Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge

NN 93/2023 (11.8.2023.), Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede

1415

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE SEKTORU SVINJOGOJSTVA ZBOG ONEMOGUĆENE AKTIVNOSTI USLIJED POJAVE AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/318, urbroj: 50301-05/14-23-2, od 7. kolovoza 2023. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2022/2046 оd 24. listopada 2022. o izmjeni priloga Uredbi (EU) br. 1408/2013 radi njihove prilagodbe kako bi se uzele u obzir odredbe Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njegova Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj (SL L 275/25, 25. 10. 2022.).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika

2. »uklanjanje svinja« je klanje svinja s objekata na području zona ograničenja u klaonici odobrenoj od Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

3. »uginula svinja« je svinja za koju je utvrđeno uginuće na objektu s područja zone ograničenja

4. »usmrćena svinja« je svinja usmrćena na temelju zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata u okviru mjera suzbijanja širenja afričke svinjske kuge.

Mjere u provedbi Programa

Članak 4.

Mjere u provedbi Programa su:

Mjera 1. Nadoknada tržišne vrijednosti za uginule i usmrćene svinje

Mjera 2. Nadoknada gubitka prihoda za uklonjene svinje.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) 2022/2472, koja drže svinje na području zona ograničenja.

(2) Korisnici potpore u Mjeri 1 Nadoknada tržišne vrijednosti za uginule i usmrćene svinje (u daljnjem tekstu: Mjera 1) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i

b) za svinje korisnika potpore je utvrđeno uginuće i/ili provedeno usmrćivanje i na objektu na kojem su svinje uginule i/ili je provedeno njihovo usmrćivanje, zabranjeno je držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci.

(3) Korisnici potpore u Mjeri 2 Nadoknada gubitka prihoda za uklonjene svinje (u daljnjem tekstu: Mjera 2) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i

b) svinje korisnika potpore su uklonjene u klaonici određenoj od strane Ministarstva i na objektu s kojeg su svinje uklonjene zabranjeno je držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci.

Uvjeti prihvatljivosti grla

Članak 6.

(1) Za potporu u Mjeri 1 su prihvatljiva grla svinja za koje je utvrđeno uginuće i/ili koja su usmrćena od dana potvrde pojave afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj na temelju zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

(2) Za potporu u Mjeri 2 su prihvatljiva grla svinja s objekata u području zone ograničenja, a koja su uklonjena u klaonici određenoj od strane Ministarstva na temelju zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

Iznos potpore

Članak 7.

(1) Iznos potpore u Mjeri 1 utvrđuje se sukladno broju, kategoriji i težini uginulih i/ili usmrćenih svinja na temelju zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

(2) Iznos potpore za svaku pojedinu kategoriju i težinski razred svinja utvrđen je na temelju izvještaja Glavne uprave Komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) u tjednu u kojem je potvrđena pojava afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj za prasad i tovne kategorije svinja, te na temelju prodajnih cijena rasplodnih kategorija svinja prikupljenih u izvješću Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske o prosječnim cijenama rasplodnog materijala u svinjogojstvu. U skladu s navedenim izvorima podataka u Mjeri 1 iz Programa će biti osigurana sljedeća naknada:

– prasad i odojci do 35 kg 100,00 eura po grlu

– tovne svinje 2,00 eura po kg žive težine

– nazimice, krmače i nerasti 650,00 eura po grlu.

(3) Iznos potpore u Mjeri 2 utvrđuje se na način da se cijene pojedinih kategorija i težinskih razreda svinja iz stavka 2. ovoga članka umanje za prihod od prodaje životinja koje su zaklane.

(4) Prihod ostvaren od prodaje zaklanih životinja potvrđuje se računom/otkupnim blokom izdanim od strane klaonice.

(5) Broj, kategorija i težina svinja za izračun potpore utvrđuje se zapisnikom o razvrstavanju trupova na liniji klanja.

(6) Za potrebe ovoga Pravilnika u provedbi Mjere 2, kategorije iz stavka 2. ovoga članka podrazumijevaju sljedeće kategorije navedene u zapisniku o razvrstavanju trupova na liniji klanja:

a) prasad i odojci su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad i odojci do najveće težine toplog trupa od 28 kg,

b) tovne svinje su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad težine toplog trupa većeg od 28 kg i svinje kategorija T1 i T2 i

c) nazimice, krmače i nerasti su trupovi svinja kategorizirani u kategorije krmače, mladi nerastovi i stariji nerastovi i kastrati.

(7) Za potrebe provedbe Mjere 2, masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman prema podatcima Državnog zavoda za statistiku koji iznosi 78 %.

Postupak dodjele i isplate potpore za Mjeru 1

Članak 8.

