Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli projekata

NN 90/2023 (2.8.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli projekata

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

1399

Na temelju članka 95. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTROLI PROJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o kontroli projekata (»Narodne novine«, broj 32/14 i 72/20) u članku 3. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako projekt obnove konstrukcije zgrade odnosno projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade koji se izrađuje prema posebnom zakonu kojim se uređuje obnova zgrada oštećenih potresom mora imati izvješće o obavljenoj kontroli revidenta, isto mora obuhvatiti kontrolu i potvrdu ispravnog odabira razine obnove potresom oštećenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost te indeksa znatnog oštećenja konstrukcije (IZO) prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije.«.

Članak 2.

U članku 4. ispred riječi: »Kontrolom« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Kontrola projekta obnove konstrukcije zgrade odnosno projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade koji se izrađuje prema posebnom zakonu kojim se uređuje obnova zgrada oštećenih potresom, uz provjere iz stavka 1. ovoga članka, mora obuhvaćati i provjeru ispravnosti odabira razine obnove potresom oštećenih konstrukcija zgrada u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 5. iza riječi: »izvješće« dodaju se riječi: »u elektroničkom obliku potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi: »datum i broj izvješća te kvalificirani elektronički potpis ovlaštenog inženjera.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Revident kvalificiranim elektroničkim potpisom ovjerava projekt u elektroničkom obliku na predviđenoj stranici za ovjeru ako je projekt za kojeg je proveo kontrolu izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi: »datum i broj izvješća te kvalificirani elektronički potpis ovlaštenog inženjera.«.

Članak 7.

Prilog 1, koji je sastavni dio Pravilnika o kontroli projekata, briše se.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/23-04/1

Urbroj: 531-01-23-10

Zagreb, 24. srpnja 2023.

Potpredsjednik Vlade
i ministar
Branko Bačić, v. r.