Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN 90/2023 (2.8.2023.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Hrvatska narodna banka

1400

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 6., članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama («Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.), članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju («Narodne novine«, br. 85/2018., 47/2019., 14/2020., 53/2020., 122/2020., 53/2021., 142/2021., 108/2022. i 27/2023.), u članku 4. stavku 2. riječi »točaka od 1.« zamjenjuju se riječima »točaka 1.«.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a koji glasi:

»Dostava desetodnevnog izvješća

Članak 4.a

(1) Obveznici izvješćivanja dužni su izvješće iz članka 4. stavka 3. točke 1. ove Odluke dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci isključivo na pisani zahtjev Hrvatske narodne banke.

(2) Hrvatska narodna banka dostavit će obveznicima izvješćivanja zahtjev iz stavka 1. ovog članka u roku od najmanje šest radnih dana prije prvoga izvještajnog datuma obuhvaćenog zahtjevom.

(3) Obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvješća iz članka 4. stavka 3. točke 1. ove Odluke za cijelo razdoblje obuhvaćeno zahtjevom iz stavka 1. ovog članka, na izvještajne datume iz članka 4. stavka 3. točke 1. ove Odluke i u rokovima iz članka 5. stavka 1. točke 1. ove Odluke.

(4) Hrvatska narodna banka dostavit će obveznicima izvješćivanja zahtjev iz stavka 1. ovog članka elektroničkim putem.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. Odluke mijenja se točka 1. i glasi:

»1) desetodnevna izvješća u roku od pet radnih dana nakon svakoga izvještajnog datuma obuhvaćenog zahtjevom iz članka 4.a stavka 1. ove Odluke.«

Članak 4.

U Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, u Prilogu 8., u tablici iza točke 268. Upute, dodaju se redci od 16450. do 16458., koji glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
16450.AAA0201ATR331. 3. 2023.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
16451.AAA0201ATR431. 3. 2023.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
16452.AAA0201ATR631. 3. 2023.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
16453.ABA0201ATR1431. 3. 2023.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
16454.ADA0201ATR631. 3. 2023.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
16455.ADA0201ATR1931. 3. 2023.bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
16456.RAA0201ATR5130. 9. 2018.kamatni prihod po plasmanu u rizičnoj skupini A
16457.RAA0201ATR5630. 9. 2018.kamatni prihod po plasmanu u rizičnoj skupini B ili C
16458.RAA0201ATR5930. 9. 2018.trošak ispravaka vrijednosti potraživanja po kamatnim prihodima

Članak 5.

U Prilogu 11., u tablici iza točke 272. Upute, mijenjaju se redci 134., 135., 137., 242. i 244. te glase:

Red. br.KontrolaŠifra
pogreške
Primjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
134.Ako je Instrument = A0209 do A0217, A0222 do A0230, A0232, A0233, A0305 ili A0306, tada je Vrsta iznosa (42) =< Vrsta iznosa (43).54030. 9. 2018.31. 3. 2023.
135.Ako je Instrument = A0207, A0218 do A0221 ili A0701, tada je Vrsta iznosa (44) =< Vrsta iznosa (45).54130. 9. 2018.31. 3. 2023.
137.Za instrumente A0207, A0218 do A0221 i A0701 vrijedi pravilo: ako u izvješću AA postoji barem jedna od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 i/ili 12, u izvješću KS mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s vrstom iznosa 45.54830. 9. 2018.31. 3. 2023.
242.

Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243, vrijedi pravilo:

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«, uz prijavljenu Vrstu iznosa = 41 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 42 i obratno.

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »DEPOZ«, »SARON« ili »SOFRA« uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 41, 42 ili 67 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (41, 42, 67).

534 (W)30. 4. 2023. 
244.

Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243, vrijedi pravilo:

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«, uz prijavljenu Vrstu iznosa = 18 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 44 i obratno.

Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »DEPOZ«, »SARON« ili »SOFRA« uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 ili 68 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (18, 44, 68).

550 (W)30. 4. 2023. 

Dodaju se redci od 253. do 256., koji glase:

Red. br.KontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
253.Ako je Oznaka komitenta = »FZ« ili »OB« ili Oznaka komitenta = »ND« i Sektor nerezidenta = »1400«, tada za instrumente A0209 do A0217, A0222 do A0230, A0232, A0233, A0305 ili A0306 vrijedi pravilo: Vrsta iznosa (42) =< Vrsta iznosa (43).540 (W)30. 4. 2023. 
254.Ako je Oznaka komitenta = »FZ« ili »OB« ili Oznaka komitenta = »ND« i Sektor nerezidenta = »1400«, tada za instrumente A0207, A0218 do A0221 ili A0701 vrijedi pravilo: Vrsta iznosa (44) =< Vrsta iznosa (45).541 (W)30. 4. 2023. 
255.Ako je Oznaka komitenta = »FZ« ili »OB« ili Oznaka komitenta = »ND« i Sektor nerezidenta = »1400«, tada za instrumente A0207, A0218 do A0221 i A0701 vrijedi pravilo: ako u izvješću AA postoji barem jedna od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 i/ili 12, u izvješću KS mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s vrstom iznosa 45.548 (W)30. 4. 2023. 
256.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »SOFRA«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »USD«674 (W)30. 4. 2023. 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. ove Odluke koji stupa na snagu 26. kolovoza 2023.

O. br.: 254-091/07-23/BV
Zagreb, 27. srpnja 2023.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.