(1) Koristeći podatke o provedenim mjerama dostavljene od strane Državnog inspektorata i drugih podataka iz internih baza i evidencija, Ministarstvo provodi i uspostavlja analitiku i popis korisnika potpore provjerom sljedećih podataka:

– o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

– o utvrđenom uginuću i/ili o provedbi usmrćivanja svinja i zabrani držanja svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci te o broju, kategoriji i težini uginulih i/ili usmrćenih svinja.

(2) U slučaju da Ministarstvo prilikom provedbe analitike na temelju zapisnika veterinarskog inspektora Državnog inspektorata utvrdi da su svinje koje su predmet postupanja, u uslužnom tovu na nadziranom objektu, zatražit će od sudionika uslužnog tova Izjavu o korisniku potpore iz priloga 1. ovoga Pravilnika koju potpisuju oba sudionika uslužnog tova.

(3) Sudionici uslužnog tova iz stavka 2. ovoga članka dužni su popuniti i potpisati Izjavu te ju dostaviti u roku od 5 dana na adresu elektroničke pošte navedenu na obrascu izjave.

(4) Ministarstvo poljoprivrede mjesečno i to do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec donosi Odluku o isplati sredstava potpore iz Mjere 1 korisnicima potpore prema popisu iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka Ministarstvo poljoprivrede donosi Odluku o isplati sredstava potpore iz Mjere 1 korisnicima potpore prema popisu iz stavka 1. ovoga članka za razdoblje od trenutka potvrde afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(6) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) provodi isplatu potpore na bankovni račun korisnika potpore.

Podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 2

Članak 9.

(1) Zahtjev za potporu za Mjeru 2 popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Mjera 2 – Program potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge«.

(3) Uz Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže račune/otkupne blokove izdane od strane klaonice koju je odobrilo Ministarstvo za provedbu klanja svinja s objekata u zonama ograničenja.

(4) Rok za podnošenje Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka je do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, Zahtjev za svinje s objekata u zonama ograničenja, zaklane do stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnosi se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Administrativna kontrola i postupak dodjele
potpore za Mjeru 2

Članak 10.

(1) Administrativnu kontrolu provodi Agencija za plaćanja.

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo Zahtjevi podneseni na način propisan u članku 9. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi iz članka 9. ovoga Pravilnika, podneseni nakon propisanog roka neće se razmatrati.

(4) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

a) uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku,

b) drugih podataka iz internih baza i evidencija i

c) razmjene podataka s drugim tijelima državne uprave i agencijama.

(5) Razmjena podataka iz stavka 4. podstavka c. ovoga članka u svrhu utvrđivanja prava korisnika obavlja se na način da Ministarstvo Agenciji za plaćanja do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec dostavlja podatke o broju, kategoriji i težini toplih trupova zaklanih svinja.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, podatke o broju, kategoriji i težini toplih trupova svinja zaklanih do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, Ministarstvo dostavlja Agenciji za plaćanja u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(7) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika ili

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(8) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 7. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi) putem AGRONET-a.

Dopuna Zahtjeva za Mjeru 2

Članak 11.

(1) Ukoliko je Zahtjev nepotpun, Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučeno poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena Agencije za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja će dopune od podnositelja tražiti dostavom pismena preporučenom poštom, a ukoliko podnositelj nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke biti će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je podnositelj obaviješten o roku za dopunu.

(3) Podnositelj je obvezan pratiti objave o rezultatima obrade predanih prijava na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja radi pravovremene dostave dokumentacije u Agenciju za plaćanja.

Žalbe

Članak 12.

Na odluke iz članka 10. stavka 7. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi.

Povrat potpore

Članak 13.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 14.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 326-01/23-06/2
Urbroj: 525-13/875-23-12
Zagreb, 9. kolovoza 2023.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

IZJAVA O KORISNIKU POTPORE IZ PROGRAMA POTPORE SEKTORU SVINJOGOJSTVA ZBOG ONEMOGUĆENE AKTIVNOSTI USLIJED POJAVE AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Primjenjivo isključivo za

– ORGANIZATORA I PROVODITELJA USLUŽNOG TOVA

– MJERU 1. PROGRAMA POTPORE – Nadoknada tržišne vrijednosti za uginule i usmrćene svinje

Ovom Izjavom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem:

ja kao ORGANIZATOR TOVA: OIB: _________________ MIBPG: _______________

Naziv: _____________________________________________

i

ja kao PROVODITELJ TOVA: OIB: _________________ MIBPG: _______________

Naziv: _____________________________________________

da je na objektu:

JIBG: HR ___________, adresa objekta: ____________________ korisnik potpore iz Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge, za Mjeru 1. Nadoknada tržišne vrijednosti za uginule i usmrćene svinje:

__________________________________________________

(Ime i prezime/naziv i OIB korisnika potpore)

Datum i mjesto: _______________________

Potpis organizatora tova:Potpis provoditelja tova:
___________________________________________

Potpisanu Izjavu dostaviti na adresu elektroničke pošte uprava.stocar­stvo@mps.hr