00 
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina264.457.265264.457.265261.535.918,9098,90
po izvorima financiranja 
 
 
 
11Opći prihodi i primici259.955.302259.955.302258.130.819,8199,30
12Sredstva učešća za pomoći998.630998.630774.625,0577,57
31Vlastiti prihodi500500 
 
51Pomoći EU10.00010.000 
 
52Ostale pomoći30.94730.94722.497,7072,70
561Europski socijalni fond (ESF)1.016.4611.016.461603.717,5959,39
575Fondovi za unutarnje poslove2.445.4252.445.4252.004.258,7581,96
po programima 
 
 
 
21POLITIČKI SUSTAV264.457.265264.457.265261.535.918,9098,90
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA255.669.518255.669.518254.625.700,3499,59
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE250.267.820250.267.820250.144.643,7299,95
11Opći prihodi i primici250.267.820250.267.820250.144.643,7299,95
321Naknade troškova zaposlenima35.00035.00028.825,7282,36
3211Službena putovanja 
 
28.825,72 
323Rashodi za usluge146.100146.10099.425,0068,05
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
99.425,00 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.0006.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.50030.50016.393,0053,75
3293Reprezentacija 
 
16.393,00 
343Ostali financijski rashodi220220 
 
363Pomoći unutar općeg proračuna50.00050.000 
 
381Tekuće donacije67.869.00067.869.00067.869.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu 
 
67.869.000,00 
382Kapitalne donacije182.131.000182.131.000182.131.000,00100,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 
 
182.131.000,00 
A513041NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.4.201.4694.201.4693.770.800,5889,75
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici4.193.0204.193.0203.770.800,5889,93
321Naknade troškova zaposlenima55.00055.00024.140,9543,89
3211Službena putovanja 
 
24.140,95 
323Rashodi za usluge62.00062.000 
 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.00025.0008.090,8632,36
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
8.090,86 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.50050.50018.629,7936,89
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 
 
18.629,79 
 
 
 
 
 
343Ostali financijski rashodi520520 
 
363Pomoći unutar općeg proračuna1.500.0001.500.0001.265.598,1084,37
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 
 
16.875,00 
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 
 
1.248.723,10 
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna250.000250.000249.549,4899,82
 
 
 
 
 
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 
 
181.070,00 
 
 
 
 
 
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 
 
68.479,48 
 
 
 
 
 
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna400.000400.000354.791,4088,70
 
 
 
 
 
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi 
 
354.791,40 
381Tekuće donacije400.000400.000400.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu 
 
400.000,00 
382Kapitalne donacije1.450.0001.450.0001.450.000,00100,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 
 
1.450.000,00 
52Ostale pomoći8.4498.449 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.4498.449 
 
A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I1.200.2291.200.229710.256,0459,18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici280280 
 
343Ostali financijski rashodi280280 
 
12Sredstva učešća za pomoći183.488183.488106.538,4558,06
311Plaće (Bruto)45.00045.00027.131,3360,29
3111Plaće za redovan rad 
 
27.131,33 
312Ostali rashodi za zaposlene1.6351.635450,0027,52
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
450,00 
313Doprinosi na plaće7.4257.4253.321,1944,73
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
3.321,19 
321Naknade troškova zaposlenima10.36210.3623.735,1436,05
3211Službena putovanja 
 
2.952,14 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
783,00 
322Rashodi za materijal i energiju1.0501.050304,2828,98
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
304,28 
323Rashodi za usluge86.57786.57751.154,0159,08
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
15.709,48 
3235Zakupnine i najamnine 
 
3.727,50 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
24.468,75 
3238Računalne usluge 
 
7.248,28 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.7278.7272.669,2230,59
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
2.669,22 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.16220.16216.469,5481,69
3293Reprezentacija 
 
16.469,54 
422Postrojenja i oprema2.5502.5501.303,7451,13
4222Komunikacijska oprema 
 
1.303,74 
561Europski socijalni fond (ESF)1.016.4611.016.461603.717,5959,39
311Plaće (Bruto)235.000235.000153.744,2965,42
3111Plaće za redovan rad 
 
