Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

NN 91/2023 (4.8.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1402

Na temelju članka 99. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA

Članak 1.

U Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (»Narodne novine«, broj 102/18, 59/19 i 22/20) u članku 11. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Osobe koje su u trenutku stupanja na snagu ovoga pravilnika završile neformalni program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika mogu nastaviti obavljati poslove bez stečene djelomične kvalifikacije iz članka 8. stavka 1. i 2. ovoga pravilnika.«

U stavku 5. iza riječi: »formalni« dodaju se riječi: »i neformalni«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/23-01/00275

Urbroj: 533-06-23-0001

Zagreb, 25. srpnja 2023.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.