Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba

NN 95/2023 (18.8.2023.), Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1426

Na temelju članka 155. stavka 11. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/22.) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19.) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM EUROPSKOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 I DRUGIM POZIVNIM BROJEVIMA HITNIH SLUŽBA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju način i uvjeti uporabe jedinstvenoga europskog broja za hitne službe 112 (u daljnjem tekstu: broj 112) i drugih pozivnih brojeva hitnih služba koji su u uporabi u Republici Hrvatskoj, te e-poziva, tehnički i drugi zahtjevi za operatore javno dostupnih brojevno utemeljenih interpersonalnih komunikacijskih usluga (u daljnjem tekstu: operatori) u ispunjavanju obveza prema nadležnom tijelu za broj 112 te nadležnim tijelima za druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama, koji su u uporabi u Republici Hrvatskoj, način i uvjeti povezivanja svih hitnih služba u jedinstveni sustav za zaprimanje i obradu poziva u hitnim situacijama, mjere kojima se osigurava da tijekom putovanja u drugoj državi članici Europske unije krajnji korisnici s invaliditetom imaju pristup hitnim službama uz jednake uvjete kao i drugi krajnji korisnici, po mogućnosti bez prethodne prijave, način, oblik i rokovi dostave podataka o ostvarenim pozivima na broj 112 te druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama, koji su u uporabi u Republici Hrvatskoj, mjerila kakvoće usluge poziva na broj 112, te način i uvjeti provedbe privremenog i trajnog isključenja iz elektroničke komunikacijske mreže korisničke terminalne opreme u slučaju utvrđene zlouporabe poziva na broj 112 i na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Odluka br. 585/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju interoperabilne usluge e-poziva (eCall) na području cijele Europske unije (SL L 164, 3. 6. 2014.).

(2) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/444 od 16. prosinca 2022. o dopuni Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća mjerama za osiguravanje učinkovitog pristupa hitnim službama putem komunikacije prema hitnim službama na jedinstveni europski broj za hitne slučajeve 112 (SL L 65, 2. 3. 2023.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije)

2. Ispravka Delegirane uredbe Komisije (EU) 2023/444 оd 16. prosinca 2022. o dopuni Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća mjerama za osiguravanje učinkovitog pristupa hitnim službama putem komunikacije prema hitnim službama na jedinstveni europski broj za hitne slučajeve 112 (SL L 68, 6. 3. 2023.).

Značenje pojmova

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

2. AML (engl. Advanced Mobile Location): tehnologija koja omogućuje prijenos podataka o lokaciji pozivatelja od strane korisničkog uređaja u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži prema nadležnoj hitnoj službi

3. broj 112: jedinstveni europski broj za hitne službe

4. drugi pozivni brojevi hitnih služba: 192 – policija, 193 – vatrogasci, 194 – hitna medicinska pomoć, 195 – služba traganja i spašavanja na moru, 1987 – pomoć na cesti Hrvatskog autokluba

5. e-poziv: hitni poziv iz vozila na broj 112, koji se uspostavlja automatskim aktiviranjem senzora ugrađenih u vozilo ili ručno, i koji putem javnih pokretnih komunikacijskih mreža prenosi standardizirani minimalni skup podataka te uspostavlja audiokanal između vozila i PSAP-a za e-poziv

6. geokodirana lokacija: prostorni podaci, zemljopisne odrednice mjesta ili adresa pozivatelja

7. ispravna prijava kvara: prijava prekida, smetnje ili narušavanja kakvoće obavljanja elektroničkih komunikacijskih usluga, uzrokovanog kvarom u javnoj komunikacijskoj mreži operatora, koja je zaprimljena pri nadležnoj službi operatora, što ne obuhvaća kvarove i smetnje na korisničkoj ili pretplatničkoj terminalnoj opremi

8. jedinstveni sustav za zaprimanje i obradu glasovnih poziva u hitnim situacijama: sustav koji uspostavlja nadležno tijelo za broj 112 u svrhu omogućivanja komunikacije prema svim brojevima hitnih služba u slučaju nemogućnosti rada mreže pristupnog operatora

9. nadležno tijelo za broj 112: tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite

10. nadležno tijelo za hitnu službu: tijelo nadležno za nacionalnu službu koja je posebnim propisima određena hitnom službom, odnosno koja obavlja poslove hitne službe na području Republike Hrvatske u skladu sa značenjem pojma hitne službe iz članka 5. stavka 1. točke 24. Zakona o elektroničkim komunikacijama

11. neostvareni poziv na broj 112 ili drugi pozivni broj hitne službe: poziv upućen na ispravan način, pri kojem pozivatelj nije u roku od 30 sekunda dobio signal zauzeća, signal pozivanja ili signal javljanja

12. pristupna točka hitnog poziva (PSAP): fizička lokacija u nadležnosti državnog tijela ili privatne pravne osobe, određenih u skladu s posebnim propisima u Republici Hrvatskoj, na kojoj se najprvo zaprima komunikacija prema hitnim službama

13. pristupni operator: operator koji pruža elektroničku komunikacijsku mrežu i uslugu nadležnom tijelu za broj 112 i nadležnom tijelu za hitnu službu u svrhu komunikacije prema brojevima hitnih služba

14. pristupni vod: elektronički komunikacijski vod između priključne točke u javnoj komunikacijskoj mreži operatora i PSAP-a

15. SMS: kratka tekstna poruka upućena putem javne pokretne komunikacijske mreže

16. učestalost kvarova po pristupnom vodu: postotni udjel ispravno prijavljenih kvarova na pristupnom vodu u određenom razdoblju u odnosu na ukupan broj pristupnih vodova u tom razdoblju

17. udjel neostvarenih poziva na brojeve hitnih služba: postotni udjel neostvarenih poziva na brojeve hitnih služba u ukupnom broju svih poziva upućenih na brojeve hitnih služba u određenom razdoblju

18. Uredba o roamingu: Uredba (EU) 2022/612 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (preinaka) (SL L 115, 13. 4. 2022.)

19. vrijeme uklanjanja kvara na pristupnom vodu: vrijeme mjereno u satima i minutama, koje protekne od trenutka zaprimanja ispravne prijave kvara na pristupnom vodu do trenutka uklanjanja kvara

20. vrijeme uspostave veze s brojem 112 i drugim pozivnim brojem hitne službe: vrijeme mjereno u sekundama, s točnosti od jedne desetinke sekunde, koje protekne od trenutka kada je javna elektronička komunikacijska mreža zaprimila sve podatke potrebne za uspostavu veze s brojem 112 ili drugim pozivnim brojem hitne službe, do trenutka kada pozivatelj dobije signal zauzeća, signal pozivanja ili signal javljanja na te brojeve.

Broj 112 i drugi pozivni brojevi hitnih služba

Članak 4.

(1) Komunikacija prema brojevima hitnih služba ostvaruje se putem interpersonalnih komunikacijskih usluga između krajnjeg korisnika i pristupne točke hitnog poziva (u daljnjem tekstu: PSAP), pozivanjem broja 112 i drugih pozivnih brojeva hitnih služba koji su u uporabi u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: drugi pozivni brojevi hitnih služba).

(2) Usporedno s uporabom broja 112, pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj nastavlja se ostvarivati i putem drugih pozivnih brojeva za hitne službe utvrđenih Planom numeriranja (192, 193, 194, 195, 1987), osim ako se posebnim propisom ili odlukom nadležnog tijela državne uprave za koji od drugih pozivnih brojeva ne propiše ili ne odredi drukčije.

(3) Drugi pozivni brojevi hitnih služba iz stavka 2. ovoga članka određuju se za one poslove koji su posebnim propisima određeni poslovima hitne službe na području Republike Hrvatske u skladu člankom 5. stavkom 1. točkom 24. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Pristup hitnim službama i usmjeravanje poziva na najprimjereniji PSAP

Članak 5.

(1) Nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe obvezna su utvrditi tehničke uvjete za zaprimanje i obradu komunikacije prema brojevima hitnih služba te za povezivanje s pristupnim operatorima.

(2) Tehnički uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju uzeti u obzir tehničke mogućnosti operatora te, u mjeri u kojoj je to moguće, biti ujednačeni u odnosu na pojedinu hitnu službu.

(3) Za zaprimanje komunikacije prema brojevima hitnih služba na određenom području ili za komunikaciju prema hitnoj službi određene vrste nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka obvezna su odrediti najprimjereniji PSAP o kojem moraju bez odgode obavijestiti pristupnog operatora.

(4) Najprimjereniji PSAP odgovoran je za postupanje i odgovor na zaprimljenu komunikaciju prema brojevima hitnih služba, odnosno za daljnju organizaciju hitne intervencije, ovisno o unutarnjem ustrojstvu hitne službe.

(5) Za potrebe ispravnog usmjeravanja poziva na najprimjereniji PSAP te, prema potrebi, daljnjeg preusmjeravanja poziva na ostale PSAP-ove, ovisno o unutarnjem ustrojstvu hitne službe, pristupni operator će, na zahtjev nadležnih tijela iz stavka 1. ovoga članka, dodijeliti PSAP-ovima zemljopisne telefonske brojeve koji imaju ulogu primarnog telefonskog broja hitne službe (u daljnjem tekstu: C brojevi).

(6) Obavijest o najprimjerenijem PSAP-u iz stavka 3. ovoga članka te popis C brojeva iz stavka 5. ovoga članka pristupni operator obvezan je bez odgode dostaviti ostalim operatorima, te na znanje Agenciji.

(7) Operatori su obvezni bez naknade ispravno usmjeravati pozive na najprimjereniji PSAP pozvane hitne službe, kao i besplatno preusmjeravati te pozive na pozivne brojeve ostalih hitnih služba.

Komunikacija prema brojevima hitnih služba

Članak 6.

(1) Operatori moraju omogućiti svim krajnjim korisnicima glasovne pozive, SMS poruke, tekstnu komunikaciju u stvarnom vremenu, komunikaciju putem videopoziva na broj 112 i druge pozivne brojeve hitnih služba te e-pozive na broj 112 (u daljnjem tekstu: pozivi), i to bez naknade i bez uporabe bilo kakvog sredstva plaćanja, uključujući i sve javne telefonske govornice i uređaje za upućivanje e-poziva, što obuhvaća i besplatno preusmjeravanje tih poziva na druge pozivne brojeve koje upotrebljavaju hitne službe.

(2) Hitne službe moraju omogućiti zaprimanje komunikacije iz stavka 1. ovoga članka 24 sata svih sedam dana u tjednu.

(3) Operatori moraju omogućiti upućivanje glasovnih poziva i e-poziva na broj 112, osim SMS poruka na broj 112, iz javne pokretne elektroničke komunikacijske mreže na bilo kojem dijelu državnog područja gdje je dostupna najmanje jedna javna pokretna elektronička komunikacijska mreža.

(4) Operatori moraju nadležnom tijelu za broj 112 i nadležnim tijelima za hitne službe, odmah po prosljeđivanju tog poziva nadležnom tijelu, dostavljati bez naknade sve raspoložive podatke o ostvarenim pozivima na broj 112 i na druge pozivne brojeve hitnih služba, i to:

− ime i prezime ili naziv pozivatelja

− pozivajući broj

− vrijeme i trajanje poziva

− podatak o lokaciji s koje je upućen poziv.

(5) Podaci iz stavka 4. ovoga članka mogu biti i automatski dobiveni i preneseni iz uređaja krajnjeg korisnika ili pripadajuće elektroničke komunikacijske mreže.

(6) Na zahtjev nadležnog tijela za broj 112, koji se temelji na zahtjevu služba nadležnih za provedbu aktivnosti traganja i spašavanja u skladu s posebnim propisima, operatori moraju nadležnom tijelu za broj 112 dostaviti i podatak o lokaciji osobe za kojom je pokrenuta aktivnost traganja i spašavanja, a koja nije uputila poziv na broj 112.

(7) Nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe moraju propisati jedinstvene postupke kojima se utvrđuje način, oblik i rok dostave podataka iz stavaka 4. i 6. ovoga članka, vodeći računa o propisima o zaštiti osobnih podataka, te ih učiniti dostupnima Agenciji i operatorima.

(8) Podatak o lokaciji pozivatelja iz stavka 4. ovoga članka sadržava:

1. za pozive iz nepokretnih mreža podatak o geokodiranoj lokaciji pozivatelja koji čini adresa instalacije korisničkog priključka prema adresnom modelu Republike Hrvatske

2. za pozive iz pokretnih mreža podatak o lokaciji pozivatelja koji se dobiva:

a) prema identifikacijskoj oznaci radijske postaje, pri čemu se točnost temelji na utvrđenom području pokrivanja i tehničkim značajkama radijske postaje u kombinaciji s izračunom udaljenosti korisničkog uređaja od radijske postaje (engl. timing advance) i/ili

b) na temelju proslijeđene SMS poruke koju automatski šalje uređaj krajnjeg korisnika (naprednim lociranjem pozivatelja u hitnom slučaju – AML), pri čemu točnost ovisi o izračunu uređaja krajnjeg korisnika na temelju dostupnih podataka koje uređaj upotrebljava u određivanju lokacije pozivatelja.

(9) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, ako operator nije u mogućnosti dostaviti podatke iz stavka 8. točke 2. ovoga članka, obvezan je dostaviti podatak o području pokrivanja radijske postaje za korisnički uređaj tražene osobe.

(10) Podaci o pozivajućem broju iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju se nadležnoj hitnoj službi i u slučaju kada je telefonski broj prikriven.

(11) Agencija odlukom utvrđuje mjerila pouzdanosti podataka o lokaciji pozivatelja.

Neprekinutost komunikacije

Članak 7.

(1) Nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe moraju o vlastitom trošku, u svrhu neprekinutosti komunikacije prema brojevima hitnih služba, u suradnji s pristupnim operatorom osigurati zamjenske pristupne vodove do vlastitih PSAP-ova, ovisno o unutarnjem ustrojstvu hitne službe.

(2) Operatori moraju, u slučaju utvrđivanja smetnje ili kvara na pristupnim vodovima do nadležnih hitnih služba iz stavka 1. ovoga članka, osigurati preusmjeravanje poziva na PSAP putem odgovarajućih zamjenskih elektroničkih komunikacijskih vodova ili preusmjeravanjem poziva na zamjenski PSAP. U slučaju nemogućnosti zaprimanja poziva na zamjenski PSAP nadležnih tijela hitnih služba, operatori moraju omogućiti preusmjeravanje poziva na PSAP određen za broj 112.

(3) Pristupni operatori moraju osigurati mogućnost prijave smetnja i kvarova na pristupnim vodovima nadležnih hitnih služba iz stavka 1. ovoga članka tijekom 24 sata svih sedam dana u tjednu.

(4) Utvrđivanje i uklanjanje smetnja i kvarova iz stavka 2. ovoga članka ima prednost u odnosu na utvrđivanje i uklanjanje svih drugih vrsta smetnja i kvarova u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži operatora.

(5) Iznimno, u slučaju nemogućnosti rada mreže pristupnog operatora, kada pristupni operator ne može omogućiti komunikaciju prema brojevima hitnih služba, nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka obvezna su upotrebljavati jedinstveni sustav za zaprimanje i obradu glasovnih poziva u hitnim situacijama.

(6) Nadležno tijelo za broj 112 u suradnji s nadležnim tijelima za hitne službe utvrđuje tehničke uvjete i rok uspostave jedinstvenog sustava iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Jedinstveni sustav iz stavka 5. ovoga članka mora osigurati najmanje dvije georedundantne lokacije koje će zaprimati komunikaciju prema hitnim službama.

(8) Operatori, koji imaju 100.000 ili više krajnjih korisnika, moraju o vlastitom trošku osigurati pristupne vodove i spojiti se na lokacije iz stavka 7. ovoga članka.

(9) Operatori, koji imaju manje od 100.000, a više od 10.000 krajnjih korisnika, moraju se o vlastitom trošku spojiti s najmanje dva operatora iz stavka 8. ovoga članka.

Pristupačnost za krajnje korisnike s invaliditetom

Članak 8.

(1) Operatori moraju omogućiti krajnjim korisnicima s invaliditetom, bez naknade, pristup brojevima hitnih služba putem njihovih komunikacijskih kanala, na način koji je jednak pristupu drugih krajnjih korisnika.

(2) Jednaka pristupačnost iz stavka 1. ovoga članka osigurava se:

1. putem kratkih tekstnih poruka (SMS)

2. tekstnom komunikacijom u stvarnom vremenu uz glasovnu komunikaciju

3. cjelovitim razgovorom ako je uz glasovnu komunikaciju omogućena i komunikacija putem videa na način da je komunikacija prema brojevima hitnih služba u kojoj se upotrebljavaju glas i tekst (uključujući tekstnu komunikaciju u stvarnom vremenu) sinkronizirana te da je sinkroniziran i videozapis, ako se nudi, na način da čini cjelovit razgovor.

(3) Komunikacija iz stavka 2. ovoga članka prenosi se najprimjerenijem PSAP-u koji ima mogućnost odgovarajuće obraditi i odgovoriti na komunikaciju koju upućuju krajnji korisnici s invaliditetom, na način koji najbolje odgovara unutarnjem ustrojstvu hitne službe.

(4) Za primanje komunikacije prema brojevima hitnih služba od strane krajnjih korisnika s invaliditetom nadležno tijelo za broj 112 i nadležno tijelo za hitnu službu moraju odrediti najprimjereniji PSAP iz stavka 3. ovoga članka, o kojem su obvezni bez odgode obavijestiti pristupnog operatora.

(5) Najprimjereniji PSAP iz stavka 3. ovoga članka mora omogućiti odgovor na komunikaciju prema brojevima hitnih služba istim komunikacijskim sredstvima kojima je zaprimljena ta komunikacija, i to uporabom sinkroniziranog glasa i teksta (uključujući tekstnu komunikaciju u stvarnom vremenu), ili, ako je dostupan videopoziv, uporabom glasa, teksta (uključujući tekstnu komunikaciju u stvarnom vremenu) i videokomunikacije koja je sinkronizirana kao cjelovit razgovor. Za potrebe ove komunikacije nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe mogu odrediti posrednog pružatelja usluga prijenosa (engl. relay service provider) kojim se mogu koristiti krajnji korisnici s invaliditetom.

(6) Nadležno tijelo za broj 112 i operatori obvezni su krajnjim korisnicima s invaliditetom, koji se koriste uslugama roaminga, osigurati komunikaciju iz stavka 2. ovoga članka na broj 112.

Mjerila kakvoće usluge

Članak 9.

(1) Pokazatelji kakvoće usluge komunikacije na broj 112 i druge pozivne brojeve hitnih služba osobito obuhvaćaju:

− učestalost kvarova po pristupnom vodu do nadležne hitne službe

− vrijeme uklanjanja kvara na pristupnom vodu do nadležne hitne službe

− udjel neostvarenih glasovnih poziva na broj 112 i druge pozivne brojeve hitnih služba

− vrijeme uspostave veze s brojem 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba.

(2) Nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe mogu propisati postupke kojima se utvrđuju i dodatni pokazatelji kakvoće usluge komunikacije na broj 112 i druge pozivne brojeve hitnih služba, osim pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Operatori su obvezni dostaviti Agenciji, do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, godišnje izvješće o vrijednostima pokazatelja kakvoće usluge iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, koje su izmjerene na način i prema postupku utvrđenom mjerodavnom ETSI uputom.

(4) Pokazatelji kakvoće usluge iz stavka 1. ovoga članka ne smiju prijeći sljedeće granične vrijednosti:

– učestalost kvarova po pristupnom vodu do nadležne hitne službe – 5 % godišnje po pojedinom operatoru

– vrijeme uklanjanja kvara na pristupnom vodu do nadležne hitne službe – četiri sata za uklanjanje 80 % tih kvarova godišnje po pojedinom operatoru

– udjel neostvarenih glasovnih poziva na broj 112 i druge pozivne brojeve hitnih služba – 5 % godišnje

– vrijeme uspostave veze s brojem 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba – prosječno četiri sekunde godišnje po jednom pozivu, pri čemu se 95 % uspostavljenih veza mora ostvariti u vremenu kraćem od osam sekunda.

(5) Godišnja izvješća svih operatora iz stavka 3. ovoga članka Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(6) U svrhu izvješćivanja o učinkovitosti komunikacije prema broju 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba operatori i hitne službe moraju dostaviti Agenciji, u roku iz stavka 3. ovoga članka, podatke iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, koji su raspoloživi. Dodatak 1. tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(7) Podatke iz stavaka 3. i 6. ovoga članka operatori i hitne službe moraju dostaviti Agenciji i za razdoblje kraće od jedne godine, u roku određenom u zahtjevu Agencije.

(8) Agencija ima pravo provjeravati vjerodostojnost pokazatelja kakvoće usluge dostavljenih u izvješćima iz stavaka 3., 6. i 7. ovoga članka.

(9) Agencija provodi nadzor nad kakvoćom usluge komunikacije na broj 112 i druge pozivne brojeve hitnih služba u okviru provedbe propisanih poslova inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o elektroničkim komunikacijama i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

(10) Agencija je nadležno tijelo za ocjenu sukladnosti djelovanja PSAP-ova nadležnog tijela za broj 112 sa zahtjevima iz članka 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 305/2013 od 26. studenoga 2012. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s usklađenom odredbom interoperabilne paneuropske usluge eCall.

Obavješćivanje krajnjih korisnika o broju 112 i o načinima pristupa hitnim službama

Članak 10.

(1) Agencija, u suradnji s nadležnim tijelom za broj 112, na prikladan i javno dostupan način obavješćuje sve krajnje korisnike, a osobito krajnje korisnike koji putuju u druge države članice Europske unije i krajnje korisnike s invaliditetom, sa svrhom, načinom uporabe i pristupačnosti broja 112.

(2) Za potrebe jedinstvene baze podataka iz članka 16. stavka (b) Uredbe o roamingu, koju održava Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC), nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe moraju dostaviti Agenciji podatke o tehnički dostupnim načinima pristupa brojevima hitnih služba u Republici Hrvatskoj na koje krajnji korisnici, koji se koriste uslugama roaminga, mogu upućivati komunikaciju prema brojevima hitnih služba, uključujući krajnje korisnike s invaliditetom.

(3) Nadležna tijela iz stavka 2. ovoga članka moraju bez odgode obavijestiti Agenciju o promjeni podataka iz stavka 2. ovoga članka.

Zabrana zlouporabe poziva na broj 112 i druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama

Članak 11.

(1) Zabranjena je svaka zlouporaba poziva na broj 112, kao i na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama, što osobito obuhvaća sve vrste zlonamjernih ili uznemiravajućih poziva.

(2) U slučaju utvrđene zlouporabe poziva iz stavka 1. ovoga članka operatori moraju, na temelju pisanog zahtjeva nadležne hitne službe, privremeno isključiti iz elektroničke komunikacijske mreže terminalnu opremu krajnjeg korisnika za kojeg se utvrdi počinjenje te zlouporabe, i to u trajanju od sedam dana, uz mogućnost primanja dolaznih poziva u tom razdoblju, kao i upućivanja odlaznih poziva prema broju 112 i drugim pozivnim brojevima za pristup hitnim službama.

(3) Ako krajnji korisnik, u razdoblju od jedne godine od dana privremenog isključenja iz stavka 2. ovoga članka, počini novu zlouporabu poziva iz stavka 1. ovoga članka, na temelju pisanog zahtjeva nadležne hitne službe njegova terminalna oprema privremeno će se isključiti iz elektroničke komunikacijske mreže u trajanju od 30 dana, uz mogućnost primanja dolaznih poziva, kao i upućivanja odlaznih poziva prema broju 112 i drugim pozivnim brojevima za pristup hitnim službama u tom razdoblju.

(4) Ako krajnji korisnik, za vrijeme ili nakon isteka rokova iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, ponovno počini zlouporabu poziva iz stavka 1. ovoga članka, na temelju pisanog zahtjeva nadležne hitne službe operator će njegovu terminalnu opremu trajno isključiti iz elektroničke komunikacijske mreže te raskinuti pretplatnički odnos, u skladu s općim uvjetima poslovanja.

(5) Postupak utvrđivanja zlouporabe poziva iz stavka 1. ovoga članka i način postupanja u slučaju utvrđene zlouporabe pobliže se propisuju naputcima koje donose čelnik nadležnog tijela za broj 112 i čelnici nadležnih tijela za hitne službe, uz prethodnu suglasnost Agencije.

(6) Primjena mjera iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka ne isključuje odgovornost krajnjeg korisnika u skladu s općim propisima o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti.

Prijelazne odredbe

Članak 12.

(1) Nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe obvezna su utvrditi tehničke uvjete iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika te ih primijeniti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njihova utvrđivanja.

(2) Agencija će odluku iz članka 6. stavka 11. ovoga Pravilnika donijeti najkasnije do 5. ožujka 2024.

(3) Jedinstveni sustav za zaprimanje i obradu glasovnih poziva u hitnim situacijama iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika osigurat će se najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Nadležno tijelo za broj 112 mora utvrditi lokacije iz članka 7. stavka 7. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe obvezna su najkasnije do 28. lipnja 2025. osigurati uvjete za pristupačnost iz članka 8. stavka 2. točaka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(6) Nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe obvezna su najkasnije do 28. lipnja 2027. osigurati uvjete za odgovor na komunikaciju prema brojevima hitnih služba u skladu s člankom 8. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

(7) Nadležno tijelo za broj 112 i operatori obvezni su najkasnije do 28. lipnja 2025. osigurati komunikaciju krajnjim korisnicima s invaliditetom u skladu s člankom 8. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(8) Nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe obvezna su, u suradnji s pristupnim operatorima, najkasnije do 5. prosinca 2023. izraditi i dostaviti Agenciji plan nadogradnje svojih PSAP sustava u skladu s obvezom iz članka 7. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije.

(9) Agencija je nadležna za izvješćivanje Europske komisije o planu nadogradnje iz stavka 8. ovoga članka te drugim obvezama izvješćivanja iz članaka 7. i 8. Delegirane uredbe Komisije.

(10) Nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe obvezna su, u svrhu izvješćivanja Europske komisije iz stavka 9. ovoga članka, pravodobno dostavljati Agenciji sve potrebne podatke.

Prestanak važenja propisa

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 (»Narodne novine«, br. 138/15.).

(2) Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 (»Narodne novine«, br. 37/16.) ostaje na snazi do dana stupanja na snagu naputka koji donosi čelnik nadležnog tijela za broj 112 iz članka 11. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-02/33
Urbroj: 530-07-23-9
Zagreb, 8. kolovoza 2023.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

DODATAK 1.

U svrhu izvješćivanja o učinkovitosti komunikacije prema broju 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba iz članka 9. stavka 6. ovoga Pravilnika, operatori moraju dostaviti Agenciji sljedeće podatke:

– broj hitnih poziva upućenih iz nepokretnih mreža

– broj hitnih poziva upućenih iz pokretnih mreža

– ukupan broj SMS poruka

– broj neisporučenih SMS poruka.

U svrhu izvješćivanja o učinkovitosti komunikacije prema broju 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba iz članka 9. stavka 6. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo za broj 112 i nadležna tijela za hitne službe moraju dostaviti Agenciji sljedeće podatke:

– broj lažnih poziva (ukupan broj zlonamjernih i nenamjenskih poziva)

– ukupan broj e-poziva

– broj automatskih e-poziva

– broj ručnih e-poziva

– broj lažnih poziva pokrenutih automatskim e-pozivima (ukupan broj zlonamjernih i nenamjenskih poziva)

– broj lažnih poziva postavljenih kao ručni e-pozivi (ukupan broj zlonamjernih i nenamjenskih poziva)

– broj SMS poruka za korisnike s invaliditetom

– broj lažnih SMS poruka

– broj hitnih poziva iz aplikacija (ako je omogućeno)

– broj poruka iz aplikacija (ako je omogućeno).

Agencija je ovlaštena tražiti i druge podatke o učinkovitosti komunikacije prema broju 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba te za potrebe njihove dostave može utvrditi odgovarajući obrazac.