153.744,29 
312Ostali rashodi za zaposlene9.2659.2652.550,0027,52
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
2.550,00 
313Doprinosi na plaće38.77538.77518.820,0148,54
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
18.820,01 
321Naknade troškova zaposlenima58.71858.71821.165,7136,05
3211Službena putovanja 
 
16.728,71 
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
4.437,00 
322Rashodi za materijal i energiju5.9505.9501.724,1228,98
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
1.724,12 
323Rashodi za usluge490.600490.600289.872,7559,09
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
89.020,40 
3235Zakupnine i najamnine 
 
21.122,50 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
138.656,25 
3238Računalne usluge 
 
41.073,60 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa49.45349.45315.125,5630,59
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 
 
15.125,56 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja114.250114.25093.327,3481,69
3293Reprezentacija 
 
93.327,34 
422Postrojenja i oprema14.45014.4507.387,8151,13
4222Komunikacijska oprema 
 
7.387,81 
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA8.787.7478.787.7476.910.218,5678,63
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.646.8124.646.8123.756.633,3080,84
11Opći prihodi i primici4.646.3124.646.3123.756.633,3080,85
311Plaće (Bruto)3.485.0003.485.0002.998.327,0586,04
3111Plaće za redovan rad 
 
2.985.689,03 
3113Plaće za prekovremeni rad 
 
12.638,02 
312Ostali rashodi za zaposlene169.000169.000102.811,4260,84
3121Ostali rashodi za zaposlene 
 
102.811,42 
313Doprinosi na plaće586.000586.000487.130,2283,13
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 
 
487.130,22 
321Naknade troškova zaposlenima104.802104.80259.292,0056,58
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 
 
59.292,00 
322Rashodi za materijal i energiju70.00070.00045.839,3065,48
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 
 
45.491,12 
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 
 
240,63 
 
 
 
 
 
3225Sitni inventar i auto-gume 
 
107,55 
323Rashodi za usluge117.100117.10043.206,5736,90
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 
24.734,93 
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 
1.903,00 
3233Usluge promidžbe i informiranja 
 
7.784,00 
3235Zakupnine i najamnine 
 
1.579,64 
3236Zdravstvene i veterinarske usluge 
 
2.935,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
1.000,00 
3238Računalne usluge 
 
150,00 
3239Ostale usluge 
 
3.120,00 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja21.00021.00020.023,3095,35
3293Reprezentacija 
 
7.931,80 
3295Pristojbe i naknade 
 
11.162,50 
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 
929,00 
343Ostali financijski rashodi4104103,440,84
3433Zatezne kamate 
 
3,44 
383Kazne, penali i naknade štete50.00050.000 
 
422Postrojenja i oprema43.00043.000 
 
31Vlastiti prihodi500500 
 
322Rashodi za materijal i energiju500500 
 
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE168.218168.218104.165,2161,92
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici145.720145.72081.667,5156,04
321Naknade troškova zaposlenima25.00025.0001.748,716,99
3211Službena putovanja 
 
1.748,71 
323Rashodi za usluge85.00085.00079.812,5093,90
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
79.812,50 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.00015.000 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.50020.500106,300,52
3293Reprezentacija 
 
106,30 
343Ostali financijski rashodi220220 
 
52Ostale pomoći22.49822.49822.497,70100,00
321Naknade troškova zaposlenima2.8962.8962.896,00100,00
3211Službena putovanja 
 
2.896,00 
323Rashodi za usluge11.87511.87511.875,00100,00
3235Zakupnine i najamnine 
 
1.875,00 
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
10.000,00 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.7277.7277.726,70100,00
3293Reprezentacija 
 
7.726,70 
A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA51.82051.82016.078,5031,03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11Opći prihodi i primici51.82051.82016.078,5031,03
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000 
 
323Rashodi za usluge35.10035.10016.078,5045,81
3237Intelektualne i osobne usluge 
 
16.078,50 
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000 
 
343Ostali financijski rashodi220220 
 
A513040NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I299.590299.590180.314,0660,19
 
PